nDdn99ln9T«oS e<3 iuodzI3 n9 rtsmjiG Wijde Wereld acïaae.Uan&MU(& em fflMaoaa ei OAanaa^oa n UIT DE Vrijwilligers vóórI Wintercampagne Open Brief. Lebour verliest terrein tegen Ratten en Muizen 23MMW het lijf n(Tëiri afi#n DONDERDAG 15 DEC. 1949 Uitgever Waalwijk** (Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN JÜ190 901V isbnJfcjid lor! A .9 3b oib b boH BlOVSROQ IjIiJLoü 3b rioon ,-iobBv ob nsv Most I Is9V noos Itf sbiob ri99 noqobglE Jsri ni .nspnnpisslnsisod nsrnExo ^}o znspno} noicw ige{ ■y_ r_ob nel/ .hofidiSf A 1BBI bnsRlov J3d mJf- Jqoori noi 72e JAARGANG No. 101 OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK ï«I^«&nBi9.i9St9§CHt pnnoöEBisv 3lnE223i3)ni zulq sn j 2rn ,2n5qq nos smsiri lep „8.D.D sb nGv 9RilSOVjiU H3 ^4CK?.23193ni 133S aqc l ncv bi9fibuo>li9v w"J Abonnement 1.95 per kwartaal Advertentie-prijs Na Nieuw-Zeeiand Australië. Onlangs - verloor de Labour-partij in het Nieuw-Zeelandse parlement haar meerderheid; die is ze nu ook in Australië kwijt. Volgens onofficiële uitslagen heeft in 't Huis van Afgevaardigden de coalitie van liberalen en agrariërs de leiding genomen met 75 zetels tegen Labour slechts 44. Tot nu toe telde het Huis 75 zetels, waarvan Labour er 43 bezette. Zaterdag moesten er 123 gekozen worden en 42 nieuwe senatoren. Van de 48 zetels meer wist Labour er maar één te bemachtigen. De com munisten hadden ook enkele candidaten gesteld, maar die kwamen er niet aan te pas. De leider liberalen, Robert Menzies, zal nu minister-pre sident worden, nadat hij het ook al in 1939 is geweest, in welke hoedanigheid hij toen de oorlog aan Duitsland ver klaarde. Menzies heeft in een verklaring al strenge maat regelen aangekondigd tegen 't communisme: o.m. beloofde hij het communisme uit Au stralië te zullen stoten en verder zullen alle regerings instanties en vakverenigingen gezuiverd worden van com munistische invloeden. Nog andere plannen heeft de coa litie, waarvan er verschillen de tegen Labour-maatregelen in de afgelopen periode ge richt zijn: zo wil ze de wet op de nationalisatie van de Australische banken doen herroepen, terwijl zij heeft beloofd de vrijheid van 't par ticuliere initiatief te herstel len. Menzies wil opheffing van controle-maatregelen, budgetaire en financiële maat regelen ter stimulering van de beleggingen en oprichting van een controle-raad van de Commonwealth Bank. De lei der van de agrarische partij beloofde opheffing van de benzine-distributie en beste ding van 250 millioen pond voor ontwikkeling van de Au stralische industrie. Volgens Dr. Evatt, de Au stralische minister van Bui tenlandse Zaken, zou, afge zien van de verdeling der ze tels, een analyse van alle fac toren aantonen dat Labour nog steeds het vertrouwen van het Australische volk ge niet. Als deze partij in de Senaat de meerderheid behoudt, dan kan het getnakkelijk tot con flicten komen tussen de twee Huizen. De Senaat kan n.l. alle wetten, behalve finan ciële, verwerpen. Als hij in drie maanden twee wetsont werpen verwerpt, zal de pre mier de gouverneur-generaal om ontbinding van beide Ka mers kunnen verzoeken en dan komen er weer nieuwe verkiezingen. Maar dat ligt nog allemaal in het onzekere. En de reactie in Engeland? Volgens sommige conservatie ve politici kan deze uitslag van invloed zijn op de alge mene verkiezingen die vol gend jaar in Engeland wor den gehouden. Volgens La bour is er geen werkelijke grond aanwezig voor een ver gelijking tussen de politieke situatie in Australië en in En geland. Israël verontwaardigd. De resolutie die de inter nationalisatie van Jeruzalem voorstelt, is in de Algemene Vergadering der V.N. aange nomen en de reacties in Israël zijn allesbehalve bemoedi gend. De pers heeft 't besluit eenparig veroordeeld. De vrij heidsbeweging verklaarde: Honderdduizend Britse solda ten zijn er niet in geslaagd onze strijders te verslaan. De bataljons van Trygve Lie zul len dit ook niet vermogen. Zij eist het onmiddellijk aftreden van de regering, die ze er van beschuldigt steeds de open bare mening te hebben ver deeld. De burgemeester van Jeruzalem zei, dat de Joden de poorten van de stad zou den verdedigen en zouden verhinderen dat personen die de resolutie wilden uitvoeren, zouden binnenkomen. „Wat ons betreft, bestaat de resolu tie van de Verenigde Naties niet". De algemene vergadering heeft Zaterdag een bedrag van acht millioen dollar toe gewezen voor het eerste jaar van de internationalisatie van Jeruzalem. Deze toewijzing is gebaseerd op de veronderstel ling dat zich in Jeruzalem geen abnormale omstandig heden zullen voordoen en dat alle betrokken partijen met 't plan van de V.N. zullen mee werken. Het ziet er anders niet naar uit. Nog geen T.N.I. in Batavia. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de T.N.I. van daag Batavia zou binnentrek ken. De regering heeft hier tegen echter bezwaar ge maakt, omdat zij dit staats rechtelijk en politiek onjuist acht. Zij meent dat het bin nentrekken niet mag plaats hebben, voordat ook de Eer ste Kamer de resultaten op de R.T.C. heeft goedgekeurd. De feitelijke machtsovergave zal daarom pas op 27 December plaats hebben, maar wel heb ben de autoriteiten in Batavia goed gevonden dat kwartier makers van de T.N.I. in de voornaamste steden bespre kingen komen voeren en voorbereidingen treffen. Het is echter de wens van de re gering dat ook deze maatre gelen tot een minimum be perkt blijven, omdat de re gering zelfs niet de indruk mag wekken dat zij de Eer ste Kamer voor een fait ac compli zou willen stellen. Vandaag komt de raad voor verkiezing van de president van Indonesië in Djokja bij een. Iedere deelstaat wordt door een afgevaardigde ver tegenwoordigd. Indien in deze zitting meer dan één candi- daat voor de presidentszetel zal worden gesteld, zal geen stemming worden gehouden, maar dan zal er overleg wor den gepleegd in een algemene bespreking, totdat de raad overeenstemming heeft be reikt ten aanzien tfan de pre sident. De zitting draagt een besloten karakter. Ook gij, Brutus Zelfs de Franse communis tische partij, eens de sterkste van Europa, is besmet door Titoïsme en Trotzkiïsme. En dan lopen er nog hardnekkige geruchten dat de secretaris generaal van de partij, Mau rice Thorez, de Franse Tito zou willen worden. Hoe het ook zij, 't officiële partij-orgaan „L'Humanité", publiceerde een resolutie van het centrale comité van de Franse communistische partij, waarin het een en ander te lezen staat: dat het Titoïsme is doorgedrongen in de partij en dat de versterking van de „revolutionaire geest" is ge last; dat er strevingen merk baar zijn die de strijd van de communisten voor de vrede belemmeren of verzwakken; dat „opportunistische afwij kingen" toenemen en dat de reactie op de anti-Sovjet-Rus sische campagne onvoldoende is. Verder is het centrale co mité er helemaal niet over te spreken dat sabotage-stakin- gen, door de partij gelast, herhaaldelijk mislukt zijn; dat de bijeenkomst te Parijs van de ministers van het Atlan tisch Pact geen aanleiding heeft gegeven tot demonstra ties en dat de activiteit in di verse departementen te wen sen overlaat. Nog veel meer klachten uit de partij-leiding: dat de houding van de vak bondsleiders tegenover an dersdenkenden niet juist is, en dat de Zuid-Slavische ambassade in Parijs de haard is van het bederf. Zelfs worden Jules Moch en de po litie er van beschuldigd dat zij adressen van personen die wegens Titoïsme uit de partij gestoten zijn, aan deze am bassade doorgeven. Dit alles schijnt een weer galoze zuivering in de partij aan te kondigen, hoewel de heren zelf natuurlijk hun alarmerende resolutie heel an ders uitleggen: het zijn de ge wone zwakheden. De boos doeners worden zeker naar 't Oosten gestuurd om berecht te worden. De invasie is ten einde. Het is uit met het lieve leven voor de Belgen. On langs publiceerden wij een reportage uit het Brabants Nieuwsblad, hoe de Belgen onze grens overstroomden om hier goedkoop hun inkopen te doen. De Belgische douane heeft er rigoureus een einde aan gemaakt. Vrijdag was het de laatste dag dat net nog ging, maar Zaterdag was het finaal uit. De Belgische douane was, ondanks de Benelux, veel strenger dan de Nederlandse in haar ergste tijd. Zij past de voorschriften nu gewoon volgens de letter toe en daar door wordt het de kopers on mogelijk gemaakt om zo maar over de grens te komen. Een opluchting is deze maatregel ongetwijfeld voor de Belgische middenstand. Die zag met lede ogen de huisvrouwen over de grens trekken, in zo grote getale, dat er een noodtoestand dreigde te ontstaan. Ze heb ben toen sterke druk uitge oefend op de regering in Brussel en die heeft nu inder daad wel erg streng ingegre pen. De Hollandse winkeliers vinden het niet prettig, maar hopen dat dit Belgische in grijpen niet van lange duur zal zijn. Algemene Vergadering gesloten. Voorzitter Carlos Rolmulo heeft Zaterdagavond de vier de zitting van de Algemene Vergadering der V.N. geslo ten In een sluitingsrede ver klaarde secretaris-generaal Trygve Lie dat deze zitting met meer overtuigingskracht dan ooit de geschiktheid van de V.N. had bewezen, opbou wend werk te verrichten voor de mensheid. Evenwel hadden zich nog niet veel te kenen voorgedaan van een vermindering der spanning in het conflict tussen de grote mogendheden. Jacob Malik, de Russische afgevaardigde, zei dat de re sultaten onbevredigend wa ren, hoofdzakelijk door de weigering om de voorberei dingen van een nieuwe oorlog te bespreken. Een aantal aan genomen resoluties was in te genspraak met de beginselen van het handvest. Maar de Sovjet-Unie zou met nog gro ter energie de strijd voor de vrede voortzetten, enz. enz. Generaal Romulo zei, dat de algemene vergadering geen reden tot wanhopen of vast stellen van mislukking had gegeven. Het stemde tot dankbaarheid dat de organi satie er zo goed in slaagde sommige hindernissen voor wereldsamenwerking uit de weg te ruimen. In 1950" televisie-v< Minister Spitzen heeft aan gekondigd dat in 195CLin Ne derland de eersté~ tele televisie-uif buiten de sfeer vt rium en fabrieks-experimen- ten zullen worden uitgevoerd. In de loop van dat jaar zal de Nederlandse industrie televi--; sie-ontvangtoestellen op de markt brengen. Voor kijkver- gunning zal waarschijnlijk 30 gulden per jaar moeten wor den betaald. Op een nader te bepalen plaats in het Gooi zal een zender worden geplaatst, die een belangrijk deel van Amsterdam en wellicht een gedeelte van de provincie Utrecht zal kunnen bestrij ken. De uitzendingen zullen plaats hebben met 625 beeld lijnen. Men is in regerings kringen van oordeel dat dit aantal beeldlijnen tot 1960 zal moeten gelden. Het experi mentele stadium, dat onder de verantwoordelijkheid van Nozema zal plaats vinden, zal twee jaar duren. Koppeling met buitenlandse stations zal voorshands niet plaats hebben, wel zal men trachten te ge raken tot uitwisseling van televisie-films. Jeugdactie kinderpostzegels geslaagd. De netto-opbrengst van de prentbriefkaarten en de kin derpostzegels, die door 150000 kinderen uit 6000 schoolklas sen in het kader van de kin derpostzegelactie zijn ver kocht, bedraagt naar van de stichting „Voor het Kind" wordt vernomen 450.000. Dit bedrag zal kunnen wor den uitgekeerd aan de kinder tehuizen in ons land. De opbrengst van de ver koop in de postkantoren, die tot 1 Januari a.s. zal worden voortgezet, is thans nog niet bekend. Verleden jaar be droeg de totale netto-op brengst van de verkoop aan i de postkantoren en die der jeugdactie 565.000. De scho- lieren hebben tijdens deze actie, die van 512 Nov. is gevoerd, 4.000.000 prentbrief kaarten verkocht, 1.000.000 postzegels a 0.10 en 2.000.000 a 0.02. Nu in plaats en omgeving wordt j gewerkt aan de stichting of uit breiding van het Nationaal In stituut „Steun Wettig Gezag' is j het wellicht dienstig een en ander te ontlenen aan de radio-rede die werd uitgesproken door de Staats secretaris van oorlog, Mr. W. H. Fockema Andreae. Hij begon met te zeggen, dat de regering nauwelijks tevreden en zeker nog lang niet voldaan is over de toetreding. Daarna haalde hij de motieven aan die de persoonlijke opoffe ring nodig maakt, motieven die wij als bekend mogen veronder stellen. Hij gaat dan verder: De Regering was en is ervan overtuigd, dat voor de gezonde versterking van de verdediging van de inwendige en uitwendige veiligheid van Nederland de vor ming van krachtige verbanden van vrijwilligers nuttig en nood zakelijk is. Nuttig, omdat in een periode van herstel "na een oorlog, zoals wij thans beleven, de bewaking van 's Lands veiligheid tijdelijk met eenvoudiger middelen moet worden gediend, dan in meer nor male tijden wellicht het geval zou zijn. Noodzakelijk, omdat juist door het antwoord, dat de Natie geeft op het beroep op vrijwillige me dewerking tot de verdediging van onze nationale vrijheid, in onze vrije democratie kan blijken, wat het ons allen waard is om baas in eigen huis te blijven, wat het ons waard is om met elkander man en vrouw, oud en jong, arm en rijk te waken voor de waar den, welke wij in de loop der tij- 1 den hebben verkregen en welke ons lief geworden zijn. Het is de Regering bij het scheppen van d?ze vrijwillige or- I ganen ter versterking van het Wettig Gezag niet alleen te doen geweest om het vormen van een tijdelijke nood-organisatie. Het is haar veeleer gegaan om het in slaan van een nieuwe richting en het doen ontstaan van nieuwe vormen van verdediging in een j vrije Natie, welke er wezenlijk toe zullen kunnen bijdragen om bij heel Nederland het besef te wekken, dat verdediging van ei- gen leven en goed offers vraagt van allen, die deze offers kunnen brengen, en dat voor dit doel het offer, gebracht in vrijwilligheid, van zeer principiële betekenis is. j Ik hoop, dat ik hier geen plaats meer laat voor onduidelijkheid: de Overheid wenst de vrijwilligers- verbanden zeer beslist, acht deze van grote betekenis voor de op- i bouw van een weerbaar en in- nerlljk sterk Vaderland en stelt zich ten volle achter de verwe- zenlijking van dit doel. Ook in deze winter zal in ge heel Nederland een bestrijdings- campagne tegen rat en muis wor den gevoerd. In de afgelopen zo mer hebben de weersomstandig heden aan alle knaagdiersoorten uitzonderlijk gunstige ontwikke lingsmogelijkheden geboden, zodat ook de bruine rat vrijwel overal belangrijk in aantal schijnt te zijn toegenomen. Door de in vorige winters bereikte resultaten is vol doende gebleken, dat een gemeen schappelijke actie, gelijktijdig in aaneengesloten gebied uitgevoerd, verre te verkiezen is boven inci dentele verdelgingen. Grote ver delgingsacties zullen worden ge voerd over het gehele land. De Planten-ziektenkundige Dienst treedt bij de campagne op als lei dinggevend en coördinerend or gaan, terwijl de gemeenten de or ganisatie scheppen en de verdel gingsacties uitvoeren met behulp van organisaties en vrijwilligers. Het verdient aanbeveling, dat iedereen aan de a.s. bestrijdings- actie tegen de bruine rat mede werkt. Dit kan geschieden door de van gemeentewege te geven richtlijnen en adviezen stipt op te volgen. Ieders medewerking is juist daarom vereist omdat slechts een gezamenlijke actie succes kan hebben. In de vorige winter heb ben de organisatoren van de cam pagne zeer veel medewerking van de bevolking ondervonden. Ook dit jaar doen zij weer een beroep op allen. Het is ook aller belang! Denkt maar eens aan de schade, die het ongedierte aan voedsel voorraden aanricht, nog afgezien van het grote gevaar voor de verspreiding van besmettelijke ziekten. De bestrijdingscampagne begint op 14 December 1949 in het ge deelte van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, in Zeeland en op de Zuidholland se eilanden. Vier dagen lang zul len bestrijdingsploegen op daar voor in aanmerking komende plaatsen vergiftigd lokaas uitleg gen. Van 4 t.m. 7 Januari 1950 wordt de actie gevoerd in de rest van Noordholland, in Zuidholland ten noorden van de Lek en de Nieu we Waterweg en in Utrecht. Van 11 t.m. 14 Januari is het gebied tussen de grote rivieren, Noord brabant en Limburg aan de beurt. Van 18 t.m. 21 Januari volgen Gelderland ten noorden van de Rijn en Overijssel en tenslotte zullen van 25 t.m. 28 Januari Drente .Groningen en Friesland in het teken van de strijd tegen de bruine rat staan. nss pon i3VOi3irl Ifip nsiiisioov •Iji nollus nablsp oQ .pndrbilooJ isi sb noov nobiow bsolzsd nsv bsidseoizaim fori ni wuod isri ibeG .aiienoizeim sbmsonsp 'JQÜ ji>L> lu;jMii bl-jp Ho ,BiAATSHEUV£L"TELiu66;>b ■loov bi9W brnsfz Dfiipov/Tovo ni iQllisioo'/ ob \r,o -nsjl 3f 3o) 3ibizduz sssb olqo mo -heb lo -qo isbnos noibizdua slis W#boog r^nnifhom hev 2ioi-omo2r€f\Q.- -ivbs .J239g ob 3?"// TcüiT/IAUsb N.*Vinotui>rd«i "•'•belasiEorhafeo <^32 gelen, welke voor beicftp$>èla&lfluq miirx nsv Contract-ddv^è^Mes ni BBbbimo6?SöxTkwJ iJbrielH oooiid pniiobsmovnobol snornoplE sprob In zijn prae- den- en klein-onderneming i^ ,«.v belastingstelsel", dathij ulibridHtZ gerioaijnokrtffitgelegd »ki<he»bbéBtöt bp het 12 en 13 October-congres Van de Nedcrl. Katholieke Mid denstandsbond, maakt de heer 11. KrouWels enkele opmerkingen over de huidige belastingheffing in de kleinbedrijven. Eerstens gaat hij een vergelij king maken over de som die aan Inkomstenbelasting en Vennoot schapsbelasting betaald moet worden, al naar gelang het bedrijf de N.V. vorm heeft of niet. Hij merkt -op dat in midden-onderne mingen een sterke neiging bestaat naar de N.V. vorm, die voor die bedrijven toch eigenlijk niet ge heel geschikt is. Men denkt dan echter alleen „in belastingen gaat berekenen hoeveel voordeel per jaar men kan hebben als men zijn zaak omzet in een N.V. en staart zich blind op dat voordeel. De nadelen, die er tegenover staan en die het extra belasting voordeel tamelijk gauw verorbe ren, ziet men niet of wil men niet zien. Het is ons bekend, dat ook hier in de omgeving enkele flinke mid denstanders (dat wil hier dan zeggen: middenstanders met flin ke bedrijven-) al reeds enige tijd met het plan rondlopen hun zaak in de N.V. vorm te gieten. Laat men toch zorgen dat men alle voor- en nadelen goed laat bekij ken, alvorens zoiets te beginnen, en dan niet alleen van de belas ting-kant, maar ook van de juri dische en bedrijfseconomische zij de. In sommige gevallen kan men werkelijk belasting-voordeel be halen. „Zowel de eenmanszaak als de opindeprihkopwtéQbijUisttng; lAfge^n ziefowapndeT'JpMchkJlftir/i'wle'Ikjei tfpri ovérigcral bëstérimrinkaori[{jbjb'AaM gestfcW izwordenu 1 tlad deri natcnarhj». ke oi personen) [inkometenbelriscmgi betalen oVdr .hud>lgehelc/ veinaioeab dat, de iN.yr(iiveniito«rt§chltpibeIabr32 ting betaalt over dezelfdepiWMfstr.- veffliipdsrd met,,<hrecü«$alanmsfti ea^tpntftoneajiid bisripixs vnrr, njisi Hgtbtaiji^f (van df InkoiniUenberr.I lasting, vis,'" a|,te-.fiterk- progressief*-/ het tarief van de Vennootschaps- ^asti^g.jfts Iunr .Jfdaar9e'aten.; h^ 33'/n %liTy gelijk, ongeac^ dc ge-, ma.^^oÖH'flfl*Y!q2. iiibmo .nsttow 3. We hebben zo juist een stukje uit het prae^dwjifo.j vfpordelijk aangehaald en rfo0 denen. Eerstens komen, waarin het y^schjl ij» belastingheffing zit, natuurlijk^, maar tweedens ook om een voorr beeld te geven van de heldere eji duidelijke taal, waarin dit praé- advies is vervat. Het geheel is zeer begrijpelijk en men behoeft heus geen deskundige te zijn om de kleine brochure vlot te kun nen doorlezen. Er staan ook aar dige en duidelijke voorbeelden in, die een en ander nog meer ver helderen. Lees het daarom eens rustig door en bekijk de zaak eens. U zult dan zien. dat de belasting voordelen van de N.V. niet zo erg groot zijn en dat ze in ieder geval bij nadere beschouwing heel wat kleiner zijn dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Mis schien komen we de volgende keer nog eens even er op terug. K. H. v ozob qO iiijiiiiiiiij y v^dëKF'^ó^ pdfj* Hti0bcté»fi|r-w>r uitSttfciaiefi?b - nr.r, lindtffstfs; 29PJU!1 Dc heer ^OWCofeBfe' n6'/actóI?" hijjf^dWVdölWtoïföhl^^Ptfe zijms^PïBöë& Hf)9eorflté?éMa?S d#bsolf5Tdiè'JVdöj'?nidë199Sfr(!hÖnÏÏ^ '40- ee£ Ö^^o^a^Yaè* WïfSe inlieten hiWt nöB&tiSWteWè" st&ntó!nD£-on ze mensen hebbët^^^P'^qqf- onWWlllWfaogeaa&n tr^Bgk^/'Wdïfi0 dPtei- :vah Woerden. Hij verzocht oni eèn h<teflenitf{r^ sttbsJdfê?9'130* -ftenVbdftiftëFW spr&tf J*4>lRóHftn0nfe._ waöröm" iJfcJftobh^eiK'00r* mfclehte "épèriarën?'","DiT landsbelang. A'W1 rd%ë subsidieTjRjft Jerlctïëri'7 Vindt hét rijk ^T?héël"ööé6 eri 'döëF Wer1 zelï rtiet ^éëFaart. Het tfasf'ból?1. r"»3 1om n9>l30d jesd^g riiHnsmr.ssr «bfSaoI ie .dO.SOftOlP.t Late St. Nicolaasgeschen- ken in de vorm van vele subsidies Begroting 1948 onder de loupe. De vroede vaderen kwamen Zaterdagavond te half 8 onder voorzitterschap van burgemeester Prinssen in openbare vergadering bijeen. De notulen der vergadering van 26 Nov. werden goedgekeurd. Het eerste punt van behande ling was de benoeming van een lid van het Burg. Armbestuur we gens periodieke aftreding van de heer H. J. de Bruijn. Aanbeveling van B. en W.: H. J. de Bruijn en W. H. van Laarhoven. Na stemming bleek dat de Bruijn 10 stemmen had ge kregen. van Laarhoven 2 en 1 blanco, zodat het aftredende lid hiermede herbenoemd was. De volgende benoeming was voor een lid van de schoolcom missie wegens periodieke aftre ding van de heer D. Lankhuijzen. Aanbeveling van B. en W.: Eerstgenoemde en G. J. Knaap. De heer v. Woerden deed het voorstel om de heer Lankhuijzen bij acclamatie te herbenoemen, waarmede de raad accoord ging. De voorzitter bracht hierna dank aan de heer Lankhuijzen. In de nieuw aan te leggen Ju- lianalaan zullen enkele strookjes grond worden aangekocht van di verse eigenaren ten behoeve van de aanleg van trottoirs. De voor zitter bracht dank aan deze par ticulieren voor de vlotte wijze waarop deze transactie heeft plaats gevonden. In het volgende punt moest het vermenigvuldigingscijfer voor het tijdelijk besluit schoolgeld lager onderwijs worden vastgesteld. Als factor werd het cijfer 2 aangenomen. De rekeningen van het Gem. Electriciteitsbedrijf, het Vleeskeu- ringsbedrijf en van de gemeente over het dienstjaar 1948 werden in orde bevonden. De heer Lank huijzen bracht hierover verslag uit als oudste lid van de commis sie, waarbij ook de heren Roden burg en Verschuren zitting had den. De begroting voor het Gem. Vleeskeuringsbedrijf en van de gemeente voor het dienstjaar 1950 liet o.a. het volgende beeld zien: De vergoeding voor de leden van 't stembureau werd gebracht van 6.— op 7.50. Openbare veiligheid vroeg een bedrag van 6000.voor straat verlichting, onderhoud, lampen, enz. Voorheen was dit bedrag f 2500.—. De berekening van 'de PNEM was 16.000.doch dit werd een beetje te luxueus geacht voor onze gemeente. Voor de volksgezondheid werd een bedrag gevraagd van 750.- tegen eerst 500.—, en wel voor het Wit-Gele en Groene Kruis. Vanaf 1948 waren de bedragen verhoogd van 250 tot 500. In de begroting openbare wer ken -werd ook de Kerklaan niet vergeten, alsmede een fietspad aldaar. De bocht bij Verschuurer» aldaar zal ook worden nagezien. De heer v. Woerden stelde de vraag welke wegen primair ge noemd mochten worden. De voorzitter gaf hierop een korte uiteenzetting van de plan nen. Vgnaf de Koningstraat tot Waterstraat zal de weg worden vernieuwd. De Bergenstraat in Raamsdonk (dorp) en de Oranjestraat behoe ven ook enige verbetering. Als 't bouwvolume verhoogd kan wor den, zal ook de weg van de Bea- trixlaan naar de Rijksweg worden doorgetrokken. De gemeente heeft een bouw volume toegewezen gekregen van 10 woningen. Hiervan zullen 8 duplex woningen worden ge bouwd, daar er 2 stuks moeten worden gemist voor particuliere nieuwbouw. 6 duplex woningen komen in de Beatrixlaan en 2 in de nieuwe Raadhuislaan te Raamsdonk dorp De heer Bergé vroeg de aan dacht voor de gevaarlijke bocht te Raamsdonk nabij v. Strien-de Groot. De voorzitter gaf toe dat dit inderdaad 'n erg smalle bocht was. Besprekingen zullen worden gevoerd met de desbetreffende ei genaar van deze grond, die om de bocht ligt. De heer v. Woerden zag een gedeelte van 't Heereplein gaar ne verfraaid door het aanbrengen van een trottoir vanaf het Post- straatje tot 't kantoor van Open - bare werken. Ook de Tuinstraat verkeert in zeer slechte toestand, wat temeer opvalt omdat het dc ingang is van het sportterrein. De voorzitter antwoordt dat de trottoirs zullen worden doorge trokken nog voorbij kantoor open bare werken tot de R.K. Kerk. Ook de Tuinstraat zal worden nagezien. Ook het onderwijs had de aan dacht. Deze bedragen werden enigszins verhoogd. Voor het Doofstommen Instituut te St. Mi chielsgestel werd de bijdraae ver hoogd van 300.— tot 500.—. Aan 't bijzonder voorber. la ger onderwijs werd 5.— ver leend per leerling. Er zijn ca. 500 kinderen die deze scholen bezoe ken, wat dus neerkomt op 2500. Onderwijs, Kunst en Weten schappen werden ook goed be dacht. De jeugdverenigingen krijgen een subsidie van 500.—, door B. en W. te verdelen. De blin denzorg St. Antonius van Padua ontvangt 25.Een bijzondere aanbeveling kreeg het Brabants Orkest. Dit krijgt voor het eerst een bijdrage van 150.- p. jaar. De Gew. Sociale Avondschool voor de Middenstand wordt be dacht met 50.—. als de cursus doorgang vindt. De R.K. Leergangen te Tilburg f 50.-. Voor het Burgerlijk Armbe stuur, welke naam per 1 Januari MUnhardtjMi d« cachat, r die pijn verdrijftfen kou afzët.75 c'."'b r">l)loninrg2 nr A OTp'ng I hnolopni ÜKM De heer v. Woerden kou ïich'. met deze woorden.,buitengéwooh verenigen. Dit was juist aijnrlge-' hele opzet. Het plaatselijk conflté l moet meer actief wordeft/oi Hij hoopte dat door de woorden Vdn de voorzitter dit initiatief geno men zal worden. Hierna kwam de rondvraag. De heer Verschuren kwam we derom met een protestschrijven voor de dag, waarin hij er op wees welk een onrecht de katho lieke arbeiders was aangedaan met de laatst gehouden wethou dersverkiezing. De voorzitter zeide hierop dat hij boven de vergadering stond en dus het antwoord schuldig kon blijven. Hierna volgde sluiting. Daar dit de laatste vergadering in 1949 was geweest, dankte de voorzitter de raad voor zijn werk in het afgelopen jaar verricht. Dc heer Lankhuijzen dankte hierop de voorzitter in gelijklui dende bewoordingen. De vertegenwoordigers van de volken van Ambon. Timor en de Minahassa richten een open brief aan 't Nederlandse volk onder de titel „Redt de volken van Am- bon, Timor en Minahassa, een laatste appèl, want 't is vijf mi nuten voort waalf. Zij zeggen verder Wij, de z.g. Minderheden van Indonesië, de volken van Ambon, Timor, de Minahassa, maar ook de Indo-Europeanen en allen die ondanks de vreselijkste bedreigin gen' en intimidaties trouw bleven aan Uw en óns Rood, Wit en Blauw, aan onze geërbiedigde Ko ningin. Wij willen zelfbeschikkings recht. Wij willen dezelfde vrijheid, waarvoor U 80 jaar en nog eens 5 jaren verbitterd hebt gestreden. Wij wensen zelf te bepalen wat wij willen zijn. Wij wensen te behouden 1) Uw en ónze geëerbiedigde Koningin. 2) Uw en ónze vlag, het Rood. wit en blauw. 3) Uw en óns volkslied, het Wilhelmus van Nassauwe. VOLK VAN NEDERLAND, DIT IS ONS LAATSTE APPÈL. Dit is het laatste beroep op uw gevoel van rechtvaardigheid door volken van Indonesië, die zich 300 jaren geleden vrijwillig onder uw bescherming stelden, die voor spoed met u deelden, doch die ook hun bloed gaven in de strijd tegen geweld, list, intrigue en be drog. 1 Het is nog niet te laat Het is nog niet te laat om de nevels en listigheden te doen ver breken, waarin men de ware be doelingen en de sinistere werke lijkheid van nietszeggende ver klaringen verhulde. Het is nog niet te laat om ein delijk. eindelijk te doen weten, dat Gij U het lot wenst aan te trekken van ons, Rijksgenoten, die dreigen te worden verraden en verkocht aan een regiem, dat zij niet wensen te erkennen. Dat God U moge bijstaan in Uw zware verantwoordelijkheid. Tenslotte vragen zij dat ieder die dit leest, een briefkaart zendc aan Postbus 228 Den Haag, om adhaesie te betuigen aan 't bo venstaande voor het te laat is.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1