WAALWYK De Boerenleenbank van Drunen en Elshout bijeen SPRANG WASPIK RAAMSDONK NIEUWKUIJK FEUILLETON ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL BIOSCOOP-PROGRAMMA Snuif en wrijf 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 15 DECEMBER 1949 2 Sigarenmagazijn „De Sportwereld" Prima 1 5 en 1 2 ct. SIGAREN. Biljartsport. In 1948 ccn omzet van ruim 9.000.000.—. De Boerenleenbank Drunen— Elshout kwam Zondagmiddag in algemene ledenvergadering bijeen. Op deze vergadering werd ver slag uitgebracht over het boek jaar 1948, welk verslag aantoonde dat men in 1948 een omzet had van ruim 9 millioen. Dit was 4.000.000.meer dan in 1947. Er werd een winst gemaakt van 6262.75. De vergadering gaf aan diverse instellingen een sub sidie van totaal 1050.—. Op deze vergadering sprak ook de geest, adviseur, kap. Simons, de Edelachtb. heer Burgemeester Snels en een inspecteur yan de C.C.B., de heer Scheppers. Toen de voorzitter, de heer C. v. Drunen, om 2 uur de vergade ring opende, was de zaal geheel gevuld. Onmiddellijk werd begon nen met de afwerking van de zeer grote agenda. Dc notulen der vorige verga dering werden onveranderd goed gekeurd. De secretaris en kassier gaf hierna een jaarverslag en een fi nancieel verslag over het boek jaar 1948. Het ledental was in 1948 toegenomen met 8 en telde op .31 Dec. 360 man. In 1948 werden 1 algemene en 12 bestuursvergaderingen gehou den in tegenwoordioheid van de commissie van toezicht. Oo 31 Dec. waren in omloop 1125 spaarboekjes en 84 deposito- boeken met een oezamenlijk saldo van 1.910.602.06, 34 lonende rekeninoboek'es met e<»n crediet- saldo van 142.66Q 75 en een debetsaldo van f 27696.56. 58 voorschofbnpkies met een saldo van 81047.75. Aan spaaraelden werden in 1948 ingelead f 801970.81 en uit gekeerd 8.070.510.10. Het uit gekeerde spaargeld was in 1948 dus hooer dan de inlagen. Over 1949 werd volgens de memorie van toelichting het tegenoverge stelde verwacht. De netto winst over 1948 be droeg 6262.75. D" om-ret steeg in 1948 met f 4,000.000.en bedroeg ruim 9.000.000.-. Uit een en and«*r bleek dat de boeren een groot vertrouwen stel len in hun einen instellina en te vens ble^k .uit de betreffende ver- slanen dat de Boerenleenbank de instplling is van en voor de boer, d!e haar werkzaamheden naar be horen kan ve-richten. Er werd dan ook gesproken over goede fin-^Tiële resultaten. De voorzitter bracht dank aan de secretaris-kassier voor 't over- zichteliik verslag en het goede en arrii"Snr. meendp or>k de tolk te ziin van de vergade ring als hij namens deze dank bracht aan de sec-etaris, waar mede de vergadering met applaus instemde. A^>n de orde was verder de verkiezing van twee leden van 't. bestuur: neriodipk aft-edend wa ren de heren C. v. Drunen en Adr. Pijnenburg. Beiden werden met vriiwel algemene stemmen her1'o"en. Verd°r was nog aan de o'd» de verk'ezing van een lid van de raad van toezieht. Pe-iodiek af tredend was de heer P. T. v. Kes- sel, welke ook met vrijwel alge mene stemmen werd herkozen. Alvorens tot het volgende punt van de agenda over te gaan: de verdelinn van een oedeelte van de winst (subsidies), kreeg de geest, adviseur, kapelaan Simons, het woord. Snr. zeide verheugd te ziin dat de boeren in zulke grote getale waren opoekomen ter ver- gaderina. waaruit bleek hoe de leden zelf meeleefden met het wel en wee van hun einen instelling. Sp-. bracht ook dank aan het be stuur voor het vele werk dat het in het afgelopen jaar weer heeft verricht voor de vereniging. Dat spr. reeds nu. nog voor de agenda was afgewerkt, reeds SDrak. had wel zijn betekenis. Spr. wilde n.I. even een toelich ting oeven op de verdeling van de subsidies, waarvan spr. reeds bij voorbaat hoopte dat zij door de vergadering zouden worden toe gekend. Spr. ging dan even het lijsti" der subsidies na. 50.voor de R.K.J.B. Dru nen en 50.— voor de R.K.J.B. Elshout vond spr. heel normaal. De Boerinnenbond Drunen—Els hout kreeg van het hestuur dit jaar echter geen 50.—, maar 150.—. Dit in verband met dc aankoop van een nieuw vaandel. 20Tvoor het t.b.c.-fonds van de N.C.B., 50.voor de Boe- renleergangen Drunen—Elshout. 50.— voor het Emigratiefonds KNTBT. f 100.voor gezins zorg en f 200.voor het WGK Drunen-Elshout, vond spr. ook heel no'maal en gebruikelijk. Spr. kwam echter even pleiten -voor een extra subsidie voor de Rome-reis van een van onze R.K. J.B.'ers. Zoals bekend zal in 1950 uit de gehele kring van elke afd. een R.K.T B.'er de reis medema ken naar Rome. welke in verband met het H. Jaar is georganiseerd. De jongens zijn hiervoor zelf al geruime tijd aan het soaren. In verband met het mooie en ge meenschappelijke doel hoopte spr. dat de vergadering dit jaar een extra subsidie zou willen ge ven van f 100.—, 50.voor de afd. Deunen en 50.— voor de afd. Elshout. Een extra subsidie werd ook nog toegekend aan de Eerw. Pa- ter-missionaris v. Huiten. De VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN door H. VAN HEESWIJK 31) Op aanraden van Greet was Fred ook gegaan. Hij leende een fiets van de tuin man met de belofte, dat hij die de volgende morgen te rug zou brengen. De burgemeester overlegde met de gedupeerde bewoners, welke maatregelen getroffen moesten worden en tenslotte zei de eerste tot het meisje, dat nu treurig in een hoekje van de salon voor zich uit zat te staren: „Het spijt me erg, juffrouw van der Berg, maar de om standigheden zijn zeer in het nadeel van ehuw ver loofde. Ik zie me daarom ge noodzaakt om telefonisch de andere politie-instanties te waarschuwen met 't verzoek hem aan te houden. Er kwam een hoongelach over de lippen van 't meisje. De burgemeester, die de jongeman wel graag mocht, maar in de eerste plaats po litieman was, schrok een ogenblik. „Tenzij u een steekhouden de verklaring kunt geven, die in onze ogen het plotselinge vertrek van de jongeman rechtvaardigt en wettigt.,, voorzitter gaf hierover nog een toelichting. De gelden zullen n.I. besteed worden voor de land bouw in het missiegebied van de genoemde missionaris. Daar het hier geld betrof dat speciaal be stemd werd voor de landbouw, gaf de voorzitter in overweging om ook deze subsidie toe te ken nen. Deze extra subsidie bedroeg 100.—. De vergadering keurde alle subsidies zonder op- of aan merkingen goed. Ten bate van de Rome-reis van de R.K.J.B. wist de geest, advi seur ook nog gauw een loterijtje te houden zo tussen de agenda punten door. Aan de orde was verder ook nog het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, wel ke wijziging inhield de bevoegd heid voor het bestuur om zonder speciale toestemming grotere cre- dieten te verstrekken. Dit voor stel had de goedkeuring der ver gadering. Burgemeeser Snels, die door zijn aanwezigheid blijk van be langstelling gaf, werd op diens verzoek ook zeer gaarne 't woord verleend. Spr. begon met te zeg gen. dat hij gaarne aan de uitno diging van het bestuur gevolg had gegeven om deze vergadering bij te wonen, omdat spr. hierdoor in de gelegenheid werd gesteld nog eens nader kennis te maken met een voor onze gemeente zo be langrijke instelling. Spreker was hiervoor het bestuur zeer erken telijk. Dat spreker op deze vergadering ook het woord heeft gevraagd, daarvoor heeft spr. zijn reden. Spr. had n.I. met het bestuur en de leden nog iets goed te maken, of althans zeker een duidelijke verklaring af te leggen om een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen. Enige tijd geleden was door de Boerenleenbank DrunenElshout bij het gemeentebestuur een offer te gemaakt voor het afsluiten van een rekening-courant overeen- j komst voor de looptijd van een jaar. Zoals bekend, aldus spr., i heeft het gemeentebestuur de overeenkomst elders aangegaan en dus de instelling van onze eigen gemeentenaren terzijde gesteld. Natuurlijk heeft de gemeente daarmee een bedoeling gehad en juist dat wilde spr. hier even ver tellen. De overwegingen welke er toe geleid hebben dat de gemeente een rekening-courant afsloot bij de Bank van Ned. Gemeenten waren niet zozeer van financiële dan wel van technische aard. De Bank van Ned. Gemeenten is het instituut voor de ge meente om leningen etc. af te sluiten, maar dat wil niet zeggen dat het gemeentebestuur niet vol doende vertrouwen zou stellen in de Boerenleenbank als zodanig. Spr. wilde zelfs verklappen dat de condities van de Boerenleen bank voordeliger waren als die van de Bank van Ned. Gemeen ten. Spr. sprak hierna zijn waarde ring uit over de prachtige orga nisaties die de boeren van Dru nen en Elshout bezitten en waar van de Boerenleenbank een van de voornaamste is, omdat zij zo nauw verwant is aan het bedrijf van de boer zelf. Het verheugde, maar niet minder het verwonder-- de spr. ook dat de boeren in deze moeilijke tijd, nu Lieftinck achter elk dubbeltje aan jaagt, nog kans zagen om te reserveren. Spreker stak zijn waardering dan ook niet onder stoelen of banken. Spr. spoorde de boeren aan om op de ingeslagen weg voort te gaan, want, aldus spr., gij moogt met mij overtuigd zijn, dat wij nog slechts staan aan het begin van een moeilijke tijd. De voorzitter bracht dank voor het gesprokene, in het bijzonder voor de toelichting die de E. A. heer Burgemeester gegeven had op de afwijzing van de gemaakte offerte. j De heer Scheppers, inspecteur van de C.C.B., gaf hierna een zeer interessante en uitvoerige causerie over lopende rekeningen, Uw verkoudheid van neus. keel of borst weg met -M. waarvoor wij verwijzen naar het 2e blad. Tijdens de rondvraag bracht de heer A. Kamp dank aan het bestuur voor de wederom toege kende subsidie van 50.aan de boerenleergangen. In het afgelopen jaar waren 4 jongens op examen geweest en 4 geslaagd. Van de 4 andere welke thans bij spr. stude ren hoopt spr. het volgend jaar hetzelfde te kunnen zeggen. Deze belangrijke en geanimeer de plus interessante vergadering werd hierna op de gebruikelijke wijze gesloten. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Naar wij vernemen voeren de bouwvakpatroons een ac tie om te komen tot stichting van een afdeling „metselen" aan de Nijverheidsschool al hier. In dit vak is grote behoefte aan vaklieden en men wil de jongelui en ouders overtuigen dat het metselen een mooi en zindelijk en zeker geen min derwaardig vak is; overal doet zich het tekort aan ar beidskrachten gevóelen, ook in plaats en streek. Daarom hoopt men bovenstaand doel I te kunnen bereiken. WAALWIJKS BELANG. In verband met ons vroe ger bericht kunnen wij mede delen dat reeds verschillende verenigingen zich als zodanig als lid van Waalwijks Belang hebben opgegeven. Het be stuur vertrouwt, dat nog velen zullen volgen. De contributie ad 3.is al zeer gering en elke vereniging komt voot- 't lidmaatschap in aanmerking. R.K. TONEELVERENIGING „BAARDWIJKS TONEEL". Naar men ons mededeelt heeft bovengenoemde toneel vereniging thans in studie genomen „De moordenaar en 't meisje" van Frans Drost en Kaspar Dierckx, een spel in drie bedrijven. Baard wij ks Toneel hoopt 't in Februari a.s. voor 't voet- I licht te brengen. ZIJ DIE THUISVAREN. In de lijst der thuisvaren- den met de „Kota Inten" uit Indonesië, ontbrak nog de naam van A. P. v. Brunschot, Sold. I Putstraat, Waalwijk. CHRISTELIJK—HISTORISCHE K'ESVFRENIGING „NEDERLAND EN ORANJE" WAALWIJK. Op de laatste bestuursvergade ring (9 Dec. 1949) werden een aantal candidaten opgegeven voor de a.s. verkiezing van de Pro vincial Staten. Enkele zaken betreffende vol doening van financiële verplich tingen maakten een punt van be spreking uit. Besloten werd D.V. eind Janu ari a.s. te trachten een spreker uit de C. H. gelederen in open bare vergadering te laten optre den. Betreurd werd dat de nog jon ge C. H. Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" in Spranq-Canel- le bij de laatste raadsverkiezing geheel verstek heeft laten gaan. Getracht zal worden eventueel door onderlinge bespreking aan de hand van het programma van beginselen deze Kiesvereniging in een goed spoor te krijgen. Inzake het diep ingrijpende vraagstuk der souvereiniteits- ovrrdracht van overzeese gebieds delen was het bestuur eenparig van gevoelen Dat met alle respect voor de C. H. Kamerleden, die zich in hun geweten gebonden gevoel den om hun stem tegen het thans aangeboden wetsontwerp uit te brengen, het bestuur toch kan ko men in het besluit van de C. H. Kamerleden, die van gevoelen waren onder de gegeven dwin gende en zoals de stukken nu eenmaal onweersprekelijk op tafel liggen, de laatst geboden kans van samengaan met de gevormde staten van overzee tenslotte te moeten grijpen en dus vóór het wetsontwerp hebben moeten stem men. Mede gelet op onze huidige zwakke militaire bezetting over zee, kan het bestuur dan ook geen termen vinden bovengenoemd be sluit van deze C. H. Kamerleden af te keuren. Eenparig sprak het bestuur de vurige hoop uit dat de Here, Die tenslotte het leven der volkeren en de gangen der eeuwen leidt, hierin het volk van Nedeiland en van Overzee genadig zal mogen gedenken. Hierna sluiting dezer vergade ring. JAARMARKTEN TE TE WAALWIJK IN 1950. B. en W. van Waalwijk ma ken bekend, dat te Waalwijk in 1950 worden gehouden de vol gende Jaarmarkten, als De laatste Donderdag in Janu ari, 26 Januari. De laatste Donderdag in Fe bruari. 23 Februari. De laatste Donderdag in Maart 30 Maart. De tweede Donderdag in April, 13 April. De laatste Donderdag in April, 27 April. De laatste Donc^jdag in Mei, verkocht". Een pionier in het Amerika rond 1800 verliest al vroeg zijn vrouw en koopt een andere, om een moeder voor zijn zoon te hebben. Van 1 liefde komt noch van de kant van de vader, noch van de zoon veel terecht, totdat er een derde tussen komt en de nood hen allen dichter bij el kaar brengt. Maandag en Woensdag is er een „Noodlanding in de Jung le". Een schurk onder de passagiers dwingt een vlieg tuig midden in de Congo te landen. Afgesloten van de be woonde wereld moet de piloot zijn mensen met de ijzeren vuist beschermen, samen met de stewardess. Vele zijn de gevaren waaraan allen bloot staan, maar Larry, de piloot, weet hen te redden en vindt zelf zijn levensgeluk. Toegang 18 jaar. r*rn1**i'M r. i 25 Mei. telurt De laatste Donderdag in Juni, 29 Juni. De laatste Dondèftlag in Juli, 27 Juli. sBife; De laatste Donderdag in Au gustus, 31 Auoustus^ De tweede Donderdag in Sep tember. 14 Septembfti'.g De laatste Dondenjpg in Sep tember, 28 September. De tweede Donderdag in Oc tober, 12 October. óf De laatste Donderdag in Oc tober, 26 October. De laatste Donderdag in No vember, 30 November. De laatste Donderdag in De cember, 28 December. Op bovenstaande data wordt tevens veemarkt gehouden. Kermis aanvangende de tweede Zondag in Juli, 9 Juli tot en met 16 Juli. Voorts elke Dinsdag en Vrij dag Weekmarkt voor Vee en Landbouwvoortbrengselen. Op het politiebureau en ter se cretarie zijn kaarten gratis ver krijgbaar. Van Vrijdag t.m. Zondag draait hier „Een vrouw werd Hoewel Greet van plan was om niet verder te gaan, ge voelde ze, dat ze nu, om haar verloofde te beschermen, niet langer mocht zwijgen. Ze stond op, kwam langzaam naar de graaf toe tot ze hal verwege in het nagenoeg ver laten vertrek stond en zei toen op kalme toon: „Joop is in zijn jeep de vermoedelijke dader van de diefstal achter na." Haar vader lachte smade lijk en zelfs de burgemeester moest moeite doen om zijn gezicht in de plooi te houden. „En die vermoedelijke da der is?" „De chauffeur van de graaf" „De graaf richtte zich hoog op, alsof hij plotseling door 'n adder gebeten was. Zijn ge zicht werd asgrauw en de woede sprak in zijn vernauw de oogpupillen, terwijl zijn knokige handen zich tot vuis ten balden. Greet schrok een ogenblik van dit antgstwek- kende gezicht. Zo ongunstig als hij er nu uitzag, had ze hem nog nimmer gezien. Evenwel wist hij zich verder met grote krachtsinspanning te beheersen. Hij keek het meisje met een van haat ver wrongen gezicht aan en siste haar toe: „Voor een dergelij ke belediging zouden mijn voorvaderen u aan de beul hebben overgeleverd om u te radbraken". Daarna wendde hij zich tot haar vader en zei op afgemeten toon: „Mijnheer van der Berg, deze schande lijke belediging treft niet in de eerste plaats mijn chauf feur, maar mij persoonlijk. Hoewel ik zeer veel hoogach ting voor u heb, waarde gast heer, spreekt het welhaast vanzelf, dat ik, na deze woor den van uw oudste dochter, er geen ogenblik aan denk nog langer van uw gastvrij heid gebruik te maken.» Mor genvroeg verlaat ik uw wo ning." Hij boog diep voor de heer van der Berg en de burge meester draaide zich daarna op zijn hakken om en zonder Greet nog met een blik te ver waardigen. verdween hij uit het vertrek. De heer des huizes kwam op zijn dochter toe en greep haar bij de arm, terwijl hij haar ruw heen en weer schudde: '„Ongelukkig schep sel. één der eerste wetten der wellevendheid jegens een ho ge gast heb jij met voeten ge treden! Schaam je je niet? Wat moet de graaf wel van ons denken? Terwijl jij blind bent voor de werkeliikheid, de werkelijkheid namelijk dat de man. die zich hier in huis heeft weten te dringen, jou het hoofd op hol bracht en die zich vandaag jouw verloofde noemde, er met mijn schilde rijen vandoor is!" Maar verder kwam hij niet, want Greet, voor wie na alle emotie van deze avond de grens van haar weerstands vermogen bereikt was, barst te in snikken uit. „Julliezien jullie dan niet dat je bezig bent de grootste stommiteit van je leven uit te halen? Nu laten jullie de graaf morgenochtend gaan. terwijl de buit wellicht in veiligheid kan worden ge steld als Jood onderweg wordt gearresteerd! Niet Joon is de dader, maar hij, die graaf! En Ho*k Antonlusplaln - Waalwijk LUXOR-THEATER. Van Vrijdag t.m. Zondag brengt dit theater „De Grote Race". Een jongeman maakt kennis met een jong meisje dat veel van paarden houdt. Hij is wees en zij helpt hem aan een baantje. Op zekere dag loot ze het paard dat ze bewondert en hoewel hij een hekel heeft aan paarden, rijdt hij voor haar op' dit paard de „Grand National". Maandag en Woensdag wordt „De Harem" vertoond. In deze film spelen de heren Abbott en Costello een voorname rol, want ze helpen een koning om de onrechtmatige heerser van de troon te stoten en om de vrouw van zijn hart te ver werven. Dit gaat uiteraard niet zonder veel avonturen, met name de hypnose speelt een voorname rol. DISTRICT DE LANGSTRAAT. AFD. KAATSHEUVEL, Dc uitslagen van de surprise- avondwedstrijden luiden als volgt: Op Zaterdag 3 December. In de 4e klas libre Car. brt. gem. h.s. pnt. Altijd Raak—NAS 220-179 149 1.48-1.20 9-8 8-0 ONAOns Genoegen 220-151 137 1.61-1.10 12-10:8-0 HiH G'oene LakenHKS 220-153 166 1.32-0.92 11-8 8-0 Voor de 3e klas libre Car. brt. gem. h.s. pnt. Ons Genoegen Poedelvrees 254-224 122 2.08-1.84 13-8 5-3 KTO-ONA 249-247 137 1.82-1.80 11-13 4-4 't Centrum—Altijd Raak 256-240 85 3.01-2.83 15-18 4-4 TOK—HKS 175-246 101 1.74-2.43 11-12 2-6 NASHet Groene Laken 215-247 111 1.94-2.24 17-20 4-4 Het mooiste St. Nicolaas-cade- au van een klasse-leider is het klasse-kampioenschap. En waar- achtig, ons Jantje Damen kreeg dit cadeau. En verdiend. Hij „kapperde" zijn 60 car. in 26 brt. bijeen, gem. 2.30. Ook H. Lens- velt van Groene Laken en Jan Klis van ONA speelden een prachtpartij en behaalden daar mede de kostbare puntjes. In de 3e klas is het G. de Jong van t Centrum die er „Sjaantjes" onder hield met een knal-gemid- l I delde van 4.41. Het hele Cen trum-team speelde een uitsteken de wedstrijd, wat wel blijkt uit het algemeen gemiddelde van j 3.01. En dat in de 3e klas. Ook Jan Jansen "(3.33) en P. Klijssen (3.12) van Altijd Raak waren in vorm. En C. Spapens van Groene Laken „bakte'' een gemiddelde van 3.94. De standen in deze twee klas sen zijn In dc 4e klas libre gesp. punt. 1 NAS 14 79- 2 ONA 14 75 3 Altijd Raak 13 65 4 Groene Laken 14 48 5 Ons Genoegen 14 33 6 HKS 13 28 In deze klas zijn twee surprises gemaakt le. alle thuis spelende vereni gingen behaalden een 8—0 over winning. 2e. Altijd Raak hield er het lei dende NAS met 80 „verdiend" onder en kreeg daardoor een be hoorlijke kans op het kampioen schap. Ik hoop het. want het is altijd al NAS en ONA geweest. Houdt vol, heren. En denkt aan de naam van je vereniging. Raak ze allemaal Groene Laken hangt hier tus sen hemel en aarde, maar of ze hoger op komen, betwijfel ik. Ons Genoegen en HKS blijken toch wel de zwakste te blijven. Maar toch moed houden hoor „Zijde nou glad gek". In de 3e klas libre 4 Ons Genegen 12 52 5 Groene Laken 12 47 6 NAS 12 45 7 HKS 12 43 8 TOK 12 37 9 Poedelvrees 11 31 10 KTO 12 25 1 ONA 2 Altijd Raak 3 't Centrum gesp. punt. 12 73 12 61 11 58 Hier is één surprise gemaakt KTO, dc drager van de rode lantaarn, liet ONA slechts met de halve buit huiswaarts keren. Een beetje meer geluk en 't was zelfs 6—2 geweest, maar ja, het moest anders zijn. j Altijd Raak haalde het krasse staaltje uit om 't sterke en góed j spelende Centrum een gelijk spel af te dwingen. Trouwens, over de gehele linie werden de punten gemoedelijk ge deeld. En blijft de ranglijst „haast" onveranderd. Ik haal hier aan „haast", omdat Poedelvrees „het krasse staaltje" uithaalde om niet op te komen in Loonopzand. Denk er om heren, met een „we gaan toch nie" komen jullie er niet af. Jullie hebben toch ze ker iets met je voorzitter op. Het blijkt echter van niet. Dit zal nu zeer waarschijnlijk een 8—0 voor 't Centrum worden en dan is ONA er zo maar niet mee klaar. De andere verenigingen moe ten blijven doorvechten hoor en vooral tegen de leidende vereni gingen. Verder moet ik nocj mededelen dat op het ingezonden stuk van de criticus J. v. d. Hout nog com mentaar volgt. Voor de rest, heren biljarters, trek je er niets van aan, maar blijf zoals nu steeds voortgaan. Dan dank ik u bij voorbaat. De Wedstrijdleider. Intrede. Candidaat H. J. Mulder, beroe pen predikant bij de Geref. Kerk alhier, hoopt a.s. Zondagavond half zes zijn intrede te doen. De bevestiging zal plaats heb-> ben in de voormiddag-godsdienst oefening, waarin hoopt voor te gaan Prof. v. Gispen van Amster dam. Uitvoering. De Chr. Gemengde Zangver eniging „Excelsior" alhier geeft Tweede Kerstdag in 't Ned. Herv. Kerkgebouw haar jaarlijkse uit voering, met medewerking van het Kinderkoor „Klcin-Excelsior Ernstige vechtpartij. Te laat om noq in ons vorig nummer te worden opgenomen, ontvingen wij 't bericht omtrent een ernstige vechtpartij, die Za terdagavond alhier plaats had en die naar wij nader vernemen, de dood van de getroffene ten gevol ge heeft gehad. Zekere L. H., die gebeten was óp de familie v. E. te Waspik- Boven en die des middags nogal wat moed ingedronken had, zocht ruzie met deze laatste en na een woordentwist liep 't zover, dat J. v. E. dermate in drift ontstak, dat hij een tafelmes greep, waarmede v. H. in 't oog en hoofd ernstig werd getroffen. Dr. Wijffels was spoedig ter plaatse en achtte overbrenging naar 't Groot-Ziekenhuis te Den Bosch noodzakelijk, terwijl ook de politie weldra aanwezig was en v. E. in arrest stelde. Het slachtoffer is in den Bosch zijn medeplichtige, de chauf feur. Begrijp het dan!" „Je bent buiten jezelve", beet Van der Berg, razend van woede, zijn dochter toe. „Ga naar boven, naar je kamer! En u, mijnheer de burgemees ter, doe wat u nodig acht om mij mijn schilderijen terug te brengen!" Terwijl dit stormachtige to neel in da salon van Ruim zicht plaats vond als tragisch slot van het zo prettig begon nen verlovingsfeest, snelde de jeep met Joop achter 't stuur in de richting van de hoofd stad. Op het ogenblik dat hij de salon verliet, had hii tus sen zijn tanden gesist: „Dacht ik het niet? Maar ik heb toch één fout gemaakt. Ik had het deze nacht verwacht, niet nu reeds. Een zeldzaam brutaal staaltje, maar desondanks hoop ik je toch nog te ach terhalen, beste vriend!" Joop was naar de plek ge hold, waar hij verwachtte de jeep te zullen vinden. Het wa gentje stond er ook, zoals Joop aan zijn vriend had opgedra gen. In een minimum van tijd had hij de wagen op eang en terwijl hij eren een blik sloeg op de geopende garage, gedu rende de ogenblikken dat de felle koplampen van zijn wa gen dit gebouw beschenen, bemerkte hij dat de wagen van de graaf er niet meer stond. De jeep trok snel op en binnen enkele seconden had hij de smalle grintweg be reikt, waarover hij met een onverantwoordelijke vaart naar de Rijksweg stoof. Zijn rijvaardigheid opgedaan ty- dens zijn dienst in Indië, kwam hem nu terdege van pas. Toen hij eenmaal op de Rijksweg reed en het dorp achter zich had, trapte hij het gaspedaal zo diep in als hij maar kon. Hij was nu dubbel blij dat hij de jeep vorige week geheél had nagekeken. De accu was pas bijgeladen, terwijl de motor uit elkaar was geweest en door hem was nagekeken. Dit was duidelijk merkbaar, want de snelheid was negentig, een snelheid die hij nog nimmer met het oude wagentje had kunnen berei ken. Haast liefkozend streel de hij het stuur, want met deze snelheid zou hij mis schien nog in staat zijn om de wagen van de graaf in te halen. Althans, als deze ook op weg was naar de hoofd stad. De verschillende dorpen werden in een snel tempo ge passeerd en hoe dichter hij Amsterdam naderde, hoe drukker het werd. zodat hij alle aandacht nodig had om door het verkeer te komen, wat hem evenwel met zijn kleine wagen betrekkelijk ge makkelijk gelukte. Stom was hii geweest, ver bazend stom. De diefstal van de schilderijen had hij ver wacht. Maar zijn fout was ge weest dat hij de burgemees ter niet vooraf in de arm had genomen. Weliswaar had hij er over nagedacht na het ge sprek in het park tussen de chauffeur en de graaf, maar hij vreesde dat deze bewinds man hem niet au serieux zou nemen, zodat hij zodoende geen effect zou hebben be reikt. (Wordt vervolgd). direct operatief behandeld, doch is Maandagmiddag overleden. Slachtoffer en dader zijn res pectievelijk 40 en 30 jaar en bei den gehuwd. De dader staat in Waspik gun stig bekend. - Terug uit Indië. Onze dorpsgenoot P. Leenarts is na een verblijf van ruim 3 jaar in ons dorp teruggekeerd. De buurt had voor zijn ouder lijk huis een ereboog opgesteld. Ook werd een cadeau aangebo den. Op weg naar Nederland zijn A. Blom, met de Kota-Inten. A. Rozenbrand, met de Sibajak. Zij worden rond Kerstmis thuis verwacht. Ook hen zal een goe de ontvangst bereid worden. Paarden op hol. Vrijdagavond kwam de zoon van de landbouwer Th. v. Don gen van het land naar huis, toen door het dichtslaan van een auto portier, de paarden hevig schrok ken en het op een dolle vlucht zetten. Verstijfd van schrik trachtte de jongen zich op de glibberige wagen staande te hou den. Via de Molenstraat ging het met razende vaart op de Schans straat af. Alvorens zij de Schans straat bereikt hadden, botste de wagen bij de Wed. Kanters te gen een paal, met het gevolg dat v. D. van de wagen werd geslin gerd, wat wonder boven wonder goed afliep. Wagen en paarden vonden het schijnbaar niet ver genoeg en de run werd met on verminderde snelheid voortgezet; echter niet ver, want de aan de straat gelegen stoep voor het huis van dhr. Rodenburg was voor de wagen de laatste hindernis. De voorwielen vlogen vanonder de wagen, de zwing kraakte los' en de paarden werden enkele meters verder tot stilstand gebracht. Het is een geluk te noemen dat ver dere ongelukken achterwege zijn gebleven. Botsingen. Door de mist en de gladheid van de weg op sommige plaatsen, botsten Zaterdagmorgen 3 auto's tegen elkaar. Dit gebeurde bij 't café Huis ten Halve aan de Laan. Nadat een boerenkar met een auto in ongenoegen was gekomen wat P. v. Str. zijn fiets kostte botste een auto die van de richting R'veer kwam tegen een stilstaande auto aan, wat direct door een derde auto van de te genovergestelde richting werd be antwoord, die er ook tegenaan botste. Zo werd er een behoor lijke verkeersstremming veroor zaakt. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Koperen jubilé. Zondag 11 December j.l. her dacht Mej. Jo van den Heuvel de dag dat zij 12J4 jaar geleden in dienstbetrekking kwam bij de Z Eerw. heer Pastoor Bicx alhier. Dat Jo zich gedurende al die tijd als een ijverige en getrouwe dienstbode heeft gedragen, be hoeft geen nader betoog. Naast haar huishoudelijke werk zaamheden heeft zij na de bevrij- dinq, toen kerk en pastorie door oorlogsgeweld waren vernield, ir de noodkerk bovendien nog vele kosterswerkzaamheden verricht, op een wijze die niet te verbete ren viel. De viering van dit jubileum

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2