l Wijde Wereld Waalwijkse en Langstraaise Courant VAD OVER THERE SOCIALE RECHTVAARDIGHEID UIT DE Loonsverhoging van 5 percent. K AB. vraagt: PATER PETERS over: MAANDAG 19 DEC. 1949 Uitgever Waalwijks* Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VM HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 102 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advcrtentle-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Op een Donderdag te Utrecht gehouden vergadering van de verbondsraad van de K.A.B. is een resolutie aangenomen waarin tegen 1 Januari 1950 een ver plichte loonsverhoging van 5 procent wordt gevraagd met een minimum van twee gulden per week. Dat moet gelden voor alle lonen van volwassen en ge huwde werknemers en voor hen die hiermee gelijk gesteld kunnen worden. De lonen voor jeugdigen van het achttiende jaar af moeten hieraan aangepast worden en ook de kinderbijslag moet van 't eerste kind af met 5 procent worden verhoogd, evenals de overheidspensioenen, de sociale bijstand, de uit keringen volgens de Invaliditeitswet en volgens de Wet-Drees. Dit zijn de voornaamste ei sen die de verbondsraad in zijn resolutie formuleerde, die hij met algemene stemmen aannam. De vervulling van deze verlangens acht de raad een eis van sociale rechtvaar digheid en voor de handha ving van orde en rust nood zakelijk. Verder staat in de resolutie dat de verbondsraad het een wijs beleid zou vinden als de regering door middel van een elastische subsidie-politiek er in zou slagen de prijzen bin nen beperkte grenzen te hou den. De K.A.B. is van oordeel dat een verdere loonsverho ging noodzakelijk is, zodra 'n verdere in onderling overleg vast te stellen prijsstijging is geconstateerd. In het debat dat aan het vaststellen van deze resolutie vèorafging, gaf de voorzitter van de K.A.B., de heer A. C. de Bruijn, een overzicht van het loonbeleid dat het ver- bondsbestuur in de laatste maanden had gevoerd. Het plan tot een huurverhoging, begin September voorgesteld, dat met 1 Januari zou moeten ingaan, werd door de deva luatie geheel gewijzigd. Later werd overleg gepleegd in de Stichting van de Arbeid, maar men kwam niet tot overeen stemming. Toen de K.A.B. later mét het N.V.V. een voor stel indiende voör een loons verhoging van 5 procent met een maximum van 2.50, kon de Stichting van de Arbeid geen overeenstemming berei ken met de werkgevers. Toen stuurden de vakcentralen hun voorstel naar de regering, die wel bereid was tot enige ver hoging, maar niet van 2.50. Bij de laatste besprekingen in de Stichting van de Arbeid verminderden de vakcentra len hun eisen, de werkgevers deden enige tegenvoorstellen en nu is een voorstel inge diend bij de regering, waarin de ideeën van de K.A.B. in hoofdzaak zijn terug te vin den. Bij de sprekers die in de vergadering het woord voer den kwamen vooral 2 klach ten naar voren: de geheim zinnigheid die rond de kwes tie van lonen en prijzen hing, hetgeen zij onbevredigend achtten tegenover de leden en vervolgens dat als de verho ging niet verplicht werd ge steld, er niets van terecht zou komen. De voorzitter hoopte dat de beslissing van de regering spoedig zou afkomen. Ten slotte werd de voorgestelde resolutie met algemene stem men aangenomen. Radio-rede van Soekarno. President Soekarno heeft 'n radio-rede gehouden, waarin hij zich o.a. richtte tot de Ne derlanders in Indonesië en tot de leden van het K.N.I.L. De Nederlanders wees hij er op dat er geen reden was tot ongerustheid, omdat de R.I.S. een rechtstaat is, en sociale rechtvaardigheid en menselijkheid, beginselen in de grondwet neergelegd, geen onderscheid kennen naar ras en huidskleur en de consti tutie 't recht op bescherming aan allen waarborgt. „Wij hebben de Nederlanders nooit gehaat", verklaarde Soekar no. „Wat wij haatten, was het Nederlandse kolonialisme, zo als wij elk kolonialisme ha ten. Wat wij wilden, is een vriendschappelijke verhou ding tussen de Nederlanders en de Indonesiërs in een on afhankelijk Indonesië. Uit een vroegere rede haal de hij een passage aan waarin hij zei dat de Nederlanders die werkelijk bereid zijn hun krachten in te zetten voor de R.I.S. en die vrij van kolonia lisme, eerlijk en bona-fide zijn, geen vrees hoeven te koesteren dat zij hun brood niet zullen kunnen verdie nen. De verzekering is de vei ligheid, was één der voor naamste plichten van de na tionale regering, zei Soekar no verder, en hij deed een beroep op de Nederlanders om vertrouwen te hebben in haar maatregelen. De T.N.I. heeft bewezen dit vertrouwen waard te zijn. Het is de plicht van de T.N.I. om niet vijan dig te staan tegenover wie ook en om ieders eigendom men te beschermen. Tot de Indo-Europeanen zei de pre sident: Indonesië is Uw va derland; en tot de leden van het K.N.I.L.Als ge dienst wilt nemen, zal het leger van de R.I.S. U met open armen ontvangen, en zo niet, dan zullen Uw rechten worden geëerbiedigd. Ondertekening grondwet R.I.S. De tekst van het document dat Woensdagavond in 't huis waar Soekarno in 1945 de on afhankelijkheid proclameerde, ondertekend werd door zestien vertegenwoordigers van de republiek en de B.F.O., luidt als volgt: „Op Woensdag 14 December, verklaren wij, vertegenwoor digers der regeringen van de republiek-Indonesië en de deelstaten in B.F.O.-verband, in vergadering bijeen in het gebouw Pegangsaan-Oost 56 te Batavia, dat de regering van de republiek-Indonesië en de deelstaten, na bestudering en overweging van het ont werp voor een voorlopige grondwet, inhoudende de con stitutie voor de R.I.S., dat aanvaard is door de delega ties van de republiek-Indone sië en de deelstaten te Sche- veningen, op Zaterdag 29 Oc tober, accoord gaan met het ontwerp van de voorlopige constitutie van de R.I.S. op basis van de bevoegdheid, ons gegeven door onze respectieve regeringen. Wij ondertekenen deze acte als bewijs van ac- coord-bevinding". In de redevoering die de voorzitter van het Nationale Comité van Voorbereiding, drs. Moh. Rum, vooraf hield, zei hij: „Wij zijn heden bij een door de genade van de Almachtige en het is derhal ve met een gevoel van diepe dankbaarheid dat ik U op deze historische plaats verwelkom. Met deze grondwet kunnen wij tegenover de wereld en tegenover onszelf bewijzen dat het besef één volk te zijn, met één taal en één vader land, sterk en onoverwinne lijk in ons leeft en ons de kracht geeft om de idealen van de natie te verwezenlij ken". En hij besloot: „Moge God ons de kracht geven voor de zware taak die ons wacht". Joodse regering naar Jeruzalem. De regering van Israël heeft de daad bij 't woord gevoegd en onmiddellijk een reel van haar bureaux naar Jeruzalem overgeplaatst, ondanks 't be sluit van de V.N. tot interna tionalisatie van Jeruzalem. Premier David Ben Goerion heeft het goede voorbeeld ge geven en de president zou volgen. Het parlement zal na het Inwijdingsfeest op 23 Dec. van Tel Aviv naar Jeruzalem vertrekken. De ziekte van Grotewohl. De ziekte van de Oost- Duitse premier Grotewohl heeft een eigenaardig verloop, zoals meer ziektes van com munistische grootheden na hun politieke glansperiode. Wij herinneren slechts aan de Bulgaar Dimitrof, die in een ziekenhuis van Moskou zo voortreffelijk is verzorgd. Nu heeft 't Berlijnse blad „Tagesspiegel" bericht dat de zieke Grotewohl en zijn echt genote getracht hebben zich van het leven te beroven, maar dit werd door Weste lijke gealliëerde functionaris sen tegengesproken. De Oost- Duitse regering heeft mede gedeeld dat Grotewohl in een Russisch militair hospitaal wordt verpleegd voor 'n lich te influenza. De Sovjet-Rus sische ambassadeur, Poesjkin, heeft hem aangeraden voor de behandeling van zijn ziek te naar Moskou te gaan, maar Grotewohl schijnt voor de eer bedankt te hebben. Hoe het zij, niemand gelooft aan een „gewone" ziekte en we moeten het verloop maar afwachten, al lijkt de uitslag, gezien vroegere ervaringen, niet twijfelachtig. HAAGSE EX-BURGEMEESTER EN ZIJN SECRETARIS STAAN TERECHT. In de rechtszaal aan de Jan v. Nassaustraat werd Donderdag de eerste phase afgesloten van een triest proces. De ex-burgemeester van 's-Gravenhage, mr. W. A. J. Visser, en zijn vroegere secreta ris, drs. Bos, verschenen voor de Haagse economische politierech ter. Na langdurige verhoren, re quisitoirs en pleidooien hoorden zij respectievelijk zes maanden gevangenisstraf en 5Y% maand met aftrek tegen zich eisen. Voor drs. Bos betekende dit, dat de volle dige vrijheid wederom zijn deel werd, want de eis was gelijk aan de tijd, welke hij reeds in deten tie heeft doorgebracht. Een ver zoek van de officier van justitie tot onmiddellijke gevangenneming van mr. Visser ,werd door de poli tierechter, mr. M. R. Rinkel, af gewezen. Beide verdachten waren gedagvaard ter zake van devie- zenovertredingen. DOODSTRAF VOOR KOSTOF Het Bulgaarse opperste ge rechtshof heeft gisteren Traicho Kostof, de vroegere vice-premier van Bulgarije, wegens verraad ter dood veroordeeld. TEGEN AUS DER FüNTEN DE DOODSTRAG GEËIST. Op de tweede dag van het pro ces tegen de Duitser Aus der Fünten, voormalig chef van de Zentralstelle für jüdische Aus- wanderung, heeft de advocaat fiscaal bij het bijzondere gerechts hof te Amsterdam tegen de ver dachte de doodstraf geëist. Aus der Fünten hoorde deze eis stel len op de dag, waarop hij 40 jaar was geworden. VAN RAPPARD VOOR 'T BIJ ZONDER HOF VAN CASSATIE. Ernst Herman ridder van Rap- pard uit Utrecht ,de 50-jarige lei der van de beruchte NSNAP, die door het Haags bijz. gerechtshof tot de doodstraf werd veroor deeld, heeft zich Donderdag voor de bijz. raad van cassatie moeten verantwoorden. Ook hier werd de doodstraf te gen hem geëist, al verhaalde hij dan ook „geen landverrader te zijn". De procureur achtte zijn hoog- en landverraad ernstiger naar vorm en inhoud dan van Mussert. ZESTIG VISSERS VERDRONKEN. Drie vissersschepen zijn tijdens een hevige storm voor de Noord- Afrikaanse kust bij Ceuta (Spaans Marokko) gezonken. Men vreest dat 64 vissers om het leven ge komen zijn. Reddingsboten zijn er in ge slaagd elf mannen te redden. Een hunner is inmiddels in het zieken huis overleden. De overlevenden van de in totaal 85 koppen tellen de bemanningen vertelden, dat in de nacht plotseling een storm op stak, die een orkaansterkte kreeg. 4170 DOODVONNISSEN IN BELGIË. Tot dusver 230 vonnissen voltrokken. In de periode van 1944 tot en met 1947 spraken de Belgische krijgsraden meer dan 85.000 von nissen uit tegen politieke delin quenten. In deze periode werden in totaal 4170 politieke delinquen ten ter dood veroordeeld. Aan 230 werd tot nu toe het vonnis voltrokken. water op de weg vrijwel onmid dellijk. Dat was gisteren ook het geval. En spoedig zat ik dan ook in een wolkenbank van verdam pend regenwater. Zoiets als de Londense mist. Maar dan veel mooier wit. „Bij ons regent het, regent het bij jullie ook", zo schreef mijn tante een (lange) tijd geleden. Nou en of, tante, moet U eens komen kijken, maar brengt U dan een regenjas voor me mee. En nu schei ik er mee uit. Oh ja, nog iets. Mijn Moeder is jarig vandaag, jammer dat U j dat niet eerder wist hè. Moeder i schenkt een goei bakske. Maar houdt U het te goed tot i volgend jaar ,dan ben ik er ook bij. Afgesproken? SIMON. Salatiga, 1 December 1949. Zondag. Hoewel de dienst je soms per week 7 x 24 uur vasthoudt, maak je van de Zondag wat er zoal van te maken is. Je trekt, voor zover aanwezig, je beste uniform aan, je zet je Zondags gezicht op en als goed Christenmens ga je naar de kerk. Ho, dat had U gedacht. In Indonesiëa zijn de kerken niet zo dicht gezaaid als in Bra bant. Jongens op de buitenposten zien soms in geen maanden een kerk. Maar die heeft O. L. Heer ook niet nodig om te komen. Bij ons in Salatiga is een kerk, maar erg klein. 's Zondags is daar één H. Mis voor militairen, weshalve ons kerkje uitpuilt. Gelukkig kwam met een onder deel ook een aalmoezenier naar Salatiga. Een gezellige dikke Pa ter met een keur sterke verhalen over zijn Timor-missie, waar hij 21 jaar heeft gewerkt. Nu zijn er twee kerkdiensten. Voor de Maleis sprekende in de kerk, en voor de Nederlands spre kende militairen in de garnizoens- cantine „Het Tijgertje". Het podium fungeert als pries terkoor en de beminde gelovigen zitten in bioscoopstoelen. Zondag j.l. was er de eerste H. Mis en na de preek wilde ik gaan applaudiseren, maar ik be dacht me gelukkig nog juist bij tijds. Stel je voor zeg Een vrome ziel ontdekte tijdens deze Mis wat gramofoonplaten, die hem blijkbaar zeer religieus voorkwamen. Prompt schakelde hij de pick-up in en even later klonk er gramofoonmuziek door de kerk. De eerste keus viel vrij goed uit (en werd ook 2 keer ge draaid): een Gregoriaans Halle lujah, gevolgd door een orgelstuk en tot slot, als toppunt van vroomheid, het Ave Maria van Schubert. U begrijpt dat wij ingetogen een kopje koffie gingen drinken. Film. Wellicht hebt U verhalen ge hoord of gelezen over de film jeeps, die verre eenzame buiten posten bezoeken. Wij ook, zelfs foto's ervan ge zien. Maar de filmjeep zelf heb ik slechts één keer mogen aanschou wen en dat is weer een maand of negen geleden. En er zijn heel wat soldaten, die hem helemaal nog niet zagen. In propaganda zijn wij ook (soms sterk. Maar er zijn nog bioscopen in Indonesia. In de grote steden al thans. De kleinere plaatsen heb ben er hoogstens één. In de grote centra komen ook goede films. De ze week zag ik in Semarang de prachtiqe Deense film: „Ditte, een mensenkind". In Salatiga hebben we ook één bioscoop. Entrée halve prijs. Sympathiek nietwaar. Overi gens komen bij Chinezen halve prijzen weinig voor. In deze bioscoop nu draaien 2 films per week, die nagenoeg ie der militair bezoekt. Met een dankbaar hart, want dan zijn weer 2 lange avonden gevuld. Als de alleenzaligmakende Linie dit leest slaat haar waarschijnlijk de schrik om het hart: zeer be vreesd voor het zieleheil van ons, bioscopium-schuivers. En toch, zelfs de aalmoezenier gaat „schuiven" en hij is nog steeds niet afgevallen. Maar misschien kan de Linie voor goede films zorgen of mis schien doet ze dat liever voor de T.N.I. Een film met veel schieten, met spannende achtervolgingen enz., vindt de Indonesische bioscoopbe zoeker prachtig. Luide worden de filmhelden aangemoedigd in hun jacht om de boef of de geliefde te veroveren, waarbij de boef prio riteit geniet. De mensen hier zijn nog niet beschaafd genoeg om Holywoodse liefdes te kunnen ap- pricieren. Maar het is in ieder ge val vermakelijk. Regen. We zitten weer in de natte moeson. Onze derde. Wel ge noeg, vindt U ook niet. Een tropenregen heeft heel wat met zijn Europese zuster gemeen. Hij valt naar beneden, is soms koud, soms warm. Maar alleen kan hij lang duren. Nu is het akelige dat wij geen regenjassen hebben. De meeste militairen hebben een grondzeil, dat als regenjas dienst moet doen. Dat ding is vierkant en kan niet anders gesloten worden dan met een punt naar voren en dus ook naar achteren .bovendien sluit het niet om je hals. Gevolg: je wordt kletsnat en na een tijdje begin je gloeiend te lopen. Som mige onderdelen hebben jasjes, die net over je ribbenkast reiken, waarschijnlijk uit de nalatenschap van de Duitsers. Een hoogst en kel onderdeel heeft Poncho's. Grote lange lappen gummi, die zo onhandelbaar zijn als een stier. Je blijft er vrij goed droog onder, alleen vangen je broekspijpen al het water op. Trek dan een korte broek aan, zult U zeggen. Ja, ja, maar 's avonds moet je een lange broek dragen tegen mus kieten. En zo'n star voorschrift houdt er geen rekening mee dat muskieten niet in de regen gaan vliegen. En onze vrouwelijke col lega's lopen 's avonds rustig de muskieten uit te dagen. Zouden nou de stomme anophelessen al leen van mannenbloed houden. Maar laten we tot de regen te rug keren. Gisterenavond reed ik met een jeep naar Oengaran via Banjoe- biroe, om m'n rantsoenen te halen. Het regende hard, zeer hard. Even buiten Ambarawa hield de regen op. Als het hier even ophoudt met regenen verdampt 't Tweede Ontwikkelingsavond van de K.A.B. Woensdagavond, op de 2e ontwikelingsavond van de K.A.B., sprak de bekende Au gustijn Pater Peters voor een handjevol leden van de K.A.B. over de vrede als het werk van de gerechtigheid. We zeg gen „een handjevol", dezelfde uitdrukking die de spreker gebruikte, hoewel de plaats vervangend voorzitter had verklaard dat het bestuur niet ontevreden mocht zijn over de opkomst. Ook hij was even wel van mening dat het nog beter kon. En dat was pater Peters eveneens, nee, dat het beter moest. Hij hield zijn hart vast bij de gedachte wat er van de uitvoering van de P.B.O. terecht moest komen, als de arbeiders zo weinig be langstelling toonden voor een dergelijke avond, zo weinig beschouwing aan het wezen van de vrede. Hij gebruikte hiervoor dezelfde definitie die Pater Othmarus op de vorige ontwikkelingsavond aanhaal de, n.l. die van St. Augusti- nus: Vrede is rust in orde. De orde in het heelal is vol maakt, alleen de gevallen mens veroorzaakt wanorde; in hem moet dus iets veran derd worden. Men kan overi gens niet straffeloos de na tuur verwringen of ver krachten, iets wat de laatste 4 5 eeuwen speciaal op ze delijk en sociaal-economisch gebied is gebeurd. De slagen komen echter op de mens zelf neer. Er is echter maar één ma nier, aldus Pater Peters, om de wereldorde te herstellen: de rechtvaardigheid te beoefe nen. Hij gaf een theoretische uiteenzetting over de ver- j - i schillende soorten rechtvaar- u 4.e df.g legden voor digheid die men kan onder hun ontwikkeling. Vanzelf- sprekend knoopte hij er voor de aanwezigen een aansporing aan vast om door woord en voorbeeld te trachten hierin verandering te brengen.^ En laten zij die er nu niet^wa- ren een volgende keer tonen dat ze er iets van beginnen te begrijpen dat deze ontwikke lingsavonden in hun eigen be lang en noodzakelijk zijn. In aansluiting hierop willen wij nog eens de aandacht ves tigen op de mededeling die de heer Van Seters deed over de sociale school die ook hier in Waalwijk moet worden ge sticht, al weer in het belang van de arbeiders zelf, mede met het oog op hun toekom stige positie in de P.B.O. Deze cursus omvat, zoals wij al eerder schreven, een aantal lessen in Godsdienst, Neder landse Taal, Economie, Socio logie. Nederlandse Geschiede nis, Geschiedenis van de Ar beidersbeweging, Staatsin richting, Verenigings-admini- stratie en duurt drie jaar. De kosten voor deelname zijn ui terst laag, n.l. 25 ct. per week waarbij dan nog een klein be drag voor boeken komt. Indien er voldoende deel nemers zijn, minstens 20 uit Waalwijk en nog 10 van daar buiten, zal deze cursus in Waalwijk in Januari begin nen. Hij is natuurlijk op de eerste plaats van belang voor de jongeren (vanaf 17 jaar), maar ook ouderen, tot 50 jaar toe, kunnen zich aanmelden; voor hen is het evengoed nog de moeite waard. Zij, die een beetje huiverig staan tegen- j over dit „zwaarwichtige pro- j gram" zullen hun schroom moeten overwinnen, want wie recht heeft od medezeggen schap. is verplicht om zich zelf daartoe rijp te maken. Inlichtingen verschaffen de besturen van de K.A.B.-orga nisaties. Ook Pater Peters legde sterke nadruk op de noodzakelijkheid van de so ciale school. In zijn inleidend woord bracht dhr. v. Seters (voor zitter Smolders was verhin derd) verder de harmonie nog ter sprake, waar wij even eens al eerder over hebben geschreven. Hij deed een be roep om de donateursactie en de actie voor een instrumen tenfonds te steunen. Maar waar het tenslotte deze avond om ging was dat, waarover Pater Peters sprak. Hij noemde de vrede het ge volg van de gerechtigheid en knoopte er de conclusie aan vast dat er nu geen vrede heerst omdat de rechtvaardig heid niet beoefend wordt. Hij wees er echter op dat recht vaardigheid niet voldoende is, dat die beschouwd kan wor den als het lichaam, terwijl de liefde de ziel is. Sprekend over recht, legde Pater Peters er de nadruk op dat we dit slechts kunnen la ten gelden tegenover elkaar, een individu of de gemeen schap, maar niet tegenover God: alle rechten die we van Hem krijgen is slechts barm hartigheid. Wel hebben dus de mensen onderling rechten en plichten en in dit verband bracht de spreker de Vasten brief van dit jaar van de bis schoppen in herinnering. Alvorens hier echter op door te gaan, wijdde hij een scheiden. Wat hij hier bedoel de was de sociale rechtvaar digheid, d.i. de plicht van de enkeling tegenover de ge meenschap, de zedelijke deugd die de leden van een maat schappij er toe brengt ten op zichte van de gemeenschap datgene te doen waartoe de natuurwet, de burgerlijke wet of de noodzaak verplicht. Met nadruk waarschuwde Pater Peters er voor dat men niet moest menen dat de sociale rechtvaardigheid daarin be staat dat men zijn recht kan eisen, want dit hoort onder de verdelende rechtvaardig heid (b.v. sociale wetgeving). Ieder mens dient er van uit te gaan dat hij zelf plichten heeft. Na de noodzakelijkheid van sociale rechtvaardigheid be toogd te hebben, wees de spreker er tenslotte nog op dat er nooit vrede onder de mensen kan heersen als de individuen niet in vrede le ven met God. De minimum eis is wel dat de mens leeft in staat van genade, het ma ximum is de hoogste graad van liefde. Middelmatigheid is verkeerd en daarom drong Pater Peters aan op idealis me, om het geestelijk leven te onderhouden en te ontwik kelen en om te werken in de eigen stand. De verdelende rechtvaardigheid is niet beter te bereiken dan door te wer ken aan de sociale rechtvaar digheid. Ook deze keer zorgde de harmonie „St. Crispijn" voor de muzikale omlijsting met 'n pittige mars en een sympho- nie van J. Chr. Bach, die wel favoriet schijnt te zijn bij harmonie-corpsen. Toch hoort ze in die regionen eigenlijk niet thuis en bij een dergelij ke uitvoering gaat dan ook veel van haar oorspronkelijke waarde verloren. Moge de volgende ontwik kelingsavond tonen dat Pater Peters niet voor niets heeft gespi'oken. BRABANTSE BOEREN BIJEEN Op de algemene vergadering van de Coöp. Handelsvereniging van de Noord-Brabantse Christe lijke Boerenbond, die Woensdag te Den Bosch gehouden werd, mocht de voorzitter, de heer G. W. Moonen o.m. begroeten de voorzitter van de N.C.B., de heer Jos. Zeegers, de oud-geestelijk adviseur pastoor Van Dal en de nieuwe opvolger rector W. Bek kers; voorts hoofdbestuursleden, de Prov. Voedselcommissaris, de Rijkslandbouwconsulent voor Bra bant en de heren mr. v. Vleuten en mr. Wintermans. Er bleek een belangrijke statu tenwijziging te hebben plaats ge had. Mede daardoor was de C. H. V. in een rustiger vaarwater beland, al moest dan nog met 'n nadelig saldo gewerkt worden. Doch dit kleine verlies van ruim 10.000 was een gevolg der re organisatie en het attent zijn op de diverse onderdelen van het coöp. bedrijf. Een grotere omzet was bereikt. Deze steeg in het boekjaar 1948 1949 met 4.5 millioen en kwam daardoor van 37 millioen op bij na 42 millioen. Een juiste vast stelling der winstmarges is nodig voor een economisch verantwoord zaken doen. Het gaat hierbij om het zijn of niet zijn der gehele or ganisatie. De kruidentuin te Gemert bleef alsnog een zorgenkind, hoewel de binnenlandse kruidenafzet stijgen de was en het zelfs mogelijk is, met medewerking van het Depar tement, te exporteren. Verkiezing van leden voor de Raad van Toezicht en voor het bestuur vond bij acclamatie plaats. H. C. M. WIJFFELS t Te 's-Hertogenbosch over load in de ouderdom van 60 jaar dhr. H. C. M. Wijffels, oud-directeur-hoofdredacteur van ,,'t Huisgezin" en ver dienstelijk sociaal werker. LAATSTE OPROEP. Door middel van advertenties en affiches is bekend gemaakt, dat hedenavond om 8 uur in de grote zaal van de R.K. Gildenbond een propaganda-vergadering zal worden gehouden voor 't Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. De burgemeester onzer gemeente heeft op Maandag 12 December in een oproep in dit blad aangespoord tot het bezoeken van deze vergadering. Is het nodig nog veel te vertellen? Weten wij niet allen wat het betekent: oorlog, be zetting, razzia's, concentratiekampen etc.? Daarvoor be hoeven we niet buiten onze gemeente te gaan, niet buiten onze straat en misschien niet buiten ons huis, om te ervaren wat zeggen wil de gruwel van de oorlog. Kunt U er zich een voorstelling van vormen wat er gebeurd zou ziin als het plan van de Nazis om het ge hele Nederlandse volk naar het Oosten te emigreren, doorgang had gevonden? De Russen hebben het echter met de Baltische volken (Estland, Letland, Litauen) wel gedaan. Is er iemand in Nederland die gelooft ,dat, wanneer de massa's uit 't Oosten West-Europa zouden overstromen, zij dan ons landje met rust zullen laten? Toch geen mens zeker? Weet, waar het over gaat, wat er op het spel staat. Het gaat om Uw bestaan, om het heiligste wat gij bezit, om het leven en geluk van Uw vader en moeder, broers en zusters, van Uw vrouw en van de kinderen. Wij kunnen een oorlog voorkomen, wij kunnen de dreiging uit het Oosten het hoofd bieden, maar dan moet West-Europa tot de tanden bewapend worden; dan moet elke man en vrouw die voor dit doel bruik baar is, daaraan medewerken. Onze plaats heeft in 1944-'45 een prachtig contingent oorlogsvrijwilligers opgeleverd, die de Nederlandse vlag in alle werelddelen hebben getoond, en met ere. Laten ook nu, nu wij wederom alarm moeten slaan, alle mannen en vrouwen opkomen ter vergadering. Laat alleen al het slagen van deze bijeenkomst een demon stratie zijn van onze vaste wil tot verzet; dat heeft zeer zeker zijn nut. U kunt ter vergadering films zien en een redenaar van formaat als Pater Giraldus be luisteren, evenals twee commanderende officieren van de Nationale Reserve, de Grensbewaking en de Reserve- politie. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk; gij moogt niet wegblijven. En gij vrouwen, beseft wat er op het spel staat. Moet de oorlogsramp weder over ons komen, zoals de vorige maal als een dief in de nacht? Laat dit nu niet eens alleen de mannen opknappen; kom mee ter vergade ring en breng Uw mannen en jongens mee. Helpt ons om deze vergadering tot een groot succes te maken door te komen, in het belang van U zelf en de Uwen, in het belang van ons dierbaar vaderland en in het belang van onze geliefde Koningin Juliana met haar gezin. De Voorzitter van de Plaatselijke Commissie Steun Wettig Gezag M. J. P. VAN LOON. Waalwijk, 19 Dec. 1949.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1