DE LANGSTRAAT Waalwijkse en Langstraatse Courant De Economische Toestand der gemeente Vlijmen DRUNEN ELSHOUT VLIJMEN HAARSTEEG HEUSDEN SPRANG 1. Bevestiging en Intrede Ds. M J MULDER I MAANDAG 19 DEC. 1949 Uitgever W'aalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TÏELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO HET OPGERICHT 1878. Bllrea" <:roteSTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. - SCHOOLSTRAAT II KAATSHEUVEL TEL. 66. Rapport van het Economisch Technologisch Instituut In opdracht van t gemeentebestuur van Vlijmen heeft het Econ. Technol. Instituut voor Noord-Brabant te Tilburg een rapport uitgebracht over de „economisch- structurele toestand en hare ontwikkelingstendenties in de gemeente Vlijmen". Op 14 October hebben B. en W. dit rapport aan de gemeenteraad aangeboden. In hun inleiding zeggen de samenstellers dat de be doeling van het rapport is een nauwkeurig inzicht te verkrijgen van de economische structuur der gemeen te, dat de basis zal moeten vormen voor de maatrege len die genomen moeten worden om de geestelijke en stoffelijke welvaart van de bevolking op een hoger plan te brengen. DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE BEVOLKING LEEFT. In het eerste deel wordt, na een korte beschouwing over de lig ging van de gemeente Vlijmen, nagegaan aan welke verschijnse len men een inzicht kan krijgen in de sociaal-economische toe stand waarin de bevolking ver keert. Tevens wordt daarin na gegaan welke plaats de gemeente in het provinciale geheel inneemt. Geografische ligging. Eerst gaat het rapport na hoe Vlijmen gelegen is ten opzichte van enkele grotere centra als Den Bosch, het centrum der Meijerij, en Waalwijk, het centrum van de Langstraat. De voorlopige conclu sie luidt dat, de afstanden in aan merking genomen, Vlijmen in hoofdzaak op Den Bosch zal zijn georiënteerd. De verbindingsmogelijkheden zijn goed. Op de eerste plaats loopt er een trein, waarvan echter naar schatting per dag maar 15 20 personen gebruik maken. Het goederenvervoer over de weg wordt verzorgd door een 10- tal ondernemingen, waarvan 2 uit Vlijmen zelf. Het personen vervoer wordt waargenomen door drie busondernemingen met 50 55 diensten per dag. Aan de hand van enkele tabellen concludeert het rapport dat de gemeente Vlij men in het wegverkeer meer is dan alleen maar doorgangsge meente en dat ze een behoorlijke bijdrage levert in de verkeers stroom. Opvallend is de grote toename tussen 1938 en 1946 van motorrijtuigen die dagelijks Vlij men passeren. Voor personen auto's kwam het aantal van 387 op 507, voor autobussen van 51 op 118, voor vrachtauto's van 222 op 470 en voor motorrijwielen van 108 op 238. Omvang en groei der bevolking. Vlijmen telde in 1947 3871 in woners, Nieuwkuijk 1597, Voor dijk 154 en Haarsteeg met de ver spreide huizen 1896. Het hardst is Haarsteeg vooruit gegaan sinds 1930, n.l. met 56 Nieuwkuijk met 54 Vlijmen met 25 ter wijl de Voordijk met ruim 45 is achteruit gegaan. Vergeleken met naburige gemeenten bleef Vlijmen echter in zijn ontwikke ling ten achter. In de provinciale rangorde klom de gemeente van 1930 maar van de 38ste naar de 33ste plaats, Drunen echter van de 72ste naar de 55ste en Rosma len (dat ten opzichte van Den Bosch ongeveer hetzelfde ligt als Vlijmen) van de 44ste naar de 36ste. Alleen Heusden deed het nog slechter, het zakte van de 98ste naar de 103de. De bevol kingsaanwas bleef behalve bene den die van genoemde gemeenten (met uitzondering van Heusden) ook onder de aanwas van Noord brabant en Nederland in zijn ge heel. Het aantal geboorten ligt sinds 1940 ongeveer gelijk met dat in de omgeving en in de provincie, ongeveer 27,5 per duizend, dat is hoger dan in het hele rijk, waar het 22,3 per duizend is. Het aantal sterften ligt in Vlij men en omgeving hoger dan in provincie en rijk, ook de zuige lingensterfte, al daalde die in Vlijmen van 15,3 per honderd in de jaren 192125 tot 5,8 in 1936- 40. Het aantal geboorteoverschot ten was steeds lager dan in de provincie (nu 13,6 per duizend tegen 16,9), maar is sinds 1935 hoger dan in omgeving en rijk. Uit het groot aantal personen dat in het recente verleden uit Vlijmen vertrok, ziet het rapport een aanwijzing dat de bestaans- bronnen in Vlijmen niet van vol doende omvang waren, om de be volking redelijke kansen op wel vaart te bieden. Dat het aantal vertrekkenden groter was dan 't aantal inkomenden geldt voor de hele periode van 1920 tot 1945. De meesten gingen naar Den Bosch en sinds 1921 vestigden er zich 341 personen meer uit Vlij men in Den Bosch dan andersom. Ook vertrokken er meer uit Vlij men naar Waalwijk dan anders om, al waren er dat lang niet zo veel als naar Den Bosch. Deze laatste stad nam n.l. gemiddeld 16,3 van de verhuizenden op en Waalwijk 4,5 Inkomens- en vermo genssituatie. Voor dit hoofdstuk ontleent 't rapport zijn gegevens aan de in komsten- en vermogensbelasting tot 1941. In de inkomstenbelas ting zijn die personen opgenomen wier inkomen meer dan 800 per jaar bedroeg, in de vermogensbe lasting zij wier vermogen groter was dan 16000. Twee facetten zijn dan van betekenis: het aan tal aangeslagenen in procenten van de bevolking en het gemid deld inkomen of vermogen van de aangeslagenen. Dan blijkt dan t aantal perso nen wier inkomen boven 800 ligt in Vlijmen laag is in vergelijking met de omgeving, de provincie en het rijk (resp. 8,1 10 12,7 en 17,2 in 1940—41. Wel lag het gemiddelde inkomen der aan geslagenen hoger dan in de om geving, maar lager dan in de pro vincie en het rijk. Wat dit laat ste betreft neemt Vlijmen in het provinciale geheel dan ook een behoorlijke plaats in, de 45e (Hee- ze met een gelijksoortige beroeps bevolking de 55e). Met betrekking tot het aantal aangeslagenen neemt het de 115e plaats in. Nog sterker spreekt dit ver schil tussen aantal en grootte als we de vermogenspositie beschou wen. Het aantal aangeslagenen is weer relatief klein, echter het ge middeld vermogen ligt zeer hoog: in Vlijmen in 194041 66.000, in de omgeving 37000. Hierin neemt het de 13de plaats in. Ook hierin ziet het rapport een aanwijzing dat het algemeen wel vaartspeil van de Vlijmense be volking niet hoog zal zijn. De toestanden op woninggebied. In zijn beschouwingen over de economische omstandigheden van de gemeente Vlijmen komt het rapport vervolgens op de woning situatie. Het wonen kan men im mers beschouwen als een pri maire levensbehoefte en dan kan men tenminste enigerma te uit de wijze waarop deze behoefte is bevredigd de ma te van welstand van de bevol king afleiden. Het rapport be schouwt dan de grootte der woningen, de huurwaarde, de verhouding van eigen wonin gen tegenover de hele voor raad. Op 31 Mei 1947 bestond van de 750 woningen 48,2% uit woningen met 4 vertrekken of minder (uitgezonderd boer derijen). Hierin woonde 44% van de totale bevolking. Te genover de omliggende ge meenten is dit een hoog per centage (Drunen 38,8%, Heus den 41,1% kleine huizen). Ook de boerenbevolking leeft ver uit voor het grootste gedeel te in kleine woningen, n.l. voor drie kwart, het percen tage der kleine boerderijen is 77,7%. Alleen in Heusden is de situatie nog ongunstiger. Voor de huurwaarde heeft het rapport slechts de be schikking over gegevens voor de gewone woningen. Hier 't zelfde beeld: 78,5% van de woningen heeft een huur waarde van minder dan 4. per week, terwijl dit percen tage in Drunen en Heusden resp. 74,9% en 76,5% is. Iets anders ligt de situatie met betrekking tot de wonin gen die door eigenaars be woond worden. Voor Vlijmen geldt dan het percentage 52,9, voor Heusden maar 30,2, voor Drunen echter 60. In deze neemt dus Vlijmen een min der ongunstige positie in. Voor boerderijen en tuin derswoningen geldt hetzelfde: 83,9% is in Vlijmen eigendom, in Heusden 79,2%, maar in Drunen 89,3%. Hetgeen dus wijst op een groter welvaarts peil van deze bevolkings groep, al moet met de grootte der woningen zoals die hier boven is aangegeven ook in aanmerking nemen. En hoe staat het met de woningachterstand? Om deze te berekenen neemt het rap port aan (uiteraard niet op losse gronden) dat op 1 Jan. 1949 in Vlijmen 1598 wonin gen nodig waren. Dan blijkt dat er 182 woningen tekort zijn (geen wonder dus dat de raad in zijn vergadering van Donderdag het voorstel van B. en W. betreffende woning bouw toejuichte), ofwel ruim 11%. In vergelijking met an dere gemeenten is het tekort vrij groot: Heusden en Drunen hebben een tekort van onge veer 5,8%. In het provinciaal geheel neemt Vlijmen dan ook de 18de plaats in, de twee andere gemeenten resp. de 14Qste en de 87ste. Tegenover het feit dat het grootste deel van de bevol king in kleine woningen woont en weinig huur be taal), wat op een laag wel vaartspeil zou wijzen, staat dus een vrij hoog percentage bezitters van een eigen wo ning, met een klein vermogen dus (beneden 16000), wat volgens het rapport van gro ter belang kan blijken dan de eerstgenoemde factoren. De onderwijssituatie. Ook een beschouwing van dit onderdeel acht het rap port uiteraard van belang. De hele gemeente Vlijmen heeft 7 instellingen voor ge woon lager onderwijs met in totaal 1271 leerlingen, 629 meisjes en 642 jongens. Het getal leerkrachten bedraagt 35, hetgeen 't rapport te wei nig acht, omdat het gemid delde aantal leerlingen per klas voor 6 van de 7 scholen aan de hoge kant is. Van de 220 jongens die in de jaren 1947 plus 1948 de lagere school verlieten, gin gen 14 leerlingen naar een andere school voor l.o. en 145 genoten er geen verder on derwijs. Slechts 61 leerlingen of 27,7% van alle mannelijke leerlingen genoten vervolg onderwijs. Het ambachts-on- derwijs was 't meest in trek: 29 gingen er heen, 18 naar de lagere landbouwschool, 10 naar de u.l.o., 1 naar de H.B.S. en 1 naar het Gymnasium. De R.K. Lagere Landbouw school te Vlijmen telde op 1 Mei 1949 86 leerlingen, waar van 35 uit Vlijmen zelf, 33 uit Drunen, 14 uit Heusden en nog enkele uit andere plaat sen. Deze school heeft dus een zeker streekkarakter. 104 Vlijmense mannelijke personen volgen verder bui ten de gemeente voortgezet onderwijs: 28 u.l.o., 5 middel baar, 3 hoger, 65 ambachts- onderwijs. In totaal volgen dus 139 Vlijmense jongemannen voort gezet onderwijs. Met betrek king tot de groep die daar voor in aanmerking komt (14- 21 jaar) blijkt ook hier dat 29,9% vervolg-onderwijs ge niet. Verder het ambachts- onderwijs veruit het meest in trek is. Van deze 65 gaan er 46 in Den Bosch en 19 in Waalwijk naar school. Van de 46 in Den Bosch volgen er 22 de dag school en 24 de avondschool. Die in Waalwijk volgen al lemaal de dagschool. Dat zo- velen de dagschool volgen, acht het rapport een geluk kige omstandigheid. Anderzijds echter consta teert het dat het aantal leer lingen dat ambachtsonderwijs volgt met betrekking tot de gehele groep van 1421 jaar maar 14% bedraagt, voor hen die dagonderwijs volgen maar 8,8%. In Loonopzand is dit 10% en zowel in Noordbra bant als in Nederland ligt 't daar zelfs boven. In Zwitser land volgt 37,6% ambachts onderwijs! Het rapport stelt dan ook vast, wil de bevolking van Vlijmen in versterkte mate deel gaan hebben in de indu striële activiteit in het alge meen, en deze binnen de reële mogelijkheden der sedentaire bevolking brengen, het be leidsorgaan er naar zal moe ten streven het vakonderwijs en het daardoor beschikbaar komen van voorgeschoolde ar beidskrachten, progressief te doen toenemen; dit tevens in verband met de steeds groter wordende vraag naar geschool de arbeidskrachten in de na bijgelegen industriële centra, waar toch een groot deel der Vlijmense industriële beroeps bevolking qua werkgelegen heid op zal zijn en blijven aangewezen. De werkloosheid. In zijn beschouwing over dit verschijnsel gaat het rapport tevens na waaraan de werk loosheid te wijten is. Tussen 1930 en 1948 lag de werkloosheid in Vlijmen bijna voortdurend hoger dan in Heusden en Rosmalen en maakte het gemiddeld 2,4% van de bevolking uit. Op de beroepsgeschikte bevolking was het over die periode 4%, in Heusden en Rosmalen 3% en 3,3%, in den Bosch echter 13,1% Dit acht het rapport des te merkwaardiger, omdat men mag aannemen dat een niet onbelangrijk deel van de Vlijmense beroepsbevolking op Den Bosch was aangewe zen. In de loop van de jaren 1931-1948 vertoont 't verloop van de werkloosheid in Vlij men een vrij onstandvastig beeld. Een sterke verbetering in de werkgelegenheid trad in na 1940. Overigens is het aan tal werklozen niet opvallend hoog. Omdat een belangrijk deel der beroepsbevolking buiten de gemeente werkt, zijn de oorzaken maar voor een ge deelte binnen de gemeente zelf te vinden. In de periode tussen 1930 en 1940 liggen die in de onstandvastige ontwik keling der mandenindustrie. Na 1930, toen in deze tak nog 424 Vlijmenaren werkten, liep de bezetting van jaar tot jaar terug, dus een z.g. conjunctu rele werkloosheid. Voor wat betreft de heen en weer rei zende beroepspersonen was de werkloosheid zeer waarschijn lijk een gevolg van het over al heerende gebrek aan werk gelegenheid, terwijl ze door een structueel tekort aan werkgelegenheid in Vlijmen zelf, daar niet in het arbeids proces konden worden opge nomen. Door het geringe aantal werklozen na 1945 wordt de indruk gewekt, dat zowel in als buiten de gemeente meer dan eerst vast werk wordt verricht door de Vlijmense beroepsbevolking. In het bovenstaande hebben wij een overzicht gegeven van omstandigheden waarin de Vlijmense bevolking leeft, in verband met de sociaal-eco nomische instelling van de gemeente, zoals die door het Economisch Technologisch In stituut voor Noordbrabant wordt geschetst. Op de rest wordt geschetst. Op de rest van dit interessante en be langrijke rapport komen wij nader terug. K9 Onze jongens uit Indonesië. Onze dorpsgenoot Fr. Klerks Pzn. repatriëerde dezer dagen met de Zuiderkruis uit Indonesië. Zaterdag kwam hij in Drunen aan, waar hem door de buurtbe woners, vrienden en kennissen 'n hartelijke ontvangst was bereid. Ook Thuisfront gaf acte de pré- sence. Met de Kota Inten zijn onder weg onze dorpsgenoten A. Aerts en J. v. Wijk. De Kota Inten zal waarschijnlijk 24 December in Rotterdam aankomen. Welkom thuis. Geslaagd. Onze dorpsgenote mej. Riek Verdiesen slaagde te Eindhoven voor het examen boekhouden. Proficiat. Installatie. Mej. M. Schreurs werd de vo rige week in het hoofdkwartier van de Dr. Akkermansgroep al hier door commissaris Hoff- mans uit Waalwijk geïnstalleerd als Akela voor de tweede Dr. Akkermanshorde. Gouden bruiloft. Op 24 Januari hoopt het echt paar W. v. Sambeek-Hombergen de dag te herdenken dat zij 50 jaren geleden in het huwelijk tra den. Het buurtschap Huiten is zich reeds aan het voorbereiden op dit feest. Er heeft zich een comité gevormd, waarvan als voorzitter werd gekozen de heer W. Roozen. Tentoonstelling Pluimvee en Konijnen. De Pluimvee- en Konijnenfok- vereniging „Elshout en Omstre ken" organiseerde op 17 en 18 December een tentoonstelling van bovengenoemde dieren. Een 40- tal konijnen, benevens een 15-tal kippen waren ingezonden en ver scheidene goede dieren waren aangevoerd. Een echter, van de heer M. v. Huiten te Elshout, had een buitengewoon goede bekro ning. Hij behaalde met zijn witte Wener een bekroning van ZZG, op één na de hoogste bekroning. De hoogste bekroning is een U, uitmuntend. Nu is ZZG iets min der dan U, maar nog beter dan ZG. zeer goed. Wij wensen dhr. v. Huiten hiermede proficiat. De heer Boers, die hier als keurmees ter voor de konijnen fungeerde, adviseerde de heer v. Huiten dit dier in Januari 1950 op de kam- pioenstentoonstelling, die in Til- hurg zal worden gehouden, te plaatsen. Met enkele goed gekozen woor den verklaarde de heer C. M. J. Verhoeven voorzitter van E.E.O. deze tentoonstelling Zaterdag middag 17 December voor geo pend. Het aanwezige materiaal, zowel kippen als konijnen, geeft goede hoop voor de toekomst. Hieronder volgen de namen van de eigenaars der bekroonde die ren, die een eerste en een tweede prijs kregen. Ie pr. ZG voor J. C. Adriaanse te Nieuwkuijk met een Vlaamse reus, konijngrijs L. H. v. Oos terhout te Drunen: le pr. GG witte WenerGodefr. Elshout- Pullcns te Drunen: le pr. G met klein zilver C. Pulles te Elshout: le pr. konijngrijze Vlaamse reus GG W. v. Wijk te Elshout: lc pr. ZG met witte Vlaamse reus: M. v. Huiten te Elshout: le pr. ZZG met witte Wener Godefr. Elshout-Pulles te Drunen: le pr. GG met klein zilver: Th. v. Son Elshout: le pr. GG met Black and Tan Th. v. Gestel te Haar steeg: le pr. ZG met een witte Vlaamse reus C. Pulles Elshout le pr. GG met Vlaamse reus ko nijngrijs M. v. d. Wiel. Haar steeg: le pr. ZG met witte We ner; Th. v. Son, Elshout le pr. GG met Black and Tan W. v. Wijk te Elshout 2e pr. GG met Vlaamse reus wit: J. Adriaanse Nieuwkuijk 2e pr. GG m. Vlaam se reus: J. C. Adriaanse Nieuw-, kuik: 2e pr. G met konijngrijze Vlaamse reus; W. v. d. Wiel te Haarsteeg: 2e pr. GG met witte Wener Th. v. Son te Elshout: 2e pr. G met Black and Tan Godefr. Elshout-Pulles te Drunen 2e pr. GG met klein zilver. •De aanwezige dieren, zowel kippen als konijnen, geven goede hoop voor de toekomst. Kerstveiling. Met zijn inzending bellefleuren wist de heer Th. v. d. Besselaar alhier op de Kerstveiling de Iste prijs te behalen. Gebrandschilderd raam. Enige tijd geleden werd de pa rochiekerk van St. Joannes Evan gelist verrijkt met een gebrand schilderd raam. Een vurige wens van de ZeerEerw. Heer Pastoor was om spoedig over een tweede gebrandschilderd raam te kunnen beschikken. Deze wens is nu in vervulling gegaan. De afgelopen week is er hard aan gewerkt en nu is de parochiekerk met het tweede raam verrijkt. Een prach tige aanwinst. St. Norbertusgesticht. Het St. Norbertusgesticht te Elshout, dat jarenlang in handen is geweest van de Eerw. Broeders Norbertijnen, is met ingang van Zondag 18 December overgegaan aan de Eerw. Broeders van Lief de te Gent. Naar vernomen wordt is de nieuwe overste van genoem de broeders reeds op 18 Decem ber gearriveerd. Met zekerheid is nog niet te zeggen wat de tegen woordige bewoners zullen doen. Uitvoering. Het toneelgezelschap St. Nor- bertus is voornemens op le en 2e Kerstdag een uitvoering te geven in de zaal van de Jongenscongre gatie. Opgevoerd zal worden ,,Peerke de Sukkelaar". T.z.t. zul len de aanvangsuren worden be kend gemaakt. Uitvoering. Voor de leden, ereleden en do nateurs der Zangvereniging zal op en 8 Januari een uitvoering worden gegeven. Opgevoerd zal worden „Zijn eerste schot". Om trent opkomst en aanvang zullen t.z.t. per convocatie nadere me dedelingen worden gedaan. Aanbesteding. Op Vrijdag 16 Dcc. j.l. werd ten gemeentehuize te Vlijmen door het hoofd van Gemeente werken namens het gemeentebe stuur van Vlijmen aanbesteed het bouwen van 16 woningwetwonin gen onder architectuur van de he ren v. Huiten. de Bonth en Ver boord, waarvoor de navolgende biljetten waren ingekomen massa Fa. Adri v. Oyen Zn., Vlijmen, perceel 2 37.510 Fa. A. Alsemgeest, s-Bosch 165.000 Fa. S. de Vries Breda 164.000 Fa. Bouwbedrijf ,,Keg" Eindhoven 161.000 Fa. Gebr. Eijmberts, Schijndel 159.600 Fa. Fr. Schuurkens. Tilburg 153.470 Fa. v. Boxtel. Vught 153.000 Fa. W. Strik. Rosmalen 152.800 Fa. J. Leijten Zn., Raamsdonk 152.000 Fa. Mauriks en v. d. Heijden, Dinther 152.000 Fa. W. v. d. Aa 's-Bosch ƒ150.250 Fa. L. Verboord Vlijmen 149.800 Fa. J. v. Bokhoven. Vlijmen 149.600 perceel 2 37.400 Fa. W. de Leeuw, Vught 147.888 Fa. L. Klerks 's-Bosch 147.680 Fa. W. K. v. Erp, Kerkdriel 143.970 Fa. A. v. Pinxteren, St. Mich.-Gestel ƒ138.450 Gunning volgens bestek. In vacature voorzien. In de algemene vergadering van de groenten- en fruitveiling Vlijmen en Omstreken werd in de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer Heesbeen. met algemene stemmen als be stuurslid gekozen de heer N. van Bokhoven. Thuiskomst verwacht. De soldaat J. de Vaan, Ach terstraat, die met de Kota Inten op weg is naar huis, wordt onge veer 24 December thuis verwacht. De buurt is reeds druk in de weer. Donderdag werd in café Prinssen een vergadering belegd en deze week zal huis aan huis worden gecollecteerd om de Vaan bij zijn thuiskomst een cadeau aan te bieden namens de buurt. Laat ons hopen dat de reis voor spoedig verloopt en dat de Vaan met Kerstmis thuis mag zijn. Biljartcompetitie 1949-1950. Programma voor Woensdag 21 December. In café Peijnenborg: OBK A tegen Nooit Volleerd A. Ir, café P. v. Eggelen: Nooit Volleerd B tegen OBK B. In café H. Boom: Geen Ver schil A tegen Poedelvrees A. In café B. Oremans: Poedel vrees B tegen Geen Verschil B. Veroudering D.E.S.V. Maandagavond hield de Lang straatse Bond van Kruisboogge zelschappen „Door Eendracht Saam Verbonden een algemene vergadering in café v. d. Loo al hier. Deze contactvergadering was speciaal belegd om de richt lijnen te bespreken in verband met het feit dat de bond in 1950 zijn 30-jarig bestaan zal vieren. De voorzitter, de heer Jac. Timmermans, opende de verga dering en heette alle afgevaardig den van de diverse afdelingen van harte welkom. In zijn ope ningswoord zette hij uiteen dat het komende jaar voor de bond een belangrijk jaar betekent, om dat hij dan zijn 50-jarig bestaan viert. Uitvoerig werd onder ling van gedachten gewisseld om dit feit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Er werd dan ook besloten een groots jubileumcon cours te organiseren, dat zal gehouden worden op de banen van „Onderlinge Vriendschap" te Haarsteeg. Dit zal medio April geschieden en er za! tevens eert kermesse d'été aan worden ver bonden. Tevens werd nog beslo ten de algemene jaarvergadering te houden in Rosmalen bij ,,Na Arbeid Vermaak". Nadat nog diverse punten tot ieders bevre diging waren afgehandeld, sloot de voorzitter op de gebruikelijke wijze. 72e JAARGANG No. 102 Abonnement 13 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. TKL.-ADRES „ECHO". Gemeenteraad. Openbare vergadering van de raad der gemeente Heusden op 22 December 1949 des avondsom 8 uur. Agenda 1. Opening. 2. Vaststelling notulen d.d. 17 November j.l. 3. Mededeling van ingekomen stukken. 4. Brief van Ged. Staten inzake grenswijziging der gemeente, met voorstel van B. en W. 5. Voorstel van B. en W. tot het aangaan van een kasgeld lening in 1950 maximaal groot 400.000.—. 6. Voorstel van B. en W. tot hernieuwde vaststelling van het bedrag per leerling voor de openbare lagere school voor het jaar 1950. 7. Voorstel van B. en W. tot verkoop van een strook ge meentegrond. deel uitmaken de van perceel kadastraal be kend gemeente Heusden Sec tie A 1550, groot 222 M2. 8. Voorstel van B. en W. tot het verlenen van opdracht aan de heren Hub. Baaijens en A. J. v. Gerven, architec ten alhier, tot het maken van begroting enz. voor de bouw van 11 woningwetwoningen. 9. Voorstel van B. en W. tot wijziging der gemeentebegro ting 1950. 10. Wijziging begroting Godshui zen 1949. 11Benoeming van een regent der Godshuizen wrgens peri odieke aftreding per 31 De cember 1949 van de heer C. J. M. Merkx. 12. Benoeming leden comm. we ring schoolverzuim wegens periodieke aftreding per 31 Dec. 1949 van de heren W. Knoop, J. F. v. d. Broek. A. v. d. Pol, P. J. Verschure en G. P. A. de Wilt. Aanbeveling Vacature W. Knoop: lecan- didaat W. Knoop, 2e candi- daat D. J. Hus. Vacature J. F. v. d. Broek le cand. J. F. v. d. Broek, 2e cand. P. A. de Man. Vacature A. v. d. Pol: lecan- didaat A. .v. d. Pol, 2e cand. H. Lutgert. Vacature P. J. Verschure: le cand. P. J. Verschure, 2e cand. C. J. M. Merkx. Vacature G. P. A. de Wilt: le cand. G. P. A. de Wilt, 2e cand. Chr. Lith. 13. Reclames schoolgeld. 14. Sluiting. Het was voor de Geref. Kerk alhier j.l. Zondag een blijde dag, toen zij na slechts ruim één jaar vacant te zijn geweest, weer een eigen herder en leraar mocht ont vangen. In de voormiddag-godsdienst oefening had de bevestiging plaats Cand. Mulder werd tot het her dersambt ingeleid door Prof. W. H. Gispen, buitengewoon hoog leraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met een predikatie over Ezechiël 3 1621 Eze- chiël als wachter over het huis Israël gesteld 1. De verantwoor delijkheid tegenover de goddelo- zen, 2. De verantwoordelijkheid tegenover de rechtvaardigen. Na de predikatie werd Ds. Mul der in het ambt bevestigd: na de handoplegging zong de gemeente haar nieuwe herder staande toe de zegenbede uit Psalm 121. Des avonds half zes deed Ds. M. J. Mulder zijn intrede als pre dikant bij de Geref. te Sprang. Het kerkgebouw was overvol. Onder de aanwezigen merkten we o.m. op: Ds. M. v. d. Bosch te Helmond, namens de Classis Den Bosch: Ds. R. de Roos, evange lisatie-predikant te Tilburg; Ds. J. W. de Bruijn, Ned. Herv. pre dikant alhier met een deputatie van de Kerkeraad; Burgemeester A. Smit en Wethouder H. Win kelman; deputaties van de gena- buurde kerken Vrijhoeve-Capelle en 's-Gravenmoer, terwijl verder ook een tweetal studenten van de V. U. de intrede van hun studie vriend in zijn eerste gemeente bij woonden. Ds. Mulder had tot tekst voor zijn intree-predikatie gekozen 2 Korinthe 4:5: „Want wij pre diken niet ons zeiven, maar Chris tus Jezus, de Heere: en onszelve, dat wij uwe dienaars zijn, om Je zus wil".De verkondiging van Jezus Christus: 1. Het karakter van de verkondiginq; 2. De posi tie van de verkondigers. Na de predikatie richtte Ds. Mulder zich met een persoonlijk woord tot de aanweziqen en zegt dat, waar onze Heere Jezus Chris tus steeds in het middelpunt van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5