WAALWYK a opfeni de cfc WASPIK CAPELLE RAAMSDONKSVEER GEERTRU'OENBERG SpOAt 0 00f HIER IS HETI DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 19 DECEMBER 1949 f 135'— JAN van iersel t KEETELS-FESTEN's WORSTENBROOD. bediening des Woords moet an, hij niet zonder schroom nog persoonlijk woord wil spreken, arom Z.E. verzoekt bij de orden die over en weer ge- oken zullen worden, te beden- dat hij de slaaf van Jezus ristus is als herder en leraar deze gemeente, n de eerste plaats richt Ds. ïlder zich dan tot de kerkeraad dankt in hartelijke woorden or alles wat zij voor Ds. en ;vr. ten koste hebben gelegd, ets was teveel om het hen vol- men naar de zin te maken. Op troerende wijze hebben Ds. en ïvr. gemerkt welke liefde men ,i toedraagt en die liefde moet jken niet van een kant te ko- n. De Heere, Die U en mij, lus Ds. Mulder, over deze ge ënte gesteld heeft en in Wiens ad besloten is dat wij aan de bouw van Zijn gemeente zullen ;rken en zo getrouw mogelijk llen arbeiden tot verbreiding in Zijn eer en Koninkrijk, geve, t de aanvankelijk gelegde band rstevigd worde. Vervolgens spreekt Z.E. een nkwoord tot de bevestiger, de poggeleerde Prof. Gispen, die reid gevonden werd Ds. in het !.ibt te bevestigen. Dat de prof. heeft willen doen voor zijn inkbare leerling, stemt Ds. tot ote dank aan God. Het onder ijs dat Ds. van Prof. Gispen acht ontvangen heeft medege- erkt aan het doel dat Ds. heden ocht bereiken. God stelle U en Vrije Universiteit nog tot rijke gen voor de verbreiding van het 'angelie in deze wereld, aldus s. Mulder. Verder sprak Ds. Mulder een inkwoord tot de afgevaardigde m de Classis Den Bosch voor belangstelling. Sprekers entree 5 de classis was voor zijn gevoel •er aangenaam, hoewel zijn po- tie een ander karakter droeg dan t in het vervolg zal zijn. Moge ods zegen rusten op het werk at door de classis wordt gedaan, rgt Ds. Mulder en verzoekt zijn ank aan de Classis over te bren- jn. Ook de genabuurde kerken ankt Ds. Mulder voor hun be- ngstelling en zegt steeds gaarne areid te zijn in voorkomende oeilijkheden en voorzover het i zijn bevoegdheid ligt, ie helpen. Tot zijn gemeente zou Ds. Mui- er veel willen zeggen over zijn ankbaarheid en blijdschap, fn de fgelopen week mochten Ds. en Ievrouw nog een stoffelijk blijk an belangstelling met hun hu welijk ontvangen, terwijl de be- mgstelling der gemeente over- h/eldigend is geweest. Nu is Ds. Is herder en leraar in de gemeen- geplaatst en zal op de pastorie 11e lief en leed met de gemeente edeeld worden. Ds. hoopt dat de emeente hem zal beschouwen zo- Is God in Zijn Woord zegt, niet leer en nipt minder als slaaf, naar dan om Jezus' wil. De eer- te roeping der gemeente ten op- ichte van Ds. is, hem te befcehou- ven zoals Gods Woord dit eist n hem als zodanig te ontvangen, n dan is het roeping naar de ver- :ondiging van Gods Woord door Ie dienaar des Woords te luiste- en, zo dikwijls de gemeente daar- oe opgeroepen wordt; niet om de lienaar, maar omdat de Heere lier wil spraken door ziin slaaf, ndien Ds. Christus' Woord juist jrengt, ontvang hem dan en zo aiet, breng de critiek aan 't juis- e adres. Bedenk echter dat Ds. Ie schat ook slechts in aarde va- en draagt en vergeet daarom vooral nooit het gebed. Dat ten allen tijde de broederlijke liefde ie overhand behoude, ook wan neer het nodig mocht blijken de gemeente te berispen of te bestraf fen. De pastorie, aldus Ds. Mulder, staat dag en nacht voor iedereen open, ook voor de jeugd, die hij opwekt met wensen en verlan gens gerust aan te kloppen. Dankbaar begroet Ds. Mulder verder de broeders in Christus dei Herv. Kerk van Sprang, die in geloofswaarheden, naar Ds. reeds hoorde, ons zeer na verwant zijn; wij bezitten één geloof. Toch zijn er nog dingen die ons helaas scheiden om in één kerkverband samen te leven. De zonde van ons hart en de duisternis van ons verstand zijn oorzaak van de ver deeldheid. Wij moeten deze zon de betreuren en daarin niet be rusten, maar steeds biddend en werkend blijven voor de eenheid van Zijn kerk. Geve de Heere dat wij in het gebed hiernaar streven, maar daarbij toch de waarheid van GodsWoord nooit tekort doen. Met dankbaarheid constateert Ds. Mulder dat ook de Overheid van haar hooggewaardeerde be langstelling heeft blijk gegeven. Helaas worden in het vaderland ook andere geluiden gehoord. Wij erkennen volmondig de souverei- niteit in eigen kring, maar in tal van aangelegenheden kan de ge meente een opdracht hebben. De gemeente van Jezus Christus heeft de overheid nodig ter bescher ming, opdat het evangelie vrij ge predikt kan worden. Geve de Heere dat de goede verstandhou ding moge voortduren. Tenslotte dankt Ds. Mulder al len die uit belangstelling de dienst bijwoonden. Geve de Heere dat de belangstelling voor Jezus Chris tus moge overheersen. Ge denk, dat het Woord tot U ge sproken ingang moet vinden in Uw harten en dat dit Woord niet ledig zal wederkeren, maar wij rekenschap zullen moeten afleagen als wij nif»t Tezus Christus' alleen hebben erkend. Als eerste spreker richtte zich hierna ouderling Verdoorn tot de nieuwe herder en leraar. Met vreugde en grote dankbaarheid wil spr. namens kerkeraad en ge meente Ds. hartelijk welkom he len. Met groot verlangen heeft men uitgezien naar deze dag en nu deze eindelijk is aangebroken kan de stem van ons hart niet beter worden vertolkt dan met de woorden van de psalmist: „Looft, looft den Heer, mijn ziel, met al le krachten Die dankbaarheid en vreugde ligt hierin, dat de Heere de gunst bewezen heeft dat U de roeping van onze gemeente hebt opge volgd. De Koning der Kerk ster ke U bij Uw arbeid, om de U opgedragen taak met opgewekt heid te vervullen. Zalve de Hee re U met Zijn Geest. Ook Mevrouw Mulder wil spr. in dit welkom betrekken en hij noopt dat mevr., die van het ho ge Noorden naar het lage Zuiden kwam, zich hier spoedig mag thuis gevoelen. Hij hoopt dat mevr. zich steeds zal betonen een goede hul- pe voor Ds. en hem steun zal oieden en dat zij samen inogen werken aan de opbouw van Zion :e dezer plaatse. Op verzoek van ouderling Ver doorn zingt de gemeente haar nieuwe herder toe: „Dat 's-Heeren zegen op U daal Prof. Gispen wil naar de wens van de kerkeraad nog gaarne een woord toevoegen aan hetgeen in Je morgendienst is gezegd en Jankt de kerkeraad voor de uit nodiging Ds. Mulder te bevesti gen. De hoogleraar feliciteert Ds. Mulder van harte met deze ge weldig grote dag in zijn leven. Hij gelooft dat Ds. het getroffen heeft met de gemeente van Sprang en dat Sprang het getroffen heeft dat Ds. Mulder het beroep heeft langenoinen. Ds. Mulder heeft Prof. toegesproken als leermees- er en al heeft hij geen opdrach; van de V.U. om Ds. te felicite ren, zo durft hij dit toch te doen en daarbij de hoop uit te spreken dat de band met de V.U. niet za! /orden verbroken. Prof. Gispen hoopt tenslotte dat de gemeenu van Sprang Ds. Mulder zeer veel jaren zal mogen behouden. Ds. v. d. Bosch van Helmond ;preekt namens de Classis Den 3osch en wenst de gemeente ia eerst gewezen te hebben op de heerlijkheid van het ambt ge luk en hoopt op een vriendschnp- jelijke samenwerking in de clas sis. De afgevaardigde van de Gerei Kerk te 's-Gravenmoer roept Ds. Mulder hartelijk welkom toe en •eliciteert de gemeente van Sprang, al is het met enige jaloersheid in het hart, want spr.'s gemeente is ook vacant en alhoewel reeds verschillende beroepen werden uitgebracht, bleef dit tot heden zonder resultaat. De kerk van Sprang ziet nu haar hopen en bidden vervuld. Als spr. dit ech ter alleen van menselijke zijde zou >ezien, Izou hij tekort doen aan de waarheid van Gods Woord, wam God regeert alles en er gebeurt niets bij geval. Dat geeft moed en vertrouwen en steunt onze ar beid in de herderloze gemeente. Ouderling A. Metzke spreekt namens de kerk van Vrijhoeve- Capelle. Als genabuurde kerken werd steeds goed samengewerkt 3n hij hoopt dat zulks zo moge jlijven en rekent op de hulp van Ds. Mulder, nu hun predikant, Ds. de Kruijk, nog ernstig ziek is. Ds. de Roos spreekt namens de '<erk van Tilburg en hoopt daf ook tussen Ds. Mulder en de predikanten van Tilburg meer contact zal worden gelegd. Ds. de Bruijn is het een genoe- -jen als predikant der Ned. Herv. Kerk van Sprang op deze ge wichtige dag een enkel woord tol Ds. Mulder te mogen richten en dankt voor de uitnodiging, waar aan zeer gaarne werd voldaan, want wij leven op een dorp zo dicht bij elkaar, dat wij nauwe banden gevoelen. Als collega wenst Z.E. Ds. Mulder toe dat hij met rijke zegen moge werken. De wens leeft onder ons op goe de samenwerking en Ds. dc Bruijn vertrouwt dat dit ook mogelijk is. Wij zijn één in Christus. Op alle terrein is samenwerking mogelijk en dat is gelukkig al het geval geweest en Ds. hoopt dat dit on der Gods zegen steeds beter zal worden. Ds. de Bruijn hoopt ook dat Ds. Mulder in zijn persoonlijk leven alles mag ontvangen wat hij nodig heeft. Tot siot spreekt de Edelacht bare Heer Burgemeester Smit en zegt dat het gemeentebestuur gaarne gevolg heeft gegeven aan de uitnodiging deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Z.E.A. wil spreken namens het gemeente bestuur, maar daaraan een per soonlijk woord als burgemeester ?n qeestverwant verbinden. Burg. Smit wenst de gemeente qeluk met de nieuwe dominee en wenst Ds. Mulder toe dat de Hee re hem wijsheid en kracht moge geven tot vervufling van ziin -•«iht zoals Hij dat van Zijn dienstknechten verlangt. Het is Burg. Smit meermalen opgevallen dat leden van de kerk niet alleen de principes bestude ren, maar deze ook uitdragen in het staatkundig en maatschappe lijk leven. Daarbij bleek dat wie leefden uit de beginselen der re formatie, niet direct heen en weer werden geschud, maar in ogen blikken van gevaar staande ble ven. De burgemeester is van me ning dat de overheid er belang bij heeft dat Ds. ziin volk in die principes inleidt. Toen ons volk nog leefde uit de beginselen der reformatie, is iets groots verricht en wanneer zulks thans nog het geval ware, dan zou onze vlag nog wapoeren in alle werelddelen en op alle zeeën. Burgemeester Smit geeft verder de verzekering dat de goede ver standhouding wat spr. betreft goed zal blijven en mochten er gemeen schappelijke belangen zijn is spr. gaarne bereid eventuele voorstel len welwillend te overwegen. Tenslotte heet de burgemeeste Ds. en Mevrouw Mulder welkom in de gemeente en hoopt dat zij zich hier spoedig zullen mogen thuis voelen. Ds. Mulder dankt de sprekers voor het gesprokene, waarna de dienst wordt beëindigd. Het was voor de Geref. Kerk van dag. Sprang een onvergetelijke Aanbesteding. Bij de j.l. Woensdag gehouden aanbesteding tot opbouw van de door oorlogsgeweld vernielde wo ning A 83 aan de Besoijensesteeg alhier, voor rekening van de da mes V. alhier ,was de aannemer W. J. Nieuwenhuizen de laagste inschrijver voor 8000.waar voor het werk is gegund. Terug uit Indië. Zaterdag keerde wederom een onzer jongens, na een verblijf van enkele jaren in Indië ter vervul ling van zijn militaire plicht, in de ouderlijke woning terug, n.l. de militair D. van der Schans Wz. Als gebruikelijk was hem door de goede zorgen der buurtbewo ners een hartelijk welkom bereid; de ouderlijke woning was versierd en een cadeau werd hem over handigd, terwijl hij van vele in gezetenen bewijzen van belangstel ling ontving. Ook de harmonie Marijke maakte naar gewoonte haar opwachting. Ook onze bes te wensen met de behouden thuis komst. Binnenbrandje. Zaterdagmiddag werd brand ontdekt in de achter de woning van de heer J. Verheijden staan de, thans weer in gebruik zijnde, leerlooierij. Door het krachtdadig optreden van enkele personen, die onmiddellijk na het ontdekken van de brand de looierij binnendron gen, kon het vuur, dat bleek te woeden op de tweede zolder, in de kiem gesmoord en erger voor komen worden. De brandweer, welke zeer spoedig ter plaatse was, behoefde zodoende geen dienst te doen. Omtrent de oor zaak van het ontstaan van dit brandje tast men in het duister. Verkiezing notabelen. Bij de j.l. Zaterdagmiddag ge- .ïouden verkiezing van een drie- .al notabelen der Ned. Herv. ge meente alhier werden de heren J. A Konings, P. Heurter en J. Pruissers Jzn. herkozen. Club tentoonstelling. De postduivenvereniging „De Luchtvaart", gevestigd in het ea rn Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart, hield j.l. Zaterdag in haar clublokaal de jaarlijkse Juivententoonstelling, welke, wat Kwantiteit, (er waren 230 inzen dingen), en kwaliteit der geëxpo seerde duiven betreft, uitstekend geslaagd mag worden genoemd. Jammer, dat de belangstelling van duivenliefhebbers als gevolg van het slechte weer en vanwege belangrijke vergadering op Brand. Woensdag werd de brandweer gealarmeerd voor een binnen- orand in het pakhuis van de heer Bouwman aan de Veerstraat al hier. Zij was binnen 4 min. bij de Drand aanwezig, doch behoefde slechts enkele veiligheidsmaatre gelen te nemen, daar de buurtbe woners de brandende dozen en verpakkingsmaterialen reeds had den buiten gedragen. Hierbij bleek echter weer eens opnieuw, dat de Wasplkse brand weer steeds paraat is. Bedrijfsongeval. duivensportgebied in een naburige plaats, alsmede door het samen vallen van deze tentoonstelling .net die van de vereniging van Zaterdagvliegers Nooit Gedacht, vveike haar clubtentoonstelling in café van Tilborgh aan de hoge- vaart hield, niet zo groot was ais andere jaren. De duiven die reeds Donder dagavond waren ingemand, wer- aen Vrijdag gekeurd door de voorzitter van de Kring Midden _»rabant van postduivenvereni- j.ngen, de heer van den brand uit jilze-Kijen, die de volgende be- croningen toekende: Oude doffers: B Pols 1, 8, 9; H Vos 2, 3; St. van Peer 4; J van .éaamsdonk 5; J van Doornik 6 en Adr Klootwijk 7. Oude duivinnen: Adr Blom 1; J van Doornik 2, 4, 5, 8; P Nieu wenhuizen 3, 6; J van Drongelen 7; C Smits 9 en J van Ooster hout 10. Jonge doffers: Gebr. van On- zenoort 1, 15; St. van Peer 2; J van Raamsdonk 3, 5; H van Cam- pen 4, 6; Adr van Beek 7; J van Drongelen 8; J van Oosterhout 9; G Rosenbrand 10; Adr Klootwijk 11, 13; J van Doornik 12 en Adr Spierings 14. Jonge duivinnen: Adr Spierings 1, 5; J van Doornik 2; C van der Schans 3, 11; H van Campen 4, 6; J. van Oosterhout 7; Adr Klootwijk 8; Adr Blom 9; C Groe- neveld 10 en Adr van Beek 12. Eénjnrigen: B Pols 1; P Nieu wenhuizen 2; C Smits 3; H Vos 4; Adr Spierings 5 en J v Door nik 6. Late jongen: B. Pols 1; H van Campen 2 en G Treffers 3. Weer twee onze jongens behouden thuis uit Indonesië. Een tweetal families te dezer plaatse had j.l. Zaterdag het gro te voorrrecht één der hunnen na een scheiding van drie lange ja ren, in welke tijd de jongens in het verre Oosten hun militaire plichten hebben vervuld, weer in huci midden terug te zien. Aan de Winterdijk was het de familie v. Beek, die na het bericht, dat het troepentransportschip de Zuider kruis Vrijdagavond te Rotterdam was aangekomen, in spanning de thuiskomst van de oudste zoon, soldaat H. van Beek van de 7 De- cemberdivisie, verbeidden en in de Nieuwstraat werd soldaat H. van Drongelen, eveneens van de 7 Decemberdivisie, thuis verwacht. Goed 12 uur 's middags arriveer den de repatriërende militairen in de ouderlijke woning, waar zij al lerhartelijkst werden begroet. Zowel aa nde Winterdijk als in de Nieuwstraat wapperde van tal van woningen het nationale dun doek ter begroeting en voor de ouderlijke woningen van de thuis komenden was door de zorgen van een daartoe gevormd buurt- comité een ere-booq geplaatst. Ve len kwamen in de loop van de na middag en avond de gereoatri- eerde militairen en hun blijde fa milieleden gelukwensen en talrijke stoffelijke blijken van medeleven hadden de iongens in ontvangst te nemen. Ook door het buuri- comité werden zij namens de buurtbewoners met waardevolle cadeau* vereerd. De heer Adr. Roovers had het ongeluk met zijn rechterhand tus sen een zaagmachine te komen, waarbij hij vrij ernstig gewond werd. In het ziekenhuis te Raams^ donksveer werd hij verbonden, waarna hij weer huiswaarts kon keren. De heer Roovers zal van vier vingers een gedeelte moeten missen. Weer thuis. Soldaat le'klas N. Meijs arri veerde Zaterdag na een verblijf in Indonesië van meer dan drie jaar wederom in zijn ouderlijke woning, die door de buurtbewo ners ter ere van deze thuiskomst feestelijk was versierd. Verschil lende cadeaux en bloemen var familie, buurtbewoners, vrienden en verenigingen, hebben deze dag coor hem en zijn familie tot een onvergetelijke gemaakt. Het batig saldo van de winkel week is van die aard, dat aan ieder der hier bestaande t.b.c.- verenigingen een bedrag van 135.— kon worden toegewezen. Een prachtig succes. R.W.W. Dinsdagavond werd in Hotel De Jongh de slotvergadering ge houden voor de deelnemers aan de 7e Raamsdonksveerse Win kelweek. De voorzitter, de heer G. Nollen, ging in korte trekken het resultaat na van deze actie. Hij hoopte dat de middenstanders allen goede zaken hadden ge maakt. De secretaris en penning meester gaven een overzicht over hun we-k en financiëel beleid. Het batig saldo komt ten goede aan de vijf plaatselijke t.b.c.-ver- eniqingen; elke vereniging kon 'n bedrag in ontvangst nemen van De heer Nollen deelde mede dat de commissie ontvonden zal worden, doch hii hoopte dat een dergelijke winkelactie 't volgend jaar herhaald zal worden. De heer Zijlmans, voorzittcr van Herwonnen Levenskracht, dankte het bestuur voor de vor- steli'ke gave die zij mochten ont- vannen. Hij wenste de midden stand goede zaken toe, ook in de toekomst, dat niet zozeer uit menslievend oooount bezien, hoe wel hii ten zeerste erkentelijk was voor het ontvanoen bedraa ten bate van de liidende rnpnshe-'^. Hierna sloot de voorzitter deze korte bijeenkomst met de hooo dat door deze actie de samenwer king tussen de middenstanders verstevigd is geworden. Geslaagd. Onze dorpsgenoot de heer Her man Stassar behaalde te Den Haag het rijksdinloma met lof in horlogerie, klokken, electrische uurwerken en antieke klokken. Dam nieuws. DGV zette haar onderlinge damcompetitie voort. De uitsla- oen wa'en als volgt A. Vinpe-hoets-Tac.Wuyten 1 1 G. van Erk-J. C. Schott 20 Th. Zwets-J. Boelaars 2—0 J. Steioenga-H. Blom 02 Ook de jeugd zette haar onder linge damcompetitie voort, waar bij de uitslanen waren als vo'gt L. Joore-M. de Ru'iter 2-0 Sipie Steigenga-C. Monters 0—2 Op thuisreis. Met de Zuiderkruis arriveerde onze dorpsgenoot Jo Broeders, terwijl op 24 December met de Kota Inten A. v. Gils hoopt te repatriëren. Beide jongens van harte welkom in het vaderland. Opgave van in de afgelopen week geboren kinderen. Adriaan Hubertus zv A. Ro- senbrand-Vissers te Waspik. Maria Francijna Elisabeth dv J. J. Gijzen-Meeuwsen. Wilhel- mina Anna Maria dv A. H. Ti- mans-v. Dalsum. Cornelis Jo hannes Maria Jozef zv W. A. J. Brands-Maas. Omer en Hu bertus zoons van F. Kouwers- Leeggangers.' Peter Johannes Jozef zv W. A. Speetjens-Rue disueli. In de gezegende ouderdom van 85 jaren overleed heden alhier de heer Jan van Iersel met wie een vooraanstaand en verdienstelijk burger on zer gemeente is heengegaan, één van de oude garde die steeds heeft paraat gestaan voor de belangen van kerk en maatschappij en voor de ge meenschap Waalwijk. De heer van Iersel, een ge boren en getogen Waalwijker, voelde zich eerst getrokken tot de geestelijke staat en be zocht de beide seminaria van ons bisdom, doch keerde later in de burger-maatschappij te rug en kwam in het bedrijf van z'n vader de heer A. van Iersel, een bekende zoolleer looier. Diens looierij, vanzelf met ouderwets systeem, kon z'n jeugdige ambities niet be vredigen en met wijlen dhr. Henri Witlox richtte hij één der eerste vache-leerlooierijen op onder de firma Van Iersel Witlox en Co., die een grote bekendheid verwierf en ja renlang aan de spits stond van dergelijke bedrijven in ons land en daarbuiten. Ook op ander gebied was de heer van Iersel 'met vrucht werkzaam in onze gemeente. Hij toch was mede-oprichter en van den beginne af voor zitter van het bestuur der R.K. Handelsschool met drie jarige cursus, dié hij onder z'n beleid zag uitgroeien tot een school met vier-jarige cursus, een hogere handels school, H.B.S. A en B, waar aan nog werd toegevoegd een R. K. Middelbare Meisjes school. In zijn ongeveer 30- >arig voorzitterschap heeft hij voor deze onderwijsinstellin gen enorme verdiensten ge had en 't belang van katho liek onderwijs in plaats en streek op bijzondere wijze ge diend. Jaren is de heer van Iersel de verdienstelijke vice-voor- -ritter geweest van het R.K. Kerkbestuur van St. Jan en ook hier deed hij veel en goed werk, vooral door z'n kennis van gebouwen en landerijen, maar ook ter intensivering van 't katholiek lager en huis- houd-onderwijs en de bevor dering van het katholieke leven in al zijn geledingen. Ook de katholieke charitas vond in hem een ijverig be oefenaar. Hij was'de ijverige enaccurate penningmeester vap de grote Tentoonstelling van schoenen en leder in 1925, ha$ nog zitting in polder besturen en in tal van vereni gingsbesturen, als van de Liedertafel „Oefening en Ver maak" en meer andere, teveel om hier alle te noemen. Ook in het culturele en amusementsleven nam hij 'n voorname plaats in en in het dagelijks leven was hij om z'n prettige en vriendelijke omgang algemeen zeer ge- ziep. God heeft hem voor z'n verdienstelijk en voorbeeldig leven reeds een beloning ge schonken hier op aarde in deze gezegende ouderdom, in een liefderijke verzorging in z'n laatste levensjaren en een godsvruchtig en pijnloos af sterven. Moge hij ook hier boven z'n loon reeds hebben ontvangen. onze plaatsgenote de 15-jarige mej. Trees y. Loon, 2e Zeine 8. Gezien de' nog jeugdige leeftijd van de geslaagde, mag dit zeer zeker een uitzonder lijke prestatie genoemd wor den. i KERST-UITVOERING DER LIEDERTAFEL „OEFENING en VERMAAK" A.s. Zondag, le Kerstdag, om 12 uur geeft de Lieder tafel haar traditioneel Kerst- matinée in „Musis Sacrum". Aan deze uitvoering zal meewerken Mej. Antoinette Blom, alt-zangeres, alhier, ter wijl verder ook de bekende solisten uit de boezem der vereniging, met name Mej. Nel Dupont en de heren Din- gelhoff en Vesters diverse soli zullen ten beste geven. Naast koren voor mannen- en gemengd koor, vermeldt 't program nog het optreden van een klein gemengd koor, zodat wel gezorgd is voor de nodige variatie. Iedereen die dit gratis matinée wenst bij te wonen, leze en beware het program ma dat a.s. Donderdag in dit blad zal verschijnen, en zorge a.s. Zondag op tijd in „Musis Sacrum" te zijn. TENTOONSTELLING „DE POSTDUIF". De Waalwijkse Postduiven vereniging heeft gemeend voor ditgeizo.en «eens van de gecombineerde tentoonstelling te moeten afstappen en dit maal een specifieke duiven- tentoonstelling te houden in haar clublokaal bij de heer v. Heesbeen, tegenover 't Sta tion. Men hoopt hierdoor een meer intieme kring te schép pen, hetgeen juist de post duivensport zo eigen is. Er is beslag gelegd op een paar prima keurmeesters, de heren Guus van Dongen en Frans Spanings, Tilburg. Dat men hier goed geslaagd is be wijst het feit, dat de heer v. Dongen 12 andere aanzoeken van dé hand heeft moeten wijzen om die dagen naar Waalwijk té kunnen komen. Op 8 èn'15 Jan. a.s. wan neer deze tentoonstelling wordt gehouden, staan dus de liefhebbers van Waalwijk en omgeving weer enkele inte ressante dagen te wachten. FEEST-AVOND „BERGSE MAAS". De zeilvereniging „Bergse Maas" organiseerde Zaterdag avond in Hotel Verwiel een feest-avond ter viering van het feit, dat hare statuten koninklijk waren goedge keurd en zij aangenomen is als lid van de grote landelijke Bond. Zeer velen hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven en genoten van de films op zeilgebied die geboden werd- den en zeer in de smaak vie len, terwijl het overige van de avond met muziek en dans werd doorgebracht. Er heers te van het begin af een ge zellige stemming, zodat ge sproken mag worden van een zeer geslaagd^ avond. WEER THUIS. Wederom zijn een drietal militairen uit Indonesië in .ftg.cl v. Tienhoven v. Overhagen 10 Hooft v. Huijsduijnen v. Herpen afgebr. SlagmolenHaneveer 10 PullensSmit 10 HornMens Vz-Vz SmitsWeber 10 de VriesJongeneel Vz-Vz WaalwijkPhilips (voorlopige uitslag) IVz-Wz De partij aan het vijfde bord werd afgebroken en zal arbitrair beslist worden. De Waalwijkse speler heeft hier de beste stand. NAAR HUIS. Met het troepentransport schip „Sibajak" dat vermoe delijk op Vrijdag 30 Decem ber a.s. in Rotterdam aan komt, zullen o.m. de volgen de militairen uit deze omge ving" repatriëren: Sold. C. W. N. v. Gorcum, Canadesestraat 21, Waalwijk. Wmr. L. G. v. Kuik, Laag einde 107a, Waalwijk. Korp. W. G. P. v. d. Velden, Mgr. Völkerstraat 63, Kaats heuvel. Wmr. A. Roosenbrand, Mo lenstraat 37, Raamsdonk. Korp. H. v. Geenen, Prof- weg E 20 G, Drongelen. Majoor C. H. v. Everdingen, Heesbeen C 21, Heusden. BENOEMING ONTVANGER. De ontvanger der Directe Belastingen alhier, de heer J. den Burger, is in gelijke func tie overgeplaatst naar het kantoor der invoerrechten en accijnzen te 's-Bosch. WONINGBOUW DOOR PARTICULIEREN. Wij vestigen de aandacht van belanghebbenden op ach terstaande advertentie van B. en W. over de provinciale reserve voor woningbouw door particulieren. Zij raden hen die van deze gelegenheid om te kunnen bouwen gebruik willen ma ken, sterk aan om hun bouw plannen ten spoedigste in te zenden, omdat de aangelegde reserve aan bepaalde grenzen is gebonden en de plannen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Men doet dus goed hier ter dege rekening mee te houden. R.K. GYMNASTIEK VER. „O.W.S." Voor de j.l. Zondag te Den Bosch gehouden examens voor keurturnster le graad, uitge schreven door de, R.K. Gym- nastiekbond, slaagde met lof Vraagt steeds GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: divei'se shawls, handschoenen en wanten; ro zenkrans; damestas; vulpen; kruisje; een paar zwarte da messchoenen; zilverbon; jon ge hond; doopkleed; auto wiel. Verloren: ceintuur, trai ningsbroek; diverse hand schoenen en wanten; vulpen; expeditie-boek; step; shawl, trouwring; 2 portemonnaies; gouden zegelring; step; pols horloge; oorbel; parapluie- huls; gouden broche. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Antonius J., zv. A. W. Pullens-v. Boxel Antonie, zv. B. Z. Wijnands- Konings te Sprang-Capelle - Wilheimina H., dv. W. v. Ven- rooij-Ossenblok Adrianus P., zv. W. de Louw-v. Don gen Adrianus P. J., zv. J. Kool-Verhoeven Marinus C., zv. L. F. Samuels-v. Hui ten. Overleden: Anna Snijders 92 j., wed. van W. G. Schoep. Huw.-aangiften: J. J. Bur- manje 25 j. en A. J. v. Beij- nen, 22 j. beiden te Waalwijk. Gehuwd; A. J. Leenen 29 j. te Drunen en H. T. Pelders 22 j. te Waalwijk K. van Gelder 24 j. en G. M. Maas 22 j., beiden te Waalwijk. Ingekomen: C. J. de Jongh van Tilburg E. C. W. en P. T. M. v. Dongen van Ber- kel j. Trots van Gaaster- land A. J. Vermeer van Boxtel P. J. M. Hamers van Dordrecht M. Vermaas van Batenburg H. Tissen van Arnhem E. J. Faro van Oosterhout J. Janssen van Heerlen. Vertrokken: P. Bergmans naar Mill ca. M. Beerens, echtg. Shoolbred en kind naar Coventry W. C. v. Burge ier en gezin naar Kruiningen L. A. J. v. Eijk naar Den Haag A. J. Vermeer naar Renkum J. P. Donders naar Uden E. D. Benck- huijsen naar Amsterdam. Landelijke Ruiters.) Dinsdag werd in het K. A. B.-gebouw te Tilburg een jaar vergadering van de Bond van landelijke rijverenigingen van de N.C.B. gehouden. Aan drie kaïn pioenen werd een zilveren beker uitgereikt. Aan 89 ruiters kon 't diploma „geoefend commandant" worden toegewezen en 3 leden slaagden als instructeur eerste kl. Het ledental bedraoagt 3073. Er zal vermoedelijk een goede binnen-menage beschikbaar kun nen worden gesteld. Het volsigeren en vrijheids dressuur zullen zoveel mogelijk op de programma's voorkomen, ter wijl individuele dressuur beperkt wordt. Tenslotte werd besloten dat geen dames op de concoursen toe te laten. DE UITSLAGEN. Zuid I 1ste klas. WV—Helmondia BrabantiaNO AD Sitt. BoysLimburgia MVVKerkrade RBCPSV Zuid II 2e klas. LONGA—TSC Willem IIEindhoven NACJuliana BleijerheideMaurits Sp. EmmaBW 4—2 2—2 afg. 1—2 afg. onze gemeente teruggekeerd en door familie, kennissen, autoriteiten en buurt feeste lijk ontvangen met geschen ken, goede wensen enz. DE FORTUIN. De loterij-pot, gevestigd in het café van de heer E. v. d. Pluijm had het geluk op de 30.000 te vallen met premie, zodat ieder der 12 leden on geveer 250 trekt. Ook nog twee inwoners trokken op 't zelfde nummer 1200, twee inwoners van Kaatsheuvel pl.m. 7000. Niet onverdienstelijk, zou den we zo zeggen. SCHAKEN. Zaterdagmiddag speelde de Waalwijkse Schaakclub een competitiewedstrijd tegen het tweede tiental van Philips' Schaakvereniging uit Eind hoven. Waalwijk won als volgt: KuijstenFigge 10 GoudbergMunnik 10 VaderHartveld Vz-Vz 2—1 0—1 2—1 3—0 0—0 1—1 4—2 1—1 1—2 0—1 (o.p.v. Sp. E.) 2e Klasse A WilhelminaRAC SchijndelVeloc ZwaluwDESK WoenselRKC Cone. SVD—TOP 3e Klasse B Mich. Gestel—B. Vooruit 4—1 OJC—WSC 4—2 BaardwijkBoxtel 13 ODC—Haarsteeg 0—0 Blauw-GeelSCB 02 4e Klasse C RKOSC—Opijnen afg. B. SportRKSVA 11 HVCH—OSS '20 0—0 MaliskampVI. Boys 41 N. GedachtZaltbommel 32 4e Klasse D Veerse BoysWSJ 11 Right 'Oh—Waspik afg. VOABRKDVC 2—4 RaamsdonkRKFSV 23 RWBHeusden 31 WOENSEL—R.K.C. 1—2. RKC verrastte Zondag vriend en tegenstander door van Woensel met 2—1 te winnen, een prestatie waarop de vu rigste RKC-supporter niet op durfde te rekenen, daar Woensel, dat nog maar een maal was geklopt met 10 door De Valk, tot de beste technische ploeg van de Zui delijke tweede klas wordt ge rekend. Doch Woensel had deze middag een RKC-elftal tegen, blakend van strijdlust, dat zich vanaf de aftrap zo vol vuur in de strijd wierp, dat Woensel totaal werd over speeld en daardoor hun tech niek niet konden uitbuiten. RKC, dat haar tekort aan technisch kunnen ruimschoots vergoedde door het vuur dat zij in hun spel legden, heeft hiermede eens bewezen dat zij niet van plan zijn om hun plaats in de tweede klas te gaan verliezen. Over de wedstrijd in 't kort het volgende: Woensel, dat vóór rust met de wind in het voordeel speel de, was het meest in de aan val, maar zij konden hun overwicht toch niet in doel punten omzetten, doordat de RKC-verdediging in prima vorm was. Tenslotte slaagde Woensel er in om nog vóór de rust te doelpunten, doch na de rust kwamen de Waalwij- kers aan bod en gesteund door de wind slaagden zij er in de bakens te verzetten. Na 10 minuten slaagde v. d. Gouw er in om de gelijkmaker te scoren, terwijl tegen 't einde het harde werken der Waal wij kers werd beloond, toen een ver schot van Mahieu door de Woensel-keeper ver keerd werd beoordeeld en RKC hieruit de leiding nam. Door deze overwinning ver laat RKC de laatste plaats en hopelijk voorgoed. JULIANA—BOXTEL 1—3. Een totaal uit vorm zijnde thuisclub leed deze middag een onverwachte, doch ver diende nederlaag tegen Box tel. Het begin deed een der gelijke nederlaag niet ver moeden. De thuisclub pakte energiek aan en de roodbaad- jes ontkwamen enige malen ternauwernood aan een door boring. Alles ging echter te stroef, het samenspel en on derling verband ontbraken, 'n euvel, dat zich duidelijk open baarde toen 't laatste kwar tier van de eerste speelhelft 't overwicht van Juliana om gezet .werd in 'n op- en neer gaande strijd. In tegenstelling met de gastheren speelden de gasten de bal vlotter met har de trappen. Een dekkingsfout in de Geel-zwarte verdediging gaf de Boxtel-rechtsbuiten 'n schietkans, die hij prompt be nutte; 01. Kort daarop dachten wij de gelijkmaker te zien, doch uit goede positie ging de bal hoog over. Met onveranderde stand werd gedraaid. Na de thee gaven beide par tijen zich tot het uiterste om de balans in het voordeel van één hunner te doen omslaan. De Geel-zwarten met de vaste wil om de score te doen ver anderen, vergaten in hun ijver wel wat al te veel de defen- inderc ieten bij ze erwinning .'en. De v I was vai vooral jein schui De verdedi pjr de goi ^door di naties onts Was Heuse et wind te, aanval ei jte van h< j__0 voors jnschoots rust w pgszins on n de tricol' aanval, a in deze jis aan bot 3ver de v kort zijn Vanaf de a r'B diverse n er enke n met hart de lat en de Heus rachtige wi brengen, iusdenaren femming lc jmen zij m 25 minutt Kok uit e> bal met ee usden de zorgen. Do ;moedigd uortdurend na 10 oed geplaat er Heusder nksback ni oen dan de iet de hand men strafs door lihl eters naas nde rust j ets bij zond De rust scl ied gedaan wordt ei eeld, al lie eens iets rerse aanve WB opgebc en-verdedig oeite om o an 't terrei omen. Na i reet de R it een dooi ed genome rachtige ke lijk te ma) rzijdse a; nslotte Scl" ije trap n ihot 2—1 lc Nu komt R de aanval En-keeper ien, waarbij iet goede h \cht minuti an deze we inker, na gc erd van d< sn mooi sti reilig te stel Ie aanval k eze wedstri ndanks min j van hen -tbare pu RWB 2 ko !KC-reserve edig elftal r erloor verd itriid met 4- RWB-ers, [eter spel e Iftal reken ag weer ei rinning. sie. Dit werd hun noodlottig. ioit Na 14 minuten moest v. Os toezien hoe hij voor de twee de maal werd gepasseerd, 0-2. Wel trachtte Baardwijk na dit doelpunt de bakens te verzet ten, doch de verdediging der bezoekers wist met de atta ques wel raad. Succes kwam nog aan de andere kant. Het was weer de jeugdige rechts buiten die elke illusie aan de Waalwijkers ontnam; 03. Er |speelde resteerden nog 10 minuten toen uit één der vele corners op de Boxtel-veste een penal ty ontstond. Aarts benutte deze en redde de eer; 1—3. De tijd die nog overbleef was een ware belegering van het gastendoel. En toen de goed- leidende scheidsrechter Van Bart het einde blies, had Baardwijk, dat de slechtste wedstrijd van het seizoen soeelde, meteen haar eerste thuisnederlaag te pakken. R.W.B.—HEUSDEN is een wedstrijd geworden waaraan geenszins te zien was dat het hier een wed strijd betrof tussen de onder ste en de bovenste der rang lijst. Want zoals in de voorbe schouwing van j.l. Donderdag reeds voorspeld was, heet

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6