Wijde Wereld DE LBUGSTHMT ELSHOUT Waalwijkse en Langstraatse Courant VLIJMEN GAPELLE HAARSTEEG SPRANG-CAPELLE WASPIK SPRANG UIT DE Gewestelijke Sociale Avondschool GROOT KERSTBAL WOLLEN DEKEN SANAPIRIN Sluiting 2-jarige cursus Gedurende Heilig jaar gebed en boete. Kè ZAAL „EUPHONIA" KAATSHEUVEL TWEEDE KERSTDAG Het is nu weer voor een van KIEBOOM. pONDERDAG 22 DEC. 1949 Uitgever tVaalwijkse Stoomdrukkerij ANTGON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 103 Abonnement 13 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO' HET EERSTE INDONESISCHE KABINET. Nadat president Sukarno Zondag vier (in plaats van drie) kabinetsformateurs had benoemd, is Maandag al het eerste kabinet van de R.I.S. tot stand gekomen. De formateurs waren: Mohammed Hatta, Anak A- gung ,de sultan van Djokja en suitan Hamid 11. Mi nister-president is Hatta geworden, terwijl hij tevens minister van buitenlandse zaken ad interim is. Dinsdagmorgen is het kabinet beëdigd. Anak Agung heeft de porte feuille van binnenlandse Zaken, de sultan van Djokja die van De fensie en sultan Hamid II is mi- aister zonder portefeuille. Sukar no heeft verklaard dat het eerste Indonesische kabinet een nationaal zakenkabinet zou zijn. Moh. Rum is niet in het kabinet opgenomen en daarom verwacht men dat hij zal worden benoemd tot Hoge Commissaris van Indo nesië in Nederland. In Batavia zijn de eerste T.N.I. troepen aangekomen en nog steeds komen er nieuwe bij. Zij zullen de orde handhaven tijdens de sou- vereiniteitsoverdracht. vaardigheid en het beoefenen van naastenliefde. „Voor alles", aldus het slot van dit Herderlijk Vermaan, „moet 't Heilig Jaar worden een massale ontwaking van het christelijk ge weten". „Nu is het de tijd om op te staan uit die toestand van slaap en halfheid, waaraan nog velen lijden sinds de oorlog Met de opwekking ons nu ge zamenlijk te ontworstelen aan de stroom van het heidendom en weer geheel te gaan leven vol gens de leringen en praktijk van het Evangelie, besluiten de Bis schoppen hun Herderlijk Schrij- TABLETTEN keren een opkomende kou of «nep. Koker 75 en 40 ct. De K.V.P.-fractie verantwoordt zich. 'aterdag heeft de Partijraad van uê K.Y.Fj een ziU.»g Ce|lou" den over het beleid van de trac tie in het parlement. Prof. Rout ine legde er verantwoording over af. Na de discussie werd er geen motie of resolutie van goed- of afkeuring ingediend, al hing er wel een goedkeurende in de lucht. Waar de raad sprak zich nog niet definitief uit met h'et oog op het debat in de Eerste Kamer. Prof. Romme stelde weer vast, wat we onder de hand allemaal wel weten, dat de resultaten van de R.T.C. onder de inaat zijn ge- bleven. Ook de regering zelf heeft dit geconstateerd. Boven dien is de uitkomst niet volgens de beginselen die de K.V.P. in haar program heeft staan. macht hebben. Dat doen ze in Azië niet, zo min als ze het in Europa ooit zullen doen. Ten slotte is er niemand die hun een halt toeroept. Volgende staatsgreep in Syrië. Maandagmorgen heeft het leger voor de derde maal in negen maanden ingegrepen in de poli tiek van Syrië. Nu was het ko lonel Chichakli die het niet met de gang van zaken eens was. De regeringsgebouwen, presidentswo- ning en de Bank van Syrië wer den omsingeld en de starchef en zijn zwager, de secretaris-gene raal van Buitenlandse Zaken, ge arresteerd. President Atassi is niet afgezet, maar heeft bespre kingen gevoerd met de leider van de actie. Die heeft verklaard dat uct Vfn zijn optreden was het republikeinse h~!rkter v„r. Syrië te redden. Hij en zijn vrien den zijn tegen een unie met Irak en Transjordanië zolang deze lan den monarchieën zijn en zolang „imperalistische belangen (de Brits-Amerikaanse oliebelangcn) in deze landen bestaan. Veel schepen in nood. De storm die het afgelopen weekeinde op de Noordzee heeft gewoed, heeft aan twee redders het leven gekost en heeft veel schepen in moeilijkheden gebracht. Toen het Zweedse schip b;j Walcheren in nood verkeerde omdat het stuurloos was, voer dé reddingsboot „Ko ningin Wilhelmina" uit om hulp te bieden, hoewel de mannen zelf wisten dat het een waagstuk was. Toen de boot twee uur op zee was werd hij door een grondzee gegrepen en sloeg bijna om. fcen hij weer recht kwam werden de schipper en de bootsman vermist. Al het zoeken was tevergeefs. De overlevenden kwamen Zondag- Bij de sluiting van deze cursus, die Maandag avond in de achterzaal van Hotel Verwiel plaats vond, zijn behartenswaardige woorden gesproken over de noodzakelijke emanci patie van de middenstand, waartoe deze cursussen zo veel kunnen bijdragen. Van de gedragslijn sinds f e bruari 1949, zei prof. Romme, draagt het kabinet de verantwoor delijkheid, de fractie heeft die niet II op zich genomen. Dat ze de re- middag in Hoek van Holland aan. gering toch niet naar huis had ge- Toen rond middernacht twee stuurd was omdat de fractie dit boten de Zweed hadden bereikt niet in 's lands belang achtte, zo-, bleek hulp niet meer nodig te zijn dat ze het kabinet geduld had. 1 omdat de wind was afgenomen. Toch was dc K.V.P. constructief j in de loop van Zondag is het blijven deelnemen en prof. Rom- j schip, op eigen kracht naar de ha- me meende dat zij enige invloed ven van Gent gestoomd. ten goede had uitgeoefend. Ook drong hij aan op een be tere voorlichting van de mannen overzee, met name de soldaten, die denken dat hun offers tever geefs zijn geweest. Dit achtte prof. Romme begrijpelijk, maar niet gerechtvaardigd. Hij zei dat als het waar was dat voor het Nederlandse bedrijfsleven kansen bleven behouden, dit niet zo zou zijn geweest zonder de prestaties van onze jongens. Met de tweede politionele actie waren wij een opstand voor die gewapend werd voorbereid. Tenslotte verklaarde de woord voerder van de fractie dat die fractie naar eer en geweten heeft gehandeld in haar streven om voor Indonesië dezelfde waar achtige en volledige vrijheid te verkrijgen als waarover wijzelf beschikken. Van de vele reacties op Romme's rede was die van Mr. Loeff uit Rotterdam de ingrijpendste, want hij sprak zich finaal uit tegen het Indonesië-beleid zoals het gevoerd is. Hij had een andere samen werking gewenst dan die op een irreële Uniebasis of op basis van een vederlichte unie. Maar, zoals gezegd, tot een resolutie kwam 't niet en na zeven uur discussiëren sloot voorzitter Andriessen de vergadering van de Partijraad. Birma erkent China's rode regering. Als eerste niet-communistiscn land heeft Birma Zaterdag bekend gemaakt dat het de communisti sche regering van Mao Tse Toeng officiëel erkent. Men verwacht dat spoedig diplomatieke verte genwoordigers zullen worden uit gewisseld. De nationalistische re gering van China heeft om dit feit de diplomatieke betrekkingen met Birma verbroken. Er lopen geruchten over een dreigende communistische opstand in Siam. Zondag is in de Chine se wijk van Bangkok de hele dag gepatrouilleerd en Zaterdag heb ben politie en troepen versperrin gen aangelegd op de wegen die Bangkok met het vliegveld en de voornaamste militaire zönes ver binden, nadat berichten waren binnengekomen over onrust on der de Siamese strijdkrachten. Niemand zal er zich over ver wonderen als deze geruchten waar blijken te zijn. Want wie zou dur ven denken dat de communisten op hun lauweren zouden gaan rusten als ze heel China in hun Ter hoogte van het lichtschip „Texel" kwam een Engelse kust vaarder in moeilijkheden. Met grote machineschade is het schip naar Den Herder gesleept. Een Noors schip is op de „Hooge Plaat" op de Westerschelde om hoog gevaren, waarbij een schroef in het zand kwam te zitten. Op het IJsselmeer sloegen twee boten om, zonder dat zich per soonlijke ongevallen voordeden Toen in IJmuiden een beurt- vaarder vol water sloeg, kon de vrouw van de kapitein zich ter nauwernood redden. En tenslot te is een Nederlands schip op het Albertkanaal gezonken. Dringend vermaan van Episcopaat. De Aartsbisschop en de Bis schopoen van Nederland hebben Verschillende vooraanstaan de figuren uit de R.K. Mid denstandsorganisatie gaven door hun aanwezigheid blijk van hun waardering voor wat op deze eerste cursus werd gepresteerd. We merkten o.m. op dhr. Mr. Dr. v. d. Heuvel, direc teur Dioc. Middenstands Bu- j "«'CSU, 6e heer Maasland, voor zitter vaTrdc~S?!?rrrins C-'.'.'et telijke Soc. burgemeester Snels van Dru- nen, oud-voorz. Middenstands bond Dioc. Breda, bestuur plaatselijke R. K. Middenst.- vereniging, directeur, leraren en verschillende andere be langstellenden. Door de heer Meys, voorz. van de plaatselijke R.K. Mid- denstandsvereniging werden de aanwezigen verwelkomd, waarna de heer H. v. Well, directeur van de gewestelijke sociale avondschool, een over zicht gaf van het ontstaan cn hot verloop van deze eerste 2-jarige cursus. Spreker huldigde de initia tiefnemer Mr. Dr. v. d. Heu vel en de propagandist voor deze cursussen Pater v. Aken en wees op de moeilijkheden, die bij de oprichting te over winnen waren. Speciaal de Langstraat, waar de Midden standers altijd erg individua listisch waren en waar tussen de verschillende plaatsen ge brek aan samenwerking was, bleek weer een moeilijk ter rein. Toch meldden zich 34 gegadigden aan voor de 2-ja- rige avondcursus, die in Waal wijk gegeven zou worden. Hiervan verschenen er maar 2G op de eerste les bij het begin van het 2e jaar waren er nog maar 24 en tenslotte hebben 19 cursisten volgehou den, die thans hun getuig schrift in ontvangst mochten nemen. Het was een gelukkige om standigheid, dat directeur en leraren hier in de gemeente gevestigd waren, waardoor 'n nauw contact, ook buiten de lessen, tussen de leraren on derling en met de cursisten mogelijk was. Er is niet naar gestreefd de cursisten een grote hoeveel heid parate kennis bij te brengen.Als voornaamste doel gold de cursisten te vormen tot sociaal voelende, midden standers en hen gevoel voor economische samenwerking bij te brengen. Wil de nieuwe cursus sla gen, dan moet, naar sprekers reeds in Januari de middenstand, evenals het vestigen van zaken in nieu we stadswijken. Economisch niet verantwoorde en zwakke bedrijven dienen te worden geweerd. De prettige verstandhou ding tussen alle cursisten ge durende de afgelopen 2 jaren noemde spr. een prachtig voorbeeld voor verdere sa menwerking in de toekomst. Zij zullen de nieuwe ideeën, Burgemeester Snels uit Drunen gaf blijk van zijn bij zondere belangstelling voor middenstandsproblemen, door bij deze cursus-sluiting ook woorden van hulde en aan moediging te spreken. Hij kende de mentaliteit van de middenstanders in het alge meen en prees het streven om hen een betere opvatting te geven omtrent de problemen van deze tijd. De moeilijkhe den worden steeds gx-oter en de wet op de Publiekrechte lijke Bedrijfsorganisatie eiste van de opkomende midden standers een grotere paraat heid. Tenslotte voerde de heer Mr. Dr. v. d. Heuvel nog het woord. Hij noemde hetgeen hier in Waalwijk gepresteerd was een belangrijke bijdrage in het emancipatieoroces van de middenstand. Hij spoorde de cursisten aan tot deelname aan de Laderschool te Hers wij k, waar leiders voor de middenstandsbeweging ge vormd wórden. Hij belichtte verder nog Verschillende mid denstandsproblemen, o.a. de belastingpolitiek, de kinder bijslag voor zelfstandigen, ex port van ambachtsproducten. op deze cursus opgedaan, in practijk moeten brengen. Zij zullen propagandisten zijn voor de volgende cursussen Al- deze behartenswaardige en straks actief aan het ver- woorden en uiteenzettingen enigingsleven gaan deelne- der verschillende sprekers men. Zij zullen zich midden- maakten deze laatste cursus- Bodemonderzoek. Door de Technische Dienst zijn in Elshout onderzoekingen ver richt in verband met het onder zoek naar olie in de grond. standers moeten tonen in hart en nieren. Zij zullen de voordelen, zowel als de na- Avondscholen, (ïcIC-n vareiiclT-inscn daar- an verbonden aanvaaruen en zich als mens, als midden stander en als zakenman, als goede katholieken gedragen. Na nog te hebben medege deeld dat eind Januari of be gin Februari gelegenheid jou worden gegeven examen af te leggen ter verkrijging van een diploma waaraan in de toekomst wellicht voorrechten verbonden zullen worden, feliciteerde spr. alle cursisten met het behalen van hun ge tuigschrift. Hierna sprak dhr. Maas land namens het bestuur van de stichting gewestelijke so ciale avondscholen woorden van waardering aan 't adres van directeur en ieraren en een opwekking tot dc éupis-- ten. les wel tot één der leerzaam ste avonden. De volgende 19 cursisten mochten hun getuigschrift in nopen de dames J. M J. H. M. Pulles en J. G. M. Pulles en de heren A. J. Bak kers, V. v. Gorp, C. Bertels, C. Schapendonk, G. den Teu- ling, C. den Teuling, A. Scho- maker, M. v. d. Borr. K. v. d. Aa, J. Zeegers, A. Kleingeld, A. v. Kempen, J. v. Huiten, A. Coppens, G. Coppens en P. Teurlings. De heer C. Schapendonk bracht namens alle cursisten dank aan directeur en lera ren. De heer Meys sloot zich bij deze dankwoorden aan en hoopte dat de afdeling Waal wijk in de toekomst ook de vruchten van deze cursus zou plukken. zich Zondag ter ge egen daarmede worden aangevan gen en moet naar meer sa menwerking met andere plaatsen worden gestreefd en over rivaliteit worden heen gestapt. Spreker bepleitte het grote belang van de stichting door de regering van speciale eco nomische dagscholen voor de middenstand, zoals reeds voor de land- cn tuinbouw zijn op gericht en waar de cursisten 1 dag per week onderricht in zuivere middenstandszaken ontvangen. Er zijn verschil lende economische scholen in ons land, doch deze zijn te veel afgestemd op grootbe drijf en groothandel. Voorts bepleitte spreker een actievere middenstands- politiek, die meer economi sche mogelijkheden zou scheppen. Thans wordt z.i. te zeer een negatieve politiek gevoerd die ingesteld is op afweer tegenover grootbedrijf en groothandel. Wil de mid denstand straks het hoofd bo ven water kunnen houden, dan zal aan de gezonde eco nomische opbouw van het kleinbedrijf meer aandacht besteed moeten worden. Er moet meer samengewerkt en gecombineerd worden, o.a. door gezamenlijke inkoop e.d. om dezelfde service en dezelf de lage prijzen te kunnen bie den als het grootbedrijf. Ook een voornaam probleem voor het afbetalingssysteem vormt het a.s. Heilig Jaar met een Her derlijk Schrijven tot de gelovigen gericht. Hierbij wijzen zij op het proces van ontkerstening, dat zich na de bevrijding ook in ons land heeft ingezet. Juist daarom heeft Z. H. de Paus als leidende gedachte voor het Heilig Jaar genoemd: Taar van de grote terugkeer met de inten ties: „Heiliging van de zielen door gebed en boete en onwankelbare trouw aan Christus en Ziin Kerk. Actie voor de vrede en bescher ming van de H. Plaatsen. Ver- dediqing van de Kerk tegen de hernieuwde aanvallen van Haar vijanden en verkriiqen van het ware geloof voor de dwalenden, de onnelovinen en de godlozen. Verwerkelijking van de sociale rechtvaardigheid en van de ca ritas ten gunste van de minderbe deelden en de behoeftiqen De Bisschoopen wliz»n er dan on dat de kern van iedere gees telijke vernieuwing gebed en boe te is. In het vervolg van dit Herder lijk Schrijven geven zij de midde len aan voor persoonlijk en ge zinsgebed, alsmede voor de boete, die in het volgende jaar door vas ten en onthouding gedaan" moet worden volgens maatstaven aan gepast bij de nu ruimere voorzie ningen. Aller gebed vraagt het Episco paat voor vervolgden en vervol gers in het Oosten van Europa. De Bisschoppen wijzen tenslot te op de plicht tot sociale recht- Vergadcring Coöp. Zuivelfabriek. De Coöp. Zuivelfabriek kwarn Dinsdagavond in algemene leden vergadering bijeen. Dr. Kj-ock sprak op deze avond over een zeer belangrijk en actueel onder werp „de problemen rond de t.b.c.-bestrijding", terwijl zijn as sistent Dr. Bruss nog de nodige toelichtingen gaf en ook nog sprak over de oorzaken van de onvruchtbaarheid van vee. De periodiek aftredende be stuursleden Adr. Pijnenburg, A. v. Spijk en C. Klijn werden her. kozen. Als nieuw lid werd geko zen de heer G. Kuijpers* uit Els- hout. Voor dé commissie van toe zicht werd gekozen de heer M. van Sluisveld, eveneens uit Els- hout. De directeur gaf op deze ver gadering ook een overzicht van de vernieuwingen en verbeterin gen die in het afgelopen jaar zijn voltooid of hun voltooiing nade ren. Over deze zeer interessante vergadering en lezingen geven wij een uitvoerig verslag in het volgend nummer. T oneeluitvoering. De toneelvereniging van de R.K.J.B. is voornemens om op 1 en 2 Januari een toneeluitvoering te geven. Zij komt dan voor het voetlicht met een toneelspel in 3 bedrijven „Vorst in eigen rijk". Gezien de prestaties die de R.K. J.B. in de afgelopen jaren heeft verricht, kunnen wij er borg voor staan dat ons iets goeds geboden zal worden. Wij wensen hen veel succes. Stalwedstrijd R.K.J.B. De leden van de R.K.J.B. die zich opgegeven hebben voor de stalwedstrijd, dienen er voor te zorgen alles in orde te hebben. De keurmeesters zullen binnen kort met de keuring beginnen. Spaaractie R.K.J.B. De spaaractie van de R.K.J.B. blijkt een succes te worden, zo vernemen wij. Vele leden sparen geregeld en voldoen trouw aan de verplichtingen. De jonge boeren begrijpen waar het naar toe moet. Loterij Missienaaikring. Naar wij vernemen, heeft de zo pas heropgerichte missienaai kring alhier een grote loterij ge organiseerd. De voor de oorlog zo bloeiende naaikring verloor bij levrijrfing' al haar artikelen en voorraden. Iedereen kan begrijpen dat voor het aanschaffen van de hoognodige materialen veel geld nodig is, ten bate waarvan de missienaaikring deze loterij dan ook heeft georganiseerd. Voor wie het grote en goede doel van de missienaaikring voor ogen heeft behoeft deze loterij geen aparte aanbeveling tneer. Wij noemen hier nog even de hoofdprijzen van deze grote lo terij a. Een 12-delig koffieser- vies J 1». Volledige keukehuit iet Prachtige schilderstukken d Postduivcnvcr. De Zwaluw. Thans zijn de nummers bekend van de Kampioenendag te Tilburg van de programmaboekjes. Dege nen die een van deze nummers heeft, ontvangt een bon voor een ionge duif: 28, 34. 46, 76, 150, 481. 789. 906, 928, 937, 1178. 1302, 1342, 1388, 1415, 1802, 1944. Terstond de nummers op sturen naar het bekende adres. 25 Jaar Kraamverpleegster. Mej. Jansen, Meliestraat, her denkt op 5 Jan. 1950 de dag dat zi] in Groot Vlijmen 25 jaar als kraamverpleegster werkzaam is. Aan belangstelling zal het die dag niet ontbreken, want reeds zijn er plannen gesmeed om die dag voor haar tot een onvergete lijke te maken, wat zij ten volle verdiend. Oudersavond. Maandagavond werd bij de Eerwaarde Zusters een Oudcrs- avond gehouden. De ouders van de kinderen der 4 hoogste klassen waren uitgenodigd en velen had den aan deze uitnodiging gehoor gegeven, want de zaal was tjok vol. Eerst werd een zanghulde van de schoolkinderen gegeven; enke le kinderen kwamen alleen op de planken en de jeugdige solisten brachten het er goed af. Het da- y^rend applaus was ten volle Til. DfiMa v.'ery dcc: de kinderen een Kerstcantate uitge voerd wat netjes werd afgewerkt. Hierna sprak een Ecrw; Pater uit Maastricht over de opvoeding van de jeugd. In duidelijke trek ken gaf hij een korte uiteenzet ting over dc meegemaante beleve nissen, wat door de aanwezigen aandachtig werd gevolgd, waar na dé pauze kwam. De Eerw. Zusters verrasten tijdens de pau ze allen op een heerlijk kopje koffie. Na de pauze kwamen de kin deren met hun mooie zang het publiek nog even vermaken, waar na de Eerw. pater nog enkele woorden tot de ouders sprak cn vooral wees op de godsdienst plicht, die het voornaamste is bij de opvoeding der jeugd. Hierna sprak de voorzitter van de K.A.B. dhr. Coolen. Spreker moest tot zijn grote teleurstelling bekend maken dat enkele wekeh geleden een K.A.B.-avond, waar een voornaam spreker -zou optrd- den, wegens te weinig belangstel ling moest worden uitgesteld. Na een ernstige vermaning aan de le den en ook aan enkele bestuurs leden die meermalen schitterdeh door afwezigheid, sprak hij de hoop uit dat hierin verandering zou komen. Vooral in deze tijd moeten allen paraat zijn. Tot slot sprak de Zeereerw. hr. Pastoor tot de ouders. Hij was zeer tevreden over deze leerzame avond. De ouders gingen allen voldaan huiswaarts. navalsdagen zal worden uitgeko men. Door de toetreding van een aantal dames, zal met gemengde groepen worden uitgekomen en reeds spoedig zal met de instu dering daarvan worden begonnen. Uit dc aard der zaak is geheim houding vereist. Doordat de te genwoordige voorzitter door druk ke werkzaamheden zijn taak niet verder kan waarnemen, werd in diens plaats benoemd dhr. W. v. Gurp. Gezien de activiteit, ook van de andere carnavalsvereni gingen belooft het wel wat te worden. Gloria in Excelsis Deo van Jel- lesma. Dat er weer veel belangstelling voor deze uitvoering zal bestaan, iijdt geen twijfel en men kan er dan ook van verzekerd zijn dat hier iets goeds geboden zal wor den. De opening en sluiting zal ge schieden door de ere-voorzitter der vereniging, de Weleerw. Heer Ds. J. W. de Bruijn. Slecht afgelopen. Toen enige tijd geleden het enigst zoontje van Nico de Frank rijker met zijn kameraadjes aan 't spelen was, haalde een van hen een mes om een appel af te schil len. Door omstandigheden had hij het ongeluk de punt van 't mes in zijn oog te krijgen, waardoolr het ernstig werd verwond en op name in het ziekenhuis noodza kelijk bleek. Operatief ingrijpen mocht niet meer baten en hij zal zijn oog moeten missen. MET VERRASSINGEN. Aanvrii»S 7.00 uur. PRIMA BAND Uitsluitend voor leden en introducees. Dansen. Dansen. Maandag 2e Kerstdag DANSEN in Café L. VAN BERKEL Horst Kaatsheuvel. Aanvang 6.30 uur. Prima muziek van The Swing Divils. Diverse andere waardevolle prij- Aanbesteding. De uitslag van de aanbesteding van het winkelwoonhuis plus ver bouwen bakkerij voor de heer J. Vcrdiesen. is als volgt winkel- verb, woon- bak huis kerij A. Herrijgers Drunen 22396 ƒ3031 Geb. de Wit id. 23550 3250 M. Schapendonk id. ƒ23600 ƒ3310 G. Merkx id. 23850 3300 P. Couwenberg id. 23900 3200 Fa. Pepping Kaatsheuvel 24700 3650 Fa. Strik, Rosmalen 25480 3850 A. v. Iersel Drunen ƒ26274 ƒ2890 M. v. Loon id. 26384 2920 Uitvoering.. De toneelvereniging der Jon- genScongreqatie zal 2e Kerstdag een uitvoering geven. Zij komt voor het voetlicht met het beken de toneelspel van P. Mossinkoff „Onder de Sovjetvlag". Boerenleenbank. Maandag hield de Boerenleed- bank haar algemene jaarvergade ring in de zaal van café J. Vcjn Oyen. Na opening en het lezen der notulen, werd door de secré- taris verslag uitgebracht over het boekjaar 1948, waaraan wij hét volgende ontlenen De omzet in het afgelopen jaar bedroeg 1.947.367.07. Het to taal der spaargelden verminderde beduidend en bedroeg aan het eind van het jaar 434.600.. Hét totaal der voorschotten vèrmëer- derde aanzienlijk en bedroeg per 31 December 20.400. Het tego'éd In lopende rekening bedroeg 9.700. In omloop waren 334 spaarboekjes. 24 voorschotboek jes en 5 boekjes in lopende reke ning. Van de winst groot 893.65 Uitvoering. Traditie getrouw geeft ook dit jaar de mannenzangvereniging Vriendenkring op 2e Kerstdag en op Dinsdag 27 December haar jaarlijkse winter-uitvoering. Dit jaar brengt zij een operette, ge titeld: „Als mijnheer van huis is", terwijl er tevens enkele mooie zangnummers ten gehore zullen worden gebracht, waaraan ook het dameskoor medewerking zal verlenen. Gezien de reputatie die de zang vereniging ook met haar toneeluit voeringen heeft zal het ook dit jaar niet aan belangstelling ont breken. Filmavond. Op Vrijdag 23 Dec. zal in café van Dijk voor de leden der Coöp. Landbouwver. alhier een film avond gehouden worden. Vertoond zal worden de prach tige film van de Agrarische Jaar beurs, welke door Ir. Goemans met een lezing over doel en b£- tekenis der Kon. Ned. Jaarbeurs Bezoek ter kennismaking. De bij de Ned. Herv. gemeente tc dezer plaatse beroepen predi kant Ds. Brasser uit Rijssen bracht Dinsdag een bezoek aan onze ge meente. Na kennismaking met de kerkeraad en het kerkbestuur werdén de pastorie en het kerk- j gebouw bezichtigd, waarna een onderlinge bespreking plaats had. Met belangstelling ziet men uit naar de door de beroepen predi kant te nemen beslissing. Kerstfeest Zondagsschool. Met de kinderen van de Ned. Herv. Zondagschoolvereniging zal het Kerstfeest Tweede Kerstdag, Maandag 26 dezer 's nam. 2 uur in de Ned. Herv. Kerk worden gevierd. Verlangend zien de klei nen naar dit feest uit. Jaarfeest. GcdeT «idinQ van de heer van Teylingen uit Leiden n'cra maas* dagavond in Elthato de jaarver- j gadering van de Jonge Meisjes- vereniging Talita Kumi gehouden, die door verschillende ouders en andere belangstellenden, die met intense aandacht de afwerking van het programma volgden, werd bijgewoond. Kerstavond. De afdeling bprang-Capelle v. d. Ned. Bond van plattelands vrouwen organiseert vandaag 22 December des avonds om half 8, in de bovenzaal van dhr. /vnt. v. Dijk aan het Bruggetje voor haar leden een Kerstavond. Het pro gramma vermeldt o.m. een Kerst verhaal en Kerstspel, afgewisseld met zang. De heer J. de Hollander onderscheiden. Zoals wij reeds eerder bericht ten werd aan de heer J. de Hol lander, wonende aan de Loonse- dijk in verband met zijn moedig gedrag en de onder zeer moeilij ke omstandigheden voor het Va derland verrichue diensten in de oorlogsdagen 1940, toen de heer de Hollander als militair gelegerd was ergens in Oost-Brabant, het oorlogskruis toegekend. Deze on derscheiding is hem j.l. Zaterdag te Tilburg uitgereikt. We hopen, dat deze onderscheiding tot in lengte van dagen de borst van de gedecoreerde mag sieren en we leliciteren hem er hartelijk mee. Onderscheiding. Onze vroegere dorpsgenoot de heer J. Dekkers, thans agent van politie te Waalwijk, ontving een dezer dagen van het Ministerie van Oorlog het Oorlogsherinne- ringskruis met de gesp, voor bij zondere krijgsverrichtingen in de Meidagen 1940. Handboog. De door de handboogschutterij- zal worden toegelicht. Daarnaast vereniging Eensgezindheid gehou- zullen verschillende interessante geluidsfilms op landbouwgebied worden vertoond. Leden en be langstellenden worden opgewekt om deze leerzame avond bij te wonen. Ook dames zijn welkom. Aanstelling kraamverpleegster. Door de besturen van het Wit- Gele Kruis van Drunen en Els- hout is met ingang van 2 Januari 1950 'fcen gediplomeerde kraam verzorgster aangesteld. Deze zal gedurende die dagen niet alleen moeder en kind ver zorgen, maar zal dan ook "tevens de huishouding.'waarnemen. Door deze aanstelling is in een lang gevoelde behoefte voorzien. Aanmelding en inlichtingen bij de secretarissen van het Wit-Gele Kruis ter plaatseD. v. d. Brink te Elshout en M. v. Huiten te Drunen. Beroep. werd toegekend aan de R.K. Boerenbond 75.— de R.K. Jonge Boerenst. 25.-1- de R.K. Boerinnenbond 25.4- het Wit-Gele Kruis 50.— het T.B.C-fonds van de N.C.B. 35.4- Kath. Thuisfront 13.-*- Het aftredende lid van de radd van toezicht, dhr. Joh. van d4n Brandt, werd met grote meerder heid herkozen. Het slotwoord werd gesproken r_ door de Z.Eerw. heer Pastoor, die December, des avonds half acht, in een korte, kernachtige toespraak j in de Ned. Herv. Kerk een zang- deed uitkomen, dat de leden er yitvoering. Ook het Kinderkoor naar moesten streven, elk voor „Klein-ExceJsior" zal aan dete Ds. J. W. de Bruijn, pre^ikaöt bij de Ned. Herv. Kerk alhier, ontvinq weer een beroep, thaès naar Zeist. Kerst-uitvoering Chr. Gem. Zangver. „Excelsior". Zoals te doen gebruikelijk is, geeft de Chr. Gemengde Zang vereniging „Excelsior" alhier, op Tweede Kerstdag, Maandag 26 zich, dat ook in geestelijke zin, dc rekening steeds kloppend was. Hierna sloot'de voorzitter, on der dank voor het aangenaam ver loop, met de Chr. groet. Vergadering Carnavalsclub uitvoering medewerken. Onder de bekwame leiding van hun directeur de heer Jac. Groen uit Heusden, hebben de koren ijverig gestudeerd en heeft men thans een progranifha kunnen sa- Vrijdagavond kwam in het café i menstellen dat mag worden ge van dhr. A. Vugts de carnavals- zien en dat zeker in staat is de den zesdaagse, op de overdekte banen bij café Het Middenhuis, is een waar succes geworden. Het doel van deze weds.trijd was meer bekendheid te geven aan deze sport en om de onderlinge ver standhouding te verstevigen. De prachtige prijzen, die door 25 za kenmensen uit Waspik, Sprang- Capelle, Dordrecht en Etten wer den uitgeloofd en de sportieve sfeer gedurende de wedstrijd, ge tuigen dat dit doel is' bereikt. De uitslag van deze zesdaagse is als volgt: A. 1 J. v. d. Wassenberg met H. Kuijten 728 pnt. 33 ron den; 2 W. Zijlmans met A. Kuij ten 657 pnt. 23 ronden; 3 G. Huijs met P. Kuijten 652 pnt. 21 ron den; 4 G. Zijlmans met A. Smits 593 pnt. 15 ronden: N. Schmitz met J. Smits 576 pnt. 8 ronden. Afd. B.: A. Verwijmeren met A. Huijs 550 pnt. 39 ronden; J. Verschuren met B. Mateijsen 453 pnt. 20 ronden; A. Akkermans met P. Donks 410 pnt. 11 ronden; P. Gommers met Th. v. d. Wassen berg Jr. 395 pnt. 8 ronden. Het bestuur hoopt dat het vol. gende jaar nog op meer medewer king zal mogen worden gerekend, daar de vereniging dan haar 12J^- jarig bestaan hoopt te vieren. club, genaamd „De Club van elf in verqadering bijeen. De voor zitter dhr. Th. de Vaan opende deze vergadering en heette alle clubleden van harte welkom. Aan de orde was als enigst voornaam punt, het vraagstuk hoe en met welke groepen met de a.s. Car- iilCli *-1* wat liefhebbers van de schone zang- Zij, die zich interesseren voor de ze mooie sport kunnen Wen ten allen tijde als lid aanmelden bij café Het Middenhuis of bij een der leden. Gisteren werden in dit café de prijzen en premies uitge reikt, waarmee deze zesdaagse of ficiëel werd besloten. kunst naar deze uitvoering te trekken. Het programma bevat een 12-tal nummers, afwisselend voor gemengd koor, mannenkoor en kinderkoor, waaronder een Kerstcantate van H. Visser, Psalm 103 van Mobach en het machtige

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1