l Wijde Wereld J BSEIGT VERSLAG UIT. DE LmGSTBMT SCllERER-IRLLYE 115! Waalwijkse en Langstraatse Courant ACHESON DRUNEN INDONESIË SPRANG-CAPELLE UW BLAD VLIJMEN SPRANG UIT DE MUZIEK CONCOURS «ï*- Een prachtige rit door Brabant. DE „ECHO" OOK WIJK en AALBURG MAANDAG 5 JUNI 1950. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VM HEI ZUIDEN SJ 72e JAARGANG No. 46 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureau* GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. S8. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". De Amerikaanse ministp r van buitenlandse zaken, Dean Acheson, heeft in een gezamenlijke zitting van Senaat en. Huis van Afgevaardigd en verslag uitgebracht over de besprekingen lussen de ministers vari buitenlandse zaken van het Noordatlantisch pact te Londen. Acheson ver klaarde dat allen van m ening waren dat het vraagstuk is: hoe het hoofd te bieden aan een dreiging, die gezien het bekende programma van het Kremlin, zal ontstaan, wan neer wij geen maatregel en nemen om ons te verdedigen tegen agressie. De twaalf landen hadden aller eerst de noodzakelijkheid erkend van een gemeenschappelijke ver dediging tegen een gemeenschap pelijke dreiging en het was geble ken dat het doel bij de voorbe reiding van die defensie vreed zaam is. Bovendien was gebleken dat de defensietaak zo groot, het vraagstuk der veiligheid zo on deelbaar en de onkosten van werkkrachten en materiaal zo hoog zijn, dat alleen een geza menlijk optreden doeltreffend zou zijn. In dit verband drong Ache son aan op voortzetting van de militaire hulp aan de aangesloten landen. De belangrijkste daad van de conferentie noemde de minister de aanbeveling aan de regeringen om als beginsel voor de ontwik keling van de gemeenschappelijke verdediging te nemen: de vorming van in evenwicht gebrachte col lectieve strijdkrachten, ni'et de verdubbeling door ieder land van hetgeen ieder ander land reeds doet. Het beginsel, dat de vere niade vrl'e landen de beschikking zullen hebben over een gezamenlij ke en op evenwichtige wijze sa mengestelde strijdmacht, betekent voor een eventuele aanvaller een tastbaar bewijs dat hij zich tegen over de gezamenlijke hulpbron nen van deze staten ziet gesteld. Hij zal niet in de gelegenheid zijn ene land na het andere T overweldigen, meende Acheson. Dit zou dan het grote verschil zijn met de jaren 1938-1940, toen Duitsland rustig de gelegenheid kreeg om zijn slachtoffers stuk voor stuk onder de voet te lopen. Acheson zeide verder ook, dat 't werk niet tot een goed-«nde ge bracht zou kunnen worden, als de Verenigde Staten hun aandeel hierin niet volledig vervulden. Hij voegde er aan toe dat de landen van de Atlantische gemeenschap tot nauwere samenwerking moe ten komen on economisch gebied. Het plan-Schuman en de vorde ringen die worden gemaakt om tot een Eurooese betalingsunie te komen, zag hij als tekenen dat er nieuwe kracht komt in het Euro. pese leiderschap. De voorstellen der Franse reoering om de steen kool- en staalbedijven in Europa onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen, kunnen het begin be tekenen van een nieuw Europees tijdperk. Men moet verwachten, dat hierdoor een wederopneming van Duitsland in de vrije Weste lijke gemeenschap, zal worden bevorderd, zei Acheson. Op vragen, die hem gesteld werden na het voorlezen van zijn verklaring, antwoordde Acheson o.m., dat de Verenigde StateA nog steeds de nationalistische Chi nese regering als China's verte genwoordigster in de V.N. steu nen. doch dat Amerika geen ge bruik zou maken van zijn veto recht. als de meerderheid van de Veiligheidsraad zou stemmen voor toelating van de communistische Ch'"nese regering. Op een vraaa of het niet nuttiq zou ziin het Atlantisch Pact in de Middellandse 7.°e uit te breiden met enerzijds Turkije en ander zijds Spanje, antwoordde de mi nister dat ieder land dat zich bij deze organisatie zou aansluiten, de positie van het pact zou ver sterken. Dat een minister vragen on middellijk in het openbaar beant woordt, is uniek in de Ameri kaanse parlementaire geschiede nis. TRUMAN'S BEGROTING. President Truman heeft het Congres verzocht 1.222.500.000 dollar beschikbaar te stellen voor het tweede jaar van het militaire hulpprogramma en hij drong aan op spoed, omdat vertraging nood lottig zou kunnen zijn voor onze poging het soort vrede te schep pen dat de vrije wereld zoekt. Een milliard van het gevraagde bedrag is bestemd voor de leden van het Noordatlantisch pact. Verder staan ook China, Grie kenland, Turkije, Iran, de Philip- pijnen en Zuid-Korea op de lijst. Het programma van militaire hulp moet volgens Truman een wezenlijk bestanddeel blijven van de Amerikaanse buitenlandse po litiek. Het moet de vrije volkeren in staat stellen, hun afweerkracht zo op te voeren, dat de Sovjet- Unie inziet, dat het onmogelijk is hen te overweldigen. Truman vroeg ook een beperk, te volmacht om in geval van nood een klein bedrag te gebrui ken voor een ongenoemd gebied, omdat de Sovjets steeds blijven zoeken naar zwakke plekken in de vrije wereld, wat een onmid dellijk optfsden van de Verenig de Staten noodzakelijk zou kun nen maken. WESTERLING'S UITLEVERING. De districtsrechter te Singapore heeft bepaald dat het verzoek van Indonesië om uitlevering van ka pitein Westerling, op 10 Juni zal worden behandeld. Van Indone sische zijde werd medegedeeld dat, als op het verzoek afwijzend wordt beschikt, de regering der V.S.I. of een verzoek zal indie nen tot berechting van Wester ling in Nederland of zijn uitleve ring door Nederland aan de V. S.I. zal verzoeken. De districtsrechter heeft een verzoek van Westerling tot vrij lating onder borgstelling van de hand gewezen. KONINKLIJK BEZOEK £AN DRENTE. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard hebben ook een tweedaags bezoek gebracht aan Drente. Donderdag arriveerden ze aan de grens der provincie te Meppel. waar ze begroet werden door de commissaris der Konin gin, br. dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk en de burgemees ter van Meppel. De Koningin leg de een krans bij het monument voor de gevallenen. De konink lijke gasten ontvingen van de N.V. Pharmaceutische Fabrieken en van de gemeente typische Drentse geschenken. In Assen op de Brink stond een erewacht opgesteld en in de ver gaderzaal van Gedeputeerde Sta. ten werden koningin en prins be groet door Gedeputeerde Staten, terwijl .de leden der Provinciale Staten aan hen werden voorge steld. Later op de avond maak ten ook alle Drentse burgemees ters kennis met het vorstelijke paar. ,Dit bracht de nacht door in de hoofdstad. DE TWEEDE TECHNISCHE HOGESCHOOL. De Limburgse Katholieke Werk geversvereniging heeft aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een adres ge zonden, waarin zij verklaart niet aan de indruk te kunnen ontko men dat ten aanzien van de plan nen tot oprichting van 'n Tweede Technische Hogeschool in ons land een stagnatie is ingetreden. Minister Gielen verklaarde dat de regering in beginsel besloten had de totstandkoming te bevor deren, maar de latere ontwikke ling wekte niet de indruk van voortvarendheid. De Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging getuigt van de teleurstelling en ernstige verontrusting die deze gang van zaken in 't Zuiden van ons land heeft gewekt en zij wijst met nadruk op de betekenis van dit vraagstuk voor het Zuiden. En zij verzoekt tenslotte de mi nister met aandrang de totstand koming van een technische hoge.' school in het Zuiden des lands met alle ten dienste staande mid delen te bevorderen. Het stuk was getekend door Mr. Dr. L. F. H. Regout. voorzitter en mr. B. J. M. v. Spaendonck, secretaris. BURGERLIJKE STAND OVER MEI 1950. GeborenAnna M dv Th H Kouwenberg-Brok. Jan *4 C M zv M M H Lips-Canters. Johannes G M zv G Elshout-Pul- les. Johannes M zv Fr J A v Delft-Pelders. Theodorus M G zv J C A Lommers-Beekmans. Henricus J P zv H J A Ver- cruijsse-v Steen. Cornelis G C M zv J G de Kort-Pullens. Gerardina H M dv N A J Ver hoeven-Brok. Amolda C M dv J A Knippels-Verhoeven. Johannes W zv Th A van der Zande-Strengers. Wilhelraina H M dv Chr J Lommers-Pulles. Maria P G dv Th A H Floris- Verhoeven. Antonius J M zv A Lommers-v Ballegooij. Cor nelia A M dv A v Spijk-v Hui ten. Cornelius A G zv A J Obbens-Schapendonk. Overleden Herman Pecher 63 jaar. Gesina H Boukamp 64 jaar. Govert Huigen 78 jaar. Anna C Koenraad 55 jaar. Lambertus Kogels 64 jaar echtg van J C Spee. Antonius R W J M v Beek 56 jaar. Huwelijken Adrianus J van Iersel 59 jaar te Beesd en Maria Stevens 47 jaar alhier. Corne lis L v Spijk 26 jaar en Johanna F v Wezel 25 jaar beiden alhier. Adrianus v d Lee 27 jaar en Maria B Bataille 24 jaar beiden alhier. Hendricus W v Son 32 jaar te Vlijmen en Cornelia v Delft 28 jaar alhier. Petrus J A v Iersel 28 jaar en Helena Ma ria Verdiesen 26 jaar beiden al hier. Henricus J Leijten 26 jaar te Helvoirt en Henriëtte C M Robben 26 jaar alhier. Huwelijksaangiften Hermanus C Snaphaan 21 jaaVte Loonop- zand en Henrica van de Graaf 22 jaar alhier. ENKELE GUNSTIGE BE RICHTEN. HIRSCHFELD GAAT HEEN EN NEHROE KOMT. Eind vorige week kwamen er enkele gunstige berichten uit In donesië. In de Toradjalanden op Midden-Celebes werden door de Apris Nederlanders bevrijd, w.o. een missionaris. Ter verduidelij king APRIS is de afkorting voor Angkatan Perang Republik Indo nesia Serikat, hetgeen betekent Strijdkrachten der Verenigde Sta ten van Indonesië. Deze APRIS bestaat voor het overgrote deel uit de TNI, aan gevuld met z.g. federale batal^ jons, door de Nederlanders opge leid. KNIL-eenheden zijn er nog weinige in opgenomen. Aan het bericht van die bevrijding zit iets „Unheimisch". De Toradjas zijn een vredelievend volk en zeer ze ker niet anti-Nederlands. Vrij veel Toradjas dienden in het KNIL. Ook zijn velen van hen katholiek, dus ze zullen niet zo gauw een pater gevangen zetten. De Paters die in de Toradjalan den werken, zijn Paters van Scheut Sparrendaal uit Vught. Dus zouden wij het wel. gehoord hebben wanneer een van hun missionarissen vermist zou zijn. Met andere woordenwij gelo ven er niet veel van. Wel een gunstig bericht komt uit Java, waar verscheidene on dernemingen weer aan het werk zijn. Op bescheiden schaal welis, waar, maar het komt op gang. Dat vertelde een meneer in Am sterdam. Wij hopen van harte dat zo spoedig mogelijk alle onderne mingen in geheel Indonesië weer herbouwd worden en aan 't werk kunnen gaan. Eerst dan zal de economische situatie van onze Unie-partner verbeteren. Het derde gunstige bericht is de regeling van het handelsver keer tussen Indonesië en Dene marken, die met Nederlandse hulp in Den Haag tot stand kwam. Op 31 Mei j.l. werd een protocol ge tekend, waarin het handelsverkeer wordt geregeld in de periode tus sen 1 Juli 1950 en 30 Juni 1951. Dr. HIRSCHFELD GAAT HEEN. Het dagblad „Trouw" meldt dat de Hoge Commissaris in In donesië per 1 Augustus 1950 zijn ambt zal neerleggen en naar het vaderland terugkeren. Wie Dr. Hirschfeld zal opvol gen, is nog niet bekend. De mi nisterraad heeft er vorige week Dinsdag over vergaderd, maar een beslissing is niet medegedeeld. Het lijkt ons ook niet gemakke lijk een geschikt persoon voor deze moeilijke post te vinden. Ve le heren zullen er wel voor be danken. PANDIT NEHROE KOMT De minister-president van In dia, Pandit Nehroe, zal een be zoek brengen aan Indonesië. Hij zal circa 6 Juni in Priok arrive ren. Pandit Nehroe is de eerste minister-president, die Indonesië bezoekt. Zoals bekend was India het eerste land, dat Soekarno be zocht in het begin van dit jaar. Vrijdag is Nehroe naar Cochin vertrokken, van waaruit hij met de ..D?hli", het vlaggeschip van de Indische Marine, naar Indo nesië zal reizen. Op 7 funi zal hij in Djakarta het Indonesische Parlement toe- srveken en de volgende dag zal Nehroe zich richten tot de meniq- te vanaf de trappen van het Pa leis Noordwiik. tegenwoordig Is. tana Gambir geheten, 't Is te ho pen dat hii Maleis kent, want anders zal de menigte weinig van zijn rede verstaan. Tot slot noa wat gemengde be richten Over Westerling wordt de 10e Tuni beslist: de Ronde Ta- felconfe-entie kostte ru'm 2 V£ millioen gulden en onze militairen overzee krijgen veel te weinig sigaretten. S. Verdere inlichtingen worden ver strekt. De leden werden allen aange spoord zoveel mogelijk ereprijzen bij elkaar te krijgen, om deze vlucht aantrekkelijk te maken en een flink bedrag af te kunnen dragen van de T.B.C. besloten werd Zondag 11 Juni een wedvlucht te houden van St. Quentin, als hoofdprijs een vette gans. Hieraan zal Drunen ook in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen. De tweede vlucht met jonge duiven is wederom een prijsvlucht met prachtige prijzen. Deze zal worden gehouden voor het cen traal comité voor de thuiskomst der jongens uit Indië. Ook bij de ze vlucht prachtige prijzen voor het publiek. Hierna kwam de rondvraag die weinig nieuws bracht den de voor zitter dankte allen voor de goede opkomst en wenste allen veel suc ces toe. I A.s. Donderdag 8 Juni des avonds half 8 hoopt D.V. voor de Geref. Gem. aan de Hooge- vaart voor te gaan de WelEerw. Heer Ds. v. d. Woestijne van Barneveld. Festival Harmonie Concordia. Zaterdag 3 en Zondag 4 Juni gaf de Harmonie Concordia een Festival. Zaterdag werd het inge zet met de ontvangst van Har- moniën en Zangverenigingen op het raadhuis, waarna h'et concert plaats vond op de tent achter café van den Hout. De Harmonie van Haarsteeg gaf een schitterend concert en toonde het grote succes van Zon dag, het behalen van de eerste prijs, waardig te zijn. Zondag werden alle deelnemen de gezelschappen ontvangen op het gemeentehuis, waar de voor zitter van de Bond van Lang- straatse Harmonieën de heer Croe- zen uit Nieuwkuijk, tevens be stuurslid van Nieuwkuijk, de deel nemende gezelschappen ontving. Spreker betreurde het dat de harmonieën berg-afwaarts gingen, met uitzondering van enkele corp sen. Dit was volgens zijn mening de schuld van de jeugd, daar deze tweede van de ouders van de mu- tweede va nd'e ouders van de mu zikanten, wegens te weinig aan sporing voor de mooie muziek. Daarna sprak Burgemeester v. Hout en dankte de voorzitter van de Langstraatse Bond van Har monieën en tevens de aanwezige gezelschappen voor de deelname aan het festival te Vlijmen en wenste tevens de Harmonife Con cordia veel succes. Hierna speelden allen de geza- melijke festivalmars onder leiding van de heer Moors uit Vlijmen, daarna gingen allen naar het fes tival-terrein, waar enkele pittige nummers werden gespeeld. De be langstelling was matig. Op het Marktveld waar kermesse d'été was, was het levendiger en ver schillende mooie attracties waren te bezichtigen, wat werkelijk de moeite waard was. Maandvergadering Zaterdag 3 Juni hield dé Post duivenvereniging de Zwaluw haar maandvergadering in café B. Ore mans. De opkomst was groot, aangezien de belangrijke agenda. Wederom traden twee nieuwe leden toe. De grote T.B.C.-vlucht Combinatie DrunenVlijmen en de eerste vlucht jonge duiven van uit Duffel had de bijzondere aan dacht. Naast de vele prijzen die door de duivenliefhebbers ver diend kunnen worden, wordt hét publiek ook in de gelegenheid ge steld een prijs te verdienen door hfet kopen van een ring: behaalt de duif met dat nummer een prijs, dan komt men in het bezit van Chr. Besturenbond. De Chr. Besturenbond Sprang- pelle komt a.s. Donderdagavond 8 uur in de zaal van de Chr. Volksbond alhier in jaarvergade ring bijeen. Harmonie Marijke. J.l. Zaterdagmiddag nam de Harmonie Marijke alhier deel aan het festival uitgeschreven door de Kon. Erk. Harmonie Concordia te Loon-op-Zand. Marijke heeft onder leiding van directeur van Iersel op uitstekende wijze geconcerteerd. AFSCHEID ZWITSERSE GASTEN. Vrijdagmorgen zijn de Zwitser se gasten, die medegedongen heb ben op het Groot Internationaal Muziek- en Zangconcours te Wijk en Aalburg naar hun „Heimat" teruggekeerd, nadat ze voor de aan hen gedurende een zestal da gen verleende gastvrijheid, de vo rige dag hun gastvrouwen en -he ren een afscheidsavond hadden aangeboden. Daartoe was het Verenigings gebouw tot de laatste plaats bezet door de uitgenodigden. Een geva- riëerd programma werd, onder lei ding van burgemeester Dandweer, afgewerkt. Het vermeldde zang door de Jodlergroep, muziek door het „Musikgeselschaft Rohr", ter wijl op het witte doek prachtige kleurenfoto's van Zwitserland werden geprojecteerd. Ook de jubilerende vereniging „Oefening en Uitspanning" bracht enkele aardige nummers ten ge hore. Het Zwitserse muziekkorps ont ving als herinnering aan zijn ver blijf in Holland een fraai wand bord van Delfts blauw, de waar nemend burgemeester van Rohr, die mede aanwezig was, een zil veren asbak voor de gemeente raad, de ere-dames een typisch Hollands theelepeltje, de direc teur van de muziekver., die juist zijn 60ste verjaardag vierde een Delfts blauw molentje, terwijl aan de Jodlergroep eveneens een sou venir werd geschonken. De kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk ontving van de gasten uit „Schweiz" een envelop met in houd voor de herbouw der kerk. Wederzijds werden hartelijke dankwoorden gesproken en wer den de „Hollandse vrienden" ge- inviteerd tot een tegenbezoek. De heer Brehm, directeur van 't Musikgesellschaft Rohr, gaf daar na nog feen korte verklaring van het ontstaan van het „jodlen". Feitelijk behoort dit woord niet tot de gangbare taal. Het is ook niet „over te zettenMen ver haalt, dat een herder, die diep onder de indruk van de bekorende schoonheid van het gebergte ge komen was, „verbaasde" klanken uitstootte, die door de echo dui zendmaal werden herhaald. Later bracht men hierin tal van varia ties, werd het „verwonderde" ge- luid meier ontwikkeld, door toe voeging van „silben" bij de „woordbrokken", zodat langs de ze geleidelijke gang de „oerkreten" van de herder, evolueerden tot het wonderschone jodlen, dat men ook deze avond weer had kunnen be- Om even over twaalf gaf Burgemeester Lambooy het startsein voor de Schoenen- -Ralley 1950, de door Waal wij ks Belang georganiseerde auto-rit door het Midden Noorden van Noord-Brabant. Het is een prachtig uitge- knobbelde tocht geweest en zeer mooi. Door vele van onze schone Brabantse dorpen werd gereden. Niet door de hoofd straten, maar soms doqr de onmogelijkste binnenpaadjes. Het comité had voor een serie verrassingen gezorgd. Het begon al op het Oost einde, waar de deelnemers door een zijpaadje naar de Provinciale weg moesten. Verscheidenen reden verkeerd en kwamen bijna weer in de St. Antoniusstraat terecht. Zo ging het steeds door, door Kaatsheuvel, naar de Nieuwevaart, waar de eerste controlepost verdekt was op gesteld. Dan, via stuivende zand wegen, naar Oosterhout, langs Catherina-dal, het klooster der Benedictijnen, waar de eerste tijdcontrole stond. Ver der via Geertruidenberg de klei in, Dussen, Almkerk, Hill, Genderen naar de Heus- dense brug. De klei was een zwaar stuk; daar immers lo pen de wegen kris kras door elkaar, en je moet als onbe kende maar eens uitzoeken welke de goede weg is, je ziet practisch geen verschil. Dat het niet gemakkelijk was, blijkt wel uit het aantal strafpunten die zelfs de prijswinnaars op hun naam hebben staan. Vanaf de Heusdense brug bleef men ten Zuiden van de Maas. Via Nieuwkuijk, Oir- schot, Helvoirt en Loon op Zand keerde de Ralley we derom naar Waalwijk terug. Om pl.m. 6.15 uur kwam de eerste deelnemer binnen. Moe en bestoft, maar voldaan over de prachtige tocht. Des1 avonds werden in Ho tel Verwiel de winnaars be kend gemaakt en de prijzen uitgereikt door de heer H. Hoffmans Sr, de vice-voorzit- ter van Waalwijks Belang, die de voorzitter wegens verhin dering verving. In zijn toespraak tot de deelnemers bracht de heer Hoffmans dank aan de burge meester der gemeente Waal wijk voor diens uitstekende medewerking aan het wel slagen der Ralley, aan de po litie, aan de fabrikanten en garages die prachtige prijzen beschikbaar stelden, aan de dames en heren die de con trole-posten vormden en aan het Ralley-comité de heren H. Bergmans, H. Hoffmans Jr., Sjef de Kort en Antoon Tie- len, die de gehele tour zo uit stekend hadden ontworpen en uitgewerkt, maar ook de ge hele organisatie zo uitnemend hadden verzorgd, een hulde, waarbij wij ons gaarne aan sluiten. Burgemeester Lambooy be sloot de Ralley en de dag ('t was intussen 12 uur gewor den) met een toespraak, waar in hij Waalwijks Belang feli citeerde met het initiatief tot en het welslagen van de eer ste Waalwijkse Schoenen- Ralley. De burgemeester be loofde dat hij zou bevorderen dat door het gemeentebestuur het volgend jaar een wissel- prijs beschikbaar zal worden gesteld voor de hoogst geklas- sificeerde deelnemer van bui ten Waalwijk. De prijswinnaars zijn:- (de eerste naam is die van de chauffeur, de tweede van de kaartlezer). de prijs na inlevering van de ring, l luisteren. Wisselbeker en le prijs: Zilveren sigarenkist; voor kaart lezer een paar Timtur-schoenen, v. Stokkum - Gompen, startno. 28; 62 strafpunten, met Plymouth. 2e Prijs: Spotlight; voor kaartlezer een paar Troked-Da- messchoenen, H. v. Mill - A. Schaap, startno. 36; 64 strafp. 3e Prijs: Zilveren schaal; voor kaartlezer een paar Tim- tur-sihoenen, H. Spijkerman - H. Verwiel, startno. 22; 65 strafpunten. 4e Prijs: Zilveren schrijftafelgarnituur, aangeboden door de Firma de Bont uit Raamsdonk; voor kaartlezer een paar Damesschoenen van de firma Hendriks, P. Pot - T. Stibbe, strartno. 25; 69 strafpunten. 5e Prijs: Grote bronzen plaquette, aangeboden door de Firma Bloch Stibbe; voor kaartlezer kleine bronzen pla quette, P. Vloemans - W. Musters, startno. 29; 79 strafp. 6e Prijs: een achteruitrijlamp; voor kaartlezer een paar Timtur-schoenen, Mevrouw en Mijnheer Sluymers, startno. 44; 86 strafpunten. 7e Prijs: 2 kruiken jenever, aangeboden door Hotel Ver wiel, A. v. Tilburg - A. Verdijen, startno. 12; 87 strafp. Prijs voor beste Ford-prestatie: Beker, aangeboden dooi de Nederlandse Ford-fabrieken, P. Pot - T. Stibbe, startno. 25; 69 strafpunten. Prijs voor beste Chevrolet-, Pontiac- of Opel-prestatie: Schijnwerper, aangeboden door de N.V. Waveem, Waalwijk, H. Spijkerman - H. Verwiel, startno. 22; 65 strafpunten. Prijs voor laagstgeplaatste Chevrolet, Pontiac of Opel: een voorruitverwarmer, aangeboden door de N.V. Waveem, Waalwijk, Heer en Mevr. Jos Schalken, startno. 26; 360 strafpunten. Prijs voor beste Peugeot-prestatie: een automatische rui tenwasser, aangeboden door de firma Schoep, C. van Wijk, startno. 19; 196 strafpunten. Prijs voor beste Waalwijkse prestatie: gebrandschilderd raam ter waarde van zeventig gulden, aangeboden door de firma W. v. d. Heijden, v. Stokkum - Gompen; 62 strafpnt. Prijs voor laagst geklasseerde: Spons en zeem voor auto, W. Dupont uit Geertruidenberg, startno. 11; 775 strafpnt. Prijs voor beste Dames-prestatie: 4 meter stof ter waarde van 20.aangeboden door Stoffenhuis Van Loon-Schrau- wers, Mevr. Sluymers. De totale einduitslag is als volgt: Hieronder volgen de volledige uitslagen in volgorde van de behaalde rangschikking. Het cijfer ervoor geeft het startnummer aan. Startno. 28. J. Gompen, Waalwijk, met Plymouth, 62 strafp. 36. Harry v. Mil, Waalwijk, met Morris, 64 strafp. 22. H. Spijkerman, Waalwijk, met Chevrolet, 65 strafp. 25. P. Pot, Waalwijk, met Ford, 69 strafp. 29. Vloemans, Kaatsheuvel, met Ford, 79 strafp. 44. Sluymers, Vlijmen, met Pontiac, 86 strafp. 12. A. v. Tilburg, Breda, met Chrysler, 87 strafp. 43. Braun, 's-Bosch, met Chevrolet, 132 strafp. 8. G. Roorda, Waalwijk, met Chevrolet, 134 strafp. 14. M. Elshout, Drunen, met Chevrolet, 136 strafp. 24. P. Schrauwers, Kaatsheuvel, met Prefect, 136 strafp. 15. J. v. Herpen, Tilburg, met Vauxhall, 138 strafp. 7. A. Hoffmans, Waalwijk, met Vauxhall, 162 strafp. 33. de Munnik, Drunen, met Opel, 159 strafp. 37. v. Tienhoven, Waalwijk, met Opel, 160 strafp. 10. A. Savelkouls, Waalwijk, met Adler, 168 strafp. 41. Vesters, Waalwijk, met Opel, 177 strafp.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1950 | | pagina 1