ELECTRA grootste keus Waalwijkse en Langs Courant WELVAART IN HET DISTRICT DER KAMER VAN KOOPHANDEL. Been angst 1 voor nare dagen RADIO EN TELEVISIE O O WASMACHINES VRIJDAG 13 JANUARI 1956 79e JAARGANG No. 4 Uitgever Waalwijk»!® Stoomdrukkerij AntMB Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement 19 cent per week 1 2.45 per kwartaal 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTE STRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT 8, OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" Slechts in enkele opzichten was 1955 niet zo guns'ig. De .jaarrede, die de voorzitter van de Kamer van Koophan del voor Noordelijk Noord-Brabant hield in de vergade ring van Maandag j.l., bevatte naast een algemene be schouwing van enkele belangrijke kwesties, waaraan we elders in dit blad al aandacht hebben besteed, ook een overzicht van de gang van zaken in de verschillende be drijfstakken in het district van de Kamer gedurende 1955. Het'waren bijna steeds gunstige en hoopvolle woorden, die de voorzitter aan deze takken van industrie en handel kon wijden. Slechts op enkele punten was 1955 niet onver deeld gunstig. Zo noemde hij bijvoorbeeld de moeilijkheden die de over- lederindustrie ondervindt van de grote vrijheid, welke de huidenhandel heeft bij de export van kalfsvellen, de bui tenlandse concurrentie (dumping-prijzen) waarmee de le- derwarenindustrie te kampen heeft, de grondstoffenvoor- ziening. voor de metaalbedrijven (scrap!) enz. Gunstig jaar voor de schoenindustrie. hoeveelheden uitgevoerd worden, temeer nu de buitenlandse afne mers hogere prijzen wensen te betalen dan voor de binnenland se industrie mogelijk is. Vanzelf sprekend betekent de export een versteviging van onze deviezen- positie, maar men moet toch ook verder zien. In dit verband bete kent het besluit van de regering om met ingang van 1 Januari j.l. de expert van kalfsvellen geheel vrij te geven en dat terwijl reeds jaren op vérgaande beper king van de export was aange drongen voor de Nederlandse fabrikanten van kalfsleder een zware slag. Hiermede gaat een belangrijke concurrentiemoge- lijkheid verloren. Het ware beter geweest een groter kwantum kalfsvellen voor binnenlands ge bruik te bestemmen. Hoewel men in de lederindus trie toekomstige moeilijkheden door de steeds toenemende con currentiestrijd vreest, zijn de verwachtingen voor 1956 toch niet ongunstig. STIJGENDE CONCURRENTIE VOOR LEDERWAREN- INDUSTRIE. Ook voor de lederwarenindus- trie was 1955 in het algemeen 'n gunstig jaar. De verlaging van de weeldebe lasting veroorzaakte een ruimere vraag naar luxe handschoenen en lederen damestassen, terwijl de verkoop van lederen reisarti kelen door de gunstige zomer ge stimuleerd werd. Hoewel het vrij zachte najaar de omzetten in handschoenen enigszins beperkte, konden toch speciaal in de St. Nicolaas- verkoop redelijke resultaten bereikt worden. Ondanks de gunstige berichten over 1955 zijn de toekomstver wachtingen in deze bedrijfstak minder hoog afgestemd door de steeds stijgende productiekosten en de toenemende buitenlandse concurrentie. Vooral uit Oost Europa, maar ook uit België en Italië worden tegen uitzonderlijk lage prijzen men kan hier wel haast spreken van dumpingprij zen goederen op de markt ge bracht. Men ziet dit uiteraard met zorg gebeuren. De omzet in motor- en brom fietshandschoenen en -wanten is zeer goed geweest. Doordat ook voor deze handschoenen de weeldebelasting is vervallen en door het nog steeds groeiende aantal motor- en bromfietsrij ders is de vraag belangrijk toe genomen. Ook de vraag naar lederen kleding was ondanks 't zach te najaar goed. De omzet van werkhandschoe nen en lederen beschermingsar tikelen voor de industrie bleef constant. Voor de schoenindustrie was 1955 een zeer gunstig jaar. De grote bedrijvigheid, welke in het begin van het jaar reeds bestond, heeft zich steeds door kunnen handhaven en evenals in 1954 is er van de anders normale, ster ke seizoenschommelingen geen sprake geweest. Tegenover een verhoging van de binnenlandse afzet viel enige teruggang in de export waar te nemen, niet zozeer bij het goed kopere artikel als wel in t meer luxe ^enre. De voorziening van de indus trie met grondstoffen zowel uit binnen- als buitenland liet vooral ten aanzien van de betere kwaliteiten nog te wensen over. lie grote vraag kon niet steeds in voldoende mate bevredigd wor den, terwijl de bovendien dik wijls lange levertijden de regel maat van de geplande productie dreigden te verstoren. In 1955 heeft men voor t eerst kunnen vaststellen, dat de door het Mode-centrum samengestelde kleurenkaart een rol van beteke nis is gaan spelen. Het is ge wenst dat de lederleveranciers, -industrie, -importeurs- en han delaren, tijdige bevoorrading van de schoenfabrieken met de aan gegeven kleuren mogelijk maakt, opdat men tijdig gereed kan zijn voor de productie-omschakeling voor een nieuw seizoen, en over- gangsverliezen, welke in het ver leden telkenmale geleden wer den, vermeden kunnen worden. Het grote probleem in de schoenindustrie was ook in 1955 de personeelsvoorziening. Hier over sprak de voorzitter reeds in de meer algemene beschouwin gen. Gelukkigerwijze kon men door enige samenwerking op dit gebied een te groot verloop in beperkte mate voorkomen, maar een oplossing werd ook hier niet gevonden. De verwachtingen voör het thans begonnen jaar zijn over 't algemeen gunstig, doch men is in zeer sterke mate afhankelijk van de rust op de grondstoffen- en arbeidsmarkt, beide factoren waaromtrent bezwaarlijk voor spellingen zijn te doen. Bij iedere maaltijd een kwelling up komst? Angst voor brandend maagzuur? Neem Bennies. EXPORT VAN KALFS VELLEN ONGEWENST. In de lederwarenindustrie ver liep de aanvoer van grond- en hulpstoffen regelmatig en ver oorzaakte geen stagnatie van be tekenis in deze bedrijfstak. De goede gang van zaken in de Nederlandse schoenenindustrie oefende uiteraard een gunstige invloed uit op de lederproductie, waarbij vooral valt op te merken dat, ondanks het gebruik van al lerlei vervangingsmiddelen voor zooileder, ook in deze sector een regelmatige afzet plaats kon vin den en bevredigende resultaten konden worden bereikt. De ex portmogelijkheden lagen door protectionistische en andere be perkende bepalingen aanmerke lijk minder gunstig. Reeds herhaaldelijk moest ik wijzen, aldus de voorzitter, op de voor de overlederindustrie wel bijzonder grote moeilijkheden, welke ontstaan door de grote vrijheid, welke de huidenhandel heeft bij de export van kalfsvel len. Terwijl elders in Frank rijk en West-Duitsland de ex port van deze vellen verboden, althans drastisch beperkt is, konden vanuit Nederland grote DE FOURNITURENINDUSTRIE. De bedrijvigheid in de schoen industrie bepaalde in 1955 de i gang van zaken in de in het dis- trict van de Kamer veelal op de schoenindustrie aangewezen I fourniturenindustrie. Ook in de andere sectoren in deze bedrijfs- tak echter konden bevredigende resultaten bereikt .worden. Zo el ders als hier ondervond de uitle vering van orders stagnatie door moeilijkheden in de personeels- voorziening en de aanvoer van grondstoffen. I De export van de producten van deze bedrijfstak werd be- i moeilijkt door de zeer ongelijk- matige toepassing van de libera- j lisatie van de handel in de West- Europese landen. Grotere eenheid ook op dit ge- bied is wel geboden. i De verwachtingen voor 1956 zijn in het algemeen gunstig. DE CHEMISCHE INDUSTRIE. De voorzieningsbedrijven van de schoenindustrie ondervonden de gunstige gevolgen van de gro- te activiteit in de laatstgenoem- de bedrijfstak; de vraag bleef 't gehele jaar nagenoeg constant en de gewone zomerinzinking bleef achterwege. Nog steeds wordt felle concurrentie ondervonden H ITTE KKU1S DE CONFECTIE-INDUSTRIE. De confectie-fabrieken in het district van de Kamer berichtten in het algemeen een vlotte gang van zaken gedurende 1955. De omzetten konden belangrijk ver hoogd worden, doch een tekort aan arbeidskrachten verhinderde plaatselijk de overigens wel mo gelijke uitbreiding. De aanvoer van grond- en hulp stoffen verliep zeer gunstig door een vlot nakomen van de leve ringsverplichtingen door de fa brikanten. Het prijsverloop was zeer sta biel. Na de afschaffing van de omzetbelasting per 1 September 1955 ontstond enige orijsdaling, doch in de eerste periode benut ten vele stoffenfabrikanten de mogelijkheid tot doorberekening van de loonsverhogingen, welk voorbeeld door de confectiefa- brikanten werd gevolgd. DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE. De machinefabrieken waren in Tiet algemeen gedurende 1955 goed van orders voorzien. Tijdi ge uitlevering op de orders wordt echter steeds moeilijker. Ten de le is dit te wijten aan de lange levertijden, welke door grond- stoffenleveranciers in binnen-en buitenland gevraagd worden, ten dele aan de personeelsbezetting. Het nieuwe jaar ziet men met vertrouwen tegemoet. Ook de tank- en vatenfabrie ken meldden een soortgelijke gang van zaken. De gang van zaken in de appa- ratenfabrieken gaf reden tot te vredenheid. De scheepswerven delen mede dat 1955 zich in het algemeen kenmerkte door een grote bedrij vigheid, terwijl de orderporte feuille veelal zodanig is, dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden de momentele werkzaamheid ook gedurende de komende jaren in gelijke mate gecontinueerd kan worden. Ook in deze sector kampt men van soortgelijke Duitse produc ten, welke in Nederland tegen lage invoerrechten onbeperkt in gevoerd kunnen worden. Daar entegen wordt de uitvoer naar Duitsland door de hoge Duitse invoertarieven onmogelijk ge maakt. De export naar België heeft nog steeds te lijden van de slapte in de Belgische schoenin dustrie. Overigens kon in het al gemeen de export worden uitge breid. Prijsbedervend werkt het optreden van vooral kleinere, vaak niet voldoende geoutilleer de bedrijven, werkend met be duidend lagere algemene onkos ten. De steeds hogere eisen ech ter, die door de afnemers gesteld worden en het toenemende ver bruik van synthetische grond stoffen, verdringen de eenvoudi gere procédé's meer en meer en binnen afzienbare tijd zullen al leen die bedrijven die tot positief' researchwerk in staat zijn, de af nemers naar genoegen kunnen bedienen. Ook de kleinere fabrie ken zullen dan tot de inrichting van een modern laboratorium moeten overgaan. De fabricage van rubber-grond stoffen gaf reden tot voldoening. De ontwikkeling van de rubber- prijs heeft echter een verdere vergroting van de omzet in de weg gestaan. Zo steeg de prijs van een latexproduct met niet minder dan 50 De castorolieproductie ontwik kelde zich minder gunstig. Voor al op de buitenlandse markt werd hinder ondervonden van de uitzonderlijk lage prijzen, welke voor uit India afkomstige cas- torolie berekend worden. Sedert September 1955 zijn ten gevolge van de zeer grote vraag naar castorolie in de Verenigde i Staten de castorolieprijzen sterk opgelopen, welke prijsstijging nog steeds voortduurt. De toe komst ziet men hier met zorg te gemoet. met een tekort aan arbeidskrach ten, in het bijzonder vaklieden voor de scheepsbouw. De grondstoffenvoorziening van de metaalbedrijven baarde grote zorgen. Hierin worden vrijwel uitsluitend grondstoffen ver werkt, welke elders in Nederland in de vorm van scrap en andere afvallen ter beschikking komen. Voor zover bekend, is Nederland nu het enige land dat de export van scrap toestaat. Hierdooi vindt een prijsverloop plaats, dat het in vele gevallen niet mogelijk maakt voldoende grondstoffen aan te kopen om het bedrijf op volle capaciteit te laten werken. DE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE. Als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten bleef de viscon- servenindustrie in het district van de Kamer veelal slechts be perkt tot de vervaardiging van énkele specialiteiten. Export kon in ruime mate plaats vinden. De import- en exporthandel van levende paling ondervond grote moeilijkheden van de lage waterstanden van de Rijn in het najaar en van de aanslibbing van de Maas, waardoor slechts zeer beperkte voorraden konden wor den opgeslagen. In de zuivelindustrie kenmerk te 1955 zich door een uitzonder- derlij k goede weersgesteldheid, waardoor de grasgroei en de groei van andere bodemproduc ten sterk bevorderd werd. De melkopbrengst en daardoor de aanvoer aan de zuivelfabrieken was daardoor niet ongunstig. Doordat de Engelse botermarkt open bleef voor Nederlandse bo ter en ook België, Frankrijk en West-Duitsland goede afnemers bleken, ontwikkelde de boterex- port zich in gunstige zin. De vraag naar verse boter liep gedurende de laatste maanden van het afgelopen jaar sterk op en overtrof het aanbod. Overigens ontwikkelde de zui- velproductie zich meer naar de productie van kaas en andere vette producten. De in het alge meen gunstige kaasprijzen - met uitzondering van December, toen de prijzen snel daalden heb ben ook in de zandstreken de stichting van kaasfabrieken be vorderd. Hieraan werkte ook de verminderde teruggave van on- dermelk aan de boerderij mede. De ondermelk wordt door 't aan de markt komen van eiwitrijke veevoeders niet meer in die ma te als voorheen als veevoeder ge bruikt. De afzet vaij consumptiemelk is dalend tengevolge van de hui dige melkprijzenregeling. DE LOOISTOFFENHANDEL. Door de scherpere concurren tie jn de lederindustrie werd in 1955 steeds gezocht naar vermin dering van de kostprijs door ver laging van de gemiddelde looi- stoffennrüs. Het resultaat hier van was, dat het Argentijnse que- bracho-extract meer en meer ver vangen werd door mimosa en verzoet kastanje-extract, waar door de aanvoer van quebracho aanmerkelijk verminderde en de invoer van mimosa en kastanje toenam. De aanvoer van plantaardige looistoffen was over het alge meen bevredigend, behalve voor myrabolanen uit India, welke door een mislukte oogst slecht leverbaar en zeer duur waren. De looistoffenhandel slaagde er 90k in regelmatig goedkopere looistoffen aan te kopen door compensatie-transacties waarvan de looierijen konden profiteren. Hoewel de looistoffenprijzen in dat bij de meeste schoenfabrie ken de seizoenorders steeds aan sloten aan de lopende orders, is er van slappe perioden vrijwel geen sprake geweest. Bovendien kwamen de bestellingen op na- jaars- en winterschoeisel eerder binnen dan andere jaren, zodat de fabrikanten vlugger tot het aankopen van de zwaardere le dersoorten overgingen. Hoewel voor het zomerschoei- sel in het begin van het seizoen de verkoop minder goed was, is de achterstand door hel latere mooie weer ingehaald. De ver wachting is dan ook dat voor le dersoorten voor zomerschoeisel, zoals witte nubuck, in 1956 veel vraag zal zijn. Sinds September 1955 zijn de prijzen voor kalfsleder in stijgen de lijn en de bij de handelaren aanwezige voorraden vonden ge rede aftrek. Ook de prijzen voor mastvellen werden mee opge trokken terwijl deze stijging zelfs aan de prijzen van rundbox niet ongemerkt voorbijging. Door verschillende overlecïèr- fabrieken werden diverse leder soorten gebracht met „gekrompen nerf" en daarnaast met imitatie- prenten in diverse variaties. Dit bracht voor de handel de moei lijkheid mede, de juiste nerf te brengen en in voorraad te hou den, waaraan wel enig risico ver bonden is. De lederhandel ziet in het al gemeen voor 1956 de zaken met optimisme tegemoet. DE FOURNITURENHANDEL. In deze sector is men voor de omzetten uiteraard sterk afhan kelijk van de bedrijvigheid in de betreffende afnemersbranches 1955 was derhalve een zeer goed jaar. De priizen vertoonden 'n lichte stijgin»stendenz, terwijl de lever tijden in het algemeen iets lan ger bleken te worden. De afne mers wensen echter op steeds kortere termijn goederen te be trekken, om hierdoor het risico van verkeerde aankopen zo klein mogelijk te houden en de inves teringen te kunnen beperken. De verwachtingen voor 1956 zijn niet ongunstig. DE GRIEND- EN RIETFEDRIJVEN. Voor de materialen, afkomstig uit de griendbedrijven, was op vlotte wijze afzet te vinden. De prijzen bleven ongeveer op het niveau van 1954. Behalve stelen, welke in hoofdzaak naar Duits land worden geëxporteerd, kon den de overige producten zoals rijshout, hoepelhout en bonen- stokken in het binnenland wor den geplaatst. Door een tekort aan arbeids krachten in de griendbedrijven was het zeer moeilijk het hakba- re gewas geoogst te krijgen, ter wijl aan het normale onderhoud van de griendcultures weinig ge daan kon worden. Betere verbin dingen en vervoersmogelijkheden in de Biesbosch zouden hierin verbetering kunnen brengen. Door de stormvloed in Decem ber 1954 had het rietgewas zeer te lijden, terwijl de stand van 't gewas al slecht was. De kwanti tatieve opbrengst bedroeg in het algemeen slechts 50 a 60 van de normale. Tengevolge van het tekort aan riet liepen de prijzen in 1955 zeer sterk op, zodat deze thans aimormaal hoog zijn. Door de hoge rietprijzen ste gen ook de prijzen van rietmat ten aanzienlijk. De vraag naar dit artikel handhaafde zich vrij- wel het gehele jaar 1955 door. Een kleine hoeveelheid kon wor den geëxporteerd naar Amerika Engeland en België; in hoofd- zaak was de productie echter be- stemd voor binnenlands gebruik Het gebruik van ongeschilde U) QC UI 3 N H CO heeft de Grotestraat 207 Waalwijk CO O m 10 -0 -O 10 m Z het algemeen vrij stabiel bleven, ondergingen de verkoopprijzen in Nederland nu en dan een ver hoging tengevolge van de regel matige verhogingen van vracht prijzen. Door de afschaffing van de omzetbelasting in 1955 werd ech ter wederom een verlasing van de aankoopprijs van circa 4 pCt. bereikt. DE LEDERHANDEL. De in mijn vorig jaaroverzicht uitgesproken verwachting, aldus de heer van Heesbeen, dat 1955 een gunstig jaar zou zijn voor overleder, is uitgekomen. Door hoepels loopt nog steeds terug. De geschilde hoepels, bestemd voor botervaten, werden groten deels rütgevoerd naar de Scandi navische landen, terwijl een klei ner gedeelte voor het binnenland bestemd was. De productie hier van wordt steeds moeilijker. Voor deze bedrijfstak is het na melijk niet mogelijk jongere ar beidskrachten aan te trekken. De oudere arbeiders kunnen der halve niet vervangen worden. Men verwacht dan ook dat deze bedrijfstak bij gebrek aan ar beidskrachten in een tien- a twin tigtal jaren geheel verdwenen zal zijn. DE MIDDENSTAND. De gang van zaken in 1955 in de middenstandsbedrijven in het algemeen geeft zeer zeker geen reden tot klagen, zij het dan ook dat in meerdere bedrijfstakken de resultaten van de huidige hoogconjunctuur niet geheel en al in de winst tot uitdrukking komen. De levensmiddelen-, textiel- en confectiebedrijven hebben als gevolg van de hogere gezinsin komsten behoorlijke omzetten kunnen behalen in het afgelopen jaar, doch door de steeds toene mende concurrentie zijn de winst marges aanmerkelijk lager, zo dat de netto winst mede als gevolg van de hoge vaste lasten in verhouding tot de omzetten lot beneden normaal is gedaald. In de ambachtsbedrijven doen zich mede als gevolg van over heidsmaatregelen moeilijkheden voor. Deze spreken wel 't sterkst in de bouwvakken in de middel grote en kleinere gemeenten; enerzijds worden deze veroor zaakt door het onttrekken van arbeidskrachten aan deze bedrij ven door bedrijven in de grotere gemeenten, anderzijds door de te geringe toewijzingen van bouw volume aan de kleinere gemeen ten. In sommige plaatsen dreigt hierdoor in deze tak van bedrijf reeds werkloosheid, hetgeen tot gevolg^ heeft, dat de werknemers daar zich gaan richten op de gro tere steden en zich daarheen gaan verplaatsen met alle gevol gen van dien voor de ambachts- bedriiven ten plattelands. De in het afgelopen jaar door de regering getroffen maatrege len ten aanzien van de kleine zelfstandigen geven reden tot te vredenheid. De credietverlening is aanmerkelijk verruimd en de sociale voorzieningen voor de kleine bedrijven hebben aan meerderen reeds enige verlich ting gegeven. Ook de gewijzigde vestigings wet zal aan deze sector meer ze kerheid verschaffen. Mede door de daarin gestelde eisen en voor waarden tot vestiging voor toe komstige middenstanders is er alle reden om aan te nemen, dat hierdoor de groei van een gezon de middenstand, die voor haar taak in het distributie-apparaat berekend is, bevorderd wordt. WAARDERING EN DANK. De voorzitter wilde zijn jaar rede niet besluiten, dan nadat hij een zeer bijzonder woord van dank en waardering had gericht tot de secretaris en het personeel van de Kamer. Men had geduren de het afgelopen jaar, mede door bepaalde wijzigingen, bijzonder veel werk moeten verrichten, maar nu was alles volkomen bij. De ondervoorzitter, burgemees ter A. Snels uit Drunen, maakte zich tot tolk van alle leden, toen hij de voorzitter en de zijnen het allerbeste wenste voor 1956; hij dankte hem voor de uitvoerige nieuwjaarsrede, die niet alleen getuigde van een grote liefde voor de werkzaamheden van de Kamer, maar die eveneens blijk gaf van een brede visie op de problemen en activiteiten in het district van de Kamer. Zonder chauvinistisch te wil len zijn, meende de heer Snels toch een kleine opmerking te mo gen maken betreffende een in zijn gemeente gevestigde metaal industrie, die nauw geconfron teerd werd met het door de voor zitter genoemde probleem van de scrapvoorziening. Uit dit bedrijf, aldus burgemeester Snels, zou de hele Nederlandse metaalverwer kende industrie kunnen voorzien worden van scrap, zo de regering beperkende maatregelen ten aan zien van de export nam, zoals de regering die op meerdere gebie den diende te nemen. De voorzitter zegde graag toe, deze kwestie met de firma Lips eens op te nemen en een volgend jaar eens ruimer te bekijken. ANDERE AGENDAPUNTEN. Een ander agendapunt was de wijziging in de samenstelling van de Kamer. Op verzoek van de Kamer had de Staatssecretaris besloten het aantal leden van de Kamer met een lid uit te breiden welk lid dan een vertegenwoor diger zou moeten zijn van het NVV. Men was thans zoekende naar twee geschikte vertegen woordigers en een volgende ver gadering zou het bestuur met 'n voordracht komen. Vervolgens werd de zetel van de vertegenwoordiger van Ver keer en Waterstaat gewijzigd in een vertegenwoordiging van de Horeca. Met algemene stemmen (één blanco) werd hierna de voorzit ter, de heer J. W. van Heesbeen, als zodanig herkozen; en zulks geschiedde ook, met grote meer derheid van stemmen, met de drie ondervoorzitters, de heren C. W. Pullens, A. D. C. Snels en A. J. Wennekes. De herbenoeming van de leden der vaste commissies geschiedde bij acclamatie. En dat was het laatste wat voorviel in de openbare verga dering. Alleen al bij de wedachte aan die pijn lijke, snerpende zuurbrand hebt U al ge geten en gedronken vóór U aan tafel gaat. Waarom die ellende? Er zijn toch Rennies! Met Rennies hebt U van bran dend maagzuur niets te vrezen. U eet gewoon waar U trek in hebt. Mocht de nood aan de man (óf aan de vrouw!) komen, laat U één tot twee Rennies op de tong smelten. Ongemerkt het ver velende „glaasje water" komt er niet aan te pas! Zuurbrand: en pijn zijn bij voorbaat kansloos, als U' zorgt steeds 'n paar Rennis „op zak" te hebben. Dames, Witte Kruispoeders zijn een uitkomst. Ze verdrijven pijn en lusteloosheid. Krengen geen maagstoornissen teweeg. Oc* in tablet- en cachet-vorm IJL PHILIPSHAVE UNIC BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO RUTONBX CELSIOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1