DE LSNGSTmi Waalwijkse en Langsiraatse Courant ALGEMENE BERICHTEN SURER SPRANG HAARSTEEG ELSHOUT GAPELLE WASPIK ■W '-' DE JUISTE WEG JUISTE BRIL! Brillenspecialist VA N l¥l A AREN MAANDAG 16 JANUARI 1956 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit hlad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 5 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT ft. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" TIEN-JARIGE K.V.P. Het tien-jarig bestaan van de Ka tholieke Volkspartij is stijlvol en met luister gevierd. De feestrede van prof. Beel, de katholieke minis ter van Binnenlandse Zaken, vorm de er het hoogtepunt van. De aarts bisschop van Utrecht, mgr dr Ai- frink, en alle katholieke ministers en Staatssecretarissen, met uitzon- derin van minister Luns, die we gens ambtsbezigheden verhinderd was, waren er bij aanwezig. Mr H. W. van Doorn, voorzitter van de K.V.P., die de feestvergadering opende, noemde het „een bijzondere gebeurtenis" dat een aantal verte genwoordigers van andere politieke partijen het feest van de katholieke partij meemaakte. Het feit, dat drie voorzitters van politieke partijen te gast waren bij een andere politieke partij, noemde mr Van Doorn een bewijs, „dat uw partij en de partij, die uitnodigt terecht tot de con structieve partijen worden gere kend". Het blijkt steeds, aldus de K.V.P.-voorzitter, dat het in Neder land mogelijk is elkaar telkens te vinden op basis van redelijkheid en van persoonlijk respect en natuur lijk vanuit eigen beginselen en ideeën, om zo gezamenlijk 't lands belang te dienen tot welzijn van het Nederlandse volk. „Voor een werkelijke doorbraak naar een socialistische partij be staan in Nederland geen reële kan sen. De vorming van de Partij van de Arbeid op de manier, waarop dit na de oorlog is gebeurd, heeft het voortbestaan van de christelijke partijen eerder bevorderd, dan dat er schade aan is toegebracht. Zowel op politiek als op sociaal gebied is de doorbraak de afgelopen jaren afgewezen. Voor een doorbraak naar een christelijke partij bestaat in de naaste toekomst evenmin kans. Een twee-partijensysteem naar En gelse trant is voor Nederland uitge sloten". Dit verklaarde prof. dr L. J. M. Beel, vice-minister-president en minister van Binnenlandse Za ken, Zaterdagmiddag tijdens de feestrede, die hij uitsprak bij de viering van het 10-jarig bestaan van de Katholieke Volkspartij in „Espla nade" te Utrecht. De onmogelijk heid van een doorbraak naar een christelijke partij weet dr Beel aan wat er in het verleden gebeurd is. Hij vond het echter „verrassend en verheugend" vast te kunnen stellen dat „een beter gesprek" tussen ka tholieken en protestanten dikwijls mogelijk is, ook over de meest diep gaande geestelijke en kerkelijke problemen. Er wordt ook naar ge streefd, over en weer, een beter in zicht te krijgen in eikaars geloofs- en levensvisie. Er komt een breder vertrouwen. De „ontmoeting op staatkundig terrein" wordt er door vergemakkelijkt, aldus prof. Beel. (Volkskrant). VERWACHTING IN GENÈVE. De Nederlands-Indonesische con ferentie nadert deze week de af sluiting. Gisteren vergaderde 't In donesische kabinet om zo werd in Genève algemeen verwacht te beslissen, of de Indonesische de legatie de bereikte voorlopige over eenkomsten zal kunnen onderteke nen. In kringen van deze delegatie te Genève wordt rekening gehou den met de mogelijkheid, dat de or thodox-mohammedaanse Nahdatoel Oelama de partij die op grond van de parlementsverkiezingen veel iilvloed uitoefent met haar afwij zende houding tegenover „Genève' geen oordeel over de voorlopige resultaten van de conferentie zal uitspreken. Daarmee zou het zo goed als zeker zijn, dat de Indone sische delegatie tot ondertekening zal worden gemachtigd. Dan zou de slotbijeenkomst van de Indonesische en Nederlandse ministers-delegaties worden vastgesteld op Dinsdag of Woensdag. HALF MILLIOEN TE KORT BIJ BANK IN DEN HAAG. De directeur van de N.V. Com merciële Bank (sinds December '51 in liquidatie) te Den Haag, mr C. van H., is gearresteerd wegens een tekort bij de bank van rond 500.000 gulden. Van H., die sinds geruime tijd in Genève woont, is op verzoek van de officier van Justitie in Den Haag, naar Nederland teruggekeerd en zich bij de rechter-commissaris, dr Rutgers, gemeld. De arrestatie van mr Van H. heeft in financiële kringen nogal wat opzien gebaard. NIEUW RUSSISCH VIJF JARENPLAN. Ter voorbereiding van het 20ste partijcongres, dat 14 Februari in Moskou wordt gehouden, hebben de Sovjet-leiders een nieuw vijfjaren plan bekend gemaakt, het zesde •sinds Stalin in 1928 begon Sovjet- Rusland op te bouwen als een in dustrie-staat. Het nieuwe plan van Kroesjef en Boelganin slaat een toon aan, alsof het ogenblik is aan gekomen, dat Rusland Amerika en het hele Westen gaat overvleugelen, vooral inzake de atoom-energie. Volgens de „Prawda", het officiële partijblad van Kroesjef, is Rusland nu reeds „een zeer machtige indu striestaat". In 't nieuwe plan wordt een oproep gedaan alle krachten te ballen „om het kapitalistische Wes ten in te halen en voorbij te stre ven in industriële, atoomenergische en landbouwkundige ontwikkeling". INDIANEN VERMOORDEN VIER ZENDELINGEN. De bemanning van een Ameri kaans hefschroefvliegtuig, dat nasporingen deed naar vijf Ame rikaanse zendelingen, die in het dichte oerwoud van Ecuador ver dwenen waren, heeft vier van de mannen dood aangetroffen. Van de vijfde ontbreekt ieder spoor. Aangenomen wordt dat hij mee gevoerd is door de wilde Auca- Indianen die dit gebied bewonen. BEROEPSKEUZE VOORLICHTING. Alhier is deze week opgericht een plaatselijke afdeling van de R.K. Be roepskeuze voorlichtingsdienst. In het bestuur van deze afdeling, welke geldt voor Drunen en Elshout, hebben zitting de (hoofden der scholen, alsmede verte genwoordigers der diverse standsorga nisaties uit de beide parochies. Tot voorzitter werd aangewezen de heer M. Elshout. KLOOSTERJUBILEUM. De eerw. Zuster Martha in het kloos ter van (J. M. J. alhier, vierde Donder dag haar zilver kloosterfeest. De dag begon met een plechtige H. Mis in de kloosterkapel en om half elf werd de jubilaresse door de meisjes van de R.K. Meisjesschool een hulde bereid. Zuster Martha geeft in de verschil lende klassen handwerkles en zodobnde was de gehele school bij deze huldiging betrokken. De jubilaresse werd een feest lied toegezongen en door een scholier werd onder toepasselijke woorden na mens de gehele school een boekwerk aangeboden. Zuster Martha bezocht die morgen nog de verschillende klassbn waarbij zij alle kinderen tracteerde op een fijne reep chocolade. Zondag werd 'het feest in het klooster met de familie gevierd. Zuster Martha, proficiat. JUDO-AVOND IN DRUNEN. Zaterdag 21 Januari a.s. organi seert de Judo-club Waalwijk een Judo-avond in Drunen, in het pa rochiehuis. Op deze avond zullen demonstraties Kata en Jiu Jitsu worden gegeven. Verder zullen er steden-ontmoetingen plaats vinden tussen Tilburg, Den Bosch en Waal wijk. Het publiek zal een aantal goede demonstraties en wedstrijden te zien krijgen, die zeker de moeite waard zijn ze te bezoeken. De lei ding van deze avond berust bij de heer Van Unen, instructeur van het Tilburgse Sportinstituut. Donateurs van de Judo-club Waalwijk hebben vrije toegang. Mevr, Schreurs opende de bijeen komst, heette de Hoogeerw. Heer Deken Rooij ackers, de Zeereerwaar- de Heer Pastoor Versteeg, de Eerw. Zusters, de spreekster en de aan wezigen hartelijk welkom. Tot haar grote vreugde kon zij meedelen dat de onlangs opgerichte vereniging reeds ruim 150 leden telt. Daarna kreeg Mevr. Dr Sis Heys- ter het woord, die ruim twee uren de aanwezigen wist te boeien met 't onderwerp: „Kinderen in de contra mine". Uitvoerig ging zij in op de ontwikkeling en streven naar zelf standigheid van de kleuter en van de puberteit. Voor de verschillende moeilijkheden die de ouders bij de opvoeding ondervinden, gaf zij nut tige adviezen, gebaseerd op jaren lange studie en practische werk zaamheden. Aan het einde was er gelegenheid tot vragen stellen. Mevr. Schreurs dankte hartelijk voor de leerzame en interessante uiteenzetting en hoopte dat Mevr. Dr Sis Heyster nog meermalen voor het Vrouwengilde terug te zien. trouwen en hoopte nog lange tijd het belang van de vereniging te mogen blij ven dienen. Na bespreking uitzetten van vis en de rondvraag, waarvan enkele leden gebruik maakten, werd op de ge bruikelijke wijze gesloten. RIJVERENIGING JULIANA. De rijvereniging Juliana hield in café J. vatn Oijen haar jaarvergadering, die zeer druk bezocht was. Na de opening gaf de commandant de heer Mommer- steeg een overzicht van de voornaamste feiten van het afgelopen jaar en dankte de ruiters voor de door hen verrichte prestaties. Door de secretaris dhr. P. v. d. Brandt Wzn. werden hierna de pre sentielijst, de notulen en het financieel verslag voorgelez'en. Men besloot o.m. op Woensdag 25 Jan. een feestvergade ring te houden, op die dag een H. Mis bij te wonen voor de levende en over leden leden, met "s middags een ver plichte rondrit. De voorzitter gaf een in teressante uiteenzetting omtrent de in- structiedagen van de kring St. Oeden- rode. Door de leden werd het toege juicht dat de instructiedagen door hun commandant werden bijgewoond. Door de heer v. d. Biggelaar werd dank gebracht aan de vereniging voor de sympathieke hulp die hij had onder- □aar de le 'n verwijsbriefje van Uw huisarts 2e 'n recept van Uw oogarts 3e De juiste BRIL van Secuur en niet duur DEN BOSCH TILBURG BREDA Vughterstr- 25 Markt 32 Nwe. Ginnekenstr. 23 Leverancier voor alle Ziekenfondsen, Biljarten. Door de biljarsclub E.E.B.C ge vestigd in café Klerks, werd een wedstrijd gespeeld tegen „D.P." uit Haarsteeg. De uitslagen waren: G. KlerkxP. Teunissen 10047 J. WolfsH. Kievits 7564 H. KlijnD. Siegers 6675 H, HoevenaarsA. Treuren 4950 A. KolmansJoh. v. Beijnen 5036 W. v. WijkB. Kuijs 3250 Jaarlijkse statiedag. In de bestuursvergadering van de kerkelijke fanfare is besloten om de jaarlijkse statiedag te houden op Zaterdag 4 Februari en in de loop van enkele weken rond te gaan voor ere-leden, donateurs en begun stigers. Tafeltennis. De tafeltennisclub heeft deze week weer een grote activiteit ont plooid. Uitslagen: Smashers 1Rivals 1 Dinther 82 Smashers 3Victoria 3 Haarsteeg 6—4 Smashers 4Hartog 3 Oss 64 Smashers 5—JCV 010 Het DamesteamRivals 82 Oogst inzameling. Door de leden van de R.K.J.B. zal een oogstinzameling worden gehou den, waarvan de opbrengst door het hoofdbestuur van de N.C.B. ver deeld zal worden voor verschillende kerkelijke of liefdadige instellingen, zoals Priesterhulp, St. Willibrord- Apostolaat, het Seminarie enz. enz. Men rekent op een royale bijdrage. Lezing Kath. Vrouwengilde. In de zaal van het parochiehuis werd voor de leden van het Kath. Vrouwengilde een lezing gehouden door Dr Sis Heyster. vonden i.v.m. zijn ziekte. Hij overhan digde de commandant een bedrag onder couvert, een geste die door de leden zeer werd gewaardeerd. Na de rond vraag. waarvan door verschillende leden gebruik werd gemaakt, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. VEEVERZEKERING. 'Gezi'en het grote belang dat de vee houders hebben bij de verzekering van hun veestapel, bestond er als naar ge woonte voor de jaarvergadering van de Veeverzekering die onder voorzitter schap van de heer H. v. d. Brandt in café J. Siegers werd gehouden, grote be langstelling, De secretaris dhr. J. van Oijen bracht verslag uit over het afge lopen jaar, waaraan wij het volgende ontlenen. De verzekering telt momenteel 470 koeien; ten laste van de verzeke ring vielen in 't afgelopen jaar 16 run deren, waarvan er nog 12 levend kon den worden verkocht, die opgebracht hebben f 3961,75; per koe werd opge bracht f 13,10; de kas sloot met een ba tig saldo. De vleesprijs werd vastgesteld op f 1 per pond. Bij dezelfde verzeke ring als voorheen zullen de verzekerde koeien worden herverzekerd tegén brand en hemelvuur. De aftredende be stuursleden H. v. Esch, J. Siegers, J. Pulles en 'Chr. v. d. Biggelaar werden herkozen; odk de voorzitter dhr. H. v. d. Brandt werd herbenoemd. De afgekeurde koeien werden voor 1956 verkocht aan Ant. v. d. Wilden berg uit Den Bosch. JAARVERGADERING VISCLUB. De Visclub hield haar alg. jaarverga dering. In zijn memorandum over het af gelopen jaar wees de waam. voorzitter op dé goede verstandhouding en club geest. Hij herdacht de eminente voorzit ter dhr. C. v. d. Wiel. Met algemene stemmen werd daarna een voorstel van 't bestuur aangenomen om een feestavond te houden, waarbij ook de dames aanwezig zullen zijn. Met grote meerderheid van stemmen werd de waarnemend voorzitter dhr. Henk v. d. Heijden tot voorzitter benoemd. Deze dankte voor 't geschonken -ver- FILMAVOND T.B.C.-BESTRIJDING. De plaatselijke commissie van het T. B. C.-fonds Draagt Elkanders Lasten van het C.N.V. en de Stichting I.P.S. organiseerde j.l. Donderdagavond een filmavond ten bate van de T.B.C.-be- strijding, in de zaal van de Chr. Volks bond. De voorzitter van de plaatselijke com missie de heer Metzke, opénde de bij eenkomst, waarvoor een flinke belang stelling bestond en sprak een kort in leidend woord. Als hoofdfilm werd vertoont de film: „Dr Christian grijpt in", die door de aanwezigen met intense belangstelling ge volgd werd. De heer Van Beek, bestuurder van het C. N. V. sprak een propagandistisch woord, waarin hij het vele nuttige werk van de genoemde fondsen duidelijk be lichtte. Om 5 uur werd voor een geheel ge vulde zaal met kindéren een speciale filmvoorstelling gegeven. SPORTVERENIGING S.S.C. Woensdag 18 Januari houdt de sport vereniging S.S.C. een zeer belangrijke vergadering voor leden en donateurs in Café Willemse te Sprang. Daar er enige belangrijke punten op he agenda staan, verwacht het bestuur aller opkomst. Aanvang half acht. 'T NUT OPENT VOORJAARS PROGRAMMA. Het dept. Langstraat van de Mij. tot Nut van 't Algemeen optent, zoals we reeds eerder berichtten, Woensdag 18 fan. a.s. het voorjaarsprogramma met een ontspanningsavond in Hotel Ver- wiel te Waalwijk. De heer Simon de Waard, die al meerdere malen voor de leden van het Nutsdepartement Lang straat optrad, en zich bij die gelegenhe den ontpopte als een onderhoudend ver teller en een bekwaam cineast, 'hoopt Woensdagavond te spreken over een door hem gemaakte reis naar en door het prachtige Portugal en het gesproken woord zal worden toegelicht met door hem zelf gemaakte filmopnamen. Ten gerieve van de in Sprang-Ca- pelle wonende leden van 't Nut zal een extra-bus lopen, die bij de Ned. 'Herv. kerk te Sprang om 7.10 uur vertrekt en vervolgens rijdt via Vrijhoeve-Capelle. Heistraat, Wendelnesseweg en Winter dijk en bij de gebruikelijke halten stopt. UITSTEKEND GESLAAGDE VOLKSONDERWIJSA VONDEN. De Volksonderwijsavonden, Dinsdag en Woensdag in de zaal van mevr. Co- vé-van der 'Haart aan de Nieuwevaart gehouden, hebben een prachtig verloop gehad en het bestuur van de afdeling Sprang-Capelle e.o. van Volksonderwijs, dat deze beide avonden voor leden én belangstellenden 'had' belegd, kan met genoegen op een tweetal schitterend ge slaagde avonden terugzien, 'hoewel de belangstelling niet zo was als voorgaan de jaren, hetgeen waarschijnlijk mede zijn oorzaak vond in het minder gun stige weer. Deze propaganda-feestavonden wer den geopend door de voorzitter, de heer L. Poldervaart, met e'en hartelijk begroe tingswoord in het bijzonder tot de gas ten, de dames en heren van de toneel vereniging van de Volksonderwijsafde ling in Gorinchem, die ook dit jaar weer bereid waren deze feestavonden mede te helpen verzorgen. Na bet inleidende woord van de voorzitter, gevolgd door een korte pro- pagandarede, bracht de toneelvereniging het blijspel in drie bedrijven door C. Stanford Dickens „Waarom vanavond niet?" voor het voetlicht. Veel heeft men genotén van de opvoering van dit blijspel, dat de aanwezigen verplaatste in de salon van het huis Ridgeways in Denbury, Buckinghamshire, waar de handeling plaats had. In buitengewoon vlot tempo, natuurlijk en ongedwongen spel, waarin iedere rol tot zijn recht kwam en stuk voor stuk goed vertolkt werd, hebben speelsters en spelers allen van het begin tot het eind weten te boeien en na het halen voor ieder bedrijf én speciaal aan het einde van het laatste bedrijf werden de regisseur de zer vereniging en de leden stormachtig toegejuisht. De voorzitter van Volksonderwijs richtte aan het eind van iedere avond hartelijke dankwoorden tot de dames en heren toneelisten voor de wijze, waarop zij ook nu weer hun medewerking 'had den verleend aan deze Volksonderwijs avonden en voor het genoegen, dat zij de leden door hun uitstekend amateurs- spel hadden geboden. NED. HERV. JONGELINGSVER. Maandag 16 Jan. 's avonds half acht wordt in de consistorie van de Ned. Herv. kerk aan de Loonsedijk een ver gadering gehouden van de Ring 's-Gre velduin-Capelle e.o. van Ned. Herv. Jongelingsverenigingen op Geref. grond slag. Het programma vermeldt een twee tal inleidingen, gevolgd door bespreking hierover. Tot voorzitter van de Ring is be noemd Ds. K. Schipper te Waspik. CAPELSE IJSCLUB. De 'Capelse IJsclub Het Eendennest houdt Woensdag 18 Jan. e.k. des avonds 8 uur in café Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart de jaarvergadering, waarop naast diverse verslagen ook nog aan de orde komt de verkiezing van drie bestuursleden, wegens periodieke aftreding van de heren A. H. Kerst, Jac. Versteeg en B. Spiedings. INBRAAK OPGEHELDERD. Naar thans is bekend geworden zijn de dieven achterhaald die in Novem ber van het afgelopen jaar bij de fam. Van den Wassenberg, café Middenhuis en groentengroothandel, een geldkistje met f 1150,ontvreemddén. Het bleek een drietal zware jongens te zijn uit Rotterdam, die in de maanden Aug. December behalve in Rotterdam, ook nog in Tilburg, Middelburg, Etten, Woerden, Apeldoorn en Waspik ope reerden. VOETBAL. De voetbalwedstrijd Be ReadyWas pik moest worden afgelast, omdat de scheidsrechter verstek liet gaan. Niettemin zal de RKVV Waspik enige plaatsen op de ranglijst naar bo ven schuiven i.v.m. de door andere ver- enigingén afgelopen Zondag gespeelde wedstrijden. De concurrente verenigin gen als The White Boys en Baronie hebben de in dit weekend gespeelde wedstrijden n.l. verloren, waardbor de kansen van Waspik gunstig worden. WASPIKSE BILJARTBOND. Uitslagen van de vorige week ge speelde competitiewedstrijden van de Waspikse Biljartbond: H.G.L. II—Altijd Raak II 4—6 KOT IIVriendenkring I 55 WK I—KOT I 2—8 Altijd Raak IHGL I 4—6 De stand in deze competitie wordt hierdoor als volgt: ROT I 12 gespeeld 79 punten; Altijd Raak I 1268; Altijd Raak II 1268; HGL I 12—62; HGL II 12—57; KOT II 12—51; WK I 12—48; Vriendenkring 1 12 gespeeld 47 punten. Hedenavond 16 Jan. zullen de volgen de clubs tegen elkaar uitkomen: HGL IIVriendenkring I. WK I—Altijd Raak I. Altijd Raak n—KOT II. KOT I—HGL I. TONEELUITVOERING HENRI BELLETABLE, De Waspik-Bovense Toneelvereni ging Henri Belletable zal Zaterdag én Zondagavond a.s. in de 'Kleuterschool te Waspik-Boven een uitvoering geven van „Zand of Klei" door Henri 't Sas. Het is een blijspel in drie bedrijven. De regie is in handen van de heer J. v. d. iHoven uit Waalwijk. Het decor is van d e hand van Pater Gulielmus OCD uit het klooster te Waspik-Boven. De grime wordt verzorgd door de heer Th. v. Wijngaarde uit Tilburg. Donateurs hebben vrije toegang op vertoon van 'hun kaart; voor anderen is een entree f 1,25 excl. belasting. Aan- vang half 8. mmm Dr. H. G. LANGEMEIJER Sr. Een onjuist bericht gerectificeerd en een verzoek. In de „Nieuwe Tilburgse Courant" van 11 dezer komt het volgende be richt voor uit Waalwijk: Dr. Langemeijer Sr. Naar we uit goede bron vernemen zal dr. Langemeijer Sr. zijn practijk neer leggen. Ongeveer 40 jaar is dr. Lan gemeijer Sr. in Waalwijk werkzaam geweest en wist zich door zijn be minnelijkheid, doch vooral door zijn grote kennis een grote practijk op te bouwen, die hij thans op 70-jarige leeftijd heeft overgedaan aan zijn zoon". Wij kunnen uit de beste bron (van Dr. Langemeijer zelf) verze keren dat dit bericht geheel uit de lucht is gegrepen; dr. Langemeijer Sr. is geen 70 jaar, is juist 68 ge worden, en heeft de practijk niet overgedaan aan zijn zoon, maar zal deze gaarne, tesamen met hem, nog enige jaren blijven uitoefenen, wat zijn patiënten zeker met inge nomenheid zullen vernemen. Op één punt is het bericht juist, n.l. dat dr. Langemeijer binnenkort 40 jaar in Waalwijk zijn practijk uitoefent; n.l. op 17 April a.s. zal hij al die tijd in Waalwijk gevestigd zijn geweest. In dit verband willen wij op z'n eigen dringend verzoek hieraan toe voegen, dat hij zich bij dit a.s. jubileum aan elke huldiging zal onttrekken, dat hij met nadruk ver zoekt dit onopgemerkt te laten voorbijgaan. Hij verwacht dat z'n patiënten hem deze dienst zullen willen bewijzen en hij hoopt in die dagen dan ook eens een lange va- cantie te nemen, die hij dubbel ver diend heeft en die hem alle Waal wij kers gaarne zullen gunnen. AFDELING VERBOND VEILIG VERKEER. Vrijdagavond had in Hotel Ver- wiel de stichting plaats van de afd. Waalwijk van het Verbond van Vei lig Verkeer en de installatie van 't bestuur, bestaande uit de heren Broeder-Overste, Ad van Gent, J. H. P. Hoog-Antink, Dr. Ir. H. van Laarhoven, C. v. Mosselvelt, A. v. d. Veen, P. Pot, A. Scheerman en Ge rard Veltman, door het dagelijks bestuur van Waalwijks Belang, met z'n ere-voorzitter burgem. Teijssen. Zoals bekend, heeft Waalwijks Belang het initiatief genomen tot de oprichting dezer afdeling, gezien de wens, daartoe geuit op de laatste algemene vergadering. De voorzitter van Waalwijks Be lang, de heer J. Timmermans, open de de bijeenkomst met een woord van welkom en dank aan de heren, voor de bereidwilligheid om zitting te nemen in het bestuur der afde ling Verbond Veilig Verkeer, waar toe het initiatief werd genomen door Waalwijks Belang. Hij wees op de noodzakelijkheid om mee te wer ken ter bestrijding van de grote plaag, de verkeers-onveiligheid. Hij haalde ter illustratie enige cijfers aan: Jaarlijks dood tengevolge van verkeersongelukken: kinderen 300 a 400. 1938 1950 1954 aantal ongevallen 46.660 67.400 100.000 dodelijke afloop 740 970 1.450 Nationale watersnoodramp in 1953.: 1795 slachtoffers dood; in datzelfde jaar 23.950 verkeers slachtoffers, waarvan 1390 overle-, den. De totale schade tengevolge van Verkeersongevallen in 1955 is be rekend op 130 millioen gulden. Als activiteiten Verbond voor Vei lig Verkeer in 1956, bracht spreker o.m. naar voren: verkeersonderricht op scholen en in speeltuinen; een rem- en lichtweek voor wielrij ders; cursussen voor bromfietsers; filmstroken voor bromfietsers, motorrijders en chauffeurs; propaganda in het leger; voorlichting via pers, radio en te levisie; j eugd-verkeersf ilms voetgangerscampagne. In 1954 gaf het Verbond uit voor propaganda-materiaal 4 ton, hoewel dfe subsidie in dat jaar slechts 30.000.bedroeg en de rest dus van afdelingen etc. moest komen. Resumerende, mogen we toch wel zeggen dat ieders Steun en mede werking hier noodzakelijk is. Tenslotte verklaarde de heer Tim mermans met een dankwoord de leden van het bestuur als geïnstal leerd. De burgemeester voegde hieraan nog een hartelijk woord van waar dering toe voor het initiatief van Waalwijks Belang en dp bereidwil ligheid van de heren om zitting te nemen in het bestuur, en zegde gaarne alle steun toe. Na een dankwoord van de heer P. Pot aan het bestuur van Waal wijks Belang voor het initiatief en de belofte dat alles gedaan zal wor den om aan het grote doel zo krach tig mogelijk mee te werken, ging 't nieuwe bestuur voor de eerste maal in vergadering bijeen. CROSS-COUNTRY. Naar wij vernemen zal op Zondag 23 Januari a.s. op de goederen van „Noord-Braband" een grote Cross country worden gehouden, georga niseerd door de N.V. Noord-Bra band in samenwerking met de ma nege te Vught. Nadere bijzonderheden in 't vol gend nummer. KERSTVIERING K.A.V. Afdeling Baardwijk. Woensdag 4 Januari j.l hield de K.A.V. afd. Baardwijk haar jaar- lijksé kerstviering. De voorzitster opende met een gebed voor de zie ken en overleden leden, en heette de Eerw. Adviseur en de leden van harte welkom. Zij sprak over het kerstgebeuren en hoopte dat alle leden zouden meewerken om de K.A.V., afd. Baardwijk, steeds gro ter en mooier te maken; zij sprak de hoop uit dat met Gods hulp en Maria's voorspraak 1956 een vrucht baar jaar mag wezzen. Hierna gaf zij het woord aan de Eerw. Adviseur, kapelaan de Kroon, die de leden een Zalig Nieuwjaar toewenste. Hij spoorde de ouders aan, vooral de jeugd in de goede christelijke opvoeding te leiden, vooral nu er toch zo'n groot gevaar dreigt voor de ondergang van het geloof der jeugd. Wij moeten hen in de moeilijkheden, waarmee ze te kampen hebben, helpen. Vervolgens hield Mej. Stokwiel- der een korte uiteenzetting van de film „Rond de Kribbe". Deze film was zeer mooi en allen zaten met aandacht te luisteren naar de dui delijke uiteenzetting die Mej. Stok-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1