Waalwijkse en Langsiraaise Courani BUITENLAND BINNENLAND MAANDAG 28 JANUARI 1956. Uitgaver Woatwljtwe Stoomdrukkerij Antooa Tielen Hwrfdradllcteur JAN TIELEN 9it UM varaehijnt 2 x per week. BureauxGROTE STRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2082. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" DE WERELD ROND Nu de mens er niet in is ge daasd van de aarde een plaats van geluk en vrede te maken en kpmt" zal vó^órS3üCSeptcMnjte vanaf de luchtbasis Patrick te Cocoa in Florida een bultmaan worden gelanceerd. Het omg heeft een' doorsnede van 50 cm. en weegt 10 kg. Het za worden gelanceerd door een driedelige raket die haar een snelheid zal geven van 29.000 km per uur Op een hoogte van 480 km de at wat er op dit gebied aan vreemd soortige formaties mogelijk is. Het enige wat men heeft te doen is een staaltje van het eigen haar op te sturen. Wij vinden dat leuk en prachtig, maar vragen ons toch twee dingen af: Wat moet men met het eigen haar doen als men een verse paardestaart ont vangen heeft en wat moet men opsturen als men geen haar heeft Onlangs is in Ciudad Real de oudste Spaanse overleden. Fer nanda Paton bereikte de respec tabele leeftijd van 121 jaar. Dit is natuurlijk 'n felicitatie waard, springen wij kunnen daar heel goed in komen ging een wethouder met een hamer te lijf om zijn eis de nodige kracht bij te zetten. Wij vinden dit laatste wel wat al te gortig. Wij, die ook om een woning zitten te sprin gen, zouden er niet aan denken om een wethouder in Waalwijk Ojéé, nee Wij willen deze rubriek be sluiten met een driewerf hoera in onze Echo-ronde voor een gebeurtenis die veel zon en vreugde heeft gebracht. Voor de eerste maal gaat deze bijzondere hulde naar allen, die hebben meegewerkt om de Sleu tel-actie tot een succes te maken. Al die oude huis-, schuur-, keu ken-, slaapkamer- en linnenkast- sleutels hebben de lieve som op gebracht van 383.000.—. Wij zijn nog wel niet aan de zestig millioen, vrienden, maar dit is toch al een schoon begin Daar gaat-ie dan. Hoera Hoera Hoera ATTENTIE. Wanneer advertenties, verslagen, berichten enz. steeds meer Donder dag-ochtend worden ingezonden, zullen wij in de toekomst deze plaatsen zover er tijd en plaats is en de rest tot een volgend nummer laten liggen. Red. en Adm. een noogie vmi i maar tochg wat is dit vergeleken stand Amsterdam-Dublin za i oudste Spanjaard: Smt.Ni- de kunstmaan in_een^ovaleobaan j om de aarde komen en twee tot vier weken in deze baan blij- Gut! ven. Daarna zal het ding als een meteoorsteenin de dampkring van de aarde verbranden. En dan? Te voet gaan is tegenwoordig niet alleen een trage bezigheid, maar ook een gevaarlijke onder neming Men is als voetganger geneigd om telkens wanneer men de overkant van de straat bereikt heeft „hoera! te roepen. Daar een auto echter aanzienlijk snel Ier is dan 'n voetganger gebeurt het maar al te dikwijls dat men die overkant niet bereikt althans niet heelhuids, met alle narig heid van dien. Om te voorkomen dat het „voetganger zijn eerlang onder de onbeschermde beroepen zal vallen, heeft de Zwitserse bond van voetgangers besloten een wereldliga van voetgangers op te richten. Of de Fords en de Buicks er zich veel van aan zul len trekken, is een andere vraag. In ieder geval weet u nu, dat u eerstdaags lid kunt worden van de zoveelste bond. Hoera Een inwoner van Den Haag kreeg genoeg van zijn sober be staan en wilde ook de bloemetjes wel eens buiten zetten. Zijn inko men liet dergelijke een feestelijke neiging echter niet toe, met het gevolg, dat de man een eigen cre- diet-sy'steem ontwierp. Hij open de in vele winkels maandreke ningen en kocht er maar op los, net zo lang tot de winkeliers wei gerden nog meer goederen te le veren. Dan ging hij naar een an dere winkel. Betalen deed hij nooit, hij achtte dit wellicht uit den boze. 61 winkels werden op die manier het slachtoffer. De Officier van Justitie vond dat he lemaal niet goed en eiste twee jaar gevangenisstraf tegen deze vrijbuiter. Hij zei: „Dit is Lerg- ste geval van flessentrekkerij dat ik ooit héb meegemaakt. En dat wil wat zeggen 1 Het geluk is een wonderlijke vogel, wie hem vangt heeft hem. Dat ondervond ook een Rotter damse opkoper, die van een bag- gerbedriif een blikken bus op- kocht, die het vorig jaar uit de haven was opgevist. De bus was zwaar en de opkoper meende er een strop aan te hebben, wanthij kon het ding, dat gevuld scheen met een soort nikkelerts, nergens kwijt raken. Tenslotte kwam zijn neef op het idee om het erts te laten onderzoeken op een labo ratorium. Het erts bleek wolfram te zijn, een zeer duur metaal, dat maar in enkele fabrieken in Ne derland wordt gebruikt. Waarde van de bus: 16.000 5 17.000 Kijk, zoiets hebben wij nu nooit eens Als u in 't holst van de nacht lawaai aan de deur hoort, dan denkt u: daar is iets niet in or de U stapt uit het warme bed op het koude zeil, neemt de kachel- pook en tijgt op onderzoek uit, vastbesloten om een onwelkome dief een tik te geven. Zo handel de in ieder geval een heer uit Apeldoorn. Hii hief de pook, opende de deüren stond te genover een rasechte Himalaya- beer, flink uit de kluiten gewas sen en in het minst niet bang voor de pook. De beer zei niet „Goeden-nachten de man zei niet: „Kóm d'r in!" Deur dicht, man in bed, bibberend. Beer weer terug naar dierentuin, boos over zoveel ongastvrijheid. Men komt tegenwoordig wel heel erg tegemoet aan de gemak zucht van de mens, of beter ge zegd: de gemakzucht van de mens gaat steeds groter vormen aannemen. Wie er niets voor voelt om zijn inkopen in de win kel te doen, kan vandaag alles per post bestellen. Hij krijgt al les netjes thuis, kan het op zijn gemak bekijken en passen en be hoeft pas vijf dagen later de prijs geheel of gedeeltelijk -over te maken. Dat men wat dat be treft tot rare dingen kan komen, bewijst het nieuwste Amerikaan se „mode-snufje". Men kan daar nu per post haar bestellen. Niet zo maar haar per pond of kilo, maar keurig geknipt volgens het gewenste model. Ponny, krullen, p«ird»staart«n, vlechten en alles Dat de Brabantse boeren honkvaste lieden zijn, blijkt uit de cijfers, die de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond heelt ge publiceerd. Vorig jaar zijn na melijk ruim 100 gezinsleden min der geëmigreerd dan in 1954. En als de, voortekenen niet bedrie gen, zal het emigratiecijfer over 1956 nog lager zijn. Zo ziet u maar weer: Oost West thuis best m Als u rubberzolen onder uw schoenen hebt, dan kunnen er binnenkort vreemde dingen met u gebeuren. Amerikaanse en Duitse dokters zijn namelijk tot de conclusie gekomen- dat ie mand, die enkele uren op rub- berzolen rondloopt, zich lang zaam zou kunnen laden met sta tische electriciteit die een ver mogen van 1500 volt bereikt. Hieruit zouden dan ernstige kwa len aan hart en zenuwstelsel kun nen voortvloeien. Wil zitten dus goed beschouwd vol electriciteit, want wij lopen al jaren op rub berzolen. Maar ons hart is nog long en vol goede moed, en wat onze zenuwen betreft geloven wij dat wij ons met minder belasting heel wat prettiger zouden voelen dan zonder rubberzolen. I Naar eerst nu in Vaticaanstad bekend wordt, heeft de commu nistische overheid van de Chi nese stad Zi Ka Wei de zusters van het Karmelitessenklooster aldaar gedwongen om tijdens de Kerstnacht voorstellingen bil te wonen in nachtclubs van minder allooi. De politie beweerde, dat de zusters maar een plicht had den en dat die bestond in het deelnemen aan openbare verma kelijkheden. Bij hun terugkeer in het'klooster was juist een pries ter "earriveerd, die de zusters hoogst verdacht voorkwam. Zij weigerden dan ook de H. Mis, opgedragen door deze „priester bij te wonen en de H. Communie uit zijn handen te ontvangen. De communisten zullen wel weer zeggen, dat het allemaal met waar is. Weet u waarmee het ook niet zo goed schijnt te gaan Met wij aarzelen eigenlijk om met onze grote voeten de intimiteit van de slaapkamer binnen te stappen, maar het moet nu een maal om ook in deze onze voor lichtende taak te vervullen met de nachtkleding in ons dier bare vaderland. Het schijnt wel, dat de Nederlander een zorgwek kende onverschilligheid ten aan zien van zijn nachtkleding aan de dag legt, want de heren uit de textielwereld hebben uitgere kend, dat wij in dit lage land slechts 2% millioen pyama s en nachthemden per jaar „verbrui ken". Dit is natuurlijk veel te weinig, als men mag aannemen dat een normaal mens gemiddeld één pyama of nachthemd per jaar verslijt. Hieruit zijn natuur lijk alle mogelijke conclusies te trekken, maar de meest voor de hand liggende is toch wel, dat de meesten van ons zo maar in hun jaegertje onder de wol dui ken. (Wat wij doen gaat u na tuurlijk niet aan Toch zouden wij wij zijn nu eenmaal an ders dan iedereen een andere oorzaak willen aanwijzen voor deze geringe nachthemden- en pyama-slijtage. Wij Nederlanders zijn een zo nijver en noest volk, dat wij bijna niet aan slapen toekomen. Er moet dus meer ge slapen worden In pyama Wel terusten! De bekende Waalwijkse kunst schilder, de heer Theo van Delft, heeft in opdracht van het ge meentebestuur van Deurne een portret geschilderd van H. M. de Koningin, dat een plaats zal krij gen in de raadszaal van het ge meentehuis. Dit zeer bijzonder geslaagd portret van de Waalwijkse schil der die al meerdere zeer ge waardeerde portretten schilderde van H. M. de Koningin zal volgende week worden geëxpo seerd bii de fa. Jonkers, Schapen- markt te Den Bosch. We kunnen iedereen aanraden, wanneer men in de gelegenheid is, dit vorste lijke portret te gaan bewonde ren PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETEN SCHAPPEN IN NOORD-BRABANT EN VER. VOOR HEEMKUNDE - WAALWIJK. Gelukkig zijn er meer vreem de lieden op de wereld dan wij. Een Duitser stal een watermeter en gaf zich zelf aan, hetgeen na tuurlijk heel mooi is (dat aan geven dan). Toen de rechter vroeg waarom hij zulks gedaan had, zei de man niet om meer water te krijgen, nee. hij had thuis acht kinderen en wilde graag eens een paar weken uit rustenin de gevangenis. De rechter evenwel was een wijs man. Voor straf kreeg de man geen gevangenisstraf Eindhoven heeft ook zijn heet gebakerde lieden. Een man al daar, die om een woning zat te Woensdagmiddag beeft het Revalidatie-centrum een bezoek gebracht aan de GSW werkplaats van de Gemeentelijke Dienst van Sociale -Zaken te 's-Hertogen bosch aan het Laageinde alhier. Vele zusters en maatschappelijke werksters, alsmede drie plaatse lijke geneesheren waren aanwe zig, terwijl ook de AVO verte genwoordiger niet ontbrak. Daar de heren v. Roosmalen en Dingemans, resp. voorzitter en secretaris, niet aanwezig kon den zijn wegens ziekte en een an dere vergadering, werd het wel komstwoord gesproken door de Heer W. F. A. Leenaerts, direc teur van voornoemde Gemeente lijke Dienst, die daarna een uit éénzetting gaf van doel enwerk wijze van deze werkplaats. Hij deed een beroep op de Heren Doktoren en de dames om be hulpzaam te zijn bij de plaatsing van de reeds tewerkgestelden in het vrije bedrijf en het opsporen bij de werkgevers van werk zaamheden. Want zonder vele en verschillende werkobjecten kan deze werkplaats niet functione ren. Bij de discussie deelde de heer Leenaerts mede, dat alleen lichamelijk minder-validen wor den tewerkgesteld het defect mag echter niet al te ernstig zijn personen uit alle gemeen ten die onder het Revalidatie centrum vallen kunnen geplaatst worden, mits de gemeente be reid is de niet-gesubsidieerde lonen, sociale lasten en reiskos ten voor haar rekening te nemen. Verzoeken om plaatsing moeten alle lopen over de heer Dinge mans van het G.A.B te Waal wijk. (Momenteel zijn reeds en kele minder-validen te werk ge steld, waarvan 2 met een arm- prothese. Daarna werd de werkplaats bekeken. Dokter Lenglet dankte en zegde namens allen volledige medewerking toe. VERGADERING K. O. R. ANTOINETTE BLOM ZINGT BIJ DE AVRO. Het verheugt ons te kunnen melden dat de concertzangeres Antoinette Blom morgen, Dins dag 24 Januari, van 11 uur tot 11.20 uur wederom een zangreci tal zal verzorgen voor de AVRO. Het programma bestaat uit lie deren van Schubert, Diepenbrock en Hans Schouwman. Vele Waalwijkers zal het een genoegen zijn onze oud-stadge note weer te kunnen beluisteren. VERWARMING ST. JANSKERK. De werkzaamheden, die mo menteel aan de St. Janskerk ver richt worden, hebben een drie voudig doel, n.L: verbouwing en verbetering van de sacristie, een nieuw lokaal voor het vrouwe lijk jeugdwerk en een nieuwe verwarming voor de kerk. In de vorige winter bleek na melijk, dat de verwarming in de kerk beslist onvoldoende was, hoewel de drie ketels op volle capaciteit werden gestookt. Bij een nader onderzoek kwam aan het licht, dat de installatie ver sleten was. Na vele besprekingen besloot men een nieuwe ketel met zware olie te laten plaatsen. De opdracht daartoe werd ver leend aan het Technisch Bureau J. Scheepers te Heerlen en de kosten bedragen ongeveer 14.000 gulden. Naar schatting zal er, na 't ge reed komen van de vol-automa- tische bediening, voor „slechts" 2500.per jaar aan brandstof worden gebruikt, hetgeen bete kent dat bij een stookseizoen van ongeveer 5 maanden de verwar ming van de kerk 100.per week gaat kosten. Het verwar mend Vermogen van de nieuwe installatie bedraagt een veelvoud van dat van de vorige. Opstaan - Pijn! Gaan zitten - Pijn! Buig» af bukken - Pan - Pijn! Reken toeh ai met die rhenmatische pijnen. Neem Krusehen! DE ECHO WHEÏ ZUIDEN 79e JAARGANG No. 6 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. BENOEMING. Met ingang van 1 Februari a.s. is het hoofd der inspectie belastingen te Waal wijk, de heer W. J. Bijsterveld, benoemd aan het departement van Financiën te 's-Hage, afdeling organisatie. Hoewel wij de heer Bijsterveld deze promotie gaarne gunden. zullen velen met ons zijn vertrek ten zeerste betreu ren, omdat hij èn als belasting-inspec teur èn als Waalwijks burger ieders ach ting en waardering genoot. Het moge hem en de zijnen in z'n nieuwe functie in elk opzicht wel gaan. THEO VAN DELFT SCHILDERDE PORTRET VAN H. M. DE KONINGIN. De besturen van het Provinciaal Ge nootschap en de Vereniging voor Heem kunde te Waalwijk nodigen U beleefd uit tot het bijwonten van de kringavond te Waalwijk in Hotel Verwiel (Markt) op Donderdag 26 Januari s avonds 8 u. Agenda 1. Opening. 2. Voordracht door dr, F. Vercarn- menJeroen BosCh - Breugel, met licht- beelden. 1 3. Gedachtenwisseling. 4. Sluiting. G.S.W. WERKPLAATS. De afdeling WaalwijkHeusden van de Katholieke Onderwijzers Bond 'hield Vrijdagavond in Hotel Verwiel een bij eenkomst, waarvoor ondanks het slechte weer een grote belangstelling bestond. De gewone agendapunten werden af gehandeld; zo was er bij de Ingekomen stukken een schrijven betreffende retrai tes en de data hiervoor werden vastge steld. t I De contributie werd meegedeeld, zou hoogst waarschijnlijk wordlen verhoogd van f 23.tot f 30. Een bijzonder agendapunt vormde uiteraard het afscheid dat de afdeling nam van de secretaris de heer F. v. d. Broek, die benoemd is tot hoofd der school in De Steeg. Hartelijk werd hij bedankt Voor alles wat hij voor de afdeling had gedaan, en vervolgens werd als zijn opvolger aan gewezen de heer C. van Dongen uit Waspik; de vacante bestuurszetel zal voortaan worden ingenomen door de heer Hommel. Tenslotte luisterden de aanwezigen vol belangstelling naar een lezing van de weleerw. Pater Dr A. J. Nieuwenhuis O.P. die een heldere uiteenzetting gaf van de sexuele problemen op de Lagere School. =S t bovendien, zoals de circulaire zegtde drumband is niet alleen van de KAJ, maar van heel (Waalwijk. Wij vinden, dat Waalwijk trots mag zijn op zon bezit en dat Waalwijk de activiteit van deze band moet waarde- rten en steunen. VERKEER EN WATERSTAAT IN NOORD-BRABANT. Over dit onderwerp sprak Ir J. Goo- den, daartoe uitgenodigd door de afde ling 'Heusden van de 'KVP, in het Patro naatsgebouw in de Put terstraat. De heer Gooden, die directeur is van de dienst gemeentewerken te Breda, sprak o.m. over het Delta-plan, dat ook voor het land van Heusden en Altena van grote betekenis zal blijken. Hij wees op het grote belang van de ontsluiting der hele provincie en speciaal ook* van het Land van Heusden en Al tena. In dit verband sprak hij over de brug bij Gorinchem als den 'belangrijke schakel in het ontsluitende wegennet. Over 7 jaar zal het wegverkeer in Noord43rabant verdubbeld zijn; het hui dige wegennet zal dit toegenomen ver keer onmogelijk kunnen verwerken en voorzieningen zullen dus geroffen moe ten worden. I 1 Speciaal de verkeerssituatie in het Land van Heusden ten Altena noemde dhr. Gooden zeer primitief en de plan nen voor verbetering werden door hem toegelicht. Gedacht wordt ook, zei hij, aan een weg, die Tilburg via Waalwijk met Sleeuwijk zal verbinden, waarvoor een brug bij Drongelen noodzakelijk is. Getracht zal worden dit traject op het rijkswegenplan te 'krijgen. Denk niet dat Uw geval hopeloos is. Duizenden vóór U hebben zich even el lendig gevoeld. Totdat zij Krusehen gin gen gebruiken. Ieder morgen de beroem de dagelijkse dosis. En er, zoals velen vóór hen, baat bij vond'en. De zes mi nerale zouten van Krusehen wekken Uw bloedzuiverende organen op tot her nieuwde, krachtige functie. Onzuiverhe den krijgen geen kans meer zich op te hopen. Het bloed wordt gezuiverd, de bloedsomloop gestimuleerd. Begin ook die weldadige Kruschen-kuurl Hoe eerder hoe beter. feilloze stiptheid van een groepje koel bloedige mannen, die het huzarenstuk minutieus hebben voorbereid. Aangeno men wordt 'dat de rovers buitenlanders zijn en dat zij hun buit gewicht 250 kilogram binnen een half uur na de roof al aan de andere zijde van de Zwit sers—Franse grtens hadden gebracht. De chauffeur het zelfs het portier open en ook nam hij het contactsleuteltje niet mee. Toen de man naar binnen ging stapten de dieven in de wagen en reden weg. Twee minuten later ontdekte de chauffeur de diefstal. ZEVEN-EN-TWINTIG DODEN Bij' VIER VLIEGONGELUKKEN. Drie vliegtuigongelukken in 'Engelang en één in Tsjecho-Slowakije hebben Vrij dag 27 doden en een aantal gewonden geëist. Het Tsjechische vliegtuig dat in het Tatra-gebergte verongelukte, ver voerde 26 personen, allen Tsjechen. Van hen werdén er 22 gedood. Vier hepen zware verwondingen op. De gevolgen van de vliegongelukken in Engeland waren het ernstigst in Sus sex, waar een Meteor straaljager van de RAF neerstortte in de hoofdstraat van het dorpje 'Wadhurst. Een klein hotel, twee winkels en vijf huizen 'brandden volledig uit. De twee inzittenden van de Meteor en de bejaarde bewoonster van eten van de getroffen huizen kwamen om het leven. ilr® f jtftiW KAPPER DADER VAN DRIEVOUDIGE MOORD TE BRUSSEL. Een Brusselse kapper, Jean Marie Lefebre blijkt de drievoudige moord te hebben gepleegd op generaal Deiser en diens twee huisgenoten. De man is Woensdagmiddag aangehouden en hij heeft eten volledige bekentenis af gelegd. De moordenaar blijkt ongeloof lijk wreed en koelbloedig gehandeld te hebben, volgens een tevoren beraamd plan. K.A.J. DRUMBAND BEGINT NIEUWE DONATEURSACTIE. De populaire drumband van de Waal wijkse KAJ heeft zich in een circulaire tot de gemeenschap gericht, in Welke circulaire wordt aangekondigd dat men de nieuwe donateursactie weer begonnen is. Op 'Zaterdagen 21 en 28 Januari zou den en zullen de Kajotters de donateurs van hun drumband de donateurskaart weer aanbieden, en trachten ben die nog geen donateur zijn, dit te maken. Voorgaande jaren maakte men bij ge legenheid van de donateursacties een mars door telkens dat gedeelte van Waalwijk, dat bewerkt moest wordien. Dit jaar heeft men van marsen afgezien, omdat het bestuur, zoals gezegd wordt in de circulaire, het onmogelijk acht eten mars in dit jaargetijde te maken. De er varingen die zij de laatste jaren hebben opgedaan, hebben hun ervan overtuigd, dat zij de jongens niet prijs mogen geven aan de wispelturigheid van het weer. De drumband heeft een succesvol jaar achter de rug; enkele malen keerde zij met lauweren beladen huiswaarts van een concours, ten zij vierde feestelijk haar eerste lustrum en organiseerde een groot nationaal drumband concours, dat ieders sympathie had. De zeer ongun stige weersomstandigheden op die dag hebben grote financiële lasten op de drumband gelegd. Mede daarom bevelen we de actie van de drumband graag in aller belangstel ling aan; de jongens zijn het waard, en ISRAËL KRIJGT EEN STRENGE BERISPING VAN V.-RAAD. De Veiligheidsraad van de V. N. heeft Donderdag met algemene stemmen een westelijke resolutie goedgekeurd waarin Israël wordt veroordeeld wegens de aanval op 11 December op Syrische stellingen aan het meer van Galilea, Israël wordt aangespoord, zic'h voor taan aan zijn verplichtingen te houden. Blijft het in gebreke, dan zal die Veilig heidsraad moeten overwegen, „welke verdere maatregelen op grond van het handvest vereist zijn om de vrede te be waren of te herstellen." De drie westelijke grote mogendheden, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, hebben pogingen verijdeld om in de resolutie eten clausule te doen opne men, dat Israël 'aan Syrië schadevergoe ding zal moeten betalen voor de aanval waarbij 56 Syriërs en zes Israëliërs sneuvelden. De Sovjet-afgevaardigde Sobolev heeft vergeefs getracht voorrang te verkrij gen voor een Zuidslavische ontwerp resolutie. De Veiligheidsraad besloot evenwel met 'acht tegen twee stemmen (de Sovjet-unie en Zuidslavië) en één onthouding (Perzië) de Westerse reso lutie het eerst in stemming te brengen. Toten deze beslissing gevallen was, ver klaarde de Zuidslavische afgevaardigde, voor het ontwerp van de drie westelijke mogendheden te zullen stemmen, zelfs al was dit niet geheel bevredigend. DUITS LEGER TOETSSTEEN VOOR DEMOCRATIE. Ondanks zijn tachtig jaar en een ijs koude wind heeft kanselier Adenauer Donderdag de helft van alle Westduitse strijdkrachten geïnspecteerd. Het was de eerste officiële parade van het nieuwe leger, elf jaar nadat de parades van Hit- Iers laatste marskolonnen verstomden. „De oprichting van strijdkrachtten als onderdeel van onze staatsinstellingen, na een onderbreking van meer dan 10 jaar, betekent een toetssteen voor onze demo cratie", zo sprak de kanselier van ach ter een electrisehe straalkachel die in de openlucht stond opgesteld. „Hierbij moe ten alle positieve krachten hun goede wil en bereidheid tonen." Alle onrust in de bondsrepubliek over Adenauers gezondheidstoestand scheen op het exercitieveld in Adernach op slag verdwenen. De kanselier zag er frisch en tenergiek uit. Vóór zijn vertrek uit Bonn had hij een woordvoerder laten verklaren, dat hij er niet aan denkt af te treden. Bij de verkiezingen van het volgend jaar zal hij zich candidaat stellen voor een derde ambtstermijn. (Volkskrant) GOUDDIEVEN BRACHTEN BUIT OVER ZWITSERSE GRENS. 1 'De 25 goudstaven ter waarde van één millioen gulden, die Donderdagavond uit een vrachtauto in Genève werden gesto len, bevinden zich nu in het buitenland. Dit heeft Charles Knecht, hoofdcommis saris van politie in het kanton Genève, meegedeeld. De spectaculaire diefstal de groot ste en de gewaagdste uit de annalen van de Zwitserse politie werd volgens Knecht uitgevoerd met het gemak en de REEDS f 1-247.264.60 VAN SUS II AFGEREKEND. De girodienst in Den Haag heeft ex tra-personeel in dienst moeten nemen om het overstelpende werk aan te kunnen, dat veroorzaakt wordt door de tiendui zenden overschrijvingen in verband met SUS II. Alleen aan afrekeningen van de zesduizend officiële verkoopadressen der loterij is reeds een bedrag binnengeko men van f 1.247.264.60. Dit betekent, dat tijdens de trekkingen de liquidatie van SUS II reeds in volle gang is. Nog ruim drie ton zal in de komende dagen binnenkomen. Bovendien stromen te Rotterdam bij tienduizendten de bestellingen binnen voor de trekkingslijsten. Tot dusver heeft men op het hoofdkwartier van de SUS de bestellingen kunnen bijhouden. Wanneer na de laatste- trekking de trefc- kingslijst met 5506 prijzen gedrukt kan worden, dan zullen al degenen, die ge- gireerd hebben, reeds daags er na de lijst in hun bezit hebben. Verwacht wordt, dat op 25 of 26 Januari de ex peditie der trekkingslijsten. op volle toe ren draait. F 383.000 VOOR VLUCHTELINGEN. De inzamelingsactie „de vluchteling wacht op uw sleutel" van de Nederland se federatie voor vluchtelingenhulp, die de afgelopen maanden is gevoerd, heeft in totaal f 383.000 opgebracht. Dit is op de slotbijeenkomst van deze actie, die werd gehouden in de stadsgehoorzaal in de sleutelstad Lelden, meegedeeld door de voorzitter van de federatie, de heer M. A. Reinalda. De heer Reinalda zei het hele Neder landse volk in al zijn geledingen en groeperingen dankbaar te zijn, omdat deze actie gesteund is door dat hele Ne derlandse volk. Niettemin acht hij het werk van de federatie nog lang niet af gesloten, aangezien haar werkterrein nog enorm is. Het leed van de vele vluchte lingen is nog te groot. ACTIECOMITÉ EX-KNP RICHT NIEUWE PARTIJ OP. In aansluiting aan zijn communiqué van 16 December 1.1. deelt het comité van actie ex-KNP mede, dat de reac ties van het publiek op dat communiqué van diten aard zijn geweest, dat in de vergadering van Zaterdag 7 Januari j.l. te Utrecht het besluit werd genomen tot oprichting van een nieuwe partij, die de naam zal dragen van „nationale urne (op algemeen christelijke grondslag) Een voorlopig bestuur werd benoemd, waarvan de functie van voorzitter, vi- ce-voorzitter en secretaris-penningmees ter zal worden waargenomen 'door resp. de heren ir. R. van Lissa Nessel, G. H. Mulder en dr. J. Zonnenberg. Het voorlopige bestuur stelt zich als eerste taak de organisatie van de partij in zodanige mate te verwezenlijken, dat mede hierdoor succesvolle deelneming aan de Kamerverkiezingen zal kunnten worden bereikt. Ter voorkoming van misverstand wordt er tenslotte nog op gewezen, dat van bepaalde zijde verspreide berichten, waarbij relaties tussen figuren als Wes terling e.d. en de nationale unie werden gesuggereerd, van elke grond zijn ont bloot. 'I 5 DODEN IN VERKEER. Vijf mensenlevens heeft het wegver keer Vrijdag geëist. Onder hen zijn twee kinderen. E>e wielrijdster die Vrijdag na een ongeluk in Amsterdam overleed, is het eerste dodelijk slachtoffer van het verkeer in de hoofdstad in 1956. Deze vrouw, de 49-jarige H. van der Bos, kwam Vrijdagmiddag op de Een- hoornsluis met het voorwiel tegen een

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 11