escherming Bevolking Waalwijk Pro pagan da-avond „DE MAGNEET" 4 „DE MAGNEET" thuisstiksters jongste bediende Eén week OPRUIMING flndrc van Rils* 30 Nieuwe Naaimachines pKima a.c&ina.'z.wikkiK BEZOEKT de op Dinsdag 24 Januari des avonds om 8 uur in zaal V9Thalia"9 Stationsstraat zoekt werk aan huis een bekwaam Overledersnijder een Schalmer Café „DE DREEF". dragende Zeugen. OPRUIMING!! met 10 korting. Fa.M.C.SmitenZn. PRIMA STIKSTERS enige prima 5 Electr. d raagbare Naaimachines voor magazijn en winkel. VAN LOON-SCHRAUWERS 28 48 24 DRAGEN EN MENINGEN ONZER LEZERS KINDERWAGENS EEN WINKELMEISJE WONINGRUIL. MEISJESFIETS U MOK A 8 Ringspoel Handnaaimachines 5 Luxe Salonkast Naaimachines 12 Electr. Naaimachines I. C. MORTIER EXTRA AANBIEDING 4 DB EOHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 JANUARI 1956 4 MECHIE NAAISTER COUPEUSE BIEDT ZICH AAN: voor vast thuiswerk. HALLOHALLO BEZOEKT N. Groenendaal-v. Broekhoven. Zoute Snijbonen Wed. J. R. KOOL ZN. model 1955 RESTANTEN enigszins met het vak bekend. Wij maken er U op attent dat ons filiaal Grotestraat 37 31 Januari WORDT OPGEHEVEN. Dus profiteer nog van de koopjes, waar buiten de opruimingsprijzen nog 10 °o korting op gegeven wordt. Te koop gevraagd Q JO DE GRAAF g S BERNARD KENNEPOHL KINDER- EN MEISJESSCHOENFABRIEK Gasthuisstraat 124 a Kaatsheuvel vraagt voor direct: TE KOOP 30 tot 40 °/0 beneden prys Levenslange garantie. (de beroemde stoparmnaaimachine) ZOEKT GEVRAAGD VOOR DIRECT (productie 400 paar per week) SCHOENFABRIEK J. MUYZELAAR-BRENT bij Dames Modehuis WAALWIJK Spotprijzen Koopjes DINSDAG en WOENSDAG 24-25 JANUARI EXTRA LAGE PRIJZEN Deze reclame is geldig in al onze winkels.! Waalwijk, 21 Jan. 1956. Mijne Heren, In verband met een door „Een groep oud-voetballers" uitge schreven circulaire, zou ik het op prijs stellen indien U onder staand artikel onder het hoofd Ingezonden Stukken in Uw blad zoudt willen opnemen. Hoewel ik nog geen oud-voet baller ben, kan ik toch niet nala ten om mijn bewondering uit te spreken over de „dapperheid", waarvan de heren, die in de nacht van Vrijdag op Zater dag j.l. een hekelbrief aan het adres van WSC huis aan huis hebben laten bezorgen, getuigen. Nog afgezien van het feit, dat de ze circulaires anoniem waren, viel het mij op, dat de bezorger van deze brieven alleen de hui zen aan deed, die in het duister waren gehuld. Zo kreeg mijn buurman wel een dergelijke cir culaire, terwijl bedoelde bezor ger er angstvallig voor waakte, óm onze deur, waarachter nog licht brandde, aan te doen. Een blikken medaille voor moed, be leid en dapperheid is hier volgens mij wel op zijn plaats en daarom nogmaals „hulde" voor deze werkers in de nacht. Wat de inhoud van de circu laire betreft kan ik vrij kort zijn. De KNVB, die bij het 40-jarig bestaan aan WSC de bonds vlag aanbood (al was het dan wat laat), getuigt nu toch wel dat WSC inderdaad 50 jaar bestaat door het aanbieden van een wim pel, die aan zo'n 50-jarig bestaan verbonden is, en deze wimpel werd aangeboden op de dag van het jubileum. En de woorden, die de voorzitter van de KNVB in 't gedenkboek van de jubilerende vereniging schreef, zijn ook niet uit de lucht gegrepen. Het afstemmen der fusie (hier is reeds genoeg over geschreven) getuigt enkel van de saamhorig heid onder de WSC-ers. Van sportiviteit schijnen deze „groep oud-voetballers" overi gens geen kaas gegeten te heb ben, anders hadden ze de namen van de personen, die in deze cir culaire zijn genoemd, wel achter wege gelaten, evenals de hunne. Het zou simpel zijn om de uit geschreven circulaire van het begin tot het eind te weerleggen, maar laat ik het hierbij maar la ten. Ik dank de redactie van „De Echo van het Zuiden" voor het opnemen van bovenstaand stuk, maar ik wil niet eindigen zonder mijn naam te noemen. H. VAN DAALEN Nieuwstraat 37 Waalwijk. (Eventuele correspondentie aan dit adres; anonieme brieven wor den echter in het vervolg niet meer beantwoord). Geachte Redactie, Met genoegen las ik 't vlugschrift dat verspreid is aangaande het Gou den Jubileum van W.S.C. Het oude „Circus Drop" schijnt hier weer zijn standplaats te hebben ingenomen, tenminste als wij de zaak van de humoristische kant bekijken. Die heren Oud-voetballers schijnen spreekwoordelijk Vooral goed on derlegd te zijn. Alleen hadden zij er nog enkele passende aan toe kun nen voegen, zoals: „Het is allemaal geen goud wat er blinkt"; Wie de schoen past, trekke hem aan" en „Bij nacht zijn alle koeien zwart". Nu is het voor mij toch wel een raadsel waarom deze heren zich over een verenigingsjubileum zo druk kunnen maken. Als men de waarde van zo'n feest niet erkent, komt men gewoonweg niet feliciteren, en daarmee „basta". Ik moet hier denken aan de woor den van een Thomas a Kempis „Het zijn allemaal geen heiligen die ter bedevaart gaan", en als vervolg hierop zou ik willen zeggen: ,Het zijn allemaal geen huichelaars, die op een receptie komen. Achter de schermen fluistert men echter dat er bij die pamfletschrijvers bij zijn, die het 40-jarig bestaan van W.S.C. wel erkend hebben en op de receptie zijn geweest, en, ondanks dat er geen zwarte bondsvlag was, die dag zo links en rechts toch vele zwarte borrels hebben gedronken, waarmee ik maar zeggen wil, dat de critiek op het geen 50-jarig bestaan van W.S.C. toch zo laat komt. Ter completering wil ik er nog aan toevoegen, dat de naam W.S.C. geen 50 jaar bestaat, maar de ver eniging als zodanig zeer zeker. Of heeft soms ooit iemand gehoord dat 'n pas opgerichte vereniging recht streeks in de derde klas N.V.B. ging spelen? (zie W.S.C. seizoen 1921- 1922). Ik zou zeggen, Oud-voetballers en anti-W.S.C.-ers, maak je niet zo kwaad en speel thuis met vrouw en kinderen een spelletje „Mens erger je niet". U dankend. D. E. Vrede. (Wij willen er aan herinneren dat deze rubriek alleen openstaat voor vragen en meningen onzer lezers, die daarvoor naar het oordeel van de redactie geschikt zijn, deze dus kan weigeren of ondertekening ver langen; overigens neemt zij geen enkele verantwoording op zich. Wat bovenstaand onderwerp be treft, zouden wij willen adviseren: niet reageren op dergelijke naar geestige wanproducten, die onder bescherming van anonimiteit en nachtelijke duisternis in de brieven bus worden gestopt. Red. HERHALINGSOEFENINGEN. f 5.uitkering voor elke extra-dag. .Alle 1731 man van de derde di visie, waarvoor in een wetsont werp verlenging van de wettelijk toegestane termijn voor herha lingsoefeningen wordt gevraagd, zullen een vergoeding' krijgen van 5.voor elke dag, die zij boven het maximum van 85 da gen dienst moeten doen. Minis ter Staf heeft dit medegedeeld naar aanleiding van het vrij al gemeen in de Tweede Kamer ge stelde verzoek om een extra-uit kering voor deze extra herha- hngsdagen. Aan een algemene regeling voor vergoedingen bij herhalings oefeningen wordt thans gewerkt. De minister meent, dat binnen enige tijd een redelijke oplossing voor dit probleem kan worden verwacht. WEEKEINDE BRACHT ZWARE STORMEN. Vier personen zijn om het leven gekomen en een groot aantal werd gewond tijdens de zware stormen die het afgelopen weekeinde boven Noordwest-Europa woedden. Vele schepen raakten in nood. Twee daarvan werden door de bemanning m de steek gelaten. In Amsterdam raakten vele bewoners van woon schuiten in nood. WESTERLING WEER ACTIEF? Volgens ongecontroleerde berich ten zou ex-kapitein Westerling met een motorboot op Sumatra zijn ge land. Hij zou zich gevoegd hebben bij de rebellen, die vanuit Atjeh opereren. K.R.O.-DIRECTEUR OVERLEDEN. In Milaan is Zondag onverwacht overleden de heer P. A. M. Speet, directeur van de K.R.O. en finan- cieel-economisch adviseur van de Ned. Radio-Unie. Hij zou dit jaar 60 jaar zijn geworden. Met dank aan God geven wij met vreugde kennis van de geboorte van ods vijfde kindje die bij het H. Doopsel de namen ontving MkjiitMÜ F«edaricus Johannes" M. Trommelen-Pullens Sjef - Walter - Jos - Wilma. Waalwijk, 21 Januari 1956. Ttjdel. St. Nicolaas-Ziekenhuis Kamer 4 liefst voor winkel of atelier. Brieven onder No. 7463 aan het bureau van dit blad. of Brieven onder No. 7464 aan het bureau Jan Tuerlings te Kaatsheuvel. Zaterdag 28 januari 6-11 uur en Zondag 29 jan. van 411 uur Prima muziek. Nette bediening Prima consumptie. Aanbevelend, WIJ HEBBEN voor slecht trekkende kachels of vuile schoorstenen ROETEX per pakje 65 ets. Drogisterij Van Amelsvoort Op de Markt Tel. 2286, KAATSHEUVEL TE KOOP Keuze uit verschillende. C. W. PULLENS, Laageinde 114 WAALWIJK Tel. 2725 WAALWIJK WIJ HEBBEN Originele Noorse LEVERTRAAN Grote vierkante flacon fl,15t Drogisterij Van A meisvoor Op de Markt Tel. 2286, KAATSHEUVEL (inclusief matrasje) Verder nog enkele vloerbedekking, gordijnstoffen en behangselpapier. Woninginrichting aan de Markt KAATSHEUVEL. In een Levensmiddelenzaak annex manuf acturenhandei is direct plaats voor Brieven onder No. 7462 Bureau van dit blad te Kaats heuvel of Waalwijk. Aangeboden Middenstands woning aan de rand van Den Bosch, 6 kamers, grote keuken en bijkeuken, voor en achtertuin. Huur f 36.per maand. Gevraagd Middenstands woning te Waalwijk, minimum 6 kamers. Brieven onder No. 7451 bureau van dit blad. grote maat. Adres te bevragen bureau van dit blad. OttOCXJöCXXlOOOOOüGQÖÖÖQOOOVXJGOöööOOOÖQGOQOOO ONDERTROUWDn -f- - - >r O Huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis van Berkel 8 en Rodenrijs op Donderdag 9 Februari te 10 uur; O hierna plechtige huwelijks-inzegening en solemnele H. Mis in de parochiekerk van O. L. Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs om 11 uur. Q Receptie in Hotel Schuring van 45'/2 uur. Q Kaatsheuvel, Roestenbergstraat 14 8 Berkel en Rodenrijs, Noordeindseweg 100 9 Toekomstig adresO Wethouder Schippersstraat 16, Berkel en Rodenrijs (x:xiOOGirü:^oc«:iorK-v^o«::<^(xyiot:y>cr:x^ocx;ooof>oo(yyiotxa VAN RIJMENAM N V. FRUITWEG 17 DEN HAAG vraagt voor de afdeling LEDERWAREN Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Per soneelszaken. Mondelinge sollicitaties dagelijks tussen 4 en 5 uur. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van wat normaal een goede naaimachine kost. Het merk mag met het oog op deze lage prijs niet worden bekend gemaakt. Bestaande uit: compleet met koffer en hulpstukken compleet met koffer en hulpstukken desgewenst te leveren naar eigen interieur compleet met koffer en hulpstukken. Deze zullen worden verkocht tegen contant geld en gedemonstreerd bij U aan huis. Event, betaling ook mogelijk v.a. f 3.per week- Gratis les aan huis in stoppen en borduren. Ook zig-zag naaien is met deze machines mogelijk. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt. Brieven te richten onder nr. 7465 bureau v. d. blad. Mgr. Völkerstraat 8 KAATSHEUVEL afgehaald in de winkel 1 pak AVEHA BAKMEEL 500 gr. van 33 voor 1 blik AVEHA LEVERPASTEI 200 gr. van 54 voor 3 DROP ROLLEN van 30 voor Bovendien steeds GEROOKT VET SPEK, 500 gr95 GELDERSE ROOKWORST met loodje per stuk 69 PUIK KOKENDE GROENE ERWTEN eerste soort, 500 gram 32 prima kwaliteit, 500 gram 27

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4