dag. u VROOM DREE§MAM woetis prijzen BILJARTEN ADVERTEERT IN DIT BLAD SLECHTHORENDEN DE DRIE ANKERS sTk) PHILIPS TRANSISTOK HOOR APPARAAT VAN BOXTEL 64° 39c 288 HUISHOUDSTER of DIENSTBODE KINDERWAGEN. IN 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 JANUARI 1956 6 ALLEEN GELDIG WOENSDAG 25 JANUARI 's-HERTOGENBOSCH TILBURG - HELMOND Clubkampioenschappen van het District Waalwijk van de KNBB. De spanning om het clubkam pioenschap van het District Waalwijk van de KNBB wordt steeds groter. Staat de ene week en vereniging aan het hoofd van de ranglijst, de volgende week wordt de koploper weer voorbij gestreefd door een zustervereni ging. Ook de individuele presta ties van de spelers zijn nogal aan schommelingen onderhevig. In't begin van de competitie b.v. wa ren het G. Roomer van Ons Ge noegen 1 en Cor Verhagen van 't Zwaantje 1, die door hun uitzon derlijke prestaties het allerbeste deden verwachten. Momenteel zijn de prestaties van deze beide spelers maar heel middelmatig. Hier stellen we tegenover de ver richtingen van Ad v. Cromvoirt van BSV. Deze topspeler kon in het begin van de competitie moeilijk op gang komen, doch hij wist zich op schitterende wij ze te herstellen en in de ontmoe ting met Ons Genoegen 1 wist hij met een dlgemeen gemiddelde van 24 en een hoogste serie van 89 G. Roomer gedecideerd te ver slaan. De uitslag van deze ont moeting was als volgt Ons Genoegen 1. aant. car pt brt h.s. gem. G. Roomer 260 141 15 48 9.40 J. Willemse 160 78 25 14 3.12 M.deRuijter 160 160 37 30 4.32 Jas. Passier 145 111 28 21 3.96 BSV, A. van Cromvoirt 360 360 15 89 24.— G.deKroon 130 130 25 28 5.20 A. Maas 90 87 37 12 2.35 P. Timmermans 90 90 28 16 3.21 Met 62 won BSV deze ont moeting. In klasse D speelden Nooit Volleerd 3 en Nooit Volleerd 2 tegen elkaar in hun eigen club lokaal. In prettig gespeelde wed strijden werden de punten ten slotte broederlijk gedeeld; 4 4 was hier de uitslag, terwijl de wedstrijden het volgende resul taat hadden; Nooit Volleerd 3. aant. car pt brt h.s. gem. A. Pullens 100 80 41 8 1.95 J.v.d.Water 100 100 51 10 1.96 Leo Slaats 100 100 32 10 3,12 H.deMunnik 100 70 43 8 1.62 Nooit Volleerd 2 H. Pullens 130 130 41 20 3.17 E. v. Herpt 115 110 51 10 2.15 J.deKuijper 100 51 32 17 1.59 W. Swinkels 100 100 43 18 2.32 In klasse C. ontving de vereni ging Centraal haar zustervereni ging Ons Genoegen 1 De familie Teurlings schijnt ditmaal een ernstige gooi naar het kampi oenschap te willen doen. De bes te prestatie werd hier geleverd door C. Teurlings. die met een gemiddelde van 7.14 gedecideerd won van C. v. d. Sanden, die hij on 45 liet staan. Ook A. Teur lings, die van G. Roomer won, speelde een goede partij; 62 voor Centraal was hier de uit slag met de navolgende stand der partijen: Centraal. aant, car pt brt h.s. gem. A. Teurlings 145 145 22 29 6.59 F. Teurlings 130 119 26 19 4.57 C. Teurlings 100 100 14 27 7.14 F.v.d.Gouw 100 100 20 14 5. Ons Genoegen X G. Roomer 260 248 22 53 11.27 M.deRuiiter 160 160 26 29 6.15 C.v.d.Sanden 115 45 14 11 3.21 Jac. Passier 145 90 20 21 2.50 Eveneens in klasse C was 't Zwaantje 1 de gast van BSV. Ook in deze ontmoeting toonde Ad van Cromvoirt wederom zijn uitzonderlijke klasse. Met een gem. van 21.18 en een hoogste serie van 63 moest M. v. Bracht van 't Zwaantje in hem zijn meerdere erkennen, hoewel een gem. van 12.53 en een hoogste serie van 52 van v. Bracht er toch ook mochten zijn. Piet van Huiten van 't Zwaantje begint ook zijn oude vorm terug te vin den. Met een gem. van 12.89 en een hoogste serie van 67 wist hij zijn wil op te leggen aan G. de Kroon van BSV. Daar Cor Ver hagen even te laat zijn eindspurt inzette, waarbij hij een serie van 65 liet noteren, moest hij aan A. Maas de winst afstaan, terwijl P. v. d. Mee van André Hamers won. Weer was het BSV dat deze ontmoeting met 62 won. De partijen hadden de volgende uit slag: BSV. aant. car pt brt h.s. gem. A. van Cromvoirt 360 360 17 63 21.18 G. de Kroon 130 106 21 25 5.— A. Maas 90 90 27 23 3.33 P. v. d. Mee 85 85 43 10. 1.97 't Zwaantje 1. M. v. Bracht 300 213 17 52 12.53 P. v. Huiten 270 270 21 67 12.89 C. Verhagen 200 192 27 65 7.— A. Hamers 160 149 43 20 3.46 In klasse D was Nooit Volleerd 3 de gastheer van Ons Genoegen 2. Hier toonde alleen A. van de Water van Nooit Volleerd 3 dat hij zijn pas gewonnen kampioen- schao en de districtswedstrijden 3e klasse waardig is. Hij won zijn partij mét een gem. van 3.35 en een hoogste serie van 24 van C. Rombouts van Ons Genoegen 2. De overige spelers van O G 2 wonnen echter hun resp. partijen zodat laatstgenoemde vereniging deze ontmoeting met 62 won. De uitslag dezer partijen was Nooit Volleerd 3. A. Pullens Leo Slaats A.v.d.Water aant. car 100 100 pt brt h.s. gem. 86 44 12 1.95 78 36 9 2.16 100 100 30 24 A.deMunnik 100 59 57 7 3.35 1.03 Ons Genoegen 2. C.v.d.Sanden 115 J. Swinkels 85 C. Rombouts 115 Th. Philippart 100 100 57 115 44 17 2.61 85 36 11 2.36 96 30 13 3.20 8 1.75 Tenslotte ontving 't Zwaantje 2 in haar clublokaal bij v. Bracht Nooit Volleerd 2. 't Zwaantje wist deze ontmoeting in een 6-3 zege om te zetten. Alleen Frans Slaats, die pas van een ziekte is hersteld, kon zijn oude cadans nog niet vinden en moest de eer laten aan H. Pullens van Nooit Volleerd 2. Door deze overwin ning van 't Zwaantje 2 zet zij de koploper van deze afdeling. Ons Genoegen 2, vlak op de hielen, zodat de spanning in beide afde lingen er nog volop in blijft. De stand der partijen in deze ont moeting was: 't Zwaantje 2. aant. car pt brt h.s. gem. Tom Burmanje '85 85 55 12 1.54 P. Hesselberth 90 90 43 10 2.09 Jos Duquesnoij 85 85 59 9 1.44 Fr. Slaats 145 119 36 20 3.30 Nooit Volleerd 2. W. Swinkels 100 92 55 8 1.67 E. v. Herpt 115 86 43 10 2.04 J. Kuijper 100 75 59 9 1.29 H. Pullens 130 130 37 18 3.51 Naar wii vernemen, is de deel name aan de persoonlijke dis trictskampioenschappen 2e klas se zeer bevredigend. voor dag en nacht. TE KOOP zo goed als nieuwe BEKENDMAKING. FEDKA SCHOENFABRIEK vraagt prima overlederschalmer personeel snijderij en jongens voor diverse afdelingen DEMONSTRATIE op DINSDAG 24 JANUARI a.s. van 16 tot 21 uur: Hotel „De Twee Kolommen", Grotestraat, Waalwjjk FEUILLETON van „De Echo van het Zuiden" 24) Verberne was ineens weer de politieman. „Niets aanraken", be val hij. „Ga naar beneden en zoek een telefoon. Heb je die ge vonden, dan draai je de vijf achtjes, en vertel je wat er ge beurd is. Snel!" voegde hij er aan toe, toen hij zag dat Peter nog aarzelde. Gehoorzaam liep Peter naar beneden. Inspecteur Verberne knielde neer bij het lijk en beschouwde het wat aandachtiger. Hij voelde aan het gelaat. Huiverend trok hij zijn hand weer terug. Het ge zicht was ijskoud. „Vermoedelijk al geruime tijd dood". Peinzend keek hij naar de houding van de man. De grote plas reeds gestold bloed had een ovale vorm. Hij is of onmiddellijk dood geweest of tenminste bewusteloos en later door bloedverlies gestorven. Na dat de steek is toegebracht, heeft hij zich niet meer verroerd, Was zijn conclusie. Hoe zou de dokter er verder over denken? Gehurkt bij het lijk zittend, keek hij de kamer eens rond. Ze was eenvoudig, welhaast armoe dig gestoffeerd en maakte niet de indruk regelmatig schoon ge houden te worden. Het bed was slordig weggetrokken en het lin nengoed niet al te schoon. Over al lag stof en sigarettenas. Be hoedzaam op zijn tenen liep Ver- herne rond, zoekend en speurend naar eventuele sporen. Zijn rus teloze natuur had er al spoedig de brui aan gegeven rustig van uit een plaats alles te observe ren. Een openstaande kastdeur trok zijn aandacht. Hij keek even naar binnen. Er hingen een paar kledingstukken in en boven op de plank lag wat ondergoed. Hij rekte zich uit, om verder op de plank te kijken. Meer dan wat serviesgoed, een oude pijp, een paar pakjes tabak en een paar boeken met Griekse titels lag er niet. Zijn ogen gleden verder. Op de vloer stonden een paar schoe nen. Dan werden zijn ogen in eens getrokken door een uitge doofde sigaret, welke op de bo dem van de kast lag. Hij zoog er zich wat dieper over heen. Geen twijfel mogelijk. Ze was uitge trapt. Een zwarte streep van as en half verbrande tabaksdeeltjes sprak een duidelijke taal. Inspec teur Verberne richtte zich op en •keek peinzend naar het stuk si garet. Hoe kwam dat daar? Men trapt toch doorgaans geen siga- het uit in een kast? Stond dit in verband met de moord op Perpa- gos? Had daar soms iemand ge staan? Hij eek omhoog en mat de afstand tusen de vloer en de plank boven in de kast. Een niet te grote persoon kon daar ge makkelijk staan. Hij noteerde deze ontdekking in zijn geheu gen. Op een oud bureau, dat in de hoek tegenover het bed stond, richtte zich nu zijn aandacht. Het was niet gestoten en de vol gende minuten onderwierp hij 't aan een nauwgezet onderzoek. Hij Werd hierin gestoord door 't geluid van een stoppende auto en het geklap met portieren. „Daar zullen ze zijn", dacht de inspec teur. Achter elkaar, als eenden op «en rijtje, kwamen1 enkele man nen naar boven. Als eerste kwam dokter Prinssens, de politiearts, binnen. Het was een lange schra le man met een onvriendelijk ge zicht. Hij groette de jonge in specteur met een knikje en liep onmiddellijk op het lijk toe. De volgende was hoofdinspecteur Willems, het tegenbeeld van de dokter. Hij was vrij corpulent en er lag altijd een vriendelijke trek op zijn blozend gezicht. „Ha, die Verberne", begroette hij zijn collega. „Een moordje ontdekt?" Zij wendden zich tot het lijk. „Ik weet niet wat het is, maar 't ziet er niet zo moeilijk uit", merkte Willems met een ernstig gezicht op. „Heb je al iets ontdekt? Hoe hebben jullie dat lijk eigenlijk gevonden? Er was toch nog ie mand bij?" Inspecteur Verberne bracht kort en zakelijk verslag uit. „Juist, juist", meende Willems op te moeten merken. Dokter Prinsen was gereed met z'n voor lopig onderzoek. „Morsdood en waarschijnlijk al 6 tot 8 uur. Messteek in de rug. Vermoedelijk het hart geraakt. Sectie op het lijk zal dat moeten uitwijzen. Hier is het wapen." Hoofdinspecteur Willems, in specteur Verberne en Peter, die eerst op de achtergrond gebleven was, maar nu ook naar voren kwam, bogen zich over het wa pen dat de dokter hen aanreikte. Het was een lange dolk met sier lijk, doch eenvoudig uitgesneden benen heft en met een vlijm scherp geslepen lemmet. „Een onvriendelijk ding", vond Verberne. „Lijkt het u ook niet van Chinese makelij, hoofdin specteur?" De aangesprokene knikte zwijgend. „Laat het zorg vuldig inpakken en op 't hoofd bureau onderzoeken op vinger afdrukken. Veel zal dat niet op leveren, maar het moet gepro beerd worden." Verberne wenkte een agent en gaf de order door. „Heb je het lijk al verder on derzocht?" vroeg de hoofdinspec teur. „Ik heb eerst het dokters- onderzoek afgewacht. Als de fo tograaf zijn werk nu doet, dan kunnen we daarmee onmiddellijk beginnen." De fotograaf was al met zijn apparatuur bezig en enkele ogen blikken later flitsten de blitz- lichtlampen. Inspecteur Verberne kon nu in actie komen. Hij knielde naast het lijk neer en begon de broek zakken van de dode te onderzoe ken. Er zat niet veel in: een bos sleutels, een portemonnaie, een niet al te schone zakdoek en een doosje lucifers. Daarna voelde hij de andere zakken na. Een pakje Egyptische sigaretten, een portefeuille, wat kleingeld en 'n horloge waren nu zijn buit. „Mmmm" bromde de hoofdin specteur bij het zien van dat ka rige resultaat. Hij snuffelde de portefeuille na. Inspecteur Verberne bekeek 't pakje sigaretten. Dan liep hij in- zens op de asbak toe, die hij had zien staan op een kleine tafel in het midden van het vertrek. Er lagen een aantal peuken in, die hij nauwkeurig bekeek. „Juist", bromde hij dan tevre den. „Het zijn twee soorten". Hij liep weer naar de kast en raapte •het daar liggende peukje op. „Royal Minor" stond er op het mondstuk. „Daar heb ik iets..." merkte hij verheugd op. „Wat heb je?" vroeg de hoofdinspec teur, die de portefeuille in de steek liet en bij hem kwam staan. „Ik vond het in de kast hier Hij wees met de hand naar de hangkast, „op de vloer een uit getrapt stuk sigaret. Het viel me •net al op en toen dacht ikwie doet nu zoiets? Ik kwam op de gedachte dat er wel eens iemand in die kast gestaan kon hebben. Dat gaat net, kijk maar." (Wordt vervolgd) SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. Restantpartij extra iware graslinnen lakens, met kl. vlekjes. Maten 136 x 240 en 136 x 225 cm. ^68 van 6.90 voor Zuiver zijden gavroche, in een grote maat, in QQc diverse tinten 'O Grote partij katoenen kinderbroekjes, wit rib- kwaliteit met tricot boordjes, Leeftijd 1 tot 6 jaar Qc 0.68 en M1© Prima bedkussen, gevuld met eerste kwaliteit Q50 kippendons Muts en shawl, in zuiver wol, rood/wit, wit/rood, koren/wit en. mais/bruin. Een leuk stelletje C 88 voor Uw dochter Zuiver wollen Deiana jongenspullover, met V-hals of ronde boord en contras terende bies in div. kleuren, 4 jaar A2S kleine stijging per maat Grote restantpartij liter- Prima emaille toiiet- flessen shampoo, prima emmer, compleet "575 schuimend en fris 4 38 met deksel «3 geparfumeerd, perfles Sperciebonen, grote pot, per pot statie Hoestdrups, in s gezochte winter- melange, 250 gram en uit- Zeer voordelige restantpartij extra zware keperflanel, in moderne dessins, 70 cm. breed, verkopen wij alleen vandaag QOt van 1.35 voor O Mousse nylon ankiets en sokken, passen altijd, in zeer chique dessins. 2^® Ankiets sokken Porceleinen kop met „Prisma" schoenen, met schotel, in een bijzonder ijzersterke vormrubber zooi. sterke kwaliteit. Keuze uit Ook in gespmodel. Maten 3 verschillende 4{}c 32-35 5.98 28-31 4.98 banddecors ÖO 24-27 4.28 88 22-23 3.48 20-21 voor haar rijdende fiets, viel en werd door een bestelauto overreden. De 23-jarige H. J. uit Winschoten kwam Vrijdagavond op de Beersterweg in zijn woonplaats met zijn motor in een sloot langs de weg terecht. Een voorbijganger vond hem dood. De oor zaak van bet ongeluk is niet bekend. De 70-jarige J. van der Hout, gepen sioneerd 'hoofd van een school, is Vrij dagmiddag in Baarn aangereden, toen hij per fiets de Torenlaan overstak. Hij overleed kort daarop. In Barneveld is Vrijdagmorgen het 4- jarig zoontje van de familie Bettink, wo nend aan de Lunterseweg, doorgereden. In Rolde is de 12-jarige Corrie Knol door eten vrachtwagen aangereden en gedood. GEVKAAGD by Dame alleen (R.K.) MEVR. E. STUYT-v. d. BRINK Dorpstraat 1 CASTRICUM. (N.H.) (Tel. 02518—380) Adres te bevragen Bureau van dit blad. COSTUUMS, regenjassen, re genmantels, demi's, winter mantels, mantelcostuums f 10.- maandelijks. Schrijf aan Super Standing, Statenlaan 41, ARNHEM. Kleur en maat vermelden. Het Hoofd van het GEMEENTEBESTUUR van DRUNEN maakt bekend dat vanaf 25 januari 1956 voor eenieder ter gemeente secretarie ter inzage ligt, het gewijzigde wederopbouwplan met bijbehorende bescheiden der gemeente Drunen zoals dit door de Raad dezer gemeente bij besluit van 14 oktober 1954 werd vastgesteld en door de Minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting bij beschikking van 16december 1955, no. 1266725 werd goedgekeurd. Het Hoofd van bet Gemeentebestuur van Drunen' A. D. C. SNELS. AanmeldenKANTOOR LOUIS VAN DRUNEN Grotestraat 8 Drunen. Wij stellen U in de gelegenheid het nieuwste (batterijverbruik slechts enkele guldens per jaar) met zijn vernuftige eigenschappen te beproeven en houden daartoe een Hier kunt U in een rustige omgeving al Ook experts van PHILIPS NEDERLAND Uw problemen met onze deskundigen n.v. hebben voor deze demonstratiedag bespreken. bun medewerking toegezegd. IEDERE BELANGSTELLENDE IS VAN HARTE WELKOM. Tilburg Eindhoven Den Bosch Breda Roosendaal HelmondBoxtel. door: PIKE NORTON WILL'S

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6