DE LMGSÏEMI Waalwijkse en Langstraaise Courant Nieuwe R.K. Jongensschool in Antonius-parochie. Nieuwe straten in Baardwijk. ORUNEN In Waalwijk brandde Openbare school!! VLIJMEN 91 ELSHOUT SPRANG RAAD VAN WAALWIJK BESLIST OVER Agentia en prae-atlvïezen. Interessante demonstratie van parate bescherming. MAANDAG 23 JANUARI 1956. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO VM HEÏ ZUIDEN 79e JAARGANG No. 6 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL, 2002. Dr vau BEURDENSTRAAT 8, OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" asBggBisgT t»rav "üe raad van de gemeente Waalwijk zal in zijn vergadering; van Donderdag a s. te beslissen krijgen over een aantal belangrijke voor- stdlcn van B, en Daar is het voorstel medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe R.K. Jongensschool voor L.O. in de St. Antonïusparochie, no dig wegens de enorme uitgroei van dit deel der gemeente. Er is een voorstel tot het aanleggen van nieuwe straten in Waal- wijk tussen de Thorbeckelaan en de Baardwijksestraat. B en W. vragen voorts een nieu w crediet ten behoeve van de be- kénde doorbraak aan het Hoekeinde, terwijl zij voorts o m. voorstel len afwijzend te beschikken op een verzoek van de afdeling Waal wijk van de Vereniging tot Bescherming van dieren, om haar in net bezit te stellen van een klein, doch goed ingericht dierenasyl. Tenslotte bieden B. en W. in deze vergadering de raad de begroting voor 1956 aan. sige school niet economisch meer is te achten. B. en W. ver zochten de Inspecteur van het Lager Onderwijs dan ook te be vorderen, dat de bouw van een 6-klassige .jongensschool met een lokaal voor handenarbeid op de' urgentieli.jst voor 1956 wordt ge plaatst. Per 1 September waren 294 leerlingen op de St. Aloysius- school. Wegens een te groot aantal leerlingen voor één lokaal moest de eerste klasse reeds gesplitst j ^an Ju u I; am ós rti n n v n n r worden in een le klasse A en le l®.1? vaiï mtbreidin^ Onder deze omstandigheden biedt de bouw van een nieuwe 6-klassige school de enige uit komst. B.en W. zijn het dan ook eens met het schoolbestuur, dat voor afdoende oplossing stich ting van een tweede 6-klassige school vraagt met een lokaal voor handenarbeid. De; toeneming van het aantal leerlingen zal echter nog sterker worden in 1956, in welk jaar op zijn minst 130 woningen van de gemeente gereed zullen komen, ongerekend de particuliere wo ningen, welke in aanbouw zijn. Bij verdere toewijzing van bouwvolume in 1956 zullen B. en W. verder gaande plannen tot af bouw dezer wijk in het kader van het uitbreidingsplan maken, ter wijl in voorbereiding zijn werk zaamheden inzake het ontwerpen van nieuwe plannen in onderde- 1. Vaststelling van de notulen der openbare vergadering, gehouden 29 December 1955. 2. Ingekomen stukken. 3. Onderzoek geloofsbrieven nieuwbenoemd raadslid A. Dereksen. 4. Voorstel tot wijziging der alge mene politie-ver ordening. 5. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de afdeling Waal wijk en Omstreken der Neder landse Vereniging tot Bescher ming van Dieren. 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de tot standbrenging van een door braak aan het Hoekeinde. 7. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor straataan- leg in Baardwijk. 8. Voorstel inzake afrekening ver goeding ingevolge art. 35 van 't besluit buitengewoon lager on derwijs 1949 over de jaren 1950 tot en met 1954 voor de Don- Bosco-school te Waalwijk. 9. Voorstel tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der lager onderwijswet 1920 ten behoeve van de bouw van een R.K. Lagere Jongensschool in de St. Antoniusparochie. 10. Voorstel tot aankoop grond in de buitenpolders. 11. Voorstel tot aankoop grond aan de Zuider-Parallelweg te Baard wijk. 12. Voorstel tot aankoop grond aan de Tweede Zeine te Waalwijk. 13. Voorstel tot aankoop grond na bij het zwembad. 14. Voorstel inzake huurverhoging gemeentepand. 15. Aanbieding gemeente- en be drijf sbegrotingen en begroting gemeentelijke instelling voor Maatschappelijke Zorg voor '56. 16. Voorstel tot wijziging van het algemeen ambtenarenreglement en van de arbeidsovereenkom stenverordening. 17. Wijziging begroting 1955. Wijziging politie-verordening. Naar is gebleken bestaat het voor nemen in deze gemeente een mid delendepót te vestigen van de „Ver eniging voor sexsuele hervorming'". Aangezien de werkzaamheden van genoemde vereniging niet in overeenstemming zijn met de op vattingen van het grootste gedeelte van de bevolking dezer gemeente; lijkt het B, en W. noodzakelijk om; evenals in andere gemeenten is ge schied, de algemene politie-veror dening van deze gemeente zodanig te wijzigen, dat deze werkzaamhe den niet mogen worden uitgeoefend. Gemeente bouwt geen dierenasyl. De afdeling Waalwijk en Omstre ken van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren richt zich met een verzoek tot de raad om haar in het bezit te stellen vam een klein, doch goed ingericht die; rentehuis. Een werkelijk goed dierentehuis blijkt voor Waalwijk, aldus voor noemd verzoek, 'n dringende nood zaak. Bij het plaatselijk secretariaat van genoemde afdeling van de ver eniging worden regelmatig zwerf dieren, gebrekkige en zieke dieren ter verzorging opgenomen. Uit voor noemd verzoek van de vereniging blijkt tevens, dat aan de vele aan vragen om plaatsing van dieren ter verzorging in haar asyl in verband met het nijpende tekort aan plaats- ruimte, niet kan worden voldaan. B. en W. zijn evenwel van oor deel, dat het verlenen van finan ciële steun in dier voege, dat van gemeentewege de bouw wordt tot stand gebracht van een dierenasyl, niet ligt op de weg der gemeente. Het particulier initiatief dient hier, naar de mening van B. en W., voor te gaan. De totstandkoming van een dierenasyl kan niet worden gezien als een zuiver gemeentelijk belang. De gemeente heeft hier slechts een aanvullende taak. Indien vanwege de vereniging de bouw van een dierenasyl wordt tot stand gebracht, zijn B. en W. echter wel bereid zich nader te beraden of en zo ja, tot welk bedrag, subsidie in het nadelige exploitatiesaldo dient te worden verleend. In dit ge val zullen zij nadere voorstellen daartoe doen toekomen, B. en W. stellen derhalve voor op het verzoek van het bestuur van de afdeling Waalwijk en Omstreken van voornoemde vereniging om be schikbaarstelling van een dieren asyl afwijzend te beschikken. Doorbraak Hoekeinde. Zoals bekend is, heeft het ver- keersvraagstuk in onze gemeente steeds de aandacht van B. en W. ge had. Speciaal het zeer drukke ver keer in de Grotestraat heeft steeds zorgen gebaard. Eén van de vraag stukken, welke dringend voorzie ning vragen, is de situatie aan het Hoekeinde/hoek Grotestraat. Reeds in 1953 werd door de raad een crediet beschikbaar gesteld voor aankoop van enkele panden, welke een goede verkeersoplossing ter plaatse in de weg staan. Eveneens werd reeds een crediet toegestaan voor het doortrekken van de Grotestraat bij het Hoekein de in Oostelijke richting. Dit crediet is evenwel weer ingetrokken, zulks in verband met voorgenomen wijzi ging in de desbetreffende plannen. Aangezien het pand Grotestraat 352/352a binnenkort door de bewo ners wordt verlaten, hebben B. en W. door de directeur van gemeente werken een nieuwe kostenbegroting doen opmaken voor het doortrekken van de Grotestraat in Oostelijke richting en wel tot aan de Thor beckelaan. In verband met het karakter van deze straataanleg (dienstig voor 't doorgaand verkeer), achten B. en W. het billijk 40% van de kosten ten laste van de algemene dienst te brengen, af te schrijven in 20 jaren vanaf 1957, in welk jaar het werk eerst voltooid kan zijn. Nieuwe straten in Baardwijk. Door B. en W. is de laatste jaren betekenende aandacht geschonken aan de planologische uitleg van het Westelijk en Zuidelijk gedeelte van Waalwijk, alwaar in korte tijd nood zakelijkerwijze grote terreinen, aan de agrarische beroepsbevolking ont trokken, bouwrijp werden gemaakt. Deze ingreep in de sociale struc tuur van de bevolking vond niet al leen plaats om aan de sterk toege nomen vraag naar geschikte bouw terreinen te kunnen voldoen, maar ook om de monotone lintbewou- wing te doorbreken en de gemeente een fraaier aanzien te geven. Eenzelfde behoefte bestaat ten aanzien van het Oostelijk deel der gemeente, gelegen onder Baardwijk en in grote lijnen begrensd door de Baardwij ksestraat, N.-Parallelweg, Thorbeckelaan en Laageinde. In dit gedeelte der gemeente is nage noeg geen bouwrijpe grond meer beschikbaar sinds de Baardwijkse- straat aan beide zijden, met uitzon dering van een klein gedeelte aan de Westzijde, geheel bebouwd is. Uitgaande van dit onbebouwde gedeelte, komen op de eerste plaats voor bebouwing in aanmerking de gronden gelegen in de hoek Baard- wijksestraatN.-Parallelweg. B. en W. hebben een plan doen opstellen voor aanleg aldaar van een zes-tal straten, met daarbij behorende rio leringswerken, zulks teneinde ook aldaar mogelijkheden voor woning bouw te scheppen. Zoals daarin blijkt, zullen geen straten bestemd worden voor door gaand verkeer, zodat alle kosten bijgeschreven dienen te worden op de waarde van de ontsloten terrei nen. worden in een le klasse A en le klasse B. Er moet op gerekend worden, dat per 1 September a.s. de nieuwe eerste klasse wederom gesplitst zal moeten worden, te meer daar de bevolking dezer wijk dan inmiddels weer aanmer kelijk zal zijn toegenomen. Als dan zal een 8e lokaal in gebruik moeten worden genomen. Door de zo even bedoelde aanwas der bevolking in de St. Antoniuspa rochie zullen echter ook de an dere klassen, welke momenteel alle reeds geheel bezet zijn, over bevolkt worden. Er zal een situ atie ontstaan, welke slechts op te lossen zal zijn door 't bouwen van nieuwe lokaliteiten. De be staande lokalen kunnen namelijk niet meer dan 48 leerliiwop- j nemen, terwijl tiideliike lokali teiten in deze nagenoeg geheel nieuwe wijk niet aan te wijzen zijn. dit gedeelte der gemeente. Op de andere scholen is geen gelegenheid tot het plaatsen van leerlingen uit de Sint Antonius parochie. Burgemeester en Wethouders bieden tenslotte ter vaststel ling aan de ontwerpen van de ge meente- en bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1956. De ge- meentebegroitng is zoals reeds bekend is slechts sluitend met inachtneming van een geraamde onthaald op de traditionele trac- tatie van de B.B.koffie met worstebroodjes. Dit gezellig sa- menzitten na een koude, natte en inspannende arbeid werd geo pend door Burgemeester Teijs- sen. Hij noemde deze oefening in alle opzichten geslaagd en 't deed hem goed zijn lekenoordeel be vestigd te zien door de mening van deskundigen. Hij dankte op de eerste plaats de medewerkers en hij verzekerde hun, dat deze oefening op prijs gesteld is, omdat zij overduidelijk heeft aangetoond dat de B.B. haar taak verstaat. Verder wees de burgemeester nog op de band, die een dergelijke oefening schept en op de samenwerking, die zij in grote mate bewerkstelligt en die de basis is waarop de B.B. is ge fundeerd. In deze dank werden tevens betrokken de autoriteiten van de BJ3., de bevolking en de pers voor de belangstelling, die zij in het organisatieraain van deze oefening hebben getoond. Tenslotte sprak burgemeester Teijssen nog de verwachting uit, dat de pers het niet bij een ver slag alleen zou laten, maar dat zij levens zou wijzen op het be lang en de noodzaak van de B.B. En dit doen wij van ganser harte, want wij zouden niets lie ver zien dan dat iedereen ook overtuigd is van de scherpte van de andere kant van het mes. Wij willen dit doen in het artikel „Alsdat elders in ons blad is opgenomen. IN MEMORIAM. In Terneuzen overleed verleden week in de ouderdom van 86 jaden Mevr. de Weid. v. d. Vlugt. Mevr. v. d. Vlugt, echtgenote van Ds. v. d. Vlugt. was z.g. subjectieve verhoging van de lange tijd in Drunen woonachtig 'en algemene uitkering uit het ge- j «tond evenals haar man in hoog aanzien. BELANGRIJKE UITBREIDING van de Gemeentelijke Vakschool voor Schoenmakers te Drunen. i De gemeentelijke vaikschool voor Schoenmakers alhier zal, naar wij ver- meentefonds. Tevens bieden zij ter goed keuring aan de begroting voor 1956 van de Gemeentelijke In stelling voor Maatschappelijke Zorg. Zodra alle stukken geheel gereed en vermenigvuldigd zijn, zullen zij deze aan ieder van de leden doen toekomen. (Oefeningen, die ten doel hebben een parate bescher ming en hulpverlening bij eventuele calamiteiten te demonstreren, hebben altij d iets van een wrange humor in zich, een soort galgenhumor, die juist daardoor ontstaat, omdat er geen galg, geen beul en geen slachtoffer is. Of anders gezegd, omdat er generlei verhouding bestaat tus sen spel en werkelijkheid. En ook omdat ons, ondanks het „net-doen-alsof", tóch ergens een beklemmende huivering bekruipt. De huivering er de angst voor een apocalypti sche realiteit. Het mes snij dt dus van twee kanten. Ener zijds maakt een dergelijke oefening ons duidelijk dat zij, die zich vrijwillig hebben ingezet voor de bescherming van onze gemeenschap, inderdaad paraat zijn, anderzijds legt zij ons op dwingende wijze de vraag voor: wat doen wij als het helse geweld verraderlijk en zonder mededogen toe slaat Wat doen wij om in zo'n radeloos uur dat te red den wat ieder van ons het dierbaarst is: het leven 2e Jongensschool' in St. Anto nius-parochie. Door het R.K. Kerkbestuur der parochie van St. Antonius is tot de raad het verzoek gericht om medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 voor de stichting in die parochie van een tweede R.K. Jongens school voor gewoon lager onder wijs. De reden hiervoor is gele gen in de omstandigheid, dat de bestaande 6-klassige St. Aloysi- us-school te klein is geworden, zodat per 1 September j.l. als 7e lokaal een noodlokaal in gebruik is moeten worden genomen. In verband met de zeer snelle groei van deze parochie hebben B. en W. in overleg met het bestuur der genoemde school en in nau we samenwerking met de Inspec teur van het Lager Onderwijs reeds in 1954 maatregelen voor bereid teneinde aan de stijgende behoefte aan schoolruimte het hoofd te kunnen bieden. Met het oog daarop is op dezerzijds ver zoek de bouw van een nieuwe 3- klassige R.K. Jongensschool ge plaatst op de urgentielijst scho lenbouw voor 1954. Sindsdien voltrekt zich de uitbreiding dei- parochie evenwel in zodanig tem po, dat de bouw van een 3-klas- n we geloven wel, dat ie dereen, die Zaterdagmiddag de oefening van de Bescherming Be volking in Waalwijk heeft bijge woond, overtuigd is van de scherpte van het mes aan de ene kant. De mensen van de Brand weer, van de Opruimings- en Reddingsdienst en van het Ge neeskundig team, zij waren allen paraat en hebben duidelijk laten zien wat een goede organisatie vermag in ogenblikken van cha os en paniek. Het was vier uur toen de Di recteur van Gemeentewerken, de heer Kobben, via een geluidsin stallatie, opgesteld tegenover de Openbare school, de inhoud en het doel van de oefening uit eenzette. Verondersteld moest worden, dat de openbare school door vliegtuigen met brisant- en brandbommen was gebom bardeerd. Het gebouw brandde fel en er in bevonden zich een zeke,r aantal mensen, dat bij het bombardement was ge wond. Het werd bijna griezelig echt toen, op hetzelfde ogenblik dat de heer Kobben deze explica tie gaf, twee straaljagers brul lend over kwam, en misschien heeft toen menigeen een ogen blik diezelfde kilte gevoeld als wij, die vreemde rilling vanaf je voeten tot de kruin van je hoofd. Het hulpverleningswerk was in drie acties verdeeld. De Brand weer had op de eerste plaats de taak de brand meester te worden en verdere iutbreiding van het vuur te voorkomen. Daarnaast moest zij trachten om met be hulp van de ladderwagen de ge wonden in het gebouw via een reddingsgordel en brancard in veiligheid te brengen. En 't moet hier werkelijk met nadruk wor den vermeld, dat de comman dant, de heer Pot, en zijn man nen hun aandeel in het werk heb ben bijgedragen op een wijze, die respect afdwingt. Twee minuten na aankomst klom de eerste machtige waterstraal de lucht in en één minuut later smeet de tweede het water ver boven het schooldak uit. Even later kwa men nog twee kleinere stralen aan de Zuidzijde van het gebouw in actie. Het is bijna ondoenlijk de verschillende handelingen in chronologische volgorde te noe men, want tegelijk met het in ac tie komen van de spuitgasten werd ook de eerste gewonde via een reddingsgordel, die aan de top van de ladderwagen was be vestigd, in veiligheid gebracht. En tegeliikertijd ook ja, u moet het ons vergeven dat wij dit enige malen zeggen, maar het is onvermijdelijk, want geen enkele afdeling was vóór de andere, al les ging tegelijk in een voortref- felijke samenwerking en snel tempo, alsof er een precisieus raderwerk werd gedemonstreerd - tegelijkertijd dan waren ook de Opruimings- en Reddings dienst en het Geneeskundig team in actie en zij verdienen niet min der lof voor hun aandeel dan de Brandweer. De Opruimings- en Reddingsdienst onder leiding van de heer Koevoets had tot taak eventuele obstakels, ontstaan door de bominslag en de brand, uit de weg te ruimen en tevens om gewonden in veiligheid te brengen. Deze dienst verrichtte haar taak met dezelfde deskun digheid en snelheid als de brand weer, ook al had hij dan wat min der spectaculaire hulpmiddelen. In zeer korte tijd werden drie ge wonden in veiligheid gebracht en het nodige stutwerk verricht. Tenslotte het gemeentelijk Ge neeskundig team, gerecruteerd uit het Bode Kruis. Er zijn er misschien geweest, die deze stil le werkers en werksters nauwe lijks hebben opgemerkt, maar wij schrijven dit toch liever toe aan de stilte die de geneeskunde als een weldaad omgeeft dan aan hun onopmerkzaamheid. En in die stilte en onopvallendheid hebben de helpers en helpsters van de heer v. Nuenen hun taak verricht, een taak die zeker niet minder is dan het eigenlijke red dingswerk. Zij trachtten het red dingswerk te bekronen door de gewonden in ontvangst te nemen, hun eerste hulp te bieden en hun over te brengen naar een nabij gelegen medisch centrum. En de bekroning, het redden van men senlevens, dat is toch hetgeen waarop allen het oog gericht hebben, Brandweer, Opruimings- en Reddingsdienst en Geneeskun dig team. Tot slot van dit verslag van deze zeer geslaagde oefening, die twintig minuten in beslag nam, mogen wij vermelden, dat een aantal vooraanstaande personen van hun belangstelling heeft blijk gegeven. Onder de aanwe zigen merkten wij o.a. op: de Burgemeester van Waalwijk, de Provinciale Commissaris van de B.B. de heer Vorselaars, 't Kring- hoofd van de B.B. de heer Bij voet, de gemeentesecretaris van Waalwijk en wethouder v. Hees- wijk. Het commando van de oefe ning in haar geheel berustte bij de heer Kobben, Directeur van Gemeentewerken. nemen, dit jaar nog een belangrijke uit breiding ondergaan. Omvat de school thans drie leslokalen, na de uitbreiding zal de school zes lokalen omvatten met een totale oppervlakte van 270 tn2. De belangrijkste reden tot deze uit- breiding ligt in het feit dat na 1 Sept. I a.s. het leerprogramma niet machinaal onderwijs zal worden uitgebreid. Tot op j heden beperkte het machinaal onderwijs j zich alleen nog maar tot de avondcur- sussen. 'Het groeiende aantal leerlingen van de laatste jaren, alsmede de grote s belangstelling welke bestaat voor de j avondcursussen, hebben mede tot deze j uitbreiding geleid, welke een belangrijke mijlpaal zal blijken te zijn in het bestaan van deze van ouds bekende school. De uitbreiding van gebouwen 'en het leerprogramma, maken ook een uitbrei ding van 'het lerarencorps noodzakelijk. Het onderbrengen van de gemeentelijke vakschool in een nieuw gebouw, staat nog steeds op 't programma. Maar waar dit de eerste jaren nog niet zal kunnen j worden verwezenlijkt, zal de uitbreiding thans geschieden door de 'bouw van een houtten dubbelwandig schoolgebouw, waarmede 'de huidige ruimte zal worden verdubbeld.. Per 1 September a.s. zal met het nieuwe leerprogramma worden gestart, zodat ook dan het nieuwe gebouw ge reed zal moeten zijn. Naar wij verne men zal het machinaal onderwijs worden gegeven in aparte leslokalen en van Üe 1 270 m2 ruimte is 150 m2 beschikbaar voor het machinaal onderwijs. JUDO-DEMONSTRATIE EN WEDSTRIJDEN. De Judo-club uit Waalwijk gaf Za terdagavond' in het dorpshuis alhier een judo, Jiu Jitsie-avond. Medewerking werd verleend door de clubs uit s-Bosch en Tilburg. Onder leiding van de heer van Unen, leider der Tilburgse sport school, werden verschillende demonstra ties gegeven, waarbij de heer van Unen een duidelijke uiteenzetting gaf. De be langstelling voor deze demonstratie Ju do, Jiu Jitsie en Katas, was zeer groot. Aan de wedstrijden werd deelgenomen door een team uit 's-Bosch, een team uit Tilburg en twee teams uit Waal wijk. De fraaie beker ging naar het team van 's-Bosch. De kampioen der af deling Tilburg liet nog verschillende mooie staaltjes zien. Hij vloerde o.a. in 1 Yi minuut 6 tegenstanders. BILJARTEN. De Biljartclub O.O.O. hadi deze week een zilveren jubilaris, n.l. de heer G. van Engelten. Bij deze gelegenheid had men een feestavond belegd, waarop de heer van Engelen werd gehuldigd. 'Door de voorzitter de heer M. Elshout werd hem de zilveren draagmedaille uitge. reikt. Bij deze gelegenheid werd ook een onderlinge wedstrijd gehouden met het doel het persoonlijk gemiddelde te ver hogen. De uitslag was als volgt in 32 beurten: 1 P. Elshout boven gem. 1.43, 131 pt.; 2 M. Elshout boven gem. 0,98, 109 pt.; 3 M. v. d. Wiel boven gem. 0.423, 96 pt.; 4 J. Veltman b. gem. 0.420, 107 pt.; 5 J. v. Venrooy b.gem. 0.193, 94 pt.; 6 J. v. Vaalen b.gem. 0.192, 94 pt.; 7 G. Eelhout b.gem. 0.20, 66 pt.; 8 G. v. En gelen benedten gem. 0.13, 91 pt.; 9 C. v. Riel ben. gem. 0.34, 165 pt.; 10 J. Berg mans ben. gem. 0,41. 54 pt., 11 Fr. v. d. Wiel ben. gem. 0.45, 82 pt.; 12 C, Klomp ben. gem. 1,93, 61 pt. STATIEDAG. De Kon. Erk. R.K. Harmonie Beatrix hield Zaterdag statiedag. Bij deze gele genheid maakte men Zaterdagmiddag een muzikale wandeling. In de avonduren kwamen de leden met hunne dames, als mede de medewerkers en werksters van het faiicy fair in gezellig samenzijn bij een. de Carnavalsviering op 13 ten 14 Febr. a.s. Op beide avonden zal een gevari-y eerd programma worden gebracht, be staande uit zang en dans, afgewisseld door het optreden van Carnavalsgroe pen. Elke groep moet uit minstens vier personen bestaan en krijgt hoogstens 10 minuten voor op te treden. Copie van de tekst moet uiterlijk 5 Febr. zijn in gediend. De leider van elke groep draagt de verantwoording. Elke deelne mer moet lid of donateur zijn van Els hout Vooruit. Een jury zal punten geven voor tekst, costumering en voordracht. Elke groep krijgt een prijs. De groep die van de beide avonden het hoogste aantal pun ten heeft behaald krijgt een prachtige isselprijs. Ook is een wisselprijs be schikbaar voor degene die zich op 'beide avonden als de beste Carnavalsvierder ontpopt. TAFELTENNIS. In de strijd om de eerste plaats tegen K.A.J. I uit Vught heeft het le team van De Smashers met veel moeite een gelijk spel uit het vuur weten te slepen. H. Willems wist 3 partijen te winnten, P. Brok twee, maar A. Willems zat het niet mee. Hij kon niet bijdragen tot de overwinning. Het tweede team verloor van Hartog I uit 'Oss met 37. De dames wisten van J.C.V. IV uit Vught te winnen met 64. a de oefening werden de deelnemers (en de pers ook, dat mag u gerust weten) in Thalia CARNAVALSVIERING. Van het bestuur van Elshout Vooruit is een circulaire verschenen betreffende UITVOERINGEN MIDDENSTAND. In verband met de Vlijmens Midden standsactie werden Dinsdag 17, Woens dag 18, Donderdag 19 en Vrijdag 20 Ja nuari de avonden gegeven voor het pu bliek. Medewerking verleenden de vijf plaatselijke toneelverenigingen. Dinsdag en Woensdag in café Toonkunst en Donderdag en Vrijdag in Hotel Prinsen. Dat de middenstandsactie geslaagd is, blijkt wel uit de ruim 1100 bezoékers die deze 4 avonden bezochten, die tel kens door de voorzitter de heer W. Dalmans met een kort welkomstwoord werd geopend. De vijf plaatselijke to neelverenigingen brachten voot 'het voetlicht een blijspel in één bedrijf, die volgens loting werden opgevoerd: 1 Uti le Dulci; Gevecht om drie vrouwen; 2 Volharding: Als de 'klok 3 uur heeft ge slagen; 3 Vlijtoca: Ridder zonder vrees; 4 Amicitia: 'Kleptomaan en 5 V.G.T.: Het nachtelijk mysterie. De toneelliefhebbers hebben kunnen genieten van het goede spel van de Vlijmense toneelspeelsters en spelers. Thans was te zien dat onder de da mes ten heren vele goede krachten schui len. Het was een afwisselend program- met een gul applaus werd beloond, ma, vol komische situaties, die telkens BILJART- EN BARAKCONCOURS. In café Toonkunst van de heer van Buul werden Zaterdag en Zondag de wedstrijden voortgezet en ook nu was er weer veel animo. De strijd om de prachtige dagprijzen was spannend. Ben tiental eendvogels werd'en aan de win naars van Zaterdag en Zondag uitge reikt. Op Zondag 12 Febr. is het sluiting van deze wedstrijden. K. A. V. De K.A.V. afdeling Vlijmen houdt op Dinsdag 24 Januari in café B. Oremans een vergadering. Aan deze bijeenkomst zijn enkele attracties verbonden zoals hersengymnastiek, verloting enz. enz. DE ZWALUW. Zaterdag en Zondag was het voor de duivenliefhebbers van Groot Vlijmten en omstreken een mooie dag. De grote duivenkenner de 'heer Jules Govaerts uit Geel, België, was in het clublokaal van de Zwaluw aanwezig voor het keuren en koppelen van duiven. Ruim 500 duiven werden beoordeeld en gekoppeld. Het was zeer merkwaardig, dat hij bij elke liefhebber zijn beste vogels er uit haalde en hij gaf leerzame opmerkingen. Alten waren over zijn oordeel vol lof. We zullen dit seizoen bezien of zijn opmer kingen juist zijn. A. R. KIESVERENIGING. De voor a.s. Donderdag 26 Januari vastgestelde vergadering van de A.R. Kiesvereniging alhier, waarin als spreker zou optreden de Weled. heer M. de Kruis uit Rotterdam, moet wegens onge steldheid van de spreker tot nader te be palen datum worden uitgesteld. AFDELING SPRANG-WAALWIJK NED. CHR. BEAMBTENBOND. Bovengenoemde afdeling komt Vrij dagavond 27 Januari a.s. des avonds 8

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7