miWYR SPORT. ÜAPELLE WASPIK SPRANG-CAPELLE W.S.C. bleef meester over R.K.C. (1-3) 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 JANUARI 1956 2 Brillensp e ei a lis t VAN M A A R E N I JA AR MARK T Matige wedstrijd in sportieve sfeer. uur in de achterzaal van Hotel Verwiel te Waalwijk in feestelijke vergadering bijeen. O.m. zullen diverse wedstrijden plaats vinden, als improvisatie, mastklim- men, hersengymnastiek, enz. enz. Voor deze wedstrijden zijn aardige prijzen be schikbaar, terwijl tevens een gratis ver loting zal plaats vinden. Het belooft dus wel een gezellige samenkomst te worden waartoe ook de dames van de ledten zijn uitgenodigd. JAARVERGADERING ORANJE VERENIGING WILHELMINA. Woensdag 23 Jan. e.k. des avonds uur wordt in het Stationskoffiehuis r ruijssers de jaarlijkse algemene leden vergadering van de Oranjever. Wilhel iu.na gehouden, Ha een opemngswoo.c en het lezen der notulen volgen de jaar verslagen van secretaris en penning meester en een rapport van de finan ciële commissie, gevormd door de heren ii. r.iaijers en j. Kraak. Voor de verkie zing van bestuursleden kunnen ter ver gauenng candidaten voor de te vervui ion vacatures worden opgegeven. Na de benoeming van een controle-commissie rekening i955 wordt, alvorens de rond vraag aan de orde te stellen, een film vertoond. l iet bestuur hoopt, dat velen door ge volg te geven aan de uitnodiging tot bijwoning dezer ledenvergadering hun medeleven met de Oranjevereniging zul len tonen. ubei'. LANGSTRAAT 'T NUT. om tegenwoordigheid van een groot aantal oeiangsteiiencten werd Wotens dagavond uur in hlotel V erwiel t' W aalwijk het voorjaarsprogramma van het dept. Langstraat van de iviij tot Nut van t /vigeineeu geopend met een lezing door ae imer oihion de W aard over een door hem gemaakte zwerftocht door het pracntige rortugal. iviet de VV aalwijkse Nutsleden waren ook meerdere leaen va n t nut uit oprang-Capeile aanwezig. De spreker werd, zoals gewoonlijk, in geleid door de voorzitter van 't Nut, de heer L. Poldervaart, die zich gelukkig prees de heer de V\7aard, die reeds et telijke keren voor de leden van het dept. Langstraat was opgetreden en zich toen als een gezellig verteller en bekwaam cineast had ontpopt, andermaal te kun nen begroeten. Hij twijfelde er niet aan, ot de heer de Waard zal zijn gehoor ook deze avond weer weten te boeien. Meer dan twee uren heeft de heer de Waard op onderhoudende wijze gespro ken over zijn reis door 't mooie Portugal en over zijn wederwaardigheden gedu rende deze reis ondervonden. Met klim mende belangstelling volgden de aanwe zigen de spreker, die zijn gehoor zijn zwerftocht door dit prachtige land liet meebelev'en en met hem genoot van het bijzondere, dat dit land de bezoeker biedt. Voorzitter Poldervaart heeft de heer de Waard voor diens ongetwijfeld boei ende voordracht, opgeluisterd met een schitterende reeks plaatjes naar eigen opnamen, hartelijk bedankt en vanuit de zaal werd dit dankwoord op ondubbel zinnige wijze onderstreept. Het was een interessante, leerzame avond. Het Nuts- programma wordt in de eerste helft van de volgende maand Dinsdag 7 Febr., in de zaal van mevr. Cové-van der Haart aan de Nieuwevaart] vervolgd met een filmavond, gewijd aan het leven en de gedragingen van de dieren. Deze avond wordt verzorgd door de Rotter damse diergaarde Blijdorp, één der mooiste 'en best uitgeruste Europese die renparken. PLATTELANDSVROUWEN. „Beter leven van hetzelfde inkomen", dat is het onderwerp, waarover op uit nodiging van het bestuur van de afd. Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, mevr. Strauskes- Couman. verbonden aan het Gezinsbe- grotings-instituut te Rotterdam, Dinsdag 24 Jan. a.s. des avonds half acht zal spreken - in de zaal van de heer van Veen an 't Bruggetje te Vrijh.-Capelle. Deze lezing, welke me enet een film strook toegelicht wordt, werd reeds in verschillende plaatsen onder grote be langstelling gehoud'en. en het ligt in de lijn der verwachtingen, dat ook a.s. Dinsdagavond vele plattelandsvrouwen met haar huisgenoten van 18 jaar en ouder aanwezig zullen zijn om iets te leren va n deze belangrijke en interes sante lezing om er hun voordeel mee te doen. Gemeenteraadsvergadering:. Openbare vergadering van de raad der gemeente Waspik op Vrijdag 27 Januari 1956 om 8 uur ten gemeen tehuize alhier. Agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot vaststelling van de Gemeente-begroting 1956. 4. Voorstel tot goedkeuring van de begroting 1956 van de gemeen telijke instelling voor Maat schappelijke Zorg. 5. Voorstel tot goedkeuring van de Rekening 1954 van de gemeen telijke instelling voor Maat schappelijke Zorg 6. Voorstel tot verlening van een bijdrage in de restauratie van 't uurwerk der St. Theresiakerk. 8. Voorstel tot verlening van een bijdrage in de kosten van Mu ziekonderwijs. 9. Voorstel tot 1ste wijziging van de I.Z.A./regeling. 10. Voorstel tot 3e wijziging van de Kindertoelage-verordening. 11. Voorstel tot 4e wijziging van de Legesverordening. 12. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor het uitbag geren van de Kerkvaartse ha ven. 13. Voorstel tot huur c.q. beschik baarstelling ged. voormalig sta tionsgebouw ten behoeve van de Bijzondere Lagere Jongens school, Schoolstraat 19. 14. Voorstel tot benoeming van le den der Commissie tot Wering van Schoolverzuim, wegens pe riodieke aftreding. 15. Rondvraag. In het volgend nummer zullen wij enige toelichting geven op de be langrijkste punten van deze agenda. Zand of Klei. Succesvolle toneeluitvoering: te Waspik-Boven. Zaterdag- en Zondagavond j.l. gaf de toneelvereniging Henri Belleta- ble in de in een goede zaal omtover- bare lokalen van de kleuterschool te Waspik-Boven, een uitvoering van het toneelstuk „Zand of Klei" door Henri 't Sas. Er was gelukkig allerminst ge brek aan belangstelling. Gelukkig, want men zegt dat het „lekker" speelt voor een afgeladen zaal. En al geloven we niet dat het louter deze factor was die 't 'm deed, maar het ensemble zette inderdaad z'n beste beentje voor. De avonden werden met een kort woord geopend door de Zeereerw. pater-rector, die tevens een kleine verloting aankondigde voor in de pauze, ten bate van het kleuteron derwijs c.a. De talrijke aanwezigen hebben met volle teugen kunnen genieten van een heerlijke avond toneel. Het was een regionaal stuk, dat speelde in een Brabants dorp, waar een ar me familie van zandboeren in con flict kwam met een rijke borenfa- milie uit de kleistreek, door een huwelijk onderling. Het blijspel, zo als het foldertje het stuk noemt, had niettemin een ernstig probleem tot stramien, maar de manier van uit werking was inderdaad vaak humo ristisch, soms zelfs bepaald kluch tig, voor welke momenten het toe schouwend publiek zeer gevoelig bleek. De toneelvereniging Henri Belle- table kwam deze keer voor *t eerst met een aantal nieuwe spelers op de planken. En we mogen volmondig zeggen dat ze hun sporen reeds heb ben verdiend met dit debuut. Na tuurlijk was er nog onderscheid te zien tussen hun spel en dat van de oudere garde van het ensemble, maar dat is voor ons dan een teken dat er in Waspik-Boven serieus en met animo getoneleerd wordt. Im mers, waar men degelijk werkt, daar valt ontwikkeling waar te ne men. Over het geheel genomen was er eigenlijk geen enkele speler die uit de toon viel. Men toonde begrip voor z'n rol en beeldde vaak rake typen uit. Als we namen noemen, dan denk en we natuurlijk allereerst aan Jos Zijlmans. Hij had de dank bare rol van Floris den Bels, een rondtrekkend scharenslijper uit „den Belgique". Dankbaar was zijn rol ontegenzeggelijk, maar daarom „nondesjen" nog niet simpel. We hoeven alleen maar even te denken aan de opgave om 't hele stuk door in Vlaams dialect te spreken. En dat alles ging hem goed af. Hij was de ster van de avond. In het spel was hij met zijn Carlieneke tevens de spil waaromheen de andere spelers zich bewogen. Deze rol van Carlie neke werd vertolkt door de debu terende Mej. D. Kamp Pd. en ze deed het goed. Twee belangrijke rollen werden eveneens bezet door debutanten. Dat was Jan v. Hooren Jz. als Driek van Baal, de zoon in een arm zand boerengezin, en Mej. D. Smits Wd als Hildje, een rijke borendochter van de klei, en pas getrouwd met Driek. Zij hadden beiden een be langrijk aandeel in het succes van de avond. Een kostelijk stel vormde voorts Jos de Bont en Mej. A. de Kleijn, resp. als vader en moeder Van Baal. Hiervan was de ouderwetse, eigen gereide boer een ware creatie. Jos de Bont wist dit boerentype met z'n kenmerkende trage bewegingen en spraak prachtig waar te maken. Ook de figuur van Simon Robbe, een heerboer uit de klei en broer van Hiidje, gespeeld door Nico MMeijs kreeg goed reliëf. Ver der was er nog het personeel van de boerderij van „de lage eerd": Mej. C. van Hooren als Engelina en Theo Zijlmans als Geert, de boerenknecht, die hun rol beiden vlot speelden. Tenslotte vervulde C. van Hooren de bijrol van notaris, iets wat bij zo'n ouwe rot in goede handen is. Over de uitspraak in zo'n regio naal stuk kan men natuurlijk van mening verschillen, maar het lijkt ons in dit geval best verdedigbaar dit maar consequent in het Waspiks te doen, temeer daar de tekst een algemeen beschaafde uitspraak zelfs niet overal toeliet. De heer -J. v. d. Hoven uit Waal wijk, die het spel regisseerde, ver dient aller waardering voor de wij ze waarop hij deze tekst op toneel werkelijkheid heeft weten maken. Er moet nogal wat werk verzet wor den, eer men figuren op de planken zet die alleszins acceptabel zijn, vooral als onder de amateurs nog beginnelingen schuil gaan. Voor een onderdeel werd hij hierin geholpen door de grimeur, de heer Th. Wijn gaard uit Tilburg. Als een acteur goed in de kleren zit en vakkundig is geschminkt dan stimuleert en in spireert dat tot beter spel. En „raak" van uiterlijk waren ze allen, dat mogen we zeggen. Bijzondere verdiensten komen tenslotte de Eerw. Pater Gulielmus O.C.D. toe, zijnde de maker van het decor. Met vlotte toets had hij hier een entourage geschilderd, die goed bij het spel paste. Bij goed schilder werk blijkt een decor toch meer te zijn als „slechts achtergrond". Het prijzende applaus van het dankbare publiek was onverdeeld verdiend voor allen die aan 't sla gen van deze avonden hebben ge werkt. AFSCHEID PASTOOR WASSENBERG. De Zeereerw. Heer Wassenberg, benoemd tot pastoor van Velddriel, heeft Zondag in alle H.H. Missen afscheid genomen van de parochia nen. Degenen die hem persoonlijk de hand ten afscheid willen drukken, zullen daartoe gelegenheid hebben op Donderdag a.s. van half acht tot half negen in Hotel Verwiel. GESLAAGD. Voor het examen M.B.A. (Moder ne Bedrijfs-Administratie) slaagden o.m. onze stadgenoten A. J. M. Did- den en Chr. Thijssen. Op het op 21 Januari j.l. te Eindhoven gehouden examen voor Typen, slaagden alle candidaten, nl. de dames Corrie Trimbach, Willie v. Esch, Netje Teurlings, Lia Pul lens en Ineke Trimbach. Allen genoten hun opleiding bij de Eerw. Zusters, le Zeine 7 Waal wijk, waar wederom gelegenheid is tot het opgeven van nieuwe leer lingen. ciaal Genootschap van O.K. en W. te Den Bosch, voor hun leden be slag weten te leggen op een spreek beurt met projectie door Dr Ver- cammen. Als onderwem zal deze behande len de schilders „Jeroen Bosch en Pieter Breugel en hun tijd". De le zing wordt gehouden in de grote zaal van Hotel Verwiel te Waal wijk, op Donderdag 26 Januari a.s. om 8 uur namiddag. Alle leden van Provinciaal Ge nootschap voor deze hele kring en de leden en geïnteresseerden der Heemkundige Kring alhier, worden uitgenodigd om dit echt Brabants onderwerp te komen beluisteren. AANRIJDINGEN. Zaterdagavond had op het kruis punt Grotestraat-Stationsstraat een lichte aanrijding plaats tussen een bestelauto en een wielrijder, die beide de Stationsstraat wilden in slaan. Gelukkig bleef de schade be perkt tot een vernield achterwiel van het rijwiel. Maandagmorgen vond op het kruispunt Stationsstraat—Juliana- le 'n verwfjsbriefje van Uw huisarts 2e 'n recept van Uw oogarts 3e De juiste BRIL van DE JUISTE WEG naar de JUISTE B BIL! Secuur en niet duur DEN BOSCH TILBURG BREDA Vughterstr- 25 Markt 32 Nwe. Ginnekenstr. 23 Leverancier voor alle Ziekenfondsen. WERELD-CERTIFICAAT HELENA RUBINSTEIN. Mej. Coty v. Mierlo, schoonheids specialiste alhier, als zodanig werk zaam bij de firma B. J. v. Eysden te Tilburg, slaagde dezer dagen te Am sterdam voor het wereld-certificaat van het bekende schoonheidsinsti tuut Helena Rubinstein te New York. Het examen, dat werd afgenomen door Marguérite Cartou, omvatte o.m. huidanalyse, kleurencombina ties en volledige make-up. Het is de eerste maal dat dit exa men in Nederland werd afgenomen. Voorheen werd dit slechts in New York, Londen en Parijs gehouden. Behalve Mej. v. Mierlo zijn thans 11 Nederlandse schoonheidsspecia listen in het bezit van dit certifi caat, dat hun het recht geeft, zowel in binnen- als buitenland met de preparaten van het huis Rubinstein te werken. HEEMKUNDIGE KRING „MIDDEN-LANGSTRAAT e.o." De Vereniging voor Heemkunde alhier heeft voor de maand Januari in samenwerking met het Provin- straat een aanrijding plaats tussen twee personen-auto's. Ook hierbij waren gelukkig geen persoonlijke ongelukken te betreuren. De ene auto kwam er af met een ingedeukt spatbord, de andere met een be schadigd portier. AGENDA WAALWIJKS ORKEST. Woensdag 25 Januari in de zaal van de heer Frans v. Helvoirt, Put straat, repetitie Waal wijks Orkest; om half 8 de eerste en tweede vio len; om half 9 alle strijkers. te Waalwjjk op Donderdag 26 Januari a.s. AGENDA HARMONIE ST CRISPIJN. Heden (Maandag) avond om kwart over 8 repetitie voor Harmonie St Crispijn in zaal Thalia. AGENDA Woensdag 8 uur repetitie Dames koor „Oefening en Vermaak" in De Twee Kolommen. Zondag 12 uur repetitie Mannen koor in De Twee Kolommen. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden: diverse handschoenen, etui met vulpen en ballpoint, ver chroomd armbandje, step, huissleu tel, fietstas (inhoudende kruide nierswaren), portemonnaie met in houd, polshorloge en een tuinslang. Verloren: handschoenen, handbe schermer, klein lichtbruin hondje, rozenkrans, twee wollen dassen, ring met sleutels. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de raad dezer gemeten te op Vrijdag 27 Januari 1956, des namiddags te 7 uur, ten ge meentehuize. Agenda 1Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Vaststelling verordening als be doeld in artikel 4 der Zondagswet. 5. Wijziging algemene politie-veror dening. 6. Aankoop grondstroken langs de Nieuwevaart en de Wendelnesseweg. 7. Aankoop grond te Vrijhoeve-Ca- pelle. 8. Aankoop grondstrook t.b.v. de Loonsestraat. 9. Verkrijging grond te Sprang. 10. Aanleg straat ten westen van het gemeentehuis. 11. Aanleg straat tussen Oudestraat en Kerkstraat. 12. Vaststelling straatnamten. 13. Vaststelling gemeentelijk bouw plan 1956. 114. Verlenen van voorschotten op de vergoeding der exploitatie-kosten van de bijzondere scholen over 1956. 15. Wijziging intercommunale I. Z. A.-regeling. 16. Wijziging gem.-begroting 1956. 17. Mededelingten. 18. Rondvraag. 19. Sluiting. Preadviezen in het volgend nummer. Hoofdklasse A AmsterdamDOS 31 VVVLimburgia 10 NACRoda Sport 22 SpartaFortuna '54 21 VitesseEindhoven 01 EBOHExcelsior 01 RigtersbleekADO 10 HVCAjax 06 NOADStormvogels 23 Hoofdklasse B De VolewijckersEmma 21 BWWillem II afgel. SHSAlkmaar 10 MWSpel. Enschede 12 PSV—-De Graafschap 30 SittardiaFeijenoord 24 Rapid JC—DFC 1—3 GVAV,EDO 1—3 Elinkwijk—SVV 2—1 Eerste klasse A Enschedese BoysAGOW 01 VSVVelocitas 31 De Valk—NEC 0—1 VeendamRCH 12 PECXerxes 11 Go Ahead—DWS 3—4 HeerenveenRBC 11 Eerste klasse B HaarlemLeeuwarden 20 Hermes-DVSBe Quick 31 't GooiZwolse Boys 22 HelmondBaronie 22 HeraclesBlau w-Wit 32 ON AWageningen afgel. Het kenmerkende bij plaatselijke ontmoetingen is over het algemeen, dat de hooggespannen verwachtingen niet uit komen en dat men een wedstrijd krijgt te zien. waarin de zenuwen een belangrijker rol spelen dan de voetbalcapaci teiten. Het gevolg hiervan is dikwijls, dat de sportieve sfeer van een dergelijke ontmoeting hier en daar kneuzin gen oploopt, die echter meestal meer te wijten zijn aan het publiek dan a an de spelers zelf. Het was daarom prettig om tijdens de wedstrijd RKCWSC te kun nen vaststellen, dat wel de zenuwen een belangrijke rol speelden, maar dat er vah een onsportieve sfeer geen spra ke was. Het kleine incide nt tien minuten voor het einde van de wedstrijd mogen w e op rekening schrijven van een plotselinge geïrriteerdheid die in elke wedstrijd kan voor komen. Eerste klasse C Fortuna VI.Oosterparkers 6—4 DOSKOKFC 1—4 V olendamHelmondia 5—1 DHCUVS 1—1 OldenzaalZwartemeer 3—0 TubantiaHilversum 2—3 ZFC—TOP 2—1 ZeistWilhelmina 3—2 Eerste klasse C AllianceAlmania 4—1 MauritsTSC 4—0 Schijndel—VSV '34 2—0 RoermondBrabantia 0—1 Tweede klasse A OSS '20—JVC '31 4—2 De SpechtenODC 3—1 GemertSET 6—1 Tweede klasse B DESK—MOC '39 2—0 InternosRAC 2—2 DongenMiddelburg 0—6 Derde klasse B SCBHieronymus 3—1 RKTVV—GW 0—1 GSBWVOAB 3—1 RKDVC—Zwaluw-VFC 2—4 Derde klasse C RKC—WSC 1—3 SchuttersZierikzee 1—1 BSC—RWB 4—1 Vierde klasse B RKJVV—BMC 3—2 Margriet—RKSVA 5—1 HVCHOJC 2—2 RhodeBlauw-Geel '38 2—0 Vierde klasse E Zigo—TAC 0—1 Ons ViosWit-Zwart 6—3 N eveloOisterwij k 1—1 RKC won de toss, zodat WSC met de laag staande zon in het gezicht het noordelijke doel ver dedigde. Het bleek direct dat RKC vastbesloten was om zijn huid zo duur mogelijk te verko pen en vooralsnog kon WSC daar niets tegenover stellen. Het en thousiasme en het harde werken bracht de RKC-voorhoede wel enkele malen voor het WSC-doel maar de aanvallen waren toch veel te doorzichtig om tegen de rustige WSC-verdediging succes te hebben. Tien minuten na het beginsignaal knalde de linksbui ten van RKC een juweel van een kans hoog over en even later eenzelfde kans rakelings naast. Wat aan beide zijden opviel was, dat geen der partijen pogingen in het werk stelde om het midden veld in bezit te krijgen. Men de monstreerde een „kick-and-rush- voetbal", dat alleen maar veel energie verbruikte en geen doel punten opleverde. Zelden zagen we een goed geplaatste bal en 't opbouwen van een aanval vanuit de verdediging bleek voor beide partijen een onoverkomelijke op gave. De verdedigingen hielden opruiming met harde, hoge knoerten, die gemakkelijk een prooi werden van de verdediging aan de andere kant. En was men dan eenmaal voor het doel van de tegenpartij aangeland, dan verloor men het hoofd of ver knoeide de beste kansen door 'n gebrek aan schotvaardigheid. Wel trachtte Timmermans RKC aan een voorsprong te helpen door een formidabel 35 meter schot, maar doelman v. Adelberg was oi) zijn hoede. Daarna mis ten Pullens en Muskens de boot om een licht WSC-overwicht in doelpunten uit te drukken. Voor enige tijd waren toen een goed schot van Kuijs en een voortref felijke kopbal van Blijlevens de enige vermeldenswaardige wa penfeiten. De talrijke toeschou wers Kregen in die fase van de wedstrijd zeer slap voetbal voor geschoteld, zonder enige intelli gentie, zonder enig raffinement. En beide partijen schenen zich al met een dubbelblanke rust- stand te verzoenen toen Muskens uit een corner de bal kreeg toe gespeeld en met een werkelijk zeer goed schot de stand op 01 bracht. Na de hervatting werd het al meteen duidelijk, dat WSC zijn voorsprong wenste te vergroten, want er werden direct een aantal gevaarlijke en snelle aanvallen opgebouwd die RKC niet zo gauw wist on te vangen, maar Pullens en Blijlevens slaagden niet in 'n succesvolle afwerking. WSC had echter de smaak te pakken. Er werd gemakkelijker en met meer inzicht gespeeld en toen Muskens na een soloren een pracht voor zet lanceerde stond Pullens klaar om er met een beheerste kopbal laag in de benedenhoek 02 van te maken. Als RKC in deze peri ode fel had teruggeslagen, dan zou de uitslag wellicht anders zijn geweest, maar 't scheen wel of RKC toen reeds na twintig minuten! overtuigd was van de nederlaag. Het terrmo was vol komen zoek en voor het doel van WSC werd het spel zo kort ge houden, dat de verdediging ge makkelijk kon ingrijpen. Aan de andere kant waren de aanvallen van WSC veel gevaarlijker, om dat het spel open werd gehouden zodat de RKC-achterhoede alle zeilen moest bijzetten om doel punten te voorkomen. Daarin slaagde zij echter niet, want uit een vrije trap van v. d. Anker bracht Blijlevens met een korte, beheerste hoofdknik de stand op 03. En hiermee was de strijd beslecht. Wel scoorde de RKC- linksbuiten een fraai doelpunt uit een plotselinge snelle aanval, maar daarmee kon toch niet wor den voorkomen, dat WSC de bei de broodnodige punten mee naar huis nam. Resumerend kunnen wij zeg gen, dat wij getuigen zijn ge weest van een matige wedstrijd, waarin WSC niet het spel heeft laten zien dat men van een lijstaanvoerder mag verwachten. In de eerste helft van de wed strijd heeft RKC ongetwijfeld be ter voetbal gedemonstreerd, dat echter door een tekort aait schot vaardigheid en spelinzicht niet tot doelpunten heeft geleid. Scheidsrechter Jansen uit Bre da heeft een groot aandeel gehad in de sportieve sfeer, waarin de ze derby werd gespeeld. R. W. B. De uitwedstrijd tegen de kam- pioenscandidaat BSC in Roosen daal is voor RWB een normale nederlaag geworden, 41. BSC heeft zich echter tot het uiterste moeten geven, terwijl de uitslag lange ijd onzeker is geweest. De rust ging in met 21. RWB heeft kranig partij gegeven; veel ver schil was er niet en dit geeft weer hoop voor de toekomst. De reserves brachten een 22 gelijk spel mede uit Vlijmen. WSC 3—RWB 3 5—2. Zondag 29 Januari weer eens een thuiswedstrijd. Indien De Rilt voor droog weer zorgt, krij gen we de derby RWB—RKC. KAATSHEUVEL. DESK—M.O.C., 2—0. We mochten in onze voorbeschouwing wel schrijvende wonderen zijn de we reld niet uit en vermits er een wonder gebeurt, zien we de DESK-haan victo rie kraaien. Laat nu de DESK-haan tweemaal ge kraaid hebb'en Zondagmiddag in de Hf- teling, zonder dat er sprake is geweest van een wonder 1 Want zonder chauvi nistisch te zijn en in eens met groot homhari van de toren te gaan blazen: de overwinning had' nog groter kunnen zijn in deze wedstrijd, waarin DESK voor het overgrote deel het beste spel heeft gehad. Hoe het ook zij: MOC heeft haar eerste nederlaag in dit seizoen te pak ken en het doet ons allen natuurlijk goed, dat het Desk is geweest die dit huzarenstukje heeft uitgehaald. Behalve de goodwill die ze hebben ge- kweek t bij RAC ten Internos, hebben ze zelf een waardevolle stimulans bin nengehaald, waar ze zich in de volgende wedstrijden weer aan kunnen optrekken. Indien men zich richt naar MOC, dan moet ons van het hart, dat we hier betere ploegen aan het werk hebben -ge zien dan deze gedoodverfde kampioen. Het zou ons dan ook niet verwonderen, dat de heren na deze eerste nederlaag, nog wel meer door de knieën gaan] We hebben na zoveel wekten van voetbal verstoken te zijn geweest, een onstuimig DESK aan het werk gezien, dat met meer overleg en berekendheid we hebben het al gememoreerd een nog grotere overwinning had kunnen behalen. Laten we hier enkel aanstip pen de kansen dïe Mosselveld, Priest ten van Gooi hebben gehad en gemist. De cornerverhouding in het eerste gedeelte bedroeg 71 in het voordeel van Desk, waaruit toch wel duidelijk het overwicht van Desk bleek. Maar aan doelpunten maken, in deze eerste helft, bleef het bij Desk nog steeds mangelere Het hoge tempo waarmee van start gegaan was, wreekte zich natuurlijk ook tegen het theedrinken. En toen we al zo stiekum dachten, dat Desk voor de rust al haar kruit verscho ten had, kwamen we tot de aangename* ontdekking, dat we langs de waard ge rekend hadden. Want met een wel aan doende onstuimigheid bleef Desk de MOC-mannen partij geven, die hierdoor maar tot zeer geringe prestaties kwamen en werkelijk benauwde situaties deden zich voor het Desk-doel niet voor. Het was twintig minuten in de tweede helft dat voor de zoveelste maal weer eens een aanval op het MOC-doel werd on dernomen en toen doelman de Rijk docht het op zijn gemak te kunnen doen, was daar inetens Piet Ghabot die hem afknipte. Het gejuich liet zich begrijpen. MOC, natuurlijk nog niet overtuigd van de nederlaag, zette de ruggen extra krom en Desk moest nu wel even alle zeilen bijspannen om deze voorsprong te hand haven. Maar geleidelijk klaarde de he mel weer op en kroop Desk weer uit het dwangbuis en toen Priest zeven mi nuten voor het einde beheerst de Rijk voor de tweede maal passeerde lag MOC voor de eerste maal in deze com petitie knock out. Hulde Dessers! Je ziet dat het toch best kan. SPRANG-CAPELLE. S.S.C. Daar Zaterdag de eerste drie elftallen vrij waren, speelde de laatste drie voor de competitie. Zo traden aan SSC 4 tegen HNC 3, uitslag 41 voor SSC. Jeugd A speelde tegen 't sterke elftal van de DESK-jeugd, uit slag 3—0 voor DESK. Jeugd B had het anders beke ken. Ook dit speelde tegen DESK maar stuurde deze zonder pun ten naar Kaatsheuvel. De uitslag was 21 voor SSC. CAPELLE. H.N.C. HNC 1 wist Zaterdag j.l. een grote overwinning te behalen op Good Luck 2; het werd 71. HNC 2 zette haar overwinnin genreeks voort. Nu werd van Wit Zwart 2 gewonnen met 50. Een niet volledig HNC 3 kon het bij SSC 4 niet bolwerken en verloor met 41. De jeugd: 'HNC 4 speelde op eigen terrein gelijk tegen WSC, n.l. 11, ter wijl HNC 5 bij Baardwijk de kleinst mogelijke nederlaag leed n.l. 1—0. Volgende keer beter, .jongens. WASPIK. WaspikNAC 5. Vier minuten na de aftrap maakte Rijken 10 voor Was pik. Waspik bleef goed in de aanval. Na 25 minuten spelen scoorde Waspik voor de tweede keer. Wegens buitenspel werd dit doelpunt echter geannuleerd. Een kwartier later deed Waspik weer een gevaarlijke aanval op het vij andelijke doel. NAC kroop ech ter door het oog van een naald. In de 43ste minuut gaf Vervoort een goed schot, dat door een ver dediger van NAC evenwel keurig werd gestopt. Met deze 1-0 stand voor Was pik ging de rust in. In deze eer ste helft van de wedstrijd was Waspik veruit de sterkste partij van het veld. Een kwartier na de rust maak te men gelijk. In de 22ste minuut kreeg Waspik een gevaarlijke aanval te verduren met als resul taat een schept tegen de paal. Op een soortgelijke wijze was NAC voor de rust ook de dans ont snapt. In de 24ste minuut neemt NAC de overhand en maakt 12. Na een half uur maakt Ad Smits de stand evenwel weer gelijk 2-2. Tien minuten later wordt de stand op 2—3 gebracht. Daar mee is Waspik nog niet verloren- Steels veelvuldiger en hardnekki ger worden de aanvallen van Waspik op het vij andelij e doel. Er komen sterke aanvallen van Waspik; alle pogingen blijven echter ongelukkiger wijze zon der het verwachte resultaat. Met

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8