plakt „ALS. EfiHSH WIELRENNEN BILJARTEN PAARDENSPORT KAATSHEUVEL L00N-0P-ZAND De K.A.B. in het goud. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 JANUARI 1956 Neem dus nooit zomaar vloei, vraag om MASCOTTE de stand 23 in het nadeel van Waspik komt het einde. Waspik leed een onverdiende nederlaae Ongetwijfeld had het NAC-elftal zijn goede kwalitei ten, een goede keeper en een vruchtbare linksbuiten, maar de aanvallen van Waspik waren on tegenzeggelijk talrijker, hard nekkiger en gevaarlijker. Wel hield dit spel van Waspik het ge vaar in van een te indivuele opvatting. DRUNEN. RKDVCZwaluw 34. Falende stopper deed Drunen verliezen. Toen even na de rust Zwaluw weer een grove fout van de Dru nen verdediging afstrafte en de stand op 04 bracht, dacht nie mand der vele Drunenaren nog aan enig succes voor hun ploeg. Maar de DVC-ers dachten er an ders over. Het was ook een hard gelag dat ze met rust tegen een 3achterstand moesten opkij ken. Deze drie doelpunten komen alle op rekening van de DVC achterhoede, waarin de stopper vandaag wel heel erg werd ge mist. De voorhoede liet enkele mooie kansen onbenut en doel man de Kroon van Zwaluw red de enige malen fraai. Het was 4-0 voor Zwaluw met nog ruim een half uur te spelen. DVC bleef aanvallen, het tempo werd hoger en in deze periode werd de Zwaluw overspeeld. Het was linksbuiten J. de Wijs, die met een schitterend doelpunt de stand op 14 bracht. Toen even later bij een hevige doelworste- ling de bal de doellijn passeerde, werd deze weer het veld inge werkt. Maar de uitstekende scheidsrschter, die bijna in het doel stond, wees resoluut naar het midden, ondanks hevige pro testen van de Zwaluw, 2—4. De strijd werd bijzonder span nend en doelman de Kroon moest vele malen zijn talenten tonen, wat hem zeer goed afging. Toen 10 minuten voor tijd een corner voor Drunen door van Helvoirl werd ingeschoten, was hij echter kansloos, 34. De Zwaluw pro beerde het spel te verplaatsen en de strijd te beslissen, maar DVC bleef in de aanval. Een kogel van G. van Helvoirt beukte de paal, terwijl een schot in de boven hoek op sublieme wijze door de doelman van De Zwaluw werd gestopt. Het was een spannende en sen sationele ontmoeting, die door twee sportieve ploegen werd ge streden. VLIJMEN. Vlijm. Boys 2RWB 2 22. Vlijmen wint de toss en RWB trapt legen wind in af. De Boys zaten terstond voor het RWB- doel, maar de verdediging van RWB wist de aanvallen te door staan. RWB werd sterker en had succes uit een goede aanval, 0-1. Vlijmen werkte zich weer los en 10 minuten later kwam er weel een goede aanval van de Boys, 'n voorzet en de linksbuiten v. d. Griendt maakte gelijk, 11. De Boys bleven sterker en enkele minuten voor de rust lanceerden zij een aanval. De linksbuiten kreeg de bal goed toegespeeld en zijn vliegend schot was voor de góede RWB-doelman te machtig 21. Hiermee kwam de rust. Na de rust dachten wij een sterk overwicht te zien van RWB maar de Boys waren zeker niet de mindere en het zag er naar uit dat de puntjes in Vlijmen zou den blijven, maar 13 minuten voor het einde beging de stopper van de Boys een overtreding, de strafschop werd door de RWB- doelman benut en de stand was gelijk, 22. Vlijmen zette alles op alles, forceerde het spel, maar de scheidsrechter hield de teu gels in handen en met de Boys in de aanval kwam het einde met een verdiend gelijk spel voor de beide partijen. De scheidsrech ter was niet opgekomen en werd zeer goed vervangen door v. d. Lee uit Vlijmen. Nooit TdachtVlijm. Boys 1 werd afgelast. RONDE VAN WASPIK MOET MET TRADITIE BREKEN. Vijf jaren achtereen is de Ron de van Waspik op de laatste Zondag van April verreden. Aan gezien echter dit jaar op 29 April een wedstrijd voor profs door Brabant wordt gehouden en deze de Langstraat en derhalve ook Waspik passeert, is het organi serend comité gedwongen van haar jaarlijkse traditie af te wij ken. In verband hiermee heeft het comité in overleg met de Consul van de KNWU besloten om Zondag 22 April a.s. de 6e Ronde van Waspik te houden. Hiermee zal Waspik dit jaar wederom het wielerseizoen in de Langstraat en Midden-Brabant openen. SCHORSING KEES DE RUIJTER GEHANDHAAFD. Zaterdag is door de straf- en beroepscommissie van de KNBB de schorsing (voor een jaar) van de Waalwijkse biljartmatador Kees de Ruijter behandeld. De commissie heeft geen termen kunnen vinden om de schorsing ongedaan te maken of terug te brengen tot een kortere tijd. Kees de Ruijter kan nu nog in beroep gaan bij de Bondsverga dering., maar hij verklaarde ons nadrukkelijk dit niet te zullen doen. „Ik heb andere plannen", aldus de Ruijter, „en ik hoop daaromtrent binnenkort meer te kunnen vertellen." WAALWIJK. P. Nederveen uit Vught wint de Cross-Country en „De Ridder te paard". Daar heerste een hele bedrij vigheid Zondagmorgen in de bos sen nabij Plantloon. Grote vrachtwagens brachten tientallen paarden aan, die deel zouden nemen aan de cross country, welke onder auspiciën stond van de Rij- en Jachtvereni- ging 's-HertogenboschVught. De Directie van de N.V. Noord- Braband, Maatschappij van Ver zekering op het Leven, had deze cross aan de vereniging aangebo den en ook uitgezet in de omge ving van Plantloon, het eigen dom van de Maatschappij. Het ligt in de bedoeling een dergelijke cross jaarlijks als een traditioneel sportevenement te doen terugkeren, waarbij echter in de toekomst zal worden ge tracht een gunstiger tijdstip voor deze cross vast te stellen. De deelname aan de cross van Zondag was zeer bevredigend en het Waalwijkse publiek toonde voor dit sportevenement zijn be langstelling. We zijn Zondag 't terrein ook eens gaan verkennen en toen is ons wel gebleken dat deze cross niet was uitgezet om het deelne mers, zowel de paarden als de be rijders en berijdsters eens gemak kelijk te maken. Wij hadden dit vanzelfsprekend niet kunnen ver onderstellen. Aan het uithou dingsvermogen van de paarden werd wel een hoge eis gesteld en niet minder aan de rijvaardigheid van de ruiter. Het geheel heeft 'n zeer prettig verloop gehad, voor al dank zij de voortreffelijke or ganisatie. Door de Directie van de N.V. Noord-Braband was een wisselprijs beschikbaar gesteld, zijnde een „Ridder te paard", een beeldje in brons. Ook de VVV Waalwijks Belang stelde een wis selbeker beschikbaar. Bejde wis- selprijzen werden gewonnen door de heer P. Nederveen te Vught, die in 6 min. 10 2/5 sec. 't snelst het parcours had afgelegd. De overige prijswinnaars waren de volgende dames en heren 1. P. Nederveen Vught, 6.10 2/5 sec., wisselprijs van Mij. Noord- Braband, wisselbeker van Waal wijks Belang. 2. B. Stokkermans, Udenhout, 6.17. 3. A. Jansen, Tilburg, 6.25 3/5. 4. H. Rits, 's-Bosch, 6.28 3/5. 5. Burgers, Nijmegen, 7.04 1/5. 6. D. Stibbe, Vught, 7.33 3/5. 7. K. v. Oerle, Boxtel, 7.36 1/5. 8. Mej. v. Zee, Nijmegen en A. Stevens, Tilburg, beiden 7.47. 10. L. v. Rijswijk, Tilburg, 8.13 3/5. 11. Mej. v. Hest, Nijmegen, 10.53 2/5. AAA V V V ff AGENDA. Maandag 8 uur nam. repetitie Har monie Apollo. Dinsdag 7.30 uur nam. repetitie R.K. Par. Kerkkoor. Maandag 23 Jan. 8 uur nam. KJMV: Fotografie, door B. Korthout (gecombi neerd). 1 Dinsdag 8.30 uur nam. repetitie Man nenkoor Semper Vivens. Woensdag 8 uur nam. repetitie Har monie Kon. Muz. Gez. Euphonia. Woensdag 8 uur nam. Apollo Thea ter: The Greet Caruso, toegang alle leeftijden. 1 Donderdag 7.45 uur nam. repetitie Dameskoor Bel Canto. Donderdag 8.30 uur nam. repetitie Ge mengd koor Bel Canto. Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag R.K. Gildenbond, K.A.B.-re- vue: „Komt ammel binnen". Met groot vertoon en onder grote be langstelling heeft de K.A.B. van Kaats heuvel haar gouden feest herdacht. De zaak was tot in alle onderdelen keurig voorbereid en er zijn kosten noch moeite gespaard om 22 Januari tot een dag te maken, die een waardige afslui ting is van de eerste halve eeuw van het bloeiende K.A.B.-lefven van de af deling Kaatsheuvel. Zaterdagavond werd de feestviering voorbereid door een avondwake in de parochiekerk van St. Jan, waaronder de bekende K.A.B.-redenaar, de Zeereerw. Pater Fidentius een goed gedocumen teerd betoog tot de werknemers sprak. Wij hadden, eerlijk gezegd, meer belang stelling voor dit gedeelte van het pro gramma verwacht. Zondagmorgen was er groter opkomst, toen om 9 uur in de St. Janskerk een gezongen solemnele H. Mis ter intentie van de K.A.B. werd opgedragen en een zeer groot aantal leden ter H. Tafel naderden. De oud-adviseur, de Zeereerw. Pas toor de Klijn, droeg het H. Misoffer op, geassisteerd door de Zeereerw. Pastoor v. d. Spijker, als diaken len de Weleerw. Kapelaan v. Oort als subdiaken. Het parochiële zangkoor voerde zeer ver dienstelijk de 3-stemmig:e mis „Jeanne d'Arc van H. Cuijpers uit. Opnieuw verscheen Pater Fidentius op de kansel, om een kort woord van felicitatie tot de feestvierende organi satie te richten, naar aanleiding van de tekst: ,.'t Is de liefde tot de Christus, die ons dwingt". In de stemmig, zeer smaakvol versier de Gildenbondszaal ving om 12 uur de receptie aan. Behalve echter de effect volle wandversiering, getuigden tiental len bloemstukken van de attentie, die 'de feestvierende vereniging op deze dag van alle zijden mocht ontvangen. Het ge meentebestuur, de verschillende stands organisaties, de culturele verenigingen, sportverenigingen en diverse instellingen, te veel om op te noemen, drukten hunne sympathie in bloemen uit. Links in de zaal werd hulde gebracht aan de beide pioniers van de Kaatsheuvelse Arbei dersbeweging, de Zeereerw. heer van Heeswijk, een der eerste adviseurs, ten de heer C. Roestenberg, de grote man de j organisatie van de Lederbewerkers en jarenlang de leider der afdeling Kaats- j heuvel, waarvan de grote portretten in j bloemenversierde lijst en rijk met groen j en bloemen omgeven, stonden opgesteld. Reeds direct om 12 uur ving de grote drukte aan. die bleef duren tot 2 uur. Als een der eerste deputaties zagten we het college van Burgemeester en Wet houders met de gemeente-secretaris, en Mevr. v. d. Heijden. Burgemeester Mr. v. d. Heijden sprak een kort woord van felicitatie namens de gemeente. In lange rij volgden honderde leden van de or ganisatie, daartussen alle verenigingen ten organisaties uit de gemeente, als: de be sturen van de R.K. Fabrikantenbond, van de Middenstand, van de N.C.B., van het Wit-Gele Kruis, de St. Vinoen- tiusvereniging, de harmonieën Euphonia, Apollo en St. Jan, het V.V.V. Kaats heuvel, de zangvereniging Bel Canto, de Coöperatie, de Boerinnenbond, de E. H B. O., de R.K.J.B. en K.A.J.; dan de Zeereerw. heren Pastoors uit de drie parochies, oud-adviseur de Klijn, v. d. Spijker ten Rietra,, de Weleerw. heren kapelaans Verheijen en van den Broek, de Eerw. Broeders van Liefde, enz. Namens het diocesaan bestuur van de K.A.B. verschenen de heren Vriens, Coppens en Kools, namens de lande lijke vereniging van de K.A.B. voorzit ter Vink uit den Haag, de heer Gubbtens van het hoofdbestuur van St. Willi- brord; de inspecteur Peters van de Volkskrant enz. enz. Het bestuur van de K.A.B. met zijn adviseur hebben, op deze receptie de duidelijke bewijzen gekregen, dat hun werk en dat der organisatie alzijdig ten volle gewaardeerd wordt en mag hierin een stimulans vinden om de organisatie nog tot groter bloei op te vieren. moeten dragen; dank aan de vrouwen van de leden, die een steun waren door het brengen van de offers die Van hen gevraagd werdlen. Het programma, zegt de voorzitter, is echter nog niet afgewerkt.. Wij vieren feest, doch dit feest moet ons de bezie ling geven om verder te werken en ons programma tot een goed einde te bren gen. Hij vertrouwt daarin op de volle steun en medewerking van alle leden, daar zonder deze medewerking niets kan bereikt worden. Dan geeft hij de leiding: over aan het Feestcomité, waarvoor de heer L. Broe ders de leiding aanvaard heeft. De heer Broeders begint met het voor- lezen van de telegrammen van 't hoofd bestuur van de K.A.B., van de oud-ad viseur Pastoor Hoekx, en eten schrijven van kapelaan Jansen uit Schijndel en de Eerw. Zusters Franciscanessen alhier. Onder leiding van de heer J. Nieuwen- huijsen brengt de Zangvereniging Bel Canto, dan enige afwisseling in 't grote feestprogramma, door zeer verzorgd een drietal koorwerken uit te voeren. Bel Canto zong„Eram quasi agnus van Palestrina; Ave Verum van Mozart en ,Du Hirte Isrëls" van Bortnianski. Het hoogtepunt van de avond werd gevormd door het optreden van de Z.E. heer Rector Bekkers, bondsadviseur van de diocesane Bond K.A.B., die de her denkingsrede uitsprak, die wij in ons volgend nummer, om de grote waarde, die hierin voor de gehele arbeidersorga nisatie ook buiten Kaatsheuvel zit op gesloten, zullen opnemen. Ben uur lang hield Rector Bekkers de zaal in de ban van een gevoelde span ning en aandacht en het applaus, dat op zijn woorden volgde, was niet alleen een uiting van waardering, maar tevens van aangevoelde waardering voor de diepe inhoud van zijn ernstig betoog. Bel Canto bracht weer even verade ming door het voordragten van twee uiterst fijne koorwerkjes: Nicht so treu rig, voor 4 stemmig gem. koor van Bach en „Venia Pastorale" van B. Scan- Er was geen tijd voor pauzering, want er stond nog een rij van sprekers te wachten can hun gelukwensen te uiten. Deken Dr. v. d. Hurk opende deze rij en hij sprak mede namens Z. H. Exc. Mgr. Mutsaerts, toen hij zijn gelukwensen aan de K.A.B. Kaatsheuvel aanbood. Wat zich in die 50 jaar voltrokken heeft, aldus Deken v. d. Hurk, stemt tot grote dankbaarheid; tot dankbaarheid vooral jegens de mannen, die de grondslag ge legd hebben voor uwe organisatie. De situatie was toen anders dan nu; gij hebt uw bedje gespreid gevonden; er is sinds veel veranderd. Als we naar vele andere landen zien, mogen we O.L. Heer nog dankbaar zijn, dat de godsdienstig morele standing nog niet zoveel geleden heeft als daar. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan de manrien, die Li voorgegaan zijn. Uwe zorg voor de toekomst zal zijn van uwe leden men sen te maken, hun ontwikkeling, bescha ving, belangstelling en godsdienstzin bij te brengen; de mens moet de christen in de arbeider zijn en de arbeider het voor- beeid voor elke andere stand. Moge G. L. Heer zijn genade geven om U te hel pen, om uwe leden tot goede arbeiders op te leiden tot zegen van hen zelf, hunne gezinnen en uwe gemeenschap. burgemeester Mr. v. d. Heijden sprak namens de gemeentelijke overheid. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit aldus spreker. Twee maanden achtereen heeft hij wekelijks, soms zelfs tweemaal per week, met belangstelling de artikelen gelezen, die in de „Echo over de oprichting en groei van uwe organisatie gestaan hebben. Hij heett daardoor kennis kunnen nemen van het lief en leed, dat in deze halve eeuw uw En 's avonds om half acht volgde dan de Grote Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. Gildenbondszaal, waar opnieuw zeer vele autoriteiten uit de grote orga nisatie en vele heren Geestelijken aan wezig waren, o.m. waren de Hoogeerw. heer Deken Dr. v. d. Hurk, de heren Pastoors de Klijn en v. d. Spijker, de Paters der H. Familie, de Eerw. Broe ders van Liefde, Burgemeester Mr. v. d. Heijden en meer andere prominente fi guren. Met de Christelijke groet en het strijd lied werd de vergadering ingezet, waar na voorzitter Jan Beerens een kort wel kom sprak 'en daarin ook speciaal de jubilarissen betrok, die deze avond zou den gehuldigd worden. Deze huldigings avond was speciaal belegd om uiting te geven aan de dankbaarheid, die de K. A. B. bezield. Spreker bracht dank aan God, die door Zijn Zegen het kleine plantje tot een grote boom heeft laten opgroeien; hij bracht hulde aan de pio niers, die de grondslag gelegd hebben voor deze grote organisatie, waarvan gezegd mag worden, dat daardoor Kaats heuvel van aanschijn veranderd is; meer speciaal aan de Zeereerw. heer van Heeswijk en de heer C. Roestenberg, wiens foto's door bloemen omgevten op het podium prijkten; aan pastoor de Klijn, de oud-adviseur, die 20 jaren lang de organisatie ter zijde heeft gestaan; aan de drie burgemeesters, die tijdens deze 50 jarten hun sympathie en steun aan de organisatie gegeven hebben burgemeester van Besouw, burgemeester Mallens en vooral burgemeester Mr. v. d. Heijden, die voor de volle 100 van zijn belangstelling en medeleven blijk geeft ten meer bijzonder in het werk van de Levensschool getuigt van zijn grote sympathie die van hem uitgaat naar de vorming van de 'jonge arbeider naar de volwassenheid; dank aan de leden, die ook in tijden van tegenspoed en depres sie de organisatie zijn trouw gebleven en daardoor een voorbeeld zijn geworden deel geweest is, en moet hieruit conclu- aetïi aewccbL 1 i deren dat deze 50 jaar een herdenking waard zijn. Hij wenst de K.A.B. dan geluk met haar jubileum. Meer dan 80 pet. van de bevolking is betrokken in het industrieproces van de plaats en de arbeiders vormen daarvan de grote meerderheid; de grootste belangstelling van het gemeentebestuur moet dus naar die zijde uitgaan. De gemetente wil daar ook uiting aan geven, door steun te ver lenen aan wat zij hierin: van belang vindt. Hij heeft de feestrede van Rector Bekkers met belangstelling beluisterd en j moet getuigen, als de organisatie de ge dachte daarin geuit weet uit te dragen er een toekomst voor haar open ligt, die de gemeenschap een weldaad zal zijn. Hij weet dat de leiding in goede handen is en vertrouwt daarom in die toekomst. Pastoor de Klijn spreekt op de hem eigen wijze, nam'ens de plaatselijke gees telijkheid. Hij is 20 jaar geestelijk advi seur geweest; toen kreeg hij steeds op het einde van de vergadering het woord; het valt hem zwaar, dat nu tijdens zon grote feestvergadering te moeten doen. Hij heeft vanmorgen, geassisteerd door de heren van de parochie St. Jan in de grote kerk het H. Misoffer tot dankzeg ging opgedragen. Liever had hij dat ge daan in zijn eigen parochie aan het al taar hem met zoveel sympathie door de K.A.B. aangeboden bij de bouw van de kerk; toch heeft hij God dank gebracht voor wat in 't verleden, door de KAB bereikt is en Zijn zegen afgesmeekt voor d etoekomst. 5Vij pastoors, gaat spreker verder, zij n de K.A.B. vooral dankbaar, want wij mogten gerust zeggen, dat door haar het socialisme en de andere on christelijke organisaties hier geen voet aan de grond gekregen hebben. De heer J. Gubbens, vrijgestelde van de R.K. Fabrieksarbeidersband lang secretaris van de plaatselijke afdeling en oprichter van de K.A.J. herinnert aan ganisatie gewerkt heeft; hij spoort de de tijd, dat hij in Kaatsheuvel aan de or- jonge arbeider aan in het voetspoor der werk van de jongerten, die met andere idealen komen dan eens bij de ouderen leefden. Hij hoopt de jonge arbeiders in grote getale de gelederen van de K. A. B. zullen gaan versterken. De heer Brok brengt namens de Coö peratieve Vereniging Broederhulp de fe licitaties van deze instelling aan de K. A. B. over. De Coöperatie is uit de arbeidersvereniging gegroeid en staat er nog ten nauwste mee in verbinding. De coöperatie is alles aan de K. A. B. ver schuldigd en is daar ten hoogste dank baar voor. Deze dank drukt hij uit in de aanbieding van zijn felicitatie, die hij vergezeld doet gaan van een geschenk onder couvert. De heer Annegarn, directeur van de Levensschool voor jongens, schetst in 't kort de doelstelling van de school; hij dankt voor de grote steun, die de K. A. B. aan de stichting van deze school geboden heeft en spreekt de hoop uit, dat de jongens na afloop van hun vor mingsproces de gelederen van de K. A. B. zullen komen versterken. Namens de N.C.B. spreekt de heer A. 't Groen. Hij feliciteert en dankt de K.A.B. voor de prettige samenwerking steeds ondervonden, want de N.C.B. met al 'hare onderafdelingen woont met de K.A.B. in een huis. De leden van de N.C.B. voelen zich daar thuis en zijn overtuigd, dat uit die samenwerking ook voor dc K.V.P. <ic grootste successen te behalen zijn. Hij vertrouwt dat deze sa menwerking in de toekomst moge be- stendligd worden. Namens het diocesane Bondsbestuur gaat dan het Hoofdbestuurslid Kools over tot de huldiging der jubilarissen, die 50 of 40 jaren lid van de beweging geweest zijn. Achtereenvolgens spelt hij het insigne op de borst of geeft bij ont stentenis de namen op van de jubilaris- A. Klijsen, 'L. Valk, 'H. Balvers, H. IJpelaar, W. van Beers, J. 'Roestenberg, C. Brands, J. van Huiten, A. v. d. Griendt, C. Kleijssen, J. Pols, J.'Baros, A. Snoer'en. A. Donders, C. van Dijk, G. 'Oerlemans en C. Zwaans. Hij feli citeert ieder afzonderlijk en stelt ben dan ten voorbeeld aan het opkomende geslacht. Hierna volgt de aanbieding van het feestgeschenk van de leden. Het is de heer Broeders, die deze eervolle taak mag verrichten. Ondanks de grote moei lijkheden, die er mede gepaard zijn ge gaan mag hij zich gelukkig prijzen een bedrag van f 1445,— bijeen gekregen te hébben, om daarvoor een televisietoestel aan te bieden, dat naar hij hoopt zal bij dragen om een steun te zijn in de kos ten van de exploitatie van het bedrijf. 't Was bijna elf uur toen de voorzit ter, de heer Beerens eindelijk weer hei woord kreeg. Zijn woord was natuurlijk een woord van grote dank, waarin hij achtereenvolgens betrok de hoogeerw. heer Deken Dr. v. d. Hurk, de Weled. achtb. heer Burgemeester, oud-adviseur Pastoor de Klijn, de heer Jan Gubbens, de Coöperatie, de heer Annegarn en de 'heer in 't Groen. De jubilarissten felici teerde hij met de onderscheiding van 't hoofdbestuur ontvangen, speciaal de heer Pols, mede voor zijn activiteit als cor respondent van de Centrale Volksbank, die hij voor de afdeling maakte tot een der allergrootste van geheel het land (de 3e in Nederland). Ook de heren Pas toors, die hedenmorgen de H. Mis ter intentie van de K.A.B. opdroegen, bracht hij dank. Het feestcomité dat zo spontaan zijn grote werk verricht heeft en het prachtige geschenk heeft kunnen aanbiedten deelde in zijn dankwoorden. Tot slot betrok hij de pers, in de per soon van de heer Tuerlings, die met zijn bijdragen in de „Echo" zeer zeker veel heeft bijgedragen om belangstelling voor dit gouden feest te wekken, in zijn dank woord. Met het zingen van „A'én U, o Ko ning der Eeuwen" en de Chr. groet, sloot deze schitterende herdenkings avond. 80 JAAR EUPHONIA. Met een intieme viering' in de eigen Euphonia-familie zette de harmonie van het Kon. Muz. Gez. Euphonia Zaterdag de herdenking van het 80-jarig bestaan in. Eerst werd de burgerij er even aan herinnerd, dat het feest was bij de har monie. In grote bezetting trok het corps in de middag uit, voorop de keurige drumband, daarachter als completering van deze show-afdeling voor het eerst acht bazuinblazers en dan het bestuur en de 'harmonie zelf. Dat de jeugd de gehele rondtocht mee maakte, is vanzelfsprekend. Terug in eigen home werd een glaasje gedronken, waarna de dames werden afgehaald om het avondfeest in de zaal mee te vieren. Nog nimmer is het gezelschap zo ge zellig en intiem bijeen geweest. Er was een programma dat tot in de puntjes verzorgd was en waarvan dé uitstekend verzórgde maaltijd aan de keurig ver sierde dis wel het meest aantrekkelijke deel uitmaakte. De heer ten mevr. van Dun mochten aan het einde van de avond met recht hierover een extra dank in ontvangst nemen. Doch ook de rest van de avond was goed verzorgd. Er werden verschillende attracties uitgevoerd, als mastklimmen, trek aan de bel, beschuiten happen, kie nen, enz. enz. en alles had de belang stelling van de gehele familie, die zich, niemand uitgesloten, tot het sluitingsuur amusant vermaakte. voor de mannen, die heden de leiding j ouderen te stoppen en wekt de ouderen hebben en in de toekomst deze zuilten op een open oog te hebben voor het TONEELUITVOERING K.A.J. Nadat Naterdagavond voor de ouders van de jongens van de K.A.J., in de grote zaal van het parochiehuis werd opgevoerd: „Schip in nood", toneelspel Misschien zal er nog eens een dag komen, die de mens samenbrengt rond de brandstapels van de wa pens, die hij ter verdediging van zich zelf had gesmeed, maar die als een boemerang van de waanzin tot hem zijn teruggekeerd, omdat alle geweld zich tenslotte keert tegen hem die het gebruikt. Misschien zul len we nog eens inzien, dat geen enkele grenscorrectie en geen en kele machtsvermeerdering ook maar één druppel bloed waard zijn en dat het zaad de oogst voorspelt. Misschien zullen vrede en vrij heid nog eens het onvervreemdbaar bezit zijn van elk mens en van ieder volk. Misschien Dat zeggen we nu, en over hon derd jaar zullen we het nog zeggen, want we weten maar al te goed dat het nooit gebeuren zal. We spelen graag met deze utopische gedachte, omdat de verwezenlijking er van een bijna volmaakt geluk nabij zou komen en omdat we ons op die ma nier trachten te bevrijden van de angst, die toch altijd ergens op de loer ligt: de angst voor een nieuwe vernietigingswaanzin, die wel nie mand schijnt te kunnen keren. Neen, we geloven niet dat er in 1945 een streep is gezet onder de macabere lijst van oorlogen die de mensheid hebben geteisterd We kunnen het niet geloven, omdat we geen zekerheid hebben omtrent de goedheid, de oprechtheid en de goe de wil van alle mensen. We weten maar al te goed hoe we ons zelf moeten te weer stellen tegen de be geerte naar macht, rijkdom en roem. En deze wetenschap schept de conclusie, dat we rekening die nen te houden met de mogelijkheid van een nieuwe wereldbrand. Het mag misschien voor het ogenblik prettig en geruststellend zijn deze conclusie door een struisvogelpoli tiek te ontwijken, het enige resul taat van een dergelijke houding is: een nog groter ellende en nog die per wonden als de waanzin van de oorlog toch weer zou uitbreken. Een wel wat hoge prijs voor een achte loosheid! Het is goed te vertrouwen op een langdurige en zelfs blijvende vrede, maar het zou onverantwoordelijk zijn de ogen te sluiten voor de ver schrikkingen van een eventuele oorlog, want zij die de wereld rege ren, kunnen falen, zoals zovelen vóór hen gefaald hebben. En bijna elke moderne oorlog is totalitair, zo dat we zeker nü paraat dienen te zijn om bescherming en hulp te brengen waar dit in onze stad in de toekomst misschien nodig zal zijn. En wie kent het uur van deze toe komst? Daarom dienen wij ons wel degelijk bezig te houden met deze sinistere hypothese: als het geweld losbreekt Als Wat doen we dan? Vraag niet: wat doet de politie dan? of: wat doet de brandweer dan? U kunt dat gerust aan de politie en de brand weer zelf overlaten. Neen, stel U zelf de vraag: wat doe ik dan? U wilt toch niet alleen een brandend huis binnenrennen om te redden wat te redden valt? We zien daarom allemaal de noodzaak in van een organisatie, die in staat is om in noodgevallen onbeschrijflijk veel leed te voorkomen, om mensenle vens te redden. En een dergelijke organisatie zal ons na aan het hart liggen, omdat zij zich inzet ter be scherming van ons eiger^ leven en dat van hen die ons dierbaar zijn. En dit maakt voor ieder van ons de vraag urgent: Wat kan ik doen? Meer nog: Wat ben ik verplicht? De Bescherming Bevolking is die organisatie. Zij heeft zich tot taak gesteld om hulp en bescherming te bieden, waarin chaos, paniek en verlammende angst zich vastzetten m het hart van elke mens. Zij be staat voor ieder van ons. De voltallige sterkte van de B.B. is voor Waalwijk gesteld op 222 personen. Momenteel zijn er 162 in actieve dienst. Er ontbreken er dus nog 60. De toetreding geschiedt op basis van vrijwilligheid, een vrij willigheid waartoe U zich wellicht verplicht zult voelen als U de taak en de volledige toewijding van de B.B. kent en verstaat. En de moge lijkheid om deze taak te leren ken nen en verstaan is eenvoudig. Mor gen, Dinsdagavond om 8 uur, wordt in Thalia een propaganda-1 en wer vingsavond gehouden, waarin U al les kunt horen, alles kunt vragen en U zelf kunt inzetten voor het wel zijn van Uw eigen stad. De Bescher ming Bevolking is een organisatie, die Uw persoonlijke toewijding meer dan waard is, ook al bidden we van ganser harte: „God, spaar ons voor werkelijke acties van de B.B.!" in 3 bedrijvten van W. v. d. Berg, had Zondagavond een heropvoering plaats. De verwachtingen waren wel hoog ge spannen, getuige het feit, dat de zaal totaal uitverkocht was. Gelijk 'dit in het verleden steeds het geval was, zo werd ook thans uitmuntend spel vertoont en mogen we zonder overdrijving zeggen dat de heer van den Dries, die de regie in handen had, zeer goede resultaten heeft weten te bereiken. „Schip in nood" laat ziten de bewogen heid van het vissersleven en de moeilijk heden waarin een arm vissersgezin ge raakte. 'Onder de spelers bemerkten we er meerderen die op de planken al geen onbekenden meer waren en zonder an deren ook maar enigszins in hun presta ties tekort te dden, mag gezegd dat zij ook thans uitstekend spel te zien ga ven. Voor wat betreft decor en grime, beide waren goed verzorgd. We twijfelen dan ook niet, of a.s. Woensdag, wanneer de 3e opvoering plaats vindt, zal de belangstelling niet minder zijn,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9