VEALWYK 0^ KAATSHEUVEL LOON-OP-ZAND KORFBALSPORT BILJARTEN OPM/M/NG! A^cst uf LEDERWAREN REISARTIKELEN HANDSCHOENEN WEN EN MENINGEN ONZER LEZERS De K.A.B.-Revue een groot succes. êb&diAAéM&AMW V 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 10 hoogstaand spel. Ever Ready 1 heeft nu mede de leiding. Er was flinke belangstelling. VLIJMEN. Door het afkeuren van de ter reinen heeft Never Down reeds enkele Zondagen gedwongen rust gehad. Laten we hopen dat Zon dag de wedstrijden door kunnen gaan. WAALWIJK. Waalwjjkse Biljartbond- Uitslagen en standen tot 27 Jan. Hoofdklasse. Eendracht 1HBS 1 KOT 1—TOP 1 Juliana HBS 2- HBS 1 HBS 2 WBC 1 Keesje 1 KOT 1 Eendracht 1 Juliana TOP 1Keesje 1 WBC 1 gsp. gw. 44 29 48 48 44 36 44 44 36 2—6 uitgest. uitgest. 2—6 vrl. gl. pt. 26 22 21 21 19 17 10 14 20 24 21 14 22 26 24 59 54 46 44 43 41 35 22 le klasse. TOP 2—BVK 1 Keesje 2—KNA 1 WBC 2OOG 1 HBS 3—KOT 2 gsp. gw. KNA 1 KOT 1 BVK TOP 2 Keesje 2 OOG 1 HBS 3 WBC 2 48 40 48 40 36 40 40 40 26 24 22 22 20 19 17 14 6—2 6—2 geen form. 2—6 vrl. gl. pt. 22 0 52 0 2 0 0 2 2 0 16 24 18 16 19 21 26 48 48 44 40 40 36 28 2e klasse. KOT 4—Keesje 3 HBS 4—KNA 2 KNA 3—OOG 2 uitgest. 6—2 geen form. KOT 4 KNA 2 HBS 4 WBC 3 KOT 3 Keesje 3 OOG 2 KNA 3 gsp. gw. vrl. gl. pt. 32 36 39 27 24 28 24 32 24 22 17 14 12 12 11 7 8 13 21 12 12 16 12 25 48 45 35 29 24 24 23 14 KNBB District Kaatsheuvel. De uitslagen van de laatste wedstrijden die in de 2e klas zijn gespeeld, zijn: HGL 2—DVS 2 4—4 NAS 1KTO 2 4—4 HKS 2't Centrum 80 HGL 2NAS 1 08 EuphoniaKTO 2 62 DVS 2—HKS 2 2—6 HKS 2 kampioen in de 2e klas. Door een klinkende 62 over winning op hun enigste concur rent DVS 2 is tenslotte 't tweede viertal van HKS kampioen ge worden in de 2e klas van de clubcompetitie. DVS 2, dat met een 80 over winning nog theoretisch gelijk kon komen, moest toch haar meerdere erkennen in het zeer sterk spelend kampioens HKS viertal. De kampioenen behaal den een sprekende overwinning wat een nog meer sprekend kampioenschap inhield. A. Snoeren, B. Oerlemans, Th. v. d. Hout, M. van Wanrooij en de zeer verdienstelijke reserve M. Groenendaal zijn de mannen die dit alles presteerden. De eindstand in deze klas is nu geworden: 1. en kampioen HKS 2 1273 2. DVS 2 1261 3. NAS 1 12—61 4. Euphonia 1252 5. 't Centrum 1236 6. KTO 12—29 7 HGL 2 12-24 Bn deze laatste wedstrijden on derscheidden zich twee spelers in 't bijzonder. De beste presta tie leverde ongetwijfeld Herman Balvers van NAS, die met een Placht van een gemiddelde van b.66 deze competitie afsloot. Bart Jansen leverde aan het slot nog een zeer verdienstelijke prestatie door met een gem. van 7.2/ nog op het nippertje te verliezen. Persoonlijke kampioenschappen le klas libre. Komend weekend worden de persoonlijke kampioenschappen le klas libre ingezet. In totaal schreven niet minder dan 12 biljarters in, waardoor voor- wedstrijden moeten beslissen welke sterken in de finale zullen komen. Deze voorwedstrijden worden verspeeld in 2 groepen. Groep A wordt georganiseerd door de vereniging KTO, geves tigd in café A. Netten in Berk dijk. Deze groep wordt gevormd dlLor H. Netten en C. Netten van KTO, Jac. Verhiel en P. v. Box tel van KOT, Bart Jansen van t Centrum en H. Soeterboek van Eunhonia. Groep B wordt verspeeld in het clublokaal van HGL bij Th. van Boxtel te Berkdijk. In deze groeD zijn de deelnemers: Jan Dam en van HGL, G. Snoeren en Lamers van HKS, Pieter de Kort van NAS, Frits van der Linden van Euphonia en H Snoeren van KOT. Beide groepen zijn even sterk en even interessant van bezet ting. Groep B vangt Vrijdag avond reeds aan en speelt even als groep A de verdere partijen op Zaterdag. Zondag en Maan dag. Aan belangstelling zal het met ontbreken. Dorus van den Hout in de gewestelijke finale. Van 't gewestelijk front komt deze week weer een verheugende tijding. Onze kampioen 3e klas Dorus van den Hout van HKS is n.l. geplaatst in de finale van de gewestelijke kampioenschappen. In deze finale, die door het district Helmond wordt "eorga- seerd, krijgt onze vertegenwoor diger het op te nemen tegen A. Maas uit Dongen, P Gulickx uit Tilburg. P. Boumans uit Hel mond, A. van Orsouw uit Oss, Th. Hoedemakers uit 's-Bosch, F. van Rooij uit Eindhoven en F. de Wilde uit R-eda. A.s. Zaterdag om 4 uur komt Dorus al in de strijd tegen Hoe demakers. We wensen hem veel succes toe. DRUNEN. van harte Kort geleden werd alhier her opgericht de Biljartbond voor Drunen en Elshoiit. Men houdt thans een clubcompetitie over 5 klassen om het clubkampioen schap voor Drunen en Elshout. In de verschillende klassen komen de volgende clubs uit: Klasse I: EEBC 1, Nooit Ge dacht 1, Steeds Hoger 1 en Prins Bernhard 1. Klasse 2: DVP 1 (P. Klerks), EMM 1, EEBC 2, OOO 1. Klasse 3: Buiten Verwachting 1, DVP 1 (M. v. Huiten), EEBC 3, DVP 2 (P. Klerks). Klasse 4: BNVN 1, Buiten Ver wachting 2. DVP 3 (P. Klerks), DVP 2 (M. van Huiten). Klasse 5: EMM 2, BVNV 2, EEBC 4, Nooit Gedacht 2. Er zullen twee ronden worden gespeeld en van de eerste ronde, welke deze maand afloopt, ho pen wij spoedig de standenlij st te kunnen geven. ZONDAGSDIENST 29 Januari 1956 Arts: P. J. A. Lenglet Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK Zondag 29 Januari 1956 10 uur: Ds. L. Schellevis. Bevestiging Ambtsdragers. 6.30 uur: Ds. L. Schellevis. R.K. VROUWENGILDE. Verleden Woensdag kwamen de leden van het R.K. Vrouwen gilde afdeling Waalwijk in een algemene vergadering bijeen in Hotel Verwiel. De aanwezigen luisterden ge boeid naar hetgeen Mevr. Mann- Koevoets uit Eindhoven zei over het onderwerp: de plaats van de vrouw in het staatsbestel, ter wijl hun aandacht ook uitging naar Mej. B. Derks uit Dongen, die sprak over haar verblijf in „de stad zonder God" en over de Oost-priesterhulp. De eerste spreekster wees er op hoe de vrouw ook haar taak heeft in de politiek, en niet al leen, zfials men voorheen vaak dacht, in het maatschappelijk werk. Mej. Derks vertelde heel inte ressant over haar verblijf in Salzgitter, „de stad zonder God", op last van Goering gebouwd door Duitse misdadigers, wie, wanneer ze hier werkten, am nestie werd verleend. Een vre selijke stad, waarin thans echter de paters van de Oost-priester hulp werkzaam waren, waar Nederlandse priester- en andere studenten in hun vacanties hui zen bouwden en een kapel; dit katholieke centrum in deze stad werd Steterburg genoemd. Het was de bedoeling van het R.K. Vrouwengilde in Nederland dat deze organisatie voor de aankleding van deze kapel zou zorgen. Voor de a.s. uitwedstrijd van DAGEKI KANS OM KOOPJES DE KIEZEN GROTESTR.26A WAAIW'JK AAA |9 V V V W.S.C. naar Zierikzee, zijn slechts een beperkt aantal plaatsen in de bus disponibel. Het is voor de leden der Supporters-club, die deze reis wensen mee te maken, hoofdzaak zich in elk geval op te geven vóór Vrijdagavond 9 uur in café „de Ko renbeurs". Wie zich later opgeeft, heeft kans op een teleurstelling. Voor de leden van de Supporters vereniging bedragen de reiskosten 2.25 per perspon. De bus vertrekt om kwart voor 12 vanaf „De Twee Kolommen", terwijl de leden hun kaartje kunnen bekomen in „De Korenbeurs". Men zij dus op tijd aanwezig, daar stipt op tijd ver trokken wordt. AANRIJDINGEN. Er zijn deze week, vooral Maandag, een behoorlijk aantal aanrijdingen en botsingen ge weest. Maandagmorgen was er op de hoek StationsstraatJulianastr. een aanrijding tussen een bestel auto, bestuurd door A. de R. uit Waalwijk en een personen auto, bestuurd door J. V., even eens uit Waalwijk; de aanrijding werd veroorzaakt door het feit dat de eerste auto slipte toen de andere vanuit de Julianastraat de Stationsstraat wilde inrijden. Op het kruispunt Grotestr. -Putstraat was eveneens teen botsing. Tussen een verhuiswa gen met aanhanger, bestuurd door M. K. uit Den Bosch, en een vrachtwagen, bestuurd door P. J. uit Made. De eerste wagen wilde de Putstraat indraaien, de chauffeur van de achter deze rijdende vrachtwagen trapte door de rem, moest meedraaien en reed zijn motorkap in de meu bels. Er was een behoorlijke ma teriële schade. Op 't kruispunt Floris V- laan en van Assendelftstraat verleende de chauffeur van een vrachtwagen P. A. B. uit Loon- opzand geen voorrang aan de motorrijder M. R. uit Kaatsheu vel; er was materiële schade. Bovendien werd er nog aangifte gedaan van een aanrij ding. Een in de Grotestraat ge parkeerd staande wagen werd aangereden door een tot nog toe onbekende wagen. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Martinus P C zv P A van Hel- voirt-van Drunen Johannes A C M zv A J Briaire-den Teuling te Geertruidenberg Francis- j cus L M zv P J van der Velden- j van de Wiel te Loonopzand i Adrianus J zv J Verhagen-van Doorn Michael F J zv M Trommelen-Pullens Adriana A M dv J A van der Bruggen- BeerensCornelia A M T dv i J M van Brunschot-Kroot Ro- cus AzvR A van der Mast-van der Staak te Sprang-Capelle. Overlijden Johanna Bruurmijn, 71 jaar, echtg Th van Vugt. Huwelijksaangiften H B Kops 27 jaar te Loonop zand en C M Sprangers 26 jaar alhier - P A van Oorschot 26 jaar en H Span 24 jaar beiden alhier. Huwelijken M J J van Beijnen 26 jaar te Loonopzand en J M van den Broek 24 jaar alhier P W H Timmermans 26 jaar te Drunen en 9/1 Gadellaa 20 jaar alhier TM van Rijswijk 26 jaar en KJ van Oorschot 24 jaar beiden alhier. Ingekomen A J Druijven van 's-Bosch - V R Maas van 's-Bosch J P Beerens van Vught C A C M Dirks van Tilburg J W van Overbeeke van Óud-Vossemeer b A de Haart en echt van Tilburg. Vertrokken: A D M van Rijckevorsel naar Tilburg J AJ van den Broek naar Loonopzand GW van ?FrAr°eP naar Oosterhout M E W Klerkx naar Geleen - A M Gommers naar Bergenop- zoom A J Reus naar Haarlem. DE NIEUWJAARSREDE VAN WAALWIJKS BURGEMEESEER. In dit blad plaatsen we een ge deelte van de Nieuwjaarsrede, die buprgemeester Teijssen van Waal wijk gisteravond in de raadsverga dering hield. We plaatsten daarbij de opmerking dat we elders in dit blad op het vervolg van deze rede zouden terugkomen. Een gebrek aan plaatsruimte heeft ons hierin echter tegengewerkt, zodat we het tweede gedeelte van deze interes sante Nieuwjaarsrede tot het vol gende nummer moeten laten staan. H. P. DEKKERS- v. d. VLIET MAANDAG is het de LAATSTE DAG NOOIT kocht U een tas VOOR ZO'N PRIJS Nu de Wintermaanden komen ongekend voordelige handschoenen! koffers en reistassen tegen SPOTPRIJZEN. AQUARIUM-VERENIGING „PARAMECIUM".^ De leden van bovengenoemde vereniging komen hedenavond om 8 uur bijeen in de bovenzaal van café „De Korenbeurs" (M. Brok), waar hen een zeer bijzondere avond wacht. Behalve de gebruikelijke verloting en behandeling van enke le huishoudelijke punten, benevens installatie van een nieuw lid, staan nog een tweetal films op het pro gramma. De hoofdfilm: „Aan de bronnen van het leven", wordt voorafgegaan door een voorpro gramma, getiteld: „Dierengevechten in Midden-Azië". Beide zijn onge twijfeld zeer interessante films, die een bezoek aan deze vergadering wel waard zijn. De avond wordt verzorgd door de R.W.N. Filmdienst. Allen dus om 8 uur present bij Mari Brok. SUPPORTERS-VERENIGING W.S.C. In een van de vorige nummers las ik een verslag van de raadsverga dering, waarin werd gesproken over het wel dan niet doorgaan van het plan voor het Sportpark. Nu is het dan zover dat dit met volledige stemming is aangenomen en dat de kosten, verbonden aan dit plan, me de worden gefinancierd uit 't over schot van het gas- en electrieiteits- bedrijf, welke jaarlijks enorme win sten maken. Er is al in vorige raadsvergade ringen gevraagd naar een verlaging van deze tarieven, maar dit is helaas niet mogelijk. Ik kan wel begrijpen dat dit bedrijf niet met verlies kan werken, daar zij enorme kosten moeten maken voor aanleg van straatverlichting e.d., die in onze ge meente af is. Maar waarom moeten nu de kos ten van de aanleg van het Sport park worden betaald uit het over schot van dit bedrijf? Is het nu niet mogelijk om deze kosten te finan cieren uit het reserve-fonds welke onze gemeente toch ook wel een zal hebben, en kan dan deze enorme winst niet ten goede komen aan de verbruiker? Gaarne wilde ik dan ook eens de mening horen van een ander, van daar de plaatsing in deze rubriek. L. v. H. Was het Zondag 22 Januari de dag van de feestviering in sfeer en bezinning; d e opvolgende vier dagen laaide de feestvreugde uit in een enthousiasme, dat iedereen te pakken kreeg, die de Gilden bondszaal in de avond een bezoek bracht. Piet Borsten, de fantastische re vueschrijver is daar voor een groot stuk debet aan. 't Is zeer zeker een goede ge dachte geweest van het bestuur en de feestcommissie om op een revue, als ju bileum-uitvoering te decideren; nog be ter de gedachte dit in handen te leggen van de heer Borsten. En dat hij zich van deze taak goed gekweten heeft kan iedereen getuigen, die de kans heeft gehad een der vier avondlen bij te wonen. Waar het een K.A.B.-revue betreft, moest het natuur lijk een geschiedkundige revue worden. De gegevens hiervoor waren te putten in de overlevering en in die uitgebreide „Kronijcken" zoals de schrijver zelf in zijn proloog getuigt. Dat hieromheen dé nodige, rijke fantasie geweven is, weet ieder, die Piet Borsten kent, en in zijn oeuvres, daarvan reeds bij herhaling heeft kunnen genieten. De titel niet de voorletters van de K. A. B. was mete'en de invitatie: Komt Ammel Binnen, en toen reeds direct na de proloog het refreinlied, onder bege- I leiding van het Kaatsheuvels Revue Or kest door de zaal galmde, was iedereen reeds ingeleefd in de sfeer, die deze re- vue meteen in de zaal bracht. t Is feest bij ons in huis Kom ammel binnen, van! je hup faldéree 't Is feest bij ons in huis Kom ammel binnen en zingt allen met ons mee. 't Is feest bij ons in huis. Kom ammel binnen en sluit bij ons aan Toon U eensgezind en krachtig, op dit gouden feest, omdat we vijftig jarén al bestaan. De stemming was er en steeg met elke scène, met elk tafereel en met elk num- mrtje, dat in non-stop-vaart vanaf het toneel rolde. Reeds de eerste scène deed het schit terend Nachtwaker en Omroeper. Kostelijke oude herinneringen onder de lantaarnpaal tussen Leke Damen en v. v. Velden! „De Geboorte" en de „Paas- mik" lieten zich al niet minder genieten, maar de mobilisatieschets was wel de beste „Schlager" uit het eerste gedeelte van het schouw- en kijktoneel. Zeker er waren ook momlenten van sfeer en stemming, die insloegen. De Roestenberg-herdenking was waar dig en greep in. 't Was een verdiende lof voor de grote werker, die als devies mocht voeren: ,'t Komt in orde". Ook in het tweede gedeelte kregen we een zeer verzorgd memorandum, aan de grote paus-encyclieken „Rerum No varum" en „Quadragesimo Anno" waar in het grote werk der pausten in de ar beidersbeweging herdacht werd. Daar voor en daarna echter weer fantasie- sketchen die de zaal deden brullen. „Het Kuisverbond", „Het 400ste lid", 'ne Sik, „De Werkverschaffing", „De Bezetting", 't waren stuk voor stuk kluchten een „Buziau" waardig. De hulde tussendoor aan Pastoor de Klijn, de onvermoeide adviseur van een reeks van 20 jaren, en aan de pioniers v. Hees wijk en voorzitter Beerens ge bracht, hadden het succes deze grote werkers waardig. Regisseur J. v d. Hovten heeft met zijn K.A.B. toneelgroep „Kunst naar Kracht" eer van zijn werk gehad. Decor en costuums, voor zover in deze KAB- revue nodig, waren geheel In overeen stemming met 'het werk. De dansgroep van dé Jonge Boerin- nenbond kweet zich keurig van zijn taak, al is dit jonge achttal nog geen gerou tineerde balletgroep. Het orkest, dat wij reeds noemde, behoeft geen krans, het K.R.O. uit de Kets heeft een naam, die bekend is. De heer Heyda had Voor een uitstekend functionerende geluidsinstallatie ge zorgd. DE PAARDENHOUDERS GAAN JUBILEREN. De jubilea zijn niet van de lucht. Op 7 Februari gaat de Vereniging van Paardenhouders Kaatsheuvel. Loon op Zand en omstreken haar gouden be- staansfeest vieren. Dinsdag 7 Februari wordt dit jubileum gevierd in de grote zaal van de heer W. Smit. De dag wordt begonnen met een H. Mis in de parochiekerk van St. Jan, terwijl de feestvergadering aanvangt om 6 uur 's avonds en geopend wordt met de aanbieding van een Brabantse koffie tafel. Voor verdere attractie wordt door het bestuur gezorgd. Door het houden van deze feestver gadering vervalt de jaarvergadering. Om de leden echter op de hoogte te houden van de toestand van de vereniging be vat de uitnodiging aan de leden gezon den een overzicht van de stand der kas, waaruit blijkt, dat de toestand der ver eniging zeer gezond is. Het kassaldo per 1 Januari j.l. bedraagt immers f 2226.27. Op de vergadering geeft de secretaris-penningmeester een beknopte samenvatting over de afgelopen 50 jaren. PELGRIM GASFORNUIZEN EN JUNKER-RUH Alleenverkoop voor Kaatsheuvel Hoofdstraat UI Kaatsheuvel MIDDENSTAND. De R.K.M.V. vergaderde Dinsdag avond in de bovenzaal van Euphonia om een verslag aan de deelnemende le den uit te brengen over de gevoerde en goed geslaagde St. Nicolaas-actie. Uit het keurig verslag van de penningmees ter bleek, dat er een batig slot was, dat iedereen voldoening gaf. Besloten werd het saldo onder de deelnemers te ver delen. Uit de daarna gevoerde bespre kingen bleek, dat er bij verschillende le den grote belangstelling uitgaat naar de souvenirsverkoop in „De Efteling". Omtrent medewerking hierin zal met het bestuur van de Stichting in overleg getreden worden. Na deze besprekingen hield de bekende archivaris, de heer v. Beers uit Loon op Zand een lezing over de geschiedenis van onze gemetente. Zeer interessant was de inhoud van zijn goed gedocumenteerd stuk geschiedenis en bij de vragen, die na afloop hier omtrent nog gesteld werden, gaf de heer v. Beers blijk, deze stof volledig onder de knie te hebben. JUBILEUM-CONCERT EUPHONIA. Ter gelegenheid van het 80-jarig be staan van het Koninklijk Muziekgezel schap Euphonia", biedt het gezelschap aan honoraire leden en begunstigers op Zaterdag 28 Januari een jubileum-con cert aan onder leiding van kapelmeester H. Gowi. Het programma luidt: I. The thin red line, mars, Kenneth J. Alford 2. Cavalerie Legére, ouverture Fr. v. Suppé 3. Legendes de la foret, wals Joh, Strauss 4. Caesar en Cleopatra, Dramatische ouverture, Ger. Boedijn 5. Amparito Roca, Paso doble Jaime Texidor Pauze 6. Saint Triphon, mars A. Ney 7. Orpheus in de Onderwereld, Ouverture, J. Offenbach 8. Vie d'artiste, wals Joh. Strauss 9. American Patrol F. W. Meacham 10. National Emblem, mars E. C. Begley 11. Wilhelmus C. L. Walther Boer DE PROBLEMEN DER JEUGD. De zeer interessante voordracht, die Dr A. J. Smulders, arts te Bergeijk, Woensdag 13 Januari j.l. in het Apol- lo-theater, op uitnodiging van de Katho lieke Jeugdraad van Kaatsheuvel gehou den heeft, heeft mede door het verslag dat wij hierover in ons blad gegeven hebben, grote belangstelling in alle krin gen gewekt. i De wijze, waarop Dokter Smulders deze stof behandelde heeft een effect gesorteerd, dat we de veronderstelling mogen maken, dat het Apollo-theater Vrijdag 27 Januari, als de spreker een tweede voordracht zal houden, beslist te klein zal zijn. Op deze avond behandeld dr. Smul ders meer speciaal de stoornissen en moeilijkheden die de jonge mensen in hun jeugd ontmoeten, terwijl daarnaast de belangrijke problemten van verloving en huwelijk zijn aandacht krijgen. Te vens wordt er gelegenheid geboden over de eerste voordracht schriftelijk of mon deling vragen te stellen, die de spreker op Vrijdag zal beantwoorden. EEN DIPLOMA-UITREIKING. Dinsdagavond had in de eetzaal van Café-Restaurant Euphonia een kleine plechtigheid plats, die we echter niet aan de vergetelheid willen onttrekken, om het grote belang, dat een bekend making hiervan tevens als propaganda voor de zaak, waarover het hier ging. Aan de heer C. A. V. Smit, wacht meester bij de reserve Rijkspolitie werd het diploma „Geoefend Man" uitge reikt. Hierbij waren tegenwoordig, burge meester Mr. v. d. Heijden, als hoofd van de plaatselijke politie: adjudant Kamp huis, van het district Tilburg der Rijks politie, die namens de districtscomman dant der Rijkspolitie Tilburg, de leiding van de avond had, groepscommandant van Broekhoven en postcommandant Hut, tevens instructeur van de Rijkspo- ditie te Kaatsheuvel, de overige reser visten en de mannen der reserve Lucht- wacht van Kaatsheuvel. Adjudant Kamphuis heette de aanwe zigen welkom, speciaal burgemeester v. d. Heijden, die door zijn aanwezigheid blijk geeft van belangstelling en waarde ring in het werk der reserve Rijkspolitie. Er wordt, aldus spreker, in onze maat schappij in dé regel meer gesproken over mfensen, die zich niet goed gedragen, dan over hen, die hun maatschappelijke plicht goed vervullen. Spreker wil deze avond hiervan eens afwijken en eens spreken over de mensen, die wel hun plicht doen, en dat op een bijzondere wijze. Spreker rekent hiertoe de mannen van de reserve Rijkspolitie, die offers van vrije tijd weten te brengen om de gemeenschap te dienen als dit nodig mocht zijn. Zij zullen dit moeten doen als politieman, als mede dragers van het gezag in woelige tijden en daaraan wor den eisen gesteld. Om aan die eisen te voldoen worden van de reservisten of fers van tijd, studie én oefening ge vraagd. Spreker stelt wachtmeester Smit als voorbéeld en wenst hem geluk niet het behalen van het diploma van „ge oefend man", een diploma dat veel vraagt van de reservist. Spreker noemt het een prestatie waarover niet te licht te denken valt. Hij spreekt de hoop uit, dat het voorbeeld van deze wachtmees ter voor meerderen aanleiding moge zijn tot de groep toe te treden. Met genoe gen mag de adjudant constateren, dat het aantal in een jaar verdrievoudigd is en hij het volle vertrouwten in de toe komst heeft. Hij brengt Opperwacht meester Postcommandant Hut dank voor de medewerking in de opleiding gegeven. Dan verzoekt hij burgemeester Mr. v. d. Heijden het diploma uit te reiken. De Burgemeester voldoet aan dat verzoek gen getroost heeft om 't diploma te be halen en hij is er van overtuigd, dat wachtmeester Smit met de kennis en ge oefendheid, waarvan hij in 't examten be wijzen heeft afgelegd, in staat zal zijn, wanneer 't nodig mocht zijn, zijn taak correct en tactisch te vervullen. Hij feli- liciteert hem met het behaalde succes en reikt hem met een handdruk het diplo ma over. Wachtmeester 'Smit dankt met enkele woorden de burgemeester voor de uit reiking en felicitatie en adj. Kamphuis voor de mooie woorden tot hem gericht. KEGELSPORT. De Kegelsport viert weer hoogtij. De ze week zijn de bij de Tilburgse Kegel bond aangesloten clubs op de banen van het Kegelhuis Euphonia te gast op de jaarlijkse rondtocht langs de kegel banen en het gaat bij deze om de hoog ste plaats in de competitie. Herinnering stond na het laatste be zoek bij Vriendtenkring in Loonopzand bovenaan. Hoe de einduitslag wordt kunnen we nog niet voorspellen, daar deze club nog moet verschijnen, maar... NOP gooide niet minder dan 669 hout en telt nu in totaal 1909. 't Wordt ze ker een zware opgave voor de kampi oenspretendenten om zich hiertegenover te handhaven. Op Woensdagavond 12 uur was die stand: NOP 669 in totaal 1909; Natte Spons 558—1742; Zet 'm Op 611-1784; Vritendkring 612-1782; Vereniging 612- 1698 SNA 572-1698. Vijftallen B: Reünie 566-1690; K.I.I. 54-1639; NIOD 522-1607; Vr. Poede laars 587-1670. Drietallen: K.I.K. 291-59; SNA 334- 995; Zet 'm Op 339-982; Natte Spons I 292-924 Reünie I 320-935; NOP I 346- 958 Natte Spons 2 308-909; Vrienden kring 345-939; Vr. Poedelaars 326-918; NOP 2 319-904; Zet 'm Op 2 301-872; Reünie 2 299-854. AGENDA. Vrijdag 8 uur nam. Katholieke Jeugd raad. Voordracht Dr. Smulders over de problemen van de jeugd in de Apollo- zaal. j Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater: Meisjes zonder moraal, toeg. 18 jaar. Zaterdag 8 uur nam. Jubileumconcert Euphonia. j Zondag 6 en 8.30 uur nam. Apollo- Theater: Meisjes zonder moraal, toeg. 18 jaar. Maandag: 8 uur nam. repetitie Harm. Apollo. I ZONDAG-ARTSENDIENST KAATSHEUVEL—LOONOPZAND Zondag 29 Januari neemt waar ArtsP. Wijtenburg, Hoofdstr. 4, Kaatsheuvel, Tel. 04167—2550. KON. HARMONIE SOPHIA'S VERENIGING. De oudste onzer muziekverenigingen, de Kon. Harmonie Sophia's Vereniging, zal op Zaterdag en Zondag, 28 en 29 Januari e.k. haar 92e statiedag vieren. Is dit in het lgemefen een jaarlijks te rugkerend gebeuren, dit jaar zal het ge paard gaan met een bljzondter feit, nl. aan genoemde harmonie zal een volledig geüniformeerde drumband worden toe gevoegd, wat op Zaterdag 28 Jan. met enige festiviteiten zal gepaard gaan. Onder de alleszins bekwame leiding van de heer Bedaux uit Tilburg heeft deze drumband zich in enkele maanden opgewerkt tot een zeer behoorlijk corps, t welk te zien en te beluisteren zal zijn op 28 Jan. bij de muzikale rondwande ling door het dorp. Bedriegen we ons niet, dan zullen de nu geheel geüniformeerde Harmonie en drumband een keurig geheel vormen. De uniformen zijn, hoewel zeer een voudig toch smaakvol vervaardigd uit grijsblauwe gabardine stof en doen zeer rustig aan. Op de platte pet prijkt met ere het wapen van de adelijke familie Verheijen van Loonopzand, uit welke familie steeds leden het Beschermheer schap en Erevoorzitterschap hebben waargenomen. De twee zilveren kroon tjes op de revers duiden aan dat de har monie de koninklijke goedkeuring op haar statuten heeft verkregen en dus het predicaat Koninklijk mag voeren. Wij beweren niet teveel met te zeg gen dat het bestuur met dé keuze der uniformen een zeer goede smaak heeft gehad. Zaterdag zullen de uniformed voor het eerst officieel in gebruik worden ge nomen met deze muzikale rondwandeling door het dorp. De leden zullen in ver band hiermede om half drie in café Wijt- vlet tegenwoordig zijn, waarna om drie uur wordt afgemarcheerd. Na de rondwandeling blijven de leden verder in gezellig samtenzijn bijeen. Zondagavond zal de bekende Tilburg se Toneel ver. Doto, voor leden en do nateurs het toneelstuk opvoeren „Dolle Toon". i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10