Waalwijkse en Langs Courant Wrijf Kou en Pijn N, Nu Verordening Nieuwe straten. betreffende Zondagsrust WAALWIJKSE BLOKPLOEGEN GAAN ZICH OEFENEN. Een boeiende wetenschapsshow in „Thalia" gemeenteraad SPRANG-CAPELLE. weg met DAM PO DE WERELD ROND Hoewel ze nog niet alle compleet zgn, De grote drie WITTE KRUIS „OPMARS PER TECHNIEK". VRIJDAG 27 JANUARI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO'WiHET ZUIDEN 79e JAARGANG No. 7 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" De raad van Sprang-Capelle zal a.s. Vrijdagavond in openbare verga dering bijeen komen, ter bespreking van een aantal punten, die we hier onder in het kort hebben weergegeven. O.m. zal weer aa n de orde komen het vaststellen van een verordening als bedoeld in art. 4 der Zondagswet; en het is te hopen dat de vroe vaderen nu tot een besluit komten kunnen. Men kan niet aan de gang Voorts komen aan de orde voorstellen tot het doen aanleggen van di verse straten in de uitbreidingsplannen Vnjhoeve-Caipelle en Sprang. En een belangrijk voorstel .tot vaststelling van het gemeentelijk bouw plan 1956. Vaststelling verordening ex larti'kel 4 dier Zondagswet, De vaststelling ener verordening als bedoeld in artikel 4 der Zondagswet werd aangehouden, ten einde een raads commissie ad hoe gelegenheid te geven te adviseren welke regels dienen te wor den gesteld voor de hantering der ont heffingsbevoegdheid, welke artikel 4, derde lid, der Zondagswet aan de bur gemeester toekent. De Commissie komt tot de conclusie, dat het thans uitdrukkelijk vast staat, dat een aanmerkelijke beperking van de or.theffingsbevoegdheid mogelijk is. Nu de raad in feite gëen reële onthef fingsmogelijkheid voor de Zondag wenst, meent zij, dat aan de ministeriële inter pretatie van de wet is voldaan, indien de ontheffingsbevoegdheid van de bur gemeester uitsluitend wordt toegestaan voor de hemelvaartsdag en de eerste kerstdag, voor zover deze laatste feest dag niet op een Zondag valt. Op deze wijze kan men de verlangde Zondagsrust toch bewerkstelligen en kan bovendien tegemoet worden gekomen aan de ter plaatse heersende wtens om op 'de genoemde christelijke feestdagen wel openbare vermakelijkheden toe te staan. Ook naar het oordeel van de Vereni ging van Ned. Gemeenten is een regel zoals de Commissie thans voorstelt niet in strijd met de wet. Voorstel tot wijziging van de Algjem. Politie-verordening der gemeente Sprang- Capelle. 'B. en W. stellen voor in de politie verordening zodanige wijzigingen aan te brengen, dat het loslopen van handen op de openbare weg verboden wordt; dat bootjes die in de Maas liggen, niet on bevoegd mogen worden gebruikt, en voorts stellen B. en W. voor het artikel betreffende de Zondagsrust uit de A. P. V. te verwijderen, omdat dit niet meer van kracht is nu er een verordening ex art. 4 der Zondagswet wordt vastgesteld. Voorstel tot aankoop van enige stuk jes grond langs de Nieuwevaart en de Wendelnesseweg. Zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorweg-overgang Nieuwevaart- Wendelnesseweg zijn twee strookjes grond gelegen, deel uitmakende van de eigenlijke spoorweg, resp. groot 180 m2 en 225 m2, welke benodigd zijn voor wegveibetering aldaar. Het noordelijk stukje is reeds bestraat, tegelijk met de verbetering van de spoor wegovergang1, zodat bet wenselijk is, dat de gemeente ook de eigendom van dit perceeltje krijgt. Het zuidelijk perceeltje, gelegen vóór de grond, aangekocht van Mevr. van Toom-Rijken, is benodigd voor de ver betering van de Nieuwevaar, welk werk thans is gegund. De N.V. Nederlandse Spoorwegten te Utrecht heeft zich bereid verklaard bei de stukjes grondl aan de gemeente te verkopen voor de som van f 40,50 in totaal onder de voorwaarden als in bij gaand concept-besluit vermeld. Voorstel tot aankoop grond te Vrij- boeve-Capelle. Ten behoeve van de verkrijging van bouwterrein te Vrijhoeve-Capelle en de aanleg van een straat ten westen van het gemeentehuis, is de heer J. van Riel al hier bereid gebleken aan de gemeente te verkopen een gedeelte van het per ceel gelegen ten westen en ten noorden van het gemeentehuis. Dit betreft de grond, nodig voor aanleg van die straat en de grond ten oosten van die aan te leggen straat. Aangezien bedoeld perceelsgedeelte on middellijk aansluit aan de boerderij, treedt, als gevolg van verlies van bedoeld perceelsgedeelte,naast bedrijfsschade ook waardevermindering van de boerderij op. Voorts wenst de heer van Riel de toe zegging, dat t.a.v. de rest van het per ceel gedurende 25 jaar geen onteigening zal plaats vinden, indien hij niet tot ver koop daarvan bereid zal zijn. Voorstel tot aankoop grondstrook t.b. v. de Loonsestraat. Nu de aanleg van dte Loonsestraat is voltooid blijkt, dat, ter verkrijging van een juiste, uit verkeers-technisch oogpunt verantwoorde, aansluiting dezer straat aan de Zuid-Hollandsedijk, een strookje grond benodigd is, in eigtendom toebe horend aan de heer F. van der Lee te Kaatsheuvel, deel uitmakend vande tuin van het pand Zuid-Hollandsedijk 47. De heer van der Lee heeftzich bereid verklaard de benodigde grond tot een oppervlakte van ca. 25 m2 aan de ge meente te verkopen voor dë som van f 25.in totaal, waarbij evenwel de voorwaarde is gesteld, dat de gemeente zorg draagt voor de plaatsing van een afrastering van betonpalen met 3 draden langs de Loonsestraat 'alsmede voor in planting. van een nieuwe haag. De kos ten hiervan worden in totaal geraamd op f 150.—. Voorstel tot aanvaarding van grond voor straata'anleg te Sprang, De heer A. J. Vos, alhier, heeft in dertijd aangekocht een gedeelte van eten perceel te 'Sprang, van 965 m2, teneinde hierop een middenstandswoning te kun nen bouwen. Aangezien een gedeelte van deze grond is gelegen achter de woning Kerkstraat 40, was in deze koop tevens begrepen een strook grond gelegen langs laatstgenoemde woning, waardoor de 'heer Vos voor zijn te bouwen huis. uit weg zou hebbten naar de Kerkstraat. Op deze strook grond is thans geprojecteerd! de aan te leggen Torenstraat. Nieuwe straten. In de vergadering van 24 Juni 4955 besloot de raad een crediet te voteren van f 44,000 voor de verharding van de Bemhardstraat en de aanleg van de Wil- helminastraat. Het lag, toen reeds in de bedoeling de hierop aansluitende straat, lopende in zuidelijke richting ten westen van het gemeentehuis naar de Raadhuis straat eveneens uit te voeten, doch moei lijkheden m.b.t. de grondverkrijging naast bet gemeentehuis, maakten zulks onmo gelijk. Nu deze moeilijkheden zijn opge lost kan tot uitvoering van de onderha vige werken worden overgegaan. Alle benodigde gronden kunnen thains worden aangekoekt, behoudens een klein gedeelte, ten aanzien waarvan de be sprekingen met de eigenaar in een ver gevorderd stadium verkeren. Het onderhavige plan voorziet in de aanleg van een straat ter lengte van 110 meter en ter breedte van 5,00 meter, met aan weerszijden een trottoir breed 2 m., het geheel voorzien van een riolering, welke wordt gelegd op een zodanig peil als in het ontwerp-rioleringsplan is voorgesch reven De kosten van dit project Zijn door de gemetente-architect geraamd op f 24.500,in totaal, waarin evenwel niet is begrepen de te maken afrasterin gen laan de westzijde van de straat. Overeenkomstig de in voorbereiding zijnde wijziging van het uitbreidingsplan van de voormalige gemeente Sprang, zal ter voorziening in een dringende be hoefte de aan te leggen Torenstraat worden bestemd voor de bouw van mid- denstandswoningen. Aangeziten thans reeds ëen bouwplan voor een zodanige woning in voorbe reiding is A. J. Vos)is de aanleg van deze straat thans in een urgent stadium gekomen. Alhoewel dte voor deze straataanleg benodigde gronden nog, niet alle in eigen dom aan de gemeente toebehoren, komt het B. en W. gewenst Voor, thans de administratieve voorbereiding aan te vatten. 1 1 Het door de gemeenteJarchitect ter zake ingediende plan voorziet in de aan leg van een straat ter ltengte van 440 m en ter breedte van 5 m, met aan weers zijden een trottoir ter breedte van 4.80 m, het geheel voorzien van een riolering, welke op zodanig; peil Zal worden aan gelegd 'als in het ontwerp-rioleringsplan is voorgeschreven. De kosten van een en ander worden geraamd op f 28,000,in totaal, inclu- i sief de aan de noordzijde aan te leggen stroken plantso'en, echter met uitzonde- ring van de aan te brengen beplantingen. Langs deze straat zal slechts gedeelte lijk kunnen worden gebouwd ï.v.m. dë aanleg van een aansluitend plein voor de Ned. Herv. Kerk aldaar en de reeds aanwezige bebouwing. dienstjaar 1956 reeds werd uiteengezet, is het voor de jaren 1954 t.m. 1956 aan deze gemeten te toegewezen woningcon tingent (76 nieuwbouw en 8 herbouw) als volgt gerealiseerd Van dit contingent is toegewezen in 1954; voor particuliere nieuwbouw 9; voor particuliere herbouw 2, aan 21.N. Bouw- en Handelscombinatie 20, voor gemeentelijke bouw 4, resteert 43 nieuw bouw en 1 herbouw; in 1955: voor particuliere bouw 5, voor gemeentelijke bouw (in plaats van het aanvankelijk aan de 'Z. Ned. Bouw- en Handelscomb. toegewezen contingent) 10, resteert 28 nieuwbouw len 1 herbouw. Van dit restant zijn reeds 12 woningen toegewezen voor particuliere bouw in 1956, terwijl het nog voor 1 herbouwge- val beschikbare volume bestemd is voor realisering; van de herbouwplicht, over genomen van de heer Priest. Na aftrek van genoemde toewijzingen en 'het faerbouwgeval, omvat het reste rende woningcontingent nog 16woningen. Hiervan moeten 2 woningen beschikbaar blijven voor de bouw van een politie post met 2 dienstwoningen. B. en W. adviseren het daarna nog overblijvende contingent van 14 wonin gen te realiseren door de bouw van 2 blokken van 3 woningen en 2 blokken van 4 woningen aan de straten, welke worden aangelegd in het kader van het voor Vrijhoeve-Capelle, vastgestelde uitbreidingsplan. Daarnaast worden dan nog 2 middenstandswoningen gebouwd aan de Hoofdstraat te Capelle. n.l. ter realisering van de van P. Priest overge nomen herbouwplicht ten de herbouw van de voormalige schoolwoning, welke valt onder dë toepassing van de wet financie- ringwederopbouw Publiekrechtelijke Li chamen en niet ten laste van het wo ningcontingent kamt. Voorstel tot toekenning van voor schotten ingevolge artikel 103, 6e lid, der Lager-onderwijswet 1920, op die vergoe ding van de exploitatie-kosten der bij zondere scholen over 1956. Het voorschot wordt gesteld op het voor het openbaar lager onderwijs bij besluit van 30 december 1955 voor 1956 per leerling, beschikbaar gestelde bedrag ad f 25,71, naar het gemiddeld aantal, leerlingen der betrokken bijzondere school over 1955. Voorstel 'inzake vaststelling stfaatna- enm. Aan de nabij de Sprangse toren tussen de Oudestraat en de Kerkstraat aan te leggen weg ditent een naam te wordën gegeven. Inmiddels is al tenige malen in bepaaldle bescheiden ter aanduiding van genoemde-weg de naam Torenstraat ge bruikt, zulks naar aanleiding van dë uit de raad gekomen suggestie deze straat zo te noemen. B. en W. menen, dat er gezien de ligging van de aan te leggen straat ten opzichte van de Sprangse to rten alle aanleiding bestaat de officieuze naam thans ook officiëel te sanctioneren en stellen daarom voor aan genoemde straat de naam Torenstraat te geven. Om dezelfde reden als hierboven ge noemd lijkt het B. en W. gewenst thans reeds een naam te geven aan de straat, welke vanaf de Raadhuisstraat aan de westzijde Van het gemeentehuis in noor delijke richting zal worden aangelegd. Eerder werd voorgesteld aan een 2- tal straten, gelegen in het uitbrëidings- p'an voor Vrii'hoeve-CapelK resp. dë namen Bemhardstraat en Wdlhelmina- straat te geven, ën daarom stellen B. en W. thans ivoor aan deze straat de naam 'Beatrixstraat te geven. Voorstel inziake vaststelfin q vasi het gemeentelijk bouwvolume 1956. Zoals in de inleidende nota, behoren de bij dë gemeentebegroting voor het 0 p een Bindingsavond die de Waalwijkse B. B. Di^agavond in zanl Thalia hield, heeft het Plaatselijk hoofd Bescherming Bevolking, «krec- teur van Gemeentewerken, de heer J. Kobben, meegedeeld, dat binnen kort begonnen zal worden met de opleiding van de noodwachters, dat zijn de mannen en vrouwen die zich vrijwiUrg beschikbaar hebben ge steld, deel uit te melken van dte organisatie Beschernung Bevolking, de ordanisatie, die mocht er ooit onverhoopt een oorlog komen, of een andere grote ramp goed geoefend en getraind de gevolgen van deze rampen tot een minimum zal wie ten te beperken. Het zijn ma vrouwen die de Ware burgerschas zïn tonen en bereid zajn zlchJ* men, om, wanneer het eventueel nodig is, het leven en e g hunnen en van hun Iburen te be schennen* 140 NOODWACHTERS* 0 eze bindingsavond, die door een vrij groot aantal BB-ers en niet-BB-ers want het devies was: „Breng, er een mee!" werd bijgewoond, werd ook bezocht door burgemeester Baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier, burgemeester van Oisterwijk en Voor zitter van de Kring Brabant III der B.B., door Burgemeester Teijssen van Waal wijk en Wethouder Smolders, door 'het Kringhoofd de 'heer Bijvoet en enkele andere plaatselijke of provinciale BB- autoriteiten die allen werden verwel komd door de heer Kobben, het plaatse lijk Hoofd van d'e B.B. Burgemeester Teijssen was de eerste die de verzamelde noodwachters en adspirant-noodwachters toesprak. Het verheugde hem dat zovelen op de ze bindingsavond aanwezig waren; hier uit bleek, dat men belangstelling had voor het belang; van de B.B. en er viel uit af te leiden, dat men een behoorlijk eind gevorderd was op de weg naar het doel. 1 f De ervaring was in het begin, zowel hier als elders, niet zo hoopgevend. Thans was er gelukkig, en ook hier, een B.B. groeiende die perspectieven bood, en waarvan binnen niet al te lange tijd een volgroeide organisatie verwacht mag worden. Dan zal men in een andere fase gekomen zijn, dë fase namelijk van de consolidatie. Toch is het nodig, aldus de burge meester, dat gij allen, die nu reeds met terdaad hebt deelgenomen aan de B.B., nog,, 'ns zeer goed weet en beseft dat de B.B. in het leven van alle dag een on misbaar element vormt, en door de over heid is gegrondvest op de gedachte, dat de ervaring, opgedaan in de jongste we reldoorlog, overtuigend heeft bewezten, dat de B.B. naast dë militaire en andere apparaten onmisbaar is. En dei burgemeester citeerde de slag zin: „Beter een 'BB en geen oorlog, dan een oorlog en geen BB' en hij vervolg de: deze slagzin bevat de kern van de zalak waar 't om gaat: paraat zijn, ons wapenen in' geestelijk en materiële zin, voorbereid zijn op de dingen die komien gaan. Gij hebt zoveel burgerschapszin getoond, dat gij een van degenen zijt, die gezegd hebben: ik zal de beschermen de hand bieden aan degenen die deze nodig hebben. Gij zijt een voorbeeld voor anderen die nog geïnspireerd moe ten warden. En dan richtte hij Zich tot degtenen die nog buiten de 'BB stonden met de aan sporing, te beseffen, diat ook zij een taak en een plicht hadden te Vervullen in de B.B. f 'Het Kringhoofd de heer Bijvoet gaf in het kort nog 'ns een uiteenzetting van het ontstaan, 'het doel, de organisatie en de werkwijze van de BB, sprak ook over de BB in Waalwijk, zoals later op de avond de heer Kobben uitvoeriger zou reddingsdienst en de medisch-geneeskun- dige dienst; de verbindingsdienst, be staande uit een aantal telefonistes, vorm den een aparte groep en dan waren er de 10 blokploegen. De brandweer was uiteraard compleet; de opruimings- ten reddingsdienst is even eens compleet en geoefend, zoals bij de. oefening van voorbije Zaterdag was ge bleken was; het medisch-geneeskundig team, gerecruteerd uit het Rode Kruis, was eveneens voltallig, evenals de ver bindingsdienst. Diverse blokploegen waren echter nog incompleet, maar men moest gaan star ten. Deze blokploegen bestonden uit een blokhoofd, een plaatsvervangend blok hoofd, twee melders, zes blussers-red ders en 4 EHBO-ers. Ten aanzien van de EHBO-ers, zei de heer Kobben, zich geen zorgen te maken, deze werden op geleid door de afdeling Waalwijk van de R.K. EHBO. Binnenkort zou ook de training van de opruimers en redders worden begon- rien; diverse blokken zouden bij elkaar worden gevoegd en zij zouden twee maal vier avonden theoretisch worden ge schoold, waarna de oefeningen in de praktijk konden worden begonnen. Er werden nog een aantal vragen "öor de vergadering gelanceerd en deze wer den naiar genoegen van de stellers be antwoord. De film ,Voor Burgers, Door Bur gers" sloot deze bindingsavond af; we 'kunnen alleen maar hopen, dat hij het gewenste effect zal hebben. Het is no dig. Op het bureau gemeentewerken Kan men zich altijd aanmelden. De feesfcen. vrienden, zijn niet van de lucht. Nu weer in Dordrecht, waar opoe Neeltje van Velzen onlangs 105 jaar geworden is. Enige weken geleden heeft ze zich nog laten doorlichten en het zag er allemaal nog 'best uit bij. opoe van Velzen, Van het gemeentebestuur kreeg ze een taart met 105 kaarsjes. 'En j opoe maar blazen! Het T sj echoslo waakse legerblad „Obrana Lidoe" verrijkt onze culinaire weetgierigheid met de mededeling, dat een kok beter kookt naarmate hij dieper doordrongen is van de communistische leer. Biedt zich dus aan: Kok, met gron dige kennis van marxisme en leninisme en uitstekende Moskouse referenties. Dat zit er in, kameraden, dat zit er heel dik in! j Onze hoed gaat ditmaal af voor eten twintigjarig meisje, dat een onver laat, die het 'haar lastig wilde maken, met enkele vakkundige judo-grepen over de keien slingerde. Dit verheugende voorval vond plaats op de weg tussen Tilburg en Poppel nabij de uitspanning „Herrijzend Nederland". Over herrijzen gesproken! In de smaak en de eruditie van honden kunt ge u danig vergissen, zo hebben wij bemerkt. De windhonden in Miami zijn namelijk veel vechtlustiger en lopen een stuk harder na een scheut mu ziek van Bach, Mozart en Brahms. „De honden vinden alles mooi, als het m'aar klassiek is", zeggen de experts. Voor jazz halen ze hun neus op. Zo ziet ge, dat er altijd nog wel iets is wat wij niet hebben doorgrond, de hondsheid van een BrandënburgS concert. H- Het volgende is ook echt iets voor eten hond. De politie van St. John's Wood bemerkte, dat Marguerite Chap, puis al vier dagen dood in haar woning lag. Naast haar, doodstil en met han gende oren, zat haar hondje. Men neemt aan, d:at het beest vier dagen zo geze ten heeft. Wat wij tot nu. toe niet elektrisch hadden was behang. 'Maar ook daarin is nu gelukkig, voorzien door de Engelse dokter Paul Eisler. Het element bestaat uit bladmetaal, dat als een patroon op een isolerende achtergrond worth ge drukt. Het prettige is, dat 'kinderen, die op het behang krassten of er met een speld in steken, geen schok krijgen. Als ze toch een schok krijgen, dan ligt dat aan de Volkskrant, want die heeft het allemaal gezegd. Waaraan de Haarlemse politie agent het zag weten wij natuurlijk niet. maar een feit is, dat hij iets bijzonders opmerkte aan een paartje, dat in het holst van de nacht stond' te minnekozen in het portiek van een modemagazijn. Hij talmde niet en scheidde het tweetal. En ja hoor, het was weer zo. Er viel een bontmantel ter waarde van f 1500, die zij zojuist hadden gepikt, op de grond. Vrienden, waar moet dit naar toe? V Wat is worst? Wij hebben dat eigenlijk nooit geweten, maar nu tasten we helemaal in het duister. Een Engelse voedseldeskundige vraagt zich namelijk af of de hedendaagse worst nog wel worst is. De worst in 1881 was veel be ter, zegt hij. Dit laatste weten wij na tuurlijk helemaal niet, maar we zijn in ieder geval blij, dat de rechter nu heeft bepaald, dat worst 57 vlees moet be vatten om worst te kunnen zijn. Hoe worst met 56 vlees genoemd moet worden, weten wij ook niet, U ziet, wij weten eigenlijk niets! Ben speciale commissie van de FIFA is in Zuid-Afrika bezig om uit te zoekien of een elftal van kleurlingen ook in nationaal verband kan uitkomen. Waarom ze dit moeten uitzoeken en waarnaar ze nu zoeken is ons ook weer een raadsel. Wij raden dus maar ditals zo'n bruine middenvoor de bruine bal op zijn bruine hoofd neemt, dan ziet het er voor een blanke keeper donkerbruin uit. En dat is natuurlijk te gek, waar of niet!? Zestig Franse arbeiders zijn on langs in staking gegaan omdat zij 'het niet eens waren met het feit. dat zij dë laatste drie maanden geen loon hadden ontvangien. Ja, nu zeggen ook wij: Goed zo! Het koken, vrienden en vriendin- i nen, gaat binnenkort een weersaangele- genheid worden. Professor Tanisjita uit i Japan 'heeft namelijk een zonnefomuis uitgevonden. Als de zon schijnt kunt u daar van alles op. Haar brouwen, zon- en dat is belangrijk voor ons, geldpieten dat het geen cent kost. Het toestel kost natuurlijk wel geld, want de professor moet ook leven. Zestig gulden zal het gaan kosten. Ook 's winters is de zon nog warm j genoeg om het fornuis tot 80 graden te verhitten, zegt de professor. Maar als j er nu eens geen zon is, zoals hier in de 1 barre' jaargetijden? Wat eten we dan, professor Tanisjita? Sneeuwballen met stroop? 'i Ten slotte dan' deze kleine muize- I nis. Een actrice was midden in een zeer S spannende scène, toen er plotseling een t muis het toneel op kwam. Het beest bad I niets in het stuk te maken, want het ging helemaal niet over muizen. -De ac- trice rende gillend de coulissen in en pas i toen de muis bemerkt had, dat hij in het l verkeerde stuk speelde, kwam zij weer te Voorschijn 'en zei ook nog: „Iedere vrouw zou gedaan hebben als ik Dit laatste weten wij ook weer niet zo net. i In ieder geval, het is echt gebeurd. In Camberwell. Het heilzame Witte Kruis-ge- neesmiddel in 3 vormen. Naast poeders ook cachets en tabletten. Witte Kruis helpt direct tegen Uw pijnen. Brengt geen maag stoornissen teweeg. Onder 'auspiciën van de General Motor-dealers zal op Donderdag 2 Fe bruari in zaal Thalia in de Scationsstrat te Waalwijk een spectaculaire wetenschapsshoiw worden gegeven. In een populair-wetenschappelijke voordracht, die afgewisseld wordt met zeer interessante proeven, zal men laten zien hoe een geweldige vlucht de wetenschappen, maar vooral de techniek genomen heeft in deze eeuw. We horen vaak vain grote uitvindingen en verbeteringen, en zelfs malcen we zelf graag envaak gebruik van de vorderingen der moderne techniek. Onze kennis, onze meest elementaire kennis op dit terrein vertoond dik wijls echter nog grote lacunes. Het hoe en waarom van moderne vindin gen is ons vaak nog volkomen vreemd. Om de leek en vooral om de jeugd inzicht te geven in „de wonderen van de techniek" organiseren de General-Motor-de'alers 'in Waalwijk, te weten Centraal Automobielbedrijf De Graaff 6 Co, en N.V. WA VEEM, Garagebedrijf, volgende week Donderdag een zeer boeiende avond, water- Op aan de hand van de meest interessante proeven, de grote vorderingen van wetenschap en techniek zullen worden aangetoond. kan 'hier natuurlijk de wonderlijkste ef- fectten mee bereiken. ondërdeel van deze DE VREEMDSTE DINGEN. dóen. DE BESCHERMING BEVOL KING IN WAALWIJK. a het vertonen van de film „Burgers Bereid", waarop evtenals op de andere film dë heer Bijvoet een korte toelichting gaf, en na een pauze, waarin degenen die nog niet waren aangesloten zich eventueel 'kanden melden, sprak de heer Kobben dus over de BB-organisatie in Waalwijk, waarvan de burgemeester het hoofd was; hij zelf was het zg.n PI. H. B. B„ ten iwerd geassisteerd door een plaatsvervanger. De drie steunpilaren van de organisatie werdlen gevormd door de brandweer, dë opruimings- en TWEE MIGS IN BOTSING BOVEN OOSTENRIJK. Onder mysterieuze omstandigheden zijn twee MIG 15-straaljagers boven Oostenrijks gebied met elkaar in botsing gekomten en neergestort, waarbij een der beide piloten om het leven kwam. De dat de jagers twee andere ander, een Russische kapitein, die Zich met een valscherm redde, beweerde dat de jagers twee andere vliegtuigen van onbekende nationaliteit 'achterna zaten. In een omsingelingsmanoeuvre zouden de beide MIG's met elkaar in botsing gekomen zijn. Maar ooggetuigen hebben in het geheel slechts twee vliegtuigen geziën (de 'beide MIG s) en zij hoorden voor de botsing bovendien mitrailleur- schoten. Daarom veronderstellen zij, diat de verongelukte piloot een vlieger van deHongaarse luchtmacht wasv die pro beerde te ontsnappen, wkarop zijn 'ach tervolger hem eerst poogde neer te schie ten en hem vervolgens in de lucht ramde. De vreemdste dingen zullen op deze show „De Opmars der Techniek' te zien zijn. Men zal kleurten zien veranderen of het de gewoonste zaak van de wereld is; men zal de Bolognafles zien, waarmee men een spijker in eten stuk hout kan slaan, maar die in duizend stukken valt, wanneer men er een klein steentje in laat vallen; men zal veel zien en horen over de mechanische trillingen, een eten- voudige toon zal een drinkglas doen breken. Men zal kennis maken met het „freon een wonderbaarlijk koelmiddel, dat thans grote diensten bewijst aan de medische wetenschap. Het koude vuur zal op deze show niet ontbreken; eieren worden gebakkten op een kachel die zelf steenkoud blijft. Ben belangrijke plaats in deze show- is ingeruimd voor dë geschiedenis van het licht; we zien en horen van de eerste gloeilampen van Edison, van de ver beterde lamp met kooldraden en letter de wolframdraden. Dan komen de fluo- resctentielampen en de kwikdamplampen; een heel klein kwikdamplampje zal een lichtsterkte blijken te hebben van een vijfde deel van het zonnelicht. Er zal wordën verteld over de ont wikkeling van de communicatiemidde len, van de eerste telegraaftoestellen tot de geheel nieuwe tak van wetenschap, die de elektronische wetenschap wordt genoemd; gramofoonmuziek wordt door middel van een lichtstraal naar een aan de andere kant van het toneel opgestelde luidspreker gevierd. Doorbreekt men die l lichtstraal dan houdt de muziek op, men Een belangrijk show vormt ook het gedeelte dat gewijd is aan de reactievoortstuwing. Op ver schillende manieren zal de werking van een straalmotor worden gedemonstreerd en een miniatuur straalmotor zal met zijn huilend geluid de mensen in de zaal doen opschrikken. Kortom diverse terreinen van de mo derne wetenschap zullen deze avond worden betreden en aan de hand van een Zeer betrouwbare gids zal iedere be langstellende er 'heel interessante en vooral oök leerzame ontdekkingen doen. In bet leerzame namelijk ligt die bedoe ling van deze 'avond. General Motors wil met deze show namelijk geen reclame maken voor het eigen product, maar wil enkel de leken en vooral de jeugd doen zien, hoe onze huidige welvaart, die te danken isaan de gestage voortgang van wetenschap en techniek, slechts kon wor den bereikt dank zij de wilskracht, het doorzettingsvermogen en bet enthousias me van de velen, die er toe hebben bij gedragen een wereld als dte onze op te bouwen. Deze gedachte ligt aan deze show ten grondslag, en tevens wil men de aan dacht vooral van de jeugd vestigen op die techniek, wil men er de interesse voor vergroten en vooral het enthousiasme stimuleren. De jeugd immers dient ten- volle te beseffen dat de oppervlakte van het uitgestrekte terrein der techniek nau welijks ontgonnen is 'en dat de mogelijk heden die deze wetenschap biedt onbe grensd' zijn. En vooral dit laatste zal a.s. Donderdagavond in Thalia overduidelijk te zien zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1