1 Natuurlijk bij De Spar: J Nog slechts enkele degen kunt U dubbel profiteren!! F. DE RO IJ-F RANKEN BUITENLAND BINNENLAND DE WELLAPOR-HAARSAUNA. prVjzen Altijd even lekker GExclusiebe meubeltn EXTRA !acje TILBURG. t t KLEDINGVERHUUR Rashond te koop. Electrische Radio Pick Up, m. platen SCHOEP's 2e en leerling-monteurs VOLKSWAGEN 1954 KOSTHUIS gezocht WSum, Waalwijk Maizena, Spar, per pakvan 24 voor 22 ct Knoopjesdrop Katjesdrop per 100 sram van 38 voor ct Zoutjesdrop, j Augurken, zuur en zoetzuur, Spar, per pot van 75 voor 68 ct Uitjes, zuur en zoetzuur, Spar, per pot van 89 voor 85 ct Piccallily, Spar, per pot van 60 voor 54 ct Kachelglans, Spar, per tube van 25 voor 21 ct i. rookworst, per 200 gram van 84 voor 72 ct 7 koppen koffie gratis THEE die U lekker vindt Koestraat 144 Tel. 22975 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 DAMESKAPSALON FRANS MOONEN Zoekt U 'n prettige, goed betaalde werkkring E D A H N.V. vraagt voor haar filiaal te WASPIK VERKOOPSTER PIENTERE JONGEN (meeuwis VOOR DAMES EN HEREN Voor elke gelegenheid en elke figuur de passende kleding. Prospectus op aanvrage. Bij meerdere costumes worden reis kosten vergoed. BOXER met stamboom, l»/2 jaar oud, tegen billijke prijs. prima Eetaardappeien Noordeling DEN BOSCH Hinthamerstraat 187 AUTOMOBIELBEDRIJF VRAAGT Co*.»"* te koop aangeboden. in Vrijhoeve-Capelle. OLYMPIA AutorijLes? AutotechniekP PHemsen. Korte Driesen 2 WAALVijK TEL. 241» Zoute Sperciebonen 10% korting en 100% kwaliteit GLASSERVIEZEN J0S. BAKKERS, WAALWIJK Stencilwerk Lichtdrukken Fotocopieën Bovendien alleen deze week (26 jan. t/m 2 Febr.) met ook nog 10% korting DE SPAR de koop Wij hebben nog enkele HUIS- SLAAP-en ZITKAMERS o.a. BANKSTELLEN. Deze moeten weg voor elk aannemelijk bod. Wegens ruimte gebrek HUISKAMERS van f 1200.- voor 1895.-, van f995.- voor f795.00, van f795.- voor f 396.00. KOMT ZIEN EN OVERTUIGT U! SLAAPKAMERS - AAN INKOOPSPRIJZEN. GEEN GESCHREEUW maar FEITEN ZULLEN WIJ U TONEN. BANKSTELLEN. PRACTISCH CADEAU. REEDS VANAF f 695.00 nu f 375.00. Verder nog diverse restanten in OVERGORDIJNEN, GLASGORDIJNEN, KARPETTEN etc. etc. ALLES MOET WEGDiverse MODELKAMERS 100den guldens beneden de prijs o.a. MAHONIE BAROK GOTHIEK NOTEN modern. - HAAST U! NU OF NOOIT! ALLEEN: Toonzalen 10000 m2 oppervlakte. GEEN FILIALEN. B|j aankoop worden de reiskosten voor„ 2 personen vergoed. I om een zo goed mogelijk figuur te De rijders, die allen, behalve de rerkoren'en voor de Olympische win- jpelen, ia ons larH zijn teruggekeerd, j vanzelfsprekend' verlangend uit ir de komst van Koning Winter, die i in de gelegenheid karn stellen van 1 geliefde sport te genieten. Dndanks de tegenslag van het weer vaart Willy aan zijn verblijf in Noor- oen de aangenaamste herinneringien; over de gebeurtenissen buiten de )rt was hij bereid eten en ander mee te ien. Zo is hij vol lof over de orga- atje, de leiders stellen alles in het om de deelnemers van dienst te j Iedereen houdt zich stipt aan het nestelde schema en de jongens zorgen in 't belang van hun conditie wel or dat daaraan streng de hand wordt louden. Naast het verzorgen van de corres- ndentie, die veel tijd in beslag nam, luseerden zij zich meestal met het ma- n van uitstapjes in 'en rondom Hamar, L stadje van 112000 inwoners, dat achtig is gelegen tussen besneeuwde raen, waar de skisport ijverig wordt oefend. 'Ook de bevolking is er zeer iendelijk en gastvrij en vele relaties >rden daar door de jongens aange- Uifhet vele dat Willy ons vertelde pten wij een voorval aan dat traditie geworden 'en waaraan hij de schoonste rinneringen bewaart. 1 In Hamar bevindt zich een ziekenhuis t bestuurd wordt door religieuze zus- van een Nederlandse congregatie; kenjare worden dan de jongens die de K. godsdienst belijden door de zusters tgenodigd, om na afloop van de Nacht- s, die met Kerstmis des nachts in de jast het ziekenhuis gelegen parochie» rk wordt opgedragen en die door de treffende katholieke sportmannen jrdt bijgewoond, in de recreatiezaal n het ziekenhuis de kerstmaaltijd te unen gebruiken. Hartelijk worden ze daar ontvangen vanzelfsprekend stellen de zusters, e dan weer eens echt gebruik kunnen aken van hun moedertaal, aan iedereen a groot aantal vragen, die allten ge» iaden van hun grote belangstelling >or hun geboorteland. Vaak gebeurt •t dan ook, dat uit naam van een der isters, een der aanwezigen, bij zijn rugkeer in Holland een bezoek brengt ui een der familieleden, om daar per» lonlijk de groeten te gaan overbrengen. Er is echter een tijd van komten en an gaan, zo eindigde ook het verblijf i Noorwegen en gesterkt en getraind oor eventueel te verwachten wedstrij- ;B arriveerde Willy vorige week weer zijn ouderlijke woning. i VADER BINNENKORT 80 JAAR. Grote plechtigheid in Sint Pieter. Op Zondag 11 Maart zal in de Sint ieter een grote plechtigheid worden ge- juden ter viering van de tachtigste tver- ardag van paus Pius XII en van de 'de verjaardag van zijn kroning tot lus. In verband1 met het bijzondere ka ter van deze plechtigheid zal zij niet, Is bij andere herdenkingen van de kroning, in de Sixtijnse kapel plaats „„en, om zoveel mogelijk gelovigen in kat te stellen haar bij te wonen. (Volkskrant) SOCIALIST VOORZITTER VAN FRANS ASSEMBLEE. Bij de derde stemming is de socialist ndré Ie Troquer tot voorzitter van de janse nationale vergadering gekozten. De eerste twee stemmingen leverden sen absolute meerderheid op. Bij de jrde stemming was een eenvoudige Eerderheid Voldoende. SOVJET-INBREKERS. De strijd tussen de Sovjet-russische fceime dienst 'en de organisaties der bigranten uit de Oost-Europese lan- >n, die op West-Duitse bodem wordt [streden, is in een heviger stadium ge- »men. Te Munchen is door de politie farresteerd de chauffeur Peter Karpaz» die waarschijnlijk in opdracht van t Sovjet-russische geheime dienst i alle 15 plaatselijke bureaux van emi- lanten-org'anisaties inbraken heeft ge leegd ,(c.q. doen plegen). Het Ameri- )nsei weekblad „Newsweek wist naar inleiding van deze arrestatie te melden, !t Karpazki handelde in opdrcht vn de ussische „reptrierings-generaal Nikolai jalhailof, wiens opdracht het is om zo- fel mogelijk (politieke) vluchtelingten sn achter het IJzeren Gordijn te bewe- n naar de landen hunner herkomst te- g te keren. Het gaat hier om ongeveer 0.000 personen uit de Oosteuropese pcfen, die in de Bondsrepubliek asiel ïbben gekregen. (Volkskrant) 30 DODEN BIJ TREINRAMP TE LOS ANGELES. Dertig personen werden gedood en 0 gewond bij een der ernstigste trein- mpen in de geschiedenis van Califor» 1, toten Maandagavond een diesel trein en buiten het station van Los Angeles ltspoorde. 'De uit twee rijtuigen be lande trein reed met een veel te hoge elheid door eten krappe bocht, waar- ior hij zichzelf waarschijnlijk omver- trokken heeft. Toen hij reeds buiten 1 rails geraakt was, stoof de trein, die i dat moment een snelheid van onge» er 80 kilometer 'had, nog vele tiental len nieters op zijn linkerzijde schuivend door. Vele passagiers, die aan die zijde plaats genomen hadd'en, kwamen door de verbrijzelde ruiten onder de trein te recht. BRITSE TROEPEN NAAR JORDANIË. Het Britse ministerie van luchtvaart heeft onthuld, dat Britse elite-troepen zijn overgebracht naar de Arabische staat Jordanië, waar de laatste tijd he vige anti-westelijke onlusten hebben plaats gehad. HANDELSMARGES KOMEN VRIJ.. De sinds 17 Maart 1955 bestaande handelsmarge-beschikking zal binntenkort worden afgeschaft. Dit beeft'minister Zijlstra Dinsdag tijdens een onderhoud, dat hij en staatssecretaris Veldkamp op de Hooge Veluwe gehad hebben met vertegenwoordigers uit de middenstands organisaties, aangekondigd. Deze beschikking is destijds uitgevaar digd om de verlaging van dë omzetbe lasting tot uitdrukking te laten komen. Zij „bevroor" de handelsmarge op he peil van 1 October 1954. De midden stand heeft deze beschikking steeds als „discriminerend en „ondoelmatig be titeld. EEN MILLIOEN VERDEELD. SUS-actie4 ton voor de missie. De financiële radio-actie SUS II, heeft anderhalf millioengulden opgeleverd. Na aftrek van de (kosten van zes woonhui zen (120.000 gulden), 5000 andere prij zen (ruim 140.000 gulden) en onkosten, blijft ruim een millioen gulden over, die volgens een tevoren overeen gekomen percentage verdeeld zal worden onder zeven katholieke instellingen. Het bureau van de heer A. M. Bergers heeft daarmee in één jaar ruim vijf 'millioen gulden bij eengebracht: 1,6 millioen voor SUS I, 2,5 millioen ivoor de Reuma-bestrijding en 1,5 millioen voor SUS II. ADOPTIE IN NEDERLAND. Binnenkort zal het eindelijk ook in Nederland mogelijk wordën een kind van een gnder volledig, aan. te nemen als ware het eten eigen kind'. Het krijgt de achternaam van de nieuwe vader en nog andere rechten, die het automatisch zou hebben verkregen, wanneer heteen echte afstammeling van de nieuwe ou ders zou zijn geweest. Adoptie is op het ogenblik in West-Europa slechts in twee landen niet wettelijk geregeld in Portu gal en in Nederland. Voor Nederland komt aan deze toestand een einde, om dat de Eerste Kamer Dinsdagavond het wetsvoorsel van minister Donker (Justi tie) om de adoptie in te voeren met al gemene stemmen heeft goedgekeurd. Het wachten is nu op de handtekening Van de Koningin. NOG GEEN BESLISSING INZAKE GENÈVE. Binnen enkele dagen zal de Neder landse regering een verklaring uitgevten over het al dan niet voortzetten van de NederlandsIndonesische ministerscon ferentie in Genève. 'Hoe de verklaring zal luiden hangt af van officiële berich ten welke Den Haag uit Djakarta' wach tende is. De Nederlandse regering is na melijk nog steeds niet officiëel in kennis gesteld van het weigeren van een visum aan de advocaat mr van Empel. Even min heeft haar langs de gebruikelijke of ficiële kanalen de mededeling bereikt, of de Indonesische regering inderdaad af ziet van een verder gesprek over punt vier van de agenda der Geneefse confe rentie. WETHOUDERS IN ST. OEDEN RODE BREKE.N MET DE BURGEMEESTER. De kwestie tussen de burge meester en de gemeenteraad van St. Oedenrode spitst zich toe. Na dat eind December alle leden d; raadszitting na een conflict met de voorzitter, burgemeester V. Leurs, hadden verlaten, hebben thans de beide wethouders, de heren J. W. Carpay en J. v. Ge- nugten, in een brief aan de bur gemeester verklaard, niet meer op de vergadering van burge meester en wethouders te zullen komen en dat samenwerking met hem niet mogelijk is. Het conflict in de raad van St. Oedenrode ontstond tijdens de begrotingsvergadering, die eind vorige maand is gehouden. De aanleiding van het heengaan van de leden uit de vergadering was de weigering van de voorzitter een bepaalde begrotingspost na der toe te lichten. Het ging hier over de post vermakelijkheids belasting, die belangrijk lager was geraamd dan de uitkomsten van een vorig dienstjaar. Een be handeling van deze begrotings post moest echter tegelijk een be spreking betekenen van het niet- verlenen van een dansvergun- ning aan een bepaalde caféhou der. Nu is het verlenen hiervan een aangelegenheid die uitslui tend tot de competentie van de burgemeester behoort. Ook in besloten zitting weigerde voor zitter Leurs de begrotingspost nader toe te lichten. Daarop ver lieten de raadsleden de zitting. Een revolutionaire ommekeer in onze Dameskapsalon. Als eerste in Waalwijk hebben w(j aan gekocht het nieuwste apparaat op het gebied der haarverzorging Dit stoomapparaat biedt vele belangrijke voordelen, o.a. betere resultaten, beduidende tijdsbesparing voor alle be handelingen, zoals permanenten, crême- en haarkleur behandelingen. Parfurmeriën - Bijouteriëen STATIONSSTRAAT 19 WAALWIJK. Aanmelden bij de Filiaalchef EDAH Kerkstraat 28 WASPIK. .1. Waar zegt de Uitgever. TE KOOP: 10 cent per kg. bij G. VAN LOON, 2e Zeine 36 WAALWIJK TE KOOP In prima conditie. Juiianastraat 28 WAALWIJK pantalons Rokken. ra -75. an Coft>erls Japonnen. Onder garantie. Volkswagen Garage Waalwijk W. B. VAN MOSSEL. Brieven binnen een week onder No. 7468 aan het bureau van dit blad. Verhuur zondEr Ghaufeur Wed. J. R. KOOL ZN. Tel. 2725 WAALWIJK Antoniusstr. 40 Tel. 2497 COSTUUMS, regenjassen, re genmantels, demi's, winter mantels, mantelcostuums f 10.- maandelijks. Schrjjf aan gSuper Standing, Statenlaan 41, ARNHEM. Kleur en maat vermelden. het enige Rijksgediplomeerde bedrijf in de Langstraat. Laageind. 89 91. Tal. K 4160 nr. 3118 i "HET PERZISCH TAPUTHUIS" JOS DONDERSE ZOON .ZOMERSTRAAT 26 TILBURG De groofite Spegïaafiad/t Van kei Zuiders met ook nog 10% korting bij 500 gram Peulvruchten naar keuze OOK NOG GRATIS BONTE AVONDEN Bij 250 gram Sprits/Nootjeskoekjes 70 ct en 100 gram Cacao (Spar) 70 Qt samen 140 ct 10% kcriing en GRATIS Bonte Avond Bon No 4 Van de 70 koppen, die U uit een pak Spar-koffie haalt, 7 gratis door de 10% korting. En dan: lekkerder door beveiligde geur en smaak jjja Zet ze lekker sterk. Dat kan want U bent o zo voor delig uit door ook op thee altijd 10% korting.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3