Waalwijkseen Langsiraaise Courani Onvervalst - onversneden Katholicisme. D 0ns W. De Centrale Gemeentebedrijven reorganiseren verbruiksadministratie. Het Baardwijkse Gemeenschaps huis wordt geopend. VRIJDAG 27 JANUARI 1956 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tieten Hoofdredacteur JAN TIELEN verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 7 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL, 2082, OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" 50 JAREN K. A. B. - KAATSHEUVEL RECTOR BEKKERS VROEG: STUDIE - OPENDEUR - ECHTE ONTMOETING. Er is ontzettend veel veranderd over emancipatie, persoonlijk- ledsopbouw. Is deze opzet een feestrede ge worden? Ik laat het oordeel daar over graag aan U. Ik voor mij dachtja, want ik had zo niet kunnen en willen spreken, als ik niet overtuigd was, dat wij onze taak in de toekomst zouden aan kunnen op de basis van het ver leden, op winst van het verleden, in dank voor wat ontelbaren in de afgelopen 50 jaren voor de ar beiders hebben gedaan. Aan dat vaak zo stille, onopgemerkte werk van velen uit de verleden 50 ja ren, moge een frisse vernieuwing en een vernieuwd stuk energie worden toegevoegd. Naast dank, en gelukwens voor het verleden, met groot ver trouwen bezorgd voor de toe komst. En Jezus nam toe in jaren, wijsheid en welbehagen bij God en bij de mensen. Daar hebt ge in de schone slotzin van het evangelie de betekenis van onze KAB Kaatsheuvel. Proficiatleeftijd, wijsheid, welbehagen Verbruiker krijgt volledige controle. En daarom, pleit ik voor een sterk gewestelijk, diocesaan sa mengaan van de vakbonden met en in de standsorganisaties met zijn K.A.V., K.A.J. en V.K.A.J. Pleit ik... mag het een bede zijn, voor de ene K.A.B., niet op papier, niet alleen in de centrale kop, maar in de praktijk van het diocesane en kringwerk. Ik pleit voor sterke eenheid met behoud van ieders eigenheid, juist omdat het nu zal gaan, meer dan voor heen, om de éne mens. Dit lijkt mij een onontkoombare conse quentie, wanneer we spreken e Centrale Gemeentebedrijven in onze gemeente hebben een reor ganisatie in de verbruikersadmini stratie doorgevoerd, die uiteraard niet alleen het werk bij deze tak van dienst zal vergemakkelijken en vereenvoudigen, doch daarnaast ook voor de verbruiker een volledige controle van de op de rekening ver melde bedragen zal mogelijk ma ken. Deze reorganisatie omvat op de eerste plaats de ingebruikneming van een adresseermachine. Alle vas te gegevens zijn op het adresplaatje vastgelegd en op de kwitantie voor de verbruiker zichtbaar gemaakt, maakt, zodat een volledige controle door de verbruiker mogelijk wordt. Vervolgens zal in Maart a.s. een nieuwe boekhoud-kwitantiemachine in gebruik genomen worden, die 't mogelijk maakt de meterstanden op de kwitantie te vermelden. Ook dit geeft aan de verbruiker een betere controle. De meterkaarten zullen dan vervallen. Ze zullen alleen ge handhaafd blijven voor tussenme- ters, in gevallen van dubbele be woning en voor hen, die er toch nog prijs op blijven stellen. Ook in de inning van het water verbruik is een wijziging gebracht. Tot nu toe werd het waterabonne ment aan de eigenaren van wonin gen, waar geen watermeter was ge plaatst, per kwartaal in rekening gebracht. Met ingang van deze maand wordt dit abonnement ge lijktijdig met de gas- en electr.- kwitantie (op één kwitantie dus) in rekening gebracht. Dit maand-abon- nement bedraagt uiteraard niet meer dan 1/3 van het kwartaal abonnement. De verbruikers, die via een meter water verbruiken, wordt in het vervolg per maand geen mi nimum-tarief meer in rekening ge bracht, doch wordt de laatste maand van het kwartaal het verbruik vol gens de meter berekend met een minimum van 15 m3, bij dubbele bewoning 20 m3. Het laatste punt van deze reor- ganisatie omvat de invoering_van reinigingsrechten. In de raadsver gadering van 30 Juni 1955 is een verordening vastgesteld op de hef fing en invordering van reinigings rechten in de gemeente Waalwijk. Deze verordening heeft de vorige maand Koninklijke goedkeuring verkregen en dit houdt in, dat zij met ingang van 1 Januari in wer king is getreden. De invordering van deze reinigingsrechten zal ge schieden vanwege de Centrale Ad ministratie. Het recht bedraagt 35 cent per maand voor het tweemaal per week ophalen van huisvuil, waaronder tevens begrepen wordt winkel- en bedrijfsafval. Het recht a 0.35 is verschuldigd voor elke in bruikleen of in eigendom afgestane vuilnisemmer. Bovendien is maan delijks f 0.10 verschuldigd voor een huuremmer. Deze rechten zullen gelijktijdig met de kwitantie van gas, water en electriciteit worden geïnd. Aangezien het systeem der uni forme vuilnisemmers in Waalwijk reeds enige jaren is ingevoerd, zal er in de tussenliggende tijd hier of daar een kleine verschuiving door vertrek uit de gemeente of door verwisseling zijn ontstaan. Mocht dan ook ergens een onjuiste aanslag plaats vinden, dan kan hierover een bezwaarschrift worden ingediend. Deze reclames zullen met spoed en met de nodige souplesse worden be handeld. Tenslotte mag er nog op gewezen worden, dat ook afzonderlijke huur koopkwitanties gelijktijdig met de genoemde kwitantie zal worden overhandigd. Betaling van deze kwitantie per automatische giro is steeds mogelijk en zelfs gewenst. De betaling van de verbruiks- kwitanties verloopt in Waalwijk zeer vlot, in tegenstelling met som mige Brabantse gemeenten, waar maanden achterstand is. Ook de huurkwitanties van de gemeentewo ningen (wekelijks ca. 750 stuks) worden regelmatig en vrijwel zon der enige vertraging voldaan. Hier- voor past de bevolking dank! Rijke mogelijkheden voor 't verenigingsleven Eindelijk is het er dan van gekomen. Zaterdagmiddag - morgen dus zal het Ba ardwijkse Gemeenschapshuis of ficiéél worden geopend. Een lange tijd is er over heen ge gaan, voor dit huis de vrucht van een voortreffelijke samenwerking tussen par ochie- en gemeentebestuur - ge reed was. Dé moeilijkheden die zich voordeden bij ther bouwen van het oude vervallen patronaat, zoals de open bare school de laatste tientallen jaren werd genoemd, wa ren legio; herhaaldelijk deed er zich iets voor. dat de bouw belemmerde. En ondertussen zat het Baardwijkse verenigingsleven met een moeilijkheid méér. Dit verenigingsleven, dat toch al moeite had niet al te kwijnend te worden, miste bijna twee jaren een behoorlij ke ruimte, waarin zijn uitingen tot gelding konden komen. Nu echter is er 't Gemeens chapshuis en dit gemeenschaps huis zal rijke mogelijkheden bieden aan dit verenigingsle ven; dat die mogelijkheden inderdaad door de Baardwij- kers zullen worden benut, is een wens, waaraan we hier graag uiting geven. OM JALOERS OP TE ZIJN De Baardwijkse gemeenschap heeft thans eén „tehuis" gekre gen, waar andere kleine gemeen schappen die tezamen het harmonisch patroon van de ge meenschap groot-Waalwijk vor men ongetwijfeld met ietwat jaloerse blikken naar kijken. Men weet immers, dat ook in Besoijen en ook in de Sint Anto- niusparochie zeer de behoefte wordt gevoeld aan een dergelijk gemeenschapshuis, aan een on derkomen voor diverse vereni gingen, aan een gelegenheid voor diverse parochiële activiteiten. Het gemeentebestuur, dat onte genzeggelijk de grootste aan dacht heeft voor dit vraagstuk, heeft nu echter een prachtig mo del gekregen en zal bovendien in Baardwijk na kunnen gaan hoe een dergelijk huis het best ge sticht en beheerd kan worden om zoveel mogelijk aan zijn doel te beantwoorden. 'Het is inderdaad een prachtig huis geworden. We schreven al eerder, hoe de muzieknis is moe- en verdwijnen geen nood, de gemeente beschikt over 'n prac- tische verplaatsbare kiosk en hoe daarvoor in de plaats thans het voorste stuk is gekomen van het complex, dat de veelzeggen de en hopelijk veelbelovende naam van Gemeenschapshuis zal dragen. Het is een hoog oprijzend ge bouw, dat prachtig voldoet, niet daarvoor het intieme pleintje, waar het gemeentelijke bestra- tingspersoneel, toen we er dezer dagen waren, een gezellig terras aan het leggen was. In dit gebouw is ondergebracht een ruime restauratie-ruimte, 'n gezellig café met een huiselijke betimmering, waar velen zich on getwijfeld graag zullen toever trouwen aan de zorgen van de heer G. Brok, de koster, die nu tevens kastelein is-geworden. Aan de andere kant van de ruime, fraai en helder betegelde entrée, bevindt zich de gardero be, die tevens uitstekend dienst zal kunnen doen als kleine ver gaderruimte. Voorts zijn in dit gedeelte waarvan de verdie- pingen in beslag worden geno men door twee woongelegenhe- den de keurige toiletten en wasgelegenheden ondergebracht Vanuit dit voorste gedeelte komt men dan in de zaal; wie 't oude patronaat heeft medege maakt, zal dit in deze heldere, ge zellige zaal niet meer terugvin den. Er heeft een totale veran dering, en wat meer zegt een prachtige verbetering plaats ge had. Het vervelende tussenschot is verwijderd, de vloer loopt een weinig naar achteren op; het to neelfront is verbreed, twee kleed kamers zijn er bijgebouwd, het plafond is van een prachtige ei ken lijst en van een efficiënte in directe verlichting voorzien, en langs de in heldere kleuren ge houden wanden zijn kleinere lampjes aangebracht; gemakke lijke stoelen met een modern ka rakter maken het interieur van het voornaamste gedeelte van 't gemeenschapshuis uitzonderlijk fraai. DE OFFIGIEI E OPENING. Morgenmiddag om drie uur zal de officiële opening ten over staan van een groot aantal geno digden plaats vinden. Echter ook de leden van de Baardwijkse gemeenschap zullen in de gelegenheid zijn de opening van „hun" huis feestelijk te vie ren. De Baardwijkse ontspan ningsverenigingen namelijk zul len op Zondag, Maandag en Dins dagavond a.s. een openingsuit voering verzorgen, die door twee personen uit ieder gezin kan bij gewoond worden. De harmonie St. Jan zal enkele mooie muzieknummers uitvoe ren, evenals de Gemengde Zang vereniging „Tot Bloei der Toon kunst". die - al dan niet met begeleiding van de harmonie een keuze zal brengen uit haar repertoire; zij zal o.a. enkele fragmenten uit de ingestudeerde operette „Franchemont de Mars kramer" zingen. De Gymnastiekver. „Kunst en Kracht" zal laten zien waartoe geregeld en enthousiast oefenen leidt. „Baardwijks Toneel" ontbreekt al evenmin op het appèl; haar aspirantleden zullen declameren, zowel losse verzen als een decla- matorium, terwijl enkele oudere leden 'n 1-acter zullen opvoeren. Voor het sluitstuk van dit bon te programma zorgt de Kajotters Drumband. We kunnen, tot slot. niet be ter doen, dan de woorden onder schrijven, die op de officiële uit nodiging staan Dit is voor Baardwiik een zeer belangrijke gebeurtenis en wij hopen, dat een opbloeiend verenigingsleven, meer cultu rele vorming en nauwer con tact met het overige deel onzer gemeente de eerste zegenrijke gevolgen zullen zijn. Dat zij zo. Degenen die dit prachtige werk mede tot stand brachten, zijn de aannemers, de firma's Copnens en van Huiten-Krol, de fa. Beij- nen uit Baardwijk, die het schil derwerk keurig verzorgde, de fa. Jan v. Dongen, die voor 't licht zorg droeg, de fa. Klerx „De Magneet", die een keurige stof fering aanbracht, en tenslotte de fa. L. van Woensel, die het sa nitair en de waterleiding aan bracht. Dit blad DE ECHO ËN HET ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per a.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Brabant heeft plaatsen, waarvan het geen moeite kost om ze te typeren. Denkt ge aan Oirschot, aan Best of Rooy, dan denkt ge direct aan gemoedelijkheid. Eindhoven aan licht en kracht. Den Bosch aan car naval en leut. En Raatsheuvel, „de Kets"? Bekijk ik Kaatsheuvel naar zijn ligging, dan denk ik aan «te koele wind, die over de Langstraatse polders kan waaien, maar ook aan het laaiende vuur van «le brenstruik» «lie in de Kaatsheuvelse bossen rijkelijk te vinden is. „De „Kets is düs Langstraats van inslag, dat is niet slechter, malar wel iets eigenaardiger dan de andere Brabanters, en heeft tegelijk tets, dat thuishoort in «le Meijerij of de Baronie. Ik ben geneigd aan te nemen, «lat hier een ijve rig volk woont, maar ook in zekere zin een kwetsbaar volk. Kortsluiting in de leer- of textiel-industrie zal in Kaatsheuvel scherp gevoeld worden. Intussen heeft Kaatsheuvel een nationale klank gekregen, niet door een product, ook niet door kunst of wetenschap, maar door het omscheppen van een stuk wildernis in een droomland.... waarmede ik niet wil con cluderen in de richting van een bepaalde kinderlijke inslag van deze plaats. Met «leze woorden begon Rector Bekkers, de adviseur van «le K.A.B., zijn feestrede «lie hij uit sprak toen Zondag feestelijk het gouden jubileum van «le Kaatsheuvelse K.A.B, werd gevierd. Om haar belangrijkheid laten we deze rede in verkorte vorm graag Kaatsheuvels K.A.B. wordt 50 jaar. Er is in 50 jaar ontzettend veel .ver anderd, aldus Rector Bekkers. In plaats van verhouding werkgever werkslaaf is gegroeid! de Werkge meenschap Fabriekscommissie On dernemingsraad 1 Stichting van de Ar beid P.B.O., die meewerken oon van werkgever, werknemersvrienden te ma ken. De arbeid heeft glans gekregen 1 Soms 'ben ik 'bang, dat «ie opvatting van arbeid naar de andere 'kant «loor- slaatslechts de-m'ens-die-werkt waarde heeft in zoverre hij presteert, pro duceert En onze christelijke opvatting? De mens is meer dan productiefactor arbeid is middel om te leven en daar door ons leven te ontplooien. Ik Stel iin gedachten de arbeider van 50 jaar terug naast de arbeider van nu en we zien, hoe bereikt is een redelijk le venspeil; hoe hij in het bezit is van een serie voorbeeldige sociale voorzieningen, velerlei kansen heeft tot scholing en vak bekwaamheid; geordende werktijd heeft; leeft in democratische verhou«liiiigen ten opztehte van werkgever en medemens; arbeid naast kapitadl gelijkelijk gewaar- deerd ziet; op weg is naar, of mede- zeggingschap heeft. En toch ondanks dit alles kwam die vraagis de arbeider geëmancipeerd? Is hij toegekomen aan een volledige arbei der-mens-zijn? Een waardevolle vraag,.... maar in een feestrede? at is emancipatie? Emancipatie is een vreemd woord. We zouden het gebrekkig kunnen ver talen met „volledig mens worden De materiele welstand vani nu? Is dat emancipatie? Neen, want in de grond van de zaak heeft emancipatie te maken me vrijwording, met zelfstandigheid en zelfbepaling, met persoonlijkheid! HOE IS DE ARBEIDER? Zijn de arbeiders geëmancipeerd? Ik spreek over de emancipatie van „dè ar beider", de doorsnee-arbeider. En hoe is die? Als U 't goed vindt maken we een kleine wandeling en rusten op vier pun ten. Economisch t Daarover zal niet veel verschil van inzicht bestaan; de arbeids organisatie heeft v<x>r haar mensen op dit punt zeer, zeer veel weten te berei ken. De arbeider van nu, tegtenover 60 jaren geleden; wat een verschil! Ik zou alleen in uw aandacht de. vraag willen aanbevelen: kan hij 'altijd! die «grote stand aan, zeker als in een gezin ook de kinderen gaan mee-verdienen? Heeft hij geldelijk 'beheer en sparen geleerd? SociaalDan ben ik, eerlijk gezegd, al minder lenthousiast. Voor zover het hier sociale bestaanszekerheden betreft, is alles prachtig in orde misschien nog, een paar wensen de wereld kan er een voorbeeld aan nemen. Maar we kunnen hier ook vragen naar de sociale instelling van de arbeider zelf? Ziet hij daarin iets meer, dan middel tot levens onderhoud? Kan hij .arbeid! waarderen als dienst van de gemeenschap? Kan hij arbeid waarderen als zinvol? Als levtens, verrijkend en ontplooiend? Ziet hij er een band in van wederkerige verant woordelijkheid van arbeider en werkge ver? 'Het zijn vragen, waarop het 'ant woord toch ontegenzeggelijk fel ge kleurd wordt! Cultureel s Als we spreken over Cul turele ontwikkeling van de arbeider, denken wij zo gemakkelijk eenzijdig. Cul tuur spreekt van bebouwen, veredelen, ontplooien en dn dit geval van ontplooi ing van het spedfiek menselijke. Een ontplooiing' van het eigen-menselijke sluit eenzijdigheid uit. Mag ik eens een aspect noemen? De vrije-tijds-besteding. Ik maak me bezorgd, dat die vrije tijd een ontzettend probleem wordt, omdat we ondanks «Ie grotere groeiende vrije uren door een overmaat van passief culturele vorming, het actieve element in de hoek drukken. Godsdienstig; In het onderzoek naar de economische, sociale en culturele standing van de arbeider mag vanzelf sprekend, het 4e rustpunt, het gods«lien- stige aspect, niet ontbreken. Hier zit on getwijfeld de arbeider in de hoek waar harde slagen vallen. Wij zijn toch, God zij dank, niet toe aan een situatie, waar andere landen al een eeuw geleden aan toe waren? Die situatie, die wel eens ge noemd is de grootste schande v«n de vorige eeuw, dat de Kerk toeninterna tionaal gezien, de greep op de arbeider verloren heeft. De'Kerk was niet pa raat, kón niet paraat zijn, toen, na eeu- en van geleidelijke voortgang, er plot seling een industriële revolutie inzette. Maar... pas op de dag van vandaag komt er aandacht voor de menselijke verhoudingen. Met andere woorden; om die industriële revolutie revolutie is «le als mens aan de aandacht ontschoten, aan de aandacht van iedereen. Het bedrijf bleek de plaats te zijn, waar het denken en de ideeën van «ie arbeider wordlen gevormd, waar zijn op vattingen over politiek, over gezinsleven en over godsdienst worden geboetseerd, beter misschien worden afgebroken en misvormd. Daar komt nu nog bij een wereld- nood, een geloofscrisis, die iedere stand, niet het minst de arbeidersstand aan tast. 'Dat is een nood van niet meer kunnen geloven, eten nood van wél nog waarheden aannemen, van wèl nog een formule-geloof, maar zonder enige ge loofsbelevenis. De mensen hebben nog, maar een 'heel klein stootje nodig om ongemerkt en on gezien zonder enige overtuiging te ver dwijnen naar het legioten van de onker- kelijfcen. Zeg niet, dat. de arbeider in dit proces met geraakt wordt. Integendeel, wellicht is zijn situatie nu gevaarlijker dan een eeuw gele«len. Wij mogen blij zijn om de vele Chris telijke en vol-op apostolische arbeiders met een overtuigd godsdienstig leven. Maar de 'keerzijde van de medaille is zwart en moet ons kop-zorg geven. Wij hebben reden te over om te vrezen, «lat de hele wereld met haar techniek, haar materie, berekening, reclame, snelheid, lawaai, luxe, met haar ontspanning, ge wapende vrede en oorlogen, dat die we reld de mensen grijpt met een greep, die de godsdienst verstikt. EMANCIPATIE MOGELIJK, Emancipatie is nu nog mogelijk, ging de feestredenaar verder. Is de arbeider geëmancipeerd, volledig mens geworden? Bij onze korte rond gang hebben we toch wel de waarheid leren onderkennen van wat ik letterlijk in uw feestprogramma lees: zijn eman cipatie, zijn volledige 'arbeider-mens wording heeft nog niet plaats gehad. Hij is nog niet toe aan zijn volkomen ver antwoordelijkheid, teken van volledig mens-zijn. Deze uitgroei van de arbeider ligt nog steeds in een toekomst perspec tief. 'Deze woorden zijn geladen van de noodzaak van echte emancipatie, die mo- want de basis is er voor ge- Wj i d at is persoonlijkheid, vroeg Rector Bekkers zich af, en hij, wierp een beeld op, van de ideale persoonlijkheid. Hij vervolgde Is dit ideaal, de 'arbeider in deze zin geëmancipeerd, een persoonlijkheid, te hoog gegrepen? Is het onbereikbaar? Voor «ié arbeider, neen. Voor ie«lere arbeider? Jammer genoeg, wel. Volwas senheid is nu etenmaal evenzeer een geestelijk als een lichamelijk proces. Vol wassen worden is «Jerhaive ook groeien in werkelijkheidszin. Velen komen nooit verder dan een wens: als mijn kostje maar gekocht is. Maar vele anderen vragen, als het ware om een handrei king, om richtingwijzing:, hoe zij van hun leven, van hun mens-zijn méér 'kun nen maken. Weer vele anderen kunnen worden wakker gemaakt. Wat wordt dan van onze Katholieke arbeidersorganisatie nu vooral, juist nu, gevraagd? Dit en verbaas u niet over het antwoord dat zij volop katholiek is! Ik heb zojuist, toen, ik sprak over de ware persoonlijkheid; een aantal schoon- menselijke eigenschappen genoemd, die wij onderbrachten onder het schone be grip „deug«ien". Is het niet dikwijls fout in de opvoeding, dat de deugdzaamheid wordt voorgesteld als iets teders, iets zoetelijks, iets halfwas? En dat terwijl deugd meer te maken heeft met dap perheid, heldhaftigheid. Christus is «le deugdzame geweest bij uitstek, maar wat is Hij naar eigen woord komen brengen? „Het zwaard om ons zelf te lijf te gaan ten in ons uit te roeien, wat ons weerhoudt om Chris tus te volgen. 'Christus enige gebod is de liefde. Daarom is er ook maar één deugd: de liefde. Alles 'wat wij deugdén noemen is uiteindelijk een vorm Van liefde. Nogmaals, grijpen wij te hoog, als wij de arbeider deze perstxxnlijkheid willen leren? Dat is dus tot mens van deugd maken? Dat is dus: hem helpen naar een leven, waarin rechten en plichten, waarin doen en laten, lopen door «ie bedding van de liefde. Grijpen wij. te hoog, als wij dit als taak voor onze katholieke arbeidersor ganisaties stellen? t Is mijn eerlijke me ning, dat dit niet te hoog, is, want uit eindelijk kom het neer op de arbeider te leren katholiek te zijn. Dat is, in zijn economische, sociale, culturele en gods dienstige leven niet te verdrinken in bij komstigheden, maar levend contact te bewaren met Christus. Oprecht katho liek zijn verdraagt zich niet met onvol wassenheid. Oprecht katholiek zijn leidt uiteraard tot echte emancipatie, tot per soonlijkheid. 1 Wij moeten er diep van overtuigd zijn dat wij de kern raken, als wij zeggen: In deze tijd,-waarin alle houvast schijnt weg te wentelen, is het de grootste roe ping van onze arbeidersorganisaties, om volledig katholiek te zijn in alles; onze arbeiders te maken tot bewuste katho lieken. Ons vertrekpunt en ons punt van aan komst ligt bij Christus. Christus is onze Bron en ons Doel. Hij is de Weg, de Waarheid ten 'het Leven. Wat dus niet samten met en door Hem gaat in onze arbeidersorganisatie, dat misstaat die organisatie. DRIE DINGEN ZIJN NOODZAKELIJK. Christus op de eerste plaats en dan op «leze eeuwige hoeksteen er van be- r -i. ..1 De ontwikkeling op alle gebied, «lie wij meemaken, geeft verschuivingen, geeft vraagstukken, die allen, «iie «le ge meenschap en haar geheel raken. Er is geen vraagstuk van lenige betekenis dat één stand raakt en er is geen probleem van enige waarde dat één organisatie kan oplossen. De standen groeien in en naar elkaar en wat is het dan gelukkig, dat wij elkaar kunnen vinden op die ene gemeenschappelijke sterke basis: on ze christelijke levensopvatting. Bovfen- dien, als «Ie KAB als haar taak aan vaardt de volwaardige emancipatie, de volledige menswording van de arbeider, dan mag zij geen oogkleppen dragen en alleen naar de arbeider zien, maar dan moet zij! de blik laten gaan naar heel de gemeenschap, omdat de ontmoeting' met de hele gemeenschap een van de voor waarden is voor persoonsvorming. Daarom samlengaan met andere stan den. Overleg, is een schoon begin, maar overleg «loet direct „kwesties, proble men" vermoeden. Ik zou veel liever wil len een samengaan, een ontmoeting met an«ieren, niet alleen van de functionaris sen, maar ook van onze arbeiders, juist om te bevorderen een wederzijdse open heid, eten wederzijdse howling zonder pose, een zich over en weer laten ken nen, zoals men is. Zonder «lit kan moei lijk wederzijds begrip, wederzijds ver trouwen en wederzijdse verrijking! groei en, en dan zullen wij ook niet van een volledige emancipatie ooit kunnen spre ken. D eze vier punten; 1. onvervalst, on versneden katholicisme, 2. studie, 3 open tteur en 4. echte ontmoeting, lijken mij «Ie onmisbare voorwaarden voor de K. A. B„ als zij in staat wil zijn haar gi gantische, welhaast bovenmenselijke taak in onze nieuwe tijd te volbrengen, Zo besloot Rector Bekkers zijn feest rede. Aan de schoonheid 1 zowel van vorm als van inhoud waarvan we niet voldoende recht hebben kunnen doen wedervaren. gelijk is, legd. 'ii. En dat is de grote winst van 50 jaren. De onverbiddelijke eisen van scholing en vakbekwaamheid brengen ntxxlzakeujk de arbeider omhoog en geven hem een zekere bewustwording. De boerenstand krimpt in omdat ter armoe is aan grond de arbeidersstand wint ook daardoor nieuw bloed en nieuwe mensen bij. De bereidheid is groeiende om de arbeider verantwoordelijkheid over te dragen. Arbeid en kapitaal worden gezien lals partners; zo groeit de medezegging- schaip. Het bestaan, hoewel nooit voor de volle 100 procent zeker, mist de pro- let arische signatuur van vroeger en levensstandaard is redelijk. Maar 'ik heb gesteld; dit blies is slechts een onderbouw van de echte emancipatie; waarvan 't accent veel scherper moet gaan vallen op de mens in de arbeider, op de volledige arbeider mens-wording. Hier wijs ik met «Ie vin ger aan het doel van de standsorgani satie. 1 I wust rijn, dat wij leven in een tijd, waarin tal van oude zekerheden onze ker rijn geworden, waarin een veelheid van verwarring op ons losstormt, dat wij leven in een tijd van overgang. Dit is de rede dat niet zo maar voor de vuist weg gezegd kan worden dat deze weg gegaan moet worden en dat dit straks taak en methodiek van de arbeidersorga nisatie moet rijn. Dit kan niet. Toch meen ik te moeten zeggen, dat drie din gen noodzakelijk zijn. Ten eerste: Bewust kiezen van de weg van diepgaande en breed georiënteerde studie, 'n weg, die 'n grote, vaste baan wordt; 'n studie, die traditionele paden durft verlaten, 'n studie die veel meer is ingesteld op de ontdekking van het nieuwe en vooral het goede in het nieu we en die uitgaat van vaste wetten. En dan noemde Rector Bekkers en kele dingen, waarop die stu<iie zich diende te richten, belangrijke kwesties, die niet aan «le aandacht moeten ont snappen. 1 En dan noemde hij: Een tweede punt Zal ik huiveren om eerlijk mijn overtuiging en misschien ook wel «le waarheid te zeggen? Moeten wij het standpunt in veel K.AJB.dcringen^ sterk verde«ligd: „door eigen werk sterk" in de, rin „van alles v«x>r en dioor de arbei der", moeten wij dit standpunt niet af zwakken? Gij kent onze Economische Hogeschool, onze Universiteit, een Hoogveld-instituut, Kaski? Zou«l!en we de deuren niet wijd openzetten en we- tensohap en praktijk de kans geven te paren? Een titel van Mr of Dr of Ir zegt natuurlijk niet alles. Zonder gezond ver stand zelfs weinig, maar wetenschap met wijsheid samen zijn garant voor een breedheid van visie, «lle wij niet kunnen ontberen ten die wij alleen toch maar moeilijk zullen kunnen opbrengen. Het derde punt was: „De Deur open

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5