Boeiend overzicht van 't Waalwijkse Leven gedurende 1955. 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 6 BURGEMEESTER TEIJSSEN GAF DE GtMEtNTE GROEIT Elke dag komen méér dan 2000 mannelijke arbeiders dat is een aantal personen van elders ko mend, bijna gelijk aan de helft van de totale Waalwijkse be roepsbevolking uit naaste om geving, verre omtrek en zelfs uit nog verdere streken per rijwiel, bromfiets of autobus naar Waal wijk, omdat zij hier hun werk hebben. Onder deze van her en der komende arbeidskrachten be vindt zich een groot aantal, dat reeds méér dan 5 jaren van dag tot dag deze tocht naar het werk maakt. Het is zonder meer begrijpelijk en herhaaldelijk blijkt dit ook dat velen van deze trekkende arbeidskrachten zich gaarne met hun gezin in Waalwijk zouden vestigen, doch deze mogelijkheid is wegens de grote woningnood niet aanwezig. De in 1954 gecreëerde objecten ten behoeve van werkloze handarbeidrs, ble ven ook in 1955 in exploitatie. Zeven werknemers zijn in dat jaar op deze ob jecten werkzaam geweest. Van dat aan tal zijn in 1955 er 5 afgevoerd naar het vrije bedrijf. HET PATROON DER INDUSTRIE. Herhaaldelijk is reeds het ar gument gehanteerd, dat de een zijdigheid en daardoor de kwetsbaarheid van de Waal wijkse industrie het noodzakelijk maakt om het egale patroon de zer industrie te wijzigen. Als een niet minder sterk motief voor deze wijziging geldt de gericht heid van de jonge beroepsbevol king, die in het arbeidsproces treedt, op andere beroepen, b.v. in de metaalindustrie en in de electro-techniek, dan tot dusver re in de traditionele Waalwijkse bedrijven werden uitgeoefend. Niet zonder reden heb ik straks reeds opgemerkt, dat het vertrek van een aantal inwoners per jaar wellicht ook zijn oorzaak vindt in het gebrek aan voldoende mo gelijkheden om het gekozen be roep ter plaatse uit te oefenen. In deze veronderstelling wordt ik gesterkt door gegevens met betrekking tot de leerlingen uit de gemeente Waalwijk, die de Nijverheidsschool hebben be zocht en deze met een diploma hebben verlaten. Uit deze gegevens blijkt, dat vanaf 1946 t/m 1955 dus in 10 jaar tijd in de afdeling sme- den-bankwerken niet minder dan 439 leerlingen uit de gemeente Waalwijk op de dagschool het di ploma behaalden, terwijl in het zelfde tijdvak in de afdeling schoenmaken op de dagschool slechts 252 leerlingen uit de ge meente Waalwijk een diploma verwierven, hetgeen er op wijst dat de jeugd, die de lagere school verlaat en de nijverheidsschool gaat volgen, zich meer tot het technische beroep voelt aange trokken. Ik heb dit éne voorbeeld maar gekozen om daarmede te illus treren, dat een deel der jonge beroepsbevolking van Waalwijk inderdaad georiënteerd is op an dere beroepen dan het door ou ders en verder voorgeslacht uit geoefende beroep in de schoen en lederindustrie. Dezelfde oriëntatie ten opzich te van de beroepsuitoefening kan geconstateerd worden bij de jon ge beroepsbevolking in 'de gehe le streek. Dit dient wel in het oog te wor den gehouden, omdat de indus triële expansie van de gemeente Waalwijk niet alleen behoort te zijn afgestemd op de te Waalwijk aanwezige arbeidskrachten en hun beroepsopleiding, doch even zeer op aard en opleiding van de beroepsbevolking in de streek, wijl Waalwijk voor de arbeiden de bevolking dezer streek als het centrum van werkgelegenheid geldt en deze streekfunctie moet niet alleen volledig behouden blijven, doch nog meer omvang krijgen, wil de sterk groeiende beroepsbevolking van de streek in Waalwijk arbeid kunnen vin den. Om meerdere redenen, welke, elk op zichzelf beschouwd, be slist zwaarwichtig zijn. behoort bil het te voeren industrialisatie beleid oan ook zoveel mogelijk het oog gericht te worden óp de door mij bedoelde wijziging van het patroon der industrie. WONINGNOOD NOG ONGUNSTIGER. De woningnood, welke nu al zo vele jaren het zedelijk en het maatschappelijk leven van onze bevolking teistert, kreeg in 1955 een nóg ongunstiger kwantitatief aspect. Naast de noodzakelijkheid van woningvoorziening voor de van jaar tot jaar groeiende bevol king, zijn er nog onderscheidene woningbehoeften van andere aard, welke evenzeer om Tbevredi- ging vragen. In 1955 werden 152 huwelijken voltrokken, waarvan 103 echtpa ren zich in Waalwijk vestigden Indien ik dit getal van 103 te gen de achtergrond plaats van 't jaarbouwvolume ten behoeve van de eigen bevolking voor 1955 dat voorzag in de bouw van 102 woningen, dan is elk commen taar wel overbodig, omdat het zonder meer duidelijk is, dat de woningnood in onze gemeente in het geheel niet afneemt, doch zelfs voortdurend groter wordt, daar er behalve voor de jongge huwden ook nog geregeld en dringend woningen nodig zijn voor huisvesting van andere per sonen, waarbij ik b.v. denk aan het personeel van de diverse on derwijsinstellingen, terwijl het aantal ingeschreven woningzoe kenden meer dan duizend be draagt. Zó is de verre van rooskleuri ge toestand. Vanzelfsprekend laat het ge meentebestuur geen mogelijk heid onbenut om te trachten om 'fleer bouwvolume te verwerven. Ten aanzien van de realisering van het bouwvolume kan ik een ietwat optimstischer geluid laten f1'orfj?rirHet is nl- gelukt om reeds in 19o5 aan te vangen met te houwen uit het volume 1956. .k1-?11.1' IS te verklaren dat in 19o5 m totaal- 170 woningen in aanbouw kwamen, waarvan 131 worden gebouwd door de ge- m^?n,:5-?n door particulieren. Op dit ogenblik is dan ook fluiten deze aangevangen bouw voor 1956 geen verder bouw volume meer beschikbaar, waar- i volledigheidshalve opmerk dat met de realisering van enige bouwplannen van particulieren waarvoor in 1955 reeds bouwvo lume van 1956 werd toegewezen, nog niet kon worden aangevan gen omdat de ministeriële pre miebeschikking nog niet verkre gen werd, doch ook weldra zal deze bouw 'n begin kunnen krij gen en dan is daarmede het ge hele bouwvolume 1956 metter daad verbruikt. sg, ONDERWIJS EN SCHOLEN- dUU vv Het overzicht van de schoolbe volking, dat de burgemeeserter vervolgens gaf, toonde aan dat de Waalwijkse scholen voor L O M O, U L O en V H M O in 1955 werden bezocht door 4041 leer lingen. 1.September 1955 werd de Christelijke school voor buiten gewoon lager onderwijs, die een streekschool zal zijn en gehuis vest is in enkele noodlokalen ge opend. Met ingang van het nieuwe schooljaar (Sept. 1955) werd aan het Dr. Mollercollege een gym nasium toegevoegd, hetgeen van niet te onderschatten belang is voor het culturele niveau der ge meente en bovendien een bedui dende verrijking en voor het katholieke onderwijs zelfs een completering betekent van de onderwij smogelij kheden. Het verheugt mij zeer, dat het Christelijk onderwijs ter plaatse zich ook gestaag ontwikkelt, waarvan de verlening van een Rijkssubsidie ten behoeve van een in September van dit jaar te 2P®n.en Christelijke Middelbare Meisjesschool een nieuw en wel sprekend bewijs is. Een omvangrijke scholenbouw staat op het programma. De volgende scholen dienen zo spoedig mogelijk tot stand te ko men: Een nieuwe R.K. Meisjesschool te Besoijen. De uitvoering van de bouwplannen voor een modern schoolgebouw wacht op de goed keuring van de Rijksinstanties, waar de plannen reeds enige maanden berusten. Een nieuwe R.K. Jongens school in de St. Antoniusparo chie. Een nieuwe R.K. Meisjes ulo school in 't centrum. Een raads besluit is reeds geruime tijd aan wezig, terwijl ook de bouwplan nen voor deze school in de pro cedure hij de Rijksinstanties zijn. Een nieuwe R.K. BLO-school. Het schoolgebouw zal gesticht worden door de gemeente en ter beschikking worden gesteld van het schoolbestuur. Weldra zal de raad een voorstel hieromtrent bereiken. Een nieuwe Christelijke BLO- sehool. Dit schoolgebouw zal ook van gemeentewege tot stand ge bracht worden en daarna ter be schikking komen van het school bestuur. Ook hieromtrent kan de raad spoedig een voorstel ver wachten. De R.K. Jongens uloschool in de St. Antoniusparochie behoeft dringend uitbreiding, omdat al meerdere malen bij de aanvang van een nieuw schooljaar leer lingen moesten worden afgewe zen wegens gebrek aan ruimte. Op dit ogenblik maakt het een punt van bespreking uit op wel ke wijze hier een voorziening ge troffen kan worden. Zowel het Dr. Mollercollege- in verband met de toevoeging van het gymnasium als het Willem van Oranje-college in verband met de uitbreiding met een middelbare meisjesschool behoeven meer ruimte. Het is te hopen, dat het overleg met de Rijksinstanties hier tot resultaat zal leiden. De voorbereidingen en bespre kingen inzake de bouw van een nieuwe Nijverheidsschool aan 't Vredesplein schiinen thans zover gevorderd te zijn, dat met enige grond verwacht mag worden, dat deze bouw dit jaar kans van sla gen heeft. Het gebouwencomplex van de R.K. Huishoud- en Industrie school krijgt een grote uitbrei ding, waarvan uitvoering reeds is aangevangen en waardoor de Geruisloos gleed 1955 weg van het kalenderblad en meteen presenteerde 1956 zich a.s toen nog onbeschreven boek, diat openviel en waarvan de 366 bladzijden zullen gevuld worden met het reiaas van 's mensen wel en wee. Ook de vieugde en iragiek van de Waalwijkse gemeenschap en van elk onzer persoon ijk zui.en daarin geschreven worden en wij allen de olik vooruit gericht zijn reeds van dag tot 'dag bezig 0111 b-]dra- gen en bouwstofben te leveren voor de jaarband 1956. Toch wenden op dit ogenblik de gedachten zich nog even af van dtezte nieuwe jaarband, omdat de inhoud van de foliant 1955. weliswaar op 31 December cot het laatste brad gevorderd, nu eenmaal nog zó zéér boeit, dat moeiiii)k is te weerstaan aan bet sterk; verlangen om in deze eerste vergader.ug na de jaarwisseling daarin nog eens een brik tto werpen, me de ook om daardoor het tojaie beeld van een jaar gemeentelijk leven in al zijn variaties en schakelingen voor de geest te krijgen een beeld, dat in de loop van het jaar deel tje na deeltje gevormd en ten slotte vol tooid is, zónder daarbij telkens en voortdurend acht te slaan op con ceptie en gestalte van het geheel, zoals dat nn een jaar-bestek van pril heid tot volle wasdom kwam, aldus begon burgemeester Teijssen van Waalwijk, in de gisterenavond gehouden raadsvergadering zijn nieuw jaarrede, een rede, die we hier graag in grote trekken weergeven. Het is verheugend te mogen consta teren, dat het inwonertal dier gemeente van jaar tot jaar groter wordt. Bereikte de gemeente op 15 Februari 1954 een inwonertal van 15.000, op 31 December 1955 was dit inwonertal reeds tot 15.610 gestegen. Het jaar 1955 bracht een vermeerde ring van 414 inwoners, welke vermeer dering ontstond zowel door een geboor te-overschot als door een vestigings overschot. Dan gaf hij een overzicht van de ge boorte- en vestigingsoverschotten sedert 1945 en vervolgde Dit overzicht toont aan, dat het ge boorte-overschot sedert 1945 vrij stabiel is en voortdurtend blijft schommelen rond een getal van 250 per jaar, terwijl sommige jaren een vestigingsoverschot en andere jaren weer een vertrekoverschot te zien geven. Nu geconstateerd moet worden, dat ge durende het laatste decennium meerdere jaren geen vestiyinjs-overschot hcbüen ojyaLleverd, doch in die jaren méér per sonen de gemeente heboen verlaten dan zich gevestigd hebben, terwijl er op de arbeidsmarkt ter plaatse méér vraag dan aanbod was, dient het verschijnsel van een wisselend vestigings- en vertrek overschot voorwerp van onderzoek te zijn, omdat dan ongetwijfeld een of meer indicaties aanwezig zullen bujken, weike de grondslag kunnen bieden voor een beleid, dat gericht is op het voorkomen van vertrek-overschotten en bet verster ken der vestigings-overschotten, want eerst dan kan er sprake zijn van een gezonde groei van het inwonertal der gemeente. De meerdere of mindere ruimte in de woning-voorraad is slechts een inciden tele factor. Meerdere andere factoren doen hier zeer beslist hun invloed gel den, waarbij ik bv. in het bijzonder dlenk aan het verband tussen de beroepskeuze en de opleiding voor het beroep ener zijds en de mogelijkheid om het gekozen beroep ter plaatse uit te oefenen ander zijds. Hen toeneming van het inwonertal door vestiging van elders wijst er onbe twist op, dat degenen,die zich van el ders komen vestigen en toch zonder twijfel een maatstaf zullen hebben aan gelegd om de diverse omstandigheden, welke het leven in een gemeente in alle onderscheiden sectoren beheersen, te beoordelen, tot het inzicht zijn gekomen, dat het in die gemeente goed wonen en werken is. In dat licht gezien, behoort het zeer zeker tot e'en der voornaamste taken van het gemeentebestuur om met visie levens- en bestaansfactoren te beïnvloe den. teneinde daardoor de aantrekkelijk heid van de gemeente als woon- en werkplaats steeds meer te bewerkstelli gen, waarvan de resultaten voor een deel meetbaar zullen zijn en tot uitdruk king zullen komten in de stijging van het inwonertal door de komst van gezinnen en personen van elders, terwijl deze re sultaten daarnaast merkbaar zullen zijn in de terugloop van het vertrek als ge volg van het feit, dat de bewoners geen behoefte zullen gevoelen om zich eiders te vestigen. Dan gaf de burgemeester een over zichtvan de leeftijdsopbouw der bevol king, waaruit hij concludeerde Het trekt meteen de aandacht, dat in de leeftijdsgroep 15 t.m. 24 jaar niet minder dan 2569 inwoners of ongeveer 1/6 deel van de gehele bevolking be hoort. Dit wetende, worden de gedach ten daarover als het ware van zelf ge associeerd met de jeugd, die men in massa op dé vrije dagen en in de vrije uren door de straten ziet trekken en elders aantreft; een jeugd, die tot mas- sa-jeugd kan worden, met al de gevaren en gevolgen, welke daaraan verbonden zijn en waarmede het probleem van de jeugdzorg 'en de vrije-tijd-besteding wel sterk geaccentueerd is. Voorts valt het aanstonds op, dat niet minder dan 826 personen boven 65 jaar in de gemeente wonen, hetgeen zonder meer betekent, dat het bejaardenvraag- stuk in al zijn aspecten actueel is. Over beide vraagstukken zou de burgemeester in het verloop van zijn rede spreken. Grote pendelbeweging. De beroepsbevolking der gemeente vertoonde in 1955 het normale accres; voortspruitend uit de groei der totale bevolking. Per 31 December jl. behoor den pl.m. 4700 mannelijke ingezetenen tot deze beroepsbevolking. Het tekort aan arbeidskrachten teken de zich ook in 1955 scherp af, terwijl daarnaast de werkgelegenheid nog toe nam als gevolg van stichting van nieu we bedrijven en uitbreiding van be staande bedrijven. De pendelbeweging bleef ook in 1955 een zeer grote omvang behouden. Deze pendel legt niet te onderschatten lasten wegens transportkosten c.a. op de ondernemingen, terwijl van de arbeids krachten, die op een of andere wijze elke dag van elders komen, een zodanige in spanning met betrekking tot de dagelijk se reis wordt gevergd, dat dit afbreuk doet aan hun arbeidsproductiviteit. Ook het gezinsleven voornamelijk het con tact met cfe kinderen lijdt voortdurend onder deze pendel, die meebrengt, dat de vader van de vroege ochtend tot 's avonds in het gezin afwezig is. Het huisvestingsprobleem voor deze categorie kan zoals de situatie thans is niet worden opgelost in de sector van de woningbouw uit de beschikbare contingenten, die onder de benaming van bouwvolume worden verschaft en waar aan financiële faciliteiten van Rijkswege verbonden zijn. Toch geldt het hier een nijpend en benauwend probleem, zowel voor de on dernemingen als voor de betrokkenen. Vanuit de gezichtshoek van' het ge meentebestuur bezien, moet geconsta teerd worden, dat de huisvesting van zelfs maar een de»! der pten del arbeids krachten beduidende economische per spectieven zou hebben voor Verschillen de categorieën der bevolking. Men kan er van verzekerd zijn, dat burgemeester en wethouders deze con stante potentie steeds in het Oog houden en daaraan niet zo maar voorbijgaan, doch trachten middelen te hanteren cwn voorzieningen te bewerkstelligen, waar bij ik opmerk, dat deze middelen uiterst schaars en moeiliik aan te wenden zijn. Het zal duidelijk zijn, dat, nu gespro ken kan worden van een overspannen arbeidsmarkt in de gemeente, de werk loosheid zeldzaam gering is. Het bij het gewestelijk arbeidsbureau ingeschreven aantal werkzoekenden overschreed in 't gehele jaar 1955 nauwelijks het cijfer 20. Sociale Zorg. Wegens de voortschrijdende gunstige conjunctuur, trad werkloosheid in het vorig jaar nagenoeg niet op. De regeling sociale voorzi'ening voor werkloze werk nemers behoefde slechts zelden gehan teerd te worden. In totaal 31 werklozen werden, meestal gedurende korte tijd, krachtens deze regeling geholpen. In het afgelopen jaar heft de gemeen te s-Hertog'enbosch te Waalwijk een be schuttende werkplaats opgericht, als de pendance van haar werkplaatsen in die gemeente. Minder-valide arbeiders en moeilijk plaatsbaren uit Waalwijk en omgeving kunnen op deze werkplaats tewerkgesteld worden ter observatie en ter verhoging van hun arbeidsgeschikt heid. Getracht wordt onr middels deze werkplaats bedoelde personen weer een plaats in het vrije bedrijf te geven. Een beschuttende werkplaats in de gemeente is van groot belang voor ..gehandicap ten" tot verhoging van hun arbeidsmo gelijkheden. In dit verband moge ik wijzen op de aanwezigheid van het Kring-Revalidatie- Bur»au, sinds 1954 werkzaam in deze ge meente, en waarvan het secretariaat bij de afdeling sociale zaken ter secretarie is gevestigd. De taak van dit bureau Is lichamelijk gebrekkigen en andere gehan dicapten, in de ruimste zin van het woord, medisch en sociaal geschikt te maken voor het verrichten van arbeid in het vrije bedrijf. De sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen vond in mindere mate toepassing dan in voorafgaande jaren. Slechts 14 zelfstandigen zijn in 1955 ingevolge deze voorzieningsrege ling geholpen gedurende perioden van 3 tot maximaal 6 maanden. Een stationair aantal oorlogsslachtof fers van 13 is in de rijksuitkeringsrege- linq opgenom'en geweest en geniet ook thans nog uitkering krachtens deze re geling. Verscheidene uit Indonesië gerepatri eerde gezinnen, die in d-ze gemeente een woning toegewez'en hebben gekregen, blijv'en voortdurend de aandacht vragen der afdeling sociale zaken ter secretarie. Verdere huisvesting van soortgelijke ge zinnen in de gemeente in de loop van 1956 zal deze zorg doen toenemen. Het verstrekken van volkskredieten middels de Volkskredietbank te Tilburg, welke bank een streekfunctie vervult, geschiedde aan 39 gezinnen in deze ge meente, met een bedrag van f 17.000. De gemeentelijke instelling voor maat schappelijke zorg heeft in 1955 ter voor ziening in het noodzakelijk levensonder houd vat n behoeftigen en in de kosten van verplegingen en uitbestedingen e.d. een gemeente-subsidie nodig gehad van f 93.000,welk bedrag f 5000 hoger ligt dan in 1954. De bemoeiingen dezer instelling nemen hand over hand toe, niet zo zeer met betrekking tot voorzie ningen in het noodzakelijk levensondier- houd van behoeftigen en in de kosten trekking tot haar taak op het gebied van de zorg voor lichamelijk en geestelijk gestoorden, vooral kinderen, die verzor ging in speciale inrichtingen nodig heb ben. De instelling tracht immer, zoveel doenlijk, daartoe bijgestaan door een maatschappelijk werkster, onsociale ge- zins- en andere toestanden te onderken nen, op te vangen en op te heffen. Waalwijk's industrie en handel. Nederlands economische voorspoed, welke in 1954 reeds getypeerd werd; als een ongekende hoogconjunctuur en in 1955 toch nog weer een nieuw hoogte punt bereikte, spiegelde zich in sterke mate af in de Waalwijkse industrieën en handel. De nationale welvaartsstijging leidde tot een verdere vergroting van de bin nenlandse afzet van producten uit de Waalwijkse industrieën en daardoor tot verhoging der productie. De Waalwijkse industriële productie, die voor een belangrijk deel op ver- bruiksgoederen nl. schoenen 'en leder waren gericht is, blijft daardoor sterk afhankelijk van de Nederlandse con sumptie-capaciteit en dus van de koop kracht van het grote publiek, terwijl een toenemende concurrentie op de wereld markt zo dit al niet het geval is zeker te verwachten is, omdat de in dustrialisatie in vele landen vorderingen maakt. r Juist met het oog op behoud van het bereikte exportvobune en ten behoeve van de verdere groei van de afzet op de uiteenlopende buitenlandse markten zal de plaatselijke industrie niet uit het oog mogen verliezen, dat de industriële structuur in alle bedrijfstakken een snelle evolutie doormaakt, waarvan het tempo goeddeels wordt bepaald door de voortschrijding van de technische we tenschap en kennis (mechanisatie en ra tionalisatie), de productiviteitsbevorde- ring, de kwaliteitsbeheersing, uitbreiding van het assortiment e.d. De middenstand. Alhoewel het moeilijk is om een con clusie ten aaanzien van de welvaart van de plaatselijke middenstand in 1955 te trekkfen, omdat deze individuele onder nemers in zeer onderscheiden branches hun inkomen verwerven, kan zeker in het algemeen worden gezegd, dat de middenstand zich een redelijk inkomen heeft weten te verzekeren, al loopt de toeneming van de welvaart van de plaat selijke middenstand ongetwijfeld niet pa rallel met de groeiende welvaart ter plaatse, hetgeen wijst op e'en discongru entie, die evenwel niet behoeft aanwezig te zijn, omdat deze plaatselijke midden stand in een potentiëel gunstige situatie verkeert, al zullen er dan ook typische, stands-structurele problemen zijn en blij ven. Zeer in het bijzonder dc middenstan ders, die detailhandel door middel van winkelverkoop drijven, zullen, willten zij blijven meedelen in de stijgende wel vaart, enerzijds reëel gewicht moeten toekennen aan de eisen van de tijd, die nu eenmaal door het kopend pubhek in gedachten worden gevormd 'en geformu leerd, en anderzijdls het volle pond moe ten geven aan de psychologische midde len ter bevordering van de verkoop. Ik mag mij in het welbegrepen belang van de harmonische ontwikkeling der gemeente, die 'bovendien in elk opzicht haar streekfunctie moet behouden, wel veroorloven een appèl bedoeld a's e'en impuls te doen op de activiteit van de plaatselijke middenstand om door verhoogde en meerzijdige krachtsinspan ning te waken voor aantasting van de plaats, welke de Waalwijkse midden stand van oudsher in stad en streek heeft ingenomen, en te zorgen voor spectaculaire en attractieve elementen in de winkelstraten. Het is in dit verband voornaam, dat zeer onlangs van Rijkswege betekenende regelingen voor kredietvoorzieningen ten behoeve van de middenstand zijn tot stand gekomen, o.a. de bedrijfsuitrus- tingskredietregeling. Sted-bouwkundige ontwikkeling der gemeente. O A in 1955 behield de stedebouw- kundiye ontwikkeling van onze gemeente de nodige vaart. In het centrum der gemeente kreeg de Thorbeckelaan een riante aanleg, terwijl daar tevens woningbouw tot stand kwam, welke architectonisch wel zeer geslaagd maq heten. Deze Thorbecke laan zal spoedig nog meer betekenis krij gen als de doorbraak aan het Hoekeindej welke een verbinding zal tot stand bren gen tussen Hokeinde en Parallelweg is tot stand gekomen, terwijl dan ook be- drijfs- en winkelpanden in de omgeving van deze doorbraak zullen kunnen wor den gesticht. In het zuidelijk deel der gemeente de St. Antoniusparochie werd in 1955 e'en vrij groot aantal straten aangelegd. Al deze straten-aanleg werd op de voet gevolgd door woningbouw. In 1956 zal de straten-aanleg hier ver dere voortgang vinden, terwiil reeds bin nen enkele weken de algehele recon structie van de Tweede Zeine (Oost) zal worden ter hand genomen. In het westelijk deel der gemeente Besoijen kreeg het Hertog Janpark in 1955 reeds een fraai aanzien, doch deze aanleg zal ongetwijfeld een nog meer spectaculaire werking krijgten zodra de flat-bouw verder kan gorden voortgezet en een afsluiting van het park gaat be tekenen. In dit westelijk deel is langs de ruime nieuwe straten een groot aantal stijlvolle woonhuizen verrezen, die meteen al aan tonen, dat de villawijk, die groeiende is tussen Kerkstraat 'en van Assendelft- straat, een eigen karakter zal hebben. De verdere aanleg van straten, plantsoen en waterpartijen is hier mo menteel in volle gang. Dit jaar zullen al deze werken gereed komen en dan ligt het gehele gebied tussen Kerkstraat en van Assendelftstraat open voor bebou wing. Thans kom ook de ontwikkeling van het oostelijk deel der gemeente Baardwijk aan bod. De voorberei ding van het partiëel uitbreidingsplan voor dit deel heeft enige tijd gevergd, doch de vooruitzichten met betrekking tot deze uitbreiding zijn wel uitermate gunstig, indien men kermis neemt van het voorstel, dat in deze vergadering ter ta fel komt, om hier een aantal straten te gaan aanleggen, waaraan ik dan neg toevoeg, dat burgemeester en wethou ders voornemens zijn om een beduidtend deel van de eerstkomende woningbouw naar dit deel te dirigeren. Verdere stedebouwkundige planning en structuur. De snelle groei van de gemeente in alle delen beeft er toe geleid, dat het stedebouwkundig patroon, zoals dat in het uitbreidingsplan in hoofdzaak en on derdelen is geschetst, nagenoeg gereali seerd is, zodat het méér dan urgent is om de verdere stedebouwkundige plan ning en structuur onder de loupe te ne men. Weldra zal U het ontwerp van een geheel nieuw uitbreidingsplan in hoofd zaak worden aangeboden, waarin het stedebouwkundig patroon belangrijk verder uitvloeit dan in het thans gelden de plan in hoofdzaak het geval is en waarin o.a. is geprojecteerd de totstand koming van twee nieuwe woonwijken nieuwe industrieterreinen, enz. De stedebouwkundige structuur mag vooral niet te eenzijdig worden beoor- deeld en het zou dan ook bepaald fa taal zijn, indien men de planologische aspecten van elk der delen van de ge meente uitsluitend1 zou willen zien in het kader van een slechts in de gedachten levende gesloten eenheid van ieder deel. Versterking van de industriële sector. De industriëlesector werd in 1955 o.a. belangrijk versterkt door: die bouw van nieuwe gedeelten aan het fabriekscomplex van de N.V. Ned. Schoenen-Unie Bloch en Stibbe-Hollan- dia, de bouw van een nieuwe schoenfa briek aan de Eerste Zeine (Oost) door de firma J. H. Vesters; de 'bouw van een industriehal aan de Zomerdijk, waarin het Amerikaans be drijf Stahl Finish Company is gevestigd; de bouw van e'en nieuwe fabriek voor staalconstructie en machine-revisie aan de Eerste Zeine (Oost) door de firma Kadre-Magie; 1 de uitbreiding van de lederwarenfa- briek der firma Schuwer en Zn. aan de Burgemeester Smeelelaan; de uitbreiding van de lederwarenfa- briek Castelijn en Beerens in de St. An- toniusstraat; de uitbreiding van de lederfabriek v.h. van Iersel-Witlox en Co. aan de Burge meester van de Klokkenlaan; de uitbreiding van de schoenfabriek A. en T. de Kort in de Stationsstraat. In 1955 wercf aangevangen met een beteken'ende uitbreiding van het fabriekscomplex Timtür N.V.; de bouw van een industriehal met een oppervlakte van 1500 m2 ten behoeve van de machinefabriek firma Verhulst; een uitbreiding van de apparaten-fa briek 'N.V. Landis en Gyr; een uitbreiding van de schoenfabriek der firma H. H. de Kort-Wingels. Het industrieterrein aan de Eerste Zein» (West) werd in 1955 volkomen bouwrijp. Dit terrein is thans verkaveld. De eerste kavel wordt reeds bebouwd met de industriehal ter huisvsfing van de machinefabriek der firma Verhulst. Omtrent verkoop van andere kavels van dit industrieterrein worden onder handelingen gevoerd met verschillende ondernemers. In de eerstvolgende ver gadering zal reeds een voorstel aan de orde zijn om één dezer kavels voor fa- brieksbouw te verkopen. Pauselijke maandintentie van het Apostolaat tfes Bebeds Februari 1956. DE WERELD GAAT TEN GRONDE DOOR GEBREK AAN ZELFBEHEERSING. Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd dat de Paus deze maand het ge bed der christenheid mobiel maak als remedie tegten het drankmisbruik en-een overmatige genotzucht. Dat er iets tegen de genotzucht moet gbeuren, daar kun nen we nog wel inkomen. Maar drankmisbruik? Natuurlijk zullen we zeggen dat is niet goed te praten, maar heeft het nu zulke pro porties aangenomen dat er een hele maandintentie 'aan gewijd moet worden? Is het wel nonfig om daarvoor een ge bedsactie los te slaan bij de 40 millioen leden van het Apostolaat der Ge'beds? Dat was dertig jaar geleden actueel, maar vandaag nog? Wanneer we echter enkele cijfers le zen, geven deze toch wel te dénken. In Nederland alleen al leven ruim 20.000 geregistreerde alcoholisten. De cijfers in Nederland liggen nog bijzonder gunstig in vergelijking met 'het buitenland. Speciaal in de missielanden zijn de toestanden dikwijls schrikbarend. De afrifcaanse koloniën van Frankrijk wor den overvoerd met het grootste deel van de overproductie van alcoholische dranken uit het moederland. Ondanks de meer dan overvloedige eigen consumptie «lopen de geëxporteerde drankten in fabel achtige 'hoeveelheden. Nee, diat er ge beden wordt om het drankmisbruik te gen te gaan is werkelijk een wereldbe lang, Hele dorpen worden langzaam maar zeker ten grande gericht. Het zijn infectiehaarden in de grote steden. In vele streken is het dé gevaarlijkste volks ziekte. De genotzucht en overspannen waar dering voor luxe is een nog algemtener kwaal van die huidige mensheid. De technische ontwikkeling die zoveel goeds tot stand bracht, is niet vrij te pleiten van talloze nadelige gevolgen. De mens kan zijn werk dikwijls mechanisch ver richten. Velen hebben het plezier in hun wérk verloren. Het eiqenlij'ke leven be gint pas na de fabrieks- en kantoortijd. Dan wordt in de avonduren een com pensatie gezocht voor hetgeen overdag gemist werd. Bioscopen en danszalen worden in steeds groter frequentie be zocht can van erger tijdspassering nog te zwijgen. De techniek brengt steed's moderner, steeds geraffineerder artikelen op de markt om de genotzucht te bevredigen. Dikwijls -speculeert de reclame juist op de lagere instincten in de mens. De sfeer van de westerse beschaving is zwoel ge worden. Er zijn flauwe aanwijzingen die er op duidlen dat de mtens langzamer hand degradeert. Jaarlijks zijn er alleen in Amerika bijna 100 millioen gevallen van ziekte, zware en lichte. En dat in een tijd waarin zoveel medicijnen en voorbehoedmiddelen tegen ziekte be staan. Het wordt urgent dat de mens op louter natuurlijke gronden de waarde van ascese gaat inzien ten beleven. Neurose en „verdrongen complexen" zouden voor een groot deel ondervangen zijn, als de mens wat meer beheersing en zelfcontrole had bezeten. Doch de christen kent bovendien nog d» bovten- natuurlijke achtergrond van onthouding en versterving. Nu deVasten nadert, biedt deze een prachtige gelegenheid tot bezinning op de woorden van de Paus ..Wij vermanen allen dringend om on der het teken van de christelijke ont houding tegen de onmatigheid vrijwillig te strüd'en en zich te offeren, meer don door de geboden is voorgeschreven".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6