miWYH De avonturen van Bim en Bam D, li FILMJOURNAAL. Een rasechte Western met knallende revolvers, rokende gedweren en rennen de paarden, gehuld in de stofwolken van zon-doorstoofde vlakten. Het verhaal, dat 'alle mogelijke ruimte laat voor actie en spanning, komt in het kort hierop neer, dat in het plaatsje Coronado ergens een man zit, die geweren aan de Apa chen levert, waarmee dezen de cavale- rie-patrouilles van de hinken te lijf gaan. Deze man wordt natuurlijk gevondfcn, maar voor 'het zover is, heeft menigeen een gevoelige tik opgelopen en is er heel wat kruit verschoten. Voor de liefheb bers van Vrijdag tot en inet Zondag. GEMEENTERAAD VAN WASPIK DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 straatwand aan de zijde van de Wilhelminastraat een niet gerin ge allure verkrijgt. De uitbreiding van de gebou wen der Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindus trie met een modern ingerichte afdeling looierij kwam in 1955 gereed, terwijl er thans nog grote behoefte is aan uitbreiding en moderne outillage van de afde- lanp schoenfabricage. De mogelijkheden om tot de stichting van kleuterscholen te komen, zijn sterker en beter ge worden, mede ook omdat de be sturen dezer kleuterscholen be paalde rechten hebben verkre ken. De huisvesting der in de ge meente aanwezige kleuterscho len is over het algemeen slecht to zeer slecht en nieuwbouw is dan ook dringend geboden. Van de zijde van het gemeente bestuur wordt hierb" gaarne al le medewerking geboden. De eerste nieuwe kleuterschool welke vanwege de gemeente ten behoeve van de huisvesting der Prot. Chr. Kleuterschool te Be- soiien is gebouwd, nadert de vol tooiing. De stichting van een nieuw ziekenhuis wordt verder voorbe reid, waarbij het gemeentebe stuur naast belangstelling voor voorbereiding en ontwikke ling der plannen tot taak zal hebben om de urgentie van deze ziekenhuisbouw met kracht van argumenten aan te tonen. BEJAARDENZORG. Uit het beeld van de leeftijds opbouw der bevolking, dat ik U gaf, bleek, dat de gemeente rond 825 óinwoners boven de 65-jarige leeftijd telt. Een forse stap in de richting van een actieve bejaardenzorg is door het gemeentebestuur zonder twijfel gezet door het gereed ge komen park-paviljoen ten behoe ve van de tijdsbesteding door de bejaarden beschikbaar te stellen. Eerder werd .reeds besloten om aan het „comité autotocht ouden van dagen" een jaarlijkse subsi die te verlenen om deze oude werkers een genoeglijke dag te kunnen bezorgen. E.en veel verder reikend initia tief, dat bezig is zich in deze ge meente in de principiëel-particu- liere sector te ontwikkelen, be- Nagegaan wordt in hoeverre I treft de stichting van een tehuis op initiatief en met medewerking van de gemeente een bijzondere schoolgymnastiek, welke 'n niet gering aantal kinderen om me- disch-physieke redenen behoeft, kan worden ingevoerd. Het ziekenhuis verkreeg in 1955 door het treffen van provi sorische voorzieningen een uit breiding, waardoor het aantal bedden de maatstaf voor een ziekenhuis ongeveer 100 is gaan bedragen. Aan dit zieken huis zijn thans een chirurg en een internist verbonden en wel dra zal ook nog een kinderarts de werkzaamheden aanvangen. voor bejaarden, die vaak econo misch zwak zfjn, doch uit me- disch-hygiënisch, zowel als soci aal oogpunt een betere verzor ging en huisvesting behoeven dan zij thans in vele gevallen hebben. Het ligt in de bedoeling om dit ehuis be doen bestaan uit een centraal verzorgingshuis en daarnaast uit woningcomplexen met diverse centrale voorzienin gen, waardoor de zozeer op prijs gestelde zelfstandigheid van de bejaarden zoveel j^ogelijk blijft behouden. enz- t t-A K S 7 tJEZfi w Vandaag zijn onze beertjes ja rig. Ze staan vroeg op en voelen zich al direct feestelijk gestemd. De dierenvriendjes weten er natuurlijk ook van en komen bij elkaar om te overleggen hoe ze de jarigen hét best kunnen ver rassen. Eindelijk hebben ze een plachtig plan beraamd en on middellijk wordt aan de vogels gevraagd mee te doen. Natuurlijk doen ze dat graag. Als Bim en Bam uit hun huis je komen, vliegen de vogels over hen heen en vormen in de lucht de woorden Bim en Bam. Is dat geen verrassing? De andere vriendjes staan ook bij elkaar en ze zingen „Lang zullen ze leven!" Bim en Bam zijn het er over eens dat ze nog nooit zo'n prettige verjaardag hebben gehad! NED. VER. VAN BLINDENHONDEN TE DORDRECHT. Toelichting op de agenda I steeds onverminderd van n .1 1 Ln f n r,»rl om /lm trnnlr nnnnn. (Voor het vervolg van deze nieuw jaarsrede zie men elders in dit blad). 40-JARIG JUBILEUM J, C. VAN MIERLO. De Waalwijkse Stoomdrukkerij An- toon Tielen te Waalwijk herdenkt 1 Februari a.s. wederom een 40-jarig ju bileum ten ditmaal wel een zeer bijzon der. De heer J. van Mierlo, procuratie houder in dit meer dan 80-jarig bedrijf, herdenkt de dag waarop hij voor 40 ja ren als jongste bediende van 16 jaar zijn intrede deed. Wat de jubilaris is geworden, heeft hij geheel te danken aan eigen studielust en werkkracht, want het gewone onder wijs in die jaren gaf nog niet veel voor het latere leven mee. Hij behaalde tal van diploma's op boekhoudkundig en an der terrein, het diploma stenografie, be lastingconsulent e.m.a., en dat alles moest gaan buiten de normale werkuren, die toten nog zeer hoog waren. Successievelijk doorliep hij de ver schillende fazen in het bedrijf, tot hij procuratiehouder werd en tot hij, naast de supervisie over de boekhouding, de papier-inkoop, de verkoop in hoofd zaak in handen had, terwijl bij tal van gelegenheden zijn journalistieke gaven meermalen zeer te pas kwamen. Voeg daarbij dat 'hij buiten dit alles nog lust en tijd vond de gemeenschap, speciaal van de voormalige gemeente Baardwijk, op bijzondere wijze te dien'en. Zo is hij o.m. vice-voorzitter van het R.K. Zang koor van St. Clemens, voorzitter der Liedertafel ,,Tot Bloei der Toonkunst van de Harmonie St. Jan, van de Gym nastiekvereniging „Kunst en iKracht Uit dit alles blijkt, dat de heer van Mierlo voor de Waalwijksche Stoom drukkerij een grote stuwkracht en een enorm werker is geweest op alle terrei nen, die men zich in dit vak kan den ken en dat hij ook voor de gemeten- schap grote verdiensten heeft. Ook ons blad heeft aan de vlotte sa menwerking met de heer van Mierlo in de loop van ruim een kwart eeuw, de aangenaamste herinneringen. Wij wensen de jubilaris langs deze weg nog een reeks van vitale jaren toe. „LES BELLES DE NUIT" Kostelijke parodie van René Clair. e parodie is altijd een dankbaar wa pen geweest in de handen van spotters om een loopje te nemen met de hande lingen, de gewoonten en de gebruiken van de mens. Zij geeft de mens weer, onevenredig groot geprojecteerd in het vlak van zijn mtenselijke hoedanigheid. Het is een vertekend beeld, maar dan vertekend met een mildheid en een kcxi- dige vrolijkheid, die hart veroverend zijn. De parodie blijft zich altijd bewegen in een sfeer van vriendelijke genegenheid, zij is eigenlijk het knipoogje van ver standhouding tussen parodist en toe schouwer, in tegtenstelling met de satire, die de grens van koddigheid en komedie overschrijdt door haar vaak felle, agres sieve en hekelende tendens. De parodie schept een zekere intieme vertrouwelijk heid tussen schepper en toeschouwer. René Clair heeft ons met „Les Belles de nuit'zo'n kostelijke parodie gegeven op „die goeie ouwe tijd En de steeds weer herhaalde verzuchting „deze tijd is niets, vroeger, in mijn tijd, toen was het leven de moeite waard!", brengt ons ten slotte terug in de dagten, toen men elkaar nog met knotsen te Üjf ging. We zien de Franse Revolutie aan ons voorbij gaan, de fin-de-siècle tijd en de onstuimige da g-en van de Drie Musketiers. De bom bastische opera-film krijgt een veeg uit de pan en naast de koloniale oorlogen wonden ook de haremgebruiken op de hak genomen. En we zien ons ten slotte gesteld tegenover de conclusie, dat „die goeie ouwe tijd" toch ook zo best nog niet was ten dat we ons niet hoeven te beklagen, dat we in deze verlichte twin tigste eeuw leven, waarin de lieftallige suiker-jonkvrouw van 1756 als garage hulp de kost verdiend, maar daarom ze ker niet minder aantrekkelijk is. We be merken, dat wij het geluk vaak mijlen ver weg zoeken, terwijl het naast de deur te vinden is. René Clair laat ons dit alles onder gaan met een verbluffend vakmanschap en met een grote genegenheid voor de mens, voor de intens vooral met zijn dro men en zijn gouden illusies. Hij tikt ons mild op de vingers en glimlacht: hé, wordt eens wakker! En we gaan naar huis met de ver kwikkende gedachte, dat het nog zo slecht leven niet is in 1956 en dat de Waalwijkse Kunstkring ons een koste lijke, milde avond heeft bezorgd. G.E.O.-TONEELNIEU W S. Bovengenoemde toneelvereniging heeft in studie genomen het toneelspel in 4 bedrijven „De Vreemdeling" van Antoon Coolen .Hiermede hoopt zij op 7 en 9 April a.s. in de zaal van de heer Fr. v. Helvoirt op de planken te komen. De regie is weer in handen van de heer J. v. d. Hoven. Wij hopen te zijner tijd nog op dit stuk terug te komen. LEERLINGENAVOND MUZIEKSTUDIO VAN BOORT. Zaterdagavond om half acht organi seert Muziekstudio van Boort in de ach terzaal van Hotel Verwiel wederom haar leerlingenconcert. Een uitvoering die geheel wordt ver zorgd door leerlingen van Mejuffrouw Ald-a van Boort, en waarin zij en haar leerlingen willen laten zien waartoe zij in staat zijn. Het programma zal voornamelijk be staan uit pianomuziek ten zang en het zal wordlen uitgevoerd door de heel kleinen, die 'hun eerste schuchtere stappen wa gen op het gebied der kunst (met grote K), maar ook door de gerenomeerde Waalwijkse zangeressen en zangers en pianisten. Zo het het programma na tuurlijk erg afwisselend worden en men zal de ontwikkeling kunnen zi'en die de leerlingen van Mejuffrouw van Boort doormaken van leuk tot verdienstelijk, en van verdienstelijk -tot goed en schoon. halve nog kracht is. Wij doen daarom een beroep op U om zich als lid op te geven aan deze Vereniging, om dan met Uw financiële steun de zo behoeftige blinden al'en gra tis een geleidehond te verstrekken. Dus Waalwijk, stelt ons niet teleur als wij bij U komen aankloppen. Geeft U zich spontaan op als lid van de Ned. Ver. van Wolfhondbezitters. U krijgt da-n elke maand het blad van ons toege zonden. U kunt zich ook opgevten bij de pro pagandist A. L. v. Brunsdhot, Baardw. straat 123, Waalwijk. ONDERLINGE VEEVERZEKERING. Hedenavond zal in café Frans van Helvoirt, om 7.30 uur, een vergadering worden gehouden. De agenda omvat 1. Jaarverslag 1955. 2. Herkiezing 3 bestuursleden. 3. Herkiezing schatter. 4. Mededeling, 5. Rondvraag. 6. Sluiting. EEN NIEUWE SPECIAALZAAK IN VIS EN DELICATESSEN. Woensdag: 1 Februari a.s. zal de heer Willy van der Lee in het pand Grote straat 200 A een aan de meest moderne eisen voldoend winkelbedrijf in Vis en Delicatessen openen. Een rondgang door de uiteraard nog niet geheel voltooide winkelruimte overtuigde ons er van, dat dit nieuwe bedrijf weer een aanwinst is voor Waalwijk en wijde omgeving. Het beantwoordt aan de modernste eisen van winkelinrichting ten hygiëne. De wanden zijn uitgevoerd in een licht groene betegeling, de toonbanken in zwart marmer, terwijl een groot aantal nikkelen consoles met glasplaten en langs de wanden aangebrachte spiegels de indruk van licht en helderheid nog verhogen. Een speciale afvoer zorgt er voor, dat visafval direct kan worden weggewerkt. Het bedrijf is tevens uitgerust met eten ruime frigidaire en indrukwekkende diep vries-installatie. Het behoeft geen betoog, dat de heer W. van der Lee alle bekwaamheid be zit om een dergelijk modern bedrijf suc cesvol te leiden. Zowel voor wat de theorie als de praktijk betreft, is hij. in het 'bezit van het diploma van vakbe kwaamheid voor de Vishandel van de bedrijfschap Visserijproducten. Het ligt in de bedoeling van de heer van der Lee, om in zijn zaak vooral bij- SM T 4> 4+++*^ Copyright p.B. Bo» 6 CopenhoQ*" HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN zonetere en uitgelezen artikelen te ver handelen. De winkelinventaris is geheel ontwor pen en uitgevoerd door de fa. Haasdijk te Rotterdam. Het tegelwerk werd aan gebracht door de fa. Kleijngeld, de ijs kasten en verdere koelinstallaties en het sanitair door de fa. Zeegers, het schil derwerk door de fa. PDekkers en de verlichting door de fa. „Elem H. v. d. Heuvel, allen te \Vaalwijk. Het nieuwe bedrijf van de heer van der Lee is werkelijk een bijzondere ver rijking voor Waalwijk en ook hieruit blijkt weer de welvaart, die in onze ge meente met zo rasse schreden voortgang maakt. Wij wensen hem gaarne alle succes. MUSIS SACRUM. CANARIS, DE MAN DIE ALLES WIST. A dmiraal Wilhelm Canaris, de: leider van de contra-spionnage in Hitler's Der de Rijk, is een man geweest, over wie men zich nooit een geheel juist oordeel zal kunnen vormen. Het staat evenwel vast, dat hij Duitsland voor de ver schrikking van de oorlog heeft willen behoeden door Hitler in 1939 te arres teren. Het is evtenwel anders gelopen, maar het staat toch wel vast, dat Ca naris een felle bestrijder van het Nazi regiem is geweest en dat hij de geallieer den onschatbare diensten heeft bewezen. De regisseur Alfred Weidenmann geeft in zijn film „Canaris de man die alles wist", een verhaal van een sterke dramatiek, dat toch nergens in overge voeligheid ontaardt. Op enkele klaatsen hanteert hij een soberheid vooral aan het slot van de film die niet nalaat diepe indruk te maken. Als u deze oorlogsdramatiek nog eens wilt beleven, dan kunt u dat doen van Vrijdag tot en met Zondag. Boven 14 j. „DE MAN TUSSEN TWEE VROUWEN"» H et tweede Duitse product, dat Musis Maandag en Woensdag op het program heeft staan, is van heel wat mindere kwaliteit, zowel van verhaal als van filmtechnische hoedanigheden. Het is een geschiedenis, zoals er dertien in een do zijn gaan. Ben onduidelijke man, die van zijn eerste vrouw is gescheiden, maar bij zijn tweede tot ontdekking komt, dat de eerste toch nog zo slecht niet was, te meer daar de tweede zich weinig aan haar man gelegen laat liggten.Deze wei nig opwekkende situatie schreeuwt na tuurlijk om een oplossing. En die wordt dan ook gebracht 'door de tweeling uit het eerste huwelijk. Zij slagen er in de tweede vrouw op een zijspoor te depo neren, waar zij toch nog wel enig vertier vindt met een schilder. Man en vrouw I vallen elkaar dan zoals dat heet in de armen. Voor personen boven 18 jaar, die er zin in hebben. „DE MAN UIT LARAMIE". LUXOR. „SIEGFRIED". E en jonge Frans schilder wordt in dé laatste fase van de oorlog zwaar ge wond. Hij wordt door de Duitsers ge vonden en daar hij zelf geen identiteits papieren bij zich draagt, nemen de Duit sers aan dat hij een der hunnten is, om dat in een jas, die een Duits soldaat over hem heen geworpen heeft, een brief ge vonden wordt, gericht aan Siegfried Ei- ner. Hij wordt naar Duitsland gebracht, waar blijkt dat hij rijn geheugen en spraakvermogen verloren heeft. Hij meent dus zelf. dat hij Siegfried Einer is. Hij vat liefde op voor een Duitse vrouw, die in hem weer de lust tot schilderen terug brtengt. Een schilderij van hem komt echter onder ogen van zijn ver loofde in Frankrijk. En hiermee begint voor de Franse schilder Fontenac de weg terug. Maandag en Woensdag in Luxor. Namens deze Vereniging verzoekt men ons mede te delen, dat er eerstdaags in Waalwijk een huis aan huis bezoek zal plaats vindten, om de ingezetenen aan te sporen, lid te worden van genoemde Vereniging. Deze vereniging exploiteert te Dor drecht de blindengeleidehondenschool. Verder wordt verzocht te berichten dat genoemde vereniging met geen enkel in de publicaties van de stichting „Het Nederlands blindenwezen" genoemde organisaties enig contact heeft of van een van deze ver. afhankelijk is, en dat ondanks in de pers verschenen berichten de aflevering van gratis geleidehonden aan de daarvoor in aanmerking komende blinden onverminderd wordt voortgezet, en hierdoor geen enkele vertraging ondergaan zal. Dat genoemde Ver. bij de werkzaam heden op dit terrein steunt op de haar verstrekte volmachten door 'haar Kon, goedgekeurde statuten, welke Kon. goed keuring reeds werd verstrekt 10 jaar ge leden, nl. op 26 Nov. 1945. dat de Sta tuten der Ver. nooit of te nimmer zijn gewijzigd en de Kon. goedkeuring der- Vanavond om 8 uur komt de gemeenteraad van Waspik ten gemeente huize aldaar in openbare zitting bijeen, van Welke vergadering wij in on ze vorige editie reeds de agenda gavten. Hieronder volgt enige noodzakelijke toelichting op punten van deze agenda. i Goedkeuring rekening 1954 Gem. In stelling voor Maatsch. Zorg. Vaststelling gemeente-begroting 1956. In de vergadering van 24 Nov. j.l. boden B. en W. de raad de gemeente begroting 1956 aan. Deze werd ter on derzoek in handen gegeven van een commissie ad hoc, die de begroting on derzocht en daarover rapport uitbracht. Behoudens lenige bemerkingen betreffen de uitrusting brandweer, controle op de werkelijke kosten van bouwwerken, het gebruik en het beheer van het gymnas tieklokaal, verklaart deze commissie zich hierin accoord met bedoelde 'begroting. B. en W. stelt de raad voor om de gemeentebegroting 1956 conform het ad vies van voornoemde commissie vast te stellen voor wat de gewone dienst be treft in inkomsten en uitgaven op f 429,987,52 en voor wat de kapitaal- dienst aangaat in inkomsten op f 1276.377,83 en uitgaven f 1354.216,50, nadelig saldo f 77.83867. Goedkeuring begroting 1956 Gem, in stelling voor Maatschappelijke Zorg. Met de inhoud van het rapport van de commissie ad hoe tot onderzoek van de begroting 1956 van de Gem. Instel ling voor Maatsch. Zorg gaan B. en W. accoord en zij stellen de raad voor deze begroting overeenkomstig het bepaalde in art. 27 van de Armenwet, goed te keuren. De commissie 'ad hoe voor onderzoek van de rekening 1954 van 'de Gem. in stelling voor Maatsch. Zorg maakte in haar rapport enige bemerkingen over sommige interne technische beleidsma- noeuvres van het bestuur dezer instel ling, zoals t.a.v. het aantal te houden vergaderingen ten de representatieuitga ven, welke B. en W. op een enkele uitzondering na weerlegbaar acht. B. en W. stellen de raad voor om de rekening 1954 der Instelling conform 't advies der commissie goed te keuren. Opneming van kasgelden in 1956. Ter voorziening in de behoefte aan kasgeld zal de gemeente in 1956 weder om gelden op korte termijn moeten op nemen. Blijkens de becijfering voor de vaststelling van de renteomslag is er een tekort aan vaste financieringsmiddelen van f 59,927,07. Het is de opzet in de loop van 1956 de navolgende kapitaalswerken te laten verrichten: 1) uitbaggeren van de Kerkvaartse haven, begroot op f 100.000. 2) verbouwing gemeentehuis, begroot op f 25.000. 3) reconstructie van de straatver lichting, begroot op f 150,000, 4) bouw werkplaats gemeentewer ken tevens instructielokaal B.B., begroot op f 12.000.—, terwijl nog op het programma staan de aanleg van eten sport- en recreatiecen trum, stichting speeltuinen, uitvoering ri oleringsplan, waarvan nog geen defini tieve kostenramingen zijn gemaakt. In totaal zal derhalve de kapitaal- dienst een tekort aan vaste financierings middelen opleveren van meer dan f 300.000,Uiteraard zullen voor de financiering van deze kapitaalwerken t.z.t. vaste geldleningen worden gesloten, hetgeen evenwel eerst kan geschieden als de objecten gereed zijn of nagenoeg gereed zijn en de werkelijke kosten kunnen worden bepaald. De voorlopige financiering geschiedde, om renteverliezen te voorkomen, inet kasgelden, welke evenwel zeker niet het •'olie bedrag in het dienstjaar zullen be lopen, aangezien verwacht mag worden dat al deze posten niet in de loop van 1956 zullen worden voldaan. Een bedrag van f 200.000.zal er evenwel altijd mee gemoeid zijn. Voor 1956 zal derhalve in totaal pijn. t 250.000 aan kasgeld nodig zijn. Dit is te verkrijgen op twee manieren, n.l. door opname van een kasgeidlening met een looptijd van ten 'hoogste één jaar: en door het aangaan van eten rekeninfl- courant-overeenkomst. B. en W. achten het gewenst dat de raad voor 1956 wederom besluit tot het aangaan van een kasgeldlening en van een rekening-courantovereenkomst tot een gezamenlijk bedrag van maximaal f 250.000,en de uitvoering van dit besluit, onder bepaalde voorwaarden, aan het college van B. en W. opdraagt. B. ten W. worden hierdoor in staat gesteld om in de behoefte aan vlottende middelen op korte termijn te voldoen en steeds zoveel mogelijk op de wijzi gingen in de constellatie van «Je geld markt te reageren, hetgeen vaak een belangrijke besparing van rente kan opleveren. 1 Bijdrage in restauratie van toren en uurwerk St. Theresiakerk. De Eerwaarde Pater Prior van het Convent der Paters Ongesdhoeide Car- melieten, doet namens dit Convent het verzoek om een bijdrage uit de gemeen tekas in de kosten van die restauratie van de toren en het uurwerk van de St. Theresiakerk. Blijkens overgelegde rekeningen be droegen de totale kosten van de restau ratie in totaal f 1484,59. Zonder twijfel is een uurwerk in de toren van de onderhavige kerk onont beerlijk niet alleen voor de Rectorale gemeenschap, maar ook voor de gehele gemeente. Het is, naar B. en W. menen, dan ook volkomten verantwoord om in de herstellingskosten van dit uurwerk een bijdrage uit de gemeentekas te ver lenen. Te meer bestaat hiervoor aanlei ding, in verband met het besluit van de raad van 18 October 1949, waarbij aan het R.K. Kerkbestuur van de Parochie van de H. Bartholomeus alhier, in de gehele kosten van het aanbrengen van een electrisch uurwerk ten bedrage van f 1100 voor rekening der gemeente wer den genomen, alsmede de kosten van 't stroomverbruik. Waar het herplaatsten van het uur werk in de toren van de Rectoraatskerk niet kon geschieden, zonder dat ook de toren zelf hersteld werd, kunnen de kosten van beide objecten niet geheel los van elkaar worden bezien. Toch menen B. en W. dat het niet juist zou zijn, om ook de herstelkosten van de toren ge heel voor rekening van de gemeente te nemfen en stellen daarom de raad voor om in de totale herstelkosten ad f 1484,59 pl.m. de helft tot rond f 750 te participiëren. In wezen komt dit neer op ongeveer de werkelijke herstelkosten van het uurwerk, bij welk object de ge meente het meeste belang heeft. Bijdrage muziekonderwijs. Van het bestuur der Koninklijke Har monie is een verzoek ingekomen om een jaarlijkse bijdrage in de kosten van een cursus voor muziekonderwijs, die onder haar auspiciën wordt gegeven. De intentie tot de instelling van deze muziekcursus Js uiteraard allereerst om aanvullende krachten op te leidten als toekomstig werkend lid van de Harmo nie. Het is immers normaal, dat er door verhuizing, leeftijd en andere omstandig heden regelmatig verloop is, waarvoor aanvullende krachten moeten worden ge vonden. De praktijk heeft echter bewezen, dat de vervanging van krachten grote na delige invloed heeft op de muzikale prestaties van het korps en het peil be duidend daalt. Om dit euvel zoveel mo gelijk te ondervangten, heeft het Bestuur deze cursus ingesteld. Hierdoor wordt voorkomen, dat on muzikaal ingestelde en totaal onge schoolde krachten de lege plaatsen be zetten en zal het verhes van de vertrok ken krachten zonder al te grote schok ken kunnen worden opgevangen. Een dergelijke muziekcursus dient altijd e'en gemeentebelang. Ook in het geval de cursist geen wer kend lid zou worden, heeft hij toch een muzikale ondergrond gekregen, die op een of andere wijze het culturele leven in de gemeente ten goede kan komen, zoals o.m. lid van een zangkoor of man dolineclub of voortzetting van de mu ziekstudie voor beroepsmusicus. En al zou zelfs dit alles niet gebeu ren, dan nog is deze muzikale voorop leiding^ niet geheel verlorten, omdat de cursist dan toch nog als „mens' en dus als „inwoner" van onze gemeente cul tureel op een hoger vlak is gekomen. Men kan dit geval ongeveer gelijk stellen met een jongen of meisje, die na de lagere school verder studeert ter voorbereiding van zijn/haar verdere studie voor het leven, maar het bij deze voorbereidende studie laat en dus geen gebruik maakt van de mogelijkheden, die hem of haar die vooropleiding biedt. Ook in die gevallen betaalt de gemeen te jaarlijks een bijdrage in de oplei dingskasten van deze leerlingen. Maar ook in deze gevallen is die vooroplei ding niet verloren, omdat zij toch met de wetenschap hierbij opgedaan zich maaschappelijk een positie kunnen ver werven. Vanuit dit gezichtspunt bekeken is er alleen reeds aanleiding om in de kos ten van deze cursus te participiëren. Maar nog meer spreekt 'het onmisbare element in de vrije tijdsbesteding van deze jongerten een rol. Dit argument is op zich reeds van zo'n groot algemeen belang, dat het verlenen van deze bij drage volkomen verantwoord is. Volgens de door het Bestuur over gelegde begroting voor de cursus 1 Juli 1955/1956 belopen de kosten, na aftrek van de door de cursisten te betalen lesgelden, rond 38. per cursist. B. en W. zijn geneigd om het belang van deze cursus voor de gemeente op basis van gelijkheid te stellen met het belang van de Harmonie, en stelt de Raad voor in de kosten van deze cursus een bij drage te verlenen van 19.per leerling uit deze gemeente, bere kend naar de teldata als genoemd in de hoger onderwijswet. Wijziging legesverordening. B. en W. stellen voor de bestaan de legesverordening te vervangen door de bepaling dat ten behoeve van deze gemeente leges worden geheven: a) voor het uitreiken van een ge wone jachtakte 10. b) voor het uitreiken van een bij zondere jachtakte (zie boven) 3.50. Crediet uitbaggeren Kerkvaartse haven. B. en W. hebben de Nederlandse Heide-Mij. opdracht gegeven tot het uitwerken van een plan voor het uitbaggeren van de Kerkvaartse haven, welke in 1948 voor 't laatst werd uitgebaggerd. Volgens de in gediende begroting worden de kos ten geraamd op 81560.maar rekening houdende met eventuele tegenvallers zal met dit werk een bedrag van rond 85.000.gemoeid zijn. Aangezien het vast staat dat zo wel het algemeen als het particulier economisch belang der gemeente zeer nauw bij de instandhouding en bruikbaarheid van deze haven zijn betrokken, kan er geen twijfel meer bestaan over de noodzakelijk heid van de uitvoering van dit werk. B. en W. stellen de Raad der halve voor, voor dit werk een cre diet beschikbaar te stellen van 85.000.—. Huur c.q. beschikbaarstelling ge deeltelijk voormalig stationsge bouw ten behoeve, van Bijzondere Lagere Jongensschool. Het R.K. Schoolbestuur heeft de gemeente ten behoeve van de onder haar beheer staande bijzondere la gere jongensschool, welke slechts de beschikking heeft over 6 lesloka len en waarvoor men in verband met de toename van het aantal leer lingen verplicht is geweest een ze-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7