BETERE DRUKWERK cent voor UIT DE PROVINCIE iBsrllnHirkoopstir. Fehruari-aanhieding HET VLEESPALEIS Piet van Woensei PERSONEEL van andere afdeling Notaris i. Waverijn BURGERWOONHUIS NET DAGMEISJE nette werkster aankomend-Verkoopster WOONHUIS 100 °/o zuiver wollen kamgaren costuum 93.50 De 2e pantalon slechts 5.00 Verkoop begint Vrijdag 27 Januari OPHALER Fa. H. Mimpen - Lederwarenfabriek Ruime sortering in originele Ford onderdelen en accessoires Originele Ford-ruilmotoren 1 AANKLOPPER 1 OPZOLER. Een EXTRA PANTALON voor slechts 5.00 FEBRUARI-AANBIEDING Als extra attractie bij ieder costuum een prachtige ZELFBINDER cadeau naar keuze bij elke aankoop van 2 pakjes Super, Fijnste of Tafelmargarine of zuiver gesmolten vet KOOPJE VAN DE WEEK Alleen geMiq 27 en Cervelaatworst uitsluitend eerste soort, gram Pruimen op sap eenvoordelig en heerlijk dessert grote pot statie Appelmoes van goudreinetten, grote pot statie Bosse rondjes overheerlijk koekje, 250 gram Hoestdrups in cellophaan, 250 gram Uit eigen bakkerij: Mignon cakes zeer fijn, 6 stuks VROOM d DKEESMANJtV ^ÏIS DB ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 JANUARI 1956 C. J. VAN WANR00IJ. ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES Openbare Verkoop TE KOOP: TE GORINCHEM. WASMACHINES TE KOOP: VAN INGEN Houthandel VLIJMEN H. DE KORT-WINGELS GEVRAAGD J. SNOEREN-v. KESSEL Voor direct gevraagd Te koop gevraagd IN WAALWIJK. Johan van Engelen VOOR HET naar: Waalwij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DAN IS ONZE SPECIAAL IETS VOOR U OPENBARE AANBESTEDING. Het bouwen van een dubbele middenstands- woning aan de Hoofdstraat te Capelle, DRUNEN Automobielbedrijf „De Langstraat11 N.V. Wist U ook dat wfl originele Ford industrie- en bootmotoren knnnen leveren? P. v. d. ELZEN Loon op Zand levert U deze week 500 gram VARKENS CARBONADE v.a. 1.59 BUIKSPEK 1.35 GEHAKT 1.49 VERSE WORST 1.49 Oosteinde 61 SPRANG-CAPELLF Verleng de levensduur van Uw kleding. Koop nu zo'n pracht zuiver wollen kamgaren of tropical costuum met als grote attractie ALLEEN TIJDENS ONZE Wij brengen deze costuums in de volgende prijsklassen Costuum 2de Pantalon 105.0 O 5. O O 108.75 5. O O 119.5 O S.OO 124.50 S.OO Geldig in alle De Gruyter-winkels van 25 t/m 31 januari 1956 DEN BOSCH EINDHOVEN vende leerkracht aan te stellen per 1 Januari j.l., een noodlokaal be schikbaar te stellen. Na voorafgaand overleg met de gemeente heeft het bestuur van het Wit-Gele Kruis, welke het voorma lig stationsgebouw in huur heeft, met de directie van de Nederlandse Spoorwegen contact opgenomen en verzocht de grote wachtkamer er van voor dit doel aan de gemeente onder te verhuren. De directie der Nederl. Spoorwe gen, tegen onderverhuur geen be zwaar hebbend, heeft het bestuur van het Wit-Gele Kruis zich bereid verklaard voormeld stationsgedeel te ten behoeve van het onderwijs aan de gemeente te verhuren tegen de alleszins billijke prijs van 52.— per jaar. B. en W. stellen voor deze huur op zich te nemen en bedoelde ruim te aan de R.K. Jongensschool als noodlokaal ter beschikking te stel len. OPENING DER PERMANENTE TENTOONSTELLING VAN BRA BANTS EDELAMBACHT OP MAANDAG 27 FEBRUARI A.S, Een jarenlang gekoesterde wens van de vereniging het Brabants Edelambacht wordt over enkele weken werkelijkheid. Op Maandag 27 Februari a.s. zal Prof. Dr. J. E. de Quay namelijk de Perma nente Tentoonstelling van Brabants Edelambacht openen. Deze expositie vindt ondierdak in het pand Spoorlaan 132 te Tilburg, gelegen tegenover de uitgang van het station en op slechts enkele tientallen meters van het interlocaal autobusstation. Niet al leen echter is de ligging binnen het stadsverband van Tilburg gunstig; ook de keuze van Tilburg als plaats van vestiging is o.m. om geografische rede nen igoed te noemen. De plechtige openingszitting wordt ge houden in het Paleis-Raadhuis van Til burg om 3 uur s middags. Behalve die Commissaris van de Koningin zullen ver schillende andere autoriteiten het woord voeren; de feestrede zal gehouden wor den door de heer Jan Beerends, direc teur van de Volkshogeschool Draken- burgh. Na afloop der plechtigheid in het Paleis-Raadhuis zullen de genodigden en leden zich naar het gebouw der Perma nente Tentoonstelling begeven. Daar zullen zij ongetwijfeld een keurcollectie van het kunsthandwerk in Brabant vin den. Om ca1. 6 uur zullen de ledien met hunne dames en degenen der genodig den die daarop prijs stellen zich naar het Tilburgs altisten café, het Huis der Dui zend Likeuren begeven voor een genoeg lijk samenzijn met als hoofdschotel erw tensoep met kluif, aangeboden door Edelambacht! Hiermede betuigen wjj onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven onder vonden bij het overigden van onze dierbare vader, behuwd- en Grootvader Speciaal danken wij de H.H. Doktoren v. d. Merendonk en Wgtenburg en de Zusters van hat St. Nicolaasziekenhuis. Uit aller naam Wed. J. van Wanroofl- v. d. Linden. Kaatsheuvel, Januari 1956. WIJ HEBBEN WOLBLEEK Drie in één per flacon 65 ets. Drogisterij Van Amelsvoort Op Je Mark! T.l. 2286, KAATSHEUVEL om bijkantoor ta KAATSHEUVEL en enze agenten In alle plaatien van da Langstraat nemen steeds gaarne ADVERTENTIES en ABONNEMENTEN aan TE CAPELLE is voornemens om op Donder dag 2 Februari a.s. en op Don derdag 9 Februari a.s. bij toe slag, telkens des avonds om zeven uur, ten koffiehuize van de heer WILLEMSE te Sprang- Capelle, ten verzoeke van de heer A. LIPS te Sprang-Ca- pelle e.a. in het openbaar te veilen en te verkopen HUIS, met ERF en TUIN te Sprang-Capelle aan de Dijkstraat 15, kadaster Sprang sectie B nummer 1629 groot 4.80 aren, in eigen gebruik en genot. Te aanvaarden bg taling der kooppenningen Leeg te aanvaarden. - InlichtingenGROTESTR. 84 WAALWIJK. Grotestraat 325 WAALWIJK Alle maten KIPPENKOOIEN, Gegalvaniseerde en asbest golf platen, Granieten varkens- bakken en aanrechten, plan ken, ribben stroken, latten, hardboard enz. TELEFOONPALEN tot 10 hieter lengte. GEVRAAGD wegens huwelijk der tegen- tegenwoordige. Antoniusstr. 38 WAALWIJK Dr. v. Beurdenstr. 29 KAATSHEUVEL of Zich melden bjj Magazyn VOLKSBELANG Grotestr. 192 WAALWIJK InlichtingenGROTESTR. 34 WAALWIJK. WIJ HEBBEN tegen hardnekkige hoest ORGAPECTAL per flacon fl.48 Drogisterij Van Amelsvoort Op de Mark! Tel. 2286. KAAlSHEUVEL WASMACHINEFABRIEK heeft electr. wasmachines met lichte emaille-besehadigingen, gloednieuw met garantie f 155.- Desgewenst afbetaling. Cen. trifuges f 150.-. DepotVan Rgckevorsel van Kessellaan 68, 's-Hertogen- bosch. Tel. K 4100—4708 ZONDER BETALEN VOLOP EIEREN MET PASEN. Vraagt folder bij Levensmiddelenbedrjjf Mgr. Zwljianatr. hoek Andreai Zljlmamitr. WAALWIJK 150125 Slijt U veel BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SPRANG- CAPELLE zgn voornemens op vrjjdag, 10 februari a.s., des voormiddags 11 uur, ten gemeentehuize aldaar; AAN TE BESTEDEN: Bestek, voorwaarden en tekeningen zijn tegen betaling van f 10.— per stel vanaf 1 februari 1956 ten gemeente huize verkrijgbaar, of worden franco toegezonden na ont vangst van een bedrag ad f 10.50 per postwissel. Restitutie voor inleveriDg van ongeschonden exemplaren op de dag van aanbesteding f5. GEVRAAGD vlugge en accurate Jeugdige personen ontvangen degelijke op leiding tot vaklui Official Ford Dealer WAALWIJK VRAAGT VOOR DIRECT GOED LOON. Reisonkosten worden vergoed.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8