1 s DE LMGSimi ELECTRA grootste keus JfOAfc Waalwijkse en Langs Courant QRUNEN VLIJMEN ELSHOUT CAPELLE HAARSTEEG SPRANG WASPIK RAAMSDONK RADIO EN TELEVISIE O O WASMACHINES TAFELTENNIS VOLLEY-BAL CO Oi LU D N h- co heeft de Grotestraat 207 Waalwijk co O X m m 30 "O -o JO w.s.c. VRIJDAG 27 JANUARI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO m HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 7 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. r -v r - Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT 8. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES JECJPO" ZONDAG-ARTSENDIENST. DienstDr. Verhaak. 25 JAAR REX-SCHOENFABRIEKEN Rex-Schoenfabrieken alhier, de beken de faibrikante van Rex Kinderschoenen, bestond Zondag j.l. 25 jaar. De feeste lijke viering van dit feit is verschoven naar een nog nader te bepalen datum. STATIEDAG VOLHARDING. De Kon. Erk. Harmonie De Volhar ding zal a.s. Zaterdag 28 Januari haar statiedag houden. Voor Zaterdagmiddag kan een mu zikale wandeling verwacht worden. OUDERMIDDAG. Zondagmiddag, zal in het dorpshuis een bijeenkomst worden gehouden voo. de ouders welke kinderfen op de kleu terschool hebben. Kinderen van de kleu terklassen zullen bij deze geletgenheic een Kerstspelletje opvoeren. Deze mid dag zak voor de ouders ook gelegenheic gegeven worden de pas gereed gefcomer, nieuwe kleuterschool te bezichtigen. De ruim 200 leerlingen welke d< school thans telt, zullen niet allen aa het Kerstspel kunnen deelnemen. Daai om zal op een latere datum nog eens d gelegenheid worden gegeven de schoc te bezichtigen tijdens de schooluren. OUDERSAVOND S.H.J. Voor oucférs en donateurs zal de gym nastiek en athletiekvereniging S.H.J. op 4 'en 5 Februari a.s. een demonstratie- avond. geven. J! .J MEIKEVER GEVANGEN. M. van Halderen, Schoolstraat 8, al hier, heeft deze week bij zijn huis een Meikever gevangen. FEESTAVOND BRANDWEERVERENIGING. De Brandweervereniging hield deze week in de Zaal van café Elshout haar jaarlijkse feestavond. Alle leden met hunne dames waren hierbij tegenwoor- dlgi. 'Begonnen werd met een Brabantse koffietafel, waarna enkele consumpties werden verstrekt. De humorist H. v. d. Bosch uit Til burg wist het gezelschap deze avond aangenaam bezig te houden, terwijl ook een goed opgezette loterij' er best inging. De heer H. Portier, onder witens lei ding de Brandweer in het verlopen jaar verschillende successen behaalde, werd deze avond op vrij onverwachte wijze door de Brandweermannen in het zon netje gezet en men dankte hem bijzoe der hartelijk voor al hetgeen hij voor de brandweer heeft gedaan en nog doet. Ook mevr. Portier werd hierin be trokken en kreeg een fraaie ruiker bloe men overhandigd. Burgemeester Snels, die deze avond ook aanwezig was, sprak ook nog een kor t woord en roemde daarbij de goede teamgeest welke er bij de brandweer heerste ten hoopte dat deze avond de banden nog meer zouden worden ver stevigd. JAARVERGADERING ST. WILLIBRORDUS. De R.K. Bond van Werknemers(sters) in de industriële bedrijven zal op 1 Fe bruari a.s. in de zaal van café Elshout haar jaarvergadering houden. Als spre ker zal deze avond optreden de hoofd bestuurder de heer A. Geurts. Voor deze avond zijn ook de resp. dames van de leden uitgenodigd. Er zal ook een kleine tractatie zijn en een verloting, om het geheel zeer aantrekkelijk te maken. ONTWIKKELINGSAVOND. Op de tweede ontwikkelingsavond van de K.A.B. kwam als spreker de heer Bechtold. Na een hartelijk welkom aan de leden, de geestelijke adviseur en de spreker, door de voorzitter de heer G. Schapendonk, besprak de heer Bechtold op zeer geestige wijze het onderwerp: Ons dorp verandert. De aanwezigen ge noten volop van hetgeen de spreker naar voren bracht. Na afloop dankte de voorzitter de spreker en werd de avond verder ge zellig doorgebracht met een gratis rik- concours en enkele consumpties. Het be stuur "hoopt dat de volgende avond alle leden,-present zullen zijn. U. D. L De gemengde zangvereniging U.D.I. zal a.s. Zondag een zang- en toneeluit voering gaan geven in Nleuwkuijk. Dit in verband met het uitwisselingsprogram ma dat zij hebben met de gemengde zangvereniging O.B.K. aldaar. O.B.K. komt 5 Febr. naar Elshout, om daar een uitvoering te verzorgen voor de ereleden en donateurs van U.D.I. I JAARVERGADERING, De rijvereniging De Echo hield haar jaarvergadering in café C. Klerkx. Tot nieuw bestuurslid werd gekozen de heer A. v. d. Brand. De aftredende voorzitter de heer Sj. de Gouw stelde zich niet meer herkiesbaar. Voorzitter werd dhr. A. Klerks, tweede commandant A. v. d. Brand, 8 Febr. zal in de Drunense dui nen een vossenjacht worden georgani seerd. De scheidende voorzitter werd onder hartelijke woorden een cadeau aangeboden. 1 Bescherming Burgerbevolking. Enige tijd. geleden werd een actie ingezet om de Bescherming Burger bevolking op te voeren, en thans kan men meedelen dat het vereiste aantal bijna is bereikt. Nog slechts enkele personen zijn nodig; de blok- ploegen als mobiele eenheden zijn compleet. Dit mag toch wel een mooi resultaat worden genoemd. Om, indien nodig, paraat te kun nen zijn, worden thans cursussen gegeven. De lessen zijn volop bezig en ter afwisseling worden af en toe film-avonden gegeven. Op deze avonden is eenieder welkom, gratis toegang zonder verplichting. Rozen jacht. De stand van de vijfde ronde van het Kruisbooggezelschap „Rozen- jacht", gevestigd in café A. v. Vugt, is als volgt: Klasse A. 1 A. v. d. Dungen 206 pnt.; 2 J. v. Beijnen 204 pnt.; 3 A. v. Vugt 200 pnt.; 4 L. v. d. Griendt 188 pnt.; 5 Th. de Laat 179 pnt. Klasse B. 1 Jan Lammers 183 p.; 2 Sjef van de Wiel 179 p 3 G. van de Wiel 178 p.; 4 B. Vermeulen 170 punten. Scherpschutters-vereniging. Zondag 29 Januari houdt de Scherpschuttersvereniging Juliana een algemene vergadering in café A.. v. Vugt. Aanvang 7 uur. Kruisbooggezelschap Willem Teil. Zaterdagavond maandvergadering van het Kruisbooggezelschap Wil lem Tell in café B. Oremans. Be langrijke agenda; trouwe opkomst verwacht. Postduivenvereniging He Zwaluw. In verband met de tentoonstelling, keuring en koppelen in Januari, wórdt in die maand geen ledenver gadering gehouden. Deze zal nu als gewoon op 4 Februari, de eerste Za terdag van de maand, plaats vin den, waarop geen enkel lid mag ontbreken wegens de belangrijke agenda als: uitreiking ringen, ver loting bonnen voor jonge duif of eieren, aantallen inkorvers, klok- kenstellers, klokkenlichters enz. Houdt Zaterdag 4 Februari vrij. van de Ned. Herv. Kerk alhier in alge mene ledenvergadering bijeen onder lei ding van Ds. Trouwborst uit Capelle. De heer B. Treffers van de Mannen- vereniging te Besodjen zal op deze sa menkomst een inleiding houden over Romelnfen 4. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. BALDADIGHEID. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag, vorige week, werden bij de fam. K. aan de van der Duinstraat alhier, de ruiten ingegooid. Aangifte hiervan werd ge daan bij de politie, die de zaak in on derzoek heeft, TONEELVERENIGING „GEZELLIGHEID". De toneelvereniging „Gezelligheid" 'al hier bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan geeft 'Gezelligheid op Zaterdagen 4 en 11 Februari a.s. in de zaal van de Chr. Volksbond een tweetal jubileum uitvoeringen. Opgevoerd zal worden de klucht in 3 bedrijven van Fr. Arnold en Ernst Bach: „In Pyaana". Toneel. Op Zondag 22 en Maandag 23 Ja nuari gaf de Toneelvereniging „Kunst en Genoegen" in de zaal van café M. Achten, haar tweede win- teruitvoering. Voor het voetlicht werd gebracht het prachtige blijspel in 3 bedrijven „Die brave mijnheer Pot". „Kunst en Genoegen" heeft het toneelminnend publiek enkele genotvolle avonden bezorgd en de regisseur, de heer P. Duikers, die 't heeft gepresteerd om in zeer korte tijd het stuk in te studeren, heeft alle eer van zijn werk. Aan 't einde van ieder bedrijf en bij open doek viel de acteurs en actrices telkens een hartelijk applaus ten deel. Voetbal. De R.K.V.V. Haarsteeg die op Zondag 15 Januari j.l. in Tilburg van koploper „Ons Vios" een zware nederlaag moest incasseren, krijgt a.s. Zondag de gelegenheid zich te herstellen. Vastgesteld is n.l. de thuiswedstrijd tegen Nevelo uit Ois- terwijk. Weliswaar is Nevelo een geduchte tegenstander, maar gezien het terreinvoordeel, is de mogelijk heid toch wel aanwezig dat een kleine overwinning of een verde ling der punten het resultaat kan zijn. Tafeltennis. Het eerste team van de in café J. v. Oijen gevestigde tafeltennisclub Victoria '51, heeft door haar over winning op „De Zwaantjes" haar leidende positie in de afdeling we ten te handhaven. Ook de andere teams doen vaak van zich spreken en nemen op de diverse ranglijsten alle een zeer goede plaats in. Ook de dames van Victoria '51, die niet zo goed waren gestart, hebben vast het voornemen gemaakt niet voor de heren onder te doen. Werd vori ge week van Animo in Vught ge wonnen, nu werd Cor du Buy aan de zegekar gebonden. Over de wed strijd het volgende: Het was een op- en neergaande strijd, waarin Victoria steeds een kleine voorsprong wist te nemen en deze zelfs wist op te voeren tot 5-2, dank zij vooral het goede spel van Marie Verharen. Cor du Buy kon daarna nog inlopen tot 5-3, maar toen maakte L. v. Heist aan a Lie onzekerheid een einde door haar derde partij in winst om te zetten en zodoende de overwinning veilig te stellen. Het dubbelspel werd ver loren en werd de einduitslag 64. HERV.-GEREF. MANNENVERENIGINGEN. De streek Noord-Brabant van Herv.- Geref. Mannenverenigingen komt heden Vrijdagavond in de Consistoriekamer LU PHILIPSH AVE ÜMC BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO KUTONEX CELSIOR JAARVERGADERING M.A.C „MARIJKE". De piaatscü/Ke rnoior- en .automobiel- ciut> iwarijKe meid onuer leiding van zijn voorzitter, dr in. i-, vjeriacn, in bet ciuuioicaai caie Cove-v. d. i taart aan oe itieuwevaarc, de jaaaiijicse algemene le denvergadering. ioe voorzitter kon m Zijn opbtnngswoord er met vreugoe op wijzen, nat net verscnenen jaar voor de vereniging een voorspoedig jaar is ge weest en bij doopte, aat men de inge slagen weg, op deze wijze zou kunnen oitjven voiyeii. loe secretaris, ae deer J. iviuxs, onderstreepte in zijn jaaiver- siag nog. even de woorden van de voor zitter en werkte oeze verder uit. inj memoreerde 0.111. dat bet ledental een bedoordjke groei te zien gat en dat een sene ritten waren georganiseerd, waar voor steeds een uinKe belangstelling oestand en waarvan vooral de 1 inov. 1.1. verreden iviarijkerit en door kwali teit van deze rit en boor het grote aan tal deelnemers, een groot succes was ge- woioen. v ervoiyens werd gewezen op de prachtige resultaten, welke Marijke- leaen üij weostrijoien elders 'behaalden, waarin) speciaal werden aangestipt ae eerste en aerde plaats van de deren 'ld. van Beek en J. rvonings in de Bra bant-competitie voor duorijders en de eerste praats van oe deer u. dtein in deze competitie voor autorijders, alsme de op de derde plaats door de heer Th. van oeek, bezet in de wedstrijd om het landskampioenschap, waarop van Beek de Brabantse motorrijders vertegenwoor digde. Volgens het verslag van de penning meester, de heer C. btein, vertoonde ook de hnanciéle toestand van de vereni ging een gunstig beeid. Blijkens rapport van de commissie, beiast met het nazien van de rekening en verantwoording, welk verslag bij monde van de heer J, Komnys werd uitgebracht, was de reke ning 1955 met de daarop betrekking heobende bescheiden keurig in orde, waarna de penningmeester met algemene stemmen decharge werd verleend. Het resultaat van de stemming ter verkiezing van twee bestuursleden, we gens periodieke aftreding van de heren J. 'Muis en H. Bosch, was, dat J. Mins werd herkozen en als nieuw lid van het bestuur de beer Th. van Beek werd ge kozen. bij de hierna volgende ballotage wedren niet minder dan 7 nieuwe leden aangenomen. Van de rondvraag werd een druk gebruik gemaakt en een voor stel van dei heer joh. Konings, dit jaar weer eens behendigheidswedstrijden te organiseren, werd zeer toegejuicht. Deze goed geslaagde vergadering sloot de voorzitter met dank aan de leden voor hun belangstelling en voor de vlot te en gezellige wijze, waarop de agenda was behandeld. SCHAAKCLUB DE VRIJE PION. De schaakvereniging De Vrije Pion herdenkt Dinsdag 31 Jmi. e.k. het tien jarig bestaan. In verband hiermede wordt een snelschaaktournooi georganiseerd op Zaterdag 4 Febr. des namiddags en des avonds. Schaakliefhebbers, die aan dit tournooi wensten deel te nemen, kunnen zich tot en met Zaterdag 28 Januari aanmelden bij die heer L. Stein, Wendel- aesseweg West 9 te Capelle (tel. 301 K 4168). de motor was, dank zij het energieke op treden van de blussers, behoudfen. WINTERCONCERT POLYMNIA, De Gemengde Zangvereniging Polym- nia biedt 'haar donateurs en begunstigers dit jaar, behalve het traditionele kermis- matinee, ook nog een winterconcert aan. Na de geslaagde lustrumviering van vo rig jaar, waarbij voor het feestconcert zo'n overgrote belangstelling bestond, voelde men een jaarlijks terugkeren van een dergelijk avondconcert als een nood zaak voor Waspik. Daarom wil men trachten dit in de toekomst tot een tra ditie te maken. Evtenals bij vorige gelegenheden heeft men geprobeerd een zo gevarieerd mo gelijk programma te brengen, waarop werken voorkomen van Hay dn, Verdi, Orlando di Lasso, Strauss, Mozart, We ber, Schubert, Koop, Abt, Chigaroff, e.a. voor gemenqd koor, mannenkoor, duo, solo ten pianosolo. Het concert zal gegeven worden op 4 en 5 Februari a.s. telkens om kwart voor acht in het Stations-Koffiehuis. In verband met de 'beperkte plaats ruimte is men genoodzaakt de belangstel lenden van te voren (kosteloos) plaats te laten bespreken. Dit kan men doen op Zondag 29 Januari van 11,30 tot 12,30 uur en op Woensdag 1 Febr. van 7,30 tot 8,30 uur aan de zaal. Dit verzoek om plaats te bespreken geldt ook de do nateurs al hebben zij natuurlijk vrije toegang willen zij geen risico lopen dit prachtige concert te moeten missen. Het koor staat onder leiding van de heer C. van Iersel, terwijl de planobe geleiding verzorgd wordt door mej. Fini Coesmains. BOERENLEENBANK IN HET ZILVER. Te Raamsdonk is op 24 januari j.l. het 25-jarrg bestaan van de Boerenleenbank gevierd. De feestavond* werd geopend door de voorzitter dihr. G. C. de Bont. In de her denkingsrede werden de eerste geeste lijke adviseur, pastoor van Heeswijk, en de eerste voorzitter, de heer Schoenma kers bijzonder herdacht. Deze feest avond werd ook bijgewoond door de heer Kemmeren uit Wieringermeer, die 25 jaar geleden mede-oprichter is ge weest. De kassiers, de heer L. C. Klijn, gaf in een toespraak een terugblik op deze bestaansperiode. Er werd begonnen met een klein spaargeld en veel voorschot ten. In 1955 warten er f 650.000 spaar gelden en f 210.000 voorschotten. De omzet bedroeg f 3,350.000, terwijl er een jaarwinst werd gemaakt van f 1700. De geestelijk adviseur, pastoor van Herpt, huldigde de bestuursleden en me vrouw Klijn, die door haar zorg en toe wijding ook een groot aandeel heeft ge had in de bloei van het bedrijf. De avond werd op gezellige wijze be sloten door dé film: „Met elkaar, voor elkaar", en het optreden van een tele paat-illusionist. DE SPECHTEN—JULIANA. Zondag as. is de wedstrijd Ge- mertBaardwijk omgezet in De Spechten—Baardwijk. Dat wil dus zeggen dat dit voor Juliana een zeer zware opgave zal worden. Doch hier staat tegenover het goede resul taat dat de geel-zwarten behaalde in de thuiswedstrijd: er werd toen n.l. met de oneven goal verloren. Dus, Juliana-lui, al staan De Spech ten bovenaan, dan nog kan er ge wonnen worden. We houden 't ten minste op een gelijk spel. Scheids rechter is de heer Jansen uit Breda. Vertrek per bus Baardwijksestraat om kwart voor 1. Jongens, doe je best vanaf het begin tot het einde en succes is niet uitgesloten, als er zo gespeeld wordt als in Waalwijk. Het derde elftal speelt haar be langrijkste wedstrijd van het sei zoen en wel om 12 uur tegen RKC 3; ook voor deze wedstrijd bestaat veel belangstelling, want het is zo: wie van deze twee wint, maakt de beste kans om kampioen te worden. Dus reserves, denkt aan het kampioen schap. I GEKOZEN. Tot voorzitter van de kring 's-Gre- velduin-Capelle e.o. der Ned. Herv. Jongelingsverenigingen is gekozen Ds. K- Schipper te Waspik. AUTO-ONGELUK. Woensdagmiddag omstreeks kwart voor vier werd de Waspik.se brandweer geallamieerd voor een in brand geraak te personenauto. Bedoelde wagen was op- de 's-Gravenmoerse weg uit de bocht ge vlogen en over de kop geslagen. Enige werklieden die in de naaste omgeving werkzaam zijn aan de nieuw in aanleg zijnde weg, hielpen de wagen omkeren. Op dit ogenblik vloog de wagen in brand. Een van de twee inzittenden had bij de buiteling en de brand dermate verwondingen opgelopen, dat hij naar de dokter moest worden gebracht ter be handeling. Allarmering van het hele brandweer korps per sirene achtte men niet nodig. Twee brandweerlieden met behulp van enkele leden van het gemeentepersoneel hebben de brand in zeer korte tijd met schuimblusapparaten bedwongen. Aan' de wagen een gehuurde fonkelnieu we Consul van een Haagse garage werd vrij ernstige schade bevonden, doch: Zondag a.s. staat het eerste elftal van WSC voor de verre reis naar Zierikzee, waar gespeeld moet wor den tegen de club van die naam. Deze wedstrijd wordt door buiten staanders, doch ook door meer inge wijden, vaak beschouwd als een „walk-over", doch laten onze spe lers zich niet vergissen. Uit de laatste drie wedstrijden hebbeh deze Zeeuwen maar liefst 5 punten weten te vergaren, waarvan onder meer één punt werd veroverd op de sterke „Schutters". Spelers van WSC, neemt deze wedstrijd niet te lichtvaardig op, want Zierikzee heeft blijk gegeven in thuiswedstrijden heel wat mans te zijn. Speelt van stonde af aan met inzetting van alle krachten èn met verstand, want Zierikzee staat reeds lang bekend als „kampioens- killer". Na de magnifieke overwinning van j.l. Zondag, waarbij RKC gede cideerd geklopt werd, verwachten we niet anders dan een fikse over winning. Het Roosendaalse BSC ligt op de loer om de leiding over te ne men. Spelers van het eerste elftal, Uw aanhang rekent op jullie! Het tweede elftal dat thuis speelt tegen St. Michiels Gestel 2 zorgt natuurlijk voor een overwin ning om de aansluiting met de lei ders niet te missen en de kans te behouden. Het derde en vierde elftal rei zen resp. naar Haarsteeg 2 en Heus- den 2. Ook van deze elftallen ver wachten wij overwinningen. R. W. B Zondag 29 Januari zal, wind en weder dienende, de derby RWBRKC gespeeld worden. De uitwedsrijd bracht na een span nende strijd 11 op het score bord. Wij mogen veronderstellen dat beide ploegen van gelijke kracht zijn; neem daarbij de plaatselijke sfeer en de sportieve rivaliteit tussen beide clubs, dan kan men weer een zeer spannen de strijd verwachten, want beide ploegen hebben opmerkelijk goe de resultaten gemaakt, ondanks dat zij in lagere regionen verke ren. Aangezien dit de enige competitiewedstrijd ter plaatse is, kan een grooi aantal supporters verwacht worden. Laat iedereen medewerken voor een sportief verloop. Aanvang half drie. RWB 2 gaat op bezoek bij No- ad 4. Aanvang 12 uur. Vertrek 10.35 uur met lijndienst 36 van de BBA aan de overweg. RWB 4 moet naar Loonop- zand om tegen Uno Animo te spelen. Aanvang 12 uur. Vertrek 11 uur per fiets vanaf het club lokaal. KAATSHEUVEL. DESK-NIEUWS. De vastgestelde wedstrijd RAC DESK voor a.s. Zondag is uit gesteld. Er zal getracht worden alsnog een wedstrijd ingelast te krijgén. DESK 2—BW 3. Nu er 1.1. Zondag door het 2e niet is gespeeld, mogen we ver onderstellen dat de mannen be hoor lijk uitgerust Zondag aan de start zullen verschijnen om het op te nemen tegen de aloude roodzwarte BVV-ers uit de Her togstad. Mannen, we zouden je graag zien winnen en dat moet toch wel mogelijk zijn ook, als er flink wordt aangepakt. Zullen we het daar dan maar op hou den? Afgesproken. Boxtel 2—DESK 3. Hoe zit het, mannen, zijn de voornemens goed? Je zult er wel een hele kluif aan hebben. Dat is niet zo erg. Erwtensoep met kluif smaakt met dit weer nog wel. Laat de DESK-haan nu eens een keertje victorie kraaien. Scheidsrechter is de heer H. Weerdenburg uit Vught. CAPELLE. H. N. C. zal RKDVC het a.s. Zondag in Den bosch tegen Concordia SVD moeten opnemen. Ook hier zal liet weer niet eenvoudig zijn om tot succes te komen. Veel zal er aan gelegen zijn of de militairen vrij van dienst zullen zijn. Het blijkt namelijk dat DVC deze spelers moeilijk kan missen en toch moet dit niet nodig zijn. Thuis werd van Concordia met 2U gewonnen en dus moet er ook nu kans op succes zijn. Laat iedereen daarom doen wat hij kan om in de bovenste regionen van de ranglijst te blijven, wat oudanris au»,» toen mogeluR moet zijn. RKDVC 2 gaat eveneens naar Den Bosch. Zij moet daar een bezoek brengen bij BW 4. Ook daar zal het niet meevallen om tot succes te komen, temeer daar successen het tweede elftal dit jaar niet gegund zijn. Verschil lende wedstrijden, waarin zij ab soluut niet de mindere waren, gingen dit seizoen immers verlo ren. Maar misschien komt hierin spoedig een keerpunt, i De enige thuiswedstrijd die er i voor Zondag op het programma staat, is van groot belang. Het ongeslagen 4e elftal ontvangt n.l. TGG, dat mee aan de koj^van de ranglijst staat en dus de grootste tegenstander op de weg naar 't kampioenschap is. Dit wordt dus aanpakken voor de jongens. Aanvang 12 uur. RKDVC 3 en 5 zijn vrij. VLIJMEN. Vlvjmense Boys Junioren. Zaterdagmiddag speelt Vlijm. Boys A uit tegen RKJVC 1. Deze wedstrijd zal zeker weer volop spanning brengen voor de kop groep. De Boys zullen alles in 't werk stellen om de leiding te behouden. Vlijm. Boys BWilhelmina 9. Vlijmen B speelt thuis tegen Wilhelmina, de leider in afd. B. De Boys verloren Zaterdag het contact met de kopgroep door van RKJVC te verliezen. Willen de Boys niet te ver afzakken, dan moet Zaterdag gewonnen worden. Dus Boys, tracht de puntjes thuis te houden. Vlijmense Boys 1Rhoda. Zondag wordt in Vlijmen de wedstrijd van het seizoen ge speeld: Vlijm. Boys 1Rhoda, de leiders van de 4e klasse; de Boys nemen de tweede plaats in. Vlijmen zal alles in het werk stellen om de tweede plaats te behouden. Op eigen terrein is dit seizoen nog met verloren. Wij zijn benieuwd of Rhoda daartoe in staat is. Daar er Zon dag geen belangrijke wedstrijd in de huurt is, kan grote belang stelling worden verwacht. Boys, hou de puntjes thuis. Aanvang half drie. T.T.V. R.K.C. WAALWIJK. Hét afgelopen weekend speelden alle teams. Als we de prestaties van de dames en heren afzonderlijk be kijken, moeten we concluderen dat de dames 't deze week ruimschoots gewonnen hebben. Zij behaalden 5 van de 6 punten, waar tegenover de heren slechts 2 punten stelden. Toch zit er in deze 2 punten meer waar de als men wel denkt, want als men de uitslag bekijkt waarmee ze be haald zijn, dan ziet men dat de heer v. Baardwijk zich ook danig begint te roeren in de 2e klasse Hij wist namelijk twee van zijn drie wed strijden in winst om te zetten. A.s. Zaterdag is het een belang rijke dag voor het eerste dames team. Zij ontmoeten dan de koplo per ICV, en indien zij deze wed strijd kunnen omzetten in winst, dan betekent dit dat niet ICV, maar zij koplopers worden. Dat het een spannend duel zal worden, daar zijn we van overtuigd; en dat de dames niet kansloos zijn, getuigt de uitslag van de ontmoeting in de eerste helft: met het kleinst mogelijk verschil (64) werd toen verloren. Aan U dames het woord! Succes zij U van deze plaats toegewenst. Uitslagen: Dames RotaRKC RKC 2—BSM 2 RKC 3—Irene 5 Heren RKC—NVR IreneRKC 2 Victoria 3—RKC 3 De volgende vastgestelde strijden: Dames RKC—ICV GoirkeRKC 3 Heren CarringtonRKC A.s. Zaterdag gaat HNC 1 naar ONI in 's Gravenmoer. HNC 2 krijgt Zwaluwse Boys 2 thuis, aanvang 3 uur. HNC 3 gaat naar Uno Animo in Loonopzand en HNC 4 krijgt Baardwijk thuis, vanvang 2 uur. DRUNEN. Na het teleurstellende resultaat in de wedstrijd van Zondag j.l. 2—8 6—4 5—5 9—1 6—4 10—0 wed- 28 Jan. 28 Jan. 28 Jan. VLIJMEN. Zondag werden in het Patro naat enkele wedstrijden gespeeld tussen de Volleybalclub Ever Ready alhier en Wilhelmina uit Drunen. De uitslagen waren: Ever Ready 3Wilhelmina 2 21 (tussenstanden waren 7-15, 15-2 15-9). Ever Ready 4Wilhelmina 3 2—0 (15—6, 15—8). Ever Ready 2Wilhelmina 2 12 (15—8," 14—16, 13—15). Ever Ready 1Wilhelmina 1 2—1 (15—12, 11—15, 15—10). Vooral de laatste twee wed strijden waren vol spanning met

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9