■br"e7en1 ALGEMENE BERICHTEN PLUIMVEE Practisch en elegant.. - Parijse confectie. 0, TyLitno^i^ing^. 48ste Jaarfeest Carnavalsgoederen Fa. L0MMERS Jos van de Ven 10 de ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956 GUY MOLLET FORMATEUR IN FRANKRIJK. De Franse socialistenleider Guy Mollet is Donderdagavond door president Coty uitgenodigd een nieuwe regering te vormen. Hij heeft deze opdracht onmiddellijk aanvaard. Toen Mollet, na een onderhoud van twee uur met de president, het Elysée verliet, ver klaarde hij, dat zijn regering een Republikeins Front-regering zou zijn. Hij verwacht Maandag of Dinsdag met zijn kabinet en een uitgewerkt regeringsprogramma voor de Nationale Vergadering te verschijnen. De leider der ra- dicalen, Mendès France (buiten landse zaken?), zal een sleutel positie bekleden in dit kabinet, dat volgens Brits model 'n klein kabinet van tien „kern-minis ters zal zijn. Het programma van de Republikeins Front-rege ring houdt goede kansen in voor „Euratom", de door Jean Monnet ontworpen supranationale orga nisatie voor bet vreedzaam ge bruik van atoomenergie, waarin Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux zouden samenwer ken. Zowel Mollet als Mendès France hebben zich voor dit V-V. R.W.B. WAALWIJK. op Zaterdag 4 Februari ■■Mwit.iTLa'iTaiiia— VOOR NAAR Grotestraat 214 WAALWIJK Zeer ruime sortering. IFebruari-pryzen I vanaf f 9.75 - 12.75 16.50-17 30-2390 I 33.50 - 36.- voor slechts 14.50. Zonder in overdrijving te ver vallen kan men zeggen, dat de Franse confectie-industrie bezig is zich internationaal een goede naam te veroveren. Men volgt er de modelijn aangegeven door de grote broers, de Parijse cou turiers op de voet, en heeft dan ook in de onlangs getoonde collecties een ruime plaats inge ruimd voor de japonnen met bij behorende jasjes, die zo gemak kelijk zijn om 's morgens al in te £aan winkelen en (zonder jasje) s avonds toch voor een feestelij ker gelegenheid gekleed te zijn. Ook voor de buitenshuis wer kende vrouw, die dikwijls geen tijd heeft eerst naar huis te gaan om zich te verkleden, kan' een dergelijke combinatie een uit komst betekenen. Op een van de baide foto's, die wij hier afbeel den, zoet U zo'n japon-met-jasje, gemaakt van marineblauwe wol len flanel met een witte streep. De japon is geheel recht, heeft korte mouwtjes en twee zakken op de heup. Het kleine, bolero achtige jasje heeft een knoopslui- ting die tot op dezelfde hoogte doorloopt als die van de japon. Het model is van de firma Hem- sey. Op de andere foto ziet U een rechte (witte) wollen jersey ja pon van de firma Lempereur. De weinige ruimte in de taille wordt door een brede ceintuur ingeno men. Daarbij wordt een geruite aansluitende mantel gedragen, 4/5 van lengte die gesloten wordt niet vier ver van elkaar staande knopen; de onderste aan de zoom. Boto's zijn van Nicole Bukzin. SOVJET-AANBOD VAN VRIENDOCHAPSPACT GEWEIGERD. President Eisenhower heeft het voorstel van de Russische premier Boelganin, een verdrag van vriend schap en samenwerking te sluiten voor de duur van 20 jaar, afgewe zen, omdat het overbodig is. Dit Russische voorstel werd vorige week gedaan in een brief van Boelganin aan Eisenhower. 'jiiüXi'm i*"» NIEUWE BISDOMMEN DONDERDAG EEN FEIT. Nog geen nieuwe bisschoppen. Mgr. Paolo Giobbe, pauselijk inter nuntius in Den Haag, door paus Pius XII belast met de uitvoering van het decreet „Diocesium immutationes", waarbij de nieuwe bisdommen van Rot terdam en Groningen werden opgericht en andere wijzigingen in het grondge bied van de Nederlandse bisdommen werden voorgeschreven, heeft in e!en decreet gericht aan de Nederlandse bisschoppen doen weten, dat de bepa lingen van het pauselijk decreet op 2 februari, het feest van Maria Lichtmis, in werking treden. Op die datum is dus de nieuwe indeling der bisdommen een feit geworden. ASTMATICI EEN EIGEN VERENIGING. De Vereniging tot bevordering van de belangen van astmatici verzoekt om» het volgende mede te delen nlangs werd te Amsterdam opgericht een vereniging om de belangten van ast malijders beter te kunnen behartigen. Deze vereniging die inmiddels statuten en reglementen heeft, wil trachten haar leden betere voorlichting te geven over astma, bronchitis en allergische aandoe ningen door middel van eten orgaan en door het geven van lezingen. In januari zal het eerste nummer van het orgaan verschijnen. De vereniging wil ook trachten haar j leden te helpen op sociaal en maatschap pelijk terrein. Astma, dat tot één der meest ver waarloosde ziekten behoort, moet beter aangepakt worden. Voor deze ziekte wordt ook door de overheid nog maar weinig gedaan. Doch dit ligt niet alleen aan de medici of regeringsbureaux, maar in de eerste plaats aan de astmatici zelf. Nu deze vereniging opgericht is en de astmatici zijn gaan inzi'en, dat zij zelf moeten aanpakken zal ongetwijfeld als groep iets bereikt kunnen worden, wat individueel niet mogelijk is. Zo is het gegaan met de rheuma-patiënten en de suikerzieken en wat is en wordt voor deze categoriën niet gedaan. Tenslotte is het zo, dat waar men zelf bereid is de handen uit de mouwen te steken, anderten geneigd zijn te helpen. Daarom is het de plidht van iedere astmapatiënt, zich bij deze vereniging aan te sluiten. Het adres is: Vereniging tot bevorde ring van de belangen van astmatici, se cretaris H. E. Kok, Fazantenweg 31, Amsterdam-Noord Mevrouw W. v. d. K.-Sch. te V. U weet geen weg met Uw (15-jarige zoem, één van de drie. De beide oudsten heb ben hun keuze gedaan en zullen arts worden. En nu no. 3?Op school vlijtig, een goed rapport, een oppassende jangen, maar absoluut geten studiekop. Hang naar 't buitenleven, vogels, bloe men en planten, insecten enz. enz. Fijn voor U, dat II er zo een bij hebt want op dat gebied bestaat enorm veel leerstof en voor een jongmens, die wer ken wil, valt er ook veel te bereiken. U vraagt mij of e'en pluimveebedrijf iets voor hem zou zijn. (Zeer zeker, maar eerst enige jaren van degelijke en grondige opleiding op dit gebied. Daar aan is b.v. te koppelen, tuinbouw en fruitteelt. Het hangt er maar van laf, of t jongmens er voldoende voor voelt. LI zegt, dat er voldoende geldmiddelen zijn, welnu dan deed ik hem op een klein pluimveebedrijf (als volantair). Een tiental jaren geleden werd mij eten soortgelijke vraag gedaan. Het jongmens kon niet goed leren, maar moeder wen ste in hem een toekomstige advocaat te zien. Ik gaf toen een soortgelijk advies en dezer dagen hoorde ik: mijn zoon heeft een zeer grote farm in Canada, 2 auto's, eten vliegtuigje, 14000 stuks pluimvee, koeien, schapen, geiten en varkens. r j Jammer, dat Uw man overleden is. Wilt U t.z.t. een paar adressen hebben, die ik geschikt acht voor Uw zoon, schrijft U mij dan maar. U kunt dan zelf met de eigenaars van de bedrijven on derhandelen. De heer K. P. te D. vraagt hoe buik waterzucht ontstaat en wat er tegen te doen is. t Buikwaterzucht kan ontsa'an, doordat de kippten te vet worden, als dus veel zetmeel verstrekt wordt en de dieren wei nig beweging kunnen nemen. Bij het ene dier zal de kwaal echter eerder op treden, dan bij, het andere. Oók de ont steking van het buikvlies kan de oor zaak zijn. Soms vallen de eidooiers in plaats van in de eileider wel in de buikholte en gaan daar tot ontbinding over. In enkele gevallen treedt daar door ontsteking van het buikvlies op met als gevolg buikwaterzucht. Tuberculose dieren lijden ook vaak aan buikwaterzucht. Wanneer deze kwaal dikwijls in een toom voorkomt, is het dakarom aan te raden goed toe te zfen, of er geen tuberculoze onder de dieren heerst. Zekerheidshalve raadple ge men een dierenarts. De buik zet geweldig op en is gevuld met stinkend water. Ook haalt de patiënt zeer lastig adem en is zeer koortsig. Behandeling is zo goed als zeker zon der het gewenste resultaat. Ik raad daar om aan, bij voorkomende gevallen het dier maar uit z'n lijden te verlossen, door het af te maken. Besmettelijk is de kwaal niet, toch kunnen er kort na elkaar verschillende slachtoffers vallen, maar dat komt, omdat dezelfde oorzaken daar werkten, is: vervetting, tuberculose, buikvliesont- steking, ziekten aan de lever, de nieren, het hart en de eileider. (Wordt vervolgd) KIPPENVRIEND. in de zaal van de Gecroonde Leersse. Aanvang- 8 uur. Vrjj toegang voor leden, (ook voor de junioren) donateurs en supportersclub met geno digden. Sportparade film 1955. Bal na. Het bestuur Tweed Cheviot Kamgaren - Manchester Iln Plusfours zjjnwfj ruim a gesorteerd en laag in prfls. Damespantalons prima melton Grotestr. 178 Waalwijk HUIS VOOR GOEDE KLED^^

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10