Gunstige Bevolkingsloop ELECTRA grootste keus Waalwijkseen Langstraatse Courant maar ook Woningnood. K.A.B. NAM AFSCHEID VAN PASTOOR WASSENBERG. v V, H, Nachts geen pijn meer Huidgenezing STAATSMIJNEN GAAN GAS LEVEREN AAN WEST-LANGSTRAATSE GEMEENTEN, A O O RADIO EN TELEVISIE WASMACHINES H. H, 7*> JAA«#A»te No. 9 VMP9J* 3 F®MWAJH MM. gemeenteraad geertruidenberg. 1 Binnenbrand van sehrijneni maa*mr? Onmiddellijk te dove»! Met Kennies. WITTE KRUIS Moeilijkheden rond D. V. S. V. Houdt de winter uit banden en voetan. STREEFDATUM 1 JANUARI 1958. to oc Ui •D N u. to heeft de Grotestraat 207 Waalwijk to O X m Tl 50 Uitgever VVwlwijkee Stoomdrukkerij Aotooa Tieten Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO W HET ZUIDEN AiM> 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 frenee p. P Advertentieprijs 10 cent per ra.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK. TEL. 2G21 KAATSHEUVELill ZtM'2 Or van HEUKDEN^TivAAX S, OPGERICHT 187* TELEGE.-ADRES „ECHO" Dc Gemeenteraad van Geertruidenberg kwam maandag jl. bijeen om een wel zeer helheiden agenda in behandeling nemen. Er waren geen oijzonder belangrijke besluiten te nemen en men was ook spoedig aan de rondvraag toe. De nieuwjaarsrede van de voorzitter, burgemeester Faure, nam bet grootste deel van deze rustige versfademng beslag. speciale doeleinden en worden ook al leen daarvoor gebruikt. De womngsitua- tie in 'de gemeente is, in verband met het aantal woningzoekenden, verre van rooskleurig. Een goede en rechtvaardige verdeling van de woonruimte blijft onze allergroot ste zorg, en ik wil U ulet verhelen dat deze zorg ons ernstig drukt. Voor een blijvende welvaart van deze gemeente is het ook van groot belang aan de indu strieën ter plaatse in dit opzicht de no dige zorg te wijden. Hoewel het aantal krotwoningen nog steeds aanzienlijk is, is het ons ook in 1955 gelukt een aantal onbewoonbare woningen te ontruimen en wel Vene straat 43 en 45, Venestraat 33, Markt 58 (twee woningen), in totaal vijf. De voorzitter opende zijn toespraak met het uitspreken van de beste wen sen voor elk der leden van de raad en hij hoopte, dat het komende jaar de vervulling van vele wensen zal brengen voor de gemeente en haar inwoners. De voorzitter vervolgde ALs Uw Voorzitter heb ik de vaste overtuiging, dat met eën hechte samen werking bij de inwoners van deze ge meente en bij ons in het komende jaar veel bereikt kan worden, dat schijnbaar onmogelijk leek te verwezenlijken. U moge mij ten goede houden dat het moei lijk is om in sommige gevallen nauwkeu rig te zeggen, dat dit of dat probleem in 1954 of 1955 is opgelost of to l» opgelost zal worden. B eginnen zou ik graag met U een overzicht te geven van de belevenissen van ons gemeentelijk apparaat in het af gelopen jaar. Daar de beschikbare ruimte voor doe - matig en rustig werken totaal onvol doende was, is een provisorische uitbrei ding van de secretarie ter hand genomen en een doorbraak gemaakt van de oude secretarie naar de voormalige ambtswo ning. Hierin werden ondergebracht Het archief, de type-kamer, en de af deling financiën en later het bureau van het Hoofd van Gemeentewerken, opslag plaats voor gereedschappen voor het ge- meentepersoneel en den opslagplaats van het materiaal van de B.B. En in het oude stadhuis kreeg de se cretaris een, hoewel bescheiden, doch eigen kamer. Dit betekent in de praktijk van het werk een grote verbetering, De bezetting van de secretarie onder ging een belangrijke wijziging en ver betering. Voor financiën werd een com mies le klas benoemd, voor bevolking een nieuwe kracht aangetrokken, en na ontslagname van de opzichter van ge meentewerken werd in zijn plaats een nieuw hoofd van gemeentewerken be noemd Woningbouw. Het woningcontingent, in 1956 te rea liseren, bedraagt 56. Er zal met grote zorg naar worden gestreefd om goede waningen te bouwen, van voldoende grootte en dusdanig, dat aan de eisen van het uitbreidingsplan wordt beant- woord. Bovendien zal het nodig blijken ver schillende nieuwe straten aan te leggen. Bij de bouwactiviteit is het wel merk waardig, dat in deze gemeente het par ticuliere initiatief praktisch volkomen ontbreekt. Zwembad. Zoals U betend is, is het schetsplan voor een nieuw zwembad gereed. Al wensen wij nog zo vurig, dat dit schets plan in 1956 gerealiseerd wordt, toch behoort dit, menselijkerwijs gesproken, tot de onmogelijkheden. Het jaar 1956 zal echter wel zekerheid brengen of dit zwembad al dan niet t.z.t. in Geertrui denberg zal komen. Onzerzijds zullen wij alles doen om de mogelijkheid tot zwem- m enin dieze gemeente na afkeuring van het oude bad weer opnieuw te deten ont staan. Over het herstel van de Dongekade zullen II binnen enige maanden voor- stellen bereiken. voorzitter, «fait er te alle tijde op de volle medewerking van de raad kon worden gerekend. De ingekomen stukken behelsden on der meer een schrijven van G«d. 'Staten waarin de beslissing over de marktkra- man-verhuur werd verdaagd tot (1 Ja nuari 1957. Naar aanleiding van deze kwestie was ook een schrijven van de K.A.B. ontvangen, waarin werd ver zocht het betreffende raadsbesluit te her zien. Het voortbestaan van de markt liep, aldus het schrijven van de K.A.B. door dit besluit ernstig gevaar. In ver band' hiermede metende de heer v. Box tel er de nadruk op te moeten leggen, dat de raad door het nemen van dit be sluit in geen enkel opzicht de bedoeling heeft gehad het bestaan van de markt in gevaar te brengen. Het college van B. en W. zal deze kwestie nog nader bestuderen en daarna zijn standpunt in deze bepalen. Een verlies van industrie terrein betekende de mededeling van de fa. 3onnier Louwerse eich in Ooster hout te zullen vestigen. Het voorstel tot verhoging van het crediet, bij raaicfsbesluit van 28 Juli -955 beschikbaar gesteld aan het bestuur van de R.K. Meisjesschool voor uitbreiding van de V.G.L.O. werd aanvaard. Het betrof hier een verhoging in de kosten voor centrale verwarming tot een be drag van 570. Hat vaststellen van een salarisveror- daning voor het gemeentepersoneel was een formele kwestie, de definitieve vast stelling van eten feitelijke toestand na de diverse loonronden. 'Het voorstel werd ook aangenomen, evenals de vaststelling voorstel tot het aangaan van een vaste geldlening, groot f 600,000,en een wijziging in de begroting van de Stede lijke Godshuizen, dienst 1955. De rondvraag bracht de kwestie van het viswater aan de orde. De heer van Boxtel meende, dat het gevaar bestond, dat vissers een proefproces zouden be ginnen tegten de gemeente, omdat het hier een geschonken heerlijkheid betrof. De voorzitter deelde echter mede dat, zo er sprake zou zijn van een proces, dit alleen gevoerd zou kunnen worden tussen de gemeente enerzijds en de PNBM anderzijds. Er zal echter naar gestreefd worden het viswater voor de vissers open te stellen. De heer Jansten informeerde naar de verlichting van de Stationsstraat, waar op de voorzitter kon antwoorden, dat het verlichtingsproject was ontworpen en wachtte op de goedkeuring van Ged. Staten. Met de toezegging, dat de plaatsing van een voorrangsbord bij de overweg en het aanbrengen van meer lichtpunten in overweging zou worden genomen, werd deze korte vergadering 'besloten. Bescherming bevolking to oorlogstijd. De organisatie van de BB is in 1955 ter hand genomen en heeft grote vorde ring gemaakt. Buiten de brandweer Zijn toegetreden 12 leden van het opruimings- en reddingsteam en 40 leden voor de blckploegen. Op 23 November werd de eerste bindingsavond gehouden, terwijl op 13 November een aanvang werd ge maakt met de cursussen. Als hoofd van de Zelfbescherming werd benoemd de heer van Erk. Het afgelopen jaar geeft ons inzake hetgeen tot stand gekomen is wel enige bevrediging en ik acht het dan ook mijn plicht om allen die aan de resultaten hebben bijgedragen, hiervoor op deze plaat® onze erkentelijkheid te betuigen. Bevrijd U 'van dat hinderlijke, branden de gevoel op Uw maag. Neem Rennies. Rennies helpen iedereen altijd - dadelijk! Laat U het genot van een smakelijke, pittige maaltijd toet bij voor baat bederven door angst. Met Renmes is de narigheid van „verkeerd; vallen uitgesloten. Als Uw maag „onveilig seint, vlug één of twee Rennies en weg zuurbrand, wèg pijn. Simpel om in te nemen en nog smakelijk ooka Gemeentewerken- Door Uw raad werden credieten goedgekeurd voor en werd tot aankoop overgegaan van: een ladderwagen, een vrachtwagen, (driezijdige kipper) en een vuilniswagen met uniforme vuilnisem mers, te samen voor een bedrag van f 46.000.—. De aankoop van een vuilniswagen noodzaakte ons tot een verhoging van de reinigingsrechten van 2.50 tot f 5.20, inclusief het gebruik van vuil nisemmers. Voorts werd een voorlopig gemeen telijk opslagterrein ingericht. Na een overzicht te hebben gegeven van de plannen die in 1955 in bewerking waren genomen en zich thans in een vergevorderd stadium bevinden, vervolg de de voorzitter De loop der bevolking in 1955. Het aantal inowners per II Januari 1955 bedroeg 4211, waarvan 55 meer mannen dan vrouwen. In het jaar 1955 bedroeg, het cijfer van: Geboorten 127 Overlijden 28 Vestiging 279 Vertrek 240 Huwelijken 36 Verloop van het aantal geboorten over de laatste 3 'jaar In 1952 136 In 1953 140 In 1954 147 Verloop van het aantal inwoners In 1952 3805 In 1953 3944 139 meer In 1954 4142 108 meer Io 1955 4211 69 meer Ia 1956 4349 138 meer Deze ontwikkeling en het aantal inwo ners is tamelijk gunstig en men kan ver wachten dat de gemeente in 1959 zeker 5000 zielen aal tellen. Ernstig woningtekort. 'oewel in 1935 een belangrijk extra «antlngent voor de woningbouw werd verkrenen, is dit extra continoent niet te beschouwen als een mogelijkheid om bet eigen woningtekort ts verminderen. Dsse sontingsntsn zijn n.l. gegsvsn vonr oor het jaar 1956 zijn er vele, zeer vele wensen. Het blijft echter onzeker te zeggen welke wensen in dit jaar ge- raliseerd kunnen worden. Ik geloof dat ik beter kan zeggen, dat dit onmogelijk is. De volgorde waarin ik deze nu hier vermeld -wil toet zeggen, dat dit de volg orde is waarin plannen, corresponderen de met deze wensen, tot uitvoering ge bracht worden. Za is het sportveldenplan in een zeer ver gevorderd stadium en als de tekenen toet bedriegen zal het jaar 1956 ons in bezit brengen van een, hoewel klein, doch doelmatig complex van sportvelden en een kinderspeeltuin. Ook de restau ratie van de grachten en wallen zal ge reed komen. Maar noch de wallen noch de sportveldten zullen dit jaar voor het publiek kunnen opengesteld worden. Voorts verwachten wij dat minstens j het plan tot beplanting van grachten en j wallen dit jaar gereed zal komen. Op zo kort mogelijke termijn zal met beplanting j worden aangevangen en met de parkaan- teg worden begonnen. Ook eten beplan tingsplan voor de uitbreiding zal wor den opgesteld, en indien enigszins moge lijk worden gerealiseerd. De verlichting van de gemeente zal onze uiterste aandacht hebben en op zo groot mogelijke schaal gemoderniseerd worden. Restauraties. Het stadhuis en de voormalige ambts woning dienen, zoals bekend is, geres taureerd te worden. Wij verwachten dat de plannen 'hiertoe dit jaar zeker gereed zullen zijn. Daar de huisvesting van de secretaris onvoldoende is, zullen dit jaar aan II nog voorstellen aange boden worden omtrent de bouw van een nieuwe secretarie. Aandacht wordt onzerzijds ook gewijd aan de instandhouding en restauratie van onze terecht bekende Markt. Enige ge vels hebben noodzakelijk restauratie no dig, waarvoor U nog dit jaar de nodige credieten zullen worden gevraagd. Voor het herstel van de monumentale pompen zullen U nog dit jaar voorstel len bereiken. Ambachtsschool. De plannen voor de bouw van een nieuwe ambachtsschool maken zeer goede vorderingen. In verband met de bouwstop is echter toet vast te stellen wanneer tot de realisering van deze plannten zal kunnen worden overgegaan, i Gezien de slechte behuizing die de am bachtsschool geniet, hebben wij gegron de hoop, dat de bouw van een nieuwe school toet al te lang op zich zal laten wachten. De nieuwe provinciale weg heeft in sterke mate de aandacht van B. en W. De oorspronkelijke plannen dienaangaan de brachten voor de gemeente zovele en zo grote bezwaren met zich mede, dat het gemeentebestuur ook zelf deze »an- getegenheid in studie heeft genomen orn een oplossing van dit vraagstuk op de meest doelmatige wijze te kunnen bevor deren. Nog staat toe t vast hoe het tracé zal worden ontworpen. Wij hebben ech ter gegronde hoop dat dit in 1956 defi nitief zal worden vastgesteld, hetgeen voor de gemeente zeer belangrijk ia, daar wij zelf met verschillende projecten niet kunnen doorgaan alvorens deze vaststel ling Is geschied. wanneer U Witte KttsUpoetiers inneemt. 2e verdrljeeB hooid en kiespijn, xenuw- of rhewme- ftezlto pijnen. Gemeentewerken. firing end nodig zijn definitieve voor- li zieningen voor een gemeentelijke opslagplaats met doelmatige gebouwten. Wij zullen trachten dit jaar voorstellen hierover voor de leggen. Wat het onderhoud van straten en plantsoenen betreft zulten wij doen wat wij kunnen, doch het lijkt ons toet te veel gevraagd indien volwassenen en de jeugd belden, blijk geven van enig fat- soen en niet daar hun «fval 'werpen, waar het hun het gemakkelijkste uit komt en dat zij ophouden de vesting gracht en de bermen ala vuilnisbelt te gebruiken. Indi'en dit niet op korte ter- mijn verandert zulten we ons tot onze grootste spijt genoodzaakt zien strenge politiemaatregelen te nemen. Het onderhoud van huizen en gebou wen in de gemeente zal, voorzover de middelen het toelaten, grondig ter hand worden genomen. Gaavoorziening. Nog dit jaar zullen U ook, en zeer waarschijnlijk binnenkort, voorstellen be reiken, om de gemeente Geertruldenberg van gas te voorzien. Het jeugdwerk, de sociale verenigin gen zal, voorzover het in het vermogen van het gemeentebestuur ligt alle mo gelijke hulp worden geboden. Nog dit jaar zullen U mededelingen gedaan worden over de mogelijkheid van e ien jachthaven en indien de mogelijk heid bestaat zal getracht worden nog dit jaar een dergelijke jachthaven te rea liseren. Deze achthaven zal er speciaal zijn voor de grotere vaartuigen. Voor de kleinere zal naar een andere oplossing worden gestreefd. Mijne Heren, indien het boven ver melde dit jaar gedeeltelijk verwezenlijkt wordt en een Hink stuk nader tot de verwerkelijking wordt gebracht, dan mo gen wij aan het einde van het jaar 1956 met vreugde er op terugzien en God dankbaar zijn voor hetgeen S» bereikt. Wegens afwezigheid van het oudste raadslid dankte wethouder Rutges de voorzitter voor het gegeven over zicht en zijn gelukwensten voor dit nieu we jaar en wenste hem en zijn echtge note namens de raad een voorspoedig en zalig 1956. De heer Rutges wees nog op de vete en grote werken die in 1955 tot stand gekomen waren en verzekerde de De bovenzaal van De Gecroonde Leersze was eigenlijk te klein de belangstellende K.A.B.-leden te bevatten, die Maandagavond n de zaal, en met hem de gasten van deze avond, want de mannen van de KAB i moesten nog verder vergaderen. EEN MOEILIJKE KWESTIE. ergaderen namelijk over een kwestie die toet zo gemakkelijk bleek. Voorzitter van Mosselveld bracht de kwestie DVSV ter sprake, met natne zoals hij zei de grote uitgaven voor deze toneelvereniging, onderafdeling van de KAB. Het algemeen bestuur van de afdeling had de finantiële toestand, niet alleen van DVSV,maar van heel de afdeling besproken; met DVSV waren drie be sprekingen gevoerd en de KAB, aldus de heer van Mosselveld, besefte heel wel, om lal - ix Maandagavond naiar de algemene vergadering kwamen, op de eerste plaats om afscheid te nemen j van de Zeereerw. Heer Pastoor Wassenberg, die gedurende 8/ jaar adviseur was geweest van de K.A.B, en 'al zijn onderafdelingen en in- stellingen, en op de tweede plaats om een heel belangrijke kwestie te bespreken, de kwestie namelijk van D.V.S.V., de toneelvereniging van de K.A.B., die de laatste tijd zo veel vroeg Van de kas der vereniging, dat het bestuur zich voor de vraag gesteld zag, of die K..AB. nog langer D.V.S.V. als onderafdeling mocht houden. Wanneer de vereniging zoveel j geéd zou kosten bis de laatste jaren het geval was geweest, dan was hier geen sprake v»n. L r zijn hartelijke woorden gesproken bij 't afscheid van Pastoor Wassenberg, waaiblj ook de oud-voorzitter van de KAB, de heer F. Smolders aanwezig was De voorzitter van de KAB, die 'heer G. van Mosselveld, dankte de scheidende adviseur zeer hartelijk voor het vete dat de adviseur voor de vereniging had ge daan. Men zag hem niet graag beten- gaan, maar niettemin, zijn promotie werd hem van harte gegund. De voorzitter bood hem namens de KAB en alle onderafdelingen en instel lingen een prachtig geschenk aan in de vorm van een eet-servies; dat was een van de verlangens van de nieuwe pas toor, die, zoals hij gezegd had immers ook een huisgezin moest gaan stichten. Dit 12-delig servies zou hem hierbij wel van pas komen. De voorzitster van de KAVMevrouw Hamers-Leijsten, feliciteerde de Zeer- eerw. heer Wassenberg namens de ka tholieke arbeidersvrouwen. Ze waren er al op voorbereid geweest, dat ze hun adviseur zouden moeten afstaan, maar dat dit 'ZO gauw zou gebeuren hadden ze niet verwacht. „U mag blij zijn zei Mevrouw Hamers, „dat wij niets over II te zeggen hadden, anders was U nooit pastoor geworden. U was een graag ge zien persoon bij de Katholieke Arbei dersvrouwen, toet alleten bij zakelijke besprekingen, maar ook op ontspantongs- bijeenkomsten. Wij vergeten U niet in ons gebed en hopen dat al Uw priester idealen mogen verwezenlijkt worden. Een prachtig tafellaken met servetten was het geschenk van de KAV. Namens de Transportarbeidersbond St. Botofacius tenslotte sprak de heer Brouwer, die een Ostnia-vulpen aanbood, deze zou de pastoor goed van pas ko men bij de verpachting van de plaatsen en zo. Hartelijk was het dankwoord, dat pastoor Wassen berg sprak tot het be stuur waarmee hij altijd zo graag en zo goed had samengewerkt, ook in heel moeilijke perioden; hij dankte ook vroe gere bestuursleden, met name de heer Smolders. Ook de KAV dankte hij, de Transport arbeiders en dan sprak hij over zijn nieuwe parochie van 1100 zielenwaar nog heel veel moest gebeurten. Ieder zou er altijd heel welkom zijn! De afscheidswens van Pastoor Was- senberg tenslotte was meer belangstel ling: voor het werk van Credo Pugno, Iedere arbeider inoest een persoonlijk heid worden. En toen verliet Pastoor W assenberg wil alles doen om DVSV ter wille te zijn, maar zij vraagt ook begrip voor de moeilijkheden. Veel leden hebben toen het woord gevoerd; o.m. ook de voorzitter van DVSV de heer van Sleenhof, dis con cludeerde, dat de KAB blijkbaar toet meer in staat was er een onderafdeling op na te houden en dat toet alle KAB- ieden sympathiek tegenover deze onder afdeling stonden, een ontspanningsver eniging, waarvan de leden jaar in jaar uit hun beste krachten hadden gegeven, de enige vereniging die ooit geld bracht in het laadje van de KAB, een vereni ging bovendien die het volgend jaar 40 jaar zou bestaan. DVSV zou thans f 125.per Uit voering krijgen om het stuk te verzor gen. Dit was veel en veel te weinig, en men kon ook niet in de Gecroonde Leers- se een uitvoering geven voor de leden van de KAB en in Musis Sacrum vcor de donateurs, want de vereniging was een donateursaktie begonnen, ter ver lichting van de kas van de KAB. Mén stond niet onsympathiek tegen over de Gecroonde Leersse, want bij het 40-jarig bestaan wilde men in die zaal een groot toneelkonkours organiseren. De voorzitter wees er op, dat de uit voeringen zaterdags en zondags veel meer volk trokken. Men bad nu in Mu sis het experiment meegemaaktop twee avonden door de week kreeg met f 105 in kas, terwijl de zaalhuur f 100.- be droeg; en dan kwamen de kosten nog van drukwerk, etc. Veel sprekers hebben het woord ge voerd, hebben gepleit voor het standpunt van het bestuur of verdedigden de me ning van DVSV. Leden van het alge meen bestuur voerden het woord, en ver dedigden hun besluit, namens de kon- trote commissie werd gesproken, de no tulen werden pc bij gehaald en de boe ken van de penningmeester. En wij konkludeerden en zo deed te ter ook de voorzitter, dat heel de kwes tie «neerkwam op een volkomen ontoe reikende belangstelling van de KAB-er» voor de pttestaties van hun toneelvereni ging, die zo gedwongen was volkomen onrendabel te werken. Het gaat er toet om, zei de voorzitter, DVSV weg te helpen, maar we kunnen het algemeen belang niet opofferen aain DVSV, Huldivivnrheid - Huldgeiondheid De heer van Seters, voorzitter van de fabrleksarbeidersbond, deed een enthou siast beroep op de aanwezigen deze kwestie te bezien in het kader van het grote belang der K.A.B., die speciaal voor de arbeiders in de Waalwijkse In dustrie toch zo veel had weten te be heer van Mosselveld, besefte heel wel. j reiken Terwijl in heel het land het le- dat zij ook op kultureel gebied' een voor- dental van de KAB steeg, daalde het name taak had. f hier en vaak om wissewasjes. De KAB moest zo sterk mogelijk zijn en zo veel Maar zoals het nu was kon het niet blijven; DVSV, dat voortaan in Müsis Sacrum zou spelen, moest daar door dé week spelen, en dit had tot gevolg een uitermate slecht bezoek. Bij de laatste opvoeringen had mten op twee avonden slechts 400 programma's verkocht; meer dan f 900.had de KAB moeten uit geven voor de opvoering van twee stuk ken. Daarom had het algemeen bestuur het besluit genomen, dat DVSV in het ver volg slechts twee keer per jaar teen avond zou verzorgen voor de leden Tan dé KAB; deze uitvoeringen moesten plaats hebben in de Gecroonde leersse en wel op Zaterdag of Zondag; het be stuur verwachtte, dat de kosten per jaar 5 a 600 gulden zouden bedragen. De toneelvereniging was hiermee op de hoogte, aldus de voorzitter, maar ze wilde niet naar de Gecroonde Leersse terug, terwijl de KAB deze voorwaarde stelde om de hoge kosten te doen ver minderen. De KAB, 'aldus dé voorzitter, mogelijk leden achter zich hebben, juist ook bij de onderhandelingen op hoog niveau. Hij was er van overtuigd, dat i als DVSV met dit voorstel akkoord ging, het goed zou gaan. 1 Maar DVSV bleek „hst «kb 0|> de keel" te voeten, j Vanuit de vergadering kwainen toude- re stemmen om te bemiddelen, en dat - wilde het bestuur graag, maar het be- drag van maximaal f 600 per jaar bleef I gehandhaafd. Dat betekende dus f 125 per uitvoering voor DVSV, terwijl de KAB de kosten van zaalhuur, regisseur, enz. op zich nam. De ledenvergadering machtigde toen het bestuur te onderhandelen met D V S V, terwijl deze voorwaarden vso kracht bleven. Nadat 'de rondvraag enkele yragen had opgeleverd die naar genoegen werden beantwoord, werd een bewogen verga dering gesloten. PHILIPSHAVE UNTO BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO BUTONEX CELSIOB la de besprekingen goed vlotten zullen de Staatsmijnen waarschijnlijk per 1 januari 1958 ga» gaan leveren aan de West-Langatraatse gemeen ten. De burgemeesters van de gemeenten Geertruidenberg, Raamsdonk, Waspik, '«-Gravenmoer, Hoge- en Lage Zwaluwe, Made, Drimmelen, Terbeijden en Oosterhout (voor de delen Den Hout en Oosteind) zullen binnenkort een principe-besluit nemen inzake de oprichting van een N.V. voor gaavoorziening. De levering zal geschieden door de Staatsmijnen, die reeds voor het gehele zuiden 'de aangewezen leverancier zjijn. Als datum van levering wordt gestreefd naar 1 januari 1958. DRIE RAYONS. et plan voor deze wijze Van gasle vering ia ontstaan, toen bleek dat de stichting van een eigen gasproductiebe- drijf ook in samenwerking onmogelijk was. De Staatsmijnen zijn echter alleen dan tot gaslevering bereid, als het plan wordt uitgevoerd volgens het opgesteldé schema. Mochten dus de gemeenten, die nu nog slechts gedeeltelijk van gas zul len worden voorzien, hun goedkeuring weigeten, dan zal het plan in zijn geheel geen doorgang kunnen vinden. Het betreft hier de kerkdorpen Lage Zwaluwe, Moerdijk en Drimmelen, die voorlopig van levering uitgezonderd Zul len zijn, omdat de aansluitingskosten de gasprijs voor de gebruiker te hoog zou den maken. Met de aansluiting van deze gemeenten wil men dan ook wachten tot er e«n hoofdleiding aanwezig is. et gebied, dat bij deze gaslevering betrokken is, zal in drie rayons worden verdeeld, nl.: Oosterhout en 's-Graven- moer; Geertruidenberg, Raamsdonk en Waspik; Hoge Zwaluwe, Made en Ter- heijdlen. Voor rekening van de Staats mijnen fcomlen; de installatie voor een hoofdgasontvangstation in elk der drie rayons en de transportleidingen naar de twee nieuwe stations (Made en Raams- dank). In Oosterhout is reeds een ont vangstation aanwezig. De in elk der rayons te bouwen stations komen ten laste van dé gemeenten, alsmede de aan leg van districtregulateurs, de verbin dingsleidingen en de huisaansluitingen. De kosten voor de gemeenten zullen naar schatting 2 miljoen gulden bedra gen. Het onderhoud en beheer zullen ia handen worden gelegd van het gasbe drijf Oosterhout-stad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1