Koopjes-Week H. 8EMOER8 70 I Rokke"' I'cC PRISMA zegt haar man Binnen- en Buitenland. CHEMISCH REINIGEN DE TUNNELWEDLOOP. J. C. VAN VLIET Dzn. IJSSELSTEEN 3Chocolade-repen ff? ver beneden de weerde TILBURG In Prisma ligt de kwaliteit verankerd! Wrijfwas, SPar, grote doosvan 75 voor 69 ct DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956 3 'N DIERENPRAATJE. 161 lingsonbekwaamheid van de ge huwde vrouw, dat vandaag in de Tweede Kamer zou worden be handeld, voorlopig van de agen da is afgevoerd. TWEE DODEN OP DE WEG. Zaterdagochtend is de 13-jari- ge M. E. D. op de Nassaukade bij de Rotterdammerbrug te Amster dam, toen zij onvoorzichtig de rijweg overstak, door een tram van lijn 10 gegrepen. Zij werd met ernstige verwondingen eerst naar het Wilhelminagasthuis en daarna naar de Valeriuskliniek overgebracht, waar zij Zondag is overleden. Op de rijksweg bij 't verkeers plein Oude Rijn nabij Utrecht reden Zondagmorgen drie auto's vrij kort achter elkaar. De derde daarvan wilde de tweede gaan passeren, juist op het ogenblik, dat de tweede wagen de eerste wilde voorbijrijden. Het gevolg was dat de derde auto in de berm terecht kwam. Een naast de be stuurder van deze wagen zitten de dame, mevrouw R. P. J. M.-B., die 44 jaar was en uit Weert af komstig, werd uit de auto ge slingerd en is ter plaatse overle den. tijd", doch hoe het ook zij „Willem II moet in de ere-divi- sie komen". Er is geen mooier cadeau denkbaar op 12 Augustus als wij zestig jaren bestaan, het zal een luisterrijk feest worden. De semi-prof spelers begrijpen hun tijd niet altijd, zij zijn ver antwoording schuldig bij een matige of slecht gespeelde wed strijd, niet alleen tegenover de club, doch ook tegenover het publiek, dat zorg draagt dat de spelers 'n ruime bijverdienste hebben Na deze rake woorden van de voorzitter kwamen de jaarver slagen van secretaris Jo Horsten en penningmeester L. v. d. Wijst. Het bleek dat de kampioens wedstrijden Willem II de meeste toeschouwers bracht, op de twee de plaats kwam NAC, Eindhoven en PSV. In het seizoen 1952-53 had Willem II 79.000 betalende be zoekers in 1953-54 91.000 in 1954-55 in 17 wedstrijden 113.140 exclusief de kampioensw^dstrij- den. Toch hebben de zuidelijke clubs momenteel minder belang" stelling dan de clubs in het Oos ten en het Westen van het land Hoe bestaat dit toch, daar in het zuiden de laatste jaren het spel peil met stukken hoger is ge gaan. De toegangsprijzen zullen straks, wanneer de ere-divisie er is, stukken hoger moeten wor den aldus de penningmeester. Bij de rondvraag werd aan de voorzitter de vraag gesteld, zijn méning kenbaar te maken over de centrale training van het Ne derlands elftal. „De centrale training is 'n on ding Waarom komt de trainer niet naar de club toe, moeten wij on ze spelers naar Amsterdam laten lokken, hun werkkring lijdt er onder, terwijl de goede geest in het elftal stuk gaat. Geen bezwaar heb ik in de week van de interland voor 'n centrale training, daar er dan door ons toch niet gespeeld wordt op die Zondag De Bond heeft larie aan de clubs, doch hier zal verandering in moeten komen. Kijk naar Bel- BelgiëHongarije. Wat doet de Belgische Bond, neemt eerst contact op met de clubs, deze voor de interland-ontmoeting gië. Ze kregen daar 'n aanbod hebben geen bezwaar en nu eerst wordt bekend gemaakt dat de ontmoeting doorgang zal kunnen hebben hier is het geheel an ders. Deze boute woorden werden gesproken door de Wlilem II- voorzitter. De heer Arn. v. d. Ven, welke zitting heeft in de sectie betaald voetbal kon wat betreft de voetbalpool gevraagd werd mede deling doen dat de situatie over de vaderlandse pool thans zover schijnt te zijn, dat straks met de aanvang van de nieuwe competitie de Nederlandse pool een feit zal zijn. o Bij Willem IIFortuna waren 17000 en bij Willem IIBraban- tia, een week later gespeeld, 900 toeschouwers. Het hoogste en 't laagste cijfer werd dus in een week bereikt. WINNAARS ANJERACTIE RUCPHEN, FIJNAART, BAKEL EN WASPIK. Het provinciaal anjerfonds heeft in een vergadering te Den Bosch besloten 4 premies van 250 gulden uit te keren aan de plaatselijke comité'S van de ge meenten Rucphen, Fijnaart, Ba- kel en Waspik. In Juni 1955 wer den 4 premies uitgeloofd voor die plaatsen die het hoogste be drag per inwoner zouden opbren gen tijdens de anjeractie. Behalve de premies krijgen bovengenoemde gemeenten ook nog de helft van de meerop brengst van een bepaald bedrag per inwoner. Zo kriigt Rucphen 523 gulden, Fijnaart 323, Bakel 421 en Waspik 294 gulden. De bedragen zijn bestemd voor cul turele doeleinden. PRIJS VAN 50.000.—. Een grote verrassing overviel dezer dagen mevr. C. H. v. d. Leeuw-Maris te Santpoort, toen zij vernam, dat ze de hoofdprijs van 50.000.had gewonnen met een slagzin voor een prijs vraag van Van den Bergh en Jur- gens N.V. De prijs werd aangeboden door leden van de directie der N.V. De bekroonde slagzin luidde: „De ochtendstond heeft het, maar Blue Band geeft het". De heer v. d. Leeuw is verze keringsagent, het gezin heeft 2 kinderen. MINISTER DONKER HAD HARTAANVAL. De minister van justitie, mr. L. A. Donker, moet zich wegens een hartaanval enige tijd uit zijn ambtsbezigheden terugtrekken. Prof. dr. L. J. M. Beel, minis ter van binnenlandse zaken, zal gedurende deze tijd de porte feuille van Justitie beheren. De ziekte van minister Donker heeft tot gevolg, dat het wetsontwerp i.z. de opheffing van de hande- NEDERLANDER AL VIER WEKEN BEWUSTELOOS. De Nederlandse gezantschaps attaché in Montevideo, mr. F. J. Berger, is al vier weken bewus teloos sinds Kerstavond. Toen hij met zijn auto van een Hollands 'feestje terugkeerde, ge raakte hij in een noodweer en hoste tegen een vluchtheuvel op. Met een zware hersenschudding, een kaakfractuur, gebroken arm, twee gebroken benen en een ge scheurde lever werd hij naar het hospitaal gebracht. Terwijl de doktoren zijn lever opereerden, stopte plotseling het hart. Maar na vier minuten hart- ■massage werd het hart weer aan het kloppen gebracht, meldt het Vrije Volk. Sinds Kerstnacht is mr. Berger nog niet bij bewustzijn geweest, hoewel de wonden wonderbaar lijk snel genezen. De Uruguayse bondsregering heeft vijf van de bekwaamste Uruguayse chirur gen ter beschikking gesteld om de heer Berger te redden. Mr. Berger kwam in Augustus naar Uruguay als gezantschaps attaché en maakte zich in korte tijd populair. Hij is 27 jaar en ongehuwd. GESCHENK VAN ROME AAN DE H. VADER. De 80ste verjaardag van de H. Vader zal vooral in Rome luis terrijk worden gevierd. Er wordt ook naar gestreefd, dat Rome een groot huldebetoon aan de Paus brengt. Zo is voorgesteld, 't vol gende tot stand te brengen: 1. Een groot parochie-centrum in een nieuwe wijk. 2. Een centrum voor jeugdvor- ming in een der voorsteden. 3.'De voltooiing van het recre atiecentrum voor jongens, dat al in aanbouw is. 4. Het Olympisch sportveld, aan de Via Appia. 5. Een heiligdom te wijden aan Maria Koning.in. JAPAN BETAALT NEDERLAND TIEN MILLIOEN DOLLAR. Het ministerie van buitenland se zaken te Den Haag maakt thans gelijktijdig met het Japan se ministerie van buitenlandse zaken te Tokio het volgende be kend: „De onderhandelingen tussen de'Nederlandse en Japanse rege ring over de ten uitvoerlegging van de z.g. „Yoshida-Stikker briefwisseling ten tijde van het vredesverdrag van San Francis co in 1951 hebben tot overeen stemming geleid. De Jananse regering is bereid aan de Nederlandse regering ter beschikking te stellen tien milli- oen Am. dollar, uit te betalen in sterling in vijf jaarlijkse termij nen. Het uit te keren bedrag draagt het karakter van smartegeld en niet van compensatie van gele den verliezen tijdens de oorlog. Naar wij vernemen gaat 't hier om ongeveer honderdduizend Ne derlanders. Haofdelijk omgesla gen zal ieder 380.ontvangen. Het geld zal middels de Neder landse regering worden uitbe taald aan de ex-gedetineerden of aan hun nabestaanden. Nederland had aanvankelijk 27,5 millioen dollar gevraagd. AMERIKA BESTELT 30 FRIENDSHIPS. Een zevental Amërikaanse luchtvaartmaatschappijen heeft besloten tot aankopen van 32 Fokker F. 27 Friendship vlieg tuigen. Bovendien is op nog een tiental optie genomen. Wij zijn gespecialiseerd in n J^LaioLtKL oan koopjes hebben wij U nog aan te bieden. Wij hadden geluk en kochten een partij KWALITEITS-GOEDEREN U moet hiervan mee profiteren Fantasie Dafneshemdensch.b. Ie keus 98 ct. Fantasie Dames Slips van 1.79 voor 89 ct. 'n partij charmeuse Onderjurken met kant en ronde hals AuU Links geweven Dameskousen Ongebleekte Slopen, QQ Tvyentse katoen ct Voor de koude en natte dagen Damestrainingsbroeken u.oo Heren-Zakdoeken rt 1 speciale reclame 0 VOOi I.- Geminderde Nylon, prachtkwaliteit lste paar 2,98 2de paar 98 ct, Theedoeken, flinke maat 50 ct. Onderjurken, ronde hals 98 ct. En ondanks deze gekke prijzen bijjaankoop van f 10. '#f BADDOEK voor 1 ct, Heuvelstraat 97 Prof. Lorentzstr. 14 Geboortekaartjes Visitekaartjes Verlovinpskaartjes Ondertrouwbrieven Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN. ZEER GROTE TUBE ÊÊÊl"'"""" voor parelwitte tanden en een frisse adem (.„.nWeéM BONBONS Felice verkrijgbaar bij ANTOON v. d. WATER, Min. Loeffstraat 57, WAALWIJK. IJsselsteenlabriek - Gouderak (Hollandse IJssel) WEET U...» Tel. 728613 Tel. Steenfabriek Moordrecht K 1827-380 Uitsluitend in de goede vakzaken en nog deze Sper'verrassingen met ook nog 10% korting in Sparzegels (geldig 2 t/m 9 Februari) Groene erwten met wortelen, sPar, P. blik van 63 voor 59 ct Dessertpudding, Spar, 2 pakjesvan 60 voor 52 ct Appelstroop, spar, beker 450 gramvan 50 voor 45 ct Vruchtenhagel, 200 gramvoor slechts 25 ct Saks. leverworst, 100 grvan 35 voor 30 ct Cnrtts van 55 ct met 10°/o korting BIJ va» ee» pak). W> l'- 0 met toch nog 10* kort1"8 P Kopen bij DE SPAR sparen bij de koop Z ELF STAN DIGE KRO IDENfERS Cwfohl P. L B. Bo. 6 Cop»nho(jo» Twee takshonden Josias en Tobias misschien heetten ze ook wel Tobias en Josias, want ze zijn heel moeilijk uit el kaar te houden zaten op zekere dag aan de voet van e'en klein heuveltje en praatten zo maar wat over koetjes en kalfjes» if „Daar schiet me ineens te binnen", zei een van hen ik geloof dat het Josias was „dat men van ons, takshonden, zegt, dat wij altijd zoveel graven en woelen. Maar ik vind, dat wij niet meer graven dan alle andere honden. Daar moet toch eens verandering in komteid Ja ja, maar hoe, dat is het nu juist antwoordde Tobias als het tenminste Tobias was, dat is nu eenmaal heel moeilijk te zien „ja natuurlijk, ik heb hetl We gaan gewoon een beetje vaker graven. En nu ik er zo over nadenk, moet ik zeggen, dat ik er verdraaid veel zin in heb. „Prachtig!", zei de ene, die wij van nu af'josias zullen noemen. „Maar wat zul len we graven? Zo maar een gewoon gat in de grond? Nee, dat is niks, zon gat gewoon van boven naar beneden. ,Wat zou je er van zeggen als we eens een horizontaal gat gingen graven? Ik bedoeld, niet een gat van boven naar beneden, maar van de ene kant naar de andere kant. „Een straat?", vroeg Josias. „Nee, ik bedoel precies wat ik zeg. Een horizontaal gat, van de ene naar de andere kant." „Dat gaat niet", zei Josias. „Natuurlijk gaat dat wel?", riep To- bias. „Zoiets noemt men een tunnel! Kijk, je ziet hier dit heuveltje. Als we nu hier beginrien en doorgraven tot we aan de andere kant uitkomen, dan hebben we een horizontaal gat een tunnel. Ze gingen- meteen aan de slag, want ze hadden er zin in. Maar de aardigheid was gauw er af, want de achterste kreeg telkens al het zond in bek en ogen, dat door de ander werd uitgegraven. Daar om besloten ze om ieder aan een kant te beginnen om elkaar dan in het midden van het heuveltje te ontmoeten. Dat. was reusachtig! „Ik ben vast en zeker eerder in het midden dan Tobias", dacht Josias en groef uit alle macht verder, zodat de aardkluiten om hem heen vlogen. Maar Tobias dacht hetzelfde en zo doende schoot het werk heel vlug op. Plotseling hield Josias op en luisterde, want, hij wilde horen hoever Tobias ge komen was. En hij moest heel dichtbij Zijn, want Josias kon zijn poten horen schrapen. Direct zouden ze elkaar in het midden ontmoeten en dan zou de tunnel klaar zijn. Ze zouden dan in het vervolg door het heuveltje heen kunnen lopen. Tot nu toe hadden ze er altijd omheen moeten lopen. Sjonge, dat was spannend! Ook Tobias hield op >en luisterde. Nu moesten ze er toch bijna zijn. Nog een klein stukje en dan Ze groeven, groeven en groeven, want ze wilden beiden er eerst in het midden zijn. Maar helaas groeven ze langs elkaar heen. zodat ze spoedig aan de andere kant uitkwamen zonder elkaar ontmoet te hebben. „Nu hebben we twee tunnels zei 1 o- bias een beetje treurig. „Maar dat is prachtig!", riep Josias. „Dan kunnen we door de ene tunnel heen en door de andere weer terug. Zo iets heet eenrichtingsverkeer en dat is zeer modern." f Normale lube 44 ct F 724 -2 Telefoon 2985 form. 4'/a X 7'/, X 1ZV2 (waaldikt.) 5'/j X 7l/aX'l71/a dat IJSSELSTEEN van de HOLLANDSE IJSSEL bij uitstek geschikt is voor WELVEN van kerken. Corratp. adr..: VOORBURG. Zwartelaan 9 h Maak dus rustig Uw keus uit de mooie, grote collectie Prisma anker horloges, in chroom, goudplaqué of goud. Zonder uitzondering 15- of 17-steens anker. Daarom adviseert Uw horloger U zo gaarne Prisma! Lel vooral op Prisma Waterproof 57.50), Prisma Duoshock (72.50), Prisma O-ring 80.-Prisma Manager (97.50), Prisma Service-- master 125.-) I Altijd het fijnste op tafel, altijd alles keurig schoon enaltijd geld voor extraatjes. Dank zij dubbel voordeel bij D.e Spar: IO0/0 korting lOQo/o kwaliteit. •noil 1 IDE SPAR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3