Warme huldiging Jac. van Mierlo. HAMEA Waalwijkse en Langstrsatse (Zoura NIEUWJAARSREDE Ruwe,rode handen VLUMEN QRUNEN ,ismm HHnki van Burgemeester Snels te Drunen. Koninklijke onderscheiding voor jubilaris. m WÊmmÊMÊÊm Winterkou in den lande PUROL op lip en handen l VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Amoon Tielen Hoofdredacteur JAN 1IELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO W HET ZUIDEN 79e JAARGANG No. 9 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m, Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8. KAATSHEUVEL - TEL 2002 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' 31§g3s&BBgSë B irgemeester Teijssen speldt 'e jubilaris de koninklijke onderscheiding op de borst. oral de nadruk Hoewel ten 40-jarig jubileum geen unicum is in het bedrijfsleven, kun- n,n we toch constateren, dat dergelijke festiviteiten niet aan de orde van" de dag rijn, vooral warneer het een mede-topriguur in eien bed.ijt be- Het' feit dat de heer J. C. v.' Mier lo op 1 Febr. j.l. rijn veertigjarig jdri- leum bij dit bedrijf vierde, is voor ons en voor elkeen wellicht het be wijs, dat de sfeer bij dit bed-fjf uitstekend is. Dit jubileum toont echter meer aan, veel meer. Het legt sterk de nadruk op de verdiensten, die de heer van Mlarlo zich in dienst van dit bedrijf heeft verworven. Van jongste bediende naar algemeen procuratiehouder is een weg. die met 'iedereen met succes aflegt. Tucssen schuchtere aanhang _en bekromng liggen jaren van toewijding, studie ien opoffering. Capaciteiten adeen zijn hivf voldoende om mijlpaal 40 te bereiken, het hart speelt daarb j een minstens even belangrijke rol. En daarom het een kostbaar cig.nbhk, zowel voor jubilaris als voor werkgever, om op een dag te kunu-n nrer zitten en terugzien op een tijd, die zoveel samen gedeelde zorg en ;vreugde heeft gebracht. Daarom is een jubileum veel meer dan een op telsom, omdat de beste dingen zich niet laten optellen. De balans van veertig d.enstjaren is geien kolom cijfers, maar een glimlach, wat bevend en een stem die zoekt naar een woord, dat er niet is. Dit jubileum van de heer J. C. van Mierlo is Woensdag 1 Februari j.l. in hotel Verwiel op bijzondere wijze ge vierd. Om half elf waren hier aanwezig: de jubilaris en zijn gezin, de firmanten van de Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen, -burgemeester Teijssen en wethouder Smolders 'en het voltallige personeel van de drukkerij. Het was een soort familiefeest, waarbij burgemeester en wethouder als zeer welkome gasten waren genodigd om aan deze b.,een komst een bijzonder karakter te geven. Als eerste richtte de heer J. Tielen het woord tot de jubilaris „Het zal U begrijpelijk zijn, als ik O zeg, dat ik zo langzamerhand de tijd gekomen acht, de huldigingen in ons be- drijf over te geven aan jongere krach- ten, maar 't zal U tevens begrijpelijk zijn dat ik er op sta, ditmaal de huldiging zelf te verrichten en hier een enkel woord te zeggen. Het geldt hier toch de heer Jac. van Mierlo, die heden het feit viert, dat hij gedurende 40 jaren aan ons bedrijf is verbonden en waarmee ik dus 40 jaren dag in dag uit, ja, in vroeger jaren dagen en nachten heb mogen samen werken. En op welke wijze! Hij trad dus op 1 Februari 1916 in mijn dienst en weldra bleek, dat hij een goed gezicht had op administratie en ook zijn journalistieke gaven werden al spoedig op de proef gesteld en met suc- Daarbij ontplooide hij ook een grote studielast, al schoot er dan nog zo wei nig tijd voor over en al moest hij daar van ook nog wat reserveren voor zijn hobby's: muziek en gymnastiek. Zo gingen de jaren voorbij, hij werkte ,en studeerde om 't hardst, behaa.de in de loop der jaren tal van diplomas op boekhoudkundig gebied, het diploma be lastingconsulent, het diploma stenogra fie, het diploma calculator, terwijl hij ook zijn talenkennis kon uitbreiden enz. en dit alles met een ijver en nauwge- zetheid die voorbeeldig genoemd moch- ten worden. Dit mocht de bekroning vinden in zijn benoeming tot algemeen procuratiehouder bij zijn zilveren jubi leum. Ook in de oorlogsjaren, toen de Echo moest uitvallen en andere bronnen moesten worden gezocht, is hij mij tot grote steun geweest. Voeg daarbij de wijze waarop hij ais echtgenoot en vader voor zijn g°zin heeft gewerkt, alles heeft gedaan om zijn positie en standing in de maatschappij op te voeren, speciaal voor zijn gezin en kinderenop zijn ijveren voor de verenigingen in Baardwiik, die zo drin- gtend nodig zijn in onze tijd, zoals zang en muziekverenigingen, gymnastiekvere niging enz. enz., waarvan hii de onmis bare leider bleek, dan geloof ik dat ik gerust mag zeggen, dat deze functionars iemand is die gewerkt heeft voor zijn bedrijf, voor ziin gezin, voor de oemeen- schap, met grote liefde, met grote en»r- gie en toewijding, èn met groot succes. Na een harteli'k woord van gelukwens namens z'n mede-firmant en bun echt genoten, tot de inbiluris, echtgenote en kinderen, snrak hii de hoon uit, dat hij nog veie iareu mone werkzaam Z'in in 't bedrijf d°r Waalwvkse Stoomdrukke rij Antoon Tielpn en horvnte dat z'n kin deren z'n voetsnoren zotHen drukken. Hij bood hem eert geschenk aan enios- zins evenredig aan zijn verdiensten, n.l. een televisie-toestel, hopende dat hem dit veel genoegen zou schenken en her inneren aan de 40 jaren van prettige samenwreking. Nadat deze gelukwens was uitgespro ken, boa'en de beiae dochtertjes van de jongste tirmant Mevrouw van Mierlo bloemen aan. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. Burgemeester -Teijssen, die hierna het woord nam, dankte op de eerste plaats voor de invitatie bg deze huldiging van dhr. v. Mierlo, die hij een van de pijlers van het bedrijf noemde, aanwezig te mogen zijn. De burgemeester wees op de bijzondere kanten, die een 40-jarig jubileum met zich meebrengt, zowel voor jubilaris als voop werkgever, en de be tekenis van dit jubileum bleek wel uit de vorstelijke geschenken, die de jubi laris waren aangeboden. Naast de ver diensten voor het bedrijf, die reeds in de toespraak van de heer J. Tielen naar voren waren gekomen, wenste de burge meester bijzonder de nadruk te leggen op de activiteiten van de heer van Mier lo cp menig terrein van het maatschap pelijk leven, vooral in Baardwijk. De bijzondere capaciteiten op muzikaal, vo caal en gymnastisch gebied hadden de heer van Mierlo, naast zijn dagelijkse arbeid, midden in het verenigingsleven geplaatst. En dat hij zich hiervoor met zijn gehele persoon inzette, bleek wel uit zijn voorzitterschap van vele vereni gingen voorzitter van de Harmonie St. jan, voorzitter van de Liedertafel Tot bloei der Toonkunst, voorzitter van de Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht, secretaris van de Jeugdsportraad in Waalwijk en een 12-jarig secretariaat van het Middenstands-Borgstellingsfonds voor de Langstraat. Verder had de heer van Mierlo nog deel uitgemaakt van talloze commissies ad hoe. Burgemeester Teijssen wees er met nadruk op, dat de heer van Mierlo altijd in het voorste ge lid had gestaan en altijd de motor was geweest voor talloze activiteiten in Waalwijk, maar vooral in Baardwijk. Door zijn persoonlijkheid en bezieling had hij niet alleen onschatbare diensten bewezen aan de Waalwijkse Stoom drukkerij, maar ook aan het gehele ver enigingsleven. Zijn werkzaamheden, al dus de burgemeester, getuigden van een grote burgerschapszin en konden gelden als een voorbeeld voor anderen. De bur- qemeester wenste niet alleen het bedrijf, maar ook Waalwijk geluk met een kracht als de heer van Mierlo. Hij sprak dan ook de wens uit, dat de heer van Mierlo nog menig jaar in go-de gezond heid en met dezelfde toewijding zijn werk voor Waalwijk en Baardwijk zou mogen verrichten en zijn bijzonder har- telijkegelukwensen golden zowel de ju bilaris als diens echtgenote, die haar man altijd op bijzondere wijze terzijde heeft gestaan. Tot slot vervulde de burgemeester nog een prettige opdracht door aan de ju bilaris uit te reiken de ere-medaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, welke de heer van Mier lo bij Koninklijk Besluit van 30 Januari 1956, no. 52, was verleend. NAMENS HET PERSONEEL. De heer Kerkhof, die de jubilaris na- m'ens het gezamenlijke personeel toe- üjJ. ->», A,AAAIlUi SAX. AAXASAAAAAS Op fa prettige samenwerking en de goede ver standhouding, die de werkzaamheden bij de 'Waalwijkse Stoomdrukkerij altijd hadden gekenmerkt. Namens het perso neel bood hij de jubilaris een prachtige boekenkast aan en hij hoopte, dat dit geschenk hem nog dikwijls aan deze dag en aan degenen die het hebben gegevkn, uzo doen terugdenken. Ook de echtge note wilde hij niet vergeten en bood ook haar een kleine attentie aan. DANKWOORD. en dankwoord na een zo warme huldiging is een zwae onderneming, om dat 'het ten enenmale onmogelijk is om te zeggen wat er in het hart omgaat. De jubilaris drukte dit niet alleen in woor den uit, maar het was hem tevens aan te zien dat hij diep ontroerd was door deze warme belangstelling. „Op de eerste plaats dank ik God" aldus de heer van Mierlo, „dat Hij mij al die jaren de kracht geschonken heeft om mijn plicht te deen." Op de tweede plaats ging zijn dank uit naar degenen, die hem in die veertig jaren hun volste vertrouwen hebben geschonken, met na me speciaal de heer Tielen Sr. Dit ver trouwen achtte hij de grootste beloning en de complimenten die hem gemaakt wa ren zouden voor hem een aansporing te meer zijn het in hem gestelde vertrou wen nooi te beschamen. In enkele woor den vatte de jubilaris de geschiedenis van het bedrijf over die veertig jaren samen. Er waren goede en minder goe de jaren geweest, maar steeds was er vooruitgang te bespeuren geweest en het stemde hem dankbaar aan deze vooruit gang deel te hebben gehad. Aan een hartelijke samenwerking had het nooit ontbroken en de heer van Mierlo hoopte, dat, wanneer de heer Tielen Sr, de al gehele leiding van het bedrijf in andere hand'en zou leggen, de samenwerking met de heer Tielen Jr. even prettig en vruchtbaar zou zijn. Woorden van dank ook aan burgemeester Teijssen, „die mij te mooi heeft afgeschilderd' en daar door zo belangrijk heeft bijgedragen tot het verlenen van deze bijzondere ko ninklijke onderscheiding. Het televisie toestel noemde de jubilaris de vervulling van een hartewens, die hem steeds zou doen terugdenken aan deze bijzondere dag. 'Ook 't personeel bracht hij 'harte lijk dank. In deze dank werden allen betrok ken ,die deze dag tot een onvergete'ijke hadden gemaakt. De jubilaris eindigde met te zeggen, dat het begrip en de steun van zijn echtgenote een onmisbare hulp waren geweest om dat te doen, wat hij tegenover werkgever en geme'enschap als zijn plicht achtte, een plicht die hij altijd had gezien als iets vanzelfspre kends en waaraan hij dan ook geen bij zondere verdienste wenste te hechten. I Na dit dankwoord vulde de zaal zich met 'bloemen en telkens weer werden ge lukstelegrammen vanuit alle windstreken binnengebracht. Men bleef nog enige tijd gezellig bijeen in een prettige, warme j sfeer. Als bijzonderheid mogen wij nog I vermelden, dat alle aanwezigen een bij zonder gewaardeerde attractie van de jubilaris kregen aangeboden. DE RECEPTIE, Een schat van telegrammen, bloemen en cadeaux prijkten reeds in de zaal toen de receptie een aanvang nam en telkens groeide deze blijken van belangstelling aan. Zeer velen kwamen de jubilaris, zijn familie en z'n patroons hun gelukwensen aanbieden, waaronder wij zagen de pastoor en kanelaan der St. Clemens- parochie, de besturen der harmonie St. Jan, Liedertafel „Tot Bloei der Toon kunst". Gvmnasttekveremqinq „Kunst en Kracht", het R K. Zanokoor, het bestuur van het district D-n Bosch der Federa tie van Boekdrukkers, verschillende hoofden van bedrijven van h:er en el ders, vooraanstaande persoonlijkheden, vertegenwooediuers, zaken-relaties, vrien den en kennissen. Het was tot half twee een „va et vtent" van je welste, een geweldig drukke receptie, waarbij o.m. de heer J. Thijss'en de gelegenheid benutte de jubi laris te huldigen voor wat hij voor de harmonie, andere gezelschappen, kortom voor de gemeenschap Baardwijk heeft gedaan en nog doet. Hij verzocht hem daarmee ook in de toekomst door te gaan en niet. te letten op mogelijke cri- tiek, die doorgaans komt van dogenen, die zelf niets doen, maar 't wel beter weten. Deze receptie moet voor de heer van. Mierlo een zeer grote voldoening geweest zijn. Een waardig slot vond deze zeer ge- slaagde jubileumdag in een intiem diner, waaraan allen de prettigste herinnering bewaren, waar de heer Antoon Tielen een hartelijk woord sprak en waar te vens afsche'd genomen werd van de heer W. v. d. Mee Jr. Op de eerste Raadsvergadering welke Woensdagavond alhier werd gehouden, wenste Burgemeester Snels alle raads leden een voorspoedig 1956 en dankte de leden voor de heilwensen welke hij bij de jaarwisseling mocht ontvangen. Bij de terugblik op het jaar 1955, zei- de spreker, dat men niet ontevreden kon zijn over hetgeen dat bereikt was, al waren dan ook niet alle wensen ver vuld, otch was er reden tot dankbaar heid over hetgeen dat was bereikt. Door de raad werden in het verlopen jaar besluiten genomen met een ver strekkende betekenis 'en voor een g-oei- ende gemeente als Drunen zal ook de toekomst veel van het raadscollege vra gen. Spreker bracht dank aan de raadsle den voor de sfeer, waarin steeds ge werkt werd en in zijn dank betrok Bur gemeester Snels ook het gemeentenerso- neel, dat in het afgelopen jaar uitvoe ring moest geven aan de besluiten door de raad genomen. Voor een hard groetende gemeente als Drunen zullen straks nog vele proble men om een oplossing vragen en vele zaken aan de orde worden gesteld. 'Het is zaak dat de polsslag van de activiteiten hier op het gemeentehuis zal worden gevoeld niet alleen, maar, al dus Burgemeester Snels, dat wij op ve lerlei terrein de zaten voor zullen ziin. Dat er groei is in de gemeente bleek we1 uit het volgende: Voor ruim 2 mill'oen werd in 1955 geïnvesteerd in kam' taak werkenwaar onder woning- en industriebouw en ver betering en aanleg van straten en we gen. n» Kevolking groeide met 2J4 6370 zielen. Het uitbreidingsplan kwam gereed en met d° bouw van 34 woningwetwonin gen kon worden begonnen. Op entele gevallen na is de grond reeds in tez't of toe pezend en voor hen die bhiven w<>i.n,»ren zal resoluut tot onteigening moeten worden overgegaan, aldus Bur gemeester Snels. tot 1 Op het gebied van wegen, straten en pleinen werd veel verbeterd. Het cen trum werd o.a. verfraaid, de Duinweg kwam gereed, de inrij van de Burg. v. d. Heijd'enstraat evenzo. De Grotestraat kreeg een nieuwe verlichting en Giers- bergen en de Bossen kregen electriciteit. Het kampeercentrum bal, dank zij de voorspoedige werkzaamheden binnenkort in exploitatie kunnen komen en Burge meester Snels deride mede dat de be langstelling voor dit kampeercentrum zo groot is dat de bouw van nog een aan tal bungalows reeds een ernstige over weging is. Spreker was echter van oor deel eerst maar eens te starten alvorens verdere stappen te doen. Llitvoerig belichtte spreker de econo mische asnecten in de gemeente Drunen. Voor landbouw, tuinbouw en industrie mag men soreken van een gezonde groei. De landbouw had een goed jaar. Voor een goede en economisch verantwoordde bedriifsvoerinq is ruilverkaveling echter een dringende eis en al zal dit niet di rect in ziin volle omvang kunnen worden uitgevoerd, snreker hoopte toch oo een spoedig resultaat voor het streven en werken van die instanties wie de ruil verkaveling in deze streken na aan het hart gaan. De tuinbouw had evenzo een goed jaar. Men ziet overal uitbreiding en men groeit niet a'leen in kwantiteit maar evenzo in kwaliteit De veiling O'1 Lang straat bereikt» dit 'aar een record omzet, nl. meer dan 3 mil'ioen. Hier staan ook weer uitbreidingen oo stanel en non meer zal deze veiling als streekveiling haar plaats gaan verstevi gen. Verbeuoend vond snreter dat bet tu;n- bouwonderwiis neliike tred bond't met de algemene ontwikkeling van de tuinbouw in bet algemeen. De schoenindustrie groeit over d» ge hele linie. Uitbreidingen kwamen tot stand bij de Re-r-sdvren f abri ekenbij de fa. Veders, de fa. Gehr. de Muntek en de fa. Gehr. Snee. D» fa. van Riel is momenteel bezig met de bouw van een gebeel nieuwe fabriek, terwijl de Fedra- scboenfabriek plannen gereed heeft lin nen voor eveneens de bouw van een ge heel nieuwe fabriek, j De 'Lederwarenfabriek fa. G. Mimpen betrok dit jaar de nieuwe fabriek en bij Gebr. Cales kwam een uitbreiding tot stand. Overal groeide het productieap paraat. L/e metaalindustrie in de gemeente zette haar groei voort. 'Het is een snelle groei van een enorm bedrijf. Gieterij en regeneratiebedrijf, alsmede messingwal- serij als ijzer rattinaderij en betontabriek. alles groeit verder uit en steeds weer staan nieuwe plannen op stapel. Van n conjunctuurgevoeligheid van deze indus trie, die zoveel mogelijkheden bied, kan nauwelijks gesproken worden. Ambacht en handeldrijvende midden stand groeien mee, al wilde spreker ei op wijz'en dat men toch zorgt alle zeilen bij te zetten om in deze tijd bij te blij ven. Jeugd sport en culturele leven, noem de spreker drie aspecten die de aan dacht vragen. Men zal in de toekomst nog meer aandacht motten besteden aan de jeugd. Wat betreft de spor.velden, deelde Burgemeester Snels mede, dal plannen voor uitbreiding, bestudeerd worden en hij sprak daarbij de hoop uit dat m'en het ook spoedig waar zou kun- n'cn maken. Het culturele leven is plaatselijk ge zond, maar de accomodatie van bestaan de verenigingsgebouwen voldoet niet aan de eisen die over het algemeen gesteld mogen worden. Spreker hoopte dat dooi de tijd hier een oplossing gebracht zou worden. De ontwikkeling van de Levensschool, welke men in het kader der jeugdvor- ming en ontwikkeling mag zien, ziet spreker met belangstelling tegemoet. Met de algemene welvaart houdt ook het onderwijs gelijke tred fcn op het ge bied van onderwijs was er dit jaar in Drunen veel te doen. Met de nieuwe kleuterschool, welke in een zeer grote behoefte voorziet, startte men dit jaar, terwijl ook de prot. christelijke school voor kleuters een feit werd. De nieuwe meisjesschool werd in gebruik genomen, een school die tot de beste van de gehele omgeving gerekend kan worden. De Huishoudschool ten plattelande begon per 1 September ook met haar lessen. De belangstelling voor dit huis- houdonderwijs is enorm, zodat een nieuw gebouw voor deze school een harde noodzaak is. De plann'cn hiervoor zijn geheel gereed en wachten nog. op de goedkeuring uit den_Haag. Ni»t alleen voor het dagonderwijs is belangstelling, maar vele jonge moeders en meisjes gaan in de avonduren de cursussen nog volgen, welke aan deze school, welke een zegen is voor de gemeenschap, wor den gegeven. Burgemeester Snels wierp ook nog een blik in de toekomst, om datgene wat in het algem'ene programma als urgent kon worden aangeduid nog even te belichten. Een belangrijk punt is vooral in deze tijd de woningbouw. Dit is, aldus spr., een enorm probleem, waarmede wij iede re dag geconfronteerd worden. Om direct te kunnen vóórzien in de bestaande be hoefte ,zou men 600 woningen moeten toegewezen krijgen. Momfenteel lopen er o.a. 180 aanvragen van woningzoeken den ;150 aanvragen migratie woningen, 66 aanvragen voor zelfbouwers en er zijn nog 95 samenwoningen: 55 krotwo ningen en 25 noodwoningen. Uit deze cijfers, aldus Burgemeester Snels, moge blijken dat men er met een toewijzing van 20 of 25 woningen niet is. Hier moeten andere maatregelen worden getroffen voor snelgroeiende gemeenten. Voor 1956 staat nog veel op het pro gramma, o.a. gedeeltelijke uitvoering van het rioleringsplan, aanleg van Zwem bad, wat met het toenemende vreemde lingenverkeer urgent gaat worden; bouw van R.K. Jongensschool in Elshout, uit breiding en verbetering straatverlichting, verharding Mariëndonkstraat, omlegging Kasteeldreef, verbetering Schoolstraat en Jacob v.d. Meijdenstraat; allemaal urgen- tiepunten, die stuk voor stuk om uit voering schreeuwen. Aandacht zal ook gevraagd worden voor het Wit-Gele Kruis, dat een eigen gebouw gaat stichten het sociaal chari tatief centrum, de Brandweer, die met een neveltankwagen zal moeten worden uitgerust, de rijwielpaden en plantsoenen. Kortom, vele punten vragen de aan dacht en zij geven weer de groei en ont wikkeling der gemeente. Spreker deelde ook nog mede dat juist per 1 Febr. de vergunning is bin nengekomen voor het gebouw openbare werken. Sprekende over de financiële zijde van al deze plannen en werken, merkte spreker op, dat deze zo verstrekkend zijn, dat de gemeente deze nooit dn zijn eigen hand zal hebben, maar zaak blijft het op alle punten en terreinen diligent te zijn en te blijven. Het oudste lid van de raad de heer v. Sprang, dankte voor de heilwensen, zeide met veri belangstelling de rede gevolgd te hebben en sprak de hoop uit dat 1956 voor Drunen een goed jaar zou mogen zijn. Over de vergadering, waarin bes uiten werden genomen aangaande uitbreiding der Gemeentelijke Vakschool voor Schoenmakers, de aanleg van een Zwem bad, verbetering straatverlichting en vergoeding brandweerpersoneel, geven wij uitvoerig verslag in het volgend num mer. In het jaarverslag over 1955.noemde de secretaris tie lieer V inkeiivieugei 1 yoD Voor üd tiunoouw een yunstiy jaar. iiet hnancieel verslag sloot met een batig saido. og de bestuursverkiezing werd de heer J. v. tioo/cn herkozen, in de va cature van de heer rr, v. d. Wiel die zien niet meer herkiesbaar steide, werd geKozen de .teer Ad Vissers. De Bond werd op deze vergauenng uitgebreid met de aidebngen iieipt en iiaa.steeg. in het bestuur werden voor deze af deling-en nog gekozen de heren A. de Kort i ïerpt en Ah. Keeceis Jtiaarsteeg. Lie contributie werd onveranderd vast gesteld. In een korte toespraak wees de rloog- eerw. heer lrieken Rooyackers op het nut en het doel der organisatie. 1 egen ge achtergrond van een goede en economische bedrijfsvoering hield de heer van Roosmalen een zeer interes sante lezing over de „mechanisatie m de tuinbouw". VOLLEYBAL. Wilhelmina 1 speelae zondag in de tuinzaal van het stadion „de Viiert e—i cuuipetibewedstr.jd tegen uavoo wasten uit boxtel. iweze weustrijd weid met zu door Wilheimina gewonnen. L>oor Oiiistandigneckii kon de wed strijd tegun L>avob n niet doorgaan. Uok U/ver Ready l int V lijmen w^n met 2—0 van riavob il, waardoor de stand aan de kop ongewijzigd tee.t. L>e standen lijst is nu als volgt V.D. Wilbeuaiua Eve r Ready I tiavob 11 Liavab gasten Ever Ready il V.C.V. II 6 10 11 2 6 10 10 3 4 0 4 5 6 4 4 9 5 2 3 8 5 2 3 8 BILJARTEN. Ter gelegenheid van het 15-jarig be staan van u.V.R. wordt heden door de biljartbond lorunenirishout een biljart- tournooi gehouoen. Er woidcn tussen de 'deeinemjende clubs twee ronuen ge speeld en de stand na de eerste ronde is ais volgt pt. car. 4 4 4 4 L. 4 4 4 4 v. 3 1 1 3 4 Kuijpers 8 600 6 561 2 462 0 454 EEBC, K. v. d. Hoven 391 382 341 317 Broekhoven D V Pulles EEBC 31 355 338 330 270 2,90; 304 311 256 246 Balkom BVNV le klas EEBC I Steeds Hoger I Prins Bernhard I Nooit Eedacht I Hoogste gem. 21,14. Hoogste serie Steeds Hoger 62. 2e klas: DVP I P. Klerkx EEBC II OOO I EM M I Hoogste gem.-M. P 5,88; hoogste serie H. 3e klas DVP II P. Klerks 4 3 1 Buiten Verw. I 4 2 2' M. v. Hulten I 4 2 2' EEBC III 4 13 1 Hoogste gem. J. Klerkx DVP hoogste serie C. Pulles EEEC 20. 4e klas DVP 111 P. Klerkx 4 3 1* BVNV I 4 2 2 Buiten Verw. 4 2 2' DVP II M v Hulten 4 Hoogste gem. Chr. 2,42; hoogste serie Chr. v. Balkom 14. 5e klas; EMM II 4 4 8 240 Nooit gedacht II 4 3 1 6 233 EEBC IV 4 1 3 2 228 BVNV II 4—4 0 146 Hoogste gem. M. v. Ravenstem EMM 1,94; hoogste serie A Kolmans EEBC en P. v. d. Sanden EMM beiden 17. K, V. P. De K.V.P. afdeling Drun'en hield j.l. Maandagavond een propagandisten-bij eenkomst. In de maand Februari zal be gonnen worden met het innen der con tributie voor het jaar 1956. Daarbij zal men ook nog eens een intensieve leden- wervingsactie houden. 1956 zal voor de KVP een belangrijk jaar zijn en met het oog hierop zullen de propagandisten in deze maand nog eens extra hun best doen. Doet U ook zo. ZOND A G-ARTSENDIENST. Dr. v. d. Wouw. DE LANGSTRAAT. De tuinbouwbond van de N.C.B. De Langstraat hield in Hotel Vissers haar jaarvergadering. Hierbij waren aanwezig Deken Rnovackers en de directeur der veilinq De Langstraat 4e h-er Niissen. In ziin ooeningswoord heerie de voor zitter de heer Fr. v. d. Wiel alle har telijk welkom. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Vlijmen op Vrijdag 3 Fe bruari 1956 des n.m. 7 uur (precies) ten raadhuize der gemeente. Te behandelen onderwerpen 1. Ingekomfen stukken. 2. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om van G. van Bokhoven, a'hier voor de tijd van 1 jaar (1 jan. 1956—1 jan. 1957) ondershands te hu ren een strook grond, bestemd voor voetpad. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van de nood woning, plaatselijk gemerkt Korte Hei- stra,»t no. 21 van de Staat der Neder landen. 4. Voorstel van Burg-meester en Wethouders tot verkoop van een per ceel bouwterrein ter grootte van pl.m. 1087 m2, gedeelten van de oercelen ka dastraal bekend gemeente Vlijmen Sec tie H. n»s; 104. 110, 1379 en 2842 aan de N.V. SchroeV-n te et eri j te Drunen voor de som van. f 7609. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het garanderen van ren te en aflossing van een door een inqe- I zetene dezer gemeente met de Boeren-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5