HAARSTEEG HEUSDEN SPRANG GAPELLE WASPIK RAAMSDONK eesh* filmjournaal. Vrijdagavondmarkt DE ECHO VAk HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956 Muziek, zang en toneel ten bate van de t-b.c.-bestrijding. Zaterdag 4 en Zondag 5 Febr. a.s. zullen de Eerste Waspikse Mandolineclub EWMC en de zin gende cowboys in samenwerking met De Pamaco's in de zaal van Hotel v. lersel te Waspik een ge varieerd programma geven van muziek, zang en toneel. De baten zijn voor de drie ver enigingen, welke zich ten doei stellen de tbc te bestrijden, t.w. Herwonnen Levenskracht, San tos en Draagt Elkanders Lasten. Het programma is aantrekke lijk en het is voor een goed doel; alle reden om zich hiér een de zer avonden te komen vermeien. Entrée 1.per persoon. Aan vang 7.30 uur. Gekozen. Tot secretaris van de Katho lieke Onderwijzersbond bisdom Den Bosch Kring Waalwijk Heusden is gekozen de heer C. A. M. van Dongen, onderwijzer a. d. R.K. Jongensschool alhier. Programma concert Polymnia. Zaterdag- en Zondagavond a.s. zal, zoals wij reeds meidden, de Gem. Zangver. Polymnia alhier in café G. v. Iersel (t.o. het stati on) een groot vocaal concert ge ven. Aanvang kwart voor acht. Onder leiding van de heer C. v. Iersel en met pianobegeleiding van mej. Fini Coesmans zal een programma van 18 nummers uit gevoerd worden. Toneeluitvoering Goudstad. De toneeluitvoering, die de Goudse Toneelvereniging Goud stad Zondagavond onder auspi ciën van de Kon. Harmonie V. en V. in de zaal van Hotel Van Iersel heeft gegeven, is een groot succes geworden. Opgevoerd werd het blijspel „De Grote Zwarte Poes". Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van de raad der gemeente Raamsdonk ou Vrijdag 3 Febr. 1956, des n.rn. om half acht. Agenda 1. Ingekomen stukken en me dedelingen. 2. Voorstel met ontwerpbesluit tot 2e wijziging van de Salaris verordening 19o5. 3. Voorstel met ontwerp-besluit tot le wijziging van de Inter communale IZA-regeling Noord- Brabant met ingang van 1 Janu ari 1956. 4. Verzoekschrift van hel be stuur der R.K. Meisjesschool voor uitgebreid lager onderwijs te Raamsdonksveer, om beschik baarstelling van gelden voor de aanschaffing van schoolmeube- len en voor de inrichting van 't spreekkamertje met voorstel en ontwerp-besluit om de gevraag de medewerking te verlenen. 5. Voorstel met ontwerp-be sluit tot: a. overdracht in volle en vrije eigendom van de Woningbouw vereniging Volksbelang, Raams donksveer, van: 1. de grond, waarop 5 Noorse woningen, 3 enkele Zweedse wo ningen en 1 dubbele Zweedse wo ning gebouwd zijn; 2. de bovenbouw van de on der 1 bedoelde woningen. b. de verstrekking van een grond- en bouwvoorschot van de Woningbouwver. Volksbelang ten behoeve van de bouw van de onder a bedoelde woningen. 6. Voorstel mét ontwerp-be- sluiten tot: a. de aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van een zwembad nabij de z.g. Ganzewiel aan de Julianalaan; b. verhoging van het beschik baar gestelde crediet voor de aanleg van een zwembad. 7. Voorstel met ontwerp-be sluit tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Ne derlandse Spoorwegen inzake de aanleg van een spoorwegover gang in het verlengde van de Raadhuisstraat. 8. Voorstel met ontwerp-be sluit tot het nemen van een prin cipebesluit tot het oprichten van een Naamloze Vennootschap voor gasvoorziening van de ge meente Oosterhput en omgeving. 9. Nota van aanmerkingen van Gedeputeerde Staten op de ge meentebegroting 1956 met ont- werp-antwoord en ontwerp-be sluit tot wijziging van deze be groting. 10. Üntwefp-besluiten tot wij ziging van de gemeentebegroting 1955 en 1956. ZONDAGSDIENST. Zondag 5 Februari 1956. Arts: Dr. van Daal. Apotheek: Geers. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 5 Februari 1956. 10 uur: Ds. L. Schellevis. Bediening H. Doop. CHR.-HIST. KIESVERENIGING „NEDERLAND EN ORANJE". Donderdagavond 9 Februari a.s. komt bovengenoemde kies vereniging in ledenvergadering bijeen in het gebouw voor chr. belangen. Op de agenda staat o.a. vermeld de bespreking van de caiididatgn voor het lidmaat schap van de 2e Kamer der Sta ten Generaal. De groepsvergade ring waarin hierover definitief beslist wordt, is bepaald op 18 Februari a.s. te Breda. Een ver der punt van behandeling is de te voeren propaganda voor de komende verkiezingen en de fi nanciering er van. TE WAALWIJK STOPZETTING GASVOORZIE NING AAN SCHOLEN. Burgemeester en Wethouders hebben aan de besturen van scholen een schrijven gericht, waarin wordt medegedeeld, dat zij zich tot hun spijt genoodzaakt zien de gasafgifte aan scholen tot nader bericht geheel stop te zetten. Een en ander is het ge volg van de abnormaal grote gasafname door de aangeslotenen in verband met de strenge kou de, doch ook van een storing in het machinepark der Staatsmij nen. SPREEKUUR INSPECTEUR LO. j Het gewone spreekuur op 8 j Februari vervalt en wordt ge- j houden op 15 Febr. a.s. Het volgende spreekuur zal 1 dan gehouden worden op de 4e Woensdag van de maand, op 22 Februari. St. Nicolaas-actie-comité. Tot besluit van de door het actie-comité gevoerde St. Nico- laas-actie zijn alle leden van de R.K. Middenstandsver. afdeling Waalwijk uitgenodigd voor de gebruikelijke feestavond, welke gegeven zal worden op Zaterdag 4 F'ebr. a.s. des avonds om 8.30 uur in zaal Thalia alhier. De Tempo Boys zullen hun medewerking verlenen en er zal een verloting worden gehouden. G. S. W.-WERKPLAATS. Schoendozen maken. Onlangs hebben wij in dit blad melding gemaakt van de GSW werkplaats van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te 's Bosch, aan het Laageinde al hier. De directeur van genoemde dienst heeft zich met een schrij ven tot de plaatselijke industrie gewend om te vragen wat een voudige werkzaamheden uit hun fabrieken uit te besteden bij ge noemde GSW werkplaats. Als voorbeeld van dergelijke werkzaamheden zouden wij mo gen noemen het maken van schoendozen. Dit wordt momen teel in 's-Bosch zelf ook reeds voorbereid. Een schoenfabrikant uit Oisterwijk zal het carton naar de Bossche werkplaats zen den en heeft daar een niet-ma- chientje opgesteld. De dozen worden daar gevouwen en geniet en van een etiket voorzien; ie dere week ontvangt de werk meester van de schoenfabriek 'n opgaaf welke soorten etiketten er geplakt moeten worden en aan het einde der week staat de op gegeven hoeveelheid bij de fa briek. Kan dat in Waalwijk ook? Het vervoer behoeft geen pro bleem te vormen. En de kosten? Precies gelijk aan die, die de schoenfabrikant aan eigen ge schikt personeel, zo hij dit al heeft, ook moet betalen, maar alles per stuk berekend. DIERENBESCHERMING VOOR WAALWIJK EN OMSTREKEN verzoekt dringend aan eigenaars die nog vee buiten hebben, dit ten spoedigste binnen te halen en niet in de kou aan hun lot over te laten. Geef al uw huis dieren en vooral de kettinghond een warm plaatsje binnen.' BURGERLIJKE STAND. Geboorten Antonius H M zv P H Elings. Kreté Jaap W zv A H Sijswer- da-Scholten Cornelia J P d\ C J P Vugts-van Beek te Spran- Capelle Cornelia W M dv T v Wjjk-Verhoe ven Antonius W C zv C J A Appels-Pullens Jo zef MLzvLJ J Bijnen-v Helden. Overlijden Johanna Braat, 83 jaar wedu we achtereenvolgens van J van Loon en H Schouten Dina W Grootenboer,, 70 jaar, weduwe an J erhagen te Loonópzand I etius Laros, 78 jaar, weduw naar achtereenvolgens van C Kroot en A W vari Dongen te Loonopzand. Huwelijksaangiften AAGJ?emie£2 jaar te Udenhout hier^ V£m alkom' 54 Jaar al- Huwelijken Litzroth 23 jaar en P M Huiten 25 jaar? bjidê/al- r r t~ L r'"1 a'1 32 jaar en L C van Oostrum 30 jaar bei den alhier J van der Geld 31 jaar te Vlijmen en J J Klerx 34 jaar alhier. Ingekomen „en A JtVr11 Vli,et van Nijme- gVr i ^aspels van Eethen mV Kolodziej van Pirmasens iu,, G Gordijn van 's-Ha- 8 v7rt"kMkeenU:Se p> 'LEnL1fenninx naar Dussen E M Pullens naar Oegstgeest dam uu Bladel liaar Kotter- v? 5 TT H Bonis naar Tilburg H Driessen naar 's-Hage. Ons Weekend-koopje gebxkstel a'8 HET geschenkenhuis. LUXOR. „TERUGKEER ONMOGELIJK". Van Vrijdag tot en met Zondag brengt Luxor met „Terugkeer onmogelijk" een film, die een he laas al te actueel tijdsbeeld te zien geeft. Het is liet verhaal van bet Europa van vandaag, geteis terd en verscheurd, ditmaal niet door een oorlog, maar door een botsing van ideologieën, die wel nergens een modus schijnen te kunnen vinden voor een geza menlijke. constructieve arbeid in het belang van de mensheid. Dit filmverhaal geeft ons de mens, vechtend op de grens van twee werelden, levend tussen vrijheid en onderdrukking en tastend naar een uitweg uit een duister waarin hij een licht ontsteken wil. Bij de bezetting van Berlijn vindt een Russische kapitein een angstig meisje. Hij brengt haar naar huis en laat haar wat etens waar brengen. Jaren later, als de kapitein weer in Berlijn komt, wil hij het meisje opzoeken, om dat zij een grote indruk op hem heeft gemaakt eti nooit helemaal uit zijn gedachten is eeweest. Hij vindt haar tenslotte als secreta resse van een majoor van de ge heime politie. Dit geeft de ex- kapitein een schok en ondanks haar verzoek kan hij toch geen begrip opbrengen voor haar po sitie. als hij later een collega die naar West-Berliin wil vluch ten, een geheim adres opgeeft, schaart hij zich daarmee aan de zijde van de „landverraders". De collega wordt door de politie aangehouden en pleegt dan zelf moord. Het meisje neemt dan 'n besluit en waarschuwt de ex-ka- pitein, dat men heen zoekt Zij vluchten samen naar West-Ber- •|I?.,.maar de ai'm der geheime politie is lang en genadeloos. 1 oegang boven 18 jaar. iiiib. „SERVUS WlEN". JJet oude Wenen herleeft in de ze charmante film. Het is ro mance met vrolijkheid, bekoor lijke operette-wijsjes, meeslepen de walsen, een flinke dosis liefde ot wat daar voor door gaat. Een plakboek uit de oude keizerstad van 1912, dat velen misschien vertederd zal doen uitroepen „Ach ja, toenen dus een Beetje weemoedig stemt. Voor degenen, die genoeg hebben van al die moord en doodslag en hu- welijken-met-de-verkeerde, een avond genoeglijk amusement. Op Maandag en Woensdag, Toegang boven 18 jaar. MUSIS SACRUM. „A C EN DE MUMMIE." \Vm van kolder en van mum mies houdt, kan zich van Vrij dag tot en met Zondag daaraan te goed doen, want het duo Ao- bott Costeilo trekken ditmaal de woestijn in, waar zij in een of andere tempel hun clownerie ten toon spreiden. Het gaat om een sleutel, die ergens in een sarco- phaag verborgen moet zitten en die moet leiden naar emmers vol goud en juwelen. Maar er zijn natuurlijk heel wat kapers op de kust, louche mannen en dames met een twijfelachtige charme. Op de duur zit het hele doek vol met mummies en dan weet nie mand meer wie wie is, hetgeen tot klappen en achtervolgingen aanleiding geeft. Het eind van 't liedje is, dat de tempel vernie tigd wordt en in de plaats een nachtclub verrijst. Echt Holly- woods dus. Toegang 14 jaar. leenbank te Nieuwkuijk te sluiten geld lening ten behoeve van de bouw van een woning. 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om hen te- machtigen tot het garanderen van rente en aflossing van hypothecaire geldleningen door der den ten behoeve van de woningbouw aa nte gaan bij de plaatselijke Boeren leenbanken. 7. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot toekenning van een ver goeding -aan een ingezetene dezer ge meente in de reiskosten van één zijner kinderen, die de B.L.O. school te 's-Her togenbösch bezoekt. 8. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot a. indiening van een verzoek om toe passing van artikel 55 quater der Lager Onderwijswet 1920 ten aanzien van ide openbare lagere school over het jaar 1956; b. vaststelling van het bedrag per leerling beschikbaar te stellen wegens exploitatievergoeding respectievelijk v. h. gewoon en voortgezet gewoon lager on derwijs voor het jaar 1956 aan de bij zondere scholen.' 9. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van voor schotten aan de besturen van de bijzon dere lagere scholen op de exploitatie vergoeding ingevolge artikel 101 der L. O. wet 1920 voor het jaar 1956. 10. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van voor schotten voor het jaar 1956 ingevolge art. 101 bis der L.O. wet 1920 (vak onderwijs) aan de besturen der bijzon dere lagere meisjesscholen in deze' ge meente. 11Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de kin dertoelageverordening. 12. Voorstel van Burgemeester en Wethouders a. tot vaststelling van een nieuwe bezoldiging-sregeling voor het personeel in dienst dezer geméente; b. tot wijziging van het Invoerings- besluit Algemeen Ambtenarenreglement, vastgesteld bij raadsbesluit van 2 april 1954. 13. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de ver ordening op de heffing en invordering van een straatbelasting in de gemeente Vlijmen. 14. Voorstel van Burgemeester en Wethoudérs tot beschikbaarstelling van een crediet ten behoeve van de aan schaffing van een lichtaggregaat c.s. tien behoeve van de brandweer. 15. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot opheffing van de ge meenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht en het behar tigen van gemeente-werken (Technische Dienst „Boven Langstraat c.a.). 16. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot reorganisatie van de gemeentelijke reinigingsdienst. 17. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot: a. goedkeuring van de begroting van de gemeentelijke instelling voor maat schappelijke zorg voor 1956; b. vaststelling van de begrotingen van het woning- en gasbedrijf en van de gemeente, allen voor 1956. 18. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot benoeming van een lid in het bestuur van de Gemeentelijke In stelling voor Maatschappelijke zorg we gens periodieke aftreding van de heer J. Vorstenbosch. 19. Opgaaf van- Notaris Huijbregts inzake uitslag van de op 23 januari 1956 te zijnen kantore plaats gevonden in schrijving voor het jachtrecht op de ten noorden van het kanaal 's-Hertogén- bosdhDrongelen gelegen gemeente gronden met daarbij behorend schrijven van A. W. van Dommelen, alhier. DE ZWALUW. Zaterdag 4 Febr. maandvergadering van de Postduiverver. De Zwaluw in café van den Hout (de Braai). Zeer be langrijke agenda. Uitreikingen, verloting van bonnen voor jonge duif en voor eie ren van de grootste kampioen van Ne derland, een bon zelfs van de grote win naar van de grote St. Vincentvlucht. Verder aanstellen klokkenstellers, klokkenlichters, inkorvers enz. Wederom staat een nieuw lid op het programma. De loten voorverkoop in verband met 't 40-jarig bestaan zijn ge reed en worden aan de leden uitgereikt voor de verkoop; verder nog meer be langrijke punten. KRUISBOOGGEZELSCHAP ROZENJACHT. Zondag 5 Febr. maandvergadering van Rozenjacht in café A. van Vugt. Zeer belangrijke agenda; trouwe opkomst ver wacht. i BILJART- EN BARAK-CONCOURS. In café Toonkunst van de heer van Buul wordt Zaterdag en Zondag de wedstrijd voortgezet. Wederom grote dagprijzen. BRAND. Woensdagmiddag ongeveer kwart over twaalf loeide de sirene; er was brand uit gebroken in de Mandenfabriek van Ge broeders Verboord. Gelukkig werd het vuur spoedig waargenomen, daar toen nog een grote ramp kon worden voor komen; een opslagolaats brandde geheel uit. Door krachtdacTig ingrijpen kan uit breiding van de brand worden voorko- UITVOERING. In café M. Achten gaf Zondagavond de toneelvereniging Kunst en Genoegen nogmaals een reprise van het prachtige toneelstuk in drie bedrijven: Die brave mijnheer Pot. Evenals de vorige kerten was ook nu weer de vertolking perfect en een volle zaal heeft weer met volle teugen genoten van de humoristische in houd van dit blijspel. Aan het einde van ieder bedrijf en bij open doek viel de acteurs en actrices dan ook telkens een hartelijk en welverdiend applaus ten deel. De heer Jan Siegers dankte na af loop allen die aan 't welslagen van deze uitvoering hun medewerking hadden verleend. RADIO. Zaterdagmorgen van 19,30 tot 11 uur zal er door de KRO via de aether in het programma „Ben je al zestig" een klank beeld worden uitgezonden over Haar steeg. Beschouwingen zullen worden ge geven over de tijd van rond de eeuw- wisseling over onderwijs, industrie en volksgebruiken. DECLAMATIE-AVOND. Als de belangstelling voor culturele uitingén een graadmeter kan worden ge noemd voor de beschaving van een streek, dan kan de Culturele Vereniging Onsenoort zich gelukkig prijzen die ne- langsteiling bij veten gewekt te hebben. iviet vreugde en dankbaarheid kan zij derhalve constateren dat de culturele avonden die ze organiseert, meer en meer in de belangstelling komen te staan. De mens is maar een beperkt wezen, maar wil 'hij rijker lev'en, dan zal hij ook in teresse moeten hebben voor alle andere menselijke waarde en belangstelling voor het werk en streven van anderen. Hij moet een open oog hebben voor het mooie van het leven en het is heilzaam voor geest en gemoed als hij zijn liet hebbenjen heeft en beoefent. De culturele vereniging, die hierin de hoger reikende mens de helpende hand wil bieden, ziet haar werk ruimschoots beloond; was de belangstelling voor de reeds gehouden culturele avonden groot, ze overtrof alle verwachtingen toen Zondagavond j.l. een declamatieavond voor de eigen leden op 't programma stond. De aula van het klooster ilvia- riënkroon was tot in de uiterste hoeken bezet, toén Pater Arnoldus, na met de Chr .groet te hebben geopend, allen wei- kom heette en de deelnemers aan de de clamatie-avond veel succes toewenste. Spreker benadrukte nog eens, dat de le- oén er geen wedstrijd in moeten zien, maar dat er een jury aanwezig was om het gebodene te beoordelen en de beste krachten werdén dan vanzeii het hoogst geplaatst. De jury die bestond uit de heren van Hoek en v. d. Meijden met echtgenote, was zeer critisch en ze was dit, naar ze zeide, om de deelnemers op de fouten te kunnen wijzen, dit in 't belang van henzelf. Haar oordeel was, dat het ge bodene op een zeer hoog peil stond en de onderwerpen getuigden van persoon lijke smaak. Zowel de_ heer v. d. Meijden als de heer v. Hoek gav'en na afloop een uitge breide beschouwing over hetgeen was gepresteerd. i Achtereenvolgens verschenen op het podium: Kees van Huiten met Phyramus en Thisbe; Siena Buis met Voorjaar; Rietje Robben reclameerde over Kindeke van de daad; onze dorpsgenote Nel van Beurden had als onderwerp de Ballade de tout mon coeur; Frans v. d. Brand uit Nieuwkuijk kwam met De vrouw van de Herbergier; Riet van Mierlo met De Kinderkruistocht; De Priester was 't onderwerp van Ria Ploegmakers; Annie Mommersteeg droeg voor De Bruid; Ik denk aan U in Nazareth, werd gedecla meerd door onze dorpsgenote Lena van Beurden; onze dorpsgenoot Max van der Pol wekte menige lachspier op met z n verhaal over Verrukkelijke Opgra- "vingen; Maria te CaniTe, declameerde mevr. van Engelen-van den Wijenberg; Piet v. d. Brand vergaste allen op de Ballade van de Kastanje; Jeanne van den Besselaar had veel succes met Egidius waer bestu bleven; Het stille huisje was de titel van de voordracht van Annie Robben; St. Hubertus was het onder werp, waarover Theo yèn Mierlo decla meerde; Nelly van Herpt verscheen op het podium met de voordracht Moeder. Het daverend applaus dat mej. Riek Robben uit Drunen na haar declamatie over „The greatest show you ever saw" in ontvangst mocht nemen, was al een bewijs dat zij en niemand anders ruim schoots als eerste stond geklasseerd. De wijze, hoe en waarop zij dit onderwerp, geschreven door de tekstdichter Michiel van der Pas, ten tonele bracht, dwong ieders bewondering af; ook de jury was dezelfde mening toegedaan en kende haar de eerste prijs toe. Op verzoek van de aanwezigen be trad mej. Robben nogmaals het podium om haar onderwerp nog eens te decla meren. „Ex ore infantium" werd voorgedra gen door Annie Knippels, gevolgd door Annie Moonen met het Lied op de on nozele kinderen. Mevr. T. Eekels-Robben sloot de rij met De Vedelaar. Het was een zeer hoogstaande culturele avond. FELLE UITSLAANDE BRAND. Dinsdagavond j.l. heeft een felle uit slaande brand gewoed in de aardappel opslagplaats van dhr. Nieuwkoop aan de Putterstraat alhier. Was reeds eerder in de avond alarm gemaakt voor ditzelf de gebouw, waarbij bij een onderzoek door de Heusdense vrijwillige brand weer geen vuurhaard te bespeuren viel, omstreeks half tien sloegen eensklaps de vlammen door het dak naar buiten. Aangewakkerd door een stormachtige N.O. wind, spreidde het vuur zich spoe dig over het gehele gebouw uit, hetwelk geheel gevuld was met zakken aardap pelen, waarover stro was uitgespreid. De Heusdense brandweer welke spoe dig, ter plaatse was, kon alleen tegen de ze vuurzee niets meer uitrichten; met de daarom gealarmeerde Bossche brand weer, welke ook spoedig met twee wa gens arr-iveerde, werd de strijd tegen het vuur aangevangen en wist men de twee woonhuizen, welke aan deze op slagplaats zijn aangebouwd, te behou den. De brandweermannen hadden het vanwege de strenge vorst zeer zwaar te verdurten, verschillenden hunner werden door de bittere koude bevangen en moesten in omliggende huizen op ver haal komen. De neveltankwagen van de Bossche brandweer, welke een groot aandeel in het blussingswerk verrichtte, moest na anderhalf uur de strijd staken, daar het water in de tank bevroor. Een defect, aan de verwarming is de vermoedelijke oorzaak van deze brand. De schade is zeer aanzienlijk, vooral daar dit gebouw, het voormalige chigo- reifabriek, in de afgelopen zomer tot op slagplaats voor aardappelen was inge richt. AMBTSJUBILEUM. A.s. Zaterdag 4 Februari hoopt de heer P. J. Fejjneman, wachtmeester der Rijkspolitie alhier, dag te herdenken, dat hij vóór 25 jaar in dienst kwam bij de politie. TONEELVERENIGING „GEZELLIGHEID" BESTAAT 10 JAAR. 'Op 15 Augustus 1945 werd op initia tief van wijlen de heer P. Schiedon al hier de dilettantenveréniging „Gezellig heid" opgericht. Begrijpelijkerwijze waren er in het begin diverse moeilijkheden, maar door goede samenwerking van bestuur en leden alsmede door de medewerking en steun van de Weled. Zeergel. Heer Dr. Win kelman (die reeds vanaf de oprichting beschermheer der vereniging is)werden die moeilijkhden overwonnen. Tijdens haar bestaan heeft de vereni ging reeds een 20-tal stükkén opgevoerd Ook trad Gezelligheid reeds enkele malen op voor de vereniging Het Groene Kruis. Voor de Oranjeverenigingen van Sprang en 's-Grevelduin-Capelle werd een openluchtspel opgevoerd. In -1953 gaf de vereniging een uitvoe ring ten bate van -het Nationaal Ram penfonds. In 1954 werd door de Chr. Besturen bond Sprang-Capelle aan de vereniging verzocht om het C.N.V.-propagandaspel „Vuur op Aarde" op te voeren. Dit ver zoek werd door de vereniging ingewil ligd en zij kwam met dit spel een drie tal malen voor het voetlicht in Sprang, en voorts nog in Andel en Fijnaart en oogstte met de opvoering een zeer groot succes. Hieruit mag men wel afleiden dat de vereniging reeds alom bekendheid heeft verworven. Het is zeker op z'n plaat s hier nog eens te memoreren dat de vereni ging in de heer P.. Schiedon, een trouw lid, tevens voorzitter, en een harde wer ker verloor toen deze in 1954 door de dood aan de vereniging werd ontnomen. Vermeldenswaardig is verder nog dat de heren L. de Jong en M. Hulst het décor gedurende al die jarén op uitste kende wijze hebben verzorgd. Ter gelegenheid van haar tn a-jarig bestaan geeft de vereniging op 4 en 11 Februari aan staande een jubileum-uit voering in de zaal van de Chr. Volks bond te Sprang, met het bekende stuk: „In Pyama", geschreven door Fr. Ar nold en Ernst Bach, onder leiding van haar bekwame regisseur de heer C. Dek kers uit Waalwijk, die reeds lange tijd als regisseur aan de vereniging verbon den is en bij wie dit werk zeker in ver trouwde handen berust. Bestuur en leden van „Gezelligheid" hopen dat er voor deze uitvoeringen veel belangstelling zal bestaan en dat de be volking van Sprang-Capelle en omge ving van haar belngstelling blijk zal ge ven. Het bestuur van Gezelligheid bestaat thans uit: J. Haverhals, voorzitter; M. de Cloe, secretaris; 'Mevr. Versteeg-Her- man, pennnigmeesteresse; Jac. de Brou wer, alg. adjunct en T. v. d. Kolk, com missaris. „In Pyama" is een stuk dat de bezoe kers van het begin tot het eind zal doen lachen om zijn komische inhoud, terwijl de acteurs en actrices, waarvan meerde re hun sporen reeds hebben verdiénd, er ons borg voor staan dat de opvoering goed verzorgd zal zijn. CHRISTELIJK HISTORISCHE KIES VER. SPRANG-CAPELLE. De Christelijk Historische Kiesvereni ging voor Sprang-Capelle houdt a.s. Woensdagavond 8 Febr. in het gebouw van de Chr. Volksbond alhier haar jaar vergadering. Wij kunnen reeds mede delen dat hierop als spreker hoopt op te treden de Weled. heer D. V7. v. d. Put uit Zevenbergen. Men houde hiervoor de avond vrij. A,R. KIESVERENIGING. Op Donderdag 9 Februari a.s. des avonds half acht zal voor de A.R. Kies vereniging in het gebouw vn de Chr. Volksbond alhier als spreker optreden de Edelachtbare Heer J. Slot, burgemeester te Eethen, met het onderwerp: „Het grote Antwoord". STREMMING VERKEER. Als gevolg van de buitengewone weers- omstandighedén is aan het Capelse veer over de Nieuwe Maasmond de overtocht voor auto's niet mogelijk. NIET DOORGEGAAN. De spreekbeurt die Ds. P. van Galen uit Gorinchem j.l. Woensdagavond in de Ned. Herv. Kerk alhier op uitnodi ging van de diverse Herv. jeugd- en mannen verenigingen zou houden, is in verband met de heersende strenge koude niet doorgegaan. SCHAAKCLUB „DE VRIJE PION" BESTAAT TIEN JAAR. Op 31 Jan. 1.1. was het tien jaar ge leden, dat de schaakclub De Vrije Pion, die gevestigd is in Stationskoffiehuis Pruijssers, werd opgericht. Geheel juist is dit eigenlijk niet, daar reeds in 1938 een schaakclub werd opgericht door de heren L. Stin ten C. Quirijns. Tengevol- g van de oorlog werd deze club opge heven en op 31 Jan. namen dezelfde he ren met een viertal andere schaakvrien den het initiatief tot het opnieuw op richten van een schaakclub, nu, na de oorlogsjaren, „De Vrije Pion genoemd. Al spoedig bleek dat het initiatief van deze zes heren goed was geweest, want begonnen met zes leden hep het led'ental t eerste (reeds half voorbije) seizoten op tot 16 personen en in de volgende jaren steeg dit ledental geleidelijk tot onge veer 30 leden. Dit is zo gebleven en ca. 25 'heren schaakliefhebbers (dames zijn slechts een seizoen ten dan nog kort lid geweest) spelen regelmatig de competi ties, terwijl steeds op ongeveer vijf niet actieve leden kan worden gerekend. Het tijdens de eerste clubavond in '46 gekozen bestuur werd gevormd door de heren L. Stein en C. Quirijns. De heer Stein heeft de voorzittershamer reeds tien jaar gezwaaid en hij is op de laat ste ledenvergadering voor de elfde maal als zodanig herkozen. Inmiddels groeide met het ledental oók het bestuur. De heer S. Y. Oerlemans, die in 1947 bestuurs lid werd, is thans ook voor de tiende keer herkozen. Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter en vice-voor- zittér; secretaris is de heer H. Smith en penningmeester de heer Goedhart, terwijl - de heer H. Weistra als wedstrijdleider fungeert. Niet alleen het ledental ging vooruit. Ook de kwaliteit van het spel werd steeds beter. Begonnen werd met één team in de derde klasse van de N'.-Bra, Schaakbond-competitie en na felle, har de strijd werd een plaats in de tweede klasse veroverd. Nu speelt het eerste team al gedurende drie jaren in de eerste klasse, een unicum voor eten plattelands vereniging Een tweede team, dat inmid dels ook aan de Brabantse competitie deelnam, bracht het tot de tweede klasse, doch door buitengewone omstandigheden degradeerde di t team weer naar de der de klasse. Er is echter goede hoop dat dit jaar opnieuw de tweede klasse wordt bereikt. In de loop der jaren werd door meer dere leden deelgenomen aan schaaktour- nooien in en buiten Brabant en regelma tig met schitterend succes, te veel om hier op te noemten. Bij de andere Bra bantse verenigingen heeft „De Vrije Pion" dan ook een zeer goede naam en met heel wat clubs in de hele provincie worden vriendschappelijke betrekkingen onderhouden. Dinsdag 7 Febr. e.k. des avonds 8 u. zal de vereniging het heugelijk feit of ficieel herdenken in haar clublokaal, Sta tionskoffiehuis Pruijssers, waar vanaf de oprichting gastvrijheid wordt genoten en de wekelijkse oefenavondfen worden ge houden. mxLwm op Vrijdag 3 Februari a.s. NES TSC HALEN dlff- geslepen Duits porselein 13 dig. 12.95 heerlijk OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6