LOON-OP-ZAND Koopjes... die U warmte geven...! PIET KLERKX BERNDIJK ss S3 FEBRUARIde koudste maand .ofmëlcca^ anderhooq JAARLIJKSE HDUTVERKOPING Dienstmeisje WONINGRUiL ENKELE 60EDE HUIZES TE KOOP BRUIN LEREN JAS SCHAATSEN TE KOOP De Wellapor Haarsauna J. P. van Dam PRIMA TEHUIS Piet van Woensel DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956 konijnenhoudersclub. „DE GOUDEN VIJZEL" OPGEDRAGEN. Damessalon van Dam Permanent Wave (alle systemen), Watergolven, Knippen (alle modellen) Bespreekt U vroegtijdig Permanent Wave vanaf f 5.25 HUISH. ARTIKELEN EXTRA KOOPJES ZUIVER WOLLEN SHAWLS Mededeling Nr. 4 Handelsonderneming Fa. A. HOLTGREFE „DE BIEKORF" maar U zult er geen last van hebben als U WARME KLEDING van In onze DAMES- en HERENZAAK vindt U no® een ruime keus in verwarmende JACK'S - PANTALONS VESTEN - TRUIEN PULLOVERS - HANDSCHOENEN en WANTEN van dit jaar draagt. 20-50 12-45 KOOPA VOND-A TTRACTIEI By Iedere koper op Vrijdagavond ontvangt 'n cadeau! 1-05 en 41 ct. ALLEEN GROTESTRAAT 222-224 WAALWIJK „DE OVERLOPER". Tfier weer een product, dat de tcrriid tussen blanken en India- Len in beeld brengt. Er is dus L0f te over voor üloedige tate- i reien en wilde tochten over ri vieren en bergen. Het nare van Eet geval is, dat tussen 't groepje Wanne soldaten er zich een be vindt die niet wil zoals de ande I en willen en alsof dit nog niet genoeg is, komt er ook nog een longedame in het stuk voor 110e zij er komt en wat ze komt doen is ons telkens weer een raadsel op wie de hele club verliefd wordt. Dan hebben we de noppen natuurlnk helemaal aan het dansen. Enfin, het loopt allemaal nogal goed at. Maandag en Woensdag. Toegang 14 jaar. f KAk 8 tot elf over elf groot bal, waar na de Prins plechtig zal worden begraven, waarna de traditionele koffietafel met broodjes en kaas, waarbij ieder oprecht carnaval- vierder aanwezig behoort te zijn. De Kon. Harmonie „Sophia's Vereniging" garandeert iedere bezoeker een gezellig Carnaval, oj) een gepaste manier, waar de edele vriendschap hoogtij viert. Bal. Zondag a.s. heeft in de zaal van de heer B. Wijtvliet 'n groot bal plaats dat te half 8 aanvangt. De muzikale leiding berust bij Sophia's Klein Orkest. GESLAAGD, Voor het praktijk diploma Typiste van de Ned. R.K. Bond van „Groote" schrijvers „St. Genesius" slaagden te Tilburg de jonge dames R. van Riel en k. Hopman en de jongeheer J. Lips, op geleid door de eerw. Zuster Ancilla al hier. Enige liefhebbers van konijnen hebben i het initiatief genomen tot oprichting van een vereniging tot bevordering van de konijnensport.. Tot dat doel worden alle liefhebbers, zonder dat zij daartoe per- 1 soonlijk zijn uitgenodigd, verzocht op de vergadering, die tot dat doel gehouden wordt op Zaterdag 4 Februari in Gate De Sportwereld. Er zitten in Kaatsheuvel veel liefheb bers van de konijnensport. Als zij hun liefhebberij begrijpen en willen bevorde ren, dan komt er voor hen een gelegen heid om hierin samenwerking te vindien en deze kleindiersport te bevorderen. HET 75-JARIG BESTAAN VAN DE K. r. V De harmonie vervolgt daarna met het programma, waarvan voor de pauze de populaire ouverture van G. Verdi „La Forza del Destino" en de bevallige „Coppelia Ballet Suite" van Delibes in een arragenient van oud-directeur Bisse- link gegeven wordt. Na de pauze kregen we het „Ballet dTsoline" van A. Messager en „Madeli ne Polka" van Mathieu. We hebben genoten van het machtige klankgehalte van het corps; de zuivere stemming en de steeds groeiende tech niek. Verbaasd hebben we gestaan van Apotheker-Assistent. Gedipl. Opticien WIM MUSTERS Hoofdstraat 87 KAATSHEUVEL Wij schreven veertien dagen geleden in ons blad een artikeltje over het ont staan van de postduivensport in Kaats heuvel. Wij hebben met genoegen ver nomen, dat dit stukje geschiedenis de be langstelling heeft gehad van de vele postduivenliefhebbers uit Kaatsheuvel en omgeving, 't Was uitsluitend een uiting om de aandacht te wekken voor het zeldzame feest, dat onze K.P.V., die zo ontzettend veel deed voor de Chari- tas in zijn sport. Zondag 5 Febr. ga-at vieren. Een 75-jarig bestaan we mo gen het gerust een diamanten feest noe men blijft ook in het verenigingsle ven een zeldzaamheid, die niet aan de vergetelheid mag onttrokken worden. Daarom ook stelt de K.P.V. voor de belangstellenden de gelegenheid open daar blijk van te geven. Van 24 uur recipieert het bestuur van de K.P.V. in haar clublokaal in de Sportwereld bij de heer v. Ee-v. Ki menai in de Marktstraat. Voor de leden -met hunne huisgeno ten volgt op dezelfde dag een grote feestvergadering in de avond, waarbij het ensemble v. Engelen uit Waalwijk is geëngageerd, om de stemming te wekken. GELEGENHEID VOOR PENSION? Het toeristen-seizoen staat voor de deur. Kaatsheuvel is een toeristen-cen trum geworden, als het beste van Ne derland. Reeds nu kom'en aanvragen binnen voor pension gedurende het zo merseizoen. Kaatsheuvel beschikt nog niet over hotel-accomodatie van een om vang, die van betekenis is, waaruit volgt dat het particulier pension hier een kans maakt als nergens elders. Wie er niet van terugschrikt om zich daarop in te stellen krijgt in de naaste jaren e'en prachtgelegenheid tot een be hoorlijke bijverdienste. Het plaatselijk V.V.V. verneemt gaarne de adressten, die het voor pension door kan geven. Natuurlijk worden er eisen aan ge steld, daar het V.V.V. verantwoord moet zijn, doch deze eisen zijn niet zo gesteld, dat men daarvan behoeft terug te schrikken. De V.V.V.-secretaris, de heer J. Reijnen, Dr. v. Beurdenstr., geeft iedereen gaarne inlichtingen en geeft de ingekomen aanvragen gaarne door. APOLLO TEERT EN CONCERTEERT, 't Was zaterdag j.l. weer de jaarlijkse statiedag van Apollo. Steeds nog e'en evenement, vooral onder de ouderen, die deze dag zo gaarne de teerdag noe men. Traditioneel behoort daar de mu zikale rondwandeling bij, waaronder de nodige staties moeten worden bezocht. Dat er voor de muzikale rondwandeling belangstelling bestaat, nu daar een drum hand voorop marcheert, die alleen reeds voor de ogen waard is, dat men even zijn werk onderbreekt, is begrijpelijk, want er iets te horen en iets te zien, dat aantrekt. Vooral voor de jeugd blijft deze rondtocht een bekoring. Teruggekeerd in het Apollo-huis werd i de verdere avond doorgebracht onder t genot van een glaasje, een heerlijke kof fietafel en verdere geestelijke -genietin gen. Naast dit ledenfeést, kregen Maandag avond de begunstigers een verrassing in de Vorm van een heerlijk concert. Kapelmeester Molenschot had een zeer interessant programma vastgesteld en opende om goed acht uur met de mach tige Blankenburg mars „Deutsche Mars- perlen". Daarna nam de voorzitter, de heer A. Schalken even het woord, on de eerste plaats om een -hartelijk welkom uit te spreken, doch daarnaast ook aan de be gunstigers dank te brengen voor de ro yale steun van hen ontvangen. Zonder deze steun, aldu sde voorzitter, is het niet meer mogelijk een corns in stand te houden. Hij vertrouwt ook in de toe komst op deze medewerking te mogen blijven rekenen. Hij verzekert dat Apol lo daar zeer dankbaar voor zal zijn en deze dankbaarheid zal tonen, door zijn grootste krachten in te spannen om op de muzikale ladder nog steeds hoger te stijgen. Daarnaast ligt het in de bedoe ling jaralijks op een begunstigers-club avond deze we'doeners een heerlijk con cert aan te bieden. de muzikaliteit van de 11-jarige solist in het laatste nummer, de jongeheer H. v. d. Wouw, die op vaardige wijze de pi- collo solo vertolkte Mogen we deze jeugdige muzikant een aanwinst Voor t corps noemen, ook mogen we dat doen van de kleine capelle die onder leiding van hun directeur, de heer P. v. Dijk, liet horen dat deze jonge muzikanten de voetstappen drukken van de oude apol- listen en een te waarderen steun zullen vormen in het corps. Klein maar dapper" van Kappert en „In de Ardennen" van Bisselink waren de twee werkjes, waarmede de kleine capelle veel succes had. Tot slot kwam het Apollo-corps met de volledige drumband nog aan de beurt. „De Tambour maïtre" mars, een nieu we compositie van de nooit uitgeputte componist Bisselink, een fantasierijk werk waarin alle mogelijkheden van samen werking tussen harmonie en drumband verenigd zijn. 't Is e'en „Schlager", die voor een gevorderde drumband met een goed bezet korps, een dankbare aan winst, vooral voor een volksconcert zal blijken te zijn. AGENDA. Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater. 08/15. Toegang 18 jaar. Zaterdag 8 uur nam. Bal Mater Ama- bilisschool, zaal Jan van Dun. Zaterdag 8 uur nam. Vergadering op richting Konijnenclub Café De Sport- wereld. Zondag 2.30 uur nam. Voetbalwed strijd Desk—Vlissingen. Zondag 2—4 uur nam. Receptie Dui- venvereniging K.P.V. bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan, zaal v. Ee-Kimenai. Zondag 6 uur nam. Feestvergadering K.P.V. zaal De Sportwereld. Zondag 6 uur nam. en 8.30 uur nam. Apollo Theater: 08/15. Toegang 18 j. Maandag 8 uur nam. repetitie Harmo nie Apollo. Maandag K.J.M.V. Excursie Wijnhan del van Iersel Waspik. Het bouwen van een winkel-woonhuis voor rekening van de heer Nico Hessel-' mans in de Gasthuisstraat alhier, is on derhands opgedragen aan de annemers- firma Gebr. v. d. Hoven alhier. GESLAAGD. Voor het examen semi-arts aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde de heer J. A. M. Frederiks, alhier. BENOEMD. Tot docent in theorie en leraar piano aan de afdeling muziek van het Conser vatorium der R.K. Leergangen te Til burg is benoemd de heer Jos van Amels- voort alhier. ZONDAG-ARTSENDIENST KaatsheuvelLoon op Zand 5 februari: A. de Vries v. Rijckenvorselstraat 6 LOON OP ZAND Tel. 04166 - 250. Carnavalsfeest bij de Kon- Harm. „Sophia's Vereniging." Zondag 12 Febr. opent „So phia's Vereniging" de Carnavals feesten met een groot gecostu- meerd bal, dat 's avonds te half acht een aanvang neemt. Om 8 minuten over 8 zal de plechtige intocht plaats vinden van Prins Carnaval Kon. Harsoph I, met zijn groot gevolg. Bij de aankomst in de zaal der vereniging zal de Prins en zijn gevolg worden toegesproken door de voorzitter van de Kon. Harmonie, de heer v. d. Heuvel. De plechtige intocht, waarbij de bekende Hofkapel van de Prins voor een goede carnavalsstem ming zal zorg dragen, zal zeker niemand willen missen. Maandag 14 Februari wordt 't Carnavalsfeest voortgezet met een bal, dat eveneens om half 8 zal beginnen. Dinsdag 14 Februari van half BILJARTVER. POEDELVREES. Zaterdag jl. 28 Jan. hield de biljart- vereniging Poedelvrees in baar clublo kaal bij Wed. van Dinteren, baar jaar lijkse teerdag. Om half 7 waren alle le den met bun dames aanwezig en opende de voorzitter dhr. S. Susteren met toe- psselijke woorden deze avond. Er heer ste al spoedig een opgewekte stemming, di de hele-avond gehandhaafd bleef. Dat het -biljaren 'n zekere zelfbeheer sing is, ondervonden de dames, die ook het een en ander presteerden op het groene laken. t Was maar gced dat Poedelvrees een reserve stel biljartballen had; toch tenslotte ging de eerste prijs naar mej. Toos v. Kuik,terwijl de an dere dames ook in prijzen meedeelden. Bij de heren was de beer van Din teren de topscoorder en ging met de prachtige prijs aan de haal. Verder was de avond afwisselend met zang en voor drcht, vooral mevr. Laros en mevr. Zijl mans lieten de lachspieren van de leden we leens te hard werken. De hoofdprijs va» de loterij ging even eens naar mej. T. van Kuijk. Ben apart woord van lof en dank moet wel gebracht worden aan mevr. v Dinteren, die moeite nog tijd gespaard had voor de koffietafel en tractaties die er opgedient werden. Om 12 uur sloot de voorzitter deze onvergetelijke dag voor „Poedelvrees". PAROCHIEEL NIEUWS. Onze kapelaan te Berndijk de Wel- eerw, heer G. 'W. Swinkels, zal waar schijnlijk noq anderhalf jaar verpleegd moeten worden in het R.K. Sanatorium „St. Jozefheil" te Bakel, waar hij, zoals reeds bekend, enige tijd geleden is op genomen. HANDBAL. Handbalver. Desk Kaatsheuvel Uitslag van j.l. Zondag Dames-afd. Desk IKSB I 13 Beide heren-wedstrijden werden afge last. Standtenlijst heren v. d. R.K. Ned. Handbalbond, diocees Den Bosch RKHVW 5 4 0 1 Taxandria 4 3 0 1 DESK I 5 3 0 2 DOSL 3 10 2 DESK 2 5 10 4 Wedstrijdoroigt'amma Zondag 5 Febr. Heren: Desk I—Desk 2, aanvang 2 u. Scheidsrechter dhr. C. van Bragt. WEGENS OVERCOMPLEET pracht GOTISCH AMEUBLEMENT bestaande uit; dressoir, theemeubel, kloos tertafel en 4 stoelen, geheel handgebeeldhouwd, speciaal op fabriek gemaakt. Nieuw. Prijs 1600.—, nu voor 900. Adres te bevragen Bureau van dit blad. ten verzoeke van de Heren Timmermans te Waalwijk. Notaris M. F. M. VAN GURP te Waalwijk zal op Vasten avond Maandag, 13 Februari 1956 PUBLIEK VERKOPEN: ongeveer 60 kopen zware spar ren; ongeveer 60 kopen lichte sparren; ongeveer 12 kopen zwaar schaarhout; voorts boonstaken, ruiterhout, fruit stukken en zaaghout, Een en ander gelegen op Plantloon en Achterste Hoeve (het schaarhout in het Hoekje achter de tuin van de Eerw. Broeders), alles onder de ge meente Loon op Zand. De verkoping wordt gehouden in café „Galgenwiel" te Waal wijk van de heer Steenbergen en vangt aan om 10 uur pre cies. Bezichtiging vooraf is ge wenst, waarvoor zich te mel den bij: een der heren, M. Bertels, Plantloon 52, W. Klijn, Plantloon, of bij de Bos wachter W. v. Son. Betaling der kooppenningen uiterlijk 1 October 1956 ten kantore van genoemde Nota ris te Waalwijk, Stationsstraat 129; Giro 220147. GEVRAAGD liefst voor dag en nacht, met huiselijk verkeer- G, TIMMERMANS, Laageinde 16 WAALWIJK Burgerwoning met 56 aren grond. Wil ruilen tegen flink burger woonhuis. Briev-en onder no. 7484 Bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD te Waalwijk. Brieven aan Assurantiekantoor Bouman, 2e Zeine 30a, Waalwijk Halve prijs! KRUISSTEEK-GOBELIN - KELIM K) Drie prachtige albums. 8 kleurendrukmotieven voor kussens, bloemen, schilde rijen, lopers, dieren, ran den enz. enz. Fantastisch mooi. Een blijvend bezit! Prijs 4.15. NU VOOR TWEE GULDEN VIJFTIG D) Vijf PRACHTIGE HAAK- ALBUMS. Kleedjes, sprei- patronen, randen, kantjes, haakpatronen, prijs 4.35. NU VOOR TWEE GULDEN. B) Vier mooie Zwitserss BREIBOEKEN met Ned. tekst, enorm veel model len van iedereen in vier kleurendruk. Prijs 4.20. NU VOOR TWEE GULDEN. Alle drie collecties samen voor 5.50. Bestel vlug s.v.p. Betaling d. bijsl. in de brief, p postwissel of giro 240842. Rembours 45 ct. meer. A. en H. BRUIL, uitgevers, Doetinchem. TE KOOP en een paar Te bevragen Hoofdstraat 20 KAATSHEUVEL. een electrische wasmachine, geschikt voor grote gezins- was. Te bevragen Chr. Landbouwhuis- houdschool, Nieuwevaart Spranjf- Capelle, dagelijks, behalve 's Zater dags, tussen half negen 's morgens en half vijf 's avonds. bericht U dat ook zfl heeft aangeschaft Een revolutionaire ommekeer met dit apparaat in onze salons Dit waarborgt U steeds de beste behandeling in onze zaak U tot een bezoek uitnodigend, DAMES- EN HERENKAPPER Raadhuisstraat 157, Sprang-Capelle, Telefoon 04167-2359 DIERENBESCHERMING voor een jonge Mechelse her- j der en twee jonge zwarte hon- den, allen teefjes. Inlichtingen Secretariaat Markt 11 WAALWIJK - Tel. 2634. Grotestraat 325 WAALWIJK alleen voor de VRIJDAG-AVONDMARKT In onze dameszaak BADDOEKEN waarde 98 NU 88 ct. THEEDOEKEN waarde 69 NU 49 ct, In onze [herenzaak nog een kleine partij slechts 1.48 en 1.98 IETS OVER IJS VREUGDE EN IJSVERDRIET Het ziet er naar uit, dat er na deze zeer lage vriestemperaturen ijs zal zijn dan gewoonlijk. In de nacht van Dinsdag op Woensdag alleen al.had derf wij een klomp ijs in een emmer zitten van 30 cenLmeter dikte zonder een druppel water er onder. En hoe dikker het aanvriest, hoe langer het gewoonlijk berijdbaar zal blijven! WAAR KOOPT U SCHAATSEN EN TUIG? Schaatsen, zowel goedkopere als duurdere, zijn v^^^atseïziiringe" kwaliteitsbegrip. Een zaak als de onze, waarin bijna 50 paar schaatsen zijn g kocht en verkocht, weet daarvan mee te spreken! En er is bar veel kaonder het koren in de handel! Een goed schaatsijzer mag bij v. na eendeer ^izoenen niet kromgetrokken of gegolfd zijn of te hard of te zacht bij - verschillende een kwestie van het koolstofgehalte van het ijzer doch ook van ^"chille speciale moderne toevoegingen en zeer moderne bewerkingen vergeleken j vroeger. Gaat U zelf maar eens na, wat een schaatsijzer te verduren heeft met een gewicht van 50 tot 100 kilo op een paar vierkante eentimeters om over b 'ten en kringen draaien alleen op het randje van het ijzer maaimet te sp'rek De meeste schaatsen worden verpest met slijpenJ Dithanookmet and-^ le moet een goede slijper jaren vakbekwaamheid achter de rug h-bben, ook a voo™ een rechte sHiaats] maar ten 2e voorde moder ne tanJJcKaats, zool niet alleen hol, doch ook nog conisch toelopend is geslepen ^^erspeca schaatsenfabrikant ook. Het is beslist yerkeerd tijdens de ijs-penode gauw erge een paar botte schaatsen te laten verknoeien, m het bijzonder, wanneer kwaliteitsschaatsen zijn. WAT IS „TUIG"? r Dat is eauw gezegd! „Tuig" is „tuig"-tuig, dat wil zeggen „IJsverdriet"! Als U enige kilometers van huis bent, ergens op verstarde viakte en Uw nem o Uw hielband breekt, dan zegt U. „Tuig!" Doch dan moet U ondanks U het tmg met Tuig" aanspreekt, onverbiddelijk naar huis de pret voor een ander gaa door "ende Uwe is over! Zeg daarom: ,SEcht tuig" liever tegen ons kwaliteits- chroomgelooid tuig, het verschil in prijs is niet bijzonder groot en een ver oren 1JSWij staan voorau klaar, wij verlenen U service en wensen U veel ïjsvreugde en weinig ijsverdriet. (Meer dan 8000 artikelen) HOEK RAADHUISPLEIN WAALWIJK Telefoon 2351 (04160) Wollen Dekens extra kwaliteit 170 x 220 1-persoons Chenille - spreien hoog modern en uiterst practisch kreukherstellend 2-persoons vanaf 17-50 Unieke aanbieding WOLLEN DEKEN grote maat 170 x 220 15-5° Zware Molton Deken slechts 3-85 grote maat Nü 5-®0 Gewatteerde Deken dik gevuld met zuivere watten 16-45 extra grote maat voor 20-50 Wollen Slaapkamer kleedjes grote maat 6-^5 tweezijdig te gebruiken vanaf 9 -®5 w m Dubbel bouclé tapijt de ideale vaste vloerbedekking 100 breed 5-05 Bouclé Traploper 50 breed 1-50 70 breed Nü 2-00 Cocoskarpetten dicht geweven van de fijnste garens moderne dessins en kleuren vanaf 24- Prima Cocos 100 breed p. meter 3-00 Ruige matten ijzersterk vanaf 2-'® Overgordijnstof handweefstof solide kwaliteit mooie dessins 120 breed p. meter 2-^5 Magnifieke Siersprei satijn-damast kunstig geborduurd 2-persoons 22.— en 17-25 Glasgordijnen marquisette per meter nü slechts

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7