Waalwijkse en Langsiraatse Courant Algemene Berichten BIUARTEN KORFBALSPORT WIELRENNEN VOLLEY-BAL TAFELTENNIS T9e JAARGANG No. 9 „EIND VAN CONCESSIES" Indonesische delegatie wil slot- conferentie vóór Zaterdag. De Indinesische delegatie in Genève wenst de besprekingen met Nederland uiterlijk op Don derdag 2 Februiiri of uiterlijk Vrijdag 3 Febr. te besluiten. Dit heeft de Indonesische zaak gelastigde in Den Haag. de heer Kwee Dhie Hoo, regeringscom missaris voor Indonesische aan gelegenheden, mr. N. S. Blom, meegedeeld. Verwacht kan wor den dat de Indonesiche delegatie zal vertrekken, als aan dit ver zoek geen gevolg gegeven zal worden. De woordvoerder van het In donesische ministerie van bui tenlandse zaken zei vandaag in Djakarta dat „Indonesië aan het eind is gekomen van de conces sies, die het aan Nederland kan doen." VIJFTIEN MILLIOEN VOOR ONDERDAK AMBONEZEN. De huisvesting van de Ambo nezen in Nederland zal op groot scheepse wijze verbeterd worden. De minister van Maatschappelijk Werk, mr. F. van Thiel, heeft met zijn ambtgenoot van Finan ciën reeds overeenstemming be reikt over een crediet van 15 millioen gulden, dat besteed zal worden aan de totale modernise ring van het woonoord „Lunet ten" in Vught en de bouw, ver nieuwing of uitbreiding van zes andere woonoorden. „De Vosse- beld" in Winterswijk zal ver bouwd worden, evenals 't vroe gere opleidingskamp van de rijkspolitie te Nistelrode. Een nieuw woonoord wordt gebouwd in Vaassen (op de Ve in we). Men beschikt reeds over bouwgrond in Capelle aan de IJs- sel, Haarlem, Rotterdam, Moor drecht, Alphen en Sittard. MAN DOOR WAARSCHU WINGSSCHOT VAN POLITIE DOOGDESCHOTEN. Onenigheid bij een familie in de Haagse Renbaanstraat heeft Dinsdagochtend het leven gekost aan de schoonzoon van deze fa milie, de 32-jarige chauffeur P. J. de M. uit de Statenlaan. De M„ die zijn schoonvader met een mes bedreigde, werd getroffen door een waarschuwingsschot van een hoofdagent van de Haagse poli tie; hij was vrijwel op slag dood. 's-HERTOGENBOSCH ZOEKT NAAR EXPANSIE-RUIMTE. ])e burgemeester van 's"Herto- genbosch, mr. H. Loeft, heeft in i de gemeentraad mededeling ge daan, dat waarschijnlijk nog dit jaar een nieuw uitbreidingsplan „West" ter vaststelling aan de Raad zal worden aangeboden. De nieuwe uitbreiding omvat ongeveer 330 ha. In dit plan is o.a. een complex van ongeveer 150 ha. nieuw industrieterrein opgenomen met nieuwe haven- accomodatie. Het is de bedoeling om voorlopig 80 ha. van 't nieu we woongebied en van het nieu we industrieterrein bouwrijp te maken. De groei van de stad, aldus burgemeester Loeft, vraagt van zelf ook een snelle oplossing van de reeds jaren geleden door het college van Ged. Staten van N. Brabant aanhangig gemaakte grenswijziging. Binnen zeer korte tijd zal de gemeente 's-Hertogen- bosch naar de zijde van de ge meente Rosmalen en naar de zij de van de gemeenten Den Dun- gen en St. Michielsgestel moei lijkheden krijgen bij de verdere realisering van de bestaande uit breidingsplannen. Het betreft gronden, die eigen dom zijn van de gemeente 's Her togenbosch, doch die op het ge bied van de gemeenten Den Dun- gen en St. Michielsgestel liggen. Een grenswijziging met deze laatstgenoemde gemeente zou naar de mening van burgemees ter Loeft tot een eenvoudige cor rectie beperkt blijven, omdat in beginsel hierover tussen deze ge meenten overeenstemming be staat. Met de gemeente Rosmalen ligt de situatie anders, doch ook in deze richting is ter verdere verwezenlijking van het uitbrei dingsplan een grenswijziging noodzakelijk. Het destijds geïntroduceerde grenswijzigingsplan heeft vrijwel nog geen voortgang gekregen. Het college van B. en W. van 's-Hertogenbosch zal er dan ook bij de bevoegde instanties sterk op aandringen, aldus deelt het mede, om de noodzakelijke klei ne grenswijzigingen rondom Den Bosch niet te laten afhangen van een beslissing inzake het aan hangige en veel grotere plan, waarbij een groot aantal gemeen ten is betrokken en wat blijkbaar nog veel moeilijkheden oplevert. ve buit uit Breda mee te sleuren. Scheidsrechter is de heer A. J. Nieuwlaat uit Roosendaal. DESK 3Wilhelmina 3. Het zal voor de derde elftallers niet meevallen om succes te hoe ken tegen de mannen met prof allures. Dat wil nog niet zeggen dat zij zich zo maar zonder meer behoeven te laten afslachten. Ze hebben nog altijd voeten om te rug te trappen. En wie weet, zit er geen verrassing in. Scheidsrechter is de heer v. d. Velden uit Loonopzand. DESK 4RWB 4. Dit wTordt natuurlijk de zoveel ste overwinning van DESK 4 op de mannen uit Besoijen. Leider J. P. zal zijn mannen wel zo in de strijd aanmoedigen dat succes niet uit kan blijven. Scheidsrechter is de heer Vrij hoeven uit Waalwijk. VLIJMEN. Margriet 1Vlijm. Boys 1. Zondag speelt Vlijm. Boys 1 'n uitwedstrijd tegen Margriet 1 in Oss. In Vlijmen werd enkele we ken geleden van Margriet ge wonnen, maar Vlijmen had veel moeite om de overwinning te be halen. Daarom kan zeker op zware tegenstand gerekend wor den. Maar als met dezelfde wils kracht wordt gespeeld als Zon dag tegen Rhoda, kan gewonnen worden, maar dan moet van het begin tot het eind flink worden aangepakt. Dus Boys, doet Zon dag" allen uw best en brengt de puntjes mee naar Vlijmen en je mooie plaats blijft gehandhaafd. Boys, succes. Supporters die de reis willen meemaken, dienen zich vroegtijdig op te geven. KOT 2 14 60 Vriendenkring 1 14 57 Wij wensen de biljartver. KOT van harte proficiat met het be halen van het kampioenschap in deze zo boeiende competitie, wraarvoor de heer v. Erp als wed strijdleider bijzondere verdienste heeft. Biljartver. Vriendenkring. Stand in de onderlinge compe titie van de biljartvereniging Vriendenkring: gsp gw gl vrl pt. P. Picocrie 11 8 0 3 16 W. Buyks 11 7 1 3 15 Jac. M'eys 10 6 1 3 13 Jan Buyks 11 6 1 4 13 F. Oerlemans 9 5 0 4 10 P. Buyks 12 4 1 7 9 M. Verschure 6 3 0 3 6 P. Meys 12 3 0 9 6 Jan Verschure 10 1 2 7 4 R. W. B. Zaterdag 4 Februari zal RWB haar 48ste jaarfeest vieren. Ter gelegenheid hiervan zal in tegenstelling met andere jaren geen cabaretavond, doch een sportavond worden gehouden, wat ook meer in overeenstem ming is met een sportvereniging. De alom gepropageerde Sport- paradefilm 1955 zal voor de RWB-ers niet alleen interessant, maar hopelijk ook leerzaam zijn. Naast de knalwedstrijden Rus- land-Duitsland, Hongarije-Rus- land e.d., wordt er verder nog vertoond ijshockey, turnen, judo enz. (Abe'Lenstra in training), j Tijdens de pauze sportintelli- gentietest, waaraan iedereen kan deelnemen en waarvoor prijzen worden uitgeloofd. j Voor verdere bijzonderheden 1 verwijzen wij naar de advertentie J in dit blad. Bal na. De vooruitzichten voor de voetbalsport op Zondag 5 Febr. zijn niet erg gunstig. De vorstpe- riode zal zowel voor de amateurs j als de profvoetballers het spelen onmogelijk maken. Voor RWB is een thuiswed strijd tegen Zierikzee vastge steld. In het begin van de com petitie is RWB met een dikke overwinning uit het Zeeuwse stadje teruggekeerd, doch de laat ste wedstrijden heeft Zierikzee betere resultaten behaald; het zal voor RWB derhalve noodza kelijk zijn zich geheel te geven om de puntjes in eigen zak te steken. Aanvang half drie. RWB 2 gaat naar Uno Animo 2, aanvang 12 uur. Vertrek per fiets om 11 uur. RWB 3—Heusden 2, 12 uur. DESK 4—RWB 4, 12 uur. Ver trek 11.15 uur per fiets. DRUNEN. Indien Koning Winter het toe laat, zal er door de Drunense voetballers a.s. Zondag het vol gende programma moeten wor den afgewerkt. RKDVC 1 ontvangt Reusel Sport. Zoals bekend is dit op 't ogenblik de onbetwiste leider in deze afdeling. De wedstrijd in Reusel werd in de eerste helft van de competitie vrij vlot door RKDVC gewonnen. Na die tijd is Reusel echter stevig naar boven gekomen met bovengenoemd re sultaat. Het is nu dus zaak voor de DVC-ers om wederom een mooi resultaat te behalen. Dit zal zo eenvoudig niet zijn, temeer nog daar naar alle waarschijn lijkheid de militairen niet alle maal ter beschikking zijn. RKDVC 2 is vrij. RKDVC 3 ontvangt Baardwijk 2 en zal alle moeite moeten doen om tot succes te komen, wat in tussen dringend nodig is gewor den, gezien de plaats op de rang lijst. RKDVC 4 ontvangt om 12 uur de Boys uit Herpt en zal deze ook weer trachten aan hun zegekar te binden. De 10 gespeelde wed strijden werden alle gewonnen. Dus ook nu moet weer een mooi resultaat te boeken zijn. RKDVC 5 gaat op bezoek bij Nieuwkuijk 2 en zal daar alle mogelijke moeite doen tot succes te komen. KAATSHEUVEL. DESKMiddelburg. In een barre koude moeten we dan hier onze prognose gaan ge- ven.' Wij weten het niet, maar 't - ziet er niet naar uit, dat de vorst van plan is in een, twee, drie het veld te ruimen, dat hij zo stor menderhand heeft veroverd. Mocht het toch zo zijn en zijn de velden bespeelbaar, dan staat er Zondag a.s. weer een thuis wedstrijd Voor DESK op het pro gramma. Opnieuw mogen we dan een Zeeuwse ploeg begroe ten en wel Middelburg. De Zeeuwse hoofdstedelingen zullen zich nog wel herinneren welke heroïsche strijd er daar op Wal cheren gestreden is en hoe doel man Damen daar furore heeft gemaakt. Als het dus doorgaat, mogen de Zeeuwen het hier nog eens zoetjes over komen doen. En na de twee voorbije wedstrij den geven we hen weer niet veel kans op buit. DESK schijnt er de smaak weer van te pakken te krijgen, gezien de laatste resul taten. De supporters krijgen er de smaak ook weer van te pak ken, dus alles bij alles factoren om ons resoluut uit te spreken voor een overwinning van de thuisclub. Scheidsrechter is dhr. L. Block uit Rotterdam. NAC 3DESK 2. DESK 2 schijnt ook weer tot betere gedachten te zijn geko men. Tot deze conclusie komen wij door de uitslag van de wed strijd van vorige week tegen BVV 3. Ofschoon de wedstrijd nu niet op eigen veld gespeeld wordt, zien we de reserves toch wel in staat om minstens de hal- Waalwijkse Biljartbond. Uitslagen en standen tot 3 Febr. Hoofdklasse. TOP 1HBS 2 geen form. WBC 1KOT 1 0—8 HBS 1Juliana 1 80 Keesje 1Eendracht 62 gsp gw vrl gel. pt. HBS 1 48 33 14 1 67 HBS 2 48 26 20 2 54 Keesje 1 48 24 22 2 50 KOT 1 40 25 14 1 51 WBC 1 52 22 28 2 46 Eendracht 48 20 25 3 43 Juliana 48 17 30 1 35 TOP 36 10 24 2 22 le klasse. KOT 2—'TOP 2 6—2 OOG 1—Keesje 2 6—2 BVK 1—KNA 1 8—0 gsp £w vrl gel. pt. KOT 1 44 ^7 17 0 54 BVK 52 26 24 2 54 KNA 1 52 26 26 0 52 TOP 2 44 23 21 0 46 OOG 1 46 23 19 2 48 Keesje 2 40 .21 19 0 42 HBS 3 40 17 21 2 36 WBC 2 44 17 27 0 34 2e klasse. KNA 2—KOT 4 2—6 KOT 3—KNA 3 6—2 Keesje 3WBC 3 44 gsn gw vrl gel. pt. KOT 4 36 27 9 0 54 KNA 2 40 23 16 1 47 HBS 4 39 17 21 1 35 WBC 3 31 16 14 1 33 KOT 3 28 15 13 0 30 Keesje 3 32 14 18 0 28 OOG 2 24 11 12 0 23 KNA 3 36 8 28 0 16 WASPIK. Waspikse Biljartbond. De afgelopen week werden de laatste wedstrijden gespeeld in de competitie van de Waspikse Biljartbond. De uitslagen hiervan waren als volgt Vriendlenkring 1WK 1 55 Altijd Raak 1—KOT 1 8—2 KOT 2—HGL 2 2—8 HGL 1—Altijd Raak 2 6—4 Hiermee is definitief komen vast te staan dat het eerste vijf tal der biljartvereniging „Krijt Op Tijd", welke thuis is in caré P. Roovers (Havendijk), kampi oen is van deze competitie van de Waspikse Biljartbond. De individuele prestaties van dit vijftal blijken uit het volgen de overzicht: gs gw gl vl. gm. pt. A. Gijsman 14 10 1 3 5-16 21 W. v. Dijk 14 8 2 4 3-85 18 P. Roovers 13 8 0 5 3-43 16 Th. Gijsman 15 8 1 6 3-17 17 C. van Es 14 7 0 7 1-60 14 Totaal van het vijftal 86 De verhouding der krachten van de biljartverenigingen on- ling zijn af te leiden van de eind stand, welke luidt: gsp. wedstr. pt. KOT 1 14 86 Altijd Raak 1 14 79 Altijd Baak 2 14 75 HGL 1 14 73 HGL 2 14 70 WK 1 14 60 VLIJMEN. Zondag 29 Januari speelde het eerste team van Ever Ready uit Vlijmen in het stadion De Vliert de competitiewedstrijd tegen de Bavobgasten uit Boxtel. De uit slag was: Ever Ready 1Bavob gasten 20 (154 1510). De wedstrijd tegen Bavob 2 werd niet gespeeld, daar tenge volge van' een basketbaltournooi in dezelfde zaal de wedstrijden pas laat konden beginnen en de ze club weer naar Boxtel was vertrokken. VC Wilhelmina uit Drunen won van Bavobgasten met 20, zodat er in de stand aan de kop geen verandering ge komen is. De stand in de 3e klas is nu VC Wilhelmina 610 112 Ever Ready 610 103 Bavob 2 44 4--5 Bavobgasten 64 49 Ever Ready 2 52 38 VCV 2 5—2 3—8 VLIJMEN. Korfbalclub Never Down. Voor de 2e klasse speelt op Zondag 5 Februari Never Down 1 tegen Jeep uit Vught. Laat ons hopen dat het weer Zondag gun stig mag ziin, zodat deze wed strijd zal kiinnen doorgaan. Aanvang 1 uur. Scheidsrechter is de heer v. Woerkum. 4e klas: Never Down 4Never Down 3. Deze wedstrijd gaat om de eer zodat een spannende strijd kan worden verwacht. Aanvang half drie. Scheidsrechter is even eens de heer v. Woerkum. VLIJMEN. Hometrainerwedstrijden. Zondag werden in de Zwarte Arend in Den Bosch hometrai nerwedstrijden gehouden. De or ganisatie was in handen van de wielerclub van Gerrit Schulte. Hieraan namen enkele Vlijmense renners deel. Bij de amateurs werd L. v. d. Ven uit Vlijmen 5e. winnaar werd L. Pardoel. Bij de nieuwelingen werd v. Engelen 7e, winnaar werd de Vries uit Waal wijk. Bij de junioren werd ge wonnen door v. d. Wiel, Vlijmen. WAALWIJK. TTV RKC Het voornaamste nieuws kwam deze week van het le damesteam. Zoals wij vorige week reeds aan tipten., zou Zaterdag de vermoe delijke beslissing vallen voor de bezetting van de eerste plaats in hun afdeling. Voordat echter de beslissing viel, zagen wij 'n span nende op goed peil staande wed strijd. De JVC-dames, die maar één puntje nodig hadden om aan de kop te blijven, behaalden dit ene puntje. Zij hebben er echter voor moeten vechten en alles wat zij aan capaciteiten bezaten, moeten geven. Opvallend was de goede \orm waarin mej. N. Kuis, die al haar wedstrijden won in twee sets, ook van de gerouti neerde JVC-crack Mevr. T. van Iersel, zich bevond. Drie winstpunten dus van Mej. N. Kuis, slechts twee punten van de andere dames mej. L. van Baardwijk en bej. J. Kuis. Toch was hun spel niet van veel minder gehalte, maar 't ont brak hen aan wat geluk, wat de uitslagen van hun wedstrijden bewijzen, aan routine en aan be heersing van hun zenuwen. Men taal waren zij inderdaad de min deren. De gedetailleerde uitslag was: N. KuijsA. Roovers 21/6 21/12 1—0 L. van BaardwijkT. v. Iersel 12/21 21/19 21/23 0—1 J. KuijsA. van Iersel 21/19 21/12 1—0 L. v. BaardwijkA. Roovers 14/21 13/21 0—1 N. KuijsA. v. Iersel 21/10 21/8 1—0 J. KuijsT. v. Iersel '13/21 14/21 0—1 L. v. BaardwijkA. v. Iersel 21/11 21/11 1—0 J. KuijsA. Roovers 10/21 21/19 19/21 0—1 N. KuijsT. v. Iersel 22/10 21/12 1—0 N. KuijsA. Roovers en L. v. BaardwijkT. v. Iersel 14/21 6/21 0—1 5—5 Verdere uitslagen waren: Dames: GoirkeRKC 3 100 HerenCarringtonRKC 46 OLYMPISCHE WINTERSPELEN. Broekman 5de op 10.000 m. Ook op de 10.000 m., een af stand waarop we nog op een Ne derlands succes haclden gehoopt, hebben onze landgenoten zich niet bij de eerste drie kunnen rangschikken. De beste Neder lander was Broekman, die de 5e plaats bezette in een tijd van 16.51.2. De Graaft werd 18de en van 't Oever 24ste. BETALING MAXIMUM TRANSFERSOM IN GULDENS- B C D 5A 4A en 1B 3A en 2B 2A en 3B IA en 4B 3A en IB en IC 2A en 2B en IC 2A en IB en 2C IA en 3B en IC IA en 2B en 2C IA en IB en 3C 2A en 1B en IC en 1D IA en 2B en IC en 1D IA en IB en 2C en 1D IA en IB en IC en 2D IA en 1B en IC en ID en IE A betekent laatste vereniging; B betekent voorlaatste vereni ging; C betekent voor-voorlaat- 1 ste vereniging, etc. 3A en 2B betekent: 3 jaar lid laatste vereniging, daarvoor 2 jaar lid van de voorlaatste vere niging. Ten aanzien xan de maximum transfersommen ingevolge punt C van de overschrijvingsbepalin gen, geldende voor een speler, die overgaat van een amateur vereniging of amateurafdeling van een 'semi-profclub naar de betaalde afdeling van een semi- profclub, kan door de oude ver eniging een der bovenstaande sommen worden gevraagd. Verdere bepalingen zijn: a. Het maximum aantal jaren waarover de transfersom wordt i berekend, bedraagt vijf. i b. Er wordt gerekend van het 16e jaar van de speler af. j c. Gedeelten van maanden wor den verwaarloosd, j d. Alle verenigingen, waarvan i de speler na zijn 16a jaar, binnen 3000 2400 60 1800 300 1200 900 600 1800 1800 150 60 1200 600 60 1200 300 300 600 1350 60 600 900 300 600 450 900 1200 300 150 60 600 900 150 60 600 450 600 60 600 450 300 300 600 450 300 150 60 vijf jaar, lid is geweest, kunnen een deel van de transfersom ont vangen. e. Onder lidmaatschapsjaren wordt verstaan speelgerechtig- heidsjaren voor een bepaalde vereniging. f. de laatste vereniging van de speler stelt de transfersom vast. g. het mpximum bedrag, dat kan worden gevraagd, is afhan kelijk van het aantal lidmaat schapsjaren van de speler. In principe ontvangt dé laatste ver eniging 600.per lidmaat schapsjaar. De voorlaatste vere nigingen ontvangen een percen tage van 600.Dit percentage is afhankelijk van het aantal ja ren, dat de speler van de laatste en de voorgaande verenigingen lid is geweest. Is hij van de laat ste vereniging één jaar lid ge weest, dan ontvangt de voorlaat ste vereniging 75 per jaar van 600.Indien twee jaar bij de laatste vereniging, dan ontvangt de voorlaatste vereniging 50 van 600.per jaar, 3 jaar 25 4 jaar 10 enz. VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoom Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO UI HEI ZIMN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux: GROTE STRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" NEDERLAND HULDIGDE JARIGE KROONPRINSES, - In de Stuckzaal van het paleis Soest- dijk heerste dinsdagmiddag een sfeer, die weldadig contrasteerde met de ongenaak baarheid van het weer. Deputaties uit heel Nederland kwamen prinses Beatrix gelukwensen en talrijk waren de geschen ken, die zij in ontvangst mocht nemen. Namens de Ned. Zeil- en Roeivereni ging werd haar zelfs een compleet zeil jacht in het vooruitzicht gesteld. Geschenken zonder tal. Van de Ne derlandse huisvrouwen tafellakens en van de Koninklijke Zeil- en Roeivereni ging naar keuze een (nog te bouwen) zeiljacht voor V/adden of Schelde, dan wel voor de andere binnenwateren. En na deze „parade van gulhartigheid" moest de jarige de kou in voor een an dere parade: die der landelijke ruiters uit Hoofddorp, die een reusachtige bloemen mand hadden meegebracht. „Jammer dat het zo koud is", lachte de meelevende prinses, „maar daaraan kan niemand iets dolen". Zo overstelpend was de belangstel ling, dat de kroonprinses besloot haar dank via de radio aan het Nederlandse volk over te brengen. In deze toespraak, die woensdagavond over beide zenders werd uitgezonden, zei prinses Beatrix Het is met gevoelens van grote vreug de, dat ik mij vandaag door de radio tot u wend. Ik wil een woord van dank richten tot allen, die aan mij gedacht hebben en van hun goede wensen heb ben blijk gegeven. Hetgeen mij het meest getroffen heeft, is, dat zovelen met mij hebben meegeleefd. Het is zo vanzelf sprekend voor een jarige zijn dank te betuigen, dat men de zin er van vergeet. Maar in dit woord „dank" ligt alles op gesloten, wat ik jegens u voel. Ik heb vernomen, dat van vele kanten de Wens is opgekomen aan deze dag een meer algemeen feestelijk karakter te ge ven. Maar u zult begrijpen, dat in ver band met het drukke schoolwerk van dit eindexamen-jaar en het buitengewoon ongunstige jaargetijde, het mij beter leek te wachten tot na mijn examen. Ik hoop dat u binnenkort hierover nadere bijzon derheden kunnen worden meegedeeld. Met hoeveel genoegen ik uitzie naar de dag, waarop ik persoonlijk met u in contact kan komen, behoef ik u niet te zeggfen. Tenslotte hoop ik, dat u mijn dank baarheid, welke ik op deze wijze geuit heb, wilt aanvaarden. LIEFTINCK IN PARIJS GEPREZEN. De Frans oud-premier Paul Reynaud heeft dinsdag prof. Lieftinck eten van de twee 'beste ministers van financiën van na de tweede wereldoorlog genoemd. Reynaud, sprak in het debat over de ambtsbevestiging van Mollet en zijn re gering. Hij was van oordeel, dat de twee beste ministers van financiën sinds 1945 .helaas geen Fransen' waren. Hij be doelde sir Stafford Gripps en prof. mr. P. Lieftinck. 15,000 GEZINNEN WILLEN INTERLOCALE WONINGRUIL. Omdat gezinshoofd in andere gemeente werkt. Meer dan 15.000 Nederlandse gezin nen willen van woongemeente verande ren, omdat het hoofd van het gezin in een andere gemeente werkt. Ruim een derde deel van die woningzoekenden staat nu ingeschreven bij de stichting interlokale woningruil-centrale (SIWC). Volgens de verwachtingen van de di recteur van deze centrale zal het aantal ingeschrevenen over een jaar zeker 10.000 bedragen. Onlangs is het adres- senmateriaal als „woningruilgids ver schenen. De gids telt nu meer dan 4500 geselecteerde adressen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9