Waalwijkse en Langs Courant GEMEENTERAAD DRUNEN. Ambtenarensalarissen, reinigingsdienst en begroting Heffing straatbelasting. - Uitbreiding Vakschool. Aanleg Zwembad, Gemeenteraad van Vlijmen sprak lang over DE WERELD ROND MAANDAG 6 FEBRUARI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHOW8 79e JAARGANG No. 10 Dit blad verschijnt 2 x per week. Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTKAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' Na de nieuwjaarsrede van Burgemees ter 'Snels bij het begin van de eerste raadsvergadering in 1956, ging men over tot de normale agenda. De nieuwjaars rede van Burgemeester Snels werd door ons Vrijdag reeds uitvoerig weergege ven. Aan de orde was het voorstel tot wij ziging van de opcenten hoofdsom grond belasting. Hierover zegt het preadvies Naar verwachting betekent de verla ging van het aantal opcenten voor de gemeente in vergelijking met het vorig jaar een vermindering van inkomsten van f 10.000, waardoor evenwel ter compensatie een verrhoogde uitkering uit het gemeentefonds wordt genoten. De raad gaf hieraan zijn goedkeuring. Aan de orde was verder het voorstel tot onbewoonbaar verklaren van de pan denden no. 12 ten 14 in de Kleing straat. De heer van Sprang hoopte dat met dit onbewoonbaar verklaren er ook werkelijk verandering zou komen en dat het niet bleef bij een ophangen van een houten plaat. 'De heer van Sprang vroeg of bij het onbewoonbaar verklaren de bouwvolume kwam aan de huiseigenaar of de gemeente. 1 De voorzitter antwoordde dit niet met zekerheid te kunnen zeggen. Over een en ander werd nog even van gedachten gewisseld en de raad keurde het voor stel goed. De voorstellen tot wijziging van de studietoelageregeling voor ambtenaren, de wijziging der ziektekostenregeling ten de wijziging der gemeentelijke kindertoe- lageveroirdening werden allen zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. Bij de behandeling van het voorstel tot wijziging der bezoldigingsverordening ambtelijk personeel, bracht de heer de Vere de positie van de maatschappelijke werker ter sprake. 1 Aangaande deze vraag merkte de voor zitter cp dat op zeer korte termijn ver wacht mag, worden dat het sociaal cha ritatief centrum in onze gemeente zal gaan werken, waardoor de gemeente ui teraard wel met een en ander geconfron teerd zal worden. Spreker was er voor stander van dat niet de gemeente dit werk tot zich zou trekken, doch alleen maar zou steunen. Het initiatief voor dit werk dient te komen uit de confessionele kring. Aan de orde was verder het voorstel tot wijziging van de vergoedingsregeling voor de vrijwillige brandweer. De wijziging houdt een belangrijke verhoging van vergoeding in voor de brandweerman. Hoewel het werk op basis van vrijwil ligheid gebeurd, dient men, aldus de voorzitter, een redelijke vergoeding toch in uitzicht te stelten. De heer v. d. Veer kon zich met de verhogingen verenigen, maar merkte op dat het verschil tussen de gewone brand weerman en een brandmeester wel erg hoog lag. Dit verschil was o.a. f 163.—. Spreker vond de vergoeding voor brand meester niet te hoog, maar wel de an dere te laag; beide doen toch immers, aldus spreker, dit werk op 'basis van vrij willigheid. Er werd hierover enige tijd van gedachten gewisseld en de raad keurde het voorstel goed. De heer Ad Brok, voorzitter der brandweervereniging, dankte het college voor deze goedkeuring en gaf de verze kering dat de brandweer op de inge slagen weg zal blijven doorgaan. Het voorstel tot opheffing van de ge meenschappelijke regeling Bouw- en Wo ningtoezicht werd goedgekeurd. De raad nam, reeds eerder hiertoe het principe besluit. Per 1 Jan. 1957 zal de gemeen schappelijke regeling eindigen. Aan de orde was verder het voorstel tot hernieuwde vaststelling van de ver ordening tot heffing van straatbelasting. Hierover zegt het prae-advies Bij uw besluit van 15 Juni 1951 werd voor deze gemeente de verordening op de heffing en de invordering van een straatbelasting vastgesteld. Deze veror dening verkreeg de koninklijke goedkeu ring tot 1 januari 1956, zodat, hoewel de verordening op Zich nog bestaat, zij vanaf deze datum geen rechtskracht meer heeft. De bedoeling Van de tijdelijke goed keuring is, om, na afloop van de goed keuring na te gaan of heffing van een bepaalde belasting i.e. de straatbelasting, nog verantwoord is en of de tarieven, de gröndsalgen etc. geen wijziging behoe ven. Ten aanzien van het al of niet ver antwoord 'ziin van de heffing van de on derhavige belasting zij medegedeeld, dat de minister van binn'enlandse zaken als eis stelt, dat in de gemeente een straat belasting wordt geheven vooraleer een aanvrage om verhoainq van het basis bedrag der algem. uitkering in behande ling wordt .oenomen. Als minimum-tarief eist genoemde minister 3 van de be lastbare opbrengst van de ongebouwde en 6 van deze opbrengst van de ge bouwde eigendommen. Aan deze eisen voldoet de bestaande verordening. De tota'e onbrenost van deze 'belasting mag niet hoger ziin dan ongeveer 85 van de iaarliiks ten laste van de gemeen te komende kosten wegens aanleg en on derhoud van de wegen, voor hun ver lichting en voor de afvoer van water en vuil. Momenteel bedraagt de onbrenost der straatbelasting ongeveer f 8700'. terwiil de genoemde jaarliikse lasten f 103.700 bedragen. Dit is derhalve slechts 8 van1 de lasten. In de vigerende verordening is e'en beoalinq opgenomen, dat de in de ge meente gelegen onbebouwde heide-, bos- en duingronden en de woeste gronden buiten de aanslag vallen. Opneming van deze bepaling is des tijds geschied om de bewoners van Giersbergen voor genoemde gronden buiten de verordening te doen valien, omdat deze van diverse gemakken, zoals verharde wegen, electrisohe verlichting, telefoon enz. waren verstoken. De ge bouwde eigendommen werden wel in de belasting betrokken. Thans is de weg naar Giersbergen verhard en heeft dit gehucht de beschik king over electriciteit e.d., waardoor de beweegreden, die tot opneming van de bewuste bepaling hebben geleid hebben opgehouden te bestaan. Worden de bedoelde bos- en duin- gronden etc. voortaan in de belasting betrokken, dan geeft dit geen aanmer kelijke verzwaring van belasting voor de eigenaren van deze gronden. Bij onderzoek is n.l. gebleken, dat de belasting voor de bosgronden pl.m. 18 ct. per ha zal bedragen en voor de duin- gronden nog niet één cent per ha. Dit is een gevolg van het feit, dat de belastbare opbrengst wordt vastgesteld naar gelang de kwaliteit van de grond. Voor belastingplichtigen, voor wie bij het vervallen van de bepaling slechts een of twee, meer of minder grote, percelen meer onder de belastbare percelen val len ,zal derhalve de stijging der belas ting slechts zeer minimaal zijn. Voor de gene, die vele ha grond bezitten, zoals de gemeente zelf, natuurmonumenten, de gemeente Waalwijk en andere groot grondbezitters, zal de belasting vanzelf sprekend meer bedragen, doch dit kan o.i. geen bezwaar zijn. Aan de huidige heffing zijn voor de administratie grotere bezwaren verbon den. Immers jaarlijks moet nu nagegaan worden welke percelen wel, en welke niet onder de belasting vallen, hetgeen veel tijd vergt en de perceptiekosten on nodig verhoogt. B. en W. stellen de raad daarom op grond van het bovenstaande voor de oude verordening in te "trekken en een nieuwe verordening op de heffing en in vordering van de straatbelasting vast te stellen, waarin de gewraakte bepaling; van de vrijstelling voor de onbebouwde heide- bos- en duingronden en woeste gronden niet meer is opgenomen. De raad keurde dit voorstel goed. Aan de orde was verder het voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de vernieuwing van straatverlich ting. Hierover zegt het prae-advies Door de PNEM is of zal worden overgegaan tot verkaveling van het electrisch net in de Torenstraat en in de Badhuisstraat. Voor een gedeelte is hier toe reeds overgegaan. Dit heeft tot ge volg, dat ook de straatverlichting, die momenteel nog1 op het bovengrondse net is aangesloten, moeten worden ver nieuwd en moet worden vervangen door ijzeren lichtmasten. Voor de Torenstraat zal gebruik ge- 1 maakt wordten van de masten, die in de Grotestraat zijn vrijgekomen. De bedoe ling is hier een TL verlichting aan te brengen. Daartoe is het nodig de uit dte Grotestraat komende masten iets te ver anderen. De lichtmasten in de Badhuis straat zullen van gewone armaturen en gewone lampen worden voorzien. Verder is het w'enselijk ook de straatverlichting in de Burg. v. d. Heijdenstraat bij de nieuwe uitmonding alsnog van een ver lichting te voorzien, en de bestaande ver lichting gedeeltelijk te vernieuwen. In een gedeelte van deze straat n.l. zijn indertijd kleinere lichtmasten geplaatst, welke in deze omgeving absoluut niet voldoen. De bedoeling is hier masten van het gewone type te plaatsen, welke als zodanig veel beter ter plaatse zal voldoen. De hier vrijgekomen kleine lichtmasten kunnen gevoeglijk gebruikt worden voor een op Hoge Schijf, Duinweg en Giersbergen aan te brengen verlichting. De bedoeling is uiteraard niet om aldaar een verlich ting te maken zoals in de bebouwde kom, maar meer om bij avond als baken te dienen voor de weggebruikers. De aan bovenbedoelde herziening ver bonden kosten zijn momenteel nog niet bekend. B. en W. stellen zich echter voor in de komende vergadering hiervan mededeling te doen. De voorzitter lichtte een en ander nog verdter toe. De heer van Sprang vroeg ook om drie lichtpunten in de Bossen, wat volgens de voorzitter tevens zal geschieden. De heer Fortuin vroeg de aandacht voor de Eindstraat. Dit zal volgens de voorzitter opgelost worden als de weg- omlegging gereed is. De heer de Veer vroeg of, als de lichtmasten geplaatst zijn, ze ook werke lijk te laten 'branden en de raad keurde het voorstel van B. ten W. goed. Aan de orde was verder het voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor uitbreiding van de Vakschool voor Schoenmakers. Hieorver zegt 'het prae-advies De Vakschool voor Schoenmakers voldoe treeds jaren niet meer aan de eisen, welke worden gesteld aan een school voor Nijverheidsonderwijs. Hoe wel in de loop der jaren wel enkele kleinere voorzieningen en verbeteringen zijn aangebracht, is de accomodatie der school nog steeds onvoldoende. De re den, dat geen definitieve voorzieningen konden worden getroffen, is, dat het aantal leerlingen lange tijd beneden het aantal bleef, dat voor onze school was gesteld. Gedurende de laatste paar jaren is het aantal leerlingen eéhter sterk toe genomen en de belangstelling voor de school was in het nieuwe leerjaar zo groot, dat alle leerlingen thans onmoge lijk kunnen worden geplaatst. De situatie in de school is dan ook zodanig, dat men zich moet behelpten met de beschik bare ruimte. Zoals thans de verwach-* tingen zijn, zal het aantal leerlingen in de komende jaren steeds blijven groeien, zodat naar. andere mogelijkheden moet worden uitgezien. Zoals vermeld, is de accomodatie der school zeer slecht. Door B. en W. zijn thans stappen ondernomen te komen tot e'en andere oplossing. Aangezien de thans in ge bruik zijnde jongensschool in de Wil- helminastraat ook reeds te klein is ge worden en reeds plannen in voorberei ding zijn te komen tot de bouw van een nieuwe jongensschool, werd de moge lijkheid onder de ogen gezien, deze school, bij eventuele nieuwbouw van een jongensschool, te bestemmen voor vak school. Deze school is uitermate geschikt als vakschool. Een en ander is reeds be sproken met de Inspecteur van 'het Nij verheidsonderwijs, die hiermede volko men kon instemmen en hiervoor veel be langstelling toonde. De bouw van een nieuwe jongensschool zal echter nog wel geruime tijd op zich laten wachten. Ten einde echter 'd'e groei en bloei van de Vakschool niet in de weg te staan, wat zeer zeker niet mag worden gedaan, werd in overleg met de Inspecteur van het Nijverheidsonderderwijs overwogen de huidige school uit te breiden met enkele lokalen. De bedoeling is thans achter de bestaande school een semi-permanent gebouw te plaatsen met een afmeting van 35 x 10 m. Dit gebouw zal bestaan uit twee theorie-lokalen en een praktijk lokaal, waarin het volledige machine park zal worden ondergebracht. Reeds in diverse plaatsen is men tot plaatsing van déze gebouwen overgegaan, die in de praktijk zeer goed voldoen. Dit ge bouw, bestaande uit uitneembare schot ten van dubbel geperste asbest-cem'ent- platten, wordt geheel gereed geleverd door fa. Polynorm te Bunschoten. De bouwtijd is zeer gering en zal neerko men op twee a drie maanden. Dit geeft het voordeel, dat reeds met ingang van het nieuwe schooljaar van deze lokalen gebruik kan worden gemaakt. De totale kosten van bet nieuwe ge bouw, nieuwe inventarisaanschaffingen, alsmede van de verbeteringen aan de huidiqe school zullen neerkomen op rond f 75000. In de kosten zal het rijk echter een bijdrage verlenen van 70 Op grond van 'het vorenstaande mo gen B. en W. in het belang van het Nijverheidsonderwijs alhier, voorstellen het genoemde bedrag van f 75.000 hier voor beschikbaar te stellen. In zijn toelichting wees de voorzitter er nog eens extra op dat wanneer dit gebouw straks vrij komt, men dit zeer zeker gaarne voor allerlei andere doel einden zal willen gebruiken. De voorzitter deelde ook mede dat het Rijk straks ook nog zal bijdragen in de aanschaffing van nieuwe machines. Deze uitbreiding betekent een 'belangrijke stap vooruit. De voorzitter bracht bij deze gelegenheid dank aan de directie der school en de commissie van toe zicht, voor het onvermoeid streven deze school steeds weer te verbeteren. De raad keurde dit voor-stel goed. Bij de behandeling der diverse ver zoeken om vergoeding reiskosten onder wijs, deelde de heer v. d, Veer mede over de zaak nieuwe richtlijnen te heb ben gezien, welke hij na de vergade ring gaarne eens ter tafel wilde bren gen. Het voorstel tot vaststelling van het voorschot ex art. 101 der LO-wet 1920 aan de besturen van de bijzondere la gere scholen voor het jaar 1956 werd goedgekeurd. Het prae-advies zegt hierover Bij besluit van 11 november 1955 wer- dten de vergoedingen ingevolge artikel 101 der LO-wet 1920 voor het bijzon der lager onderwijs in deze gemeente voor 1956 vastgesteld op f 30 per leer ling voor de Jongensschool te Drunen en de Meisjesscholen te Drunen en te Elshout en op f 25,50'per leerling voor de Jongensschool te Elshout (bruikleen- school), terwijl voor het voortgezet la ger onderwijs een bedrag! van f 45 per leerling werd vastgesteld. Ingevolge artikel 103 der LO-wet kan op verzoek van de betreffende school besturen een voorschot op deze vergoe ding word'en toegekend. De besturen van bovengenoemde scholen hebben be reids een verzoek tot het ontvangen van een voorschot ingediend. In het uitbreidingsplan Braken werd grond' verkocht aan de Rex-Schoenfa- brieken de de heer A. Kuijpers. Aan de orde was verder het voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aanleg van een zwembad en tot het aanvragen van overheidssubsidie. Het prae-advies zegt hierover Bij besluit van 21 december '1954 werd e'en bedrag van f 6,825 beschik baar gesteld voor het ontwerpen van plannen voor het op de Hoge Schijf aan te leggen zwembad. Hoewel nog niet alle gegevens inzake kosten e.d. bekend zijn, menen wij het plan reeds thans aan de orde te moeten stellen, omdat wij voornemens zijn, de aanleg van een zwembad zo mogelijk als werkvoorzieningsobject uitvoering met eigen nliddel'en is de eerste jaren absoluut onmogelijk te doen uitvoe ren. Ook in verband met de beperking van de bouwactiviteit ten aanzien van overheidsbouwwerken lijkt B. en W. de voorgestelde handelwijze gewenst. Uit de getoonde tekeningen bleek dat Drunen straks een fraai bad zal krijgen, 't Bad zal bestaan uit kinderbaden, diep ondiep gedeelte, en geheel van be ton zijn. D kleedvertrekken worden alle ruim gebouwd, evenzo een bijkomend restaurant, opbergruimte, waterzuive ringsinstallatie etc. Het geheel, met da beplanting i en spelewei inbegrepen, zal een op- pervlakte hebben van pl.m. 4 ha. Het I bad wordt gelegd aan de Hoge Schijf, met inrij vanaf de Duinweg. De raad keurde de voorstellen goed, waarna de vergadering werd gesloten. Vuilnisbak kwam op tafel yoen de voorzitter, burgemeester van Hout, op een vergevorderd avonduur voor de laatste maal de hamer liet vallen, had de raad van Vlijmen lang en breedvoerig gediscussieerd over enkele punten van een omvangrijke agenda. Maar ook al kwam men dan eerst na ampele debatten tot een beslissing, toch vond de behandeling van zaken plaats in een prettige sfeer van verstandhouding. De belang stelling van de vroede vaderen ging voornamelijk uit naar de voorstei len tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsregeling voor het ge- meentepersoneel, tot reorganisatie van de gemeentelijke reinigings dienst en tot vaststelling van de gemeentebegroting voor 1956. Toen 't laatste woord gesproken was, ging iedereen ook Uw verslaggever opgelucht naar huis. He voorzitter betreurde de afwe- zigheid van de h eer v. d. Ven en hoopte dat een spoedige beter schap hem weer in staat zou stellen de vergaderingen bij te wonen. Ver volgens heette hij de nieuwe redac teur van de Echo van het Zuiden van harte welkom en gaf hem de verzekering, dat het gemeentebe stuur van Vlijmen hem alle mede werking zou geven om die prettige samenwerking mogelijk te maken, die er in het verleden altijd had be staan. GAS-PERIKELEN. De ingekomen stukken gaven al direct stof tot spreken. De heer Wijkmans constateerde dat in de rapporten van het gasbedrijf spra ke was van eén achterstand in be taling van enkele maanden van een der aangeslotenen, terwijl het toch ook bekend was, dat een andere aangeslotene terstond was afgeslo ten, toen de betalingstermijn, die hem in een aanmaning nog was ge steld, was verlopen. De heer Wijk mans oordeelde dit geen gelijke be- rechtiging en wenste: gelijke mon niken, gelijke kappen. De heer van Overdijk was van mening, dat men te snel tot afsluiting was overge gaan. Het was zelfs zo gegaan, dat de betrokkene was afgesloten op de dag nadat hij betaald had. Dit vond hij toch wel wat te bar. De voorzitter legde er de nadruk op, dat vooral in de aanvang de teu gels zeer strak dienen te worden ge houden. In de winkel moet men ook betalen, hier dus ook Een verslap ping kon alleen maar een pof-sy- steem in de hand werken, en dan was men nog verder van huis. Ie mand die in gebreke blijft wat be- Zoals wij allen weten, zijn vergaderingen nog wel eens aan- leiuing toe ecmeiijke wooruen- wissenngen, want het aantal vrouwein aat sceptiscn staat te genover ue lange duur van man nelijke bijeenKomsten, is voor waar niet gering. Althans in Duitsland niet, want daar heeft de burgemeester van Vv einsberg alle vrouwen uitgenodigd tot net bijwonen van een raausvergaoe- nng. „Het is namelijk volkomen uit de lucht gegrepen zei ue goede burgemeester, „dat de vroede vaderen de agenda snel afraffelen en dan ergens gezel lig een borreltje gaan drinken." De vrouwen kunnen nu zelf zien hoe lang en aandachtig hun man nen zien met de problemen van de gemeente bezig houden. Wij beklagen alleen maar de man die deze vergadering moet verslaan. Hoewel het volgende eigen lijk onder de rubnek „Mopjes" Uiuis hoort, vinden wij toen uat net hier ook niet misstaat, om dat liet best eebt geneurd kan zijn. Na de schipbreuk dobberden een Spanjaard, een Neaerianuer en een Scnot in een reddingsboot rond op de nogal woeste baren. Het zag er naar uit, dat 't vaar tuigje ook weidra de geest zou geven. De Spanjaard sioeg dan ook vurig aan het bidden, daar na sprak de Nederlander enige vrome woorden. De Schot had dit allemaal rustig zitten aankij ken, maar plotseling stond hij op en zocht ene goed heenkomen in net zilte nat. doen nu mei veel moeite nogmaals gered was en zijn landgenoten hem vroegen naar het motief van zijn enigs zins vreemde handelwijze, zei hij „Het gaat hier net als in de kerk, eerst wordt er gebeden, vervol gens gepreekt en daarna gaan ze met de collecteschaal rond." Wij staan natuurlijk niet voor de waarheid van dit bericht in, maar het kan natuurlijk wèl. Niet alleen rechters, maar ook onderwijzers maken wel eens historie met het uitspreken van een straf, die van diepe wijsheid getuigt. Een tienjarig Jongetje in Mineola ook dit is weer in Amerika had tijdens de les 'n taal gebruikt, die niet der school is. De onderwijzer dwong de knaap zijn mond met zeepwater te spoelen, wellicht om recidive te voorkomen. De ouders van de bengel dienden een aanklacht in, maar de wijze rechter vond de onderwijzer een wijze onderwij zer. Reeds eerder, vrienden, heb ben wij geconstateerd, dat onder het zachte vel van menig lieve juffrouw het bewijs schuilt van de bedriegelijke schijn, üm de twijfelzuchtigen onder u tot an dere en vooral betere gedachten te brengen, hebben wij in Koeala Loeinpoer het volgende opgedui keld. In een huis aldaar woont mej. Rose Chan, een actrice. Haar tijdelijk welzijn is zodanig, dat vier mannen haar woning binnendrongen om een en ander onder de armen te verdelen. Bin nen enkele minuten echter kwa men drie van hen als bleke ha zen naar biuten gerend. De vier de volgde zwevend, want de juf frouw weet behalve van acteren ook iets van jioe-jitsoe. De heer en mevrouw Davis in Durango alweer in Ameri ka zitten met 70.000 liter melk in hun maag (figuurlijk!). Die melk hebben ze niet gekocht, want zelfs in Amerika doet men zoiets niet. De melk is een ge schenk voor hun zoontje Gerald als eerstgeborene in 1956 in de provincie La Plata. En misschien zou die melk nog wel op komen, als daar niet bij kwam dat de heer Davis ook nog veefokker is. Weet u wat wij zouden doen? Heel doodgewoon een bad ne men. In de melk (zonder vel). Net als Cleopatra. Als iemand van u, vrienden, het leven op deze planeet moede wordt, dan weten wij een adres voor u waar u een stukje grond op de maan kunt kopen. Stuur een postwisseltie van 1 dollar naar de „Interplanetary Develop- men Corporation" in New York en u krijgt een behoorlijk lapje. Een Britse geestelijke is u al voorge gaan. Hij wil daar een kerk bou wen. Wat ons persoonlijk betreft, wij zeggen alleen maar die Schot na: ook daar zal wel weer gecollec teerd worden! taling betreft, krijgt een aanmaning thuis gestuurd. Is de betalingster mijn van deze waarschuwing verlo pen, dan gaat er bericht naar Den Bosch: afsluiten! Is dit bericht ver zonden, dan komt men, als de kas al gesloten is, om te betalen. Maar dan is er niets meer aan te doen. Men behoeft van een ambtenaar niet te verwachten, dat hij na werktijd nog alle mogelijke karweitjes opknaot, omdat het publiek de boel laat sla bakken. De voorzitter wenste dan ook helemaal geen pluim te steken op de hoed van de ambtenaar die na werktijd toch nog een betaling aan neemt. De heer v. Oyen meende, dat er altijd te praten was, als de mensen zich ter bevoegder plaatse gingen melden als er betalingsmoeilijkhe den waren. In 't geval van de ach terstand, waarbij geen afsluiting had plaats gevonden, was dit ook gebeurd, terwijl de afgeslotene niets van zich had laten horen. De heer v. Helvoirt zag een op lossing in het openstellen van de mogelijkheid om op de dag van af sluiting nog te kunnen betalen en de heer v. d. Meerendonk meende, dat een afsluiting als hier bedoeld kon worden voorkomen, als de aan geslotene op de dag van afsluiting alsnog een betalingsbewijs zou kun nen overleggen. De voorzitter antwoordde, dat er inderdaad te praten was, indien er werkelijk gegronde redenen waren die een uitstel van betaling moti veerden. Vooropgesteld moest ech ter worden: op tijd betalen, want verslapping hierin kon alleen maar zeer ongewenste toestanden in 't le ven roeden. Het onderhavige geval moest dan ook een lering zijn. Het laatste woord in deze was aan de heren Wijkmans en Dekkers, die beiden van oordeel waren, dat in dit geval de schuld bij de ver bruiker lag, want tussen het uur van aanmaning en afsluiting ligt 'n redelijke betalingstermijn. Zij ga ven echter in overweging de afge slotene nog eenmaal kosteloos aan te sluiten. De heer Wijkmans maakte ver volgens aanmerking op het feit, dat een ingezetene tot nu toe in gebreke was gebleven de waarborgsom van 25.te storten voor de door hem bewoonde woning Dhr Wijkmans betoogde dat dit 'n ongewenste toe stand was, omdat iedereen terstond bii het betrekken van een woning deze som moest storten. Ook hier wenste hij een gelijke berechtiging. De voorzitter beaamde dit en zeg de toe, deze aangelegenheid met spoed te zullen regelen. Een voorstel tot verkoop van een perceel grond ten behoeve van wo ningbouw aan de N.V. Lips' Schroe- vengieterij te Drunen, deed de heer Wijkmans de vraag stellen, welk belang gediend was met de verkoop van bouwgrond aan een buiten staander. Hij zag het nut er niet van in en wenste deze grond liever te bestemmen voor woningbouw ten behoeve van inwoners van de ge meente. De voorzitter wees op het alge meen economisch belang van deze maatregel en verklaarde, dat de ge meente onmogelijk de politiek kon volgen om daar woningen uitslui tend voor inwoners van de gemeen te neer te zetten. Elders doet men overal alles om vreemdelingen te trekken. Vlijmen mocht deze gele genheid dus niet voorbij laten gaan, omdat de eigen expansiemogelijk heden ontoereikend zijn. Op de vraag van de heer Vorsten- bosch of de te bouwen woningen eigen bouwvolume waren, kon de voorzitter bevestigend antwoorden. Het voorstel werd daarna zonder verdere bezwaren aangenomen. E;en voorstel tot toekenning van een vergoeding inzake reiskosten voor het bezoeken van een B.L.O.- school te Den Bosch, bleek foutief geredigeerd. Het betrof hier een voorstel tot afwijzing van die ver goeding. Het besluit werd dan ook dienovereenkomstig genomen. VERKAPTE SALARIS VERHOGING. JJet voorstel tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsrege ling voor het gemeentepersone el deed heel wat stof opwaaien. De heer van den Merendonk bestem- I pelde deze regeling als een verkap te salarisverhoging, omdat de func tionele opschuivingen niets om het lijf hadden. Hij verklaarde zich al leszins voorstander van een goede salariëring, maar meende toch tot voorzichtigheid te moeten manen, want de begroting voor 1955 gaf aan ambtenarensalarissen een be drag van 142.541 te zien, terwijl dit bedrag in 1950 54.000 bedroeg. Men diende bij de benoeming van gemeentepersoneel te waken voor een overbezetting. Ook de heer Vorstenbosch sloot zich bij deze mening aan en vrees de, dat er door de voorgestelde rangwisseling geen enkele gewone ambtenaar meer zou overblijven. De voorzitter betoogde dat deze rangwisseling nodig was om de ver eiste loonsverhoging doorgang te kunnen doen vinden. Elke ambtelij ke rang zit, wat salariëring betreft, vast aan bepaalde normen Hij oor deelde de voorgestelde salarisrege ling en de aanstelling van een be kwaam en voltallig ambtenaren corps in het belang van de gemeen te. Met bijzondere nadruk verklaar de de voorzitter, dat de belangstel ling voor de gemeente-administra tie sterk dalende is en men zich dientengevolge binnen afzienbare tijd gesteld zou zien tegenover een onderbezetting. Een nalatigheid op dit ogenblik zou over vijf jaar een ramp kunnen betekenen. De vraag wordt groter, maar 't aanbod steeds kleiner. Men moest toch inzien dat het hier de overname van een be stuurstaak betrof en dat de werk zaamheden zich steeds uitbreiden. Zonder vakbekwame mensen zou dit leiden tot een achterstand, die voor de uitbreiding van Vlijmen wel eens fataal zou kunnen zijn. De heer Vorstenbosch vond dit de gelegenheid om een verhoging en bloc door te voeren. Wat voor de ambtenaren mogelijk is, moet ook voor de arbeider mogelijk zijn. De voorzitter antwoordde, dat ook voor de arbeider deze regeling haar beslag zou krijgen, maar dan via het georganiseerd overleg. De heer Wijkman had de gemeen te en het rijk altijd heel slechte be talers gevonden. De ambtenarensa larissen stonden z.i. ver ten achter bij de lonen in het vrije bedrijf. Hij juichte de voorgestelde salarisrege ling dan ook van harte toe. De heer v. d. Merendonk kantte zich tegen de opvatting, dat ambte narensalarissen ongunstig zouden afsteken tegen de lonen in het vrije bedrijf. Hij zag de gemeentelijke sa larisregeling als zeer gunstig en waarschuwde tegen onverdiende promoties, die hij hier onvermijde-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1