LANDBOUW I IE ECHO m HET ZUIDEN De K. P. V. 75 jaar 'iMMKING Hun beste vriend! L00N-0P-ZAND SPRANG NORTON (zyklepper) T.W. N. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 6 FEBRUARI 1956 KI VITS, IjafcÉi Waalwijks® en Langsiraatse Courant Achtereenvolgens speldt hij dan de zil veren medaille verbonden aan deze orde on de borst van de heer P. Kleijssen, chef der afdeling óverleder en smjderij 50 iaar bij de firma werkzaam en op de horst van de heer P. Stokkermans, chef der afdeling Stikkerij, 40 jaar bij de fa. indenist. Dan volgens de heren M. van niik controleur en reparateur in de at- deUng finish, J. van Dijk, snijder van de ionsterparen en J. de Wit, werkzaam in de zwikkerij en belast met het aangeven der productie, die eVeneens 40 dienstjaren tellen en voor deze Pre^aüe versierd worden met de bronzen medad- le van de orde van 'Oranje Nassau- Namens de jubilarissen dankt de heer W. van Nieuwstadt de burgemeester voor zijn felicitaties en vooral voor de koninklijke onderscheiding, welke hij aan de jubilarissen heeft uitgereikt. Ook de directie is daar trots op en hij verzoekt de burgemeester namens de directie en de gehuldigde aan H. M. de Koningin aller dank over te brengen. Dan richt spreker zich tot allen in de zaal samen zijn. Hij begint met een welkom aan de heer L. van Heijst di een 57-jarige staat van dienst achter zich heeft, doch door zijn aanwezigheid hier toont zich nog met de firma verbonden 16 VMWlgens schetst hij de gedecoreerde jubilarissen in hun staat van dienst bij de tinna. Op de allereerste plaats de heer Meijssen, die hij prijst om zijn ge hechtheid aan het bedrijt, ontstaan uit een opgroei en medegroei met de zaak gelouterd door de in het dagelijkse leven voorkomende aangenaamheden en on aangenaamheden tot een band, die on- veröreekbaar is geworden. Van jongsal heelt de heer Kleijssen zich volkomen aan de zaak gegeven; hij was ijverig toonde een ongekende plichtsbetrachting en stond steeds op de bres, zowel voor zijn recht'en als zijn plichten. Door harde en noeste arbeid bracht hij het tot chef van zijn afdeling, welke functie hij reeds jaren uitoefent op een wijze, die respect afdwingt en voor eenieder ten voorbeeld strekt. Deze voorbeelden werken aan stekelijk, immers er zijn nog meer jubi larissen, nl. de heren P. Stokkermans, M. van Dijk, J. van Dijk en J. de Wit, die allen een staat van dienst van 4U jaren achter de rug hebben. Ode deze heren beschikken door de voortdurende ijver, welke zij aan den dag leggen, over een vakkennis, die voor elk bedrijt on ontbeerlijk is. Zij zijn werkers, zoals we die in het bedrijf hebben moeten. Hun arbeid wordt door de directie ten hoog- ste gewaardeerd en zij zelf genieten ten volle de bevrediging in hun arbeid en kennen de ware arbeidsvreugde, die vooral tegenwoordig zozeer noodzakelijk is. Het medeleven van de werkgever met zijn werknemers is zeer prettig, doch evenzeer is het prettig, dat ook de werknemer de belangen van het bedrijt niet alleen ziet als belangen van het be drijf zelf, doch ook als zijn eigen belang. Deze geest, die in deze materialistische tijd, wel eens uit het oog wordt ver loren, geeft grote vruchten voor beide partij'en. De directie verheugt zich dan ook zeer met deze prachtige jubilea. Uiteraard heeft de direcüe gemeend het niet bij een felicitatie te mogen la ten en daarom U allen een geschenk on der convert als blijk vanwaardering en erkenning voor uwe grote verdiensten te moeten aanbieden. Voorts vieren vandaag nog meerdere werknemers ecu jubileum. De heren de Nijs en J. Damen zijn n.l. 25 jaren achtereen werkzaam in ons bedrijt ge weest en dezelfde woorden van waar dering, die ik mocht spreken tegen de an dere jubilarissen, moet ik richtten tot deze twee mannen, die mogen bogfen op een vakkunde en een plichtsbesef, dat de volle waardering van de directie ver diend. Naast deze jubilarissen, waarvan, een huldiging niet zou mogen gepasseerd wen den, neemt de directie ook de gelegen heid te baat mede in haar felicitatie te betrekken, niet minder dan 11 werkne mers, ie heden jaar aan het be drijf verbonden zijn 'en met volle voldoe ning voor de directie het vpetspoor vo- qen van de andere jubilarissen. Zij al len hebben de zuivere instelling, welke een werknemer moet hebben; zij beschou wen zich als een familielid in het bednj zij zijn de schakels in een ring, waal"' van er niet een kan gemist worden. Al leen biedt hij naast zijn felicitaties ais waardering e'en geschenk onder couvert aan met de hoop, dat de geest van de jubilarissen door het gehele bedrijf mo ge doorwerken tot heil van henzelf en het gehele bedraijf. De heer P. Vloemans, neemt dan ais bedrijfsleider der firma het woord. Na mens het gehele personeel feliciteert hij op de eerste plaats de gedecoreerden, doch daarnaast ook de andere jubilaris sen. Hij ook noemt het een bijzonder heid 18 jubilarissen te kunnen huldigen. Dit zegt alles omtrent de goede ver standhouding, die hier heerst tussen werkgever 'en werknemer, en hier rees geheerst heeft vanaf de grondvesting der zaak. Hij stelt dan de jubilarissen als voorbeeld voor de offergezindheid der zaak en der medearbeiders. Gij waart als steeds alles voor allen, en zich richtende tot de heer Kleijssen, biedt hij de oudste jubilaris namens het personeel een schil derstuk aan, dat, naar hij hoopt, wan neer de heer Kleijssen zijn rust zal ne men, nog een aangename herinnering zal zijn aan de jaren in het bedrijf van de „Nova Luxe" doorgebracht. De heer Kleijssen dankt in korte, har telijke 'en goed gekozen woorden voor alles wat op deze heugelijke morgen tot hem en de vorige jubilarissen gesproken en gedaan is. En hiermede was het feest niet geëin digd. De firma is royaal en was dat de ze morgen zeker niet minder dan anders. Er bleef gezelligheid nog uren lang bij een goede verzorging voor wat deze ge zelligheid kon verhogen. EEN BUURTFEEST. bij gelegenheid van een Oranje- of na tionaal feest hun krachten inspannen om door versiering iets tot de algem. feest viering bij te dragen. Er is echter maar één wijk, die traditioneel zijn jaarfeest viert en dat doet in een gezelligheid en saamhorigheid, zoals de Roestenberg straat en Vaartstraat dat kan en doet. En ze* was deze wijk Zaterdag j.l. weer in Euphonia bijeen, als 'n grote familie, waar keurig verzorgd 'en gezellig intiem een avond gevierd werd, waar naast ge paste vrolijkheid onder muziek en dans bij een keurige verzorging van de no dige versterking voor keel en maag in sneldicht en humor, in muziek en dans een stemming gekweekt werd, die we 100 %- moesten waarderen. Dat was een buurtfeest dat de mensen naar elkaar toebr'engt, waar geen rang of stand goldt, waar saamhorigheid^en kameraadschap ten grondslag ligt. Een proficiat voor de organisatoren en voor de gehele buurt. BAL MATER AMABILISSCHOOL. Er is een nieuwe wijze van vorming voor de jeugd. Een heel klein doch zeer belangrijk onderdeel in deze opgroei naar de volwassenheid is de jeugd gelegenheid geven elkaar te treffenook in een dansgelegenheid. De Mater Amabilis- school schreef dit in haar programma en zo zagen we Zaterdagavond de le raressen met hare dicipelen in de zaal de heer P. van Dun bijeen, waar jaar becijferen. De herfen van Onzenoord en van den Hoek werden benoemd in de .kascontrole commissie. De heren J. Ligt- voet en P. Vloemans werden in het be stuur herkozen. Uitvoerig werd van ge dachten gewisseld over de herziening reiskas, waarover nog een nadere be spreking' volgt. Bij de rondvraag sprak de geestelijk adviseur, kapelaan v. Oort een opwekkend woord in verband met de feestrede door Rector Bekkers bij ge legenheid van het gouden feest van de K.A.B. gehouden. Met een grote gratis verloting, waarbij acht gelukkigen met een waardevolle prijs huiswaarts kon den keren sloot deze geanimeerde j«ar- vergadering. CtS Een oliebollenactie. grote gezelligheid heerste, want de leer lingen mochten ieder een partner enga geren voor een dans-avond, die onder leiding stond van de bekende dansleraad, de heer van Rijswijk uit Tilburg. We behoeven niet te zeggen dat het er keurig toeging, we mochten daarnaast constateren, dat het er gezellig was. De ze gezelligheid werd vooral ook gewekt, door de verschillende attracties, die hier bij geboden werden, en naast gezellig heid ook spanning wekten. Tussendoor werd ook aan de missie gedacht. R.K. WERKMEESTERSBOND. In de bovenzaal van Euphonia hield de R.K. Werkmeestersbond, afdeling Kaatsheuvel Zaterdag zijn jaarvergade ring. Na de opening door de voorzitter, de heer Schoenmakers, bracht 'de secre taris de heer A. Laros een uitvoerig jaarverslag uit, waaruit bleek, dat de af deling momenteel niet minder dan 82 leden telt; de secretaris sprak de hoop in zijn verslag uit, dat dit aantal bij het eerst komende jubileum tot 100 zal ge stegen zijn. Ook het verslag van de pen ningmeester stond in majeur; hij mocht een aardig saldo over het gepasseerde, Bij het Carnavalsfeest beho ren vanouds oliebollen. Zo dach ten de Gidsen in Kaatsheuvel er ook over en met het oog op het te vieren lustrumfeest, is 't plan opgevat om Zaterdag a.s. de bur gerij van Kaatsheuvel in de gele genheid te stellen eens heerlijk van dit oud-Hollands gebak te laten smullen. Door de weck gaan de gidsen de bestellingen huis aan huis opnemen en Zater dag wordt de lekkere waar heer lijk warm thuisbezorgd. De gid sen verwachten, dat zij niet te leurgesteld zullen worden en wij durven wedden dat Kaatsheu vel gretig deze verwachting gaat steunen. Agenda. Maandag 8 uur nam. repetitie Harmonie Apollo. (Maandag excursie KJMV wijn handel v. Iersel. Dinsdag 6 uur nam. feestver- gadering Ver. van Paardenhou- ders in Hotel W. Smit. Dinsdag 8 uur nam. KJMV. Damesforum en Ontspannings avond zaal Smit. Dinsdag 7.30 uur nam. repeti tie R.K. Par. Zangkoor St. Jan. Dinsdag 8.30 uur nam. repeti tie Mannenkoor Semper Vivens. Woensdag 8 uur nam. Apollo theater: „08/15"; toegang 18 j. Woensdag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon! Muz. Gez. Euphonia. Donderdag 7.45 uur repetitie Dameskoor Bel Canto. Donderdag 8.30 uur nam. repe titie Gemengd Koor Bel Canto. Als we aan e'en buurtfeest denken, dan komt in onze herinnering terug de tijd van de bevrijding, toen alle buurten en wijken een comité hadden en in een of meer avonden hun vrijheid bot vier den. Van al deze wijkverenigingen, zijn •er nog verschillende overgebleven, die Kaatsheuvel vangt het jaar 1956 met een opeenvolging van jubilea aan. En onder deze is zeker het 75- jarig bestaan van de grote postdui venvereniging niet het minst be langrijk. Niet alleen omdat deze vereniging met bijna 170 leden de sport dient, maar ook, wat wij van zeer groot belang noemen, deze sport bij voortduring instelt op het charitatieve doel, en daardoor ook in kringen buiten de sport grote sympathie ondervindt. Van deze grote sympathie moch ten we Zondag 5 Februari getuige zijn, tijdens de receptie, die de KPV hield in de zaal van de heer E. v. Kimenai in de Marktstraat. De bloemenschat, die de zaal in een lusthof herschapen had, was alleen reeds een uiting van veler achting, doch daarnaast sprak de aanwezig heid van de honderden, die hun op wachting kwamen maken hierin duidelijke taal. Verschillende sprekers voerden hierbij het woord en het zou ons te ver voeren, wanneer we al deze speeches moesten verslaan of zelfs in 't kort weergeven. Daarbij, de inhoud van deze gelukwensen kon niet anders dan gelijkluidend zijn. Wat de voorzitter, de heer Franssen van de Zuid-Nederlandse Bond uit Breda sprak, was bijna de inhoud van ieders gelukwens. Dhr Franssen wees op de grote sportlust, die in Kaatsheuvel de duivenliefhebberij siert. Door deze sportlust is de lief hebberij in Kaatsheuvel gegroeid tot een hoogte, zoals in evenredig heid maar zelden wordt^ aangetrof fen. Daarbij wordt van Kaatsheuvel een sportiviteit ondervonden, die 't aangenaam maakt met deze vereni ging saam en mede te werken Kaatsheuvel kent de sport en weet wat er mede te bereiken is en iede re liefhebber weet dat hij rekening moet houden met de duivenliefheb- bejrs hier en de grote K.P.V. Spr. feliciteerde het bestuur dat het een leiding weet te voeren, die tot zo'n zeldzaam jubileum geleid heeft. Hij sprak de hoop uit dat de goede geest, die hier heerst en de goede leiding die deze goede geest reeds zou lang heeft weten te behouden de vereniging zal voeren tot haar gouden eeuwfeest. Zoals we reeds schreven, werd in dezelfde geest ge sproken door de afgevaardigden van de Tilburgse Postduivenbond: dhr v. d. Horst, door de heer Franken van de C.C. uit Breda, door de heer P. v. Dongen uit Dongen namens de C.C. Kaatsheuvel, door de waarne mend voorzitter van de C.V. Til burg Vooruit, de heer Bresson, en door de heer v. Rijswijk van de Bond Midden-Brabant. Naast deze topverenigingen moest het bestuur ook de geluk wensen aanvaarden van vele zus terverenigingen, o.m. uit Waal wijk, Loonopzand, Waspik, Ca- pelle, Dongen, Made enz., die het daarnaast ook nog zeiden met bloemen of andere geschenken. Zo werd ons de tekening getoond van een prachtige voorzittersha mer, door de vereniging „De Ge trouwe Duif" alhier aangeboden en die gesneden zal worden door een Franse beeldhouwer. Mede werd ons een mooie pla quette getoond, aangeboden dooi de Nederlandse Postduiven Orga nisatie. We zouden in ons verslag te kort schieten, als we niet in het kort ook weergaven wat de cha ritatieve verenigingen naar vo ren brachten, 't Wit-Gele Kruis bood een fraai verlucht receptie- boek aan van de hand van Piet Borsten, en de voorzitter, dhr. Theo van der Linden, zei het bij zonder op prijs te stellen hier met 't bestuur aanwezig te kun nen zijn. Zelf ook in bestuurs functies betrokken, kan hij het zich voorstellen, wat het bete kent een organisatie te leiden van bijna 200 leden, tesamen uit elk milieu, we mogen gerust zeg gen van vorstelijke personen tot arbeiders. Dit alleen is een feli citatie waard, doch daarnaast moet hij namens het Wit-Gele Kruis zijn hulde en dank bren gen voor wat de KPV reeds ja ren met zo grote opoffering, maar dan ook met zo'n groot succes doet voor de charitas. Op deze wijze de sport beoefent, geeft nog meer reden tot felici tatie en dank. Deze medewerking van de KPV stelt het Wit-Gele Kruis bijzonder op prijs en spre ker hoopt dat de KPV daarom onder goede leiding in dezelfde geest naar haar 100-jarig be staan mag opgaan. Namens R.K. Gezinszorg felici teerde dokter Wijtenburg die met de gemeentesecretaris en de heer J. Jansen aanwezig was. Ook de culturele verenigingen ontbraken niet. Het bestuur van het Kon. Muz. Gez. Euphonia, de Harmonie Apollo en de Harmo nie St. Jan boden hun felicitaties aan. Tevens de RKVV DESK, de KAB, het VVV en hiernaast nog vele particulieren uit alle krin gen. Het bleef niet bij deze feli citaties, want waar een sport- feest gevierd wordt, is ook ge zelligheid en vanzelfsprekend gold dus hier ook het gezegde: het is ons goed hier te zijn dus men bleef lang als sport vrienden bijeen, onder 'n lekker glaasje, dat royaal aangeboden werd. Met deze receptie was 't KPV- feest echter niet geëindigd. 's Avonds kwam de gehele dui- venliefhebbersfamilie in de gro te tent, door de heer v. Ee hier expres gebouwd, bijeen. Het ont brak daar aan niets. De dis werd keurig verzorgd en het ensem ble v. Engelen bleef onvermoeid bezig met zijn onuitputtelijk pro gramma voï humor en stemming lot het late sluitingsuur. maar enig vermoeden hadden, werden een aantal leden op Za terdagmiddag j.l. voor het feit gesteld, voor het forum van alle verzamelde leden en een aantal genodigden, door de Burgemees ter der gemeente te worden ge huldigd wegens respectievelijk 50, 40, 30 en 25-jarig lidmaat schap. Het waren respectievelijk de heren C. v. d. Velden, H. v. d. Heuvel, P. Vera, Fr. v. d. Landen en B. van Iersel. In zijn openingswoord riep de voorzitter, de heer v. d. Heuvel, een hartelijk woord van welkom toe aan de beschermheer der ver eniging, Jhr. Charles Verheijen, en 'de erevoorzitter Jrh. Jos. Ver heijen, beiden met hun echtge noten. Een speciaal woord van welkom riep spreker toe aan de burgemeester van Looopzand. Dan dankte hij de vier jubila rissen, die al die jaren zo ge trouw hun beste krachten aan de vereniging hebben gegeven. Na dat de voorzitter namens de ver eniging aan de gouden jubilaris, de heer C. v. d. Velden, een stof felijk blijk van waardering had aangeboden, bestaande uit een zeer fraaie wandelstok met in scriptie en de leden het ereteken van de vereniging had aangebo den, waarbij hij het betreurde dat de heer P. Vera, een der jubila rissen, wegens familieomstandig heden verhinderd was aanwezig te zijn, richtte hij het woord tot de Édelachtb. Heer Burgemees ter. Hij dankte het bestuur der gemeente en de burgemeester speciaal, omdat deze persoonlijk bij deze gelegenheid tegenwoor dig wilde zijn, om blijk te geven van hun belangstelling voor een i instelling die 't cultureel belang van het volk dient. Spreker her innerde hierbij aan de bezettings jaren, toen ook hier alle activi- teilt van de culturele verenigin gen was lamgelegd; het waren een groep mensen uit deze vere niging, die in alle stilte wérkten voor de gijzelaars in de concen tratiekampen. Burgemeester van der Heijden sprak vervolgens namens het be stuur van de gemeente woorden van waardering aan het adres van de gemengde zangvereniging „Echo der Duinen" en noemde de muziekbeoefening een daad van groot cultureel belang. Zich vervolgens tot de gouden jubila ris wendende, sprak hij deze op rechte woorden van gelukwens toe, evenals de heer H. v. d. Heu vel en de echtgenoten van de bei de genoemde heren. Dan hing de burgemeester de beide heren de onderscheiding in zilver op de borst, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer v. d. Heuvel viel deze onderscheiding te beurt voor het feit, dat hij 45 jaar lid, waarvan 40 jaar voor zitter, der vereniging is. De burgemeester deed dit alles gepaard gaan met hartelijke woorden van waardering. Namens beide geridderden sprak de heer v. d. Heuvel woor den van dank aan de burgemees ter en het bestuur der gemeente. De beschermheer der vereni ging, Jhr. Charles Verheijen, het woord verkrijgende, zegt dat het na alle welsprekendheid die hier tentoongespreid is, hem zeer moeilijk valt hier nog iets aan toe te voegen. Hij prijst de goede verstandhouding die in zijn vere niging steeds heerst en dankt voor de hoogachting en de aan hankelijkheid, die hier steeds wordt betoond jegens de familie Verheijen. Hij feliciteerde ver volgens zowel bestuur als leden met dit mooie feest en wenste hen een gezellige dag toe. De heer M. v. Esch huldigde verder de voorzitter met diens jubileum en bood deze namens de leden een prachtige zilveren sigarenkist aan. Ook de zilveren jubilarissen hadden de volle be langstelling van bestuur en leden en ontvingen bij deze gelegenheid eën prachtige onderscheidings medaille der vereniging. Welk een goede en typisch Brabantse geest er nog heerst in deze echt dorpse vereniging, bleek wel toen de gouden jubila ris bekend maakte dat oude vrien, tot zelfs Broeder Perpe tuus (Nol Dankers) uit Surina me een telegram van gelukwens zond. Na een dankwoord aan het adres van allen die deze huldi ging hadden voorbereid, wendde hij zich in een zeer gemoedelijk praatje tot zijn medeleden, waar van het slot was dat aan allen een glaasje werd geoffreerd. In onderlinge gezelligheid werd aangezeten aan een welvoorziene koffietafel, waarna de avond in echte feeststemming werd ge sleten. Woensdag 8 Februari 1956 des avonds om 8 uur in het gebouw van de Chr. Volksbnod alhier haar jaarvergadering. De agenda voor deze bijeenkomst luidt als volgt 1. Opening door de voorzitter. 2. Verslag secretaris. 3. Versiag penningmeester. 4. Verkiezing bestuurslid; aftredend F. Minnaard, voorz. 5. Bepsreking candidatenlijst verkie zingen Tweede Kamer. Pauze. 6. Spreker de Weled. Heer 'D. W. van der Put uit Zevenbergen; onder werp Christelijk Historische Unie Voorwarats 7. Bespreking propaganda voor de a.s. verkiezingen. 8. Bespreking maandblad „Binding 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. SPREEKBEURT. A.s. Donderdagavond half acht zal in het gebouw van de Chr. Volksbond al hier door de A.R. Kiesvereniging een openbre vergadering worden gehouden, waari nals spreker hoopt op te treden de Edelachtbare heer J. Slot, burgemees ter van Eethen, die in verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen zal sprek'en over het onderwerp: „Het Gro te Antwoord". NIEUWE UITGAVEN. Het beeldverhaal heeft in de na-oorlogse jaren een vlucht ge nomen, die niet alleen het Kin derboek heeft overvleugeld, maar zelfs heeft verdrongen op een wijze, die terecht bezorgdheid wekt. Deze bezorgdheid komt voort uit het feit, dat het beeld verhaal een richting is ingesla gen, die zonder meer funest is te noemen. En daarom kan niet ge- noeg de nadruk worden gelegd op de verplichting van ouders en opvoeders om de lectuur van de hun toevertrouwde kinderen te controleren. Elke actie die strectt naar goede beeldverhalen, kan dan ook niet genoeg worden ge steund. Hoe men persoonlijk over het beeldverhaal denkt, kan hier bui ten beschouwing blijven, een teit is, dat een beeldverhaal een zeer grote aantrekkingskracht op de jeugd uitoefent. De jeugd is gauw gepakt door 'n suggestieve tekst en illustratie. Het is dus te be grijpen, dat van de slechte beeld verhalen, vol moord en wreed heid een demoraliserende invloed uitgaat. En het moet gezegd, dat alles wat ons op dit gebied van uit het buitenland bereikt, niet allemaal „gezond" te noemen is. In de Verenigde Staten is door cijfers aangetoond, dat de jeugd criminaliteit sterk is toegenomen onder invloed van het stripver haal. Naar de aard van deze lec tuur behoeft men dus niet te ra den. Ouders, opvoeders en de pers zullen het dan ook als een dringende en voorname taak moeten beschouwen om 't slech te beeldverhaal in ons land zo veel mogelijk te weren. Wij achten het daarom belang rijk om de aandacht te vestigen op een nieuwe uitgave op dit ge bied, waarvan een dezer dagen de eerste twee deeltjes zijn ver schenen. Het betreft hier de „II- dustrated Classics", een Engelse uitgave, waarvan de alleenverte genwoordiging voor Nederland berust bij v/h van Ditmar te Am sterdam. Het doel van de „Illus trated Classics" is: de aandacht van de jeugd te vestigen op het goede beeldverhaal. Zij tracht dit te bereiken door beroemde romans uit te geven in de vorm van een beeldverhaal. Op deze wijze zal de jeugd niet alleen ge confronteerd worden met verant woorde en aantrekkelijke lec tuur,, maar zal tevens haar be langstelling worden gewekt voor het oorspronkelijke werk. De boekjes zien er aantrekke lijk uit in een kleurige omslag, terwijl aan de kleurentekeningen met zorg is gewerkt. De Neder landse tekst zou hier en daar wat pakkender en overtuigender kun nen zijn, ook al zien wij het feit niet over het hoofd, dat het niet gemakkelijk is om de tekst van 'een complete roman te compri meren tot 8000 a 10.000 woor den. Deze kleine onvolkomen heid, die ongetwijfeld spoedig overwonnen zal zijn, is echter geen bezwaar om de „Illustrated Classics" van harte aan te beve len. De twee verschenen deeltjes zijn getiteld: „Alice in Wonder land" en „De reis naar de maan" naar het beroemde boek van Ju les Verne. De winkelprijs per deeltje be draagt 0.80. DE JAARLIJKSE RASSEN- KEUZE. VAN SUIKERBIETEN. Ojmieuw staat de verbouwer van suikerbieten voor de vraag: welk ras zal ik kiezen Er zijn enkele jmnten, die in het bizon der de aandacht verdienen. Al lereerst zijn er meer resultaten bekend over de nieuwe groep der polypioïde rassen (dat zijn ras sen, waarbij de celinhoud door kunstmatig ingrijpen is ver groot). Uit officiële proeven en praktische ervaring is gebleken, dat, hoewel deze rassen verdiens telijke eigenschappen bezitten, zij toch niet die wonderbieten zijn, waarvoor men ze aanvan kelijk heeft aangezien. Wel lig gen ze in suikeropbrengst beter dan verschillende oude rassen, zonder evenwel het nieuwe ras Zwaanesse III te overtreffen. Ook ligt er enig bezwaar in de onregelmatige kieming, waarom wordt aanbevolen 3 a 4 kg. meer zaad per ha. te gebruiken. Inmiddels is de rassenlijst 1956 verschenen. Bij suikerbie ten valt in het oog, dat het nieu we ras Zwaanesse III de opval lende prestaties van vorige sei zoenen heeft weten te kunnen handhaven. Duidelijk blijkt b.v. het grote opbrengstvermogen en de grote weerstand tegen schie ten! Dit laatste verdient vooral de aandacht van hen, die vroeg willen zaaien. Van belang is dat men de cij fers van genoemd ras met die van andere rassen vergelijkt. Straks worden de bieten voor het nieuwe jaar gecontracteerd, iedere boer zal bij zijn keuze van nieuw ontdekte gegevens ge bruik willen maken. TE KOOP: met telescoop. In prima staat, en 350 c.c. (kopklepper.) Des kundig onderzoek toegestaan. Rijwielen en motoren WAALWIJK. Telef. 2989 Statiedag „Echo der Duinen". De statiedag van „Echo dei- Duinen", onze Gem. Zang vereniging, was er dit jaar een van meer dan gewone betekenis. Een zeer actief werkcomité was reeds geruime tijd bezig met de voorbereidingen en zonder dat de betrokken personen hiervan ook R.K. EHBO „St. Rafaël". Door het bestuur van de R.K. EHBO „St. Rafaël" alhier is be- jaald dat in de maand Februari de Oefeningen zullen worden ge houden op de Dinsdagen 7 en 21 Februari 's avonds om half 8. De oefeningen zullen onder leiding staan van Dr. A. de Vries. Op 28 Februari zullen oefeningen wor den gehouden. Het bestuur ver wacht dat allen op deze oefen avonden aanwezig zullen zijn. ■jgsf -sKvs&j**» Wat er In en om hun woonplaats gebeurt, welk nieuws er uit de buurt tak dat alles lezen xc in het plaatselijk nieuwsblad, hun beste vriend! Hij weet precies, waar zij belang in stellen. Daarom steden xt belang in hèm, in alles, wat er in staat, óók in de advertenties I fVrt Uw voordeel met deze belangstelling 1 Benut het pUiaUeujk Uw ver koop-reclame! JAARVERGADERING CHR. HIST. KIESVERENIGING. De Christelijk Historische Kiesvereni ging te Sprang-Capelle houdt aanstaande

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7