Waalwijkse en Langsiraatse Courant ELSHOUT Meester Janssen 25 jaar in Elshout Oprichting Interparochieel Sociaal Gnaritatief Gentrum. zonnewarmte Prins Carnaval vorstelijk ingehaald. Drunen Nienwkuijk DE JUISTE WEG JUISTE BRIL! Brill en sp e es a lts t WA N ill A A R E H Vlijmen Sprang MAANDAG 13 FEBRUARI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 12 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8. KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' Vrijdagavond werd in Hotel Visseis ceil uijeeiiKomsi genou- üeu, weiu-e roi uoet nau ue op- riCiiLingvan een ïiuerpaiooiiieei- sociaai-ciiai. uauei centrum v an brunen en Disiiout. Up ueze ver- gaaei'rug, weiKe geieiu weru uoor ue no uglier w. neer netéeri nootj acKeib, waren aanwezig rasiüui Versteeg uri Lisnout, nr. v. O. \Vouw, br. VemaaK, Nol arts Sciireurs, nurgemeester bneis en yertegenwooruigers\sters) vau de ai verse verenigingen en in stellingen uit Drunen eu bisnout weiite op sociaal cnarnatiei tei- rein werKzaani zijn. Deken RooijacKers riep in zijn opeuiiigswOL.ru anen een narte- hiK weiiioni toe, in Pet Bijzonder burgemeester snels en ue neet RauL van net diocesaan sociaai- cnantatiet' centrum, welke deze avond een uiteenzetting zou ge ven over het doei en de werk wijze van het centrum. Denen Rooij ackers was zeer verneugd dat net initiatief tot opricntmg niet van hem was uitgegaan, maar voortgekomen was uit net particuliere initiatief, waar blijk baar de grote behoeite aan een sociaal cnantatief centrum le vendig was. In zijn openings woord zette Deken Rooijackers ook op duidelijke wijze uiteen de betekenis van een sociaal cnan tatief centrum als overkoepelend orgaan van alle verenigingen en instellingen uit Drunen en Els- hout, welke reeds in het verleoen zulk een voortreffelijk werk ver richt hebben. Met klem wees spr. er op dat het sociaal charitatief centdum in geen enkel opzicnt beoogt de taak van de bestaande verenigin gen over te nemen. Integendeel, het doel van het sociaal charita tief centrum is als overkoepe lend orgaan coördinerend te werken en moet een middel zijn om het voortreffelijk werk der bestaande verenigingen nog sterker te activeren en door on derlinge contacten meer doelge richt te doen zijn. De heer Radt gaf hierna een duidelijke uiteenzetting van de betekenis, de werkwijze en orga nisatorische opbouw van het so ciaal charitatief centrum als overkoepelingsorgaan, dat zich ten doel stelt het lenigen van de geestelijke en materiële nood, waar deze aanwezig mocht zijn. Uitvoerig belichtte spr. de grote betekenis van het deskundig en radicaal ingrijpen, alsmede de grote betekenis van 't onderling contact tussen al de instellingen en verenigingen, welke sociaal- charitalief werk verrichten. Voor het doelgericht werken van de diverse instellingen zal het daarom nodig zijn dat 't cen trum een deskundig maatschap pelijk werkster aantrekt, die ad viserend kan optreden. Het cen trum, aldus spr., dient zich niet alleen te richten op de individu ele noodgevallen, maar evenzeer op algemene noodtoestanden, waar deze zijn of dreigen te ont staan. Spr. noemde met name de woninenood, bejaardenzorg en vrije tijdsbesteding. Over de organisatorische op bouw merkte spr. op dat men voor Drunen en Elshout een al gemene raad zal moeten benoe men, waarin alle instellingen die sociaal-charitatief werk verrich ten, vertegenwoordigd zullen moeten zijn. Verder zal er een dagelüks bestuur moeten worden gekozen, terwijl uit de raad ook twee werkgroepen zullen moeten worden gevormd, n.l. een voor Drunen en een voor Elshout. Hiertoe werd door de vergade ring in principe besloten. Óok werd het woord gevoerd door burgemeester Snels, die zei met veel belangstelling de op richting van dit sociaal charita tief centrum te volgen. Spreker was zeer verheugd dat de op richting was voortgekomen uit het particulier initiatief. Aan gaande het benoemen van verte genwoordigers (sters) in de alge mene raad gaf burgemeester Snels in overweging zich hier over ernstig te beraden, omdat men er van doordrongen dient te zijn dat het niet alleen maar een vertegenwoordiger dient te zijn, maar evenzeer en zelfs nog meer iemand die er voor voelt zich daadwerkelijk aan dit werk te geven. Ook de HoogEerw. Heer Deken Rooijackers onderstreepte deze gedachte; het gaat niet om luis teraars, maar om werkers. Besloten werd derhalve dat de diverse verenigingen, welke soci aal-charitatief werk verrichten, zich over deze vertegenwoordi gers (sters) zullen beraden, ter wijl deze voor 1 Maart zullen wo.uen aangewezen. Voor aeze mjeeiiKomst waren uiigeiioiugu en ooit aanwezig Ue UeijtUieii van ue voigeuue vere nigingen vvn-uele Kruis Drunen en Els hout, KathoiieKe Gezinszorg, st. jcuisaueuisverenigmg, Gemeente- iuke instelling ïviaaiScnappenjKe Zorg. Goerenuonü iiruneiiLis- uout, KAB DrunenGlsnout, de Miüueiisianusver. DrunenEls hout, ue üoermnenbond Drunen- Eisnout, KA V brunen-Elshout, K.lv. Vrouwengilde Drunen-Els- nout, R.K. Vereniging voor Meis- jeshesenerming en ue Katnoiie- ite Actie. Op ueze bijeenkomst werden ook nog verscnillende vragen ge steld, o.a. over de verhouding tot de gemeente, welke reeds een in stelling Maatschappelijke Zorg heeft en de houding als parochi eel centrum tegenover de andere gezindten. Voor wat het eerste betrof, merkte Deken Rooijackers op, dat met het gemeentebestuur een overeenkomst zal moeten wor den gesloten en wat het tweede betrof ligt het nog altijd zo dat op de christelijke charitas de plicht rust iedereen die in nood verkeert of hulp nodig heeft, te helpen. Voor wat de financiële zijde betrof, wilde Deken Rooij ackers een goed begin maken en stelde voor om op Witte Donder dag, waarvan de liturgie ons zal wijzen op de christelijke charitas, tijdens de plechtigheden in de kerk een open schaalcollecte te houden voor het sociaal charita tief centrum, zowel in Drunen als in Elshout. S.H.J. De gymnastiek- en atletiekver eniging St Herman-Joseph gaf in het Dorpshuis haar jaarlijkse ou der- en donateur-avonden. Er be stond voor deze avondeh, evenals andere jaren, zeer veel belangstel ling. Er werd prima gewerkt, zowel aan de toestellen als met de vrije oefeningen en de oefeningen op mu ziek. De groei van S.H.J. manifesteert zich dit jaar weer opnieuw in de vorming van een nieuwe groep van meisjes van 7 en 8 jaar. Deze meis jes kunnen zich opgeven bij het be stuur. Diamanten bruiloft. Het echtpaar C. Smits-G. v. d. Pol hoopt op 12 Mei a s. zijn diamanten bruiloft te vieren in het tehuis voor ouden van dagen bij de Eerwaarde Zusters alhier, waar zij in Septem ber van het vorig jaar hun intrek namen. Beide woonden voorheen op Giersbergen, waar zij 10 jaar gele den onder veel belangstelling hun gouden huwelijksfeest vierden. Zij hebben thans de leeftijd van resp. 85 en 81 jaar. Voor de K.R.O.-microfoon. Onze dorpsgenoot Tony Merkx trad Vrijdag j.l. op voor de K.R.O.- microfoon als tuba-solist in 't pro gramma van De Boertjes van Buu- ten. Voordracht-avond. Voor de personeels-vereniging der N.V. Lips gaf de bekende voor drachtkunstenaar Mevr. Nel Oost hout deze week een voordracht avond. Mevr. Oosthout droeg een werk voor van Paul Gallico „De on sterfelijke dwazen". Er was voor deze avond veel belangstelling en hoezeer het gebodene op prijs werd gesteld, bleek wel uit het hartelijk applaus dat Mevr. Oosthout ten deel viel. Dankbetuiging. Ter gelegenheid van de verjaar dag van H.K.H Prinses Beatrix, had de Kon. Erk. Harmonie Beatrix aan H.K.H. een gelukstelegram gezon den. Het bestuur mocht hiervoor dezer dagen een hartelijke dankbe tuiging ontvangen. R.K. Gezinszorg. Volgens het jaarverslag van de R.K. Gezinszorg werden in 1955 90 gezinnen verzorgd. Het aantal ver- zorgdagen was 1099. In 1954 waren het 44 gezinnen met 542 verzorg dagen. Wit-Gele Kruis. Blijkens het jaarverslag van het Wit-Gele Kruis bedroeg het aantal leden van deze vereniging op 31 De cember 720. In het afgelopen jaar werden 3682 bezoeken afgelegd. Het aantal hulpverlening in de kliniek was 892; 433 maal werden artikelen uitgeleend. Op het consultatiebu reau voor zuigelingen stonden 91 kinderen ingeschreven en werden 729 bureau-consulten gegeven. Het aantal huisbezoeken bij zuigelingen was 1424. R.K. Vrouwengilde. Het R.K. Vrouwen-gilde Drunen- Elshout zal op Maandag 20 Februa ri een excursie houden naar het Doofscommen-instituut te Sint Mi- chiels-Gestel. Leden van het Vrou wengilde, die deze excursie willen mee maken, kunnen zich opgeven bij het bestuur. Op Woensdag 7 Maart zal om 8 uur 's avonds in de Huishoudschool een kook-demonstratie worden ge geven, waarna bezichtiging van de schooi. K.I.-vereniging Drunen-EIshout. Voor de leden van de K.I.-vereni- ging brunen-Elshout is voor Dins dag 14 Februari een kijkdag geor ganiseerd voor het aanwezige stie ren-materiaal. GESLAAGD. Voor het praktijk-examen Ned. Han delscorrespondentie slaagde te Tilburg Mej. Tine van Beurden. TAFELTENNIS. Het le team van de Smashers verloor van OTTC uit Oss met 3—7. Smashers IICarrington II 's-Bosoh 10-0 Smashers IIIJCVJ Vught 5 5 Smashers IVPTTC I Oss 46 Smashers VAnimo 6 Vught 100 BENOEMD. Met ingang van 1 Maart a.s. is tot hoofd der R.K. Jongensschool benoemd de heer P. Janssen, onderwijzer te Els hout. EXCURSIE. A.s. Maandag 20 febr. zal door de le den van het R.K. Vrouw'engilde een ex cursie gemaakt worden naar het Doof stommen-instituut te St. Mich.-Gestel, waar verschillende demonstraties zullen worden bijgewoond. BOERENDAG. In NieuwXuijk werd een geslaagde böerendag genouden. In uitstekende stemiiuning tieuoen de Nieuwkuijkse boe ren, hun echtgenoten, leden r>„erinnicn- bond en jonge ooeienstand hun boeren- d aggehouden. Ueze begon met een pl. id. iviis des morgens om 9 uur. Geduren de deze ri. iviis tuetd de Leereerw. heer Pastoor na het evangelie een treilende toespraak. Na de H. Mis werd in het patronaat een aig. ledenvergadering gehouden die door de voorzitter de heer jac. kioster- mans werd geopend, be altredende be stuursleden de heren A. Mommersteeg en br. Ivtostermans werden herkozen,. Na de middag werd' om 18,30 de ver gadering heropend en hield de H:ogedel- gestr. heer H. H. v. d. Zanden, lid der tweede Kamer der Staten Generaal een spreekbuert over verschillende proble men van de huidige tijd. Door de jonge boerinnen en boeren werd de avond met zang en voordracht gevuld. Het was een leerzame, nuttige en gezellige avond. i-- ..Ml CARNAVAL. Zondag werd hier voor 't eerst Prins Carnaval ingehaald. Met de harmonie en de raad van elf werd de Prins met ge volg na een rondgang door 't dorp, op 't parochiehuis door Wethouder A. v. Son verwelkomd en toegesproken. Op het schoolplein hadden hierna wie lerwedstrijden plaats. Maandag en Dinsdagavond hebben er greopswedstrijden plaats waaraan prijzen zijn verbonden. i Alsdoor worden verkoudheden bij Vader, Moeder en Kind verdreven met naar de le 'n verwijsbriefje van Uw huisarts 2e 'n recept van Uw oogarts 3e De juiste BRIL van Secuur en niet duur DEN BOSCH TILBURG BREDA Vughterstr- 25 Markt 32 Nwe. Ginnekenstr. 23 Leverancier voor alle Ziekenfondsen. Zondag werd de carnaval te Vlij men ingezet. Om half 1 bijeenkomst op het Plein van de groepen van kinderen, harmonie Concordia, car navalsgroepen, Raad van Elf enz. Op het Plein waren voor de kinde ren ballons te verkrijgen, door de plaatselijke Spar-winkels beschik baar gesteld. Na het opstellen trok de prachtige stoet naar café De Engel, waar dit jaar Z.H. Prins Carnaval Barris van Luntrum zijn intocht hield en door de Raad van Elf werd inge haald. Ongeveer half 2 arriveerde Z.H. met zijn gevolg en werd toe gesproken door de heer Coensen, voorzitter van de Raad van Elf. Na zijn hartelijke toespraak werden al le leden van de Raad van Elf voor gesteld, evenals enkele oud-carna- valvierders, waaronder de oud-car- navalvierder de heer P. v. Oijen, die zijn 59ste carnavalsjaar ingang. Vervolgens sprak de Prins zijn rede uit met de hoop dat Carnaval 1956 weer netjes mag verlopen. Per koets trok de Prins naar het raad huis, waar burgemeester Van Hout Z H. Prins Carnaval van Luntrum en zijn gevolg verwelkomde en spr. deed het genoegen dat voor Vlijmen weer enkele mooie dagen te wach ten staan en hoopte dat het feest weer in gepaste vrolijkheid zou wor den gevierd. Daarna nam de Prins het woord en het deed hem genoe gen weer zoveel carnavals-gekken te mogen ontmoeten. Hij sprak de hoop uit dat geheel carnaval-vie rend Vlijmen ook Carnaval 1956 goed zal doen verlopen en hoopte niet met straffen te behoeven op te treden. Dan nam de voorzitter van de Raad van Elf het woord en 't deed hem bijzonder genoegen dat burge meester v. Hout persoonlijk de Prins en zijn gevolg kon verwelkomen en sprak de hoop uit dat burgemeester v. Hout nog vele jaren de ontvangst op het raadhuis mag verrichten. Hij sprak de waarborg uit dat de Raad van Elf de zorg zal dragen voor het verloop van de carnaval. Hierna kwam de grote huldiging van drie personen, n.l. N. Hannus de Kruier met zijn 5e carnavals-lus trum. Hij werd door de voorzitter tot ridder in de orde van de eiken- knust benoemd. Prins Carnaval gaf hem de genadeslag Daarna kwamen twee groepsleiders, die in verband met hun 10 jaar deelnemen aan de groepswedstrijden werden gehul digd, n.l. de heer Marinus Noten en Benoemd tot Hootd der School. 4b Er heeft Woensdag in Elshout wel een bijzonder warme huldiging piaais geiiau, een Huldiging door iieei ae Eisnout- se gemeensciiap, uereid aan ue new fJanssen, onderwij zer aan ae n.iv. Dagere Jongenssciiool. Meester Janssen was op die dag 2o jaar aaii ueze scnool vernonden en uat de ingezetenen van insno ut grote waardering Hennen voor zijn wei'K in die nwarteeu w, is wel gebieiten. En net is goed en we zouuen durven zeggen ook nouig, dat men bij geiegenUeden als deze uiti ng geelt aan zi,n gevoelens van waardering voor de mensen in net onderwijs. Vve zouden in dit vernanu een citaat willen gebiuiKen van de grote paeuagoog jan Ligtnart, een citaat met een wel zeer ver- streKneiiue betekenis en bet is Djj Uit juPiieum wei zeer op z n piaais het te geuruiken: „De neie opvoeding is een kwestie van tierde, geduid en wijsheid, en üe laatste twee groeien, waar üe eerste b eerst." De warme huldiging van Meester Janssen is er het hewys van geweest dat deze heerlijke deugoen ook in hem zijn waargenomen en velen zullen er in Èisnout zijn, die hiervan ais van een groot goed hebben mogen genieten. Het moet voor oe lieer Janssen een grote voldoening zijn, dat thans de gehele veran (.woordelijkheid van de school aan hem is opgedragen. Met ingang van 1 Maart is bij benoemd tot hoofd van de R.K. jongensschool te Elshout. Ant. Oosterwaal. Beide werden tot ridder in de orde van de eikenknust geslagen. In de raadzaal van het gemeente huis werd de erewijn geschonken. Burgemeester v. Hout deed het ge noegen de oud-carnavalvierder P. v. Oijen weer in het midden te zien, ook de oud-carnavalvierder en oud wethouder de heer W. v. Sprang uit Elshout, twee krasse oudjes, die bin nenkort beiden hun 74e verjaardag hopen te vieren. De stoet trok vervolgens naar het sportterrein van de Bovs achtar café H. Boom, waar de belangrijke voet balwedstrijd Oud Internationaals BelgiëHolland plaats vond, onder leiding van scheidsrechter Paffie uit Spange Han Hollander gaf een re portage. Het was een aardige wed strijd met een overwinning voor de Belgen. Voorhoof was de schutter in de voorhoede van de Belgen; bij de Hollanders was v. Heel de man. Tijdens de rust maakte de voor zitter de prijzen bekend van de kinderoptocht, die als volgt waren toegekend: 1. Kinderen Verbunt. 2. Kinderen Nicols. 3. de Spanjolen. 4. Kinderen Falier. 5. Broertjes v. Vugt. 6. Jan Dubag. 7. Kinderen v. Eggelen. 8. Herman v. d. Linden. 9. Gonnie de Wijs. 10. Kinderen de Hart. Na nog een verloting van de bal lons voor de kinderen, werd de dag voor de groten voortgezet met bal, waar gezelligheid hoogtij vierde. Dit was de eerste en een schone carnavals-dag. BOERENGEZINSDAG. Donderdag werd te Vlijmen een boe rengezinsdag gehouden die werd begon nen met een H. Mis, opgedragen door de geestelijk adviseur. Hierna volgde een vergadering van de B.C.B. in hotel Prin sen. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter dhr. C. Peijnenburg het over leden bestuurslid en directeur van de plaatselijke afd. de heer A. Boom. Bij de bestuursverkiezing werd de heer M. van Engelen gekozen tot bestuurslid en de heer Harry Boom in de raad van toezicht. Na enkele punten van huish. aard te hebben besproken, werd door de afgevaardigde van de coöp. centrale bank te Eindhoven een spreekbeurt gehouden over de ontwikkeling van de Boerenleen. bank. Na een tractatie werd deze vergade ring besloten. Des avonds om 7 uur werd in het patronaat een vergadering gehouden van In de parochiekerk werd des morgens om naii negen een H. Mis van oanKiiaariieiO opgedra gen ais een scuoiie opening van ueze teestuag. De jongens van oe lagere scnool zongen een Vlaam se volksmis, voor welke Mis Geert van Heime C.M. verzen ge schreven had, aie getoonzet wa ren door josepn Haas. De heer van den Brinü had de leiümg van dit koor. OFFICIËLE BENOEMING. In de Dastorie van Pastoor Versteeg zat na de H. Mis net ge zin van meester Janssen aan voor het ontuijt, evenais net vol- talhee scnooinestuur. Als voor zitter van het schoolbestuur ueed oaar pastoor Versteeg de omci- ële mededeling, dat de heer Jans sen met ingang van 1 Maart be noemd is ais nootd van de R.K. Jongensschool, in welke lunetie inj üe heer van den Brink op volgt, die met ingang van dezelf de datum benoemd is tot hoofd der school in Helmond. In het parochiehuis was om streeks 10 uur de gehele school jeugd van Elshout verzameld om daar hun meester hartelijk te huldigen. Ook waren daar aan wezig 't voltallig schoolbestuur, de bisschoppelijke inspecteur, de HoogEerw. Heer Drs. A. v. Ger- wen, de inspecteur van de inspec tie 's-Bosch, de WelErelgestrenge Heer 'J ak, burgemeester Snels van Drunen met de heren wet houders en de gehele familie van de jubilaris. Pastoor Versteeg was de eer ste spreker op deze bijeenkomst en in wel zeer hartelijke woor den schetste hij de grote verdien sten van de heer Janssen als on derwijzer in Elshout. Aan alle aanwezigen deed hij hier nog maals de mededeling, dat het schoolbestuur als blijk van grote waardering voor het voortreffe lijke werk van de jubilaris het hoofdonderwijzerschap van de St. Josephschool was aangebo den. Dit was het cadeau, dat het schoolbestuur passend genoeg had gevonden. Groot was 't en thousiasme waarmee deze mede deling door de aanwezigen werd ontvangen. Ook burgemeester Snels voer de no« het woord, evenals de HoogEerw. Heer Van Gerwen en de WelEdelgestrenge heer Tak. Zij allen gewaagden van grote waardering voor de toewijding, waarmee de heer Janssen zich al die jaren van zijn niet altijd even gemakkelijke taak heeft gekwe ten. Veel, zeer veel heeft de ju bilaris er toe hijgedragen, dat de jongensschool van Eisnout in verre omtrek zo n voortreffelijke naam heelt, een feit, üat ook mede het resultaat is van de pretuge en verantwoorde samen werking tussen het gehele onder wijzend personeel. Dat ook de goed geest, die op de Elshoutse scnool neerst en die de opvoeding en het onderwijs van de jeugd zozeer ten goede komt, bestendigd mag blijven, -was wel de wens van de geachte sprekers. Namens de collega's van de ju bilaris sprak de heer v. d. Brink. Hij liet zijn hartelijke woorden vergezeld gaan van een prachtig cadeau. De jongens van de verschillen de klassen zongen, voerden klei ne toneelstukjës op en decla meerden. Vanzelfsprekend wer den ze getracteerd. De heer Janssen zei in zijn dankwoord bijzonder getroffen te Zijn voor de manier, waarop men zijn 25-jarig jubileum had willen herdenken. Deze dag was voor hem tot een onvergetelijke gemaakt en hij sprak de hoop uit dat hij. zijn nieuwe taak, als hoofd van de school, tot voldoe ning van allen zou kunnen ver richten. DRUK BEZOCHTE RECEPTIE. Ten huize van de jubilaris was er van 1 tot 2 uur een re ceptie, van welke gelegenheid zeer velen gebruik maakten om hun gelukwensen aan te bieden. Besturen van verschillende vere nigingen, hij welke de heer Jans sen een functie vervult, waren ook daar. Tal van bloemstukken en geschenken onderstreepten de vele waarderende woorden tot do jubilaris gesproken. In de middaguren kregen de kinderen hun deel van de feest viering. In het parochiehuis wer den ze royaal getracteerd en ze hebben daar ook kunnen genie ten van de goocheltoeren van Mr. Johnny, die zich ook ontpopte als een uitstekend buikspreker. De kerkelijke fanfare „Een dracht maakt Macht" en de ge mengde zangvereniging „U.D.I." brachten in de avonduren een serenade. Het was een mooie feestdag voor Elshout, een feestdag, een verdiensteliik burger als de heer Janssen waardig. de NCB, waarbij waren uitgenodigd de leden van de NCB, RKJB, BRB. Aan het einde van deze geslaagde dag werd door de RKJB en BRB onder regie van de heer Jo Schoonen opgevoerd het toneelspel Zand of Klei. De aanwezigen waren zeer tevreden over het vertoonde spel en de speelsters en spelers mochten een hartelijk applaus in ontvangst ne men. GEZINSVERZORGING. Wederom is er gelegenheid om zich ^op te geven voor een cursus voor Ge zinsverzorging. Opgeven aan het beken de adres te Tilburg, welke nadere in lichtingen geven. PLOTSELING STERFGEVAL. Toen de heer Jan Wolfs van ziin werk thuis kwam en zich bij de kachel ver warmde, werd hij plotseling onwel en overleed spoedig. De heer Wolfs was 62 jaar. BESCHERMING BEVOLKING. De lessen van de cursus Bescherming Bevolking, die dinsdag 14 en woensdag 15 Febr. a.s. zouden worden gehoud'en, gaan niet door. De eerstvolgende cursus wordt dus weer gegeven op 21 Febr. te Vlijmen en Haarsteeg en woensdag 22 Febr. te Nieuwkuijk (normale tijd). CHR. HIST. KIESVERENIGING SPRANG-CAPELLE. De Christelijk Historische Kiesvereni ging Sprang-Capelle kwam j.l. Woens dagavond in het gebouw van de Chr. Volksbond in jaarvergadering bijeen. De voorzitter de heer Minnaard open de de zeer matig bezochte vergadering met het lezen van Psalm 23, waarna de heer Timmermans voorging in gebed. In zijn openingswoord betreurde de voorzitter het dat zo weinigen opgeko men waren; het zeer slechte weer zal hiervan zeker wel mede schuldig zijn geweest- De secretaris de heer A. J. Kuijsten bracht na het lezen van de notulen een goed verzorgd jaarverslag uit, dat onver anderd werd goedgekeurd; ook het ver slag van de penningmeester werd goed gekeurd. Het aftredende bestuurslid de heer F. Minnaard (voorzitter) werd bij accl» matie herkozen. Wat betreft de propaganda voor de a.s. verkiezingen werd besloten hieraan zoveel mogelijk aandacht te besteden en in ieder geval de leden te activeren een raambiljet op te hangen. Het leden-contactblad „Binding",

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1