Waalwijkse en Langsiraaise Courant Binnen- en Buitenland WAALWIJK SLECHTS MET AFRIKA HAMEA H, N V, D, HEEFT EUROPA TOEKOMST. T yOaatom oast 3g cktLstcn 79e JAARGANG No. 13 BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK - TEL. 2621 - KAATSHEUVEL - TEL. 2002. Pr van BEURDENSTBAAT - OPGERICHT 1878 - TELEGR.-ADRES „ECFO" Laad met grote economische mogelijkheden dat problemen schept, DE WERELD ROND Ruwe. schrale huid DE CONFERENTIE TE GENÈVE EN DE GEVOLGEN, Waarom vast de christen? Het antwoord op deze belangrijke vraagt krijgt in deze dagen, na de grote veertigdaagse vasten door een besluit van de bisschop pen is opgeheven, een welhaast nog dieper en zinvoller beteke nis. Het herderlijk schrijven, dat Zondag jl. in alle kerken is voor gelezen, zegt hierover: „De christen doet dat niet om dat eten of drinken verkeerd zou zijn, maar om zich niet at te zeer te binden aan de dingen van deze wereld, om zich een geest eigen te maken die hem bereid doet zijn tot de verplichte zelfverloo chening, en om in zichzelf meer ruimte te scheppen voor de lief de tot God. Natuurlijk zijn vas ten en onthouding van vlees niet de enige vormen van verster ving; en het spreekt ook van zelf dat een christen zich niet tot deze vormen beperken kan, ze ker niet wanneer zij voor hem eigenlijk geen echte versterving meer zouden zijn. Maar zij zijn toch zó belangrijk, dat Christus zelf er ons het voorbeeld van heeft willen geven, door vóór zijn openbaar optreden veertig dagen en veertig nachten te vas ten. Ook de apostelen hebben 't vasten toegepast en zo is deze practijk op de oude Kerk over gegaan. Toen de Kerk overging tot het opstellen van een vastenwet, was dat niet zo maar een opleggen van boven af, maar het nader omschrijven en regelen van een algemeen erkende verplichting. En wanneer wij, aldus de bis schoppen, u thans deze kerkelij ke wetgeving in een vernieuwde en verzachte vorm voorhouden, dan is dat om daardoor te blijven wijzen op de plicht van elke christen tot het dragen van het opgelegde kruis, tot verlooche ning van de oude mens en tot onthechting aan de dingen van deze wereld. Wij willen in deze moeilijke tijden uw lasten ver lichten, maar tegelijkertijd de weg blijven wijzen naar de echte christelijke levenshoudingzich vaster hechten aan Christus, door zich meer los te maken van de dingen van deze wereld. Hoe meer de christen deze levenshou ding bezit, des te beter zal hij ook bestand zijn tegen de lasten en het lijden van het leven; des te minder zal hij vatbaar zijn voor onzekerheid, voor onrust en voor levensangst. Er is nóg een reden, die de vrijwillige versterving en indi rect dus ook de kerkelijke vas tenwet rechtvaardigt, en dat is het feit van de zonde in ons le ven. Alleen wie zichzelf bedriegt, kan ontkennen, dat hij in meer dere of mindere mate tegenover God tekort schiet. En al weten wij in onze tijd meer rekening te houden met allerlei factoren die de subjectieve schuld verminde ren of wegnemen, toch blijft er in alle tijden voor alle christenen reden om te bidden, zoals Chris tus ons heeft geleerd: „Heer ver geef ons onze schuld". Elke te kortkoming tegenover God en met name de zonde in de volle zin van het woord, de doodzon de, bestaat hierin, dat men God te weinig en zichzelf te veel geeft. Wie daar werkelijk be rouw over heeft en wie God in derdaad als zijn Vader wil lief hebben, zal er dan ook behoefte aan gevoelen, deze tekortkomin gen van zichzelf en van anderen goed te maken: door het kruis dat ons wordt opgelegd geduldig te dragen, door de oude mens in ons voortaan meer te verlooche nen, maar ook door vrijwillige versterving, door aan God meer en aan zichzelf minder te geven dan strikte plicht is. En zo be doelt de Kerk ook het vasten als een vrijwillige boete van heel de Kerk voor alles wat wij allen misdoen". I VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO \M HEI ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief Si„ds Europa zijn koloniën in het verre oosten vrijwel kwijt is en naar nieuwe economische mogelijkheden voor zijn dichtbevolkt gebied zoekt, is het oog op Afrika, het zwarte werelddeel, gevallen. Reeds gedurende de tweede wereldoorlog is men tot de ontdekking gekomen welke moge lijkheden Afrika biedt. Zelfs de Amerikanen zijn er zich voor gaan inte resseren en dat betekent meestal, dat er in snel tempo aan de ontwikke ling z!ai worden gewerkt. - Da europese tanden die hier na het verhes van hun koloniën elders, gro te belangen hadden, wensten niet achter te raken en toen de Amer,karnen in bepa'aide gebieden de ontwikkeling ter hand namen, spoorwegen aan legden en kapitalen investeerden, maakten ook zij grootse plannen voor de ontwikkeling van de onder hun gezlag staande gebieden. Natuurlijk waren het vooral Engeland en Frankrijk die zich inspanden» Vooruitgang in Oost-Afrika. wee van 'de grote problemen, waar mede Afrika kampt, zijn de verbindingen en de energieontwikkeling. Zolang in de ze toestand niets verbeterd werd, kon men het land ook moeilijk economisch ontsluiten. De europese landten hebben dit inge zien, hetgeen resulteerde in grote plan nen vpor de aanleg van spoorwegen en electrische installaties, waaraan reeds met spoed wordt gewerkt. Engeland bijvoorbeeld heeft met oost- Afrika grote plannen. Dit moet voor een groot deel de .plaats innemen van het vroegere Brits-Ind'ië. Er wordt momen teel met man en mateht gewerkt, havens worden uitgebreid, dokken gebouwd, technische industrieën opgezet, kortom t gonst van bedrijvigheid, waarbij onbe langrijke plaatsjes van vroeger uitgroeien tot belangrijke steden. In de electriciteitsvoorziening wensen de Egyptenaren te voorzien door de re geling van de Nijl door middel van stuwdammen. De Engelsen zullen een gelijkmatige watervoorziening van de Soedan waarborgen en tevens electrische energie voor geheel oost-Afrika. Elen gigantisch project, dat zijn weerga niet vindt, maar het is bittere noodzaak en dan kan men wel tot grote daden ko men. bel- en cemtentfabrieken, olieraffinaderij en en zeepfabrieken, kortom alle moge lijke industrieën schieten als paddestoelen uit de grond om de producten van de landen binnen de grenzen te kunnen ver werken. Gigantische projecten voor stuwdatp- mfen en electrische krachtinstallaties zijn in uitvoering en zo gonst het in geheel Afrika van activiteit. Moeilijkheden. Ook de Fransen. aast de Zuid-afrikaners, die hun reeds ontwikkeld gebied tot nog grotere bloei trachten te brengen en de Belgen, die hard werken in hun Congo, hebben ook de Fransen grote plannten in de ge bieden in Afrika welke! onder hun beheer staan. In noord-Afrikan trachten zij re volutionaire economische hervormingen door te voeren en Marokko en Algiers worden met grote spoed tot de meest ge-industrialiseerde landen aan de Mid dellandse Zee gemaakt. Gietijzerfabrieken, smeltovens, stoom- 'ketelfabrieken, spoorweginrichtingen, ka- et is echter niet zo gemakkelijk 'als men denkt om het zwarte werelddeel economisch te ontsluiten. "Wil men suc ces hebben, dan zal men dit gebied zo danig moeten transformeren, dat het voor Europeanen niet alleen mogelijk is er te leven, maar ook om er te werken. Hier bij staat mten alleen reeds voor schier onoplosbare problemen. Het zwarte we relddeel is uiterst dun bevolkt en zo kampt men juist in de aanvang van de werkzaamheden met een ernstig tekort aan geschikte arbeidskrachten, hetgeen een vlotte gang van zaken ernstig be lemmert. Daarnaast doen zich verschillende be langrijke politieke moeilijkheden voor. Wij zagen dit in Brits Oost-Afrika aan de activiteit van de Mau-Mau en wij zien 'het in Frans Noord-Afrika aan de ernstige rebellie van extreem nationa listische groepen. Al deze dingen zijn eigenlijk het logisch gevolg van de snelle economische ontwikkeling. De bevolking, die in 'hoog tempo uit een zekere achter lijkheid omhoog wordt getrokken, be schouwt zich in haar onvolwassenheid reeds als de gelijke van de leermeester en wenst op eigen benen te staan. Europa kan slechts met Afrika een goede toekomst tegemoet .gaan en daar om zal men naast de economische ont wikkeling ook ernstig moeten streven naar een harmonische samenwerking tus sen Europeanen en inheemsen» aang zien anders alles tot mislukking gedoemd zal zijn tot schade van beide groepen be langhebbenden. (Nadruk verboden). S3 In deze dagen van soberheid treft ons bijzonder een bericht van dierlijke onmatigheid dat uit Noord-Italië afkom stig is. In het plaatsje 'Stradella ledigde een wijnbottelaar enkele vaten overge- giste wijn in de rivier de Po. Het water glimlachte en ging zijns weegs. Was dit op zich zelf al iets bijzonders, de vol gende dag bood een nog veel merkwaar diger aanblik. Hele scholen vissen dre ven bedwelmd aan de oppervlakte. Som mige neurieden zachtjes, andere staar den zwijgend in vreemde verten. Toen de ijverige oeverbewoners de feestelijke die ren bij mandenvol uit het water schep ten, zei een der vissen met dikke 'kieu wen „Hoe laat is het dan?" £3 Evenmin kunnen wij de loftrom pet steken over een aantal mannen, die onlangs inbraken bij de heer Frederik Hansen in Aarhus (Den.), toen d'eze met zijn vrouw rustig in een bioscoop zat. De inbrekers hadden zich echter deerlijk in de welstand van de heer Hansen ver gist, want zij vonden niets. Wij begrij pen 'hun teleurstelling !en wij kunnen er ook in komen dat zij, om niet met lege handen thuis te komen, toen maar de waakhond hebben meegenomen. 'Maar van die hond 'begrijpen wij niets. 'Hele maal niets! Hondser kan het volgens ons niet. E3 Uit hoofde van onze functie be zochten wij reeds vele vergaderingen van gemeenteraden, waar wij telkenmale kondien vaststellen, dat de belangen der gemeente met bezonken wijsheid en voortvarendheid worden behartigd. De raad 'der gemeente 'Schleswig (Did.) legt echter een ontstellend gebrek aan be langstelling ten aanzien van de groei der gemeente aan de dag door een voorstel van de burgemeester af te stemmen, om te komen tot plaatsing van e'en wagen rad in horizontale stand op het gemeentehuis ten behoeve van een ooievaar, wiens oude standplaats, een 'boerderij, was afgebroken. De raad noemde dit voorstel een „populair stunt- je" 'Stuntje of geen stuntje, het geboorte register kunnen ze in 'Schleswig nu wel verbranden. H Er zijn zoveel profeten in deze broodetende wereld, dat wij niet meer weten wiens schreden wij nu moeten volgen. In de Belgische Congo is nu weer een man opgestaan, die zich „Gods geschenk" noemt, maar Gods royaliteit hevig in twijfel doet trekken door het uit delen van schoon water, waarvoor men dan nog zelf de fles moet meebrengen (alsof Onze Lieve 'Heer geen flessen ge noeg: heeft!). Dergelijke profeten ont moetten wij in eigen land bij de vleet en hoeven dus daarvoor niet helemaal naar de Congo. Maar voor het elfde gebod, dat deze taan predikt, voelen wij alles: „Gij zult niet werken op zaterdag." B1 De automobilisten kunnfen wij in deze koude dagen misschien van dienst zijn met het volgende leerrijke geschiede- nisje. Ten gevolge van de hevige koude zelfs in Mexico kon Gergario Her nandez zijn auto niet gestart krijgen. Gergario is echter niet voor niets Mxeicaan en dus een handige jongen. Hij verzamelde wat houtjes en stookte een vroüjk knappend vuurtje onder de motor, maar hij lette niet op de paar druppels benzine die ander e an die mo tor hingten S3 Hoezeer wij mannen, vriendten, ons ook inspannen, om van de wereld eten bewoonbare plaats te maken, er zit altijd wel ergens een vrouw die ons po gen als een misdaad tracht te bestem pelen. Zo'n rvrouw is mevr. Gillet. Zij woont natuurlijk in Amerika en ze is naar de politie gelopen. Waarachtig, vrienden, ze 'heeft 'het bestaan om zich bij de politie te beklagen over het feit dat haar man in de acht jaar dat ze nu met hem getrouwd! is slechts één keer per jaar iets" tegen haar zegt. En dat ge beurt dan als hij het belastingbiljet moet invullen. Hij vraagt dan hoe groot haar inkomsten zijn geweest. Voor de rest houdt Hendrik zo zal deze grote man wel heten zijn mond. Wij kunnen het er beter bij neergooien, vrienden, veel beter, want elke vrouw zou dolgelukkig zijn met zo'n Hendrik. Zij niet. Wie de 'bizardheid van een leven de dode "wil èrvaren moet naar Napels gaan en aanbellen bij de morsdode Ni- cola Franco. Hij zal zelf de deur voor u openen en u wellicht ten tafel nodigen, waar 'hij u onder het proevten van de goede wijn een wonderlijke geschiedenis zal verhalen, een avontuur dat hij met de dood heeft moeten bekopen. In 1925 vertrok Nicola naar Zuid-Amerika, want het vaderland had hem maar weinig te biedten. Concettina zijn jonge vrouw, liet 'hij achter. Meer dan dat, hij schreef haar nooit, vergat haar. Toen, na jaren, stapte 'Concettina naar de rechter en liet Nicola dood verklaren en trouwde zelf opnieuw. Maar onlangs, onder de azu ren hemel van het jaar 1956, stapte Ni- cola in Napels aan wal. Maar toen bleek de onverbiddelijkheid en onherroepelijk heid van de ambtelijke dood. De rechter zei: „U b'ent dood." „Niet waar," ant woordde Nicola, „hier ben ik".Zo ging dat gesprek tussen een dode en een le vende enige tijd heen en weer, totdat de rechter tenslotte zei„U 'bent dood zo lang u niet aan de hand van overtuigen de papieren het tegendeel kunt bewij- zfen". Nicola is daarmee nu ijverig doen de, doch wij begrijpen niet waarom, want van een dode kan men geen belas ting innen. In ons vorig nummer hebben we nog medegedeeld dat de conferentie tussen Indonesië en Nederland te Genève door een arbitrage-geschil is mislukt. Sindsdien heeft Indonesië eenzijdig, voordat haar delegatie rapport heeft kunnen uitbrengten, de Unie-overeen komst verbroken en men neemt zich voor alle maatregelen tegen Nederland en Ne- derlanders te nemen, terzake 'de gevan genen, de onderwijzers, de schulden enz. j Minister Luns beeft de loop der ge- j beurtenissten geschetst en er op gewezen, dat onze regering geen overhaaste stap pen wil doen. Later wordt er een Kamer debat gehouden. Nederland dreigde een pion te worden in interne Indonesische conflikten, zo zei minister Luns. „In Genève is ons schijn baar inderdaad een ultimatum gesteld", zo voegde hij er aam toe. Toen de conferentie begon verkeerde Indonesië in een overgangsfase, met de algemene verkiezingten voor de deur, ter wijl de regering slechts een beperkt mandaat had. Ook al om het belang der Nederlandse arrestanten te dienen, ging Nederland toch praten. Op 7 januari was informeel overeen stemming bereikt over enkele punten, doch tal van andere kwesties waren nog onopgelost. Toen Nederland de Indone sische delegatie aanried te wachten tot er een andere regering in Djakarta zou zijn, kwamen de eisten voor een slotver gadering, die kennelijk pasten in een po litiek schaakspel in Indonesië zelf. De regering van dat land dwong haar de legatie tot hoge eisen. Zij de dupe. De geschillenregeling, waarop de zaak strandde, was niet een echt punt voor overleg. Indonesië wenste zo'n regeling in 't geheel niet. Men begrijpt dat de toestand in Dja karta gespannen is en daarvan Zijn mevr. Bouman en Mr. v. Empel de dupe. Men schold hen uit, spuwde naar hen en riep om de dood van Jungschlager en Schmidt. OUDERDOMSPENSIOEN. De aanpassing van de verschillende particuliere pensioenen aan het komende algemene ouderdomspensioen (bodem pensioen) zal beperkt worden tot de pensioenen, die zijn ondergebracht bij ptensioenfondsenDit deelt de regering aan de Tweede Kamer mee in haar Me morie van Antwoord over 'het wetsont werp voor een algemene ouderdomsver- zekering. Hierdoor is zij enigszins tege moet gekomen aan de bezwaren, die van vele zijden zijn ingebracht tegen de aan passingsbepaling in het oorspronkelijke wetsontwerp. De voornaamste punten uit deze Memorie van Antwoord zijn De Regering blijft er naar streven, de algemene ouderdomswet op 1 januari 1957 in werking te laten treden. De pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen zal niet op 60 jaar wordien ge bracht, maar 65 jaar blijven. De premie, die betaald moet worden, zal waarschijnlijk 7 percent bedragen. Een voorstel voor een algemene Kin derbijslagverzekering zal zo spoedig mo gelijk bij de Tweede Kamer worden in gediend. De invaliditeitsverzekering zal verbe terd worden. Binnen afzienbare tijd zal een „nade re weduwtenvoorziening getroffen wor den. DE CRISIS IN DE S.E.R. Het conflict in de Sociaal Economi sche Raad heeft de belangstelling der regering, die haar bemiddeling zal ver lenen, zodra zij de rapporten heeft ont vangen. Ondertussen is een interpelatie in de Kamer aangevraagd over dit onderwerp door mr. Burger (P.v.d.A.). PROF. J. C. VAN OVEN TOT MINISTER VAN JUSTITIE BENOEMD. Naar het A.N.P. verneemt is prof. mr. J. C. van Ovfen, oud-hoogleraar te Lei den, tot minister van justitie benoemd. POSITIE ARBEIDERS IN 1955 VERDER VERBETERD. Over de gehele wereld is 1955 eem goed jaar voor de arbeiders geweest,, vooral in West-Europa en Noord-Ame rika. De werkgelegenheid is gestegen, ondanks het feit dat er meer mensten aan: het arbeidsproces gingen deelnemen. De lonen gingen gemiddeld met 3.5 percent omhoog, maar de prijzen stegen ook, ge middeld met 3 percent. In sommige west- europese landen zijn de prijzen sterker gestegen en dit wettigt in 1956 waak zaamheid tegen inflatie. In de meeste landten bereiken werkgelegenheid, pro- duktiviteit, lonen en sociale verbeteringen een recordpeil. Het geringste was de verbetering in Azië. West-Europa en Noord-Amerika tocunden de, beste cijfers onder de gegevens die door 72 landen verspreid over de gehele wereld beschik baar werden gesteld. De arbeidsconflic ten zijn in 1955 iets toegenomen in ver gelijking met 1954, maar toch beneden het gemiddelde van de laatste vijf jaren gebleven. Eten en ander wordt meege deeld in het jaaroverzicht over de eco nomische positie der arbeiders dat de Internationale Arbeidsorganisatie heeft uitgegeven. DE ELFSTEDENTOCHT. Met koud wintreweer en sneeuwval is de elf-stedentocht wederom gehouden. Er waren 247 wedstrijd- en ongeveer 6000 toerdeelnemers. Een overwinning kwam er eigenlijk niet uit de bus en de vijf gouden en zil veren medailles voor de snelste bedwin gers van de Elf Friese Steden ten de krans voor de overwinnaar zijn Dinsdag niet uitgereikt. Er was enige aarzeling onder de juryleden, toen zij Dinsdagmid dag inder het witte spandoek boven de ijsbaan langs de Leeuwarder Noorder singel, dit besluit namen, een half uur nadat vijf fiere rijders in een strakke lijn die inderhaast gekerfde eindstreep waren gepasseerd. Die vijf Aad de Koning uit Purmerend, J. van den Hoorn uit Ter Aar, Jeen Nauta uit Wartena, Anton Verhoeven uit Dussen 'en M. Wijnhout uit Haarlemmermeer waren zeker de snelsten van de 247 dapperen, die bijna 9 uur tevoren aan de elfsteden- race 1956 waren 'begonnen. Hun namen zullen ook opgetekend blijven als die van de winnaars. Maar zij hadden de onge- schrevten regel van de race geschonden de vijf hadden geweigerd hun persoon lijke kans uit te vechten tot op de finish lijn. Tijdens hun eendrachtig geschaatste wedstrijd van 125 kilometer, vanaf het moment dat tussen Stavoren en Workum aan de rand van het IJselmeer een pelo ton van sterken zich had losgerukt van de kilometerslange stoet, waren deze vijf tot het besluit gekomen niet om de eind zege te strijdten, maar die te delen. Een getuigenis van kameraadschap, niet van begrip voor de zuivere wedstrijdwaarde. Jeen van den Berg was zesde. MET TONG AAN BRUGLEUING VASTGEVROREN. Toen drie kleine meisjes Dinsdag ochtend op weg naar school op de Ber- lagebrug in Amsterdam naar het voe deren van de meeuwen stonden te kijken, begon plttseling een van hen hevig te gillen. Vol ontzetting zagen de beide anderten, dat haar vriendinnetje, met de tong was vastgevroren aan de brugleu ning. In haar angst niet meer te kunnen loskomen begon de kleine te trekken, hetgeen het er niet beter op maakte, daar zij flink uit haar mond begon te bloeden. Redding kwam in de persoon van de brugwachter, die de warme inhoud van zijn van huis meegenomen thermosfles over het tongetje van het meisje leeg- goot. Nog trillend op haar beentjes werd het kind naar een apotheker gebracht. Achteraf bleek de verwonding nogal mee te vallen. de president in staat kan worden geacht nog vijf tot tien jaar het presidentschap te vervullen. DREIGEMENTEN IN ALABAMA. NEGERSTUDENTE DUIKT ONDER. Aufaerine Lucy, de eerste negerstuden te op de universiteit van de Amerikaan se staat Alabama, die vorige week na roerige demonstraties van collegebezoek werd uitgesloten, zal wegens een cam pagne van dreigementen gaan onderdui ken! Onbekenden trachten haar via de telefoon onophoudelijk angst aan te ja gen om haar strijd voor haar toelating tot de universiteit te doen opgeven. Niettemin heeft zij 'het gerechtshof van Alabama gevraagd, zijn uispraak waar bij haar toelating werd bevolen, kracht bij te zetten en de universiteit tot toe lating te dwingen. De leiding der univer- sieit is 'harerzijds bij het Amerikaanse hooggerechtshof in beroep gegaan tegen deze uitspraak, die zij zelf reeds over treden heeft. 1 ALLEEN NEDERLAND IS SPAARZAAM. Het deze week te verschijnen Ameri kaanse weekblad „Time" bevat een commentaar op de ectnomische hausse in West-Europa. „Time" schrijft dat er middlen. in al die rijkdom en voorspoed een ernstige zwakke plek is, namelijk het feit, dat West-Europa op veel te grote voet leeft. Europa heeft de grootste moeite, aldus Time, zijn regeringsbegrotingen sluitend te krijgen, een einde te maken aan de inflatie en zichzelf op een hecht en so- lied economisch voetstuk te plaatsen. Het blad noemt met name de landen Frankrijk .Italië, Engeland, Zweden, Bel gië, West-Duitsland en Denemarken. Time voegt er aan toe de enige zeer gunstige uitzondering op deze reeks van yprkwistende landen is Nederland. Ter wijl de spaarzame Nederlanders zoveel mogelijk voordelen uit 'hun economische hausse trekken en ervan genieten, houden zij de toekomst terdege onder ctntrole en denken zij aan de toekomst. VÓÓR AUGUSTUS 1956 GEEN VER VANGER VOOR PASTOOR WASSENBESRG. Geneest ruwheid en schraalheid NIEUWE MAATREGEL TEGEN KATHOLIEKEN IN BELGIË. De Belgische minister van Volksge zondheid heeft de katholieken weer een slag beneden de gordel toegedi'end. De subsidies aan de inrichtingen voor zwak zinnigen en abnormale kinderen, die voor 90 pet. door religieuzen worden geleid, worden ingehouden. De subsidie wordt nu gegeven aan het bijzonder artsen-fonds, dat de socialisa tie van de artsenwereld voorbereidt. In totaal worden 61 instellingen door deze subsidie-inhouding getroffen. EISENHOWER KAN AANBLIJVEN, De artsten van president Eisenhower hebben verklaard, dat, medisch gezien, oor augustus 1956 zal er niet kun nen worden voorzien in de door het ver trek van pasttor Wassenberg ontstane vacature. Dit heeft de Bisschop medege deeld aan de Hoogeerw. Heer Deken v. d. Hurk. Het gevolg hiervan was, dat er voor dit half jaar éen voorlopige regeling moest worden getroffen om de moeilijk heden, die door het vertrek van pastoor Wassenberg waren gerezen, op te van gen. De moeilijkhed'en, die zich voorna melijk bepalen tot het aantal H.H. Mis sen en het godsdienstonderwijs, spitsen zich vooral toe op zondagmorgfen. Er is daarom besloten om voorlopig de Jeugdmis voor jongens en meisjes van 18 t/m 21 jaar slechts éénmaal per maand te houden. Tot heden toe werd de ene helft van deze groep op de eerste zon dag van de maand en de andere helft op de tweede zondag van de maand uit genodigd. De kapel van de zusters blijkt even wel groot genoeg om alle belangstellen den inééns te kunnen bevatten. Zodoen- d'e gaat het maandschema voor de jeugd mis er nu als volgt uitziten le zondaggeen jeugdmis. 2e zondag alle jongens en meisjes van 18 t/m 21 jaar. 3e zondag: alle jongens van 15 t/m 17 Jaar. 4e zondag: alle meisjes van 15 t/m 17 jaar. Wat de 16 of 17 adviseurschappen van diverse verenigingen betreft, die pastoor Wassenberg verzorgde, zal nog een nadere regeling moeten worden ge troffen .Zijn lidmaatschap van de St, Vincentiusverteniging zal worden waar genomen door de Hoogeerw. Heer De ken v. d. Hurk. LIJDENSMEDITATIES ST. JAN. e lijdensmeditaties in d'e St. Jan zul len dit jaar worden gehouden door de Zeereerw. Zeergel. Heer Prof. H. van Bussel. Deze werd in 1923 geboren te Schijndel, priester gewijd in 1949 en stu deerde wijsbegeerte te Rome aan 'het Collegium Angelicum, waarna hij tot professor werd benoemd aan het Groot Seminarie van ons bisdom te Haaren. 35-JARIG JUBILEUM BIJ TIMTUR. Op 13 Februari herdacht de heer L. v. d. Hoven de dag dat hij 35 jaren ge leden in dienst trad bij Timtur. De jubilaris, zijn echtgenote ten doch ter werden aan hun woning afgehaald en om 11 uur ontvangen in de cantine, waar hij door zijn mede-arbeiders werd gehuldigd. Bij monder van de heer Am- mersdorffer werden den jubilaris en zijn vrouw een prachtige theebeurs en bloe men aangeboden. Vervolgens werden zij op het privé- kantoor ontvangen door de Directie en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1