mm Italiaanse accordeons 8 TOILETZEEP RECLAME ptrjcnonticb BETERE DRUKWERK zwarte Bouvier. Uit de Langstraat het derde stuk GRATIS LANDBOUW EEN GEWELDIG KUNSTSTUK! PAS VAN DE PERS. SMIDSKNECHT Een partij Stro Piet van Woensel WELKE VERTEGENWOORDIGER DAG-NIJVERHEIDSSCHOOL voor Waalwijk en Omstreken. muziekhandel Enorme collectie zelf geïmporteerde Super-kwaliteit. In diverse kleuren. Koffer en riemen gratis. D bij iedere aankoop van 2 stukken Goudstreepzeep of Bloemenzeep DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 3 ti Dierenpraatje «WOK? Waspik ZÓ2 Een halfwas WEGGELOPEN TAFELCOUVERTS JOS. BAKKERS, WAALWIJK HUURGEYSERS kan 100 tot 150 paar damesschoenen by gebruiken. SCHOENMAREN SMEDEN-RANKWERKEN TIMMEREN BETALING IN OVERLEG. P. L. V. STOKKUM EN ZN. verhuur van DANSVLOEREN KLAPSTOELEN en TAFELS Haarsteeg Geldig van 15 t/m 21 februari 1956 ..HETPERZISCH TAPUTHUIS" JOS DONDERS cZOON 'De groofs/t.Specfaa/zaap Jan w- 2uidtn Diepvriesspinazie 500 gram v.a. f 0.80 HET naar Waalwij kse Stoomdrukker!) Antoon Tielen gloedvol betoog zette deze de grote be- Loonopzand langlen die aan de opvoeding en bet onderwijs ten grondslag liggen uiteen. 1 Hij spoorde alle ouders aa n hun kinderen reeds vroegtijdig de geheimen van het H. Geloof bij te brengen en daarnaast veel aandacht aan het onderwijs te be steden. Na deze spreekbeurt werden door de kinderen een aantal leuke voordrachten en declamaties ten tonele gebracht. Voor de ouders werden tot slot nog enkele aardige films gedraaid. Het hoofd der school de heer v. d. Plas dankte na af loop de eerwaarde pater voor zijn leer zame toespraak en de ouders voor hun aanwezigheid. Cop/righf P. I. B. Box 6 Copenhagen U e dieren in het bos hadden een heel grote en spannende wedstrijd op touw gezet. Kr zijn wel eens wedstrijden, die alleen maar gegeven worden om de toe schouwers véél pret te geven; zo n wed strijd is er dus niet om er geld mee te verdienen en dat is natuurlijk het aller beste. Grote mensen en kinderen moeten ook altijd proberen aardig voor anderen te zijn zonder er voor beloond te willen worden. De regels van het spel waren zo op gesteld, dat iedereen er aan mee kon doen 'en natuurlijk was er ook niet vast gesteld wat voor kunstjes er vertoond moesten worden. Alle dieren mochten doen wat ze wilden, want dan zou het pas leuk worden. Oh, er kwamen zoveel dieren die met de wedstrijd mee wilden doen. Je hoeft ze heus niet allemaal te tellen want ze waren er allemaal, maar als je het toch wilt dolen tel ze dan stuk voor stuk als ze op gaan treden. Jim Lampe, de haas, begroette de toe schouwers en sprak„Dames en Heren en allen die hier nog meer aanwezig zijn, ik heb de grote eer u vandaag de wed strijd in het bos aan te kondigen". Ik hoef de voorwaarden om aan deze wed- strijd mee te kunnen doen niet meer te vertellen, want ik heb ze al verteld aan het begin van dit verhaal. Plotseling kwam er een muis aangelo pen met een kat, die zo hard mogelijk liep, op z'n hielen. De toeschouwers dachten dat zij een wedstrijd in 't hard lopen hielden, maar ze hadden het alle maal mis. „Dat 'hoort er toch niet bij", riep Jim Lampe, „dat doen jullie zo maar uit je zelf". Trouwens de kat mocht niet eens mee doen, want die vertoonde zijn kunst jes alleen voor geld. Het eerste echte nummer op het pro gramma was het eekhoorntje Rood- staartje, die nog met twee andere eek hoorntjes een sparappel zou eten, en wie van 'hen het eerste klaar zou zijn zou de winnaar zijn. Het was verschrikkelijk spanriend. De stukken van de sparappels vlogen de drie eekhoorns om oren en staarten. Roodstaartje bleek de vlugste te zijn en dus de winnaar. De prijs was een heerlijkesparappel! Daarna kwam het snel-eten van kleine stukjes kaas. De deelnemers waren na tuurlijk de muisjes van de muizenschool. De meester mocht niet mee doen, dat spreekt vanzelf, omdat hij véél en véél knapper was dan de andere. 'Hij had al zoveel jaren langer kaas gegeten dan de muizenkinderten. Toch maakte hij zich vreselijk druk en vuurde de kleintjes flink aan opdat alles zo vlug mogelijk zou verlopen. Eerst dacht iedereen dat Sissi, he|' muizenmeisje, gewonnen had, maar al gauw ontdekte iedereen dat zij nog wat kaas in haar mond had en toen werd Sim als winnaar aangewezen. Als beloning kreeg hij een stuk kaas waar helemaal geen gaatjes in zaten. En zo ging het wedstrijd na wedstrijd. Er waren vossten en vogels en mieren en ach, ze waren er alle-allemaal en ieder vertoonde zijn eigen kunstjes. De grootste bewondering had iedereen voor een kleine hagedis want haar kunstje was zó geweldig; nog nooit had iemand zoiets gezien. De kleine hagedis was vreselijk verlegen en wilde eerst hele maal niet optreden. Nee, zij wilde alleen maar toekijken. Maar de anderen haalden haar toch over om haar kunstje te laten zien en daar 'huppelde zij voor de toeschouwers heen en weer, en dat zo maar op haar staartje! Niemand durfde een kik te ge ven toen zij dit deed, want Jim Lampe had van tevoren geroepen: „Het moet helemaal stil zijn opdat het hagedisje niet schrikt!" Want het had natuurlijk kun nen gebeuren dat zij haar staartje ver loor en dan was het hele kunststuk verkeerd afgelopenl DE MAON GEBLUST, MAAR NIET DE „VIERIGE" HARTEN De carnavalsviering in Waspik is een onverdeeld succes geworden. Vanaf het moment dat zondagmiddag tegen 1 uur het bazuingeschal weerklonk vanaf de tinnen van het gemeentehuis waar op dat ogenblik het gemeentebestuur prins-carnaval Bart I plechtig installeer de is het in het Maonenblusserslaand onafgebroken feest geweest, dat culmi neerde in de gekostumeerde bals, die maandag- en dinsdagavond werden ge- gevien in de zaal van Hotel H. van Ier- sel en 'Café 'Kees van Iersel (tegenover het station). De Maonenblussers hébben, zoals het gemeentebestuur van hen verwachtte, de plaatselijke carnavalsviering inderdaad op voortreffelijke wijze luister bijgezet en geleid. Dinsdagavond 12 uur Was het onher- roepel kijeinde van dit feest der zotheid. BENOEMD. Per 1 augustus 1956 is de beer Jos Kuysters 'benoemd tot kassier van de Boerenleenbank te Waspik. Hij zal de heer 'M. van Dongen dan in die functie opvolgen, daar deze tegen die tijd dé pensioengerechtigde leeftijd bereikt. BILJARTEN. De stand in de onderlinge; competitie van de biljartvereniging Vriendenkring is momenteel als volgt P. Picorie Jac. Meijs W. Buijks Jan Buijks Fr. Oerjemans P. Buijks P. Meijs 13 9 0 4 18 12 8 1 3 17 13 8 1 4 17 13 8 1 4 17 13 6 0 7 12 14 5 1 8 11 12 3 2 7 8 10 3 1 7 7 14 3 1 10 7 EEN FEEST VAN FORMAAT. Het feit dat de heer Joh. van Lter- Wagemakers, de directeur van de be kende N.V. 'G. van Lier, Schoenfabriek, zijn zilveren huwelijksfeest vierde, bij welke gelegenheid het personeel blijk had gegeven van z'n hoogachting voor zijn patroon, was voor genoemde firma een ongezochte gelegenheid om aan het feest voor z'n arbeiders en kantoorper soneel een grootse huldiging te verbin den en zo togen het 263-tallige personeel van de firma woensdagnamiddag te on geveer 2 uur per extra bussen naar het hotel Restaurant de Efteling om daar het groots opgezette feest te vieren. Al dadelijk na aankomst stond een welvoorziene koffietafel gereed, en on der het genieten van koffie en gebak, sprak de heer van Lier het verzamelde personeel toe. Voor zover kon worden nagegaan, zeide de heer van Lier, 'be staat de zaak thans 110 jaar. In dit ver band huldigde van Lier enkele der oud ste personeelsleden en oud personeels leden, onder welke de heer D. IJpelaar en de heer P. Jansen-de Graaf, die ruim 40 jaren aan de zaak verbonden zijn, evenals de heren Jos Jansen en Jan v. d. Velden-Goomans die 25 jaten trouwe dienst hebben, die ieder behalve f 50 een fraai polshorloge ontvingen. Doch niet alleen de jubilarissen wer den rijkelijk bedacht,, ook ieder perso neelslid kreeg bovendien voor ieder dienstjaar f 5 uitgekeerd. Wanneer we hierbij vermelden de daad die de firma twee jaar geleden stelde door f 50.000 te storten in het pen sioenfonds, dan mogen we toch veron derstellen dat de directie der firma van Lier zijn personeel weet te waarderen. Na een hartelijk woord van gelukwens door de directeur, mede namens de me defirmanten en hun echtgenoten, had een gezellig samenzijn plaats, waarna te on geveer 6 uur werd aangezeten aan het feestdiner, waarbij een speciaal gearran geerd orkest voor de muzikale omlijsting zorgde. De tractatie was verder buitengewoon en het spreken van een dankwoord door een van de personeelsleden,na een zo spontaan-hartelijke huldiging, was dan ook een ware onderneming, omdat het onder de gegeven omstandigheden moei lijk is te zeggen wat er in het hart om gaat. Zang, dans en voordracht wisselden verder elkaar af. Het personeel was dan ook 'enthou siast over deze middag, waarvan de in houd tevoren zorgvuldig geheim was ge houden, doch die niet zal nalaten de band tussen directie en 'personeel nog nauwer aan te halen. M. Akkermans en A. Akkermans-Groenendaal betuigen ook namens weder zijdse familie bun hartelijke dank voor de talrijke geluk wensen en cadeaux en de grote belangstelling b(j hun Huwelijk ondervonden. Waalwijk, Besoijensestr. 6 Hiermede betuig ik mijn har telijke dank, mede namens mijn vrouw en kinderen, voor de velé blijken van belang stelling en de mooie cadeaux mij aangeboden bij mijn 35- jarig dienstjubileum bij de TIM.TUR Schoenfabrieken te Waalwijk, speciaal van de zijde der Directie en der onderwerk afdeling. L. A. v. d. Hoven- Pullens. Waalwijk, februari 1956 Putstraat 71 GEVRAAGD voor machinebouw met kennis van draaien. JOS. VAN HEIJST Electrische Smederij Grotestraat 57 - Tel. 2074 Winkel Woonhuis Butagas Depót Grotestr. 95 Tel. 2584 WAALWIJK draagt halsband en ring Luistert naar de naam Mika Inl.C. DE HOND, WASPIK Brandstoffenhandel Benedenkerkstr. 4 - Tel. 357 H.H. LANDBOUWERS TE KOOPj Te bevragen bij J. BEERENS le Zeine 24 b West Waalwijk Antoniusstr. 40 Tel. 2497 Grotestraat 325 WAALWIJK Brieven onder nr. 7504 aan het büreau van dit blad. Gelegenheid tot aangifte van leerliDgen voor de cursus, die l-4-'56 aanvangt, voor de afdelingen en wel van maandag 20 febr. '56 t/m. woensdag 29 febr. '56 elke dag van 812 uur, 15 uur en 79 uur aan het schoolgebouw Engelsestraat 1 te Waalwijk. Zaterdag alleen van 812 uur. Cursusduur 2 jaren. De leerlingen moeten 12 jaren en 8 maanden oud zjjn en voldoende lager onderwijs genoten bebben. Voor on- en minvermogenden bestaat gelegenheid tot het verkrijgen van een tegemoetkoming in de studiekosten. STATIONSSTRAAT 67 WAALWIJK* TIMMERFABRIEK VLIJMEN Tel. 272 en 384 „Waarom speel je «iiet, Vincent". Roman door Peter Jaspers. Uitgegeven door Uitgeverij Drukkerij Holiandia N.V. te Uaarn, Geb. f 6.90. „MIJNTJf; VAN VOLENDAM". M e(- medewerking van het dameskoor Levensvreugd werd door de mannen- zangvereniging in café 'M. Achten Zon dagavond de laatste uitvoering van dit seizoen gegfeven. Naast enkele prach tige zangnummers, die onder leiding van de directeur de heer M. Fitters ten ge hore werden gebracht, stond als hoofd schotel op het programma de mooie ope rette „Mijntje van Volendam". Voortreffelijk werd deze operette, waarin zeer moeilijke passages voorko men, o.a. dé soli en duetten, door dit amateursgezelschap ten gehore gebracht. Eenieder was vol lof over het gebode- ne. In zijn dankwoord betrok de heer A. van Beurden opde eerste plaats de di recteur de heer Fitters, aan wiens 'ac tiviteit en ijver het te danken is, dat zo iets groots aan het publiek kon worden aangeboden. Pianist van den Brandt kreeg éen extra compliment voor de schitterende begeleiding. Ook werd de heer Th. van Bokhoven niet vergeten, die op vakkundige wijze de grime ver- Zorgde. Een pluim verdiende ook de heer Meesers uit Vlijmen, die op zo n uit muntende wijze het decor een schitterend aanzien gaf. Vriendenkring heeft door deze uitvoe ring bewezen heel wat in haar mars te hebben, waarbij vooral de jongere le den de kunst verstaan en zich beijveren om het ware kunstgenot, wat in de mu ziek, zang en toneel is te beleven, te be oefenen en uit te dragen. I SCHAATSNIEUWS. Dat de intensieve training van 'de le den van onze schaatsclub Jaap Eden z n vruchten heeft afgeworpen, bewijzen de prachtige prestaties in de ritten voor het kampioenschap van Noord-Brabant op de lange baan, die Donderdag 1.1. in Breda zijn gehouden. Onze crack Willy van den Berk wist zich als 2e te plaat sen ni het eindklassemens, terwijl het clublid J. v. d. Lee uit Drunen 3e werd en Jan Ketels zich als 4e wist te plaat sen. Willy van den Berk wist de 1500 m te winrien, werd 4e op de 500 m en 2e op de 5000 m, de titel werd behaald door Verhees uit Breda, die ook t vo rig jaar winnaar werd. Jammer was het dat v. d. Lee in een der ritten kwam te- vallen, waardoor hij kostbare tijd verloor. 1 Al met al kan onze trainingsclub te vreden zijn met het bereikte resultaat, waarmee bewezen is dat men in de hardrijsport met Haarsteeg rekening dient te houden. De ijsbanen zijn nog steeds ter be schikking van het schaatsend publiek, al wordt de laatste dagen het bezoek ge handicapt door het minder gunstige weer. De wedstrijd om het clubkam pioenschap is voorlopig uitgesteld, daar er door de val van het water vele scheuren zijn ontstaan. Het bestuur blijft echter 'actief, om de bezoekers het hoogst mogelijke genot te verschaffen is er een geluidsinstallatie aanwezig 'die voor de nodige muziek zorgt. BESCHERMING BEVOLKING. Met de bedoeling een aantal leden te winnen werd door de plaatselijke afde ling van de B.B. in café G. Kooien een propaganda-avond gehouden, die zeer geslaagd mag heten. Na vertoning van een leerzame film die werd toegelicht door een propagandist van de B.B., ga ven verschillende leden zich op. ZANG. Zaterdagavond vond onder auspiciën van de mannenzangvereniging Vrienden kring met medewerking van het dames koor Levensvreugd een zangavond plaats. Welwillende medewerking verleende het 50 leden tellende mannenkoor uit Rijen. Door de verschillende koren wer den een aantal nummers onder leiding van de resp. directeuren, de heren Koen- raad en Fitters, onberispelijk uitgevoerd. Vooral het mannenkoor uit Rijen oogstte met z'n optreden veel succes. Het was voor de liefhebbers van zang een genotvolle avond. HUISVROUWENAVOND. Door een- alhier bestaande kruide- niersorganisatie werd in café Siegers een huisvrouwenavond georganiseerd. Ben groot aantal huisvrouwen had aan de uitnodiging gevolg gegeven en onder het genot van een kopje koffie en een glaasje wijn, konden zij via een film een overzicht krijgén over de wijze waarop de vele koloniale waren, zoals koffie, thee en cacao worden verbouwd. De initiatiefnemer de heer H. v. d. Heij den had met het organiseren van deze avond veel succes. OUDERAVOND. Donderdagavond werd in café J. Sie gers voor de ouders van de leerlingen van de r.k. jongens- en meisjesschool 'n ouderavond gehouden, die zeer druk was bezocht. Het hoofd der school, de heer v. d. Plas heette allen hartelijk welkom. Vervolgens gaf hij het woord aan Pa ter Alfrink die een spreekbeurt hield over: Onderwijs en Opvoeding. In een eze goed en met grote genegenheid voor het kind geschreven roman lie ver zouden wij het een journaal van een episode noemen, want als roman is dit boek toch wel te schetsmatig van opzet en uitwerking is een probleemstel ling en helaas ook niet meer dan dat. Het is een hartstochtelijk gestelde pro blematiek, doch juist daardoor vraagt dit boek een des te scherper waardebe paling, die het boven de grijze middel matigheid van zovele probleemgeschrif- ten zou kunnen verheffen. Dat deze waardebepaling zich moet uiten in het uitspreken van een teleurstellinq is te meer jammer, omdat de schrijfster een voortreffelijke stijl hanteert en blijk geeft van een dier» indrinqingsvertnogen in de wereld van 'het kind. De lezer wordt geconfronteerd met een aantal reële problemen omtrent huwelijk en opvoeding, doch de oplossing blijft uit, omdat de schrijfster hier een ihema aansnijdt waarover zij het in te veel dingen met zich zelf nog niet eens is. De hartverwarmende overtuiging die het gehele boek beheerstdat wq nooit genoeg voor het kind zullen kunnen doen, wordt een vrij hopeloze en trieste opgave naast de bewering, dat de metis niet in staat is het kind op te voeden, omdat er aan hem zelf te veel verkeerd is. Dit boek heeft meer van deze tegen spraken, die op deze wijze de indruk wekken van los gedebiteerde wijsheden. De hoofdfiguur in deze roman Josje Wiersma is er van overtuigd, dat de dood het einde van alles is, dat er dus geen hiernamaals bestaat. Met deze over tuiging als basis kan men bij het zoe ken naar de oplossing van levenspro blemen uiteraard niet verder komen dan het vaststellen van de menselijke on macht en onbekwaamheid, komt men ook tot een sexuele voorlichting, die niet past in de droom-realitëit van de wereld van 'het kind en- die de bovennatuurlijke orde van het huwelijk ontkent. Wij moeten dan ook vaststellen dat dit geschrift, in hoe voortreffelijke stijl de schrijfster ook blijk geeft van haar genegenheid voor de mens 'en in 'het bijzonder voor het kind, is blijven ste ken in de vormgeving aan vele nogal vage algemeenheden, omdat het nalaat een overtuigende grondslag te leggen voor de oplossing van de gestelde pro blematiek. Deze eerste roman van een jong schrijfster 'heeft belangrijke litteraire ver diensten, doch de lezing er van zouden wij willen voorbehouden voor lezers met een sterk ontwikkelde kritische zijn. Als derde deel van het standaarwerk „Het Nieuwe Brabant" verscheen bij de Zuid-Nederlandse Drukkerij N.V. te 's-Hertogenbosch „DE BRABANTSE GEEST". Evenals de beide voorgaande delen getuigt ook dit laatste deel van een ge degen voorbereiding, bekwaam vakman schap en een grote liefde voor het Bra bantse land. „De Brabantse Geest" geeft het Brabants leven, groeiend vanuit de heimelijkheid en achteruitzetting van het generaliteitsland naar de vrijheid en voornaamheid van een cultuurrijk ge west. In een tiental voortreffelijke hoofd stukken brengt dit boek de lezer in ken nis met de evoluties van deze provincie op het gebied van kerkelijk leven, on derwijs, beeldende kunsten, letteren, to neel en muziekleven en provinciaal le ven. Het laatste hoofdstuk onder de titel „Het Rijk, de Dynastie, Benelux" is van de hand van prof. dr. L. G. J. Ver- berne. Wij mogen dit met vele foto's verluch te boek de bekroning noemen van een standaardwerk, dat een rijk bezit is voor al wie Noord-Brabant wil leren kennen en lief heeft. 1 1 DE MELKMACHINE ALS ARBEIDSKRACHT. Veelvuldig constateert men in de vee teeltbedrijven een tekort aan arbeids krachten. Gedurende de melktijden doet dit gebrek zich het hevigst gevoelen. Voor deze uren heeft men immers soms losse krachten nodig, voor wie men ove rigens niet voldoende werk heeft. In dit tekort aan goede melkers komt de melkmachine reeds velen te hulp. Te vens bespaart men zich door deze me chanisatie een aanzienlijk bedrag aan arbeidsloon. Met de melkmachine kan een grote werkbesparing en een hoge kwaliteit van het werk worden bereikt, mits men doeV matig en nauwkeurig te werk gaat. Bij melken met de machine moeten voorbehandeling, melken en namelken aaneensluiten; uit de verschillende werk methoden, die van overheidswege zijn bestudeerd, kieze men de werkwijze, die voor het eigen bedrijf het meest geschikt is. Een zeer belangrijk punt is het schoon houden van de machine. De tepelvoering en de rubber slangen tussen de metalen bekers en de emmer kan men reinigen met water, mits de temperatuur hiervan niet boven de 70 0 ligt. Het warme sodawater, dat men eerst voor de metalen onderdelen gebruikte, is hierdoor wel voldoende afgekoeld om de rubber voorwerpen er in onder te dom pelen. Rein en hygiënisch materiaal bepaalt ten zeerste de duurzaamheid er van en voorts de kwaliteit van de melk. ZOMERSTRAAT 26 - TILIUiC^ WED. J. R. KOOL ZN. Tel. 2725 WAALWIJK &6095

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3