Waalwijkse en Langstraatse Courant HET PROBLEEM DER VRIJE TIJDSBESTEDING. ELECl r R A grootste keus WAALWIJK Uit de Langstraat z RADIO EN TELEVISIE O O co WASMACHINES T. QNTWIKKELINGSAVOND K.A.B. Arbaider moet zich niet isoleren. i/ï oc ui D N u_ heeft de Grotestraat 207 Waalwijk O m m 70 "D "V 70 10 uur: Ds. L. Schellevis. (2e Lijdenszondag). GESLAAGD. j In Rotterdam werd een examen afgenomen voor banketbakken voor gemengd bedrijf. Op dit ge houden examen slaagde o.m. on ze plaatsgenoot Jan Maijers. Geslaagde van harte proficiat. Voor het Patroonsdiploma van vakbekwaamheid voor het automobiel- en garagebedrijf, uitgereikt door de stichting „V.A.M." in opdracht van de Bond van Automobiel- en Gara- ebedrijven „BOVAG", slaagde een dezer dagen onze plaatsge noot, de heer Flor van Baal. j ENGELSE BELANGSTELLING VOOR SCHOENENMUSEUM. Woensdagmiddag bracht de heer Randoil Coate, Informati on Secretary of the British Em- oassy in Den Haag, vergezeld van zijn echtgenote, mevr. Pame la Coate, een bezoek aan het vVaalwijks oudheidkundig mu seum voor de schoen- en leder industrie. Wegens afwezigheid van voor zitter en secretaris werden de En gelse gasten ontvangen en inge licht door dhrn. Verschure en Pulles en de directeur. Het is een alleszins nrettig bezoek gewor den, dat weer duidelijk heelt be wezen welk een uniek instituut Waalwijk in dit Schoenenmu seum bezit. „Charming" en „Uni que in Europe" wary? de spon tane kwalificaties, waarmee de neer en mevrouw Coate blijk ga ven welk een openharing dit museum voor hen was. Het on derdak met zijn oude historie achtten zij uitstekend geschikt, doch te klein voor het doel, en met een bijna aanstekelijk en thousiasme suggereerden zij een uitbreiding met de naaste perce len. De gasten lieten zich uitvoe rig inlichten over de biizondere schoenencollectie door de direc teur, de heer A. Hendriks, en zij toonden bijzonder veel belang stelling voor diens tekeningen, die een dergelijke aandacht ook ongetwijfeld verdienen. De oude schoenmakerswerkplaats, die 'n zeer getrouwe copie is van de werkplaats waarin de vroegere Waalwijkse schoenmakers leef den en werkten, maakte een die pe indruk op de heer en mevr. Coate en zij wensten beslist af beeldingen hiervan mee te ne- men. Na de rondgang drong de heer Coate er op aan om toch vooral j meer publiciteit aan dit unieke museum te geven en hij zegde j toe in Engeland alle moeite te zullen doen om deze biizondere j Waalwijkse collectie nog aan te vullen met specifiek oud-Engels schoeisel. Het was al laat in de middag toen de beide Engelse gasten zeer voldaan de lan»e terugreis naar Den Haag per auto over moeilijk berijdbare wegen aan vaardden. Waalwijk heeft weer een pret tig en belangriik contact toege voegd aan de banden van good will, die het wiid en ziid over de wereld heeft gekweekt. De plannen hebben al een be trekkelijk vaste vorm gekregen en het ligt in de bedoeling mid dels circulaires de leden van een en ander op de hoogte te stellen. Op deze vergadering werden ook twee nieuwe bestuursleden gekozen, te weten de heren Swarts en Zwart. COLLECTE VOOR CHRISTEL. SANATORIA. De twee t.b.c.-sanatoria „Son- nevanck" en „Zonnegloren" hou den van 20 t.m. 25 Febr. a.s. een gemeenschappelijke inzameling. Het plaatselijk comité hoopt, dat de strenge vorst, die 't werk der collectanten zeer verzwaart, geen oorzaak zal zijn van 'n ver minderde opbrengst. Het beveelt de beide chr. sana toria warm bij U aan en dankt ieder die op enigerlei wijze er toe bijdraagt dat de beide nood zakelijke instellingen goed kun nen blijven functioneren. CARNAVAL OUDEN VAN DAGEN. Ook de Ouden van Dagen heb ben in hun parkpaviljoen pret tige vastenavonddagen gevierd, met biljart, barak, kaarten enz. Er was steeds een gezellige druk te en er werd druk gekampt om de prijzen en zelfs de traditione le pannekoek ontbrak niet en vond een warm onthaal. De uitslagen van de onderlin ge wedstrijden was als volgt Barakconcours: 1. M. v. Corstanje 86 pnt. 2. L. van Es 81 pnt. 3. J. v. Bokhoven 77 pnt. 4. Th. v. Eggelen 75 pnt. Rikconcours 1. Jan Rijken 24 pnt. 2. J. Swinkels 22 pnt. 3. G. Berkelmans 22 pnt. Dobbelen: 1. Piet v. d. Schans 17 pnt. 2. J. v. d. Heijden 17 pnt. 3. C. Leis 17 pnt. 4. Jac. Pulles 16 pnt. Allen zullen met grote dank baarheid terugdenken aan deze zo bijzonder prettige en geslaag de dagen. AGENDA. Zondag 19 Febr. 11.30 uur repeti tie Dameskoor „Oefening en Ver maak"; 12.00 uur repetitie Dames en He ren „Oefening en Vermaak" in Ho tel De Twee Kolommen. Zondag lü Februari 11.30 uur repetiite Dameskoor Oefening en Vermaak; om 12 uur repetitie dames en heren van Oefening en Vermaak in Hotel „De Twee Ko lommen". Vlijmen Drunen VERENIGING „KONINGINNEDAG". Vorige week Vrijdagavond heeft de Oranjevereniging „Ko ninginnedag" te v.m. Besoijen een vergadering gehouden en hebben bestuur en leden plannen besproken in verband met de vie ring van de a.s. Koninginnedag. Sprang Elshout Capelle VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 Uitgever \V aalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. ECHO HEI 79e JAARGANG No. 13 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. dureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8. KAATSHEUVEL TEL. OPGERICHT 187# TELEGR.-ADRES „ECHO" Het barre winterweer is ongetwijfeld oorzaak geweest dat de ontwikte- linasavond van de K.A.B., welke woensdagavond in De GecroondeLeers- se werd gehouden, slechts een zeer matige belangsteUng knmusn trekken. Het is ook mogelijk dat de afwezigen de les „Onze Vrije Uren, weike de heer van Bakel uit Tilburg gaf. reeds kenden en druk met de toepassing er van doende waren. Hoe het ook zij, de thuisblijvers hebben ook ditmaal ongelijk gehad, want er zijn vele wetenswaardige dingen te beluisteren geweest, die in de toekomst van urgent belang zullen worden. Technische revolutie. üm goed acht uur opende de voor zitter de neer V. van Mosselveld de ver gadering. Hij betreurde de matige op komst, die hij evenwel aan de slechte weersomstandigheden meenue te mogen wijten, en gai vervolgens het woord aan öe spreker van de avond de heer van bakel uit Tilourg, die allereerst de so- ciaal-economische aspecten van het on- derwerp nader uiteen zette. Het prctoieeia der vrijetijdsbesteding, aldus spreker, in de toekomst eeu zeer belangrijk probleem worden, omdat de toenemende verkorting der w«rkw^ in het buitenland ongetwijfeld ook in ons land zal mo.ten worden doorgevoerd. De belangrijke toeneming der vrije tijd vindt zijn oorzaak dn een aantal revolu tionaire omwentelingen op tecl")isch bied met name: a) de ontdekking der atoomkern-energie; bbelangrijke om- dekkingen op het gebied der electromca, die het mogelijk maken de productie van eenheidsgoederen geheel ot voor een zeer belangrijk deel te automatiseren, c) de robot ol automatisch mens. Deze omwenteling raakt zowel hand als hoofdarbeiders en de heer vamlbate illustreerde dit met een aantal overtui gende voorbeeldto uit het Amerikaanse bedrijfsleven, dat fabrieken en kent die practisch zonder menselijke werkkracht functioneren. Ook aan Nederland zal deze revolutie niet voorbijgaan. Velen zijn van mening dat dit een werkloosheid ten gevtxge zal hebben, welke die van de dertiger aren belangrijk in omvang zal overtreffe. Spreker zag dit niet zo somber w. omdat de automatisering zich zal moete bepalen tot de vervaardiging van een heidsproducten, waarvoor toch ook^ afzetgebied aanwezig moet zijn, terwijl toch ook de automatische apparatuur vervaardigd zal moeten worden. Deze technische revolutie zal evenwel ook een belangrijk voordeel met zich meebrengen to wel: de opheffing van het geestdodende lopende handwerk. Het onvermijdelijk gevolg van deze re volutie is ookmeer vrije tijd Dit be hoeft nog niet een overschot aan ar beidskradhen ten gevolge te hebben, omdat men het gevaar hiervoor metsuc- kan tegengaan door; a) verh(^' j3 de minimum leeftijdsgrens voor deel name aan het arbeidsprtces; b) ging van de pensioengerechtigde leeftgd, c) verkorting van de werkdag; d) "in korting van de werkweek (in Amerika fs een 4-daagse werkweek practisch reeds mogelijk). Geen isolement D e toeneming der yrije tijd opent ook voor de arbeider 'belangrijke culturele perspectieven. Uit de ervaring blijkt, al dus c£e heer van Bakel, dat de arbeider huiverig is voor het woord cultuur, riet bezorgt hem een soort minderwaardig heidscomplex, omdat hij meent dat het niets voor hem is, dat het boven zijn een voudige pet gaat. Niets is minder waai en het is een geweldig -misverstand te inlenen, dat de cultuur niet voor de ar beider bestemd is. Het verlamt de acti viteiten, die van elke arbeider een cul tuurdrager kunnen maken. Cultuur im- mers betekent niet alleen de veredeling van het zuiver stoffeüjke, doch ook de veredeling van de mens. De cultuur raakt elke mens, of hij wil of niet. Bij het streven naar een culturele emancipatie moet de arbeider zich niet te veel isoleren, in de mening dat zijn culturele activiteiten toch eigenlijk maar weinig om het lijf hebben. Het is nu een maal zo, dat ieder op eigen wijze deel heeft aan de cultuur, er dus een ander eigen gezicht aan geeft. Men kam dus zeggen, dat er in de arbeidersstand een eigen cultuur ontstaat, doch dit mag geen isolement inhouden, mag niet lei den tot wat men zou kunnen noemen een „standscultuur". Het opsluiten in eigen gedachten brengt altijd eenzijdigheid met zich mee en daarom is een cultuuruit wisseling in bijeenkomsten zonder agen da ontmoetingen als mens tegenover mens dus zo uitermate belangrijk. Sa menkomsten van de meest bewusten uit de verschillende standen achtte de heer van Bakel een zeer belangrijke voor waarde voor een culturele emancipatie. Binnen de K.A.B. van een bescheiden entreeprijs, die bo vendien de belangstelling voor een der gelijke avond zal verhogen, want bij het publiek heerst nu eenmaal de opvatting dat een uitvoering, die gratis toeganke- lijk is, niet „veel zaaks kan zijn. Een andere vorm vam culturele activiteit in deze richting zag hij in het organiseren van vacantie-voorlichtingsavondto en in het „plannen" van reizen binnen K.A.B.- verband. Het culturele kernwerk meende spre ker te kunnen realiseren door het forme ding en de bereidwilligheid hiervoor achtte de 'heer van 'Bakel zeker in Waal wijk wel aanwezig. In dit verband be treurde hij het zeer, dat de 3-jarige so ciale avondschool niet meer bestemd. De heer van 'Bakel besloot zijn les met het uitspreken van de stellige ver wachting, dat een 'belangrijke culturele opbloei het gevolg zou zijn van deze activiteiten, die geto kwestie van finan ciële capaciteit zijn, doch van persoon lijke inzet en nijvere arbeidzaamheid. De resultaten zullen eerst na vele jaren merkbaar zijn, maar dan zullen het ook resultaten zijn, die niet door het roest der tijd zullen worden aangetast. Aan het slot -van deze bijeenkomst ontspon zich nog een levendige discus sie, waarbij o.m, de vraag werd gesteld waarom Waalwijk nog steeds verstoken blijft van een Levensschool voor jonge katholieke arbeiders. De geestelijke ad viseur, kapelaan Lemens, kon hierom trent mededelen, dat stappen h-ertoe worden ondernomen, doch d'at men zich voor moeilijkheden gesteld ziet ten aan zien van een geschikte lokaliteit. Het was over tienen toen ieder zich door de stille besneeuwde strafen huis waarts spoedde, hunkerend naar de geu rige koffiepot van moeder de vrouw. Uw verslaggever ook, maar terwijl hij dit schrijft kan hij er nog steeds niet over uit dat er van de 1100 het kun- PHILIPSH WE UMC BRAUN-REMINOTON HULL. ELECTRO KUTONEX CELSIOK CO kleine groepjes, die zich bezig j uien er wat meer of minder zijn K. houden met e'en cultureel aspect dat hun belangstelling heeft, zoals literatuur, to neel, schilderkunst, enz. Deskundige led A. B.-leden slechts zo'n handjevol de belangstelling voor een tcch leerzame avond heeft kunnen opbrengen. ces van ZONDAGSDIENST 19 Februari 1956 Arts: Dr. H. Langemeijer Apotheek: Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK Zondag 19 Februari 1956 l en aanzien van de culturele activi teiten binnen de K.A.B. wenste de heer van Bakel onderscheid te makto tussen het werk voor de massa en het cultu rele kernwerk. Hij motiveerde dit onder scheid met de opgedane ervaring, dat vele leden de ontwikkelingsetvondien niet meer 'bezteken, omdat zij er niet vinden waarvoor zij belangstelling hebben. Ten aanzien van het werk voor de massa suggesteerde spreker een goed voorbereide massa-avond enkele malen per jaar. Finantiele bezwaren hiertegen konden z.i. wordto opgeheven door het vragen van een vergoeding in de vorm JAARVERGADERING VAN DE K.A.V., AFD. WAALWIJK. Deze vergadering werd door de voorzitster geopend met de christe lijke groet en heette van harte wel kom de waarnemend adviseur ka pelaan Lempens, de heer Bruurmijn en de diocesane leidster Mej. Stok- wielder. De Weleerw. Heer Lempens sprak een kort woord over het werk van de K.A.V. en hij zegde toe zijn best te zullen doen om dit werk zo goed mogelijk te volbrengen. Hierna werd aan de secretaresse gelegen heid gegeven om het jaarverslag voor te lezen. Hieruit bleek dat er in het afgelopen jaar weer veel vruchtbaar werk door de organisa tie is verricht. Het ledental bestaat momenteel uit 110 leden. Er kon den een aantal baby-pakketten wor den uitgereikt en aan zieke leden werd fruit gebracht. Uit het financieel verslag van de penningmeesteresse bleek, dat de inkomsten 952.52 bedroegen en de uitgaven 919.74, zodat een batig saldo van ƒ32.78 verkregen werd. Nadat de voorzitster voor beide verslagen haar dank had uitgespro ken, bracht de controle-commissie bij monde van Mej. Reus-Langer- mans, verslag uit, dat de hoeken en bescheiden der penningmeesteresse in orde waren bevonden, waarvoor aan laatstgenoemde nog eens extra dank werd gebracht voor haar ac curaat beheer en de controle-com missie voor haar werk. Als nieuw lid werd in de contro le-commissie benoemd Mej. Evers- Zuidweg-Bovenkaarsmakers. Vervolgens kwam de bestuurs verkiezing aan de orde. De aftre dende bestuursleden waren de da mes C. Bergmans-v. Moergestel en C. Claassen; deze werden herkozen. Dan bracht Mej. Stokwielder dank aan het bestuur voor het vele werk dat door hen in het afgelopen jaar voor de organisatie werd gedaan. Zij sprak de hoop uit dat er steeds meer belangstelling zou gaan be staan bij de leden voor het vele goede dat er gebeurt in de K.AV. en deelde ook mee dat er een en quête in voorbereiding is voor de K.A.V., om zodoende een goed in zicht te krijgen hoe het staat met de arbeid van de gehuwde vrouw. Daarmee wordt niet bedoeld het werk in het gezin, maar alles wat de gehuwde vrouw doet om iets bij te verdienen. Zij deed een beroep op de leden om de vragenlijst in te vullen, die hen bij het eerstvolgen de K.A.V.-blad wordt aangeboden. Als alle K.A.V.-leden van Neder land, en dat zijn er ruim 40.000, hieraan meewerken, zal er iets goeds tot stand worden gebracht en krijgen we een goede kijk op de ar beid van de gehuwde vrouw. Nadat zij dank had gebracht voor de begeesterende woorden, werd 't woord gegeven aan de Zeereerw. Heer Pastoor Verbiesen, die onder tussen was gearriveerd. Zijn Eerw. heeft ons met zijn prachtig gekleur- 5 de platen meegevoerd naar 't wan delpark, tussen iis en bloemen Al len waren opgetogen over al het moois dat zij te zien kregen en hoopten dat ZijnEerw. nog eens te- I rug zou komen. De voorzitster dankte de Zeer- eerwaarde Heer Pastoor Verbiesen hartelijk voor de fijne avond die hij de K.A.V. bezorgd heeft en sloot met de christelijke groet. KATHOLIEKE JONGEREN VAN WAALWIJK. Dikwijls hoort men het spreek woord: „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst." Laten wij allen dan ons steentje bijdragen, dat die toekomst goed zal zijn; wij moeten om dit te bereiken, helpen houwen aan de katholieke maatschappij van vandaag en vooral van morgen. Kom Maandagavond 20 Februari om 8 uur eens naar Hotel „De Twee Kolommen", alwaar in de achter zaal de heer Frans Baeten een causerie komt houden, alsmede en kele filmpjes draait in het kader der verkiezingen. Katholieke jongens en meisjes tussen 18 en 30 jaar komt Maandag avond even luisteren; wij vertrou wen dat U tevreden huiswaarts zult gaan. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Hendrika G. Mdv. H. M. v. Haren-v. Corstanje; Cathari- nus A., zv. H. A. Quirijns-Zwart, te Sprang-Capelle; Francisca P. M. dv. G. M. Kelder-Niesten; Arnolda R. M., dv. G. J. L. Heesakkers- Sleenhoff; Anton A. Hzv. A. Mil- lenaar-v. Veggelen; Johanna M. C. T., dv. A. H. A. v. Tuijl-Ligtvoet; Johannes H. M., zv. J. C. A. van Nuenen-Heerkens; Lambertus P., zv. W. P. J. v. Pruijssen-v. Zand- voort. Overleden: Geen. Huw.-aangiften: M. N. W. Butter 25 jaar te Amsterdam en G. J. Maas 24 jaar te Waalwijk. Gehuwd: A. G. Remie 52 jaar te Udenhout en A. M. v. Balkom 54 j. alhier. Ingekomen: A. C. A. Verhoeven van Heusden; C. J. J. G. Ketelaars van Tilburg; T. A. v. Keulen van Kortenhoef. Vertrokken: M. T. Verhoef naar Roermond; C. M. Sprangers naar Loon op Zand; A. J. M. v. Eerd naar Goirle; A. v. Logten naar Drunen; C. J. N. van den Meijdenberg naar Leiden; J. L. Bel naar Zwijndrecht; A. M. v. Balkom naar Udenhout; P. 1 J. Claassen naar Udenhout. en Pook de le prijs; De Spanjolen 2e; 'Los van de band' 3e; De band vent 4e; De Optimisten 5e en Klaveren vier 6e. Dinsdag behaalde: Bom de Beer is los de le prijs; De Optimisten 2e; Ma- riëndonkclub 3e; 't Is niks 'hier 4e. De wisselbeker voor de groepen be haalde-Bom de Beer is los. De beker voor de beste Carnavals vierder bekwam dhr. M. Timmermans. Het waren twee echt Brabantse gezel lige dagen, waarop de zo hoog geroemde Elshoutse eenheid weer duidelijk naar voren kwam. R.K. VROUWENGILDE. Voor leden van het R.K. Vrouwen gilde zal 7 Maart een demonstratie ge geven worden in de bereiding van en kele speciale soepen. Daarna zal er ge legenheid zijn om de huishoudschool te bezichtigen. Opgave spoedig bij de le- dto van (het bestuur. CARNAVAL. Maandag 13 en Dinsdag 14 Febr. werd de Carnaval te Vlijmen voortgezet met groepswedstrijden. Wederom was er grote deelname, 10 groepen bonden de strijd aan om de prachtige prijzen. Om half zeven trokken de groepen naar de café's, die overal tjokvol waren. Ook dit jaar hadden de groepen weer prachtige uitbeeldingen; de eerste dag, Maandag, was gewijd aan het 10-jarig bestaan van de Vlijmense Carnaval. Verschillende ideeën werden prachtig uitgevoerd, met als uitslag: 1 Groep de Vaan, Uitslovers; 2 G. v. Heivoort, De Optimisten; 3 Groep de Kwasten; 4 Groep Noten; 5 Groep de Leeuwerikken; 6 Groep de Tobbers; 7 Vijfde Rad; 8 Groep de Zwervers; 9 Groep Carnavals vrienden; 10 Jokers. Dinsdag wederom 10 groepen. Het was iedereen duidelijk dat de jury een zware taak kreeg, want alle groepen hadden de mooiste idee voor de laatste avend be waart. Uitslag: 1 Groep de Kwasten; 2 Vijfde Rad; 3 Groep de Optimisten; 4 Groep de Carnavalsvriendto; 5 Groep de Uitslovers; 6 Groep de Zwervers; 7 Groep Noten; 8 Leeuwerikken; 9 De Tobbers; 10 Jokers. De wisselbeker voor de mooiste groep met inhalen Prins Carnaval, groep Ant. Oosterwaal, de Leeuwerikken. Wissel'beker voor het hoogste aantal punten bij de avonden, groep Bruurmijn, de Kwasten. Prijs van de Gemeente, Groep Bruurmijn. Extra prijs van Dr. Martens naar eigen keuze: 1 Groep de Carnavalsvrienden; 2 Groep Martien v. Enqelto, de Tobbers. A.s. Zaterdagavond zullen de wissel bekers in café Lammers uitgereikt wor den. Hierbij zijn alle groepen uitgeno- digd. Dinsdagavond was de oude Carna valsvierder P. van Oijen ook weer in die weer met eigen gemaakte humor; het was wederom raak, vooral de kastelijns spitsten de oren. De Carnaval is wederom goed ver lopen, geen wanklank werd gehoord. VLIJMENS MANNENKOOR. 'De grote verloting die door Vlijmens Mannenkoor werd gehouden is goed ge slaagd. Onder politietoezicht had Zon dagavond de trekking plaats. De uits'ag is als volgt: Serie B lot no. 101 Radio toestel; serie D no. 250 10 mud kolen; serie C no. 249 straalkachel; serie A no. 114 wollen deken. ZONDAG-ARTSENDIENST. Dienst Dr. v. d. Wouw. FILMAVOND MIDDENSTANDSVERENIGING. De R. K. Middenstandsvereniging Drunen—Elshout zal op Dinsdag 28 Fe bruari in de zaal van café Elshout een filmavond houden, welke gegeven wordt door de filmdienst der R.K. Middenstand. JAARVERGADERING K.A.B. De K.A.B. afd. Drunen zal op 29 Fe bruari in de zaal van café Elshout haar algemene jaarvergadering houden. Op de agenda staan Jaarverslag en Bestuurs verkiezingen. BILJARTEN. Tussen de Biljartclubs O.O.O. en S. H. had een vriendschappelijke ontmoe ting plaats, waarbij SH het hoogste aan tal punten behaalde. Ook de dames toonden bij deze ontmoeting hun vaar digheid op het groene laken, n.l. mevr. M. v. d. Geld-de Werd én Mevr. M. v. d. Wiel-v. d. Wiel, die resp. speelden voor SH en OOO. Deze wedstrijd ein digde met gelijk spel, met 119119, in 21 beurten. De verdere uitslagen waren als volgt: OOO—SH M. ElshoutA. v. Drunen 46— 28 C. KlompG. v. Ravenstijn 6054 J. VeltmanC. v. d. Hoven 3090 G. Elshout—M. v. d. Geld, 42— 29 J. v. Venrooij—J. Aarts 3252 C. v. RielJ. Vissers 8770 P. ElshoutJ. Stevens 3179 Fr. v. d. Wiel—J. v. d. Wiel 62— 43 de avonden een zeer opgewekte én pret tige stemming. De verschillende attrac ties vielen buitengewoon in de smaak en er heerste een feestelijke stemming. BRAND. Maandagavond pl.m. half zes werd Drunen opgeschrikt door brandalarm. Bij het ontdooden der waterleiding was brand uitgebroken bij W. van Diem, Grotestraat alhier. De brandweer die spoedig ter plaatse was hoefde echter niet in actie te komen, daar huisgenoten en buurtbewoners, de brand reeds mees ter waren. De schade was zeer gering. AUTO TEGEN LICHTMAST. Een personenwagen botste Maandag avond vrij hardhandig tegen een licht mast in de Grotestraat, die het begaf en afknapte. De auto liep zware beschadi gingen op en kwam voorts tegen het 1 woonhuis aan bewoond door KI. waar een ruit werd verbrijzeld. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. BILJART- EN BARAK-CONCOURS. Het biljart- to 'barakconcours dat in i café v. Buul werd gehouden mocht zich in een grote belangstelling verheugen en j is thans beëindigd. C. v. d. Loo uit I Haarsteeg legde beslag op de eerste plaats; 2 C. v. Delft Drunen; 3 A. van I Engelen, Vlijmen. De uitslag van het ba- i rakconcours was als volgt: 1 A. v. En- i gelen, Vlijmen; 2 H. v. Overdijk, Vlij- I men; 3 P. de Laat, Vlijmen. Totaal 380—445 CARNAVAL. De Carnaval in Drunen werd gevierd met drie avond gecostumeerd bal in ca fé Elshout. De belangstelling hiervoor was zeer groot en er heerste op alle drie OLIEBOLLENACTIE. De oliebollenactie van de gezamenlijke jeugdbewegingen fen bate van de kas is schitterend geslaagd. Ruim 2000 stuks moesten worden afgeleverd. De „bak kers" hadden dus een erg drukke mid dag. CARNAVAL. De Carnavalsdagen hebben voor Els hout weer een gezellig verloop gehad. Dat begon Zondagavond al, toen in café Klerks een gecostumeerd bal werd ge houden .waarvoor fraaie prijzen beschik baar waren. Maandag 'en Dinsdag werd voor leden van Elshout Vooruit een ge costumeerd bal georganiseerd in het pa rochiehuis, met als afwisseling groeps wedstrijden. Iedere avond was de zaal eivol en het eigen orkestje onder leiding van de heer C. Boelen wist de stemming er in te houden. Maandag behaalde Piek UITVOERING A TEMPO. De Mandolinevereniging A Tempo te Sprang-Capelle, is voornemens op Za- terdagto 25 Februari en 3 Maart a.s. haar jaarlijkse uitvoering te geven, in de zaal van de 'Chr. Volksbond alhier. Naast een programma van zang- en muzieknummers, dat onder leiding van haar directeur de heer P. G. van Iersel uit Waalwijk zal worden uitgevoerd, zal een toneelschets worden opgevoerd, ge titeld: „Bruiloft in Venetië, aan welke opvoering vrijwel alle leden van A Tem po medewerken. Feestavond. De Spaarkasvereniging „Vele klein tjes maken één grote", gevestigd in café Cové-v d. Haart aan de Nieu- wevaart, hoopt Zaterdag 18 Februa ri a.s. 's avonds om 8 uur haar jaar lijkse feestavond te houden. Uitvoering 't Rozeknopje. Het programma van de op Woens dag 22 en Donderdag 23 Febr. a.s. in Stationskoffiehuis Pruijssers door de Gem. Zangvereniging 't Roze knopje voor donateurs en honoraire leden te geven uitvoering, zal beide avonden worden geopend met en kele nummers, uit te voeren door 't koor onder leiding van de dirigent, de heer Louis Sars, met piano-bege leiding door mevr. Poldervaart-Col- lee. O.m. zullen ten gehore worden gebracht „Die zwölf Rauber" met solo, door de heer J. L. J. v. Bree- men, in de bewerking van H. Steen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5