LAATSTE BERICHTEN PROVINCIAAL NIEUWS. - SPORT. KAATSHEUVEL PLUIMVEE H, BOEKBESPREKING DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 RKC 6 7 6 0 1 12 RKDVC8 5 4 0 1 8 Heusden 4 5 3 1 1 7 Wit Zwart 4 6 2 2 2 6 WSC 8 6 2 1 3 5 RKC 7 6 1 1 4 3 Sprang 4 4 1 0 3 2 Waspik 4 5 0 1 4 1 2e klas I. DESK 8 6 6 0 0 12 Baardwijk 7 6 5 1 0 11 RWB 6 5 4 1 1 7 HNC 5 6 2 2 2 6 RKDVC 9 5 2 1 2 5 SSC 7 7 2 1 4 5 RKC 8 6 0 3 3 3 DESK 9 5 0 2 3 2 Heusden 5 6 0 1 5 1 -r.. en „Koor der Landslieden uit Ca- valleria Rusticana" van P. Mascag- ni. Met „Rozen uit het Zuiden" van Joh. Strauss wordt het eerste ge deelte van het programma besloten, waarna door de toneelgroep 't blij spel in drie bedrijven door Arnold Bach, Ned. bewerking Will Braken- berg, „De rare familie" wordt opge voerd. In verband met het flinke aantal donateurs en honoraire leden, heeft het bestuur, wat de toegang aan gaat, zich genoodzaakt gezien de volgende regeling te treffen: Woens dagavond is de toegang uitsluitend voor de kunstlievende leden, ten Noorden van de spoorlijn wonende, en Donderdag voor hen, die ten Zui den van deze lijn woonachtig zijn. Beide dagen is er tussen 4 uur en kwart over 4 's namiddags gelegen heid tot het bespreken van plaat sen. Geslaagde wedstrijden van IJsclub „Het Eendennest". Op zijn banen aan de Willem van Gentsvaart werden Zaterdagnamid dag door de IJsclub „Het Eenden nest" wedstrijden georganiseerd, waarvoor, niettegenstaande er een straffe wind over de baan stond, 'n flinke belangstelling bestond en ie der nummer een voldoend aantal inschrijvingen telde. De Uitslagen waren als volgt: 500 meter: le pr. J. Versteeg; 2e pr. Henk v. d. Schans; 3e pr. A. La- grauw. 4000 meter: le pr. J. Langerwerf; 2e pr. A. Konings; 3e pr. A. Bakke ren. 5000 meter: le pr. Adr. Versteeg; 2e pr. P. v. Zandvoort;'3è pr. J. van Zandvoort. De prijzen, kunstvoorwerpen, werden na afloop aan de winnaars uitgereikt. Dinsdagmiddag was het de beurt voor de schoolkinderen, waarvoor wedstrijden in hardrijden werden gehouden met deelname voor meis jes en jongens van de vierde tot en met de zesde klas. De uitslag voor de verschillende groepen luidde als volgt: Meisjes 4e klasse: le pr. Jennie de Bie; 2e pr. Rietje le Sage; 3e pr. Jennie Snijders; 4e pr. Lia Waarts. Meisjes 5e klasse: le pr. Willie de Jong; 2e pr. Rina de Bie; 3e pr. Wil lie Molegraaf. Jongens 4e klasse: le pr. Gerrit Rijken; 2e pr. Arnold van Pelt; 3e pr. Có Vos, Jongens 5e klasse: le pr. Jan v. Beek; 2e pr. Gert Jan Gerlach; 3e pr. Cor de Rooij; 4e pr. Jan Kraak. Jongens 6e klasse: le pr. Hans de Rooij; 2e pr. W. v. Pelt; 3e pr. Jan Quist. Plattelandsvrouwen. Het winterprogramma van de af deling Sprang-Capelle van de Ned. Bond va# Plattelandsvrouwen ver meldde opk een Brabantse avond, te verzorgen door de léden. Van be stuurszijde vernemen we, dat deze' avond niet doorgaat.: -Mede willen we even onder de aandacht bren gen dat op de vorige week in de Landbouwhuishoudschool gehouden ledenvergadering de presidente, me juffrouw P. J. Rijken, geen over zicht heeft gegeven van de oprich ting en het werk van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Zij heeft gesproken over de Algemene Ned. Vereniging „Het Groene Kruis" en daarbij de oprichting-van deze lan delijke vereniging en haar werk in het belang van de lijdende mens heid belicht. dagmiddagvoetbal, met dien ver stande dat inplaats van Zondag Zaterdag gelezen moet worden. Juniorencompetitie. 2a klas H. TAFELTENNIS. WAALWIJK. TTV RKC. Deze week is menige wedstrijd uitgesteld door de carnavalsfes tiviteiten. Zodoende zijn er maar twee wedstrijden doorgegaan en wel het eerste damesteam tegen De Kring en het derde dames team tegen Luto 3. Beide wed strijden eindigden met de stand 100. Alleen was er maar één uitslag van in ons voordeel. Het eerste, nu weer geheel volledig, won in een zeer vlotte wedstrijd alle games. Het derde van de da mes, wat versterkt, kon niet één keer tot winst komen en mqest beide puntjes in Tilburg laten. Luto 3 is dan ook een van de kampioensgegadigden in deze af deling. De uitslagen: Dames RKC 1De Kring 100 Luto 3—RKC 3 10—0 NOOD IN BIESBOSCH STIJGT! 'oewel men van alle kanten grote hoeveelheden graan en ander voedsel ter beschikking van de „Biesbosch-Vogel actie" heeft gesteld, stijgt de nood van het waterwild in de Biesbosch toch met de dag tengevolge van de aanhoudende koude. Het ziet er werkelijk somber uit voor onze vogéls nu vaartuigen er niet meer in slagen door het zware ijs heen te breken om het voedsel naar de voe derplaatsen te vervoeren. Gelukkig heb ben sommige boeren zelf voedsel neer- gestrooid op een aantal voederplaatsen, waar de vogels machteloos op het ijs zitten en niet in staat zijn om zelf voed sel te zteken. Het is van harte te hopen, dat dit voorbeeld zoveel mogelijk navol ging vindt. Het actiecomité heeft 'toege zegd, dat ^ventuele onkosten later zullen worden vergoed. Maar gok zander dat zal menigéén bereid zijti om deze dieren in hun uiterste nood te hulp te komen. Zij rekenen op ons! Zij die een geldelijke bijdrage want ook die zijn nog zeer welkom willen vorten kunnen dit doen op giro 46.13.03 t.n.v. de heer D. M. de Jaeger te Eind hoven. 'j Stuur eens zo'n girootje aan een wa terhoentje! Der vogelen dank, vrienden! NIEUW BRIEFJE VAN 25 GULDEN. Naast de thans in omloop zijnde bank biljetten van f 25 zal de Nederlandse bank van dezelfde coupure een nieuw model in omloop brengen. De nieuwe modellen zijn gedrukt bij Enschede naar een ontwerp van Doeve. De voornaam ste kenmerken zijn formaat 87 bij 155; watermerkbeeltenis van Christiaan Huygens en profil benevens horizontale en verticale golflijnen. Aan de voorzijde zijn de voornaamste kleuren paarsrood, roodbruin en donkerbruin. Op de voor grond is tevens een afbeelding van het beroemde „Hofwijck" aangebracht. RECTOR BEKKERS PASTOOR TE TILBURG. I Rector W. M. Bekkers, rector van de kweekschool Co-cordia op de Papen hulst te Den Bosch, is door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie 't Heike te Tilburg, als opvolger van pastoor H. v. Dun, die rector wordt van 't rustoord te Eersel. De W.E. heer F. Hansen, die te Eersel rector was, is be noemd tot rector der fraters te Goirle, als opvolger van de weleerw. heer A. Verhoeven, die de vorige week is over leden. Tot opvolger van rector Bekkers in Den Bosch aan de kweekschool Con cordia is benoemd de weleerw. heer Drs. P. van Thiel, die kapelaan was van de parochie H, Joannes te Oisterwijk. Wij vernemen verder dat rector Bek kers voorlopig nog directeur blijft van de Katholieke Actie en algemeen advi seur van de KAB en NCB. Rector Bekkers zal zondaq 26 febru ari door Ziine Hoogw. Excell. Mgr. W. Mutsaerts als pastoor te Tilburg worden geïnstalleerd. F. J. VAN DER REIJT t Oud-lid Prov. Staten Noordbrabant. Op bijna 80-jarige leeftijd over leed te Rotterdam de heer Francis- cus Johannes van der Reijt, oud-lid van de provinciale staten van Noord Brabant en erevoorzitter van de R.K. Bond van Granen- en Meel handelaren St. Victor. De heer Van der Reijt is voortge komen uit een oud en welbekend Brabants molenaarsgeslacht en zijn stoffelijk overschot zal Zaterdag na de plechtige H. Mis van Requiem om 10 uur in de St. Elisabethkerk te Rotterdam, naar zijn geboorte grond Brabant worden terugge bracht, om in Made te worden be graven op het R.K. kerkhof. BRABANTS HALFUUR. r» Uitzending Zondag 19 Februari. In de reeks van uitzendingen van het Brabants Halfuur, waarin di verse facetten werden belicht van 't „nieuwe" Brabant, volgt Zondag 19 Februari a.s. wederom een uitzen ding die een beeld geeft van het „oude Brabant". Onder de titel „De torens vertellen", schreef Jan Naaij- kens een klankbeeld over de oude legenden, die in Brabant leefden (en soms nog leven) en die alle op de een of andere wijze in 't teken staan van de torens. Er werd spe ciale muziek bij gecomponeerd door Hans Osieek. Naast Jeanne Ver- straete, Crmjs Voorbergh, Steije v. Brandenberg" en JóTöi Soer, treden de volgende artisten op: Thea Spie- ringhs, Leo Derijks, Harry v.: Hir- tum, Sjef Leijs, Kees Schepers en de 10-jarige Anneliesje Derijkg. De productie berust bij Frans Evers. De uitzending vangt aan om 15.20 uur. DE BOSSCHE CARNAVAL. ERt jaar voor het eerst kreeg de Bossche carnavalsoptocht een gulle gemeentelijke subsidie en geen centimetersdikke sneeuw laag heeft de uitbundigheid van de stoet kunnen temperen. Het was alsof iedereen had willen bewijzen, dat men die subsidie dubbel en dik waard was. Zelfs een metershoge Jeroen Bosch werd als middelpunt van 'n bon te groep meegevoerd als 'n „hom- maosie" (hommage) aan het ge meentebestuur, dat die subsidie had verleend. „Dè ge bedankt bent, dè witte wor" luidde het opschrift op Jeroens voetstuk. En tevens werd er een mach tige gebroken lans meegedragen in de stoet, een lans die reeds ge broken werd voor een subsidie xn 1957. Overigens verdienen de Oetel- donkers een extra pluim voor de moed, waarmee ze kou en sneeuw ten spijt in volle vrolijkheid de lange route hebben uitgelopen. Opvallend was het aantal origi neel en vaak zeer fraai gecostu- meerde groepen. Wij denken aan de heksen van Octcldonk met hun angstaanjagende maskers met enorme spitse neuzen, aan Oeteldonk op zijn kop, waarbij het hele gezelschap schijnbaar OP, de handen liep, aan de Rare Schutters met eendenkoppen in allerlei kleuren enaan de wel zeer toepasselijke groep fraaie sneeuwmannen. Het meesterstuk van de stoet was weer d#-enorme prinsenvlagen, Waaron de Prins gezeten ywas,: omringd door zijn hofhouding en hofkapel. KNVB Afdeling Noord-Brabant. Programma verschuiving in afdeling Brabant. Na de algehele afgelasting van het voetbalprogramma in de af deling Noord-Brabant is besloten dat de volgende verschuivingen zullen plaats vinden: Zondag 19 Februari wordt het programma gespeeld, dat oor spronkelijk op Zondag 5 Febr. was vastgesteld. Zondag 26 Februari wordt het programma gespeeld dat voor Zondag 12 Febr. was vastgesteld. Zondag 4 Maart wordt het programma van Zondag 19 Febr. gespeeld. Zondag 11 Maart zal een na der inhaalprogramma worden samengesteld. Een gelijkluidende regeling wordt toegepast-,jmcLJiet Zater- HEFTIG HANDGEMEEN IN NATIONALE VERGADERING. Een heftig handgemeen tussen Poujadisten, communisten en socialisten heeft Woensdagavond een zitting van de Franse Natio nale Vergadering vroegtijdig be ëindigd. De strijd begon, toen een Poujadist stemming trachtte te verhinderen door de urn waar in de stembiljetten worden ver zameld, omver te werpen. De communistische afgevaardigden sprongen op uit hun banken en gingen de Poujadisten te lijf met scheldwoorden, stoelen en vuist slagen. Daarna wierpen zich ook enkele socialisten in het strijd gewoel, waarbij tenslotte 140 af gevaardigden waren betrokken. Het gevecht plantte zich voort naar de openbare tribune, waar een man met een alarmpistool begon te vuren. Op bevel van de kamervoorzitter Le Troquer stormden twintig zaalwachters de zaal binnen. Door een hecht cordon te vormen, wisten zij Poujadisten en hun tegenstan ders van elkaar te scheiden. La ter boden de Poujadisten hun verontschuldigingen aan. Drie afgevaardigden liepen een bloed neus op. (Volkskrant) VERKEERSACTIES MAKEN INDRUK. „Het gaat beter met de nale ving van de verkeersvoorschrif- ten door het publiek dan enige lijd geleden het geval was, mede dank zaj de verscherpte verkeers- acties". Dit heeft de officier van Justitie in Utrecht, mr. W. H. Overboek Woensdag gezegd,toen hij de resultaten besprak'van de derde landelijke verkeersactie die van 16 Januari tot 12 Februari in het district van de Utrechtse arrondissementsrechtbank werd gehouden. TWINTIG GRADEN ONDER NUL. De vorst gaat een nieuw hoog tepunt bereiken. Alle omstan digheden waren Woensdagavond gunstig voor een vorst van meer dan 20 graden op tal van plaat sen op Donderdagmorgen. Leeuwarden bereikte Woens dagavond om 9 uur als eerste de 20 graden. In Zuid-Zweden, Denemarken en Noord-Duitsland vroor het Woensdagmorgen onder dezelfde omstandigheden 20 tot 30 gra den. 't Is echter niet waarschijn lijk dat de records van 27 Janu ari 1942 in ons land gebroken zullen worden. Toen vroor het in Winterswijk 27.4 graden en in De Bilt 25 graden. De oorzaak van de nieuwe toe neming van de vorst is onder andere het pak sneeuw, waarmee we Woensdagmorgen werden verrast. In De Bilt was de totale sneeuwhoogte tot 29 centimeter gestegen. Er zijn niet veel plaat sen in Nederland meer, waar minder dan tien centimeter sneeuw ligt. AFSCHAFFING LUISTERGELD LEVERT 3i/2 MILJOEN WINST. De luisterbijdrage afschaffen en de radio bekostigen uit de op brengst van de algemen^ belas tingen zou een voordeel opleve ren van drie en een half miljien gulden. Zo kostbaar is het innen van het luistergeld door middel van de radiozegels. Met deze fei ten illustreerde minister Cals (OKW) Woensdag in de Tweede Kamer de gedachte, om 't radio- geld uit 's rijks schatkist te ha len. Verhoging van de luisterbij dragen, die al sinds 1941 op 12 gulden staan, zal de moeilijkhe den ook oplossen. Als de luister bijdrage 15 gulden wordt, levert dat een extra bedrag van zeven miljoen gulden op. Minister Cals gaf echter toe, dat een verhoging niet wenselijk is, omdat de rege ring niet alleen de Ionen, maar ook de prijzen in bedwang wil houden, hoe redelijk overi gens de verhoging op zichzelf zou zijn, als men bedenkt, dat alles sinds 1941 duurder is geworden. OPZEGGING UNIE OFFICIEEL. De Indonesische regering heeft Woensdag Nederland ófficeel meegedeeld, dat zij de Neder lands-Indonesische Unie als niet meer bestaand beschouwt.Voort aan zullen de betrekkingen tus sen beide landen berusten op de gewone diplomatieke basis. De Indonesische mededeling was vervat in een nota, welke de al gemene adviseur van het Indo nesische ministerie van buiten landse zaken, dr. Soedarsono, 1.1. Woensdagmorgen aan de Neder landse hoge commissaris, graaf Van Bij landt, heeft overhandigd. De mhoud van de nota is niet hekend gemaakt, maar volgens zegslieden heeft Indonesië voor- gesteld in plaats van hoge com missarissen ambassadeurs uit te wisselen. OKW SUBSIDIE VOOR HET NOC Minister Cals van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen heeft Woensdag in de Tweede Kamer beloold dat hij zal nagaan of in verband met de Olympische Spelen dit najaar in Australië aan het Nederlands Olympisch Comité een extra subsidie kan uitgekeerd. Het is mo gelijk dat er op de begroting nog enige ruimte kan worden gevon- den, want niet alle geraamde subsidies aan sportbonden zul len ten volle worden uitgekeerd. REFERENDUM OP MALTA- Bij de volksstemming, die Zon- f g <?-Pi»nialta is gehouden, heb ben 6/.607 stemgerechtigden zich uitgesproken voor het aanslui ten van het eiland bij Engeland en het zenden van drie afgevaar- dieden naar 't Britse parlement, riet aantal tegenstemmers be droeg 20.177. Het aantal onthou dingen was zeer groot: 62.480. De nationalistische oppositiepar tij had zijn leden geïnstrueerd de stemming te boycotten. VOORJAARSBEURS HEEFT 3254 DEELNEMERS. W ij vernemen dat de aanstaan de voorjaarsbeurs, die van 13 tot en met 22 Maart in Utrecht ge houden wordt en in verband met het 40-jarig bestaan van het Ne derlands jaarbeurs-instituut een bijzonder karakter draagt, de grootste jaarbeurs zal zijn,' ooit xn ons land gehouden. Het aantal deelnemers bedraagt 3254 tegen J123 hij de vorige voorjaars- VnPPs- uDe ,eerste Jaarbeurs, in 1917 gehouden, telde 690 inzen dingen. Ook in oppervlakte is een be langrijke uitbreiding te consta teren, wat niet te verwonderen is, daar een nieuw expositiege bouw op het Croeselaanterréin in gebruik wordt genomen, dat door Koningin Juliana, die er ook haar naam aan geeft, offici eel wordt goepend. Er is thans «!nnnneX?OS,ltie~OPPervlakte VUU bo.OOÜ vierk. meter tegen 52.000 bij de voorjaarsbeurs in 1955 HONGERIGE WOLVEN TREK KEN NAAR BEWOONDE CENTRA. Hongerige wolven hebben in Zuiü-biavie, Itanë, ürieKeniand, en Portugal hun scnunpiaaisen verlaten, zaj trekken naar de be woonde centra om eten te zoe ken. Groepen wolven vielen in de algelegen gebieden van wes telijk Macedonië reddingsploegen aan die de bevolking 111 door la wines geteisterde dorpen te hulp kwamen. De dieren konden pas worden verjaagd, toen ski-troe pen ingrepen. Over de grens, in Griekenland, werden vier school- kinderen door wolven version- den. In de Abruzzen (Italië) ver weerden politiemannen zich met het pistool in de hand tegen de viervoeters, die ook in afgelegen bergdorpen in Portugal druk' op zoek zijn naar biut. ISRAEL EIST 9 MILJOEN. Israël heeft Bulgarije een scha devergoeding van negen miljoen gulden gevraagd voor het Israë lische vliegtuig, dat vorig jaar Juni boven Burgaars grondge bied is neergeschoten. Het toe stel, een Constellation van de na tionale Israëlische luchtvaart maatschappij, werd vernietigd en de 58 inzittenden kwamen om het leven. Een zestal voortreffelijke uitgaven. In ons blad van Maandag 6 Juni 1955 gaven wij een uitvoerige re censie van 't „monumentale" boek werk „De ondergrondse Pers 1940- 1945" van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en uitgegeven door Martinus Nijhoff te 's-Graven- hage. Thans ligt voor ons een soortge lijke uitgave, getiteld: „Hüt Woord als Wapen", keur uit de Nederland- se ondergrondse pers 1940-1945. Ook dit zeer bijzondere werk is een pu blicatie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Men kan er niet minder dan bijna 130 artikelen in lezen, die ontleend zijn aan de ondergrondse bladen. Het ontbreekt ons helaas aan tijd en gelegenheid een gedegen recen sie aan deze interessante „documen tatie" te wijden. Maar dit kunnen we er van zeggen: het is een kost- baar geschrift, waarin vgIg facetten van het leven en denken in bezet Nederland worden belicht èn het is van grote historische beteke nis. Bij W. de Haan N.V. in Utrecht verscheen „Zij vochten op de zeven zeeën", van de hand van K. W. L Bezemer, o'ud-hoofd van de Marine Voorlichtingsdienst én schrijver van het bekende boek „Strijd om de Zuidpool". In dit omvangrijke werk (meer dan 400 pagina's, groot for maat en vele exclusieve foto(s) wordt verhaald over de verrichtin gen der Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een uitvoerige ènzeer boeiende geschiedenis. Van harte kunnen we dan ook dit kostbaar en zo bijzon der schitterend verzorgd boekwerk bij onze lezers aanbevelen. Van „Eisenhower was mijn baas" door Kay Summersby en uitgegeven door Hollandia te Baarn, zag reeds een vijfde druk het licht. Kay Sum mersby was de chauffeuse-secreta- resse van Eisenhower, de markante figuur, de grote generaal uit de af gelopen oorlog, 't Boek is in vlotte stijl geschreven. Foto's verluchten de uitgave en maken het geheel zeer waardevol In de Wereldboogreeks" van de Wereldbibliotheek N.V. te Amster dam, verschijnen geregeld goedko pe boeken van hoog gehalte. Deze reeks heeft zich reeds lang een plaats veroverd bij 't lezerspubliek. Wie wil gaan tot de meesterwerken "ixr Wereldlitteratuur, vindt in de „Wereldboogreeks" stellig iets van zijn gading. Bijzonder aangrijpend was het werkje dat wij voor U la zen van Andreas Latzko: „Mensen in de Oorlog". Het behoort tot een van de beste oorlogsboeken uit de litteratuur. „Op de drempel van het heelal", door Werner Büdeler, is een boek van geheel andere aard; een boek dat degenen die belangstelling heb ben voor astronomie (sterrenkun de), zal aanspreken. We lezen in dit boek over telescopen en raketten, over planeten en zo meer. In hoe verre de feiten wetenschappelijk juist zijn, kunnen wij niet beoor- ?e "°P de drempel van het neelal is mooi geïllustreerd en door J. H. Gottmer te Haarlem zeer fraai uitgegeven. De bekende uitgever J. H, Kok te Kampen, zond ons tenslotte nog een echt jongensboek, voor de leef tijd van pl.m. 1116 jaar, ter be spreking. De titel van het boek luidt „Kink m de kabel", en het is ge- schreven door Chr. A. Meyer. De hoofdpersoon in het verhaal is Henk Haak, een H.B.S.-er die maar voor een ding belangstelling heeft: ont dekkingsreizen. Met moeite werkt Henk zich door zijn eindexamen en raakt overspannen. De dokter ech ter heeft een plannetje bedacht om de fantasierijke jongen uit zijn neer slachtigheid op te heffen. Hij stelt voor, hem een jaar vacantie te ge ven op een vrachtschip, iets wat z'n vader, Professor Haak, kan bekos tigen. Henk komt op de „Olivier", leert het zeemansleven kennen en beleeft daarenboven nog een reeks avonturen. Een verhaal, over het al gemeen vrij boeiend verteld en met spannende fragmenten. Uw recen sent beveelt het gaarne aan, óók voor de schoolbibliotheek. Arie van Pas. BIJ HET SAMENSTELLEN VAN DE FOKTOOM. (vervolg) Daar de verstandige fokker slechts overjarige hennen in de toktoom op neemt, weet en kent hij ook hun leg- cijters in hun eerste legjaar behaaid. Hij neett in het algelopen jaar gelegenheid gehad na te gaan, hoe de hen haar rui neett doorgemaakt. Een gemakkelijk doorgemaakte verenverwisseling, een tij dig weer aan de leg gaan wijzen op in nerlijke kracht en goede kwaliteit, zulke hennen zijn de ware. Was de rui ge- orekkig, langdurig en bleef de hen lang puiten conditie, dan is haar plaats niet in de foktoom. Wat nu de haan betreft verkiezen de meeste fokkers een vroegbroed jonge haan, afkomstig van een hen, die een hoog legcijfer maakte'in haar eerste jaar en daarbij in kracht niet achteruit liep. De keuze zal dan ook vallen op een haan, die de aanvoerder, de belhamel zou ik haast zeggen, is- onder zijn broers, vol beweging, vol karakter en een flink kraaier. Een groot aantal van allerlei kleine tegenspoeden zijn het gevolg als men op deze kleinigheden bij de samenstelling van de foktoom niet behoorlijk acht geeft. i j PLUIMVEEHOUDERS, LET OP UW DIEREN. Pluimvee met sterk ontwikkelde kam én lellen, is in deze dagen van strenge vorst bijzonder blootgesteld aan het be vriezen daarvan en de hanen natuurlijk nog meer dan de hennen. Het zijn ge woonlijk de boorden van de kam (tan den) en van de kinlellen, welke door het bevriezingsproces aangetast worden. De ze delen worden eerst bleek, daarna don ker van kleur, verdrogen en vallen af. Na het afsterven van het bevroren ge deelte wordt de kam bijna altijd tanden- loos. Veel invloed' heeft het bevriezen niet op de algemene gezondheidstoe stand; leghennen kunnen tijdelijk uit de leg geraken, doch bij hanen kan on vruchtbaarheid er het gevolg van zijn. Het bevriezen van kam en kinlellen ge schiedt dan alleen, wanneer deze nat zijn o.m. door contact met sneeuw en drinkwater. Ter voorkoming raad ik aan kam en lellen in te vetten met vaseline of ongetouten reuzelvet. Men zorgen ook voor ventilatie in het nachthok (geen tocht), want door warmte-uitstraling worden de kopversierselen vochtig. OPEN STALLEN, OOK IN DE WINTER. In een van mijn stallen, afmeting 4 x 3 m, huizen ruim 30 kennen, waarvan ik nu vrijwel elke dag 22—23 eieren raap. De voorzijde bevat geen ramen en is geheel open, uitgezonderd een hout betimmering van 1 m hoogte vanaf de bodem, waarboven gaas. Zelfs bij harde vorst blijft alles dag en nacht open. De dieren zijn kerngezond en ze zien er prachtig uit. Vanzelfsprekend komen, ze bij dit weer niet buiten. Het hangt er veel van af, hoe de hokken geplaatst zijn. Het kan gebeuren, dat ze dwars op het terrein komen te staan, waardoor het geheel een minder fraai gezicht oplevert. Men zorge er steeds voor, dat het hok zo vroeg mo gelijk door de zon beschenen kan wor den en dat het daar komt, waar de kip pen het minste last van de wind hebben. De voormiddagzon is veruit de voorde ligste en daarom raad ik aan, het hok met de voorzijde te laten uitzien op 't Zuid-Oosten of Zuiden. Dan vallen de weldadige voormiddag-zonnestralen bin nen in het hok op de uitwerpselen der dieren, waardoor de Ziektekiemen al voor een groot deel onschadelijk worden gemaakt. In de dag- en nachthokken is de na tuurlijke bodem de goedkoopste en ook goed. Gewoon droog zand, nu en dan e'ens een nieuwe voorraad vervangen, dat is aan te bevelen. Geef Uw dieren minstens driemaal per dag fris, warm drinkwater, ze zullen U er dankbaar voor zijn. KIPPENVRIEND. HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM IE PRESENTEREN LIJDENSMEDITATIE. In ons vorig nummer meldden wij, dat de Zeereerw. Heer R. Becker, pastoor te Veenendaal, die in 1952 voor de K.R.O. de lijdensmeditatie hield, dit jaar in de Parochiekerk van St. Jan te Kaatsheuvel de lijdensmeditatie zal houden. Abusieve lijk schreven wij, dat dit Vrijdagsavonds in t lof zou zijn. Dit moet zijn in het Lof van de Zondagen gedurende de vasten tijd s avonds om 7 uur. BOUWWERKEN. Onder architectuur van de heer Hub. Prins te Kaatsheuvel zijn de volgende werken onderhands opgedragen het bouwen van een dubbel woonhuis voor rekening van de heren R. en P. Schoen makers in de Beatrixstraat aan de Fa. S. Pepping en Zn., alhier; het bouwen van een woonhuis voor de heer P. J. v. Beers aan de Heikant aan de Fa. L. van Geel alhier en het bouwen van drie per- soneelwoningen aan de Heikant voor rekening van de Fa. „Swanie" alhier aan de heer J. van Heesch te Kaatsheuvel. CARNAVAL. Kaatsheuvel heeft Carnaval gevierd enheeft dat niet zo maar half ge zonder optocht en officiële ontvangst op een wijze, die de echte carnavalzotten niet verbeteren, 't Is drie avonden ach tereen in alle zalen en café-gelegenhe den een drukte geweest -van belang, maar niet alleen, dat het een grote druk te was, zodat niet alle „gekken" konden geborgen worden, er was ook echte car navalstemming, die zich uitte in een zeer grote variërende costumering van de potsierlijkste costuums, tot de meest an tieke boerenkleding met de „klepbroek" en de klompen met stro gevuld. De meest gekke attributen werden meegevoerd en luide werd bij herhaling uitgezongen „er is maar een jong leven!", want men wil de jong en uitgelaten doen. Zoals we reeds meldden, er waren kosten noch moeite gespaard door de exploitanten der verschillende gelegenheden. De zalen en café s waren omgetoverd en sprookjes achtige amusements etablisem'enten, fan tastisch verlicht en verlucht met kleurige lampions, schijnwerpers en de dolste schilderingen. De beste orkesten in mu ziek en cabaret waren geëngageerd; tot smullen nodigende snackbars en tot fui ven inviterende wijnbars waren opge bouwd én hadden over bezoek niet te klagen. Het dolle leven werd uitgezon gen, uitgeblazen en uitgesprongen en gedanst of alle wijsheid verloren was. In n- Wi a„c wijöiiciu vCIlUieil WUS. IC daan, doch zonder een Prins Carnaval, één woord, er werd carnaval gevierd,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6