1 (P ELKE ZONDAG BAL rA VóGé PIET KLE LAATSTE BERICHTEN n 150 gram echta Chocoladehagel NU voor 29 cent Adverteert in dit blad BENT u reeds- ONDER DE WOL 1 F anderhooq Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. CHEF VOOR DE AFDELING ZWIKKERIJ. j{ Dancing „THALIA" Waalwijk. FLINKE DIENSTBODE BISSELINK's BAKKERIJ CHR. VAN OVERSTEEG DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 17 FEBRUARI 1956 8 „DE GOUDEN VIJZEL" WIM MUSTERS f 116.50 H. P. Dekkers-v. d. Vliet Voor de Vrouw. DE CRISIS IN DE S.v.d.A. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff, heeft op zijn departement een informele bespreking gehad met vertegenwoordigers van werkge vers- en werknemersorganisaties, die in de Stichting van de Arbeid zijn vertegenwoordigd. REEDS 500 DODEN. De zware vorst in Europa heeft al ruim 500 slachtoffers geëist en ieder uur worden er nieuwe ge meld. De doodsoorzaken varië ren van lawines en verkeerson gelukken tot brandstof- en kle- dingtekorten. Alle waterverkeer in Europa is practisch onmoge lijk geworden. Zuid-Frankrijk, Zuid-Italië en Oostenrijk lijden het meest onder de ongekende koudegolf. GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU WAALWIJK. Worden gevraagd KLEDING-REINIGING Naaisters Stiksters Volslagen dameskapster HOUT, KURK, STRO Machinale Houtbewerkers Meubelmakers L.l. meubelmakers SCHOEN- EN LEDER Overleersnijders Bijtuigers Machine-zwikkers Overhalers Doorzetters Aankloppers Zoolleerstanzers Ophalers Stikkers Hulparbeiders voor de gehele onderwerkafdeling Jeugdigen ter opleiding in het lederwarenvak Jeugdige schoenfabrieksarbei ders voor alle afdelingen Schoenstiksters Handschoenstiksters Looierij -sj ouwers METAALNIJVERHEID Machine-bankwerker Stempelmakers Halfwas monteurs L.l. constructie-bankwerker L.l. Automonteur L.l. plaatwerker Zandvoriners Metaalsmelters Metaalponsers Metaalsjouwers HANDEL L.l. winkelbedienden Ifinl. en vr. VERKEER Loopjongen VRIJE BEROEPEN Magazijnbediende voor leder- warenfabriek. Administratieve krachten voor overheidsinstelling (20-24 jr.) Administrateur voor Horeca bedrijf Mannel. kantoorbedienden Steno-typiste Typiste 16 jaar Vr. kantoorbedienden 16-18 jr. HUISH. DIENSTEN Dagmeisje (halve dagen) Dienstbode (dag en nacht). Werkster 2 x halve dg. p. wk. Werkster voor schoonhouden van kantoor. Bieden zich aan BOUWNIJVERHEID Schilders Metselaars Opperlieden Grondwerkers REINIGING Dameskapster enigszins ge vorderd. SCHOEN EN LEDER Ass. bedrijfsleider lederfabriek Ass. Stikmeester Modeleur Thuisstikster. VRIJE BEROEPEN Vr. kantoorbediende geh. voor de namiddag. Aanmelden dagelijks tussen 9 en 12 uur v.m. op het Arbeids bureau Waalwijk. Deze opgave is geldig vanaf 13 Febr. t.m. 18 Febr. 1956. vragen voor haar fabrieken te WAALWIJK Mackay en Goodyear. ■w Tot Pinksteren GEVRAAGD Liefst boven 21 jaar. KAATSHEUVEL mijn kruidenier I VAKKUNDIG VLUG en VOORDELIG GEWATTEERDE DEKEN 150 x 200 16.50 180 x 220 21.75 MODERNE WOLLEN DEKENS 150 x 200 23.50 Leuke dessins 30.80 SLAAPKAMER KLEEDJES Prachtdessins 4.50 6.30 100 wol 9.05 50 X 100 H.85 COCOS-LOPER 100 cm. breed ijzersterk p. meter 3.00 100 breed 4.45 100 breed 6.50 WOLLEN DEKEN 150 x 200 12.95 Prima 20.75 ZUIVERE WOLLEN DEKENS 170 x 220 42.50 180 x 225 53.50 180 x 225 61.— SMYRNA TAFELLOPERS 90 x 140 31.50 100 x 150 40.50 DRESSOIRLOPERS 40 x 140 13.75 35 x 180 1 7.75 RUIGE MATTEN Onverwoestbaar 2.70 5.40 In naturel 7.75 10.50 ZWARE WOLLEN DEKEN 170 x 220 21.50 In groen 26.50 Zalm en geel 34.50 MOLTON DEKEN 1 pers. 2.35 2 pers. 5.40 Pracht kwaliteit. CHENILLE SPREIEN Hoog modern Kreukherstellend Kleurecht 1 pers. 2 pers. 17.50 MODERNE OVERGOR- DIJNSTOFFEN 130 breed 3.65 130 breed 4.85 Iedere koper op Vrijdagavond ontvangt 'n cadeau WAALWIJK GROTESTRAAT 222-224 alsof dit reeds een traditie van eeuwen was. We geloven, dat de bezinning Woens dagmorgen is teruggekeerd 'en dat Kaats heuvel zijn gang weer gevonden heeft naar naarstig werk en trouwe plicht betrachting. De drukke gang om het as- kruisje moge daarvan een bewijs zijn. EEN DANSCURSUS VOOR DE OPGROEIENDE JEUGD, Zoals we onlangs reeds meldden heeft dé Bedrijfsdienst van de K.A.J, en V. K. A. J. op zijn programma van deze win ter ook gezet het organiseren van een danscursus voor de opgroeiende jeug In verband hiermede werd dezer da- gen een circulaire gericht tot de ouders van de jongens 'en meisjes uit de arbeids klasse. Hierin schrijven de organisatoren o.m.: Met bezorgdheid slaan wij allen de snelle geestelijke ontwikkeling van onze hedendaagse jeugd gade. In hoe korte tijd' groeien zij uit van speelse kinderen tot jonge mannen en vrouwen, met eisen om volledig aan het „grote mensen'- leven deel te nemen. Hoe kunnen wij hen hierbij helpen en toch enigszins lei ding geven? De Vereniging van de Katholieke Ar beiders Jeugd heeft daarom het initiatief genomen om bij voldoende deelname een danscursus te organiseren van 15 lessen, o.l.v. de heer Grijsbach uit Oisterwijk, Katholiek Dansleraar, aangesloten bij de bond van Katholieke Dansleraren. Onze jongens en meisjes leren dan niet alleen onder verantwoordelijke leiding beschaafd en mooi dansen, maar ook op een goede en prettige wijze met elkaar omgaan. Bovendien hebben zij wekelijks een fijne ontspanning. Deze cursus is dan iedere woensdag om half acht tot negen uur in de Gildenbond, tegen f 1 per avond. Aanmelding kan nog geschieden op Zondag 19 Februari van twaalf tot één uur in de Gildenbond en voor die tijd bij de K.A.J.-se.cretaris de heer J. Netten, Leo XIII straat 79, door invulling van de strook van de circulaire ondertekend door een der ouders. Apotheker-Assistent Gedipl. Opticien Hoofdstraat 87 KAATSHEUVEL De meest moderne keukenuitzet al gezien? Zwart-geel Merk „Neerlandia" KAATSHEUVEL TEL. 2205 ZOND AGDOKTERSDIEN ST KaatsheuvelLoon-op-Zand. Deze dienst wordt waargenomen door j P. Wijtenburg, arts, Kaatsheuvel, Hoofd- straat 4, tel. 041672550. AGENDA. i Zaterdag 8 uur nam. Apollo Theater: Vrouwen op Avontuur. Toeg. 18 jaar. Zondag 6 uur en 8,30 uur nam. Apol- lo-Theater: Vrouwen op Avontuur. Toe gang 18 jaar. Maandag 8 uur nam. Repetitie Har monie Apollo. Maandag 8 uur nam. K.J.M.V.: „Bank en beurswezen", inleiding door de heer Hoynk v. Papendrecht. DE BRABANT GRENSRIT. Het reglement van de 13e Brabant Grensrit 1956, georganiseerd door de Stichting .Brabant Grensrit" van de R. A. C. Zuid is verschenen. We lezen daarin een woord ter inlei ding van burgemeester Mr. R. J. Th. v. d. Heijden, waarin hij onder: Welkom op „De Efteling" schrijft Gaarne maak ik gebruik van de gele genheid' welke mij wordt geboden,om een kort welkomstwoord te schrijven in het Reglement voor de 13e Brabant Grens rit. 1 t i Dat het bestuur van de R.A.C. Zuid het besluit heeft genomen om deze rit te doen starten en finishen in de ge meente Loon op Zand, stemt uiteraard tot voldoening, te meer nu daarvoor De Efteling is gekozen. Daarmede is immers wel bewezen, dat dit recreatie-oord thans de bekendheid geniet, welke het onge twijfeld verdient. Ik vertrouw dan ook gaarne, dat de organisatoren van deze betrouwbaarheidsrit op „De Efteling de accomodatie zullen vinden, die voor een dergelijk sportief evennement nodig is. Onzerzijds kunt U er van verzekerd zijn, dat alles in het werk is gesteld om start en finish zo vlot mogelijk te doen verlopen. I De deelnemers roep ik een hartelijk welkom toe en ik spreek de hoop uit, dat deze 13e Brabant-Grensrit in alle opzichten e:en succes moge worden. Artikel 13 van deze 13e grensrit schrijft ,<fat de officiële start van deel nemer nummer één plaats vindt op vrij dag 16 Maart 1956 vanaf de parkeer terreinen van natuurpark „De Efteling" te Kaatsheuvel te 19.01 uur en vervol gens om de minuut. De deelnemers zijn verplicht tevoren hun automobielen te parkeren in het parc-fermé op aanwij zing van de officials. Verwacht wordt dat iedere deelnemer één uur voor zijn individuele starttij d in het parc-fermé aanwezig is. SLAATJES UIT DE KEUKEN VAN KONING WINTER. ft ls hapje vooraf, als tweede groente, maar ook in plaats van gekookte groen te, kan een rauwe groentesla een sma kelijke verrassing zijn. Als 'het slaatje als extra hapje wordt opgediend hebt U er natuurlijk minder groente voor nodig, dan wanneer het de hoofdschotel van de warme maaltijd uit maakt dan kunt U rekenen op 400 a 500 g voor een gezin van 4 personen. Er is bijna geen grdente in dit seizoen of U kunt er een slaatje van maken. Al zult U wat zuinig omspringen met sterk- smakende soorten, zoals prei en uien, zij kunnen in kleine hoeveelheden door de andere groente gemengd, de smaak van de sla aanmerkelijk verhogen. Sla Van één soort groente. U kunt gebruik maken van fijngesne den andijvie, grof geraspte wortel of knolraap, van zuurkool of verse kool en niet te vergeten van selderijknol. Dat de slasaus hier een punt van bete kenis is, spreekt vanzelf. Mét de garne ring van b.v. augurk, pieterselie, plakjes wortel of partjes ei, maakt de saus zo'n één-groente-slaatje tot iets bijzonders. U kunt de saus laten bestaan uit een mengsel van azijn of citroensap en olie of uit een mayonaise; hangop of uitge lekte yoghurt kunnen ervoor dienst doen; U kunt natuurlijk ook e'en gekochte sla saus nemen. Voor een enigszins bittere groente witlof, andijvie of veldsla b.v. is een saus met wat tomatenketchup of suiker erdoor heel lekker. Kool komt, evenals alle andere groene groente, uitstekend tot zijn recht met een sausje van olie, azijn en geprakt .ei. Wilt U een paar voorbeelden? rode kool met mayonaise wortel met citroensap of azijn, aro ma, peterselie- of selderijgroen savoyekool met augurk of picca- lilly, olie witlof met ei en geraspte sinaasap pelschil andijvie met blokjes sp>ek en ci troensap of azijn, olie koolraap met tomaten-slasaus. Sla vasi twee of meer groentesoorten Hier zijn bijzonder smakelijke combi naties mogelijk, b.v.: rode kool met appel en selderijknol zuurkool met wortel witlof met biet savoyekool met andijvie en wortel. Wanneer U stevige groenten neemt, kunt U van alle ingrediënten gelijke hoe veelheden gebruiken. Voor een mengsel van bladgroenten en stevige groente kunt U met iets minder bladgroente vol staan. RECEPTEN VOOR 4 PERSONEN. Sla van zuurkool en wortel. 250 g zuurkool, 1 flinke wortel, een slasaus, enige augurkjes (zout). Een slasaus maken. De zuurkool fijn- snijden en de wortelen schoonmaken, wassen en fijnraspen. Zuurkool en ge raspte wortel vermengen met de slasaus. Zonodig nog wat zout toevoegen. Het slaatje versieren met een paar in plakjes gesneden augurkjes. Wittekoolsla met selderijknol en 'biet. 250 g wittekool, 125 g selderijknol, 1 uit, een slasaus, een gekookte biet (zout) Een slasaus maken. De kool van de buitenste bladeren ontdoen en fijnscha ven. De selderijknol schillen, wassen en raspen. Het uitje schoonmaken en fijn- snipperen. Deze ingrediënten vermengen met de slasaus. Zonodig nog wat zout toevoegen. De sla in een schaal overdoen en versieren met de biet, die in reepjes of schijfjes is gesneden. BELEEFD VERZOEK. Wjj mo^en noffmaals een drinffend beroep doen op onze adverteerders, corresponden ten e.a. hun advertenties en bijdraffen ZO TIJDIG MOGELIJK In te zenden, in elk geval vóór 9 uur op MAANDAG en DONDERDAG maar zo mogelijk ZONDAG en WOENSDAG Bij voorbaat dank Zowel voor de A- als voor die fi nesse is er een rust geprojecteerd in Hotel-Café-Rest. „De IJzeren Man" te Vught. De finish is gelegen op „De Ef teling" te Kaatsheuvel, waarna samen komst in het restaurant van „De Efte ling". Voor zover art. 13 van het reglement. Het startschot wordt gelost door bur gemeester Mr. v. d. Heijden. In verband met het systeem van het bepalen der strafpunten zal de voorlo pige uitslag op zondagavond via de ra dio bekend gemaakt worden op een na der aan te geVen tijdstip en golflengte. De zilveren beker door het Gemeen tebestuur van Loon op Zand beschik baar gesteld is uitgeloofd voor het win nende equipe in de A-klasse van het eerste traject, tenzij deze equipe ook de eindoverwinning behaalt. In dat geval ontvangt nr. 2 van deze klasse deze be ker. i Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor te Waalwijk. Langs deze weg betuig ik mijn zeer hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling, die ik mocht ondervinden bij de viering van mijn 40-jarig dienstjubileum bij de N.V. Timtur schoenfabriek te Waalwijk. Meer in het bijzonder gaat mijn dank uit naar H. M. de Koningin voor de mij verleende koninklijke onderscheiding, de Edelachtbare heer Burgemeester J. L. P. M. Teijss'en, de Directie van de N.V. Timtur en het personeel van de Onderwerkafdeling. F. VAN DEN HOVEN. Waalwijk, februari 1956 Putstraat 73. VERLOOFD MIEKE STRICK en GERARD SLAATS Maarheeze, Stationsstraat 108 Waalwijk, Burg. v. d Klokkenl. 35 19 febr. 1956. Geen ontvangdag. bij aankoop van 2 rollen VéGé-beschuit a 29 cI per rol - met 6 geidzegels WAT GEEF IK OP DE BOTERHAM? RIJ UW VéGé-KRUIDENIER KEUS TE OVERI VóGé-Jam In 14 heerlijke soorten uit gave, rijpe vruch ten bereid, van 89 tot 55 cent met 10% korting in geidzegels. PINDAKAAS! smakelijk-voedzaam voordelig - gezond. Maakt van moeilijke eters hollebollegijzen! Per grote pot 100 ct - 20 geidzegels, per halve pot 60 ct - 12 geidzegels. STROOP een van de sterkst ijzerhoudende voedingsmiddelen, dus onontbeerlijk voor groot en klein voor een ijzersterk gestel VéGé-Appelstroop per blik 65 cent - 13 geidzegels. VéGé- Keukenstroop per pot, inhoud '/2 kg 57 cent - 11 geid zegels. Chocolade-Pasta gemaakt van zuivere chocolade, voor nog een extra-boterham voor Uw kleuters. Per glas 62 ct - 12 geld- zegels, per pot 100 ct - 20 geidzegels. UW KOUSEN ZO NODIG IN EEN DAG KLAAR! Kousenreparatie en Textielhandel Stationsstraat 21 WAALWIJK Vanaf 17 Febr. tlm. 3 Maart op alle knotten wol lO PROCENT KORTING KOOPAVOND- ATTRACTIE i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7