Albert Heijn FILMJOURNAAL Endocii hormooncrême Die obligatie was een idee van vader! Voor de Vrouw MAGAZIJNPERSONEEL. Voor de vogels in nood 0. Komen we Zaterdagmiddag om brood EERSTE MONTEURS TWEEDE MONTEURS HULPMONTEURS LEERLINGMONTEURS. BERGMANS SCHOENENMAGAZIJN schrijft de 9-jarige obligatiehouder P. v. d. D. te N., die hier met zijn moeder en zusje staat afgebeeld. (Brief ter inzage). Wat willen ouders-van-kinderen? De beste zorgen nii en evengoed sparen voor later Geen betere manier dan boodschappen doen bij AH! Waarom? Omdat Albert Heijn zó redeneert: Geen „gratis" zegels en geen „kortingen" die de huisvrouw zelf dubbel en dwars betaalt; niet royaal zijn uit haar portemonnaie. Geef één kwaliteit: de beste! Bereken één prijs: de laagst mogelijke. Zó ziet de huisvrouw precies waar zij aan toe is en kan zij zelf beslissen of zij al dan niet hetgeen zij bij AH bespaart wil beleggen in een AH-Klanten- obligatie. Een felbegeerd bezit, om de vaste hoge rente en het winstaandeel! (Dit jaar 7 Kom óók naar de kruidenier waar voordeel inderdaad vóórdeel is, Kom deze week nog naar 1. de beste kwaliteit 2. de laagste prijzen DB ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 ANJERACTIB 1955. MUSIS SACRUM. „OP DE REEPEJtBAAN 'S NACHTS OM HALF EEN". De ouderen onder ons zullen zich het duo Albers-Rühmann ongetwijfeld nog herinneren uit films als „Bommen op Monte Carlo" en „Sherlock Holmes". De op het zoetelijke af beminne lijke Hans Albers en de schuch tere komiek Heinz Rühmann. Ze hebben zalen vol geestdriftig pu bliek getrokken, dat intussen zijn normen en voorkeur wel wat gewijzigd heeft, maar dat toch ook nu wel weer met graagte de terugkeer van dit tweetal zal willen heieven in de film „Op de Reeperbaan 's nachts om half één". Het verhaal speelt zich af in de bekende Hamburgse haven wijk de Reeperbaan, in een van de daar gevestigde cabarets. Het cabaret floreert niet bijzonder en Hans Albers wil daarom zijn vriend Heinz Rühmann wel fi nancieel te hulp komen. Deze meent echter redenen te hebben dit aanbod niet te accepteren. Het komt echter toch allemaal in orde dank zij een op de bodem van de Elbe liggende goudschat, die na veel spannin" op de juis te plaats terecht komt. Door dit verhaal heen zit nog de liefdes geschiedenis van twee jonge mensen geweven, die het geheel het geijkte romantische tintje geeft. De Katholieke Filmcentrale heeft deze film, gezien de caba retsfeer etc., toelaatbaar geacht voor Dersonen boven 18 jaar. Van Vrfjdag t.m. Zondag. „KONINKLIJKE HOOGHEID". Van deze kleurenfilm, vervaar digd naar het gelijknamige boek van Thomas Mann, heeft de schrijver zelf gezegd dat het succes alleszins verdiend is, om dat er zoveel liefde en toewijding aan besteed zijn. En inderdaad heeft deze mentaliteit van film makers een filmacteurs de typi sche, dromerige en wat onwe zenlijke sfeer van het kleine hertogdom Grimburg, waar het verhaal zich afspeelt, nog geac centueerd door het verantwoor de kleurengebruik, kunnen be naderen en heeft men ook de ro mantiek van het gegeven met de psychologische realiteit van de karakters kunnen verbinden. Het verhaal is eenvoudig en niet ingewikkeld van intrige, zo dat het niet nodig is hier een en ander duidelijk te maken. Boven dien is het prettiger de geschie denis zelf te ervaren. Het is het thema van de liefde tussen een vorst en een gewoon mensen kind. Een dergelijk vaak behan deld gegeven levert natuurlijk 't gevaar op, dat de uitwerking een cliché-geval gaat worden, maar het behoeft nauwelijks betoog, dat de bekwaamheid van Tho mas Mann dit cliché gemakkelijk en voortreffelijk verineden heeft en ons mensen van vlees en bloed heeft voorgezet. De film is toegankelijk voor alle leeftijden. Maandag en Woensdag. LUXOR. „BROOD, LIEFDE EN FANTASIE". Tot de weinige films waarin de actrice Gina Lollobrigida tot werkelijk goede acteerpresta ties komt, behoort ongetwijfeld „Brood, Liefde en Fantasie". Het is een kostelijke come- die. geestig en satirisch, die dui delijk laat zien tot welke voor treffelijke dingen de Italiaanse filmindustrie in staat is en die de toeschouwer een aantal uren zeer aangenaam bezig houdt. Het verhaal zullen wij u hier niet vertellen, omdat wij toch geen recht kunnen laten weder varen aan de sprankelende hu mor en tintelende satiriek. Wat wij wel kunnen doen is u aanra den om deze charmante film te gaan zien. Toegang hoven 14 jaar. Vrijdag t.m. Zondag. „FOEI TOCH, BRIGITTE. Nogmaals Heinz Rühmann, maar nu in gezelschap van twee andere komieken uit de vooroorlogse jaren, Theo Lingen en Hans Moser. Overigens is de humor in deze film nogal „plan- maszig" en omdat het geval op geen andere kwaliteiten kan bo gen, heeft het geheel niets ver rassends. Twee mannen worden door hun echtgenoten er van verdacht, dat hun genegenheid zich ook nog tot 'n ander vrouws persoon uitstrekt. Natuurlijk is dit niet waar, want de mannen zijn twee nette, zelfs nogal on nozele burgermannetjes. De schuld van alles is een brief, die men een verkeerde oor sprong toeschrijft. Tenslotte komt natuurlijk toch alles op z'n pootjes terecht en kunnen we weer naar huis gaan. Toegang 14 jaar. Maandag en Woensdag. VUL KLEINE MAAGJES MET GOED VOEDSEL. Wenken voor de kleutervoeding. Met hoeveel zorg en nauwge zetheid zien wij er op toe, dat het baby, ook wat zijn voeding be treft, aan niets ontbreekt. En hoe licht vergeten we, dat de voeding óók wanneer baby geen baby meer is, maar als éénjarige dreu mes met de pot mee gaat eten, zijn speciale eisen blijft stellen. Dat het er erg op aan komt wat we de kleine voorzetten en hoe we dat doen. Wat heeft een kleuter nodig Vooral aan voedsel met z'n hoge opbouwende waarde heeft het snel groeiende kleintje be hoefte. Dat betekent, dat melk, groente, fruit, kaas, vlees en eie ren niet gemist kunnen worden. Een kleuter moet dagelijks ge bruiken Tenminste een halve liter melk, karnemelk of yoghurt: als drank of verwerkt in 'n gerecht; een flinke schep gekookte of rauwe groente. Bij 't inkopen kunt u rekenen op ongeveer 150 a 250 gr. als de groente gekookt zal worden; als het enigszins mogelijk is fruit of vruchtensap. U 'weet toch dat rauw fruit het meest waardevol is? Snijd, wanneer u bang bent dat zo'n kleine puk zich zal verslikken, vruchten als appel en peer in dunne plakjes of rast» ze; wat kaas, 50 gr. vlees (of vlees waren) of vis of een ei. Allemaal voedingsmiddelen die rijk zijn aan opbouwende stoffen en daar om om de beurt voor moeten ko- hen in kleintje's weekmenue. Ga bovendien door met de ge woonte geregeld bruine bonen te geven. De niet-vette vleesstukken en vleeswaren zijn door hun gro ter gehalte aan opbouwende voe dingsstoffen waardevoller dan zeer vet vlees, spek en vette worst. Het spreekt vanzelf, dat u vis heel scherp op graatjes moet on derzoeken. Vis met grove graten, vismoten of filets zijn 't gemak kelijkst; boter en margarine: vetsoor- ten die te verkiezen zijn boven reuzel en bak- en braadvet; een lepel levertraan, eventueel te vervangen door een ander vi tamine D-preparaat, zal in de meeste gevallen niet mogen ont breken. Wees niet te gul met vet bij de bereiding van de maaltijd. Kleu ters kunnen vet eten meestal niet waarderen en ze hebben er ook geen bijzonder grote behoefte aan. Ook veel zoetigheid is niet aan te raden. Eigenlijk is het schepje suiker in de üudding en de stroop of suiker in de pap al voldoende. Breng uw kinderen niet te veel voorliefde voor zoete lekkernijen bij. En lusten ze geen zoete broodbelegsels, denk dan vooral niet dat ze te kort zullen komen. Hoe zetten wjj de kleuter zijn eten voor Uw kind zal er later alleen ge mak van hebben als het leert al les te eten. U kunt dit bereiken, mits u zelf het goede voorbeeld geeft. Ook wat dat betreft, is 'n kind een goed navolger. Als het allerlei niet belieft, is dat meest al de schuld van de ouders. Maak voor een kleine dreumes geen apart hapje klaar. Leer hem kauwen. Zet een kind dat gewoon brood kan eten, niet steeds pap voor en geef hem al- groente en aardappelen door el kaar als 't hele gezin stamppot eet. Schep niet te veel tegelijk op z n bordje en bedwing uw onge duld als een kleine kleuter on handig en langzaam eet. Alle begin is immers moeilijk. Provinciaal Nieuws MGR. M. A. P. J. OOMENS VICARIS-GENERAAL VAN DEN BOSCH. Rector M. A. P. J. Oomens, tot dus ver adjunct-secretaris van het bisdom Den Bosch, is benoemd tot vicaris-gene raal van hetzelfde diocees. Mgr. Oomens is geboren in Tilburg op 17 januari 1911, priester gewijd op 6 juni 1936, daarna werd hij kapelaan te Nuen'en. In 1941 rector van de kweek school in Den Bosch en op 8 december 1944 benoemd tot adjunct-secretaris van het bisdom. 1 In februari 1948 werd hij aangesteld als rector van de zusters Theresianen eveneens in Den Bosch. GLIJDEND MEISJE GEDOOD. In de Ruysdaelstraat te Tilburg had den kinderen maandag op het trottoir een glijbaan gemaakt, die ongeveer 2 meter op de rijweg doorliep. Toen daar eten militaire vrachtauto passeerde, is een 7- jarig meisje uit Tilburg, dat daor aan het glijden was, onder het rechterachterwlel terecht gekomen. De kleine werd op «lag gedood. 'e inzamelingsactie ten behoeve van het Provinciaal Anjerfonds Noord-Bra bant in het jaar 1955 heeft opgebracht een netto-bedrag van f 35.943.02. De hoogste netto opbrengst per inwoner t.w. 11,12 ets, werd bereikt door de gemeente Bakel. Daarna volgden de gemeenten Waspik, Rucphen en Fijnaart met resp 8,48, 822 en 7,92 ets. per inwoner. Door het Bestuur van het Provinciaal Anjerfonds is dan ook aan elk van die gemeten ten ten behoeve van culturele doeleinden een premie van f 250.— toe gekend. Om de actie te stimuleren had ge noemd bestuur tevens besloten, om aan de gemeenten die meer zouden opbren gen dan een tevoren bepaald netto-be drag per inwoner, de helft van de meer opbrengst ten goede te laten komen. Dit bedrag zou eveneens kunnen worden bestemd voor culturele doeleinden in die gemeenten. Aan de hierna genoemde ge meenten kon het daarachter vermelde bedrag beschikbaar worden gesteld. Bakel f 162,46, Beek en Donk f 4,32, Eindhoven f 2.306,70, Drunen f 57.61, Fijnaart f 73.90, Halsteren f 38,79, Hil- varenbeek f 68,68, Hoge- en Lage Zwa- luwe f 26,58, Oisterwijk f 147,13, Ruc phen f 273,18, Waalwijk f 25.98, Was pik f 44,31 en Zundert f 156,65. Deze bedragen hebben inmiddels een bestemming gevonden. GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU WAALWIJK. Worden gevraagd KLEDING-REINIGING Naaisters Stiksters Volslagen dameskapster HOUT, KURK, STRO Machinale Houtbewerkers Meubelmakers L.Ï. meubelmakers SCHOEN- EN LEDER Overleersnijders Bijtuigers Machine-zwikkers Overhalers Doorzetters Aan kloppers Zoolleerstanzers Ophalers Stikkers Hulparbeiders voor de gehele onderwerkafdeling Jeugdigen ter opleiding in bet lederwarenvak Jeugdige schoenfabrieksarbei ders voor alle afdelingen Schoenstiksters Handschoenstiksters Looiery-sjouwers METAALNIJVERHEID Machine-bankwerkers Stempelmakers Halfwas monteurs L.l. constructie-bankwerker L.l. Automonteur L.l. plaatwerker Electriciëns Zandvormers Metaalsmelters Metaalponsers Metaalsjouwers Lood- en zinkwerker Stoker HANDEL L.l. winkelbedienden mnl. en vr. VERKEER Loopjongen VRIJE BEROEPEN Magazijnbediende voor leder- warenfabriek. Administratieve krachten voor overheidsinstelling (20-24 jr.) Mannel. kantoorbedienden Steno-typiste Typiste 16 jaar Vr. kantoorbedienden 16-18 jr. HUISH. DIENSTEN Dagmeisje (halve dagen) Dienstbode (dag en nacht). Werkster 2 x halve dg. p. wk. Werkster voor schoonhouden van kantoorlokalen. Bieden zich aan BOUWNIJVERHEID Timmerman Schilder Metselaars Opperlieden Grondwerkers REINIGING Dameskapster enigszins ge vorderd. SCHOEN EN LEDER Ass. bedrijfsleider lederfabriek A ss. Stikmeester Modeleur Thuisstikster. Stikmeester VRIJE BEROEPEN Vr. kantoorbediende geh. voor de namiddag. Aanmelden dagelijks tussen 9 en 12 uur v.m. op het Arbeids bureau Waalwijk. Deze opgave is geldig vanaf 20 tot en met 25 Febr. 1956. „Het Gewestelijk Arbeidshureau Waalwijk verstrekt ook inlich tingen aan adspirant-emi gr an ten. DIEPVRIES SOEPGROENTEN r ïoo gr. a. o.35 WED. J. ff. KOOL A ZN. Tel. 3725 WAALWIJK BEDDETIJKEN, LAKENS EN SLOPEN vindt U in rflke keuze In de zaak van lOOt-e rtikelen Petr. de Jong-de Jager Marktstraat 2 Kaatsheuvel Tel. 2512 •-'««'pwaw» Ontsluier de schoonheid van Uw huid t Reeds na 3 weken resultaten door hormoonwerklnf v»n Organon-Oss, per voordelige tube I 2.90 Drogisterij van Amelsvoeri Op de Markt Tel. 2286 Kaatsheuvel een onder het Ministerie van Oorlog res sorterende dienst te Loon op Zand Is gelegen heid tot plaatsing van Salaris afhankelijk van de leeftijd en ervaring. Tewerk stelling voorhands op arbeidsovereenkomstb(j gebleken geschiktheid event, na 2 Jaar benoeming ln vaste dienst. Vergoeding voor gebruik van eigen rijwiel (met hulp- motor) of vergoeding van reiakoeten voor meer dan 10 km. Schrift, sollicitaties aan da dlrecteur^van het Gewest. Arbeidsbureau te Waalwijk mondelinge sollicitaties bfl hetzelfde Bureau op Dinsdag en Donderdag van 17.- tot 20.30 uur. DIERENBESCHERMING WAALWIJK EN OMSTREKEN Automobielbedrijf „DE LANGSTRAAT" N V. OFFICIAL FORDDEALER Grotestr. 849 - WAALWIJK - Telef. 2118 vraagt Geed leen, goede sociale verzorging en prettige werkkring. Tevens gevraagd NET MEISJE voor halve dagen, voor het schenken van koffie en schoonhouden vankantoren. T.1, J50S WAALWIJK Grotestraat 158 DIT is de schoen voor Uw robbedoezen met een halfjaar garantie. Wij hebben deze in diverse merken. FORT, ROBINSON, EMZA, CHEMA, RAVO 3. rente winstaandeel Voor huidverjongende Endodl naar:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10