Waalwijkse en Langstraatse Courant Kandidatenlijsten voor Kamer samengesteld. BINNEN- EN BUITENLAND HAMEA DITVOORST-SCH RIJ VERS Gemeenteraad Waalwijk. 't fs voor 'n hele tijd VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 Uitgever W aalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tieten Hoofdredacteur JAN TIELEN 79e JAARGANG No. 15 Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 WONINGINRICHTING V.. 52 Dóden. Aanvullende agendam complex tot stand gebracht kan worden. De westelijke randweg vindt zijn voortzetting in de weg naar de recreatieterreinen nabij het zwembad en kan dus bij la tere doortrekking naar het cen trum van groot belang worden. B. en W. stellen de raad voor in ontwerp vast te stellen het partieel uitbreidingsplan in on derdelen voor Baardwijk en een verordening, houdende de bebou wingsvoorschriften, als bedoeld in artikel 39 van de Woningwet, eveneens in ontwerp. Partieel uitbreidingsplan in onderdelen Waalwijk-Noord. Mede in verband met de aan leg van de nieuwe provinciale weg ten noorden van de Winter dijk is het noodzakelijk gebleken een partieel uitbreidingsplan vast te stellen voor het gedeelte tussen de aan te leggen weg en de Winterdijk. De opzet van het plan is op de eerste plaats om de gemeente vanaf de provinciale weg een beter aanzien te geven. Het is zonder meer duidelijk, dat de huidigi Winterdijk wat dit be treft niet aan redelijk te stellen eisen voldoet. Bovendien biedt dit plan de mogelijkheid om verschillende openbare en bijzondere gebou wen, welke noodzakelijk in of nabij het centrum moeten zijn gelegen, op een verantwoorde plaats te projecteren. Zoals be kend is, biedt het vigerende uit breidingsplan deze mogelijkheid niet meer. Naast de bestaande verbindin gen Groensteeg en Hertog Jan straat is een nieuwe verbinding met hel centrum geprojecteerd tegenover de Mr. v. Coothstraat. In het oostelijk gedeelte is een industrieterrein geprojecteerd, waardoor o.m. voor een bestaan de industrie een noodzakelijke uitbreidingsmogelijkheid wordt geschapen. In hel gedeelte tussen Groensteeg en Hertog Janstraat is een terrein •gereserveerd voor het nieuwe ziekenhuis, terwijl in het gedeelte tussen Hertog Jan straat en de doorbraak bij de Mr. van Coothstraat diverse scholen zullen worden gebouwd. In het westelijk gedeelte zijn woningen in twee en drie woonlagen gepro jecteerd. Overal is voldoende ruimte gelaten voor groenstro ken en beplantingen. Geen angst voor nare dagen WITTE KRUIS B. en W. stellen de raad voor in ontwerp vast te stellen het partieel uitbreidingsjilan in on derdelen Waalwijk-Noord, als mede de bebouwingsvoorschrif ten, als bedoeld in artikel 39 van de woningwet. DE WERELD ROND 27. Voorstel tot vaststelling in ontwerp van het partieel uitbrei dingsplan in onderdelen voor Baardwijk. 28. Voorstel tot vaststelling in ontwerp van het partieel uitbrei dingsplan in onderdelen voor Waalwijk-Noord. 29. Benoeming van een lid der commissie van bijstand in het beheer van het gemeentelijk wo ningbedrijf, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het over lijden van dhr. J. A. Verdoorn. Partieel uitbreidingsplan in onderdelen voor Baardwijk. Sinds enige tijd is gebleken dat het van kracht zijnde uitbrei dingsplan, hetwelk de uitbrei ding grotendeels heeft geprojec teerd rondom het centrum van de gemeente, minder capaciteiten bezit dan in verband met de gro te ontwikkeling van de laatste jaren nodig is. Vooral in Baard wijk wordt een grote behoefte ge voeld aan bouwterreinen. De omvang van het nieuwe uitbreidingsplan wordt voorna melijk bepaald door de grenzen van het agrarisch terrein, dat voor deze uitbreiding beschik baar kon worden gesteld. Deze grenzen zijn zodanig gekozen, dat slechts een zeer beperkt aantal agrarische bedrijven door deze uitbreiding wordt getroffen. Het was noodzakelijk reeds nu te overwegen, hoe dit uitbrei dingsplan na verloop van tijd een organische samenhang krijgt met het uitbreidingsplan van 't cen trum. Op de bij het plan beho rende tekening is daarom een contactweg geprojecteerd, welke tevens bepalend is voor de struc tuur van het uitbreidingsplan. In het midden van het plan is nu een toegang ontworpen naar de Baardwijksestraat, waarlangs een kleine dorpsbrink en een speel terrein zijn geprojecteerd. Aan dit speelterrein grenzen een tweetal scholen. Dit gehele mid denelement vormt de onderbre king tussen 'n noordelijke woon buurt en een zuidelijke woon buurt. In deze beide woonbuur ten zijn kleine winkelgalerijen ontworpen. De zuidelijke woon buurt is geheel voor eensgezins huizen bestemd en is zodanig ontworpen, dat hier geschikte terreinen kunnen worden aange boden voor particuliere bouw. De noordelijke woonbuurt is zo danig geprojecteerd, dat deze eventueel als één woningbouw- Dat wij u in deze rubriek telkenmale laten kennis maken met de grillige, bizarre, hartver scheurende en lieve wonderbaar lijkheden, die ver buiten de vei lige grenzen van dit lage land plaats grijpen, wil natuurlijk niet zeggen dat op onze goede bodem alles in het gareel van het gelei de-systeem loopt. Wij zijn inder daad een net en gehoorzaam volk, dat zijn regering, zijn ka merleden en ziin partijleiders slechts zelden reden tot verdriet geeft. Wij zijn een volk van ge degen en nauwgezette burgers, dat zich pas lekker voelt wan neer het flink in de wetten, ver ordeningen en voorschriften zit. Vandaar ook dat wij een heilige eerbied aan de dag leggen ten aanzien van het uniform en een controleur van welk bestuursap paraat of orgaan dan ook beje genen met een welhaast aan doenlijke reverentie. En dat is goed, want een geleide-leven kan slechts dan tot volle wasdom ge raken als wij ons obediënt en gewillig laten controleren, para feren en registreren. Maar soms, vrienden, heel soms (gelukkig!) kan het gebeu ren, dat er een bok onder de lammeren schuilt. Een recalci trante bok, die de scheerder te lijf wil, omdat hij zijn huid niet verkoDen wil, zelfs niet na ge schoten te zijn. Dit kan niet, dit mag niet. Iemand, die een radio heeft, moet plakken. Voor luis teren moet. men, voor zover het niet aan deuren geschiedt, een vergunning hebben en bovendien in welk land kan men naar vijf verschillende omroeDverenigin- gen luisteren, die allemaal iets anders willen en daardoor alle maal één punt gemeen hebben; een in honderd mootjes gehakt programma, dat geen uur onge stoord luisteren mogelijk maakt. Enfin, een man in Amsterdam wenste een dergelijke vergunning niet te betalen. Hii zei zelfs tegen de controleur: „Je kunt me nog meer vertellen". Dit is zonder meer verschrikkeh'k, want men kan van een controleur niet ver wachten dat hii nog meer vertelt dan een commissaris. De contro leur vertelde dus niets en maakte aanstalten om het radiotoestel in beslag te nemen, doch de recal citrante bok nam een snrong (vandaar de z.b. bokkesDrongf. gree~ het toestel en smeet het tweehoog het raam uit. De controleur deed ziin nlicht tot het einde. Hii verzamelde de brokstukken en denoneerde deze ten postkantore. Waarvan akte. Hoewel w,; in ons veelhewo- en leven wel enige eruditie heL- en genoten, moeten wü toch met da hand on ons nog ionge hart verklaren dat wii buiten de vrouw die ons iedere morgen bo ven aan de trap vaarwel wuift, heel weinig van vrouwen begrij pen. Zij zijn voor ons ten wis kundige opgave met te veel on bekenden en daar onze wiskun dige capaciteiten eens bu gele genheid met liet cijfer 4 werden enonoreerd, kunt r'e begrijpen, vrienoen, hoezeer w;; ten aan zien van de vrouw in het duister tasten. In het pikdonker mogen wij wel zeggen. Nimmer immers hebben wij bevroed dat de man nen door de vrouwen worden vergeleken met „een troep hui lende wolven", temeer daar een dergelijke ferociteit ons nersoon- lük volkomen vreemd is. En toch vrienden, hebben 25 Zuid-Afri kaanse meisjes na een rondreis door Eurona met het grauwe af- grnzen rog od het gelaat verteld, dat zü overal werden lastig ge vallen door „troepen huilende wolven", waarmee zij dan de Eu ropese" mannen bedoelden. Dit gruwelijke bericht zou voor ons aanleiding zijn geweest ons in een afgrond te storten, ware het niet dat de meisjes ook nog hebben verklaard, dat zij Neder land, en met name Amsterdam, hebben ervaren als een weldadi ge oase van veiligheid en hoofs heid in een woestijn van 'n bar baarse animale cultuur. En als wij daarbij dan nog bedenken, dat die meisjes de Langstraat niet hebben aangedaan (en wat heeft een Europese reis eigenlijk dan voor waarde!), dan veren wij weer omhoog op lichte voe ten, nemen onze wandelstaf en trekken zingend en fluitend ver der door de velden en beemden van het Brabantse land, met ons hart als een leeuwerik stijgend naar de zon. En vanuit de zeven de hemel bilkken w(ij neer op Den Haag Want in Den Haag heersen ook nog toestanden die men daar allerminst verwachten zou. Wij krijgen zelfs de indruk dat de mannelijke beleefdheid daar een zelfde twijfelachtige bekendheid gaat genieten als de houten ham. Wat is namelijk geschied? Na veel moeite slaagde een Haagse dame er in de tjokvolle tram te verlaten, toen deze stoute h;i de door haar gewenste halte. Toen zii on de vluchtheuvel stond, be merkte zü dat zii ongelijk stond en dit bleek het gevols van het feit dat zii nog slechts één schoen aan had. De volüveri«e conduc teur doorzocht terstond de tram, doch de vermiste schoen kwam niet te voorsctum. Er zat voor de dame toen "niéts anders 'ön dan op één schoen naar huis te gaan. Van de velé vragen die ons naar aanleiding hieraan zi;n naan kwellen, staat deze toeh wel ho- p venaan: Waarom heeft geen en kele heer zün schoen aan deze dame aangeboden? I Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECU HEI ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. TELEGR.-ADRES „ECHO' n Utrecht is de Verkiezingsraad van de K.V.P. samengekomen voor het op maken van de voorlopige kandidatenlijs ten voor de verkiezing van de Tweede Kamer. De definitieve vaststelling wordt uitgemaakt door de groslijststemmingen, die 25 maart worden gehouden. Overeenkomstig het verkiezingsregle ment is gezorgd voor een fractie met le den, die deskundig zijn op bepaalde ge bieden van het openbare staatkundige leven, terwijl ook rekening is gehouden met de veelzijdigheid van de Partij. Daarbij had de Verkiezingsraad het recht 'bij de te verwachten 48 tot 50 ze tels, indien de Tweede Kamer wordt ge bracht op een aantal van 150 leden, ma ximaal 13 kandidaten aan te wijzten. Verkiesbare plaatsen van voormalige KNP-leden. Thans is ook een vertegenwoordiger van Zeeland op een verkiesbare plaats gebracht, met name de burgemeester van Aardenburg, de heer S. van Dongen; zijn plaatsvervanger is T. H. v. d. Hirnst. Voor de noordelijke próvincies is aan gewezen dr. Algering, secretaris van de KVP, met als plaatsvervanger dr. M. v. Buytenen, rijksarchivaris te Leeuwarden. De plaatsvervanger van mr. Luns op de westelijke lijst is dr. W. Schuyt. Overeenkomstig de afspraak met de geliquideerde KNP zijn de candidaten uit deze Partij voortgekomen dusdanig gbplaatst dat zij ook bij eten verkiezing voor de Tweede Kamer bij haar huidige samenstelling reeds gekozen kunnen wor den. Het zijn de heren C. Weiter op de westelijke lijst en de heer Duynstee, eco noom, werkzaam bij de KLM, op de Brabantse lijst. Plaatsvervanger voor de heer Weiter is mr. van Meerwijk, rechter van de Zwolse rechtbank. In plaats van dr. C. Mol, die niet meer in de Tweede Kamer terug komt is voor Volksgezondheid aan gewezen mr. J. de Vreeze, secretaris-ge neraal van de nationale federatie van Wit-Gele Kruis, op de Brabantse lijst, met als plaatsvervanger dr. H. Festen uit Tilburg.Voor mr. de Graaf, op de wes telijke lijst (zaken betreffende Z.O. Azië, speciaal Nieuw Guinea) is als plaatsver vanger aangewezen mr. B. M. Smulders. Mej. mr. dr. J. de Vink is aangewezen voor Maatschappelijk Werk en Buiten landse Zakten; haar plaatsvervangster is mej. W. van Lanschot, Utrecht. Op de Brabantse lijst is aangewezen de heer Fens en als plaatsvervanger ge neraal Warringa. Op de Limburgse lijst zijn aangewe zen mr. L. G. Kortenhorst en de heer Moorman. Op de oostelijke lijst pater Stockman OFM en de heer Janssten. Plaatsvervanger voor mr. P. A. Blais- se op de Brabantse lijst is mr. V. C. M. Marijnen, deskundige in landbouwzaken. De katholieke arbeiderswereld is met 11 kandidaten onder wie 2 plaatsver vangers ruimer vertegenwoordigd dan voorheen, terwijl de middenstand 5 can didaten heeft en er 8 agrarische deskun digen zijn. l Op de Brabantse lijst is als plaatsver vanger voor mr. F. van Thiel als ver tegenwoordiger van de Werkgevers aan gewezen de heer J. M. T. H. C. Rai- makers. Prof. mr. C. P. M. Romme is de enige lijsttrekker. Minister De Bruijn, die zich veertig jaar op het schouwtoneel van het open bare leven heeft bevonden, laat het po litieke werk over aan de jongeren. Hij heeft zich niet kandidaat gesteld, even min als de ministers Beel en Witte. kringen prof. dr. J. Zijlstra, thans minis ter van economische zaken, no. 1 op de lijst te plaatsen. Volgens dit advies zou no. 2 de tandere a.r. minister in het zit tende kabinet zijn, nl. mr. J. Algera (die vóór zijn ministerschap al Kamer lid was geweest). RECORDJAAR FORD. De Ford Motor Company heeft be kend gemaakt, dat de omzetten en winst vorig jaar de hoogste waren, die de maatschappij in haar 53-jarig bestaan ooit heeft behaald. De verkopen belie pen bijna 5,6 miljard dollar, tegen 4,1 miljard in 1954. De recordhoeveelheid van 2,614,558 (1,990,020) personen- en vrachtauto's rolden bij het concern van de lopende band. Na aftrek van kostten en voorzieningen bleef een netto winst over van 437 mil- Er ontsond een gedrang, waardoor on geveer honderd personen over de rand van een diep ravijn werden gedrukt, Er ontstond eten paniek, waarbij velen on der de voet werden gelopen. Het was het ernstigste ongeluk, dat zich in de afgelopen tien jaar in La Paz heeft voorgedaan. VROUW VLUCHT BIJ BRAND IN IDE KAST EN VERBRANDT. Bij een uitslaande brand in een woning aan de Maarten van Rossumstraat te Arnhem is de bewoonster, de 59-jarige M. van Kloe'ken-Wijnands om het leven gekomen, doordat zij zich uit angst voor de vlammen in een kast had verborgen. Haar dochter, de 23-jarige mevrouw Leenders-Van Kloeken, kon zich via n klein bovenraam in veiligheid brengen. SOC.-ECON. RAAD VERDEELD OVER ACHTERSTAND VAN DE LONEN. De Sociaal-Economische Raad is zeer verdeeld, over de vraag, of het arbeids loon is achtergebleven bij de gestegen welvaart. Dit blijkt uit het rapport over de economische situatie van ons land, dat de SER aan de regering uitbracht en dat maandag werd gepubliceerd. Het rapport gaf teeds aanleiding tot het ope nen van loonsonderhandelingten in de Stichting van de Arbeid, dié tot een breuk leidden. Over de toonhoogte bestaan vier op vattingen, al naar gelang men een an dere basis als uitgangspunt neemt. Vol gens alle 4 de opvattingen is er in 1955 een achterstand van het werknemers aandeel in het gestegen nationaal inko men. Maar de grootte varieert van bijna niets (0,3 percent) als minimum, tot 6 percent als maximum. Geneest ruwheid en schraalheid Voor 1956 zal er volgens drie van de vier opvattingten een achterstand zijn, die varieert van minimaal 0,7 percent tot maximaal 4,7 percent. In 1957, als de ouderdomsverzekering en de huurverho ging zijn ingevoerd, zal er nog maar volgens één opvatting een achterstand zijn ter grootte van 1,8 percent. De an dere drie opvattingen becijferen voor dat jaar zelfs een voorsprong. De SER heeft ook zijn gedachten la ten gaan over de vraag, wat er moet gebeuren om een achterstand als die wordt geconstateerd op te heffen. Hij somt vijf verschillende maatregelen op, zonder er zich over uit te spreken welke maatregel aanbeveling verdient. Men zou volgens de SER de verevenings heffing tijdelijk kunnen verhogen; het kan ook nuttig zijn de huurverhoging van 25 percent uit te stellen tot 1 juli 1957. Wat eventuele loonmaatregelen betreft, laat de SER de keuze tussen eenmalige uitkeringen uit de winst, ge differentieerde loonstijgingen naar ge lang de situatie in de afzonderlijke be drijfstakken dus en algemene loon maatregelen. JAPANSE FOOI. In verband met een te sluiten handels overeenkomst tussen ons land en Japan, zal dit land een bedrag van 10 miljoen dollar of 38 miljoen gulden ter beschik king stellen voor de ex-geïnterneerde Ne derlanders in Indonesië. Dat de „schade vergoeding" voor deze groep gekoppeld moest worden aan 'n commerciële trans actie is zoals reeds verschillende ma len door de pers is gereleveerd be schamend voor de overwinnaars die in San Francisco hun wil aan Japan had den kunnen opleggen. Dat het bedrag zo gering is uitgevallen tekent de zwak heid van onze positie als kleine mo gendheid thans, tegenover de ex-over- wonnene door de hulp van Uncle Sam economisch weer sterk. Gedane zaken nemen echter geten keer en wij hebben dus een en ander te accepteren zoals het thans ligt. Zo is het met vrijwel alles gegaan met onze geallieerde vrienden. Het is hun schuld dat Indië op deze wijze voor Ne derland verloren ging, dat er geen rede lijke mogelijkheid was om met Indië tot een geleidelijke onafhankelijkheid of goe de regeling te komen en nu is men na tuurlijk weer angstig de rechtvaardige houding van Nederland te erkennen en te steunfen. Want er valt op verschillend gebied iets te halen in Indonesië. Van bondgenoten gesproken! „OPHEFFING OVEREENKOMSTEN EINDE VAN PRIVILEGES". Niet als represaille-maatregel moet het opzeggen door Indonesië van het Unie- statuut en de RTC-overeenkomsten wor den beschouwd, doch als een besluit tot bet beëindigen van de „privileges wel ke Nederland in Indonesië heeft genoten. In deze geest luidt 't commentaar van de zijde van het Indonesische Hoge Com missariaat in Den Haag dat sinds dinsdagmiddag officiëel herdoopt is in „De Indonesische Vertegenwoordiging in Nederland" op de jongste in Dja karta genomen beslissingen. Met „privi leges" blijken te worden bedoeld de oude Nederlandse rechten in Indonesië, wel ke in de financieel-economische over eenkomsten der Ronde-Tafelconferentie van 1949 waren omschreven en gewaar borgd. De regering in Den Haag is dins dag officieel op de hoogte gesteld van het maandag in Djakarta genomen ka binetsbesluit om alle overeenkomsten der RTC met Nederland met ingang van j.l. dinsdag1 op te zeggten. „De Nederlandse regering acht dit e'en hoogst ernstige zaak", aldus de woord voerder van het ministerie van Buiten landse Zaken in Den Haag in een reac tie op de Indonesische nota. ,;De een zijdige onttrekking aan plechtig aange gane overeenkomsten als deze, welke in 1949 ter Ronde Tafel Conferentie wer den gesloten met medewerking van de commissie der Verenigde Naties voor Indonesië, is zonder precedent in het in ternationaal verkeer in vredestijd en le vert e'en slecht voorbeeld aan de we reld". De heren gaan maar door met redhts- schennis op rechtsschennis. Men tole reert daar dat men beschuldigden uit jouwt en met stenen werpt, de verdedig ster Mevrouw Bouman in t gelaat spuwt enz. en dat Soekarno voor t par lement gesproken heeft, reeds zijn in stemming met de unie-verbreking enz. te kennen geeft. Wat eten volk, wat een regering maar Nederland wordt de dupe, dank zij onze onmacht en de hulp on zer bondgenoten. A.R. LIJST AANVOERDER. 1 Thans is bekend gemaakt, dat het centraal comité van a.r. kiesverenigingen het advies heeft gegeven in alk kies- ALS U ZICH GAAT INSTALLEREN, OVERWEEGT DUS HEEL GOED, WAT U DOET. KOM BESLIST EVEN KIJKEN BIJ TILBURG NIEUWLANDSTRAAT 14 joen dollar of 8,19 dollar per aandeel. Dit is niet ver van het dubbele van de winst over 1954, die 277,8 miljoen dol lar 4,31 dollar per aandeel be droeg. De activa van de maatschappij hadden eind 1955 een waarde van bijna 2,6 miljard dollar, een half miljard meer dan een jaar ervoor. R.A.I. 1956 OPENDE WEER HAAR POORTEN. Voor de 36e maal opende de RAI donderdag haar poorten en opnieuw zullen vele tienduizenden Nederlanders en buitenlanders naar Amsterdam tijgen, om daar met eigen ogen te zien, waar toe de Nederlandse automobiel-industrie in staat is. Met kennersblik en/of bege rig oog zullen al die tienduizenden de vele fraaie stands begluren, geïmponeerd door een bepaald model wagen, vol in teresse voor een of meer van die glanzten- de „droompaleizen" ten vol belangstelling ook voor het vek nieuwe, dat op deze RAI-expositie zowel wat de auto's zelf als wat de onderdelen en accessoires be treft te zien zal zijn. Het gaat crescendo met deze RAI-au- tomibieltentoonstelling, die inmiddels tot een 2-jarige traditie van allure is uitge groeid. Het gaat crescendo, al is men met het huidige gebouw dan ook wel aan de grens van de ruimtelijke moge lijkheden gekomen. Een nieuw gebouw is dringend noodzakelijk en er zijn dan ook al plannten voor een fantastische nieuwe tentoonstellingsruimte in Amster dam. Maar moeilijkheden zijn er met het bouwvolume. Vooral als men bedenkt, dat de RAI aan een nieuw gebouw denkt, dat een dikke 20 6 25 miljoen gulden gaat kosten! Toekomstdromen, die in 1958 zeker nog geen werkelijkheid zullen zijn, maar betreffende welke mten toch optimistische verwachtingen koes tert voor de daarna komende RAI-ten- toonstelling! Er zijn liefst 65 verschillende auto typen en tal van accessoires en interes sante onderdekn te zien. 100 PERSONEN IN EEN RAVIJN GEDRUKT. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz heeft zich een ernstig ongeluk tijdens de carnaval voorgedaan, dat aan dertig per sonen het leven heeft gekost, terwijl er 56 werden gewond. Op de laatste dag van het carnaval had een grote menigte zich in de voor naamste straat van La Paz verzameld, DC-6 IN VLAMMEN OPGEGAAN. Een Frans vier-motorig verkeersvlieg tuig is Maandagmorgen verongelukt in de woestijn bij Caïro. 52 van de 64 in zittenden werden gedood, onder wie elf vrouwen en elf kinderen. Van de 9 le den der bemanning kwamfen een stewar- des en twee stewards om het leven De overige leden an de bemanning ten tees passagiers, onder wie twee kinderen, zijn gered NEGERLEIDER VERMOORD. Een blanke winkelier in Columbus in de Amerikaanse staat Georgia, heeft de 72-jarige neger dr Thomas Brewer in zijn kantoor doodgeschoten. Dr. Brewer was een voorvechter van de 'beweging voor gelijke rechten voor negers Politie- gearresteerd. De politie verklaarde, dat moord niets uitstaande had met de ras senkwestie, maar zij voegden er aan toe dat nog niet alle bijzonderheden bekend waren. De winkelier Ludo Flowers, wiens zaak in de negerwijk van Columbus is gevestigd, werd kort nadat hij Brewer met zeven revolverfcogels gedood had, gearrest.erd. De politie verklaarde, dat Brewer en Flowers herhaaldelijk gede batteerd hadden over de aanhouding van een dronken neger tien dagen geleden voor de winkel. DRIE AMERIKANEN IN AMSTERDAM OMGEKOMEN. Zaterdagnacht zijn in het hotel „Het centrum van Amsterdam" drie Ameri kaanse negersoldaten door gasvergifti. ging om het leven gekomen. De soldaten waren gelegerd in Duitsland en met ver lof in Amsterdam. Vroeg in de avond hadden zij zich ter ruste begeven. In 'hun kamer brandde een gaskacheltje. Toen de volgende ochtend het personeel van het hotel de soldaten wilde wekken en de deur van de kamer opende, zagen zij de drie mannen leven loos op bed liggen. In de kamer hing een sterke gaslucht. Uit het kacheltje stroom de het gas nog vrij uit, maar het was niet ontstoken. i TWEEJARIG MEISJE VERDRONKEN. De tweejarige Joke Beken uit Assen delft is zaterdagmiddag, toen zij met haar vriendinnetje op het ijs speelde, in een brandbijt geraakt en verdronken. Dames, Witte Kruispoeders zijn een uitkomst. Ze verdrijven pijn en lusteloosheid. Brengen geen maagstoornissen teweeg. Ook in labiel- en cachet-vorm

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1