SPORTSPIEGEL VOETBALSPORT WIELRENNEN De avonturen van Bim en Bam DE DRIE ANKERS ÖERMQCÉNf Boeken naar de Rimboe. Wü geven op velerlei wijze aan het Missiewerk... maar ergens ligt een lacune: wij den ken in termen van kerken, scho len, ziekenhuizen, gedoopte ne gertjes enz. En wij vergeten zo gauw, dat mensen dit alles met (iods hulp tot stand moeten bren gen; wij vergeten zo .gauw de mens, de gewone mens, die de missionaris ook is. Voor hem is het leven niet de romantiek van de held of de man, die, in de ene hand een kruisbeeld en in de an dere hand een collectie spiegel tjes, kralen e.d., omstuwd door een menigte zwartjes het Evan gelie predikt. Missioneren wil voor hen zeggen: het opgeven van comfort en gemak; hét af zien van de omgeving, het milieu, de beschaving, waarin hij is op gegroeid. Zó komt de mens in 't missiegebied aan: een idealist, die 14 jaar gestudeerd heeft en nu leeft temidden van mensen, die dikwijls zelfs nog niet aan de meest primitieve trappen van be schaving toe zijn. Daar staat hij alleen voor zijn moeiliikheden. niets om op terug te vallen, meestal weinig collega's in de buurt, geen radio of film voor ontspanningploeteren on danks tegenvallers, teleurstellin gen, moeilijkheden, mislukkin gen. Brabantse Wielerkalender voor 1956 vastgesteld. 2 DE ECHO VAN HM1 ZUIDEN VAN VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 2 Als u het weet, vrienden, zeg het ons dan, maar wij stellen geen prijs beschikbaar voor het beste antwoord. Het beroep van doodgraver hebben wij altijd beschouwd als de enige stiel, dat niet onderhe vig was aan welke conjunctuur dan ook. In tijden van bijzonde re vitaliteit kan de doodgraver ook wel eens met een kleine cri sis te kampen hebben, doch over het algemeen is het zo, dat de j mensen toch wel dood gaan, is het niet van te weinig, dan toch wel van te veel eten. Het geeft 3 wel vastigheid dit beroep, en dit is wellicht ook de reden die An gelo Zanoli tot het doodgraven hebben gebracht. Maar op het ogenblik zit Angelo, die in het dorpje Salo woont, met de han den in het haar. In al zijn potten zit een hond, en brood heeft hij ook niet, want er gaat niemand dood. Ten einde raad heeft An gelo rouwbrieven laten rond brengen met de volgende drin gende bede: „Als u niet dood wilt gaan, help me dan tenmin ste op een andere manier om in leven te blijven." Wij raden Angelo een omscho ling tot levensverzekeringsagent aan. i. Dat is een menselijk aspect; maar heeft ook niet de mens in de missionaris recht op onze steun en ons medeleven? Want, weet U, al zijn de omstandighe den nog zo moeilijk, er is iets aan te doen voor de missionaris. Waar post kan komen, kunnen ook boeken en tijdschriften ko men. En het boek is dè mogelijk heid, die de missionaris nog heeft, om de spirit op peil te hou den, tegenvallers te verzachten, eenzaamheid te verdragen, aflei ding te vinden, ontspanning... en ook: om nieuwe plannen op te doen. Een boek en een krant kunnen de missionaris uit zijn isolement opheffen en hem weer contact geven met de wereld, waar hij, de geletterde en ont wikkelde mens, vandaan komt en waartoe hij ook op een of andere manier blijft horen. Boeken en tijdschriften zijn als het ware een geestelijke gezondheidsdienst voor de missionaris. Is het dan wonderlijk, dat uit de missie steeds zoveel vragen om lectuur komen, dat van een ware lectuurnood kan worden gesproken MISSIE BOEKEN-ACTIE GROOT SEMINARIE HAAREN (N.-Br.) Het bovenstaand artikel van de „Missie Boeken Actie" van het Groot Seminarie te Haaren is een eerste inzet tot een inza meling van boeken in Waalwijk ten "erieve van de Missionaris sen. Och, de tijd van de schoon maak is aanstaande; hier en daar_ ziet men huisvrouwen ai ijverig bezig; dan wordt ook uw hoekenkast schoon gemaakt; het is misschien de enigste keer per jaar, dat vele boeken de boeken kast verlaten. Voor de missiona ris werden ze hun volle nut af. Binnenkort zal u een Gelegen heid worden gegeven om boe ken, tijdschriften enz., die voor u toch "een of weinig waarde meer hebben, beschikbaar te stellen voor een missionaris. P. STEVENS, Moderator Dr. Mollercollege. Zaterdagmiddagcompetitie. Standen geheel bijgewerkt. De cijfers tussen haakjes zijn de nog te spelen thuis- en uit wedstrijden. Ie klas B. The Gunners 13 11 2 0 24 (2-1) SSC 1 12 11 1 0 23 (2-2) SSC 2 13 5 4 4 14 (2-1) HNC 12 6 1 5 13 (3-1) S%a„e 2 11 14 5 2 5 2 4 7 12 (2-3) 12(1-1) Good Luck 2 11 2 2 7 6 (3-2) PTT Breda 11 2 0 9 4 (2-3) DEB 12 1 0 12 2 (0-3) 2e klas B. HNC 2 11 11 0 0 22 (1-2) SSC 3 10 7 1 2 15 (2-2) Zwal. B. 2 11 6 2 3 14 (3-0) ONI 2 8 5 0 3 10 (4-2) The Gunn. 2 11 4 1 6 9 (2-1) PTT Tilburg 10 4 0 6 8(1-3) W. Zw. 2 11 3 0 8 4 (1-2) PTT 2 12 0 0 12 0 (0-2) 2e klas C. W. Zw. 3 9 6 2 1 14 (1-2) Sprang 3 7 6 0 1 12 (3-2) Zwal. B. 3 7 4 1 2 9 (3-2) Good Luck 3 9 4 1 4 9 (2-1) HNC 3 9 2 2 5 6 (3-0) The Gunn. 3 6 1 0 5 2 (2-4) SSC 4 7 1 0 6 0 (1-4) 2 winstpunten in mindering. Bedrijfsvoetbal in Tilburg besloot tot toetreding tot KNVB. In een spoedvergadering, uit geschreven door de Tilburgse Bond voor het Bedrijfsvoetbal, werd besloten om voortaan te gaan spelen onder auspiciën van de KNVB. Jaren lang is deze Bedrijfs- bond een zorgenkind geweest voor de Tilburgse KNVB clubs, daar hun spelers, welke werk zaam waren o.a. bij de grote be drijven, toch gingen voetballen bij de bedrijfsborid en hierdoor kans liepen voor dit „wilde voet bal" geschorst te worden. Thans zullen de spelers van de KNVB clubs, indien hun bestuur geen bezwaar heeft, in de be drijf scompetitie mogen spelen. Belangrijk is ook dat men zal kunnen beschikken over KNVB scheidsrechters, terwijl, wanneer het bestuur der bedrijfscompeti- tie een speler schorst voor lan gere duur dan hun competitie (15 April15 Augustus) deze schorsing door de KNVB wordt overgenomen en de spelers niet voor de KNVB clubs uit mogen komen. 1 Ondanks koude werd vierde wie- Ierbedevaart een groot succes. Volgend jaar een groot wielercriterium. J Ondanks de felle koude en de voor de race-karretjes haast on- berijdbare wegen, waren er op de Parade in Den Bosch toch nog meer dan tweehonderd vijf tig ren ners uit Brabant en Zeeland bij eengekomen voor het beleven van de vierde wielerbedevaart, welke door de Nederlandse Ka tholieke Sportbond georgani seerd werd. Pieter de Jongh, de grote crack uit Made, had met een grote groep de verre tocht per race fiets ondernomen, alsmede de mannen van Jos Suykerbuik uit Breda, terwijl hele contingenten uit Raamsdonksveer, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch etc. naar de St. Jan trokken, waar om kwart over twaalf een H. Mis werd op gedragen ter intentie van de ren ners door de ZeerEerw. Rector .Michielsen, diocesaan sport- adviseur van de Nederlandse Ka- tholieke Sportbond. Na de H. Mis. kwamen de ren ners en de bestuursleden der ve le verenigingen bijeen in de Ge nadekapel, waar een kernachtige toespraak werd gehouden door de ZeerEerw. Pater Ivo Ramec- kers, geestelijk adviseur van de Bossche wielerclub Schulte, daar kapelaan E. v. d. Heuvel, die het de vier vorige malen gedaan had nog steeds wegens ziekte verhin derd was aanwezig te zijn. Deze korte toespraak was ge heel gebaseerd op een wieler- course, de voorbereiding daartoe etc., terwijl ook geschetst werd dat men zich voor het eeuwige leven ook dient voor te bereiden om straks klaar te zijn wanneer de roep gaat: „renners klaar?" De renners stelden zich hierna op bij een der grote uitgangen van de St. Jan, waar Mgr. Mut- saerts verscheen, die de H. Mis tussen de renners had bijge woond, met de roep: „Ge zijt'al len van harte welkom. Door deze daad te stellen, ondanks weers omstandigheden, hebt gij zeer zeker de erepalm en overwinnin gen in het komende seizoen ver diend." Na een kort gebed volgde de ze gening der race-karretjes. Dit was het besluit van een korte, doch zeer treffende plechtigheid. De Nederlandse Katholieke Sportbond heeft met verschillen de clubs contact opgenomen om te trachten voor 1957 de vijfde wielerbedevaart te doen plaats vinden op de tweede Zondag van Mei. Er zou dan een groot wie lercriterium in Den Bosch plaats vinden voor alle categorieën, ge organiseerd door verschillende verenigingen in samenwerking met de Nederlandse Katholieke Sportbond. Behalve individuele prijzen zouden er dan ook club- prijzen aan toegevoegd worden. Het aankweken van juryleden bjj de Ned. Wielren Unie. De heer Simon Dresens, een oude rot bij de wielerwedstrijden is door de KNWU benoemd in de commissie voor het jury-wezen, waarin ook zitting hebben de he ren Förster (Limb.) en Kooth (sportcomm. NWU). De bedoeling voor Brabant is een A-B-C-D en E-indeling te maken voor juryleden, zodat de A-mensen ook deel uit zouden kunnen maken voor een jury functie bij de wereldkampioen schappen. Men wil jongere jury- leden vertrouwd maken met het wedstrdijdwezen door hen toe te i voegen bij de andere wedstrijd commissarissen. bim en BAM en de ballon. Betsie Nijlpaard loopt hier vrolijk met een grote luchtballon. Bim wou zien of hij soms Betsie niet aan 't schrikken maken kon. Boe roept hij heel hard en Betsie laat het touw los bleek van schrik. Weg is de ballon, een héél klein stipje, in een ogenblik Bim stapt fluitende naar huis toe ziet Bam met 'n ballon daar staan. „Ha", zegt Bim meteen begerig, „Mooi zeg, hoe kom jij daaraan?" „Uit de winkel" zegt Bam vrolijk „Troost je maar, er zijn er twee, Betsie Nijlpaard was er ook, die brengt straks jouw ballon wel mee 1 In café Jan Pijnenburg te Til burg kwamen Zaterdagmiddag onder voorzitterschap van dhr. Piet van Ierlant, de provinciale consuls bijeen. Het wedstrijd- rooster voor onze provincie ziet er als volgt uit: (Wanneer er niets achter de plaatsnaam vermeld staat, wordt de bedoelde wedstrijd verreden voor amateurs, onafhankelijken en nieuwelingen). 11 Maart: Best. 18 Maart: Nuenen. 25 Maart: St. Michielsgestel; Valkenswaard. 2 April: Steenbergen (profs); Welberg; Leende; Breda; Wer kendam. 8 April: Den Bosch; Moerges tel; Aarle-Rixtel; Oud-Gastel. 15 April: St. Oedenrode; Aalst. 22 April: Waspik; Veghel en Geldrop. 29 AprilRonde van Brabant voor profs met aankomst in Eindhoven. 5 Mei: Tilburg (profs); Eind hoven. 6 Mei: Rijsbergen; Vlijmen; Roosendaal; Hapert;; Helmond; Tilburg; Oosterhout-Waranda. 10 Mei: Dinteloord; Budel; Et- ten. 13 Mei: kampioenschap van Nederland (profs). St. Oedenrode; Waalwijk; Hoe ven; Diessen. 19 Mei: individuele clubkam pioenschappen sprint. 21 Mei: Den Dungen; Son; St. Anthonis; Dussen; St. Wille- brord; Raamsdonksveer (profs); ronde Midden-Nederland. 26 Mei: Provinciale kampioen schappen. 27 Mei: Goirle; Zundert (profs); Made; Bladel; Lieshout. 3 Juni: Tilburg; Asten; Oir- schot; Zevenbergen; Ronde van Limburg. -■ 10 Juni: Eindhoven; Stan daardbuiten; Oosterhout (weg wedstrijd profs). 12 Juni: Roosendaal. 15/19 of 22/24 Juni: Ronde voor Nederland (amateurs). 17 Juni: St. Willebrord (profs) Bavel. 24 Juni: Olympische Dag; Reusel; Helmond (nrofs); Gilze. 1 Juli: kampioenschap van Nederland amateurs. 7 Juli: Amsterdam-Tiel-Am- sterdam. 8 Juli: Tilburg (nat. nieuwe lingenwedstrijd) Mierlo. 15 Juli: Ronde van de Kem pen; Sprundel. 21/22 Juli: Ronde v. Brabant. 22 Juli: Pijl van het Zuiden; Schijndel; Geldrop. 29 Juli: Eindhoven; Vlijmen; Hoogerheide; Achtmaal. 1 Aug.Acht van Chaam (profs). 5 Aug.: Rijen; Valkenswaard; Boxmeer. 6 Aug.: Etten (profs). 6/13 Aug.: Ronde van Neder land (profs). 12 Aup. Bergenopzoom; Beek en Donk. 15 Aug.: Boxtel; Maarheeze; Bladel (nieuwelingen). 19 Aug.: Ronde Midden Bra bant (start en finish te Waal wijk, nieuwelingen); Eindhoven; Zundert; Den Hout (N.) 26 Aug.: Tilburg; Hank; Veld hoven. 2 Sept.: Mierlo. 6 Sent.: Roosendaal (profs). 9 Sept.: Oosterhout (Waran da) Lieshout. 19 of 26 Sept.: Clubkampioen schappen. Toelichting op wedstrijdrooster. Opmerkelijk is het dat in Til burg Zaterdag 5 Mei een prof wedstrijd wordt gehouden, ter wijl een andere wielerclub aldaar daags daarna (Zondag 6 Mei) 'n wedstrijd voor amateurs etc. or ganiseert. Voor Raamsdonksveer (profs) is de datum van 21 Mei definitief, doch Dussen zal nu vanwege de concurrentie naar een andere datum moeten uitzien. Op 17 Juni wordt in St. Wil lebrord gestart voor profs. Over clubliefde gesproken: de grote kopstukken, zoals Wim van Est, 4 Thijs Roks, Wout Wagtmans hebben gezamenlijk besloten de ze datum vrij te houden, om in hun woonplaats en voor hun club op deze datum geheel be langeloos te starten. Chaam treft het weer niet met de datum (1 Aug.), daar de va- cantieweek in enkele omliggen de plaatsen dan nog niet begon nen is, en dit wel een paar dui zend bezoekers zal schelen. Etten had als datum aange vraagd 6 Augustus, doch op die datum start de Ronde van Ne derland. Nu heeft het actieve comité plannen'de wedstrijd een dag te vervroegen en op Zondag 5 Aug. te starten, in overleg met Kees Pellenaars en de organisatie van de Ronde van Nederland. De buitenlandse renners zou den dan een grootse ontvangst krijgen in Etten, terwijl ook ge tracht zal worden de gehele tour karavaan naar Etten te krijgen, zodat het een geweldige show belooft te worden. Op 19 Aug. wordt in Waalwijk gestart met de Ronde van Mid den Brabant, thans voor de vijf de maal. Vorige keren werd er gereden door amateurs, doch het comité zal nu trachten te starten (vanwege de grote kosten) met nieuwelingen. Zoals u ziet is de kalender nog al uitgebreid, doch er ontbreken nog tal van traditionele wedstrij den aan. Of deze er alsnog aan zullen worden toegevoegd, weten wij niet. De plaatsen welke er niet op voorkomen, zijn: Terheijden, Ou denbosch; Den Bosch (profs) Prinsenbeek; Dongen; Ulicoten; Nieuwendijk; Klundert; Willem stad; Lage Zwaluwe; Kaatsheu vel; Ossendrecht; Woensdrecht; Nw. Vossemeer; Wouw; Heerle; Lepelstraat; Halsteren; Kruis land; Fijnaart; Huijbergen en Stampers'gat. Een reeks van be kende namen in de wielersport dus. Ronde van Brabant. Deze vindt plaats op 21 en 22 Juli over een totaal afstand van ongeveer 425 km. Deze klassie ker voor amateurs en onafhan kelijken wordt verreden over 3 etappes, t.w. twee individuele ritten, alsmede een tijdrit over 50 km. De start vindt plaats in Etten. FEUILLETON De Echo van het Zuiden M éme: PIK* NORTON WILL'S 34). Anders een zeer net man, lette hij daar nu niet op. het meisje was in de „Drie Ankers" geweest! De „Drie Ankers". Hij sprak de naam uit met een grote nadruk. Deze kroeg stond im mers bekend als een plaats waar verdovende middelen verhandeld werden? Had Milly ondanks de bewaking door Verduynen daarvoor soms de bewijzen ont dekt? Moest ze daarom verdwij nen?" Inspecteur Verberne stond op uit zijn luie houding en begon de kamer op en neer te ijsberen. Het was 'n goede mogelijkheid, maar er was geen bewijs. En zelfs al kon hij dit bewijzen, dan wist hij nog niet waar het meisje nu ge bleven was. Hij zag nu ook maar één mo gelijkheid om het raadsel, dat rond het verdwijnen van 't meis je lag, op te lossen; de arrestatie van Gerhard Verduynen Terwijl inspecteur Verberne gelijk wijlen Sherlock Holmes zat te combineren en te deduce ren, lag Peter Jan Moldering op zijn kamer in een luie stoel. In de asbak van het rooktafeltje naast hem lag een brandende si garet. Het lange ongeschonden askolommetje duidde er op dat hij niet veel interesse had voor het genotmiddel. Volkomen in dolent staarde hij voor zich uit, terwijl de somberste gedachten door zijn hoofd speelden. Een kop thee stond Onaangeroerd naast hem en vormde een droef stilleven met de sigaret. Bob was al verschillende ma len naar de baas komen lopen en stond nu ook weer smekend naar hem te kijken, terwijl hij zachte huilgeluidjes maakte. Pe ter hoorde of zag het beest ech ter niet. Pas toen de hospita met een lang en hevig geklop op de deur hem wakker schudde, kwam hij traag overeind. „Ja", zei hij flauw. De hospita trad binnen en vertelde, dat er iemand was die hem dringend wenste te spreken. „Hij ziel er erg raar uit", ratelde ze „en,....." „Ik wil niemand spreken", zei hij mat. „Ik heb hem ook al gezegd, dat u nooit mensen zoals hij ontvangt, maar hij wil niet weg en zegt dat u hem wel kent en hem wel binnen zal laten: Hij heet Jaap zegt hij". „Jaap?" mompelde Peter af wezig voor zich uit. Dan schoot er opeens een klein straaltje hoop in zijn hart. Zou Jaap somsMaar nee, dat kon niet. Milly was weg en zou niet meer terugkomen. Maar als Jaap nu toch eens„Laat hem maar boven", zei hij. Hij verviel weer in zijn apathische houding, tot de stem van Jaap hem weer terugriep in de werkelijkheid. „Oei, oei", lachte Jaap, „wat kijk jij somber!" Heb je zo slecht gegeten?" Peter gaf geen ant woord, lachte zwakjes en wees hem met een handgebaar een stoel. Met een gezicht waarop zowel afschuw als verontwaardiging te lezen stond, verdween de hospi ta. „Hij is toch anders zo'n heer" zuchtte ze. „En nu ontvangt hij dergelijk bezoel:Ze snoof ver ontwaardigd. „Dat maakt 'n op merking over slecht eten! Alsof mijnheer Moldering het bij mij niet goed heeft- Nog nabrom- mend liep ze naar beneden. Jaap had inmiddels onkun dig van de storm, die hij bij de hospita ontketend had met 'n snelle blik gezien, dat Peter een opkikkertje nodig had. „Wat is er aan de hand?" vroeg hij. „Och niéts", antwoordde Peter. „Heb jij wat bijzonders?" „Ik ook niet, maar ik weet ook niet wat er zo al gebeurd is." Er lag een bedekt verwijt in zijn woorden, wat Pe ter niet ontging. „Ik heb me al leen sterk verwonderd", vervolg de Jaap. „Moet je horen. Ik zei jou immers het adres van Ver duynen, is het niet?" Bij het noe men van die naam schoot Peter overeind, alsof hij door 'n adder gebeten was. „Wat heb je over die vent? Vertel op, kerel!" Hoogst verbaasd door deze plotselinge opleving, antwoord de Jaap: „Ik zag hem toevallig in 'n heel andere buurt. Nieuws gierig als ik nu eenmaal ben, volgde ik hem en ik zag dat hij een huis binnen ging. Ik besloot te wachten tot hij er weer uit zou komen, maar toen hij na een uur of vier niet te voorschijn kwam, informeerde ik eens voorzichtig bij een paar kennissen. Die had den hem ook al gezien en meen den dat hij daar was komen wo nen. Hij .liet zich haast niet zien en gedroeg zich nogal zenuwach tig, vertelden zij mij". „Allemensen", brulde Peter op springend. „Dat is geweldig, ke rel. Die vent is spoorloos ver dwenen nadat ik hem een bezoek gebracht had. Ik werd neergesla- J gen door een Chinees en men j bracht mij naar een schip. Toen de politie mij daar bevrijdde, bleek Gerhard al gevlogen te zijn Heel de Amsterdamse politie macht zoekt op het ogenblik naar hem en jij komt hier met 'n doodonschuldig gezicht vertellen dat je hem gevonden hebt." „Hou op, man. Ik begrijp er niets meer van. Wie en waarom heeft men jou neergeslagen en over welk schip heb je het? Ver tel nou eens rustig wat er alle maal gebeurd is." Peter lachte opgewonden. Hij scheen ineens weer levend ge worden te zijn. Hij ging weer zit ten, presenteerde sigaretten en gaf daarna een kort verslag van zijn avonturen. Sprakeloos van verbazing luisterde Jaap. „Tjonge, tjonge", zei hij, toen Peter uitgesproken was. „Dat is niet mis. Net een film, zou ik haast zeggen. Maar als ik het nu goed begrepen heb, weet je nog niets over de verblijfplaats van dat meisje." Een schaduw trok over Peter's gezicht. „Dat is hel 'm juist", zei hij. „Maar nu over die Verduynen. Op hem is mijn laatste hoop gevestigd. We moe ten hem hebben en laten arres teren Hij zweeg abrupt. „Als Ver duynen nu eens net als Li zweeg. Wat dan?" Hij voleindde de zin niet, maar Jaap zag, dat zijn achterkaak dreigend naar voren ging staan. „Jaap", schoot Peter dan in eens uit, terwijl hij de man in z'n kraag greep en hem wild heen en weer schudde. „We moeten 't weten, hoor je! We moeten die Verduynen te pakken zien te krij gen en hem uitknijpen. Ik ben in staat om hem eigenhandig te ver moorden als hij niets vertelt." „Ja, ja", zei Jaap, terwijl hij vruchteloze pogingen deed om uit Peter's knuisten te geraken. „Laat mij maar liever los. Ik ben die Verduynen niet!" Peter liet hem los en begon z'n plannen te ontvouwen. „Als we hem aan de politie uitleveren, zijn we er nog niet zeker van dat hij iets loslaat", zei hij. „En wil hij niet, dan staan we verder machteloos." Hij zweeg even en vervolgde dan met stemverhef fing: „We pakken hem zelf bij de kraag en zorgen er zelf voor dat hij gaat spreken. Zo niet goedschiks, dan maar kwaad schiks. Daar weten wij wel mid deltjes voor, is het niet, Jaap?" (Wordt vervolgd). NJ ^Copyright P. B. Bo» 6 Copenhagen SPIERPIJN, SPIT... 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène verdrijft de sner pende pijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2