DE DERDE REEP GRATIS PT WW WAALWIJK rs PANTALONS I I I I I I I I I I I NOG SLECHTS DEZE MAAND JOS VAN DE VEN %Ji$0,eVjaar U t>e,iCb werkman 2e klasse (2 vacatures). NETTE WERKSTER voor parelwitte tanden en een frisse ademl 'n Antieke Kast WALA CORSETTEN-, LINGERIE- en MODESHOW bij elke aankoop van Goudrepen of 2 Picnicrepen ~Bolerhamkorrels Dessertmuisjes Ontbijtspek 400 9ram Macaroni Capucijners Bonbons, heerlijk Biscuits Croquette Bakwerkkoekjes Winterdragées Zoute Jujubes Katies- ol Knoopjesdrop 100»." Soda .100 gram .300 gram .200 gram .150 gram .100 9ram GEVEN WIJ EEN KORTING VAN NIJMEGEN DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 K.V.P AVOND VOOR DE KATHOLIEKE JONGEREN VAIN VVAALWuK. OOST-PRIESTERHULP. de Gebr. KUIJS Slencilwerk Lichtdrukken Fotocopleën WSum, Waalwijk Iicuto. stam kolt Icük fat wiü- sckutc 7not een, plana passende p&rttalon, yekpekt bipx Grotestraat 178 Tel. 2385 HET HUIS VOOR GOEDE KATOEN TWEED CHEVIOT MANCHESTER KAMGAREN Engelse-Melton WAALWIJK KLEDING GOEDE KLEDING Geldig van 22 tot en met 28 febr. 1956 - 1 50 9ram 100 9ram KaaS volvet, zwaar belegen Vijgen, heerlijk op t brood Vermicelli, krui 3 am .500 gram Erwten m. Wortelen wik voor 3 pers. Bruine Bonen, Hollandse .500 4 «tuks Pansponzen Ridi Schuurpoeder met 4 toren» bus 2 kilogram 2 pakken fshamPOOi Palmolive op het Chemisch Reinigen incl. Oppersen van ALLE goederen, uitgezonderd dekens, beddegoed en tapijten. PROFITEERT VAN DEZE AANBIEDING! Het is alweer DE PAUW die U geld doet besparen. K^- ONS KWALITEITSWERK IS NIET TE EVE NAREN, WAAROM ZOÜDT U MET MINDER GENOEGEN NEMEN? Wjj weten: Eenmaal Uw kle üog gegeven Voor ALTIJD klant gebleven! Ververy Chem. Reiaigingsbedryf FILIAAL te WAALWIJK Fa. v. d. GRIENDT, Stationsstraat 120 Tel. 2457 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SPRANG- CAPELLE roepen sollicitanten op voor de betrekking van Aanstelling geschiedt m.i v. I april 1956 op arbeids- «ontract, voor de proeftijd van één jaar, waarna bfcgebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst volgt. Weekloon voor deze functie: f55 68 f 60 48 te bereiken in 4 jaar, exclusief kinderbijslag en vakantie-uitkering. (Salarisherziening in voorbereiding). Sollicitaties aan de Burgemeester van Sprang-Capelle ióór 1 maart 1956. Burgemeester en Wethouders van Sprang-Capelle, De secretaris, De burgemeester, M. VAN PROOIJEN A. SMIT. Maandagavond is in de achter zaal van iioiei ue Twee mnoin- nreri een ueiangnjKe mjeeuitOiiisi. gcuouuen van ue jvatnoneKe jon ker en van vvaaiwijK, weme oy- eeunomst gcOigamseeiU waa aoui' Ufc Jongeren organisatie van de kV F. rtei was een zeer verneugeua verscnijnsel, uat zo veel jongeren aan ue unnoutging van net nestuur van oe jonge ren Organisatie gevolg hauuen 8effeVtueer Frans Dumoulin, de voorzitter van ne atueung, neei- te ane aanwezigen nartel yK wel kom, meer in net btjzonuer dnr. j. i>aeten, ae propagaiiuaieiuer van ue kVP in ue rnjKSKtesKring 's-JtieriogenDoscn, me ueze avond een lezing zou nouuen. Aan zijn weiKoitistwoord koppelde dnr. Dumoulin een korte beschou wing over net bekende JNeuer- lauuse spreekwoord: „ln het ne- oen ngt net verieuen, in net nu wat woruen zalwelk spreek woord Bij in du geval üetrekking liet iiennen op oe ponuek, zoaia die ooor oe katnoueken gevoeru dient te woruen. Het onderwerp van de spreker van de avond was wel zeer alge meen, uocn niet minder boeiend en interessant: „Cnristelijke po litiek". bpreker nenanoeioe oit onuerwerp in net raam van de cnristelijke en katholieke levens- bescnouwing. „Wij katnoueken' zeiue de neer uaeten, „Uennen 'n eigen aard, een eigen stempel, niet aneen wanneer we in de kerk zpn, maar ook en vooral buiten de kerk. 'Vanzelfsprekend kwam de heer Baeten te spreken over liet Mandement van hei. Hoogwaardig Episconaat en hy citeerde daaruit: „doet alles ter ere Gods", daarmee wel zeer dui delijk de eigen aard van de ka tholiek in het openbare leven karakteriserend. „wanneer wy zien", aldus de heer naeien, „wat in het open bare leven door katnoueken at is nereikt (en Uij noemde da Ka- tnoneke Radio umroep, de ge lijkstelling van de scnoien, de katnoneke pers e.a.J „oan is dit geen reuen om by de pakken te gaan neerzitten en de verzuch ting te siaken van „wat henne/j we dat toen goed gedaan.'' Dnr. baeten sprak voorts over de werkzaamneoen van andere po litieke party en, welke werkzaam heden niet zeioen gerient zyn te gen die van de KV F. Dat voor de jongeren van de KV F veel werk te verrichten va it, heeft spreker duidelijk la ten blijken en hy heelt zyn re denaarstalent dan ook niet wei nig gebruikt, om de aanwezigen van deze avond enthousiast te maken voor het werk en het streven van de KVP. BACH'S MATTHEUS-PASSION TE ZALTBOMMEL. Op Woensdag 7 Maart zal de Zuid-Nederlanuse Bachstichting in de grote Sint Maartenskerk te Zaltbommel weer de uitvoering verzorgen van de Matthaus-Pas- sion van Joh. Seb. Bach. Dit zal de 15e uitvoering in Zaltbommel worden en tegelijkertijd viert de Zuid-Nederlandse Bachstichting, die in 1936 werd opgericht, haar vierde lustrum. Dit feit zal een bijzonder accent krijgen door de speciale uitvoering voor de jeugd, welke uitvoering op 6 Maart gehouden wordt en een ei gen karakter zal dragen. Door een gelukkige samenwer king met en onder auspiciën van de Stichting „Het Schoolconcert" kwam deze eerste jeugd Mat- thaus-Passion tot stand. Het is een zeer verheugend verschijn sel, dat er ook onder de jeugd belangstelling voor dit muzikale drama valt waar te nemen en men heeft hier een grote ver wachting van. Wij vernemen dat een groot aantal leerlingen van de Waalwijkse middelbare scho len deze uuvoermg zal nywoiien. Het is eenter jammer, oat in Waaiwyk oe Uelangsteuing voor de Matuiaus-Passion niet uyzon- uer groot is, Uetgeen geuleken is toen ue Zuiu-rseuerianuse nacn- siicnting in de JNed. Herv. eivrk te Vvaaiwyk vtiureoennigêwpA te Waaiwyk uitvoeringen ver zorgde. Men heelt toen nesloten oe uitvoeringen te Vvaaiwyk niet meer te geven. Degenen die de uitvoering van de Mattnaus-Fassion op V iviaart te Zaïtnommel wensen bij te wo nen, kunnen dit opgeven aan Mej. A. van Boort, Grotestraat oüa, tel. 3054, Bij voldoende deel name zullen dan een of meer speciale bussen naar Zaltbommel rijden. Het is echter zaak deze opgave zo spoedig mogelijk te uoen in verband met de kwali teit der te bespreken plaatsen. I A.s. Woensdag zal in de paro chie van O. L. Vrouw Onbevl. Ontvangen, in het kader van „de Rondreis onzer Naastenliefde" de bekende kapelwagen trekken, die ook is le bezichtigen en die tege lijk dient voor de collecte voor dit mooie doel. Des avonds zal in het patro naat een voordracht gehouden worden over dit onderwerp en de film „Verjaagde Kudde" worden gedraaid. Vanzelfsprekend wordt een en ander ten zeerste in ieders steun aanbevolen. GEMEENTERAAD WAALWIJK Tweede aanvullingsagenda. 30. Voorstel tot aankoop grond tussen de Elzenweg enhetRicht- pad te Besoijen. 31. Voorstel tot het aangaan van geldlening (en). De talrijke gelukwensen, bloemen, cadeau's en andere attenties, die ik mocht ont vangen bij gelegenheid van mijn 40 jarig jubileum bij de Waalwyksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen en mijn onder scheiding door H. M. de Koningin met de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde vanOranje Nassau hebben deze dag voor mij tot een onvergetelijke gemaakt. Aan allen die, op welke wijze ook, van hun belangstelling en medeleven hebben blijk ge geven betuig ik hiermede MIJN HARTELIJKE DANK. JAC. VAN MIERLO. Waalwijk, februari 1956 Baardwijasestiaat 4 Op gemakkelijke betalings condities leveren prima H.- en D.-REGENJASSEN, COSTUUMS, BEDDEN, TEXTIEL en MEUBELEN onder garantie en coulante prijzen. WIELSTRAAT 4a ('t Hoekje) en SFRANGSE VAART 6 KAATSHEUVEL i het enige Rijksgediplomeerde bedrjjf in de Langstraat. t..«.i.4. 89-91. T«l. K 4160 nr. 3118 en speciaal voor DAMES in don ker blauw en ruitdessln. Ziet onze speciale I etalage. GEVRAAGD voor enige hele of halve dagen ln de week. Hertog Janpark 25, WAALWIJK. TE KOOP GEVRAAGD: (Hoogkast, kussenkast, Rankenkast.) Brieven met aankledingen onder No. 7511 aan het bureau van dit blad. Gaarne nodigen wij U uit op onze grootse Op smaakvolle wijze tonen de mannequins U het nieuwste op het gebied van WALA-CORSETTEN en WALA-BEHA's, P YAM A'S, ONDERJURKEN en PEIG NOIRS. Tevens tonen wij U een geheel nieuwe collectie JERSEY BLOUSES en VESTEN. Tot slot laten wij U zien een keur van modieuze modelled uit onze grote sor tering ZWITSERSE BLOUSES in het geklede en in het sportieve genie in ver schillende prijsklassen. De show wordt gehouden op DINSDAG 6 MAART 1956 in zaal „T H A LIA", Stationsstraat57 te Waalwijk, 's middags 2.15 uur, 'savODds 8 uur. Deze show is alleen toegankelijk voor Dames. Toegangsbewijzen f0 50 per persoon inclusief koffie of thee naar keuze af te halen aan onze zaak Telefonisch K 41602909. Over plaatsen, waarvoor kaarten zijn afgegeven doch dis vijf minuten vóór het begin van de show niet zijn bezat, wordt beschikt. Tel. 2909 Stationsstr. 28 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3