MENT O 'SS: Waalwijkseen Lan Courant Uit de Langstraat J. PELDERS l t 7Öe JAARGANG No. 15 Grootse manifestatie van houts leven en werken O o ster- Een festijn dat binnenlandse en buitenlandse belangstelling zal trekken. Qosterhout gaat feestvieren. Op zichzelf is dit niets by- zonders, want het feestvieren schijnt het merendeel der Netleriandse gemeenten tegenwoorüig in het bloed te zitten. Wij zouden dus wat uat betrert eigeniyk kunnen volstaan met een vet lettertje omdat liet in braoant ligt in het lystje der plezierige evenementen. Dat wy Uit met doen en graag wat meer ruimte geven aan dit festijn, dat van 8 tot en met 24 Juni a.s. zal plaats hebben, vimti ziin oorzaak in de aanieidmg en in de grootsiieid van deze manifestatie. En met aanleiding bedoeïen wij hier niet het lSO-jang bestaan van de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie en het 75-jarig bestaan van de Koninkiyke Ge mengde Zangvereniging Aurora. Wy geloven dat dit hoe belangrijk voor een genree«schap overigens ook slechts bijkomende motieven zijn. De echte, diepe aanleiding is voor ons- de vreugde van een herwonnen welvaart. Want de welvaart is lange tijd de Oosterhoutse deur voorbijge gaan Er zijn tijden van bittere nood voor Oosterhout ge weest tijden die de gemeente op de rand van een totaal verval brachten, maar die door harde, ononderbroken ar beid, door een sterke liefde en door een onwankelbaar vertrouwen zijn veranderd in de dagen van thans, dagen van gsluk en voorspoed. En dit geluk achten wij 'n groots festijn alleszins waard. Een feest met de veelzeggende naam Mento '56. GESCHIEDENIS. In 1199 voor het eerst kan men de naam Oosterhout vinden, toen aan de Orde van de 'tempeliers de Tienden van Oosterhout wer den geschonken. In lö2o wordt het als vrije „Heerlijklieid aan Willem van Duivenvoorde ge schonken, die het als zijn voor- naamste bezit beschouwt, in 18o9 verkreeg het bij monde van Koning Lodewijk Napoleon stadsrechten. Het is aldus een j oude plaats. Zeer nauw verbonden is het sinds de eerste eeuwen van haar bestaan niet alleen met de Baro- nie van Breda, maar biizonder ook met het Oranjehuis, waar van voorzaten abdis en klooster- 1645 voor goed als OosterUouts linge zyn geweest van het ttians wel oudste klooster m Noord- Brabant „St. Catdarinadal", sinds klooster bewoond door de Nor- bertinessen en bekend als het „Oranjeklooster", dat geen rege rend vorst ót vorstin acnterwege laten zal tijdens zyn oi haar be wind een bezoek te brengen. Met de sinds rond het begin der 2de eeuw daterende vestigingen van de Benedictijnen (at. cauius-ab- dij, van waaruit de vestigingen in Egmond, Doetinchem en V aals voortspruitenen de Benedicti nessen (O. L. Vrouwe abdij) en de jongste aanwinst van het se minarie der P.P. Capucynen; en samen met de beide onderwijs congregaties: de Zusters van Dongen en de Broeders van Hui bergen, vormt het momenteel 'n centrum van onderwijs en cul tuur in Midden-Brabant. Wanneer men weet, hoe Oos terhout' in de 19e eeuw een La tijnse school bezat, dat het de wieg geweest is van 't Bisschop pelijk seminarie IJpelaar, dat het een eigen Kantongerecht bezeten heeft, kan men zich een klein beeld vormen van de positie van deze thans negende grootste ge meente in Noord-Brabant, welke, na een periode van rust en we zouden haast mogen zeggen ver val, vooral sinds de bevrijding en een bestuur onder leiding van de voortvarende burgervader de Edelachtbare Heer Burgemeester F. A. J. van Oers een herople ving te zien geeft, welke bewon derenswaardig is. Mede dank zij diens grote stuwkracht en onge breidelde liefde voor Oosterhout heeft het zijn plaats van weleer in de rij van Brabantse steden weer ingenomen en groeit gelei delijk aan uit tot een kerkelijk-, religieus-, cultureel-, industriëel- en bestuurlijk centrum met een geheel eigen karakter. Oosterhout bezit een grote ar beidersbevolking welke voorheen gedwongen werd buiten de eigen plaats werk te zoeken. Daarin op de allereerste plaats verandering te brengen en langs de weg van eigen werkgelegenheid via ruime industrialisatie werkgelegenheid in eigen plaats te verschaffen om het gezinsleven weer in goede ba nen te leiden, is het streven ge weest van burgemeester v. Oers, dat op dit moment als volkomen geslaagd genoemd mag worden; dat dit heeft kunnen plaats vin den zonder bijzondere steunmaat regelen van bovenaf, is een. extra verdienste. MENTO '56. Oosterhout is dus thans een gemeente met een grote wel vaart en met een cultureel leven dat geliike tred houdt met deze welvaart. Mede op deze grond zullen van 8 tot en met 24 Juni a.s. de Mento-feesten worden opgezet, welke uitgaande van twee belangrijke jubilea, het ge hele leven van Oosterhout in de veelvuldigheid en veelkleurig heid van zijn facetten in de peri ode na de tweede wereldoorlog zullen uitbeelden. In deze feesten echter zal niet alleen het cultureel leven van Oosterhout tot uitdrukking ko men, maar van heel Brabant en verder zelfs, want de deelnemers aan de muziekconcoursen komen uit alle windstreken. En dit zal deze feesten ongetwijfeld in de belangstelling van geheel Neder land plaatsen. De herdenking van de Harmo nie vindt haar terugslag in Har monie-concoursen, welke drie Zondagen in beslag zullen nemen en waaraan in totaal circa 40 muziekkorpsen uit Brabant en Limburg zullen deelnemen. De Aurora-herdenking vindt haar hoogtepunt in een opvoe ring door deze zangvereniging, in samenwerking met het Bra bants Orkest en met medewer king van enkele van de beste so listen van het land, van „Die Jahreszeiten". Er is al veel tot stand gekomen hetgeen moge blijken uit het vol gende summiere programma, dat werkelijk getuigt van een grootse opzet. Terreinen Hiervoor werden aangewezen twee naast elkaar gelegen parken in het centrum van de plaats, r>pt '-"'endende percelen, totaal ca. 10 ha. H'erin komt o.m. een groot paviljoen met ruime terrassen; een plancier of buitentoneel. Tenten voor de tentoonstellin gen; diverse atracties en con- sumptiegeiegenneden; 'n grootse verncnung en tontemen. Verlichting, enz. Dit betreu een grootse versie ring en ïiiuminaiie van net Sioi- pant en uirecte omgeving; ver zorging van Oosteruout m sa menwerking met newouers inza ke versiering en verncnung enz. Muzien en zang Als bovenvermeld, uitgebreid met optreaen van plaatselijke en andere muziek- en zangverenigin gen; tamares uit de kerkdorpen; wucours jeugudiumnands. 'tentoonstellingen Deze zuneu omvatten o.m. han dels-, inuusirie- en landbouwten toonstelling, allereerst uit eigen geiimenieayuaiia-ieiiLOoiisiei nug; kunsttentoonstelling onder auspiciën van „Jeroen noscn Sport Puermj wordt gestreefd (in middels gedeeltelijk reeds vast gesteld) naar Spor^demonstraties tgymnastiek en atnietiek), wie lerwedstrijden. Congressen Deze omvatten o.m. speciale dagen, gewijd aan: u.ij.-w eclsiryaen in provinciaal verband. a. Vv .u.-oefeningen in regionaal verband. Lanunouwdag (NCB) met ten toonstelling in de openlucht. Vrouwendag, jeugduag, sport dag, verder een „korendag" (van de KAts met 60 deelnemende ko ren), die verzorgd zal worden door de Cultureie Dienst van de landelijke en plaatselijke KAB., Oosternoutse dag, middenstands dag, fokmerriesdag, politiedag. Attracties Omvattende zowel culturele gebeurtenissen als zuiver op re creatie ingestelde programma's op elke Mento-dag, d.w.z. van 8 tot en met 24 Juni a.s. Noemden wij reeds de gebeur tenissen op muzikaal terrein, daarnaast worden onderhande lingen gevoerd, dan wel werden contracten gesloten met De Maastrichter Staar; Een openluchtspel aangeboden door de VVV Oosterhout-Dorst; The Dutch Swing College Band; De Kemeleers uit Maastricht met dagprogramma; Oosterhoutse Nachtegalen en plaatselijke koren en muziekge zelschappen; Radio-orkesten en ensembles, Maria Zamora, Tiroler avond, amateursavonden, modeshows, Gerard van Krevelen c.s., The Ramblers, Skymasters enz. enz. Iedere avond en vele middagen speciale attractie, dan wel of beiden culturele avonden met wisselende programma's, waar bij speciaal gedacht wordt aan de jeugd op Woensdag- en Zater dagmiddagen. Wij kunnen niet anders doen dan Mento '56 alle succes toewen sen. Het weer zal ongetwijfeld goed zijn, want burgemeester v. Oers heeft St. Clara al een dikke worst beloofd. Drunen ADMINISTRATIES BELASTINGZAKEN n DRUNEN Tel. K 4163-454 Elshout Vlijmen Haarsteeg Sprang Capelle I DE ECTTO ITW READ t VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 Uitgevers Waalwijk* Stoomdrukkerij Antoon Tielen Houédrodactew JAN TIELEN D» blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO WHEI ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2 45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" JAARVERGADERING R.KJ.B. AFDELING DRUNEN. De R.K.J.B. afd. Drunen hield Dins dagavond in café P. Klerkx haar alge mene jaarvergadering. Na de opening en voorlezing der notulen, volgde het jaar verslag. Het jaarverslag gaf weer de enorme activiteit welke er nog steeds in de R.K.J.B. van Drunen heerst. Het jaar verslag herdacht het overleden lid Wim Timmermans, welke in November op zulk een noodlottige wijze om het leven kwam. Het jaarverslag noemde hem een voorbeeldig lid. Het ledental bedroeg op 31 'Dec. 195? 87. Het bestuurslid Bertus van Loon ver liet wegens huwelijk de vereniging en zijn plaats in het bestuur werd aange vuld met Kees van Drunen, die met gro te meerderheid werd gekozen. Door bij zondere omstandigheden verliet de ijve rige secretaris-penningmeester Ant. Klerkx ook dit jaar de vereniging. In het afgelopen jaar werden twee excursies gehouden, één naar de werk tuigendag in Liempde en één naar de E 55 in Rotterdam. Ook aan de Kring- wedstrijden .werd dit jaar weer volop meegedaan. De kringproef van velderwten werd verzorgd door M. van Delft; aan de Kring-grasland wedstrijd werd deelgeno men door Cor Pelders die verleden jaar eerste werd in de afdeling. Aan de kring-tuinbouwgewassenwedstrijd werd deelgenom'en door W. van Delft en Ad Vissers, W. vna Delft won de eerste en Ad Vissers de tweede priis. De. wedstrijden in de afdeling hadden, dit jaar ook veel belangstelling. De land- bouwgewassënwedstrijd met aardappelen met kostenberekening had als winnaar Leo van Delft; no. 2 werd Karei van Wezel en no. 4 Harrie van Weert. Van de tuinbouwgewassen-wedstrijd met aardbeien werden winnaars, beiden met 95 pt„ Nico van Drunen en Wim van Delft, no. 3 werd Ad Vissers met 88 pt. en 4 Fr. de Kok met 84J^ pt. Ook werd een kalveropfokwedstrijd gehouden met kostenberekening en hier van werd winnaar Jan Jehoel met 35 pt. en 2 W. van Delft met 34 pt., no. 3 Kees van Rooij met 33 pt. en no. 4 Th. v. d. Lee 32J/£ pt. ACCOUNTANTSKANTOOR Voor de veebeoordelingswedstrijd wer den 3 afdelingswedstrijden gehouden wel ke tevens bedoeld waren als selectie wedstrijd voor de kring. In de eerste ronde werd Cor Pelders winnaar met 49 pt. in de twe-de ronde, werd de eerste plaats gedeeld door Cor Pelders en Kees v. Drunen. beide met 45J--2 P'- 1° de derde ronde waren, het wederom deze twee die de eerste plaats deelden, nu. met 48 pt.. Op de kringwedstrijd veebeoordeling werd Cor Pelders wederom no. 2 en ook op de interkring hield hij de naam van Drunen hoog. door een eervolle, tweede plaats, in het gehele gebied van de N.C.B. Verder is nog lopende een afdelings- stalwedstrijd, terwijl aan de kringwed strijd door twee leden werd deelgeno- m. Dit jaar werd voor het eerst een paar- cfenbeoordelings wedstrijd gehouden, no. 1 werd hiervan J. van Rooij met 315 pt., no. 2 P. van Delft met 314J/j pt.,no. 3 M. van Delft met 313J^ en no. 4 Bertus de Wit met 311J4 PL Wat betreft de cursussen vermeldt 't jaarverslag, dat de twee-jarige tuin- bcuwcursus werd besloten en dat 8 le den het diploma behaalden, terwijl de cursus land- en tuinbouw bedrijfsleer door een 15-tal leden tot een goed einde werd gebracht. Ook loopt er nog een sociale cursus. Er werd ook een vormingsavond ge geven waarop Pater Arnoldus sprak over de Jonge Boeren en Boerinnen van onze tijd. Ook met de sport ging het goed. Op de Kringsportdag behaalde Drunen zelfs een eerste prijs in het algem. klasse ment. Kees van Drunen behaalde ook vele individuele successen. De sportclub kreeg in Jan v. Noort ook een nieuwe leider. Wat het culturele gedeelte betreft kan men ook tevreden zijn. In samenwerking met de boerinnen werden een tweetal toneeluitvoeringen gegeven en met veel succes. Op de Kringdag behaalde Arn. Klerkx een eerste prijs en Jos Robb'en een twee- a- nriis. Bij soreken in het openbaar wist Ad Vissers beslag te leggen op de eerste en Arn. Klerkx op de tweede prijs. Bei den werden ook afgevaardigd naar de interkring, waar zij een 6e en 8ste prijs behaalden. In het afgelopen jaar werd ook een zangkoortje opgericht en verschillende leden speelden mee in de grote revue: „Botterke tot op den bojem". Dit jaar werd ook weer een graan- actie gehouden voor Oostpriesterhulp, welke f 579 opbracht. Er werd dit jaar wederom een oriën tatieloop gehouden. Men nam deel aan de kringbedevaart en de kringretraite en daar waar nodig werd bij boeren, die wegens ziekte verhinderd waren hun werkzaamheden te verrichten, hulp ge boden. Het proefveld van de afdeling werd beteeld met suikerbieten, met goed resul taat. Men had een netto winst van f 49,55. Tenslotte bracht dit jaarverslag, waaruit wij slechts enkele grepen kon den doen, maar die op zulk een duide lijke manier weergeeft de enorme acti viteit, dank aan alle werkers van de ver eniging en aan allen ook buiten de ver eniging die hun hulp 'en steun gaven. Het financieel verslag sloot met een batig saldo. Desalniettemin werd toch be sloten om ter versterking van de kas door de leden aardappelen te laten Hen. Bij het bespreken van de te houden wedstrijden werd besloten dit jaar weer een tuinbouwgewassenwedstrijd te hou den. Het bestuurslid Ad Vissers gaf hier over efen toelichting. Besloten werd een wedstrijd te houden met snijbonen en spruiten. Ook zal een tuinbouwgewassenwed strijd worden georganiseerd, n.l. met suikerbieten, met kostenberekening. De technisch adviseur de heer A. Kamp gaf hierop een toelichting. Voor beide wedstrijden gaven zich 10 leden op. Zij die nog willen deelnem'en moeten zich voor a.s. Zondag nog opgeven bij het bestuur. Voor de kring landbouwgewassen- wedstrijd zal Leo van Delft meedoen en voor de kring tuinbouwgewassenwed strijd Ad Vissers. De bestuursleden Ad Vissers en Har rie v. Weert werden herkozen. In de vacature van Arn. Klerkx werd met gro te meerderheid van stemmen gekozen Karei van Wezel. Er bestaat een grote kans dat de in- terkringsportdag dit jaar door de afde ling Drunen zal mogen worden verzorgt Alle leden zegden toe bij de organisatie alle mogelijke medewerking te zullen verlenen. De heer Kamp onderstreepte dit nog eens en wees er op dat dit een grote eer zal zijn als Drunen dit mag doen en spoorde allen aan dan ook alle hun volle medewerking te geven. Binnenkort zal een oriëntatieloop worden gehouden. A.s. Dinsdag zal men een bezoek brengen aan de zuivelfabriek. Men zal een ploegwedstrijd gaan houden en een nieuwe papieractie voor het Lour- desfonds.Allemaal activiteiten op korte termijn. f Deze avond kwam de kersverse nieu we kringvoorzitter de heer Jos Muskens de vergadering nog bezoeken 'en hoopte dat Drunen een actief lid van de kring zou blijven, Jos Muskens was juist deze zelfde avond op een bestuursvergadering tot kringvoorzitter gekozen. De afgevaardig de van de NCB, de heer v. d. Bosch, sprak deze avond ook nog een kort woord. Spreker prees de goede sfeer en de samenwerking; hij dankte voor de hulp welke de NCB steeds van de Jon ge boeren kreeg, en hoopte dat zij dat ook met de nieuwe Boerengezinsdag niet zouden onthouden. Ook werd deze avond ten bate van het Lourdesfonds nog een verloting ge houden. Op Dinsdag 13 Maart zal de bekende bekeerling oud dominéé Kooijmans voor de leden en introducees spreken over zijn overgang tot de katholieke kerk. Op 27 Maart zal de Hocgeerw. heer Deken Rooij ackers een lezing met licht- j beelden geven over de Goede Week- viering en Paasviering in kerk en gezin. Op 9 April zal door mej. Nouwens Montessoori— leidster, een lezing geven over het onderwerp: V/at vrag-rn onze kleuters van ons. Tevens zal bij voldoende deelname een cursus van zes lessen worden gege ven in stof versieren. LIPS HELPT PERSONEEL UIT KOLENNOOD. Aan alle gezinshoofden onder haar personeel is door Lips N.V. uit haar Sociaal Voorzieningsfonds een uitkering gegeven van f 10 als tegemoetkoming in de extra kosten die men heeft teng-volge van het hoge kol'cnverbruik in de aan houdende winter. Bovendien wordt per kind f 1 extra gegeven. Deze uitkering wordt gegeven aan ge huwde employé's die een salaris verdie nen beneden f 450. RIKCONCOURS. De postduivenvereniging De Vredes duif hield in Café v. d. Geld een ge slaagd Rikconcours. De deelname was zeer groot en er heerste een gezellige sfeer. De eerste prijs ging naar T. van Drunen met 117 pt.; 2e prijs P. Klerkx 111 pt.; 3e J. Fitters 110 nt.; 4e A. v. d. Geld 108 pt.; 5e H. Veldhuizen 107 pt.; 6e Mevr. Schapendonk 106 Pt. De da- mesnrijs werd gewonnen door mevr. Kooien. ZONDAG ARTSENDIENST. Dienst Dr. Verhaak. R.K. VROUWENGILDE. Het R.K. Vrouwengilde Drunen-Els- hout heeft vnor de maanden Maart en April een programma samenge"*-!-* dat zeer zeker de aandacht van alle leden zal hebben. BOERINNENBOND, A.s. Dinsdag 28 febr. zal de R.K. Boerinnenbond haar jaarvergadering houden in café C. Klerks. Behalve de be handeling van de gewone agendapunten zal die avond mevr. Eloots een spreek beurt houden. Aanvang 7 uur. GESLAAGD. Het diploma machineschrijvën behaal de de jongeheer P. de Man Wz. Afscheid. A.s. Maandag zal door de leerlingen der R.K. Jongensschool afschud genomen worden van de heer D. v. d. Brink, die met ingang van 1 Maart a.s. naar Hel mond gaat. Op een nog nader te bepalen datum zullen de verschillende verenigingen waaraan de heer v. d. Brink verbonden is geweest, gezamenlijk een afscheidsmid- dag houden. TONEELVER. VOLHARDING. De R.K. Toneelvereniging Volharding heeft voor haar derde winteruitvoering in studie genomen. Gerards W-a ah, to neelspel in drie bedriiven door F. P. M. Jouwaet en Walter Hagevetd. Vermoe delijke datum van opvoering 1, 2 en 3 April a.s. DE ZWALUW. Zaterdag 25 Febr. zullen de besturen van de Postduiven veren'ning-n De Ge vleugelde Vrienden te Nieuwkuijk, de Vredesduif te Drunen en da Zwa'uw te Vlijmen in café van den Hout (de Braai) in vergadering bijeen komen, voor rege ling vliegseizoen 1956. VISCLUB DE HUT. De leden van de Visclub de Hut die in de gelegenheid zijn, worden verzocht elke dag het viswater na te gaan 'en wakken open te houden, want de vele potvis die reeds in de wielen is uitgezet, dreigt om te komen; reeds werd al vis tegen het ijs waargenomen. GROTE WEDSTRIJDEN OP DE IJSBAAN TE HAARSTEEG. Bij schitterend winters weer zijn Zon dag 19 Febr. onder enorme belangstel ling de wedstrijden gehouden welke door de IJsclub „Haarsteeg" werden georga niseerd. Minstens duizend bezoekers heb ben kunnen genieten van een zeer span nende en sportieve strijd, waaraan meer dere prominente hardrijders deelnamen. Reeds een half uur voor de aanvang stroomden honderden bezoekers naar de uitstekend aangelegde banen, om zlcb te verzekeren van een goede plaats, het geen echter de meeste aanwezigen wel gelukt is, gezien de prachtige staanplaat sen op de ruime buitenbaan. Achtereen volgens werden 5 series van elk 4 deel nemers verreden over een afstand van 2 km. Na de demifinale zagen zich in de fi nale geplaatst als no. 1 W. van de Berk uit Haarsteeg. 2 T. v. d. Lee uit Dru nen, 3 J. Keetels uit Haarsteeg, 4 van Bokhoven en 5 Blijlevëns. (Aantal deel nemers 20). In de herkansing wist Versteeg uit Capelle de eerste plaats te' veroveren, gevolgd door het veelbelovende lid van de Haarsteegse trainingsclub Piet van Heeswijk, terwijl H. Fitters uit Nieuw kuijk als derde de eindstreen overging'. Na afloop vond: direct nrijsu'tre>kinq plaats waaronder een aardige prijs, be schikbaar gesteld door de ijsclub uit Schijndel. Het bestuur en in het bijzonder voor zitter van tingelen, mocht van rijders en puoliek weigemeende complimenten ont vangen voor de organisatie en de keurig Verzorgde banen. CULTURELE AVOND. Zondag j.l. hield de culturele vereni ging (Jnsenoort de voorlaatste culturele avond van dit seizoen-, waarvoor de be langstelling ondanks de slechte weers omstandigheden nog zeer groot was. f iet programma vermeldde een lezing van de heer Leo Riemens, bij allen be kend van radio en televisie, over het onderwerp: „Het leven van Christus in de voca.e kunst". De liefhebbers van Zang en muziek zijn Zondag volledig aan hun trekken kunnen komen en omdat bij velen de naam Leo Riemens enigszins een begrip is geworden, was het net te Verwonderen dat de aula van het kloos ter Mariënkroon goed was bezet toen Pater Arnoldus op de hem bekende wij- Ze de spreker inleidde. Leo Riemens hierna het woord ver krijgende deelde allereerst mede dat hij in verband met de ingetreden H. Vasten tijd zijn thema van „Wat is een opera" had gewijzigd in reeds genoemd onder- I Werp. Uit zijn vermaarde gramofoon- platenverzameling, van maar liest 12.000 stuks, waarmede hij zich een wereld naam heeft verworven, had hij die pla ten gekoz'en, die betrekking hadden op het leven van Christus voor en tijdens zijn leven hier op aarde. Om de aanwezigen te kunnen laten genieten van de vele prachtige liederen, gecomponeerd door 's werelds beste componisten als Bach, Handel en Schü- bert en ten gehore gebracht door de meest vooraanstaande zangers en zan geressen, bepaalde Leo Riemens er z'ch toe zijn commentaar tot het uiterste te beperken; ieder» plaat voorzag hij van een korte inleiding, zedat iedereen zich een duidelijk beeld kon vormen van het geen er werd geboden. Evenals de voorafgaande werd ook deze culturele avond p'en groot scucces en na afloop mocht de heer Leo Riemens van een zeer dankbaar en enthousiast publiek een hartelijk applaus in ont- vangst nemen. AANRIJDING. Toen j.l. Zaterdagmiddag de kolenhan delaar d. R. aan de viersprong bij de prov. 'weg alhier zijn vrachtauto keerde, kwam vanuit de richting Waalwijk juist een BBA-bus, die op de vrachtauto in reed, waardoor deze aanzienlijke schade opliep. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. UITVOERING A TEMPO. Zoals wij vorige week reeds meldden zal de Mandelin-vereniginq A Tempo voor Spranq-Caoelle, a.s. Zaterdagavond in de zal van de Chr. Volksbond alhier har jaarlijkse u'tvoering geven. Voor de avonden van A Temoo be staat van de zijde van het nubliek ge woonlijk zeer véél belangstelling. Ook Zaferdaq avond verwachten wij weer een volle zaal. Onder Teid'uq van haa- direc teur de heer P. C. van Ierse! uit Waalwijk, zal door A Temoo e°r«t e'cn programma van zang- en muzieknum mers worden gebracht, waarna hef twee de de»1 van de avond gevuld zal worden met de opvoering va*n één vro!;:ke to neelschets, gefiteld: Bruiloft in Vinet'ë. 0~k deze schets zal geheel met eiqen krachten van A Temoo' worden ver zorgd. en van vorige gelegenheden we ten wij dat er ook op dit terrein krach ten onder de ledpn van A Tempo schui len die voor hun taak z»ker geschikt zijn. De bezoekers wij honen dat de str»r\n° koude aan hrt b"znek niet teveel afbreuk zal do»n wacht een gezellige avond, die Zaterdag 3 Maart nogmaals zal gegeven worden. BENOEMD. De kerkeraad van de Ned. Herv. ge meente alhier heeft t'ot gezinsverzorgster benoemd mej. Adrie van der Schans Ad. MET PENSIOEN. Met het oog op het bereiken van de 65-jarige 1-eftijd zal de gemeentewerk man de heer P. Verduijn, eerstdaags met pensioen de gemeentedienst verlaten. 'T ROZEKNOPJE. De gemengde zangvereniging' 't Roze- krtooje. die deze week haar jaariijkse uit voering gaf. opende deze Woensdag avond in Stat'onskof fi-huls Pruijssers voor haar donateurs, wonende ten N. van d» sooorl'in. Oncfanks H» kond- was de belangstelling groot. Onder leiding van de directeur, He heer Louis Sars. en met piano-begeleiding door mevr. Pol- dervaart-Collee, werd het programma geopend door h»t koor. dat enkele zang nummers on verdiensH'ike wiize uitvoer- d». Het verdere van de avond was Voor de toneelafdHiuq van de vereniging, die de klucht in drie bedriiven van AriHd Rooh: „De rare Familie" voor het voet licht bracht. Donderdagavond werd dit programma waarop we in een volgend nummer hopen terug te komen, gepro longeerd en wel voor de leden ten Z. van de spoorlijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5