WAALWIJK Winterkou KAATSHEUVEL warme handschoenen Verwiel's Lederwarenhuis Bureau Jan Tuerlings 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 6 Waspik ZONDAGSDIENST 26 Februari 1956 Arts: Edm. van Rooy Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK Zondag 26 Februari 1956 10 uur: Ds. L. Schellevis. (3e Lijdenszondag). PASTOOR v. d. BREKEL. Uit hetgeen we in ons vorig nummer mededeelden en uit on derstaand programma komt dui delijk tot uiting dat de parochi anen van St. Clemens de herden king van het ^j^-.jarig pastoraat van hun herder willen aangrij pen om hun genegenheid en aan hankelijkheid te tonen. En te recht. De ZeerEerw. Heer v. d. Brekel heeft toch, veelal onder moeilij ke omstandigheden, alles gedaan om de godsdienstzin, de ere dienst en het verenigingsleven in zijn parochie te bevorderen. Gaf hij niet aan zijn kerk een passend aanzien door een nieuwe beschildering en nieuwe banken; hoeveel zorg het hem ook baarde, hij herstelde de kerk en de toren, die door de oorlog zo gehavend waren, dat b.v. het herstel van de toren meer kostte dan indertijd de nieuwe toren zelf. In samenwerking met de ge meente kwam op zijn initiatief het Gemeenschapshuis tot stand, een groot bezit voor Baardwijk. De R.K. Jongensschool werd on der zijn pastoraat tweemaal uit gebreid. De jeugdverenigingen, speciaal de drumband, hadden z'n grote steun, zodat hij de Ka- jotters stimuleerde tot het bou wen van een eigen home, waar de drumband nog steeds thuis is. Pastoor v. d. Brekel is o. m. adviseur van de R.K. Bakkers- ver. Eendracht maakt Macht en 't R.K. Vrouwengilde van Waal wijk, van de NCB, van Hocres, van St. Theobald, ver. van brand- stoffenhandelaren, president-re gent van de stichting „Oud-Man nenhuis van Baardwijk", lid van het bestuur van de Stille Arme bestuurslid van de St. Vincenti- usvereniging, ere-voorzitter der harmonie St. Jan enz. enz. Genoeg om te bewijzen dat te recht hulde en dank wordt ge bracht aan de sympathieke ju bilaris, die ook als Waalwijks burger ieders grote achting ge niet en wie wij gaarne onze ge lukwensen aanbieden, vooral op dit tijdstip, nu z'n hartewens, de uitbreiding en uitbouw van 't oude Baardwijk, in vérvulling zal gaan. Het programma van de dag luidt als volgt 10 uur: Plechtige H. Mis, waar onder feestpredikatie door de WelEerw. Pater Ehlert. De jubilaris zal zich, voorafge gaan door bruidjes en gevolgd door familieleden, kerkbestuur en feestcomité, naar de kerk be geven en zich op liturgische wij ze in het portaal aankleden voor het opdragen van 't H. Misoffer. Een erehaag vanaf de pastorie tot aan de kerk zal worden ge vormd door leden in uniform van Drumband en Gymnastiek vereniging. Na de H. Mis ere-saluut door de Drumband. 12 uur: Serenade door de Har monie St. Jan. 12.30 uur; Aanbieding van het cadeau der parochianen door de voorzitter van het feestcomité in het Gemeenschapshuis. 1-2 uur: Receptie. 5 uur: Gebedsoefening voorde 2de Zondag van de Vasten, waar na dankwoord door de jubilaris. C.A.O. IN DE SCHUEmNDUSiRIE. Met belangstelling vernemen wij dat overeenstemming is be reikt tussen werkgevers en werk nemers in de scnoemndustrie, zodat een nieuw arbeidscontract is afgesloten. Deze CAO is ter goedkeuring aan het College van Rijksbemid- delaars gezonden. In verband met het niet functioneren van de Stichting van de Arbeid heeft de bedrijfsraad voor de schoen industrie telegrafisch aan de mi nister van Sociale Zaken ver zicht het College van Rijksbemid delaars in die geest te instruéren dat de goedkeuring dezer CAO niet wordt opgehouden. MOEDERCURSUSSEN DOOR HET WIT GELE KRUIS. Aan jonge en verloofde meis jes in onze gemeente wordt door het Wit-Gele Kruis weer de gele genheid gegeven tot het volgen van een moedercursus. Er wor den drie cursussen gegeven een te Baardwijk in 't Gemeen schapshuis, welke cursus aan vangt op Dinsdag 28 Februari des avonds om half acht. Voor deze cursus kan men zich aan melden bij de wijkzuster, Zuster v. d. Bosch, Grotestraat 240. In de St. Antoniusparochie zul len twee cursussen gegeven wor den. De eerste hiervan vangt aan op Maandag 27 Februari om half acht, de tweede op Donder dag 1 Maart, eveneens om half acht. Beide cursussen zullen ge geven worden in de R.K. Meisjes school en men kan zich hier voor aanmelden bij de Eerwaar de Moeder Overste, Zuster Al- phonsine, le Zeine 7, en bij wijk zuster Zr. v. Wees, Grotestr. 3995. Een cursus omvat 8 a 9 lessen en gezien het grote belang er van zijn wij er van overtuigd, dat ve le meisjes in Waalwijk de door het Wit-Gele Kruis geboden uit zonderlijke gelegenheid zullen aangrijpen, om deze lessen te volgen. ming hier ter plaatse, die het in samenwerking met de gemeente politie op de bestemde plaats nrengt en de dieren verzorgt. Het komt voor dat men zegt: Wij voeren iedere dag de vogels zelf. Maar wij wijzen u er op dat de vele vogels die op bovenge noemde plaatsen verblijven, juist het meest onze hulp nodig heb ben. Werkt u daarom allen spon taan mee om deze nood onder de vogels te lenigen. Vele kleintjes maken nu ook weer een groot. Uw hulp zal rijkelijk beloond worden als de vogels in 't voor jaar hun blijde zang weer laten horen. Ieder gezin een bröod voor de vogels in nood. Dit is de leuze waaronder de Gidsen en Verkenners a.s. Zaterdag gaarne bij u aankloppen. In dit verband verwijzen wij naar de advertentie in dit blad van de Dierenbescherming. SCHOORSTEENBRAND. In de woning van de heer F. v. H. in de Min. Loeffstraat brak een schoorsteenbrand uit. De ge alarmeerde brandweer was spoe dig ter plaatse en men was het vuur weldra meester. De nieu we ladderwagen bewees weer goede diensten. Speciale februari-aanbieding Prima leren HANDSCHOENEN OPGEDRAGEN. Verzekeringen op elk gebied Advertenties voor alle bladen Agenda. Zaterdag 8 uur nam. maand vergadering KPV in het café De Sportwereld in de Marktstraat. 8 uur nam. Apollo theater: Lucretia Borgia, toegang 18 jaar. Zondag 6 uur en 8.30 uur nam. Apollo theater: Lucretia Borgia, toegang 18 jaar. Maandag 8 uur nam. bestuurs vergadering DESK bij De Steen bakker. 8 uur nam. repetitie Harmonie Apollo. Loonopzand ALGEMENE LEDENVERGA RING Z WEMCLUB. Op Zaterdag 25 Febr. houdt de R.K. Waalwijkse Zwemvereni ging en Reddingsbrigade haar jaarlijkse algemene ledenverga dering in de bovenzaal van „De Korenbeurs". De agenda luidt als volgt: Opening, notulen, jaarverslag secretaresse, jaarverslag pen ningmeester, bestuursverkiezing, rondvraag en sluiting. Het bestuur zag graag een al gemene opkomst der leden. RIKCONCOURS RKC. Ten bate van de Jeugdkas or ganiseert RKC op Zaterdag a.s. 25 Febr. en de daaropvolgende Zaterdagen 3, 10 en 17 Maart een rikconcours. Dit wordt gehouden in decon- sumntielent op het RKC-terrein. Aanvang alle Zaterdagen 7.30 u. n.m. Naast de dagprijs zijn ver- schillende prijzen beschikbaar voor het gehele concours. Wedstrijdreglementen zijn in de consumptietfnt aanwezig. NOODLIJDENDE VOGELS IN ONZE GEMEENTE. Een flinke hoeveelheid brood, graan en ander voedsel werd j.l. Woensdagmiddag door de Wel pen en Verkenners van de An dreas Zijlmansgroep in het Cen trum van Waalwijk verzameld. Ondanks deze actie is er maar slechts voor enkele dagen voed sel voor de vele vogels, die in grote troepen verblijven langs de Maas, het Zwembad en andere plaatsen in onze gemeente. Daar om zal a.s. Zaterdag een groot scheepse inzameling gehouden worden om deze nood te lenigen. De Kabouters en Welpen, dé Gidsen, Verkenners en Voor trekkers zullen die dag onze ge hele gemeente doortrekken en \oedseI inzamelen. U kunt geven brood, graan, zaad, en indien u dit niet hebt, dan is een geldelij ke bijdrage zeer welkom. De jeugdbewegingen dragen 't voed sel over aan de Dierenbescher- Ijsvermaak voor de jeugd. Op initiatief van de Buurtvereni ging Spoorstraat, werd j.l. Zaterdag op de ijsbaan de Vest te Waspik- Boven een schaatswedstrijd gehou den, waaraan alle schoolgaande jon gens mochten deelnemen. De prijzen, aan deze wedstrijd verbonden, werden geheel gratis beschikbaar gesteld door de Was- pikse winkeliers en zakenlieden. In totaal waren een 60-tal prachtige prijzen disponibel, hetgeen de ani mo bij de jeugdige wedrenners na tuurlijk verhoogde. De kamplustige jeugd werd ver deeld in drie groepen: eerste groep, jongens van 89 jaar, deelname 24; tweede groep, jongens van 10—11 jaar, deelname 45; derde groep: jongens van 1213 jaar, deelname 25. Van de eerste groep behaalde J. de Rooy de eerste prijs, Kees Mon tens de tweede en Pauw Smits de derde. In totaal waren er voor deze groep 17 prijzen beschikbaar. Van de tweede groep werd Piet v. Es winnaar, terwijl de 2de prijs werd toegekend aan Ad Buyks en de derde aan Kees Zwaans. In deze groep werden verder nog 20 prijzen verdeeld. De wedstrijd van de derde groep was voor het nubliek natuurlijk het meest interessant, want deze oude re jongens kunnen op de schaats al aardig uit de voeten en bij hun is de wedijver zeer groot. In de felle strijd zegevierde Cor Donks- twee de werd André de Wit en als derde kwam Han Verschure over de eind streep. Van deze groep kregen de 17 snelste rijders een prijs. Aan alle deelnemers kon na af loop ook nog een troostprijs worden uitgereikt. Dank zij het werk van de initia tiefnemers uit de Buurtvereniging Snoorstraat en de spontaan verleen de medewerking van de Waspikse winkeliers, heeft men de jeugd een heerlijke sportmiddag bereid. Individuele kampioenschappen" Waspikse biljartbond. De competitie om het individuele kampioenschap in de Waspikse bil jartbond, is reeds voor een groot deel achter de rug. Er begint al thans tekening in te komen, want van verscheidene biljartclubs zijn de winnaars reeds bekend. Biljartver. V.V.K. (Café Th. Snels, 's-Gravenmoer) Jan Oerlemans 3 2 0 1 2.69 4 Ant. Loonen 3 2 0 1 1.81 4 M. Talen 3 2 0 1 2.21 4 D- Faro 3 0 0 3 1.07 0 Na de beslissingswedstrijden: Jan Oerlemans 2 2 0 0 3.61 4 Aht. Loonen 1 0 0 1 1.24 0 M. Talen 10 0 1 2.11 0 Biljartver. Altijd Raak! (Café Chr. v. Dongen): Afdeling 1: P. v. d. Broek 4 4 0 0 2.36 8 E. Roos 4 2 0 2 1.30 4 F. v. d. Hoof 2 1 0 1 2.30 2 M. Fijneman 3 1 0 2 2.15 2 G. v. Dongen 3 0 0 3 1.31 0 Afdeling 2: P. Roos 5 4 0 1 1.22 8 G. v. d. Ley 4 2 0 2 73 4 Ant. Reuvers 4 2 0 2 1.76 4 Ant. Kerst 3 0 0 3 63 0 Biljartver. Vriendenkring (Café J. Verschure, Waspik-Boven) Afdeling 1: Jan Kamp 7 6 0 1 1.73 12 A. v. d. Broek 7 4 0 3 1.32 8 M. Verschure 5 3 0 2 2.25 6 Lamb. v. Erp 7 3 0 2 1.00 6 Joh. Leemnut 8 1 0 7 2.13 2 Biljartver. H.G.L. (Café Kees Montens): Afdeling 1: F. v. d. Hoof 3 3 0 0 3.88 6 C. Montens 3 111 2.40 3 D. Verschure 3 111 1,85 3 Dr. Langermans 3 0 0 3 1.78 0 Afdeling 2: D. Lesage 3 3 0 0 1.35 6 H. de Keyzer 3 2 0 1 78 4 A. Langermans 3 1 0 2 2.28 2 B. Kuyten 3 0 0 3 3.30 0 Biljartver. K.O.T. (Café P. Roovers): Van deze vereniging die met twee teams uitkomt, zijn nog geen defi nitieve gegevens bekend. Maandag 27 Februari a.s. zullen de eindwedstrijden van deze grote individuele competitie worden ge speeld in café Th. Snels te 's-Gra venmoer. De biljartclub V.V.K.die zoals gebruikelijk aan de competi ties van de Waspikse biljartbond deelneemt, zal de verschillende clubs ontvangen. Tegen elkaar zullen dan uitko men: F. v. d. Hoof en P. Roos als win naars in resp. H.G.L 1 en Altijd Raak 2; Joh. Kamp (winnaar Vrien denkring 1) en de winnaar van K.O.T. 1; D. Lesage (winnaar H.G. L. 2) en de winnaar van K.O.T. 2; P. van den Broek (winnaar Altijd Raak 1) en J. Oerlemans (winnaar V.V.K.). Bij deze gelegenheid zullen de be stuursleden van de Waspikse bil jartbond tevens een vergadering houden. Aanvang 8 uur. Onderlinge competitie Biljartvereniging Vriendenkring. De stand in de onderlinge indivi duele competitie van de leden der biljartclub Vriendenkring; voor zo ver deze niet deelnemen aan de grote competitie van de Waspikse P. Picocrie 14 10 0 4 1.60 W. Buyks 13 8 1 4 1.29 Jac. Meys 13 8 1 4 2.19 Jan Buyks 14 8 1 5 1.15 M. Verschure 13 6 1 6 1.78 Fr. Oerlemans 14 6 0 8 1.20 P. Buyks 14 5 1 8 2.35 Jan Verschure 14 4 2 8 1.34 P. Meys 15 3 1 11 1.06 Dit team van Vriendenkring zal in deze onderlinge competitie in to taal 16 wedstrijden spelen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Antonia dv A Koenen- Ros; Franc. J J M zv F J v Onna- Peijnenburg; Adriana H. M., dv. C. C. van de Ven-Faas; Cornells J„ zv. J. L. Merkx-Schuurmans; Arnolda J., dv. J. P. v. Peer-Schiedon te Sprang-Capelle; Petrus J. A, en Ma- rius W. C., zonen van J. A. Vrij- hoeven-Jehoel te Drunen; Wilhel mus G. C. M., zv. J. B. A. v. Dom- melen-v. Huiten; Johanna A. C., dv. T. J. Schilders-Schoemans; Fran ciscus J. W. G., zv. W. A. v. d. Vel- den-Laros; Walter M G M zv H A M. Verwiel-Ploem; Franciscus J. M., zv. J. M. Sebregts-Alessie. Overleden: Adriaan Vos 56 jaar, echtg. van A. H. v. Campen; Johan nes M. Splinters 54 jaar, echtg. van H. C. Brouwers te Sprang-Capelle. Huw.-aangiften: Geen. Gehuwd: C. van Zeist, 32 jaar te Sprang-Capelle en M. A. Wagema- kers 29 j. te Waalwijk; M. N. W. Butter 25 j. te Amsterdam en G. J. Maas 24 j. te Waalwijk. Ingekomen: T. J. Castelijns van Heusden; A. N. de Man van Drunen; A. M. v. Strien en gezin van Raams- donk; M. W. J. Bronkhorst van Vlij men. Vertrokken: M. J. P. Pulles naar Nijmegen; C. Minnema naar Wym- britseradeel; P. C. Oomen naar Ber- licum; M. A. Wagemakers naar Sprang-Capelle; C. M. v. Heumen naar Amsterdam. met gebreide voering f9,95 Het bouwen van een flat met 39 wo ningen, 6 winkelhuizen en 9 garages voor rekening van de iNationale Levensverze kering Bank IN. V. te Rotterdam in plan1 Zuid te Den Bosch is bij onderhandse aanbesteding opgedragen aan de Aan nemersfirma S. J. Pepping en Zn., al hier, voor de som van t /•ïO.üOO. ONDERHANDS GEGUND. Het bouwen van een bungalow voor de Weled. heer v. Dongen te Tilburg, onder Loonopzand, is onderhands gegund aan de Fa. J. L. van Heesch alhier. DANSCURSUS VOOR DE JEUGD. De deelname aan de danscursus voor de jeugd, uitgaande van de K.A.J, be- drijfsdienst is reeds zo groot, dat geen jongens meer kunnen worden aangeno men. Voor meisjes is er nog gelegenheid zich deze week op te geven bij de K A J. secretaris J. Netten, Leo XIII straat 79 en in de Gildenhond. De schriftelijke goedkeuring van de ouders wordt bij de inschrijving vereist. Het ligt in de bedoe ling om op 29 februari of op 7 maart met de cursus te beginnen, waarvan alle deelnemers nog bericht ontvangen. MATER AMABILISSCHOOL. Tot nieuwe docenten aan de Mater Amabilisschool te Kaatsheuvel werden benoemd: mevr. C. v. d. Dungen-Smol- ders voor de lessen in Gezinsbegroting en de heer J, A. M. Reijnen voor de lessen in huwelijkswetgeving, sociale wetgeving e.d. K. V. P. dezelfde nood verkerten, als de watert en weidevogels, die men georganiseerde hulp tracht te bieden. En hiervoor kun nen wij allen zelf zorgen, 't Kost geen geld, slechts een weinig medeleven. Mussen, vinken, roodborstjes, winter koninkjes, mezen, merels en nog vele andere vogels kunnen gered worden, als KAATSHEUVEL de en zegening der sneeuwklokjes en het klimop in de blokhut. Na een Kort woord over de bete kenis van deze dag en der bloemen van Guido Oomis, zetten allen zich aan het ontbijt, dat vrolijk verliep in de goed verwarmde blokhut. Het grootste feest was wel, dat de meesten verlof hadden gekregen wat later op school te komen. Een prijzenswaardig meeleven van het onderwijzend personeel van Mulo- 'en Huishoudschool. Des avonds begonnen de kabouters met een gezellige speelavond en vierden tot slot te samen met de gidsen de sym bolische groei der beweging over de 32 landen der wereld. De kaarsjes rond het gouden klaverblad brachten echt de sfeer van verbondenheid met alle andere gid sen. Terwijl de kabouters naar huis gin gen, schaarden de gidsen zoch rond een kaarsenkampvuur en werd de avond ge vuld met zang, declamatie en verrassen de spelen. We kunnen weer op een mooie dag terugzien, voor onze bloeien de Florence Nightingale groep. ZUNOAG-ARTSEND1ENST KaatsheuvelLoon op Zand Arts: A. de Vries v. Rijckevorselstr. 6 - Tel. 04166-250 .1 Tot lid van de „Commissie Buitenland' van de Jongeren-organisatie in de K. P. V. werd benoemd onze plaatsgenoot de heer J A. M. Reijnen, die reeds geruime I lid is vaa het Algemeen Landelijk Bestuur. GROTESTRAAT 264 WAALWIJK GESLAAGD. Te Utrecht slaagde voor het theore tisch gedeelte Banketbakker-patroon V. B. O. B. de heer Piet Kemmeren alhier. K.J.M.V.-DAMES. De Dames K.J.M.V. was Dinsdag avond in goede opkomst in hotel Smit present voor een onderlinge vergadering. Er was voor deze avond geen spreker genodigd, daar het de bedoeling was deze bijeenkomst zelf te verzorgen. Met een praktisch onderwerp werd de avond ingezet, n.l. over vakantie-kleding. Waar de KJMV onder hare leden meerdere deskundigen telt, kreeg dit onderwerp de volle belangstelling en leidde de behan deling tot het geven van vele waarde volle, praktische adviezen. Het tweede gedeelte van de avond was amusanter. Met ganzenbord en her- sengymnastiek werden wedstrijden ge houden, waarbij bleek, dat de jonge da mes op velerlei gebied zeer goed hun weetje hebben en vaak snel weten te reageren, t Werd een avond, die tot aller tevredenheid gezellig verliep. DESK BLIJFT TRAINEN. Vorige week besloot het bestuur van Desk een zaaltraining te houden, doch het schijnt dat voor een binnenhuis-oefe ning weinig gevoeld wordt. De opkomst was niet bar groot. En daarom, on danks sneeuw 'en vorst werd besloten deze week weer een veldtraining te hou den. Bij de Steenbakker wordt gestart met een looppasje naar het Eftelingter- rein, waar de heer Lastdrager zijn jon gens wel zal weten bezig te houden, dat ze van de kou niet veel voelen, 't Is nodig, dat de spieren soepel blijven en dat doen ze niet achter de kachel. Op de veldtraining volgt een sportpraatje, waarschijnlijk door een lid van de scheidsrechtersvei'eniging uit Den Bosch. ONZE VOGELS VERKOMMEREN. De kranten staan vol over de nood van onze vogels en andere dieren, die door het sneeuwkleed dat de aarde be dekt, niet meer in de mogelijkheid zijn voedsel te zoeken. Van alle zijden wordt getracht hulp te bieden, om niet onze gehele vogelstand kwijt te raken. Deze hulp geldt hoofdzakelijk voor de terrei nen waar de vogels bijeen komen in grote troepen. In de nood zoeken zij el kaar op. Wij vergeten echter dat ook de vogeltjes in onze eigen omgevig in we op ons eigen erf een plekje grond sneeuwvrij maken en daar wet etens resten strooien, die we klein gemaakt hebben, brood, aardappeikruimeis, wat graan, stukje klein gesneden vet ot vlees, een spekzwoerd en meer andere restan- tjes voedingsmiddelen, zullen nu de le vens redden van een massa vogeltjes, die we anders het komend seizoen zulien missen. Lie nood is ook in, onze naaste omgeving groot en 't kost van ons niets dan een kleine opoffering. De dieren zuilen er U dankbaar voor zijn. EXCURSIE K.J.M.V. Maandagavond, feitelijk veertien dagen later dan bepaald was, trok de K.Jivx.V. op excursie naar Wijnhandel v. lersel te Waspik. Ondanks de koude was er natuurlijk toch veel belangstelling voor deze trip. Met een extra bus werd om 8 uur vertrokken. Voor velen is deze avond van de K.J.M.V. een openbaring geweest. Door een der heren v. lersel werd een boeiende en stijlvolle causerie gehouden over alle facetten van de wijn, zoals de bereiding, de herkomt, de soor ten en kwaliteiten etc. Zoals ook de heer van lersel beklemtoonde, behoort tot de taak van de K.J.M.V. niet alleen de ont wikkeling van haar leden op economisch en sociaal gebied, maar ook de culturele opvoeding. Tot deze culturele opvoe ding 'en maatschappelijke ontwikkeling behoort zeker de kennis van de wijn en zijn gebruik. Een zo enthousiast betoog als de heer v. lersel op dit terrein gaf, is moeilijk in te denken. Tot deze excursie behoorde vanzelf sprekend ook een rondgang door de respectabele kelders van de firma en het practisch genieten van het edele vocht. De dank voor het gebodene werd in goed gekozen woorden vertolkt door modera tor kapelaan Verheijen. De K.J.M.V. kan op een leerzame, in teressante en gezellige avond terugzien. RONDREIS OM NAASTENLIEFDE. De St. Maartenswagen voor de „Rond reis om Naastenliefde"' arriveerde j.l. Woensdag in Kaatsheuvel. En wie ge dacht zou hebben, dat de belangstelling door dit abnormaal gure weder zou ge schaad worden, heeft geen rekening ge houden met de ingeboren charitas-lietde van Kaatsheuvel. De zaal van Apollo kan onmogelijk aan allen, die opgeko- men waren, om meer in het bijzonder op de hoogte te komen van wat er geleden wordt door die 12.000.000 uitgewekenen, die zonder vaderland, rondzwerven in de bitterste armoede en ellende en leven in kelders, bunkers, krotten en barakken in en rond het Duitse Rijk. W"im Kuijpers, een der medewerkers van de Oost-Priesterhulp schilderde de toestand van deze uitgestotenen met de felste kleuren en wie aanwezig waren kwamen diep onder de indruk van het miljoenen mensen bloot staan. De film na de spreekbeurt van de heer Kuiper vertoond, onder de titel „Ver jaagde kudde liet in beeld zien, wat de spreker in woorden had getracht te schetsen. De gehouden collecte in de zaak le verde het bewijs, dat Kaatsheuvel aan voelt, dat hier moet geholpéta worden. De inzameling langs de huizen zal zeer zeker hiervan nog een duidelijker be wijs leveren. Vrijdag komen de parochies St. Jo seph en H. H. Martelaren van Gorkum aan de beurt. ■MB***. BADEN POWELL - DAG. Met de gidsen en padvindsters der ge hele wereld vierden ook de kabouters en de gidsen van de Florence Nightin gale groep hun jaarlijkse B.P.-day. Het feest begon met een groepsmis in de St. Joseph-kerk, waarna vlaggepara- MET VAKANTIE. Maandagmorgen ontving het echtpaar van Deutekom alhier het verblijdende bericht dat hun priesterzoon de Wel- eerw. Pater A. J. van Deutekom m.s.f. voor een welverdiende vacantie in het vaderland zal terugkeren. Pater van Leutekom vertrok op 26 mei 1946 naar de Missie in Indonesië en zal op 28 febr. a.s. 's avonds te 8 uur op het vliegveld „Schiphol" arriverfen. Dat het al op jaren zijnde, doch in Loonopzand zeer populaire ouderpaar met deze tijding erg in hun nopjes zijn laat zich hegrijpen. BURGERLIJKE STAND. Geboren Marinus L C zv Cornells van tsoxtel-Laros Gerarda E A dv iviannus W ivuis-Meeuwsen Maria A dv Adrianus Groocswagers-Zwanen- ourg i-auius Johannes ivi zv Johan T oaiet-van Gelder Johannes n G zv joiiannes L v d Ven-Muijzeiaar Adri ana f W J dv Antonius H v Beers-de trouwer jacoba J M dv Joannes H C Meijer-Hamers Petroneha M M dv Adrianus J Lruurs-Beerens Josephus P M zv Arnoldus G Broeders-v Beek Dirkje dv Adrianus van Campen-Spuij- Oroek Cornells P S M zv Ghristianus G Kombouts-Zajimans Pierre M A zv Alexander C Moolenschot-Lebon Jo hannes E P M zv bngelbertus C Ligten- berg-v Groenendaal Henrica A C dv Antonius A Vri'enten-v Dongen Jo hanna A G dv Jacobus M Snoeren-van Gorkum Wilhelmus J A zv Johannes C van Best-Verhoofstad Antonetta W. J dv Johannes C v Best-Verhoofstad Louisa H M dv Adrianus M de Kort-v Noije Antonius W zv Arie Cornelis Brouwers-Nieuwenhuizen Marinus W W B zv Wouter Rosenbrand-Vrinten Johanna PM dv Adrianus Klijn-van Gorkum Petrus A zv Jacobus M Bre- kelmans-v d Brandt Lucas P G zv Petrus v Dijk-Opperman Franciscus J M zv Nicolaas P Schellekens-Fuss Johannes A P M zv Antonius M den Teuling-Borsten Johannes B A zv Cornelis JAM Steenbergen-v Rooij Catharina A L E dv Antonius G Kleijn- geld-Grootswagers Adrianus W H zv Henricus A Timmers-v Riel Petrus J zv Adrianus J Sprangers-Rombouts Adriana P M dv Wilhelmus J Kenne- kens-de Jong Uetronella J M dv An tonius Lommers-Fitters Petrus C zv Adrianus W Verschure-Klaassen Ire ne A L M dv Johannes T C v Linden- Wajon Petrus J A dv Adrianus A C v Loon-Oerlemans Gerardus A T zv Johannes Gvd Hoek-Timmermans •- Adriana J H M dv Johannes H Ooster waal-in t Gröen Josephina J M A dv Christianus J Akkers-v Bakel Maria José dv Cornelis J v d Velden-de Bont Innocentia J J M dv Henricus B van Hulten-Verhoeven Josepha M A dv Adrianus C Botermans-Haest Huber- tus J G zv Johannes M Pooters-Jansen. OverledenLevenloos aangegeven kind van Marinus M Biemans en Maria G L Veraa Cornelis Spapens echtg van Catharina Dekkers 87 j Johanna M de Jong echtg v Petrus A v Wezen beek 76 j Johannes Konings echtg v Elisabeth v d Leij 76 j Cornelia Monsieurs geh gew m Norbertus v d Sanden 89 j Petronella v Beers geh gew met Johannes P F Snoeren 75 j Levenloos aangegeven kind van Corne lis de Jong en Johanna A Brekelmans Martinus H Heijnen echtg v Cornelia C M v d Meerendonk 83 j Petronella A v d Ven 80 jaar. Huwelijksaangiften Adrianus de Man 31 en Adriana v d Mierden 24 j beiden alhier Hendrik J Snijders 32 j te Sprang-Capelle en Dingena C Rijken 23 i alhier Auqustinus L M Smeulders 23 j alhier en Francisca I L'ensvelt 20 J te Diissen Maximiliaan v Klinken 25 j te Nieuwerkerk en Ardina J Smits 22 j alhier. Huwelijken Cornelis H T Berg mans 26 j en Adriana P Damen 24 j beiden alhier Petrus L v Dunnen 34 i en Catharina J Ligtvoet 38 j beiden al hier Marinus T v Leeuwen 40 en Josephina W v Onzenoord 31 beiden alhier Matheus H F G Akkermans 24 j alhier en Adriana M Grotenendaal 27

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6