SPORT. Londen's twaalf top ontwerpers LIPS N.V. - DRUNEN COMMERCIEEL ASSISTENT VOOR DE VROUW De Echo van hel Zuiden BICHLCTTCS! DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 24 FEBRUARI 1956 Bern tl ijk Vaa^ilil UI la el geen selaaaljt I '"••Mill,, KOOSGJftftfêlSILAD SI JETS MiSSEN VRAAGT voor haar afdeling Verkoop Binnenland en België Functionaris zal onder leiding van de chef belast worden met het schriftelijk en telefonisch contact met de afnemers. Vereist Middelbare of gelijkwaardige opleiding. Commerciëele belangstelling. Correspondentie-ervaring in Nederlands en Frans- Brieven met foto aan Afd. Personeelszaken. j te Waalwijk Antonius M Ververs 23 j en fetronella tl v Laarhoven 21 j beitien aitner Johannes J t-eeters ii J te iNijmegen en Aünana Lungemans 2b j aihier .«.ananus de Man ji j en Adri- ana v d Mierden 21 j beiden alhier jacobus G v d Ven 24 j en Maria G SciieUen 28 j beiden alhier Marinus G Mijn 33 j en Johanna P Smulders 3ö j beiden alhier Hendrik J Snijders 32 j te hprang-Capelle en Lhngena G Kij ken 23 j aihier. VertrokkenJohannes P Goffen en gezin naar Tilburg -Ludovicus J i Grorten en echtg naar Tilburg Joan nes A W Klis naar boxtel Catharina M P v Kempen naar beek en Lronk Maria Klis naar boxtel Geertruda C T buijks naar Waspik Johannes M v d Linden naar Dongen Nicolaas J M v boxtel naar Dongen Dingena G Rijken ev H J Snijders naar Sprang-Ca- pelle Cornelius J Brabers naar i il- burg Johanna A J C de Graaf naar Berkel en Roderijs Matheus H F G Akkermans naar Waalwijk Geertrui- da Paans naar Zaandam Jan G M Jnssen naar Horst Jacobus J v Dinter naar Megen Johannes C M de Jong naar Dongen Gerrit G J Kuppenveld naar Rome Mechtilda H Janssen naar Tilburg Adriana C Snoeren naar Til burg Adriana Dingemans ev J J Pee- ters naar Nijmegen Cornelis W P v Balkom en echtg naar Udenhout Ig natius v d Wouw naar Oosterhout Leonardus Abrahams naar Tilburg Maria C J Smetsers naar Tilburg. Ingekomen Anne v d Aa en gezin van Sleen CatharinaM Sprangers ev H Kops van Waalwijk Adriana G W M Verbruggen van Dreumel Albert Vos en gezin van Emmen Adriana Heessels van Mierlo Petrus M J Meijer 'eii echtg van Oostkapelle drik J de Haas v Goirle Jacoba M v d Broek ev C v Beijnen van Waal wijk Hendrica A de Nijs van Etten en Leur Bernardus H v d Aa van Emmen Egbert Beettjer en gezin van Emmen Johan R Siekman van Em men Wilhelm Siekman en gezin van Emmen Christina A M C Vesters van Veldhoven Anna M v d Nieu- wenhof wv Wüllenkemper van Helmond Jan Raad en gezin van Emm'en Lambertus M v d Linden van Afrika Hans C F Stans en gezin van Best. Vertrek naar de Missie. Woensdag 29 Februari hoopt Pa ter J. Donders C.S. Sp. naar de mis siepost Mobaye in de apostolische préfectuur Bangassou te vertrek ken. De préfectuur van Bangassou werd in Juni 1954 opgericht door af scheiding van het Vicariaat Bangui in Midden-AfriKa. In deze nieuwe préfectuur zijn speciaal Nederland se paters van de H. Geest werk zaam. De nieuwe Apostolische Pre fect voor dit gebied is: Mgr. M. Bo- déwes C.S. Sp. Wanneer pater J. Donders is aangekomen, wordt de missiepost Mobaye definitief be trokken. Het is een broussemissie met pi m. 36000 negers, waarvan er pl.m. 2000 katholiek zijn. Vele mis sievrienden hielpen de pater om met een flinke uitrusting te kunnen vertrekken. Hij weet daarvoor dank te brengen. Voor het welslagen van deze goddelijke onderneming, moet ieder van ons zich mede verant woordelijk weten door blijvend ge bed en offer. Moge hem deze wens vergezelle: een goede reis en be houden aankomst in Midden-Afrika (A.E.F.) en een vruchtbaar aposto laat onder 't zwarte ras. KNBB District Kaatsheuvel. Kampioenschap hoofdklas libre bij „De Drie Kabouters". Vanaf Vrijdag 24 Febr. tot en met Maandag 27 Febr. a.s. zal Hotel café-restaurant „De Drie Kabouters" in het teken staan van de biljartsport. Hier zullen zes Kaatsheuvelse biljartmata- doren vier dagen strijden voor de hoogste titel in de hoofdklas libre. De biljartvereniging DVS heeft zich belast met de organi satie van dit bijzondere kampi oenschap en de heer J. Brekel- mans heeft voor materiaal ge zorgd, dat deze klas waardig is. Al'lè spelers zullen dus van deze ideale omstandigheden extra pro fiteren kunnen en hun capacitei ten ten volle kunnen ontplooien. En onder de deelnemers be vinden zicli zeer zeker spelers met capaciteiten. Vooreerst de nope van HES, de jeugdige An- toon van Yvanrooij. Werkelijk kanshebber no. 1, de man die naar hartelust zal kunnen „krui melen" en van wie meer dan een serie van boven de 1UU verwacht wordt. Hij krijgt het echter op te nemen tegen tegenstanders van verschillende stijl. Allereerst zijn clubgenoot W. Lamers, de man van het grove, open bandspel, die daarmee bijna alle tegenstanders zo imponeert dat ze niet aneen geel, maar vooral dubbel groen voor de dogen zien. Verder zal de kampioen van de le klas libre G. Snoeren van HKS deze finale benutten als 'n waardige training voor zijn ge westelijk kampioenschap op 7 en 8 Maart in Tilburg. Fridus, de vechtjas no. 1 van ons district, is momenteel in buitengewone conditie en is voor het bezetten van een eervolle plaats in staat. De vierde deelnemer is de kop man van HGL Jan Damen, die 't in de eerste wedstrijden van de finale le klas bijzonder slecht trof. De manier waarop hij zich echter in de volgende partijen herstelde, waarborgt een redelij ke kans voor de titel. Ook H. Snoeren van KOT kan tot de sterkste gegadigden wor den gerekend en verkeert mo menteel eveneens in prima vorm. Tussen deze vijf, waarvan de eerste 2 geklassificeerden hoofd klassers zijn en de overig drie genodigden van de finale eerste klas, zal de uiteindelijke strijd om de titel gaan. Toch zal nog van het spel van een zesde matador te genieten zijn en wel van onze districts voorzitter Jan v. d. Kaa. Deze KOT-er geeft aan deze fi nale zijn extra medewerking door een deelname, die echter door omstandigheden van mededin ging naar de hoogste titel moet afzien. Niettemin zal iedereen en vooral zijn tegenstanders kun nen genieten en leren van 't spel van deze oude routenier, die al vele jaren in de biljartsport 'n vooraanstaande plaats inneemt. Zoals u dus allen hebt verno men, wordt het hier een finale met een select gezelschap Kaats- heuvelset bujartnamen. Een leer zame gelegenheid voor alle lief hebbers, die bovendien hier hun favorieten en kopmannen nu eens in een onderlinge persoon lijke strijd zullen gaan bekam pen. Vrijdag beginnen de wedstrij den om 7 uur, Zaterdag en Zon dag om 3 uur 's middags en de. slotavond begint om half acht. Dorus v. d. Hout 2e en A. Snoe ren 4e in de gewestelijke finale 2e en 3e klas libre. Onze districtskampioenen van de 2e en 3e klas libre, resp. A. Snoeren en Th. v. d. Hout van HKS hebben in de gewestelijke finales goede resultaten bereikt. Dorus v. 'cl. Hout bracht het tot een eervolle plaats in de 3e klas, die in Helmond werd verspeeld. Met slechts 1 winstpunt verschil moest hij de titel aan de heer Bouwman uit Helmond laten, maar veroverde niettemin de „place d'honneur", de verdien stelijke tweede plaats. Door een noodlottig ongeval van de heer Bouwman, waarbij hij op tragische wijze het ieven verloor, zal nu onze afgevaardig de Th. v. d. Hout mogen deelne men aan het kampioenschap van Nederland. Bijzonderheden hier omtrent volgen nog. Afgelopen weekend werd in Vlissingen de finale van het ge west 2e klas libre verspeeld, waarin onze kleuren werden ver dedigd door A. Snoeren van HKS. Slechts twee winstpunten verschil met de kampioen deden hem door zijn niet al te hoog ge middelde toch uiteindelijk de 4e plaats bezetten. Met een tikje meer geluk in de 3e en 4é partij zou echter de titel in Kaatsheu vel terecht zijn gekomen volgens Toon, die uitermate tevreden was over de organisatie en ont vangst en die evenals Dorus v. d. Hout drie onvergetelijke dagen heeft meegemaakt. UITSLAGEN EN STANDEN TOT 24 FEBR. Hoofdklsse HBS I—KOT I 5—3 JulianaKeesje 6—2 EendrachtTOP 1—7 HBS I 56 37 17 2 76 HBS 2 56 31 23 2 64 KOT I 48 28 18 2 58 Keesje I 56 27 27 2 56 WBC I 56 26 28 2 54 Eendracht 56 22 30 4 48 Juliana 56 22 33 1 45 TOP I 48 14 31 3 31 1ste klasse OOG I—TOP 2 26 HBS 3Keesje 2 4—4 TOP 2—Keesje 2 8—0 KOT 2—HBS 3 8—0 TOP 2 56 34 22 68 KOT 2 52 32 19 1 65 BVK 56 28 26 2 58 KNA I 56 28 28 1 57 OOG I 56 27 27 2 56 Keesje 2 52 25 27 50 HBS 3 52 20 30 2 42 WBC 2 52 18 34- 36 2de klasse KNA 3—KOT 4 2-6 KOT 3—HBS 4 7—1 WBC 3—OOG 2 2-6 KNA 2—KOT 3 1—7 KOT 4 44 32 11 1 65 KNA 2 44 23 19 2 48 KOT 3 40 22 16 2 46 WBC 3 43 22 20 1 45 HBS 4 47 19 26 2 40 OOG 2 32 15 15 2 32 Keesje 3 36 16 20 32 KNA 3 40 9 31 18 De eerste kampioen van deze compe titie is bekend en wel in de hoofdklasse, het 1ste viertal van HBS; heren van harte gefeliciteerd met Uw behaalde succes. In de 1ste klasse wordt a.s. Za terdag de laatste wedstrijd gespeeld als hierin KOT 2 4 punten in de wacht kan slepen kunnen zij zich als kampioen be titelen. In de 2de klasse zal het ook wel een KOT-aangelegenheid worden, gezien de grote voorsprong die KOT 4 hierin wist te behalen. Succes vrienden. SPORTFORUM IN TILBURG. In Tilburg zal op Donderdag 8 Maart een sportforum gehouden worden, georganiseerd door de Nederlandse Katholieke Sport bond. In het forum zullen zitting hebben: Ir. F. Hopster, voorzit ter van de KNVB^ Leo Pagani, mr. F. Belien uit Tilburg, de heer H. Aerts uit Eindhoven, rector P. J. Boymans, adviseur NKS en drs. G. Stubenrauch, wethouder uit Breda. ABE LENSTRA IN VOORLOPIG ORANJE. Zaterdag tegen Feijenoord. Met het oog op de interland wedstrijd op 14 Maart tegen Duitsland in Dusseldorp, zal Pet voorlopig Nederlands Elftal Za terdagmiddag 25 F'ebr. om half vier op het HBS-terrein in Den Haag een oefenwedstrijd spelen tegen Feijenoord. Oe opstelling van het voorlopig Nederlands elftal luidt: De Munck (Fortuna '54). Wiersma (PSV) en Odenthal (Enschede). Bak (Feijenoord), Van der Hart (Fortuna '54) en Klaassens (VVV) aanvoerder. De Jager (DFC), Timmermans (ADO), Koopal (VVV), Lenstra (Enschede) en Moulijn (Feije noord). Reserves: Landman (SHS), Beekman (Vitesse), Notermans (VVV), Clavan (SHS) en Rijn vis (ADO). De NAG-er Kuys is door werk zaamheden verhinderd. BALLET DER LAGE LANDEN IN DEN BOSCH. Volledige opvoering van het Coppelia-ballet. In het begin van dit seizoen nam het „Ballet der Lage Landen" onder leiding van Mascha ter Weeme het initiatief om de belangstelling voor de balletkunst in Den Bosch weer nieuw leven in te bla zen, een initiatief, dat volkomen slaagde en beloond werd met een enthousiaste ontvangst van de opvoering op 19 no vember j.l. in de uitverkochte casino schouwburg. Een en ander heeft de leiding van het „Ballet der Lage Landen" doen beslui ten om Den Bosch ook de primeur voor geheel Zuid-Nederland te bieden met de première van Ijet complete Coppelia-bal let in drie actes. Het op het repertoire nemen van dit volledig ballet door het „Ballet der La ge Landen" betekent een mijlpaal in de geschiedenis van de ontwikkeling van de balletkunst in ons land, omdat dit voor de eerste maal zal zijn, dat een Neder landse groep een compleet, avondvul lend ballet uit het klassieke wereld-re pertoire ten tonele brengt. De choreografie is van Lev. Ivanov, ten tonele gebracht door Jack Carter. De costuums en decors zijn ontworpen door Norman Mc Dowell. De belang rijkste medewerkende aan deze première, die op woensdag 29 februari a.s. in de Casino-schouwburg te 's-Hertogenbosch gehouden wordt, zijn Angela Bayley, Norman McDowell, Johan Mittertreiner, Macha ter Weeme, Greetje Donker, Ine Rietstap, Clazina Nepveu, Andrine de Clerc en Maryska Doom. VERJAARDAG VAN DE H. VADER. KRO met bijzondere programma's. De viering van de verjaardag van Z.H. de Paus vindt in Nederland haar hoogtepunt op zondag 4 maart, wanneer de bisschoppen der diace- sen in hun kathedralen hun ponti ficale H Mis zullen opdragen voor de intentie van de H. Vader. Deze plechtigheid zal worden besloten met een plechtig Te Deum. Onder de H. Mis wordt de gelovigen de gelegenheid gegeven bij te dragen tot verjaardagsgeschenk van de H. Vader. De K.R.O. zal enige programma's wijden aan de Pauselijke verjaar dag. De KRO-schoolradio verzorgt donderdag 1 maart een extra uit zending van het klankbeeld dat Tom Bouwns heeft geschreven. In dit klankbeeld wordt de grote bete kenis van de Paus voor de katholie ke kerk en voor heel de wereld be licht. Het is afgestemd op leerlin gen van 1215 jaar. Zaterdag 3 maart zendt de KRO een klankbeeld uit, getiteld: „Alle volkeren heeft Hij in Hem geze gend". Hoogtepunten uit het leven van de Paus zijn in dit klankbeeld gecombineerd met een korte toe spraak door dr. mgr. B. J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht en met een lofdicht van Gabriël Smit. Aansluitend geeft Ben Brands uit Rome een reportage van de feeste lijke viering van de verjaardag. DE DOODSTRAF TEGEN JUNGSCHLaGER. De officier van justitie te Dja karta heeft tegen de Nederlander Jungschlager de doodstraf geëist. STICHTÜNG VAN DE ARBEID. Na een conferentie ten departe- mente is besloten de besprekingen in de Stichting van de Arbeid te hervatten om alsnog te trachten een oplossing te vinden. hebben ook dit seizoen weer getoond, dat zij reden van bestaan j hebben. Hun collecties zijn anders dan die van Parijs of Rome. Ge bouwd op dezelfde principes van lange slanke lijnen met een ruim accent om de schouders, is de Lon- dense mode in de uitwerking we zenlijk verschillend. Vaak minder buitenissig, meer practisch ingesteld en afgestemd op een minder felle zonneschijn. Dit betekent niet, dat de Londenaren geen kleurige kle- ding zouden maken, integendeel! Wie dit seizoen de salons van Mi- I chael binnentreedt, wordt verrast j met pompoengeel, citroengeel, me- loen-rose en mandarijn, terwijl John Cavanagh U zou vergasten op pi- j oen-rose, cyclame en zacht rose, j Norman Hartnell en Hardy Amies, de twee couturiers van Koningin i Elizabeth, strooien een schaterlach j van allerlei blauwen om zich heen, van turquoise via safier naar aqua marijn. Ondanks het feit, dat het hier de voorjaars-collectie betreft, zijn, zo als altijd trouwens in Engeland, de wollen modellen zeer veelvuldig. Dit vindt zijn oorzaak in het klimaat, dat evenals het onze, het dragen van zeer luchtige zomertoiletjes slechts beperkte tijd toelaat. Daarenboven hecht Engeland grote waarde aan zijn wolindustrie, gebaseerd op een aantal oude volkstechnieken, zoals tweed, cheviot, West of England j e.d., wat vrijwel steeds merkbaar is in de collecties. Zo toont Hartnell een manteltje van zacht blauwe tweed, gedragen over een japon van bijpassende ge ribde jersey, een ideale voorjaars combinatie. Over de plaats van de taille is men niet minder eensge zind. Hartnell en Worth zijn zeer overtuigd van mening, dat de taille hoort waar hij hoort, in ons middel dus, maar anderen zijn het daar niet of niet helemaal mede eens. De hierbij afgebeelde mantel van Har dy Amies bijvoorbeeld, duidt wel de taille aan op de natuurlijke plaats, maar de ceintuur is een stuk gezakt en verdwijnt kruiseling op geheim zinnige manier in de achterplooien. Het materiaal is beige Schotse tweed. Deze mantel wordt gedragen over een bijpassende japon in veel lichtere kwaliteit wollen stof van dezelfde kleur. De japon is in de Creole-lijn van Michael: lage wijde schouderlijn en open hals, terwijl de heup zeer slank is gehouden. Materiaal is fijne zachte wollen stof in beige. Het pakje van Victor Stiebel, be- kroond met de grote diep-rose hoed, bestaat uit een japon met daarover een jasje, dat van de brede schou- s ders smal naar de heupen toeloopt, i De sluiting accentueert deze lijn. j Het materiaal is grijze wollen kam- garen in gemengde tinten. Iedereen in de omgeving heeft het gelezen. De familie Hendriksen - U weet wel, vlak bij de bushalte heett een baby gekregen. De geboorte-aar.kondiging stond in het plaatselijk nieuwsblad en dan kan men er zeker van zijn, dat het algemeen bekend is. Maar elke advertentie in deze krant wordt gelezen. Vandaar claizovee! adverteerders gebruik maken van:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7