ELECTRA grootste keus Waalwijkse en Langsiraaise Courant ^omes Jfe ,huid? LANDBOUW De Gemeenteraad Sprang-Capeüe. Handen en Li ppen ruw?PUROL z O SCHEERAPPARATEN 2 z co STOFZUIGERS Het christendom is dood als het niet leeft op sociaal terrein. VRJJDAG U FlBKÜAItï 1STO 79e JAARGANG No. 15 Agenda en prae-adviezen. ui O Q£ heeft de Grotestraat 207 Waalwyk 0 1 m Propaganda-avond K.A.B I Uitgever Waalwijhse Aatoon Tieloo Hoofdredacteur: JAN 1TELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO \SfkN HET ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTE STRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2681 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT S, OPGERICHT 1871 TELEGR.-ADRES ..ECPO" Openbare vergadering van de raad' der gemeente Sprang-Capelle op vrijdag 24 tabruari 1956, des namiddags te 7.3U uur, ten gemeentehuize. Agenda 1Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Verlenen van een voorschot op de vergoeding van een vakonderwijzeres nuttige handwerken aan de bijz, school voor g.l.o. aan de Heistraat. 5. Tegemoetkomnig in vervoerskos ten schoolbezoek ex artikel 13 der La- geronderwijswet 1920. 6. Subsidiëring R.K. Middelbare Han delsavondschool te Waalwijk. 7. Vaststelling verordening op de keuring van waren. 8. Wijziging bouwverordening. 9. Vaststelling besluit ex. art. 36, 4e lid, der Woningwet. 10. Vaststelling Algemene Huur voorwaarden voor gemeente-eigendom men. 11. Verbetering Trampad. 12. Elektriciteitsvoorziening Dick Flemmingstraat. 13. Aanbrengen openbare verlichting Dick Flemmingstraat. 14. Uitbreiding en verlichting wijzer platen van het torenuurwerk te Sprang. 15. Uitbaggeren haven te Labbegat. 16. Maatregelen tot voorkoming van dichtslibbing van de Labbegatsehaven. 17. Verkoop Industrie-terrein. 18. Eervol ontslag gemeentewerklie den. 19. Wijziging gemeente-begrotingen 1955 en 1956. 20. Mededelingen. 21. Rondvraag. 22. Sluiting. Voorstel tot toekenning van een voorschot ingevolge artikel 101 bis, 5e lid, der Lager-onderwijswet 1920, op de vergoeding voor een vak-onderwijzeres over 1956. Bij schrijven van 8 februari 1956, ter secretarie ingekomen op 14 februari, ver zoekt het bestuur van de verten iging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel, alhier, om toekenning van een voorschot op de vergoeding, bedoeld in artikel 101 bis der Lager-onderwijs- wet 1920, in verband met de aanstel- van een vakonderwijzeres voor het ge ven van onderwijs in nuttige handwer ken. Blijkens een op de aanvraag om voor schot gegeven toelichting, is tot aanstel ling van eten vakonderwijzeres over ge gaan, omdat in een ontstane vacature voor onderwijzeres slechts kon worden voorzien door benoeming van een onder wijzer en het handwerkonderwijs aan de leerling van deze onderwijzer niet kon worden overgegaan door de reeds aan de school verbonden onderwijzeressen Het lijkt B. en W. daarom billijk tot toepassing van artikel 101 bis der Lager onderwijswet 1920 te besluiten. Evenals de z.g. exploitatie-vergoeding voor de bijzondere scholen kan de vergoeding voor vakonderwijs eerst worden verleend na afloop van het dienstjaar, waarop de vergoeding betrekking heeft. Indien de raad echter thans in principe besluit de kosten van de vakonderwijze res aan de bijzondere school in de Hei straat te vergoeden, kan ingevolge het vijfde lid van artikel 101 bis der „Lager- onderwijswet 1920 tot voorschot verle ning worden overgegaan. Voorstel Inzake tegemoetkoming ver voerskosten schoolbezoek ex artikel 13 der L.O.-wet 1920. De heer A. Goedhart, wonende Hei- straat 212, alhier, heeft verzocht een te gemoetkoming te mogen ontvangen in de vervoerskosten, verbonden aan het be zoeken van de B.L.O.-school te Waal wijk door zijn dochtertje Johanna, geb. 27 september 1946. Blijkens een ingesteld onderzoek, waarvan de resultaten zijn vervat in een bij de raadsstukken ter inzage liggende nota, zijn de financieële omstandigheden van adressant echter van dien aard, dat de gevraagde tegemoetkoming behoort te worden geweigerd. Voorstel tot verhoging subsidie R.K. Middelbare Handelsavondschool Wadi- wijk. Bij raadsbesluit van 21 januari 1949 is aan de R.K. Middelbare Handels avondschool te Waalwijk een subsidie toegekend van f 20 per leerling uit deze gemeente, die genoemde school bezoekt. De Centrale voor Katholiek Handels onderwijs te 's-Gravenhage deelt thans bij schrijven van 28 januari 1956, mede, dat de gemeenten, waar een R.K. Middel bare Handelsavondschool is gevestigd als regel f 25.per leerling in de totaal- kostten van het handelsavcmdonderwijs bijdragen. Gelet op het beginsel van gelijke kos tenverdeling over school- en woonge- meenten, stellen B. en W. de raad daar om voor de bij het bovengenoemd besluit toegekende subsidie met ingang van het cursusjaar 1955/'56 te verhogen tot f 25 per leerling uit deze gemeente, die de R. K. Middelbare Handelsavondschool te Waalwijk bezoekt Voorstel tot het vaststellen Van Ben htmrreqlement voor gemeente-woningen. Nu het woningbeiit van de gemeente door verschillende aankopen la toegeno men (woningen Schoolstraat nrs. 28, 29, 90 en 311 Kerkatrnnt 78 aa 80 en Ju- 9) tmmt bat m W i» wenst voor, teneinde moeilijkheden met huurders over eventuele onderhouds werkzaamheden en andere aangelegenhe den te voorkomen, een huurreglement vast te stellen. Voorstel inzake verbetering van bet Trampad. Het is bekend, dat de toestand van het Trampad slecht is. De bewoners der aan het Trampad gelegen woningen hebben een verzoek om verbetering ingediend, waarom B. en W. een onderzoek hebben doen instel len naar de mogelijkheid om op de meest eenvoudige wijze een doeltreffende ver betering van het Trampad te verwezen lijkten. B. en W. stellen de raad dan ook voor tot deze verbetering te besluiten en bet benodigde crediet ad f 1570 op de kapltaaldienst te voterten. Dit bedrag zal in 10 jaar worden afgeschreven. Voorstel inzake de elektriciteitsvoior- zieniny Van de Jjick JC lemmings traat. ien benoeve van de voitooung van het bouwrijp maken van de langs de iJick rilemming geiegen industrie-terrei nen is het nooozakeiijic het elektriciteits net ter plaatse uit te breiden. Uaartoe dient volgens opgave van de RNBM op de hoek Loonsedijkrikck dlemmingstraat een transiormatorstation te worden gebouwd, van waaruit twee laagspanmngskabeis kunnen worden ge- legd. J_>e kosten hiervan bedragen in totaal f 43.169,waarvan de PNEM f 24,7/6,- voor haar rekening jneernt, zodat het ten laste der gemeente blij vende deel f 18,393,beloopt. Hier zijn tevens in begrepen de kosten voor het aansluiten van 4 industrie-ruimten, wel ke, naar thans bekend is, aldaar zijn of worden gestcht. Aangezien het tten laste der gemeente blijvende gedeelte ad f 18,393 geheel ten laste van het industrie-terrein wordt gebracht, derhalve in de kostprijs per m2 van het industrie-terrein wordt ge calculeerd, behoeft hierop niet te wor den afgeschreven. Mitsdien stellen B. en W. de raad voor t.b.v. de elektriciteitsvoorziening in de Dick Flemmingstraat op de kapitaal- dienst 1956 een crediet te voteren vat f 18.393.--. Voorstel tot het aanbrengen van open bare verlichting in de Dick Flemming straat. In de Dick Flemmingstraat, die de hoofdverbinding vormt tussen Kaatsheu vel en Sprang-Capelle is geen verlichting aanwezig. Deze straat, 340 m lang, is dan ook bij avond en nacht zo duister, dat deze toestand onhoudbaar is. Ten behoeve van een behoorlijke open bare verlichting in de Dick Flemming straat, hebben B. en W. dan ook een offerte gevraagd aan de N.V. Prov. Nrd.-Brab. Elektr. Mij te 's-Bosch. De kosten, welke zijn verbonden aan eten bedrijfsvaardige opleverig van dit project, worden geraamd op f 8000. Voorstel inzake uitbreiding en verlich ting wijzerplaten van het torenuurwerk te Sprang. Nu de restauratie van de toren te Sprang in uitvoering kan worden geno men, hebben B. en W. zich beraden op maatregelen met betrekking tot het zich in genoemde toren bevindende uurwerk. Zoals wellicht bekend is, heeft een in het najaar woedende storm een der wij zerplaten zodanig beschadigd, dat deze ter voorkoming van verdere ongelukken, moest worden verwijderd. Bovendien zijn de laatste jaren tal van klachten binnen gekomen over het niet of niet regel matig functionneren van genoemd uur werk, zodat de noodzaak tot algehele revisie onder het oog dient te worden gezien. Bovendien zou dan tevens tot uitbreiding van het aantal wijzerplaten kunnen worden overgegaan, en deze van een verlichting kunnen worden voorzien. eny De kosten van een en ander zullen f 5000 bedragen. B. ten W. stellen voor t.b.v. boven omschreven project op de kapitaaldienst 1956 een crediet te voteren, groot f 5000. Ei Voorstel tot hit voteren Van een cre diet t.b.v. het uitbaggeren van de Lab bega tse haven. De Labbegatse herven verkeert mo menteel in een deplorabele toestand. De aanslibbing in genoemde haven is van diten aard, dat momenteel ook de klein ste schepen niet dan met grote moeilijk heden, de loswal kunnen bereiken. Reeds verscheidene malen heeft de N.V. Adri- anus Oerlemans Zonen, alhier, aan gedrongen op uitbaggeren, doch aange zien de plannen tot aanleg van een nieu we provinciale weg toen op betrekkelijk korte termijn in uitvoering schenen te 1 zullen worden genomen, kwam het B. en W. toen prematuur voor om tot uit baggeren over te gaan. Nu blijken» mededelingen van de hoofdingenieur-directeur van de provin ciale waterstaat de aanleg van het weg gedeelte, hetwelk de Labbegatse haven Mil hrmlesa, ««da l.rm da waterstaat- 4/1 LU _J LU PHILIPSHAVB UNIO BRAUN-REttlNGTON to HULL. ELECTRO KUTONEX CELSIOB kundige plannen, nog wel eens geruime tijd op zich kan laten wachten, terwijl bovendien de aanleg van dit wegge- deelt het laatste zal worden uitgevoerd, achten B. en W. uitbaggeren verant woord, temeer waar nog geenszins defi nitief vaststaat dat de Labbegatse haven zal verdwijnen. Om de onderhavige haven enigszins bevaarbaar te maken zal circa 8000 in3 bagger op verschillende plaatsen, waar de aanslibbing het sterkst is, moeten worden verwijderd, hetgeen een bedrag van rond f 12.000 zal vorderen. Mede in verband met het gestelde In het preadvies, nr. 28/1956, stellen B. en W. voor dat gedeelte van de haven ge legen onmiddellijk achter de Winterdijk enigszins dieper te baggeren, waardoor een groter effect van het bij eb uit de Hoge Vaart te lozen water, zal worden verkregten. Gezien de bel tingen welke bij dit pro ject zijn betrokken voor de N.V. Adria- nus Oerlemans, hééft genoemde N.V. zich bereid verklaard in de kosten ad f 12.000 de som van f 6000 bij te dra gen, zodat het baggerwerk voor geza menlijke rekening zal plaats vinden. Het resterende bedrag ad f 6000 ware in drie jaar af te schrijven. Voorstel tot het treffen van voorzie ningen ter voorkoming van dichtslibbing van de Labbegatse haven. De resultaten welke bij de Capelse buitenhaven worden verkregen door re gelmatig bij eb het bij vloed in de bin nenhaven toegelaten water ineens te spuien in de buitenhaven, zijn van dien aard, dat de haven hierdoor uitstekend op diepte wordt gehouden en uitbagge ring niet meer nodig zal zijn. Dit resul taat heeft B. en W. aanleiding gegevten de gemeente-architect te verzoeken na te gaan of soortgelijke voorzieningen voor de Labbegatse haven mogelijk zou den zijn. De gemeente-architect heeft naar aan leiding hiervan gerapporteerd, dat alhoe wel de resultaten niet van dien aard zul len zijn als te Capelle de binnenha ven te Capelle kan bij vloed meer water bergen en tot grotere opvoerhoogte toch de voortdurende spuiing van de Hogevaart een gunstige Invloed zal heb ben op het op diepte houden van de Labbegatse haven. Evenwel kan de beoogde doorstroming niet zonder meer tot stand worden ge bracht, daar ten eerste een schuif ont breekt en ten tweede de ondermijnende kracht van het water desastreuge gevol gen zou gunnten hebben voor het pand Winterdijk 19, hetwelk thans reeds van stutten is voorzien. Teneinde hierin te voorzien is het noodzakelijk, dat aan de binenzijde van de Hogevaart een beweegbare schuif wordt aangebracht, welke, naar beide zijden waterkerend is. De nu reeds aan wezige waakdeuren zijn sléchts naar het noonden kerend en dus niet in staat het ingelaten water in de Hogevaart vast te houden tot het diepste punt van de eb. Voorts zal aan weerszijden een stort- bed moeten worden aangelegd om uit schuring onmiddellijk voor en achter de waterkering te voorkomen. Het ligt in de bedoeling het noordelijk stortbed aflopend te maken naar de ha venkom deze zal iets dieper worden gebaggerd dan de rest van de haven, zie het preadvies nr. 27/1956 waardoor de uitschurende wérking in de havten zelf zal worden verhoogd. De kostenbegroting bedraagt f 2860. Als men als verslaggever na het bijwonen van 'n propaganda-avond achter de pen gaat zitten om in mooie rechte zinnen een net en ge trouw relaas neer te schrijven van hetgeen sjouwende, ploeterende en bezielde ijveraars met geheel hun hart hebben gesproken, dan voelt men zich beslopen door een benauwende machteloosheid, om dat men dit verslag niet de bezieling kan meegeven die het gespro ken woord eigen is. En op dat ogenblik betreurt men het des te meer dat die bezieling, die warmte en die overtuiging niet allen hebben kunnen bereiken die deze nodig hadden om een stap te doen die hen van een veilige en zekere tockomst zal verzekeren, wij (loeien hiermee op de propaganda-avond van de K.A.B., die Dinsdagavond in de Gecroonde Leersse werd gehouden. Wij zijn daar geconfron teerd met zo'n harde en onverbiddelijke feiten, wij zijn daar ook met zo'n onweerstaanbare overtuiging en op zo'n onweerlegbare wij ze gewezen op de noodzaak van een katholieke arbeidersbeweging, dat wij het meer dan betreurd hebben dat hier niet alle katholieke arbeiders van de Langstraat aanwezig waren. Want dan zou deze propaganda-avond op staande voet het succes hebben gehad dat wij haar zo vurig toewensen: een rijke groei van het ledental, die de toekomst van de katholieke arbeider zal verankeren in een onaan tastbare K.A.B, NOODZAAK, t kent niet alleen het behouden van verworven zekerheden, maar ook 't verwerven van nieuwe zekerheden en en dit is toch eigenlijk het belangrijkste het behoud van 't geloof. VERWORVEN ZEKERHEDEN. Cr zijn op deze propaganda-avond geen duigen verteld die iemand nog niet wist. De katholieke arbei der zelf weet het beste wat de KAB in de loop der jaren aan sociale ze kerheid heeft bewerkstelligd. De tijd dat de werkgever met de arbei der kon handelen zoals hem dat goed dacht, ligt achter ons. Van een willekeurige huurling is de arbei der gegroeid tot een persoonlijkheid in het bedrijf, die men niet meer zonder meer voorbij kan lopen, die men niet meer op elk willekeurig tijdstip aan de dijk kan zetten. In tijden van crisis is de arbeider niet iemand meer die de eindjes maar zelf aan elkaar moet knopen zonder enige hulp of steun. Er is voor hem gezorgd, zijn rechten zijn vastgelegd in een sociale wetgeving en de KAB ziet nauwlettend toe dat deze wet ten worden nageleefd en zo nodig worden verbeterd. De werkgever kan niet meer alleen ae eisen stel len, hij zal goedschiks of kwaad schiks in overleg' moeten treden met de K.A.B. Maar met het bezit van deze so ciale zekerheden is de katholieke arbeider er nog niet. Het ia zaak om e beste propaganda is altijd het het bewijzen van de noodzaak van het gepropageerde. En dat heb- den de heren L. Beumér en H. Vink in deze vergadering ongetwijfeld ge daan. Zij hebben de toehoorders de overtuiging meegegeven die mis schien het beste in deze vraag is weer te geven: waar zouden we staan zonder K.A.B.? En zij deden dit uiteraard niet zonder reden, want propaganda voeren in 'n bloei ende afdeling staat gelijk met uilen naar Athene dragen. Er zijn in deze vergadering, die gehouden werd in het kader van de actie: naar de 400.000, harde noten gekraakt. Har de noten, omdat de afdelingen Bra bant en Limburg van de K.A.B. een teruggang in het ledental hebben te zien gegeven. En deze teruggang zal weggewerkt en omgezet moeten worden in een belangrijke groei, vooral nu het voor de K.A.B. van zo uitermate grote betekenis is dat het getal 400 000 bereikt wordt. Dit getal beslist nu eenmaal hoeveel ze tels de K.A.B. in de S.E.R. zal gaan innemen, het zal de invloed van de K.A.B. belangrijk versterken. Door een groei van de K.A.B. zal men meer nog dan thans met deze orga nisatie rekening dienen te houden. De positie van de katholieke arbei- 1 der zal er sterker door worden en dit is toch iets waarvoor elke ka- tholieke arbeider zich graag zal in- epsumea. Een star ka K.A.B, bete deze zekerheden te behouden, maar is het gevaar niet groot dat dit alles op losse schroeven zal komen te staan indien de K.A.B in stencte af neemt. En dit is dan één argument waarom elke katholieke arbeider zich in de rijen van de K.A.B. moet scharen. NIEUWE ZEKERHEDEN. Iflaar het behouden is niet vol- doende, want stilstand is ook hier achteruitgang. Er zal nog veel meer moeten gebeuren, de sociale orde is nog lang niet compleet. Het treffen van een ouderdomsvoorzie ning is een mooi ding als basispen sioen, maar als dit niet aangevuld wordt met een bedrijfspensioen, kan het geen enkele arbeider een be hoorlijke levensstandaard garande ren. Nu de welvaartskoek in Neder land groter is geworden, heeft ook de arbeider recht op een groter stuk. Maar de practijk wijst anders uit. In 1954 is er 4 milliard geïnves teerd, doch de arbeider is er niet op vooruitgegaan. Er zijn meer dingen die ook de katholieke arbeider raken. Om er enkele te noemen: het woningpro bleem, de vernieuwing van het on derwijs, de bezitsspreiding, de volks ziekten (vroeger was dat de t.b.c nu heeft men de reuma, kanker en neurose). Voor het verkrijgen van nieuwe zekerheden op deze punten, werkt de K.A.B. Verbeteringen ko men nooit van zelf, er moet voor ge ploeterd en gesjouwd worden. Er is door de K.A.B. veel gedaan om de menselijke verhoudingen in het be drijf beter tot gelding te laten ko men. Menselijke verhoudingen, wat zijn dat? Dit is niet alleen 'n kwes tie van behoorlijk loon, maar ook van erkenning van de waarde als mens van de arbeider in de fabriek. Het zit 'm in de manier waarop men met de arbeider omspringt. Het hon gerloon dat de arbeider vroeger in de hand gestopt kreeg, deed onge twijfeld pijn, maar veel meer pijn zal het gebrek aan erkenning heb ben gedaan. En deze kwestie is ook thans weer actueel, nu de techni sche ontwikkeling de menselijke waarde dreigt te verdrukken. De vreugde om het werk loopt gevaar verloren te gaan door de voort schrijdende mechanisatie. En daar om is dit ook een vraag waarmee de K.A.B. zich bezig houdt: hoe red den we de persoonlijkheid van de arbeider, hoe voorkomen we dat hij dreigt vereenzelvigd te worden met de machine waaraan hij staat? Het vechten voor het verkrijgen van steeds nieuwe zekerheden is 'n tweede argument waarom elke ka tholieke arbeider zich in de rijen van de K.A.B. moet scharen. WAAROM KATHOLIEK? Maar er is meer. De materiële zij- de van het geval is ongetwij feld belangrijk, maar van het aller grootste belang is toch wel het ant woord op de vraag: waarom een katholieke arbeidersbeweging? Mgr. Alfrink heeft eens, toen hij sprak over de K.A.B., de volgende symboliek gehanteerd. Hij verge leek de K.A.B. met een groot huis met grote wijde vensters en een grote deur. De grote vensters geven gelegenheid om alles gade te slaan wat buiten de K.A.B. gebeurt Door de grote deur kunnen zy binnen ko men die nog niet bij de K.A.B. zijn aangesloten, maar kunnen ook de K.A.B.-ers zelf naar buiten treden om met andere groeperingen samen te werken. Als deze samenwerking er echter toe zou leiden dat wij de muren van dat gebouw gaan afbre ken, dan is er één onvermijdelijk gevolg: het dak komt naar beneden. En dan staan we op straat en zul len we noodgedwongen moeten gaan inwonen in het huis van een politieke tegenstander, in een huis dat niet op dezelfde basis is ge bouwd als het onze. En deze inwo ning kan alleen maar nare gevol gen hebben. - Babyderm-zeep maar het kan wel nuttig zijn op te merken dat de socialistische Me- taalbewerkersbond van het N.V.V. zijn 50-jarig jubileum meende te moeten vieren op.... Goede Vrij dag!! Voor elke christen is deze dag toch nog altijd een heel bijzondere dag. En zo zijn er meer voorbeelden die duidelijk illustreren welke ge volgen het ontbreken van een ster ke katholieke arbeidersorganisatie met zich mee kan brengen. Daarom mogen wij, Nederlanders, ons ge lukkig prijzen dat wij een K.A.B. hebben die voor het behoud van het geloof werkt, die in al zijn activi teiten op het behoud van dat geloof gericht is. Daarom ook kon Kardi naal de Jong zeggen, dat de K.A.B. ook voor de Kerk in Nederland van zo grote betekenis is. Dit is het derde en o.i. wel het be langrijkste argument waarom elke katholieke arbeider zich in de rijen van de K.A.B. moet scharen. Wij hopen dan ook van harte dat de K.A.B.-ers die de volgende week met een wervingsactie zullen star ten, met een rijke oogst zullen te rugkeren. HET VERDUURZAMEN VAN HOUT. Hout is een zeer doelmatige, veel gebruikte, maar momenteel ook een zeer dure bouwstof. De conservering van het hout tegen ontijdig verval is nu beslist ge boden, daar overwegend vérs bout verwerkt wordt, dat zeer aantastbaar is. Omdat vooral in het agrarische bedryf op ruime schaai met hout wordt gebouwd en gewerkt, is het zinvol nog eens te wijzen op de mogelijkhe den van het beschermen van nieuw hout en het bestrijden van houtworm en houtzwam in be staande houtconstructies. HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN Deze eigentijdse symboliek is wel een heel duidelijke waarschuwing voor waakzaamheid, voor 't levend houden van het christendom op so ciaal terrein De grote pionier Dr. Poels heeft eens gezegd: het chris tendom is dood als het niet leeft op sociaal terrein. En dit is geen holle frase, want waartoe een verslapping van de katholieke waakzaamheid leidt zien we in België, waar de so- cialistisch-liberale regering van den Acker de schoolstrijd heeft gewon nen en daardoor de kans krijgt de ziel van de Belgische jeugd aan te tasten. Dat zou nooit gebeurd zijn als een grote en sterke katholieKe arbeidersbeweging op de bres ge staan had. Hoe komt het dat Italië, het land aan de poorten van Rome, 't groot ste aantal communisten telt, name lijk 2.000.000? Omdat een machtige katholieke arbeidersorganisatie ont breekt. Wat ons eigen land betreft, willen we ene niet aan gissingen wagen, Bij de houw van nieuwe boer derijen in de Wierïngei'meerpol der heelt men indertijd ruim schoots gebruik gemaKt van Xy- iamon-preparaien, üie thans volgens de nieuwste stand der weienschap aangevuld en verbe terd weer in allerlei vorm voorhanden zijn. Het opvallende van dit product is, dat het voor gebruik gereed is en geen oplos sing behoeft. Bovendien is hel onoplosbaar in water. Aangezien Xylamon reeds 40 jaar in pro ductie is, heeft men de duur zaamheid ook aan de practijk kunnen vaststellen. Het verdient aanbeveling om voor een juiste toepassing van de verschillende beschikbare soorten advies in te winnen bij deskundigen. Drie li chamen, die er in ieder geval mee bekend zijn, zijn: de Land bouwhogeschool te Wageningen, 't Instituut voor Tuinbouwtech niek en de Plantenziektekundige Dienst. Bij de houtconservering moet namelijk rekening worden gehouden met allerlei factoren: hout, dat in de grond of in het water wordt gezet (weidepalen) kan door drenking in een bak worden beschermd; nieuw hout kan door een kleurbevatterid preparaat tegelük worden be schermd en gekleurd. Nat hout, dat tot 30 vocht bevat, gere kend naar het droog hout, vormt geen beletsel voor de opname van het preparaat. Bij conserve ring van hout. dat voor de bouw van stallen is gebruikt, kan te vens worden bereikt, dat onge dierte wordt gedood en beweerd. Belangrijk is ook. dat de ver werking naar practische eisen door middel van kwast of spuit kan geschieden; men kan dus in de minder drukke tüd zelf aai het werk gaan om stallen en hok ken, waarin veel hout verwerkt is, tegen aantasting te bescher men. Ongetwijfeld zal men met deze maatregelen vroe"*:;dig vcx val voorkomen en dat is in een tiid waarin hout steeds kost^aa - der wordt, een daad van belang. DIEFSTAL IN POSTKANTOOR TE DEN BOSCH OPGEHELDERD. De Bossche recherche is er in samen werking met de recherche van de PTT in geslaagd een diefstal van f 8000. in het hoofdpostkantoor te 's-Hertogen- bosch spoedig op te helderen. Een vrouw die wegens werkzaamheden vrije toegang had tot het postkantoor, had, zo is ge bleken, een kistje met f 8000.ver duisterd. Het geld waa er reeds uitge haald en in een papier gewikkeld, ver stopt in een der loka'en van het post kantoor. Ben politiehond, welke men aan het geldkistle liet ruiken, spoorde dt vrouw als daderes op. Zij bekende cm- 1 middellijk en is later ia het huis van bewaring opgesloten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9