KAATSHEUVEL SPORTJOURNAAL Adverteert in dit blad VOETBALSPORT WAALWIJK Ballet der Lage Landen in 's-Hertogenbosch ,o2metica^ ANDERHOOG Bureau Jan Tuerlings Vrijdagavondmarkt BOEKEN IN DE (III) 10 DB ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 2 MAART 1956 10 Abonnementen voor „De Echo" Advertenties voor alle bladen Alle verzekeringen „DE GOUDEN VIJZEL" WIM MÜSTEES kaatsheuvel. TE WAALWIJK Première van het Coppélia-ballet voor het zuiden. ■mm Trekking loterij. Maandag j.l. had de trekking plaats van de loterij, door het bestuur van de Kon. Erk. Harmonie St. Jan georgani seerd ten bate van het instrumentenfonds van de harmonie. De trekking geschied de door een der manschappen van het korps Rijkspolitie. De eerste prijs, een merkrijwiel, viel op nummer 4206. Voor de verdere prijzen zie men de adverten tie in dit blad. De prijzten kunnen tegen overgave van 't winnende lot afgehaald worden aan het adres van de voorzitter der harmonie, Anjerstraat 6 Kaatsheuvel. Een nieuwe dienst. We moeten onze lezers even attent maken op de nieuwe dienst door de ge meente ingesteld en reeds per adverten tie aangekondigd in ons vorig nummer. Het geldt hier namelijk de reinigings dienst met de door de gemeente aange kochte kolkenzuiger. Behalve dat deze inrichting van grote betekenis is voor 't goed functioneren van de riolering wordt deze kolkenzuiger ook beschikbaar ge steld voor het ledigen van de faecaliën- putten, in de volksmond beerputten ge naamd. Iedereen weet, dat het de laatste jaren verbazend moeilijk geworden is om iemand te vinden die deze putten op het gewenste ogenblik kan komen ledigen, waarom het gemeentebestuur in navol ging va n de grotere steden er toe over is gegaan een kolkenzuiger aan te schaf fen. Deze dienst kan natuurlijk niet kos teloos ingeschakeld worden. Op het bu reau Gemeentewerken, Huijgenstraat 6, dient acht dagen voor ruiming gewenst wordt, aangifte gedaan te worden tegen betaling van het verschuldigde bedrag, zijnde 5 gld. per m3. Vanaf 5 maart geschiedt de lediging dan op Maandag, Dinsdag en Vrijdag. Vraagt offerte Veldloop. Er is een veldloop in voorbereiding voor alle Dessers, zowel voetballers als handballers; dit voor het geval, dat er Zondag a.s. weer niet gespeeld zou kun nen worden. Het bestuur meent dat het zo zoetjesaan hoog tijd wordt om Zon dagmiddag weer bij elkaar te komen en de spieren eens los te werken. Op de clubavond ten via de gewone publicatie- adressen worden omtrent de veldloop nadere gegevens verstrekt. Zondag voetbal 1 De KNVB heeft voor a.s. Zondag het programma vastgesteld zoals dat voor 26 februari bepaald was. Voor DESK luidt datDESK 1—Middelburg 1; NA C 3- DESK 2; DESK 3Wilhelmina 3 en DESK 4—RWB 2. Of de wedstrijden doorgang zullen vin den, zal afhangen van de goed ingezette doch nog zeker niet effectieve dooi op de sporotterreinen. Kijkdag. De St. Jansschool krijgt weer zijn jaar lijkse „kijkdag", waarop de ouders gele- geheid geboden wordt eens in de school te komen zien, wat hun jongten presteert. Deze „kijkdagen" zijn voor de school en voor de ouders van het allergrootste nut. Vele vaders en moeders hebben nog wei nig „kijk" op het werk van en in de school. Een persoonlijk praatje met het personeel, een vergelijking met wat het werk kan zijn en wat het is, een kennis making met de boeken en methoden die gebruikt worden, kan veel bijdragen tot de waardering, die voor de opvoeding in de school nodig is, om te steunen op de nodige samenwerking tussen school en huis. De school is Zondag open van na de Hoogmis tot 1 uur en van half 4 tot half 7. Er is geen bezwaar, dat de ou ders hun jongen meebrengen, doch kin derten zonder geleide worden niet toege laten. De St. Bernardusschool houdt Zondag 11 maart „kijkdag". Apotheker-Assistent Gedipl. Opticien Hoofdstraat 87 KAATSHEUVEL Ciske de Rat. Ciske de Rat, de eerste Nederlandse film, welke een internationale onder scheiding kreeg en in enkele weken reeds door tienduizenden Nederlanders is be wonderd, draait de komende week in het Apollo-theater. In afwijking van de ge woonte zal „Ciske Zondag drie maal vertoond worden en ook de gehele week tot en met Donderdag draaien. Zondagt-doktersdienst KaatsheuvelLoonopzand. De dienst wordt waargenomen door Dr. Raaijmaakers, arts, Kaatsheuvel, Hoofd straat 68a, tel. 04167—2050. Agenda, Zaterdag 8 uur nam. Apollo theater: „Ciske de Rat", toegang 14 jaar. Zondag 2.30 uur nam. DESK 'l—Mid delburg 1 Zondag om 4, 6 en 8.30 uur nam. Apollo theater: „Ciske de Rat". Maandag 8 uur nam. Apollo theater: „Ciske de Rat". Maandag 8 uur nam. repetitie Harmo nie Apollo. WSC—Hero. Nu Koning Winter is verdron gen en de schaatsen weer zijn opgeborgen, komt de veldsport weer aan bod. We zullen dan a.s. Zondag weer eens naar het voet ballen kunnen gaan kijken en wel direct 'n zeer interessante wedstrijd, want WSC en Hero zijn altijd heel aantrekkelijk ge weest wat betreft spel en span ning. We herinneren ons nog de uitwedstrijd naar Hero, die met 53 werd gewonnen, maar Hero heeft gevochten tot het bittere einde. Daarom WSC-ers, geeft u voor de volle honderd procent en zorgt er voor dat de punten in Waalwijk blijven. Veel succes na de lange rust periode. WSC 2—OJC 2. JULIANA. Zondag a.s. moet het eerste elftal, als tenminste het terrein bespeel baar is, naar Oss, om tegen O.S.S. '20 de competitie voort te zetten. De eerste ontmoeting op eigen terrein, werd een 20 overwinning voor de geel-zwarten. Na de lange rustperio de zal het voor iedere speler niet zo gemakkelijk gaan en zullen de geel zwarten een zware tegenpartij heb ben, daar OSS natuurlijk alles op 't spel zal zetten om revanche te ne men. Wij vertrouwen dat de Julia- na-spelers hiermee terdege rekening zullen houden en van het begin af aan alles op alles zullen zetten om de kostbare punten, welke nog zo hard nodig zijn, te bemachtigen. Vertrek per bus om 1 uur vanaf Baard wij ksestraat. Het tweede elftal moet naar Drunen om tegen RKDVC 3 de strijd aan te binden. Aanvang 12 uur. Juliana 4 speelt op eigen ter rein tegen RKC 4. Aanvang 2 uur. Leden, die in aanmerking wensen te komen voor een toegangskaart voor de Interlandwedstrijd België Nederland, te spelen op 8 April in Antwerpen, moeten vóór 10 Maart a.s. deze aanvragen bij de secretaris Chr. v. Herwijnen, Hoogeinde 96. R. W. B. Wanneer a.s. Zondag de mogelijk heid weer daar is om te voetballen, dan staan er voor RWB de volgen- %vtrriStri'-den op het Pr°gram: StVtüT enkzee' aanvang half 3. RWB 2 gaat naar Uno Animo, aanvang van de wedstrijd 12 uur vertrek naar Loonopzand om 11 uur per tiets. RWB 3 speelt om 12 uur op eigen terrein tegen Heusden 2. RWB 4 vertrekt om 11 uur per ets naar de velden van DESK om ballen UUr teg6n DESK 4 te voet- Kaarten Interlandwedstrijd. ,,(kaHar'e" ..y°or de Interlandwed- a u BelSle—Nederland, die op 8 wnrHor?nu erpen gesPeeld zal i k™n de RWB-leden tot en met 7 Maart op de bekende adressen bestellen. Voetbalpool R.W.B. RWB gaat met een eigen voetbal pool werken. Er is een werkcommis- scbittV°£md' dle het geheel in ge smukte banen zal leiden. Men stelt zich voor op 18 Maart met deze pool een aanvang te maken. D.E.S.K.Middelburg. .z°veelste keer vastge stelde wedstrijd staat dan weer op het programma voor a.s. Zondag. eens doorgaan?ndag W66r De dooi heeft de zaak flink aan gepakten de wind doet veel goed Het niet erg aangenaam, het veb? a£,US Van de toestand van el wei afhapgen- Wij hebben eni- moeW geIeden °ver deze ont- Sllr of rite °nZe 6r 31 Van gezegd> nu nog van kracht is, zullen we moeten afwachten. We nen P°°dgedwongen moeten step pes ^rlt m een overwinnings- weer Zaak ziJn de draad weer zo spoedig mogelijk op te vat- tlruHe 1 Verloren terrein weer mSI „it% I1"6?' Dat Middelburg mals uit de hoek kan komen, heb je m Zeeland ondervonden, al werd 't dan een zege voor jullie. Maar dat er nn hoM, emergo-mannen" het Iheren rint T aan 0m te revan- ei en, kun je wel on ip in™ gers uittellen. P 1 Vm" afwjflht611' Wij .zulIen maar rustig *a ht en zien wie het minste van de kou heeft geleden. Scheids rechter is de heer L. Block uit Rot terdam. N.A.C. 3D.E.S.K. 2 Het wisselvallige tweede gaat naar Breda op zoek naar buit bij de wit-zwarte NAC-ers. Wij hopen dat ze een plezierige reis zullen bele- vgen in alle mogelijke betekenissen. Scheidsrechter is de heer Nieuw- laat. D.E.S.K. 3Wilhelmina 3 Het derde elftal opereert in eigen omgeving. Een factor misschien, die de balans naar deze kant doet door slaan. Of zullen de kanarie-pietjes een toontje hoger zingen? Scheids rechter is de heer v. d. Velden. D.E.S.K. 4R.W.B. 2 J- P- de Man voert zijn mannen ten strijde tegen Besoyen. De troef kaart die hij in zijn handen heeft, zal hij zich niet gemakkelijk laten ontfutselen. Dat mag ook niet, zelfs niet door RWB. Scheidsrechter is de heer M. Vrijhoeven. VLIJMEN. MargrietVlijmense Boys. Indien Zondag weer gevoetbald kan worden, staat er voor de Boys een belangrijke wedstrijd op 't spel, n.l. een uitwedstrijd tegen Margriet uit Oss. In Vlijmen hadden de Boys veel moeite om de overwinning te behalen; de jeugdige doelman van Oss was in grote vorm, doch op het laatst van de wedstrijd moest hij zwichten voor een paar goede doel punten. Laten we hopen dat er ge voetbald kan worden; het wordt weer tijd. TAFELTENNIS. T.T.V. R.K.C. Waalwijk. De competitie loopt op een einde, waardoor clubs en spelers zich meer gaan concentreren op het organise ren of het deelnemen aan tournooi- en. Bij deze vereniging is het al niet anders gesteld. Toch krijgen ze nog enkele belangrijke wedstrijden te spelen. Eén hiervan is de wedstrijd RKC 1 RKDTTV1 Heren, welke a.s. Zaterdag gespeeld zal worden. Winnen de heren van RKC deze wedstrijd, dan kunnen zij zich kam pioen noemen en wel met geen en kel verliespunt. Dat het een span nende strijd zal worden, is welhaast zeker, daar de heren van RKDTTV het nog nooit cadeau hebben gege ven. Wij hopen dat zij ook dit keer zullen vechten voor wat zij waard zijn, zodat we nog eens van goed tafeltennis kunnen genieten. Heren, jullie een prettige en sportieve strijd toegewenst! Uitslagen gespeelde wedstrijden: Dames: KTC 1—RKC 1 2—8 Heren: De Kring 1—RKC 1 3—7 KORFBAL. VLIJMEN Hopelijk vinden de korfbalwed- strijden Zondag ook doorgang. We zijn zeer benieuwd naar de uitsla gen van Niver Down. K.N.B.B. Dist. „Kaatsheuvel". JAN DAMEN KAMPIOEN HOOFDKLAS LIBRE. De grootste verrassing van de nnale hoofdklas libre, die i 1 week-end werd verspeeld bij „De PrJ.e Kabouters", betrof onge twijfeld de man die hier de titel in de wacht wist te slepen Jan Damen, van HjG.L., die een waarlijk teleurstellende fi nale le klas had gespeeld, heeft zich werkelijk op fantastische wijze hersteld door niet alleen naar de hoofdklasse te promo veren, doch zelfs de hoogste eer voor zich op te eisen. Trouwens net gehele tournooi heeft in het teken van de verrassingen ge- S133I1. G Snoeren, kampioen le klas versloeg zijn clubgenoot en fa voriet no. 1, A. v. Wanrooy, die hiermede twee kostbare punten verloor. Een staaltje van spor tiviteit van Fridus A. v. Wan rooy herstelde zich echter pri ma en won na een spannende strijd van J. Damen, waardoor alles weer mogelijk was. Jan Damen liet zich echter niet meer verschalken en won zijn overige partijen op glorieuse WV5S ?n voor hem prima ge middelden. Toen de laatste partij gespeeld moest worden, had de jeugdige Antoon v. Wanrooy nog een goede kans. wanneer hij H' Snoe ren van KOT met een goed gem kon overwinnen. Deze opgave bleek echter te zwaar voor hem en het werd niet alleen een par tij van te veel beurten, maar bovendien moest hij zijn meerde re erkennen in de KOT-er, waar door bij HGL de feestvlag in top kon gaan. Bij Dorus v. Boxtel is de kam pioen nog op buitengewoon har telijke wijze gehuldigd door zijn hospes en clubgenoten. En op de slotavond werd de kampioen nog eens extra in de bloemetjes gezet door de secretaris van het district, die hierdoor de gelegen heid kreeg ook de districtsvoor zitter J. v. d. Kaa in het zon netje te zetten voor de vele ver diensten die hij voor ons kleine KNBB-district je heeft verwor ven. Dat hij tevens nog een goe de oude rat in de sport is, be wees wel dat hij alle finalisten wist te slaan na meerdere malen een flinke achterstand te moe ten hebben goedmaken. Zijn alg. gem. van 7.30 was wel iets aan de lage kant en beduidend lager dan dat van de kampioen, maar in wedstrijd-vechten staat hij nog bovenaan. H. Snoeren en de „zieke" W. Lamers zijn de hekkensluiters met resp. 6.09 en 5.32 gem. De uitslagen der gespeelde partijen waren A.v.Wanrooij-W.Lamers 250-236 G. Snoeren-J. Damen 89-250 J. v. d. Kaa-H. Snoeren 250-238 W. Lamers-J. v. d. Kaa 241-250 H Snoeren-J. Damen 225-250 A.v.Wanroojj-G.Snoeren 250-238 J. v. d. Kaa-J. Damen 250-177 G. Snoeren-W. Lamers, 250-248 H. Snoeren-W. Lamers 214-250 J. Damen-A. v. Wanrooij 214-250 J. v. d. KaajG. Snoeren 250-214 J. Damen-W. Lamers 250-207 A.v.Wanrooij-H.Snoeren 211-250 H. Snoeren-G. Snoeren 249-250 J.v.d.Kaa-A.v. Wanrooij 250-199 De eindstand was J. Damen 4 gesp. 6 pnt. G. Snoeren 4 gesp. 6 pnt. A. v. Wanrooij 4 gesp. 4 pn.t H Snoeren 4 gesp. 2 pnt. W. Lamers 4 gesp. 0 pnt, In zijn slotwoord bracht de heer Soeterboek welverdiende hulde aan de hospes van „De Drie Kabouters", die niets nage laten had om het materiaal 'in de allerbeste conditie te brengen. Ook aan de organisatoren van de wedstrijd, de biljartvereni ging DVS, gevestigd bij „De Drie KaboutersJ en voorzitter Em mers en secretaris Balvers bracht hij zeer verdiende dank voor het vele werk door hen ver richt. keeï' v- d- Kaa dankte voor de hulde hen gebracht, feliciteer de de kampioen van de hoofd klasse, de heer J. Damen en sprak de hoop uit, dat hij de kleuren van het district, wan neer hij daarvoor in de gelegen heid wordt gesteld, op waardige wijze zal weten te verdedigen. heerlijk DM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN G. Snoeren in de Gewestelijke Finale le klas. Onze kampioen van de le klas hbre G. Snoeren, beter bekend a s Fridus, geniet de eer ge plaatst te zijn in de Gewestelijke finale welke 2, 3 en 4 Maart' in 4 ïlburg, in café 't Abattoir wordt verspeeld. Hij krijgt 't op te ne men tegen kampioenen uit alle streken van Noord-Brabant en Zeeland. Wij hopen maar dat hij ons district op waardige wijze zal vertegenwoordigen en wén sen hem daartoe het allerhoog ste succes toe. Hopelijk zullen zoveel moge lijk supporters en districtgeno ten hun favoriet gaan bijstaan. 7'ko,;te" Sang naar Tilburg zal net dan ook volkomen waard zijn. PROPAGANDA-ACTIE K.A.B. In de laatste proDaganda-ver- gadering van de K.A.B.-afdeling was besloten op 29 Februari de actie voor nieuwe leden te begin nen met een groter aantal pro pagandisten. Dit is dan ook ge beurd en 't werkterrein was 'de parochie St. Clemens, die be werkt werd door 24 propagan disten en 't resultaat van' de eerste ronde was niet slecht 15 nieuwe leden. Met de 25 die reeds deze maand waren ingeschreven maakt dit 40 nieuwe leden. Men gaat door, opdat de afde- bng Waalwijk zijn aandeel zal 40nennn" "n d<? actie u"naar de f™'™0, Overigens het wordt tijd dat alle katholieke arbeiders begrijpen dat ze thuis horen in de K.A.B. en dat zij niet willen genieten van wat bereikt wordt in de organisatie, zonder dat ze er deel van uitmaken. op vrjjdag 3 maart a.s. AANRIJDING. Dinsdag had in de Min. Loeff- straat een aanrijding plaats tus sen een personenauto, bestuurd door C. A. P. v. d. Cr. te Geer- truidenberg en een bestelauto, bestuurd door C. S. M. te Kaats heuvel. De bestuurder van de personenauto haalde een vracht auto in en kwam daardoor op het linker weggedeelte. Uit de andere richting naderde de be stelauto. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. De perso nenauto liep zodanige schade op, dat ze moest worden weggesleept en ook de bestelauto werd be schadigd. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor. BURGERLIJKE STAND. Geboorten Willem H zv H A de Haan-IJpelaar Antonia Chr J dv J B van Linden-van Wanrooij te Sprang-CaDelIe Maureen A dv E F Barkey-Claa- d Johanna M Th dv J M de Bruine-Maas Henricus A J M zv d van den Meijdenberg-van der Gouw Martinus J M zv M J M Dekkers-Volman Hu- berta A M dv C J M Leijtens-van der Velden Josephus Ph zv J I h Schoondermark-de Roon Arnoldus L zv A P Verhoeven- ^an der Meijs Christina J P dv A C P Muskens-van der Aa hranciscus A zv N L Pols-van de Zanden. Overlijden Gornelis Kemme ren 80 j., echtg. van C van den Hoven. Huw.-Aangiften F P de Vaan 26 jt en M B Klerks 26 j. beiden 1? Waulwijk J N L Gragtmans ir J-' ,e en L Timmermans 26 j. te Waalwijk. Gehuwd: Geen. Ingekomen: Geen. Vertrokken: Th. A. M. Bos naar Siefburg (Dl.); J. v. d. Kolk naar s-Bosch; G. C. v. d. Geld naar Bra- i M" v- Daelen naar Goirle; M. J. P. Pulles naar Nijmegen. AGENDA. Zondag 4 Maart 12 uur vergadering bpaarvereniging Ko de Nijs. De aanvragen uit de missie om boeken en tijdschriften stromen bin nen. Kent U de missionarissen en hun brieven? Zij schrijven zo: „Ik had al lang moeten schrijven, „maar nu heb ik er genoeg van; „ik zit al drie maanden zonder „nieuws of lectuur, geen radio „geen tijdschrift, ge enboek, zelfs „geen „Afrika" van de Witte Pa pers. Heren, bezorg me wat lec tuur - schrijft een Pater uit Afrika, en uit Brazilië: „Ben pas „overgeplaatst en zit thans voor „het eerst alleen op een Missie- „post ongev. zo groot als Utrecht. „Eerlijk, soms ben je erg alleen.... „heeft U geen half dozijn Prisma- „boekjes voor me?" Zo stom ende aanvragen binnen, een paar duizend per jaar, smeek- beden uit alle delen der wereld om geestelijke steun van het vaderland. Daarom voeren de vijf Bisschop pelijke Groot Seminaries in ons land een actie om de Nederlandse Pries ters, Broeders en Zusters aan boe ken en tijdschriften te helpen. Daarom bestaat er op ons Groot T?l?fur-£ te AHaaren eea Missie Tijdschriften Actie (M.T.A.) die U het adres geeft van een missionaris, u krant. weekblad of tijd schrift na lezing wilt doorsturen naar een missionaris. Daar°m bestaat er te Haaren ook een Missie Boeken Actie (M.B.A.) en daar willen wij het nu vooral over hebben. In samenwerking met het Dr. Mollercollege te Waalwijk wil n.l. deze M.B.A. een boekenactie gaan voeren in Waalwijk om de strijd aan te binden aan die lectuur- nood in de Rimboe. HOE WERKT Dffi'MISSIE BOEKEN ACTIE (M.B.A.) Haaren, het Groot Seminarie van ons Bisdom, heeft de lectuurverzorging op zich genomen van 1/5 deel van alle Ne derlandse missionarissen, n.l. vande Wit te Paters, de Paters MSC (H. Hart), de Paters Assumptionisten en de Witheren van Heeswijk (O. Praem.) In het geheel ATTENTIE. Wanneer advertenties, verslagen, berichten enz. steeds meer Donder dag-ochtend worden ingezonden, zullen wij in de toekomst deze plaatsen zover er tijd en plaats is en de rest tot een volgend nummer laten liggen. Red. en Adm. ongeveer 600 missionarissen. Het aantal boeken, dat deze 600 lees grage mannen per jaar vrag'en, zou hele boekenkasten kunnen vullen: Meditatie- boeken, romans (Nederlands, Engels, ans, Duits), Prisma-, Posthoorn-, Zon- newijzerboekjes (met dozijnen worden deze gevraagd!), geestelijke lezing, ge- schiedenis, studieboeken, boeken over Maria, opvoeding, verkennerij, bouw kunde, Kath. Actie enz. Overal (en steeds weer opnieuw)! tracht de MBA litteratuur van juist ge noemde categorieën te verzamelen. Met vermelding van de naam van de schen der worden de boeken vanuit het Semi narie naar de Missie gezonden. De out-- spanmngslitteratuur wordt zo eerlijk mo- gelijic over de aanvragers verdeeld. Van de studieboeken gaan gestencilde lijsten nsaar de missionarissen, die hieruit hun keuze maken. Tenslotte is er een (hoe wel nog zeer gering) fonds van dona teurs, dat te hulp komt, waar de voor raad aangeboden boeken te kort schiet. Het spreekt vanzelf dat de MBA van net Oroot Seminarie onmogelijk alleen aan al deze aanvrag'en uit de missie kan voldoen en dat zij dus in een wijdere kring om hulp vraagt. Alle katholieken tr°uwens mede de verantwoorde lijkheid, dat de missionaris, die uittrekt uit ons midden, niet alleen staat op zijn verre missiepost, en dat hij steeds nieu we en voldoende veerkracht bezit om Christus te verkondigen. Hoe kunt U ons helpen 1.Haal enkele goede boekten uit uw boekenkast en stuur ze ons toe. 2. Door een Prismaboekje te geven, als u zelf geen boek(en) kunt mis sen. 3. Door uw krant of tijdschrift na le zing door te zenden naar een missi onaris. Vraag ons om een adres. 4. Door een geldelijke bijdrage of door donateur te worden van deze actie. t.n.v. Penningmeester MTA). MISSIE BOEKEN ACTIE GROOT. SEMINARIE HAAREN (N.-Br.) Nu weet ge, hoe ge een missionaris een boek of boekje kunt bezorgen wakr- van hij in de eenzaamheid kan genieten. Om u echter daarbij te helpen, heeft de Eerw. Heer Jac. Bakkers, theologant van het Groot Seminarie te Haaren, mij gevraagd om de leerlingen van het Dr. Mollercollege alhier een ophaaldienst te laten organiseren. Zij zullen daarom in de loop van de volgende week bij u langs kom'en, om de boeken en tijdschrif ten die u eventueel beschikbaar wilt stellen, bij u op te halen. Zij kunnen echter niet overal, huis voor huis, aan kloppen. Daarvoor is Waalwijk te groot. Mochten zij niet bij u aankloppen, wilt dan t door u beschikbaar gestelde boek of tijdschrift aan een leerling van het Dr. Mollercollege overhandigen of aan ondergetekende. Namens de missionarissen bij voor baat hartelijke dank. P. STEVENS, Pr. Moderator Dr. Mollercollege. Niet zonder reden is *s-Hertogtenbosch de eer te beurt gevallen de première voor Zuid-Nederland te mogen beleven van het volledige Coppélia-ballet door het Ballet der Lage Landen. In het begin van het seizoen nam dit balletgezelschap het initiatief om de belangstelling voor de balletkunst in 's-Hertogenbosch weer nieuw leven in te blazen, een initiatief dat volkomen slaagde ten dat beloond werd met een enthousiaste ontvangst van Je opvoering op 19 November j.l. in de uitverkochte Casino-schouwburg. Een en ander heeft de leiding van het „Ballet der Lage Landen" doen beslui ten om 's-Hertogenbosch ook een pri meur te bieden voor geheel Zuid-Neder land met de première van het complete Coppélia-ballet in drie actes. Deze uitvoering heeft Woensdag 1.1. plaats gehad en ook toen was de Casi no-schouwburg uitverkocht. 's-Hertogen bosch heeft zich niet alleen enthousiast getoond voor deze primeur van het Zui den, zij heeft er ook blijk van gegeven, de verrichtingen van de leden van het balletgezelschap zeer te waarderen. En terecht. De opvoering heeft een opmer kelijk charme afgestraald, tot welk re sultaat het gezelschap kon komen niet alleen door haar artisticiteit en de bij zondere begaafdheid van de belangrijk ste medewerkenden, maar ook door de manier waarop décor en costuums wer- dten aangewend. In het Coppélia-ballet wordt een aan gename, zelfs boeiende contrastwerking bereikt tussen de solo- en groepsdansen. Angela Baylay, die de rol van Swanilda vertolkte, heeft bijzonder veel bijgedra gen tot het succes van de gehele uitvoe ring. Haar volkomen beheerste spel en dans dwongen de grootste bewondering af. Norman McDowell, die de rol van Franz speelde, had helaas een zenuw ontsteking aan een van zijn beenspieren. Het speelde hem parten. Eten zeer aanne melijke personificatie van Dr. Coppélius gaf Johan Mittertreiner. Een weelde voor het oog werd Het feest van de Klok, Het Divertissement. We denken daarbij aan de Urenwals, die een perfecte uitvoering kreeg en voor welke wals men opmer kelijke costumes gecreëerd had. In de Bruilofsdans zagen we nog Mascha ter Weene, die de artistieke leiding van het balletgezelschap heeft. Ben de Roche- mont was haar voortreffelijke partner. Een verrassend elem'ent in het ballet is het feit, dat er enkele volksdansen uit gevoerd worden, n.l. een Poolse Mazur- ke en een Hongaarse Czardas. Mascha ter Weene toonde in dit laatste haar meesterschap. We zien het Ballet der Lage Landen graag spoedig terug in Den Bosch, liever nog in Waalwijk. Ithl -iXvcobxUI aiid.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10