PUROL BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courani WIJZIGING VAN GOEDKEURINGS- BELEID VOOR WONINGBOUW. Brabants Edelambacht kreeg een permanente tentoonstelling. Invoering rijksgoedkeuring voor bouwwerken van f 2.000 tot f 10.000 De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft de gemeentebesturen in kennis gesteld met een aantal wijzigin gen in het goedkeurings- en subsidiebeleid, in het bijzonder ten aanzien van de woningbouw. Prof. Dr. J. E. de Quay verrichtte de opening. Ruwe, schrale huid Geneest snel DODELIJK ONGEVAL OP ONBEWAAKTE OVERWEG. NEDERLANDSE EMIGRANTE VERONGELUKT. missen WITTE KRUIS I DE ECHO m HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 17 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL, 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" Van nu af aan zal bij dit beleid meer dan tot nu toe rekening worden gehouden met de actuele situatie op de regionale en provinciale bouwmarkt. De Minister verwacht, dat daardoor bereikt kan worden dat de in het land aanwezige bouwcapaciteit meer dan thans het geval is, kan worden productief gemaakt, in het bijzonder ten behoeve van de woningbouw. Woningbouw. yoor de goedkeuring d.w.z. subsidiëring van woning- bouwplannen geldt van nu af 't volgende De aantallen woningen, waar voor de gemeenten, ingevolge het voor de periode 1954-—1956 op gestelde verdelingsschema, gedu rende het lopende jaar nog aan spraak op subsidie kunnen ma ken, blijven ongewijzigd. Dit be tekent, dat alle gemeenten de hun toegewezen contingenten, c.q. het nog niet verbruikte gedeelte daarvan, met subsidie mogen re aliseren mits de plannen voldoen aan de bekende eisen en de prijs acceptabel is. Voor woningbouw voor bijzon dere doeleinden, zoals voor de industrie, voor militairen, ter verrekening van migratie e.d. zullen geen afzonderlijke subsi diecontingenten meer worden beschikbaar gesteld. Wel zullen nog toewijzingen worden gedaan ter verrekening van de migratie over 1955 of wegens andere reeds aangegane verplichtingen. In gevallen, waarin door de bouw van grote woningcomplex en in goedgekeurde niet-traditio- nele bouwsystemen een zodanige arbeidsbesparing kan worden verkregen, dat daardoor meer woningen tot stand kunnen ko men met dezelfde bouwcapaci teit, die nodig zou ziin voor de realisatie van het toegewezen contingent, zal voor de meer te bouwen aantallen woningen in nader te bepalen plaatsen goed keuring kunnen worden verleend. Hetzelfde geldt voor een enkel interessant project van grote omvang, dat niet in systeem bouw wordt uitgevoerd, maar waarbij door rationalisatie een aanzienlijke arbeidsbesparing zal ontstaan. De extra aantallen, waarvoor in deze gevallen goedkeuring kan worden gegeven, zullen afhanke lijk zijn van de mate van ar beidsbesparing van het desbe treffende bouwsysteem. In die gebieden, waar de be lasting van de gewestelijke bouw capaciteit toelaat, dat meer wo ningen in aanbouw worden ge nomen dan de aan die gebieden toegewezen contingenten bevat ten, zal goedkeuring kunnen wor den verleend voor de bouw van grotere aantallen woningen dan in die contingenten zijn begre pen. Bij het verlenen van subsidie dus van goedkeuring voor deze woningbouw, zal in het al gemeen voorrang worden ver leend aan de bouw van woningen met halve premie. Ook kan voor rang worden gegeven aan de wo ningbouw met volle premie ten behoeve van eigen bezit en eigen bewoning. Verder zal de minister bij de financiering van deze buiten de contingenten om te realiseren woningbouw prioriteit kunnen verlenen voor de bouw van wo ningen, die bestemd zijn voor doeleinden van nationaal belang, zoals ten behoeve van de huis vesting van gerepatrieerden, van militairen, van arbeiders voor nieuw te vestigen industrieën in de z.g. ontwikkelingsgebieden en van migranten uit de gebieden met structurele werkloosheid. De eventuele goedkeuring van de woningbouwplannen, die als gevolg van de aanwezige bouw capaciteit méér kunnen worden gerealiseerd, zal slechts gegeven worden na ingewonnen advies van de colleges van Gedeputeerde Staten. De adviezen van genoem de colleges omtrent de besteding van de extra mogelijkheden, die die gewestelijke bouwcapaciteit biedt, kunnen gebaseerd zijn zo wel op overwegingen van de ge wenste spreiding ten aanzien van de economische en sociale be hoeften of het planologische be leid, als op een beoordeling van de aard, de kwaliteit en de kos ten van de ingediende bouwplan nen. De bouw met halve premie zal van 1 Maart 1956 af weer moge lijk zijn. Voor de woningbouw zonder overheidssubsidie acht de minis ter invoering van de rijksgoed keuring vooralsnog niet nodig. De mogelijkheid van bouw in de z.g. „vrije sector" blijft dus be staan. Voor het afgeven van finan cieringsbeschikkingen voor de woningbouw zal niet meer, gelijk tot nu toe, een regulering wor den aangehouden van ongeveer gelijke verdeling van de betrok ken woningaantallen over de maanden van het jaar. Het tem po van de afgifte van de beschik kingen zal per provincie, en zo nodig per streek, worden afge stemd pp de mogelijkheden van de regionale bouwcapaciteit en zal overeenkomstig door de mi nister te geven aanwijzingen be paald worden door de hoofdinge nieur-directeur van de Weder opbouw en de Volkshuisvesting. Rijksgoedkeuring voor bouwwerken van 2000.10.000.—. yoor werken met een bouw som, gelegen tussen 2000.- en 10.000.waarvoor een ge meentelijke bouwvergunning no dig is en die betrekking hebben op herstel, onderhoud, verbouw, nieuwbouw, herbouw en uitbrei ding van boerderijen, andere agrarische gebouwen, bedrijfsge bouwen voor handel en verkeer, gebouwen voor gezondheidszorg en hygiëne, kerken, scholen, ge bouwen voor eredienst, opvoe ding, cultuur en ontspanning en overheidsgebouwen, zal wederom een rijksgoedkeuring worden vereist. Deze zal door de colleges van Burgemeester en Wethou ders worden verleend, die daarbij niet aan een bepaald volumen ge bonden zullen zijn. Door deze maatregel kunnen de gemeentebesturen zelf enigs zins regelend optreden ten aan zien van de kleine werken van onderhoud, verbouw en herstel. Daardoor ontstaat een zekere mogelijkheid om enige bouwac tiviteit vrij te maken ten behoe ve van de woningbouw. Overigens blijven de geldende regelingen met betrekking tot de rijksgoedkeuring gehandhaafd. Ten aanzien van de werken waar voor de rijksgoedkeuring cen traal wordt verleend, zal zoveel doenlijk rekening worden gehou den met de regionale en provin ciale verhoudingen op de bouw markt. De regulering van de afgifte van rijksgoedkeuringen en van de subsidietoekenning voor de woningbouw zal in handen zijn van de Hoofdingenieurs-Direc teuren van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting in de pro vincies, na overleg met de Hoofd inspecteurs-Directeuren van het Rijksarbeidsbureau. In dit over leg zal, zo vaak dit nodig of ge wenst voorkomt, het georgani seerd bedrijfsleven worden be trokken en ook die instanties en personen, die kunnen bijdragen tot een juister inzicht in de mo gelijkheden en bewegingen van de bouwcapaciteit. Ook de colle ges van Gedeputeerde Staten zul len aan dit overleg deelnemen. Ter toelichting op de nieuwe regelingen deelt de minister me de, dat het hem noodzakelijk voorkomt om in 't vervolg meer gewacht toe te kennen aan de factor bouwcapaciteit, in de eer ste plaats bij de woningbouw, maar in samenhang daarmede ook bij de bouwactiviteit in- an dere sectoren. De minister is wel van oordeel dat de subsidies voor woning bouw ook in de toekomst daar moeten worden verleend, waai de grootste behoefte aan wonin gen bestaat. Hij meent echter dat het tot nu toe gevolgde systeem zodanig moet worden aangevuld en waar nodig gewijzigd, dat in de toekomst enerzijds de bouw capaciteit volledig en zoveel mogelijk voor de woningbouw zal worden gebruikt en ander zijds stagnerende overbelasting van het bouwapparaat wordt voorkomen. Om dit te bereiken zijn de wij zigingen in het beleid aange bracht, die, naar de minister ver trouwt, tot resultaat zullen heb ben, dat de woningproductie ver der zal worden verhoogd. Onder aanwezigheid van een groot aantal autoriteiten, genodigden en leden, heeft Maandagmiddag in het Paleis-Raadhuis te Tilburg de officiële openingsplechtigheid plaats gevonden van de permanen te tentoonstelling van Brabants Edelambacht. Prof. Dr. De Quay, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, verrichtte de ope ning, de heer Jan Beerends, directeur van de Volkshogeschool Dra kenburg, hield de feestrede en een vijftal andere heren kwamen te spreken over het kwijnende bestaan, dat Brabants Edelambacht tot voor kort geleden heeft en daarom kan de voorzitter van Brabants Edelambacht, burgemeester J. P. M. Meuwese, zijn welkomstwoord zeggen, dat deze dag niet zozeer een bekroning was van het verle den als wel van het begin van een nieuwe periode. En in die perio de zal men trachten middels de permanente tentoonstelling een hechtere band te smeden tussen het Brabantse volk en de ambachts lieden, doch men zal er ook naar gaan streven een nauwer contact te leggen met de kunstenaar. VRIJDAG 2 MAART 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE OPENING. Een verkoudheid was op de stem banden van voorzitter Meuwese ge slagen en deze was bijgevolg „on mondig". De secretaris van de ver eniging, dhr. H. J. Verwiel, las de welkomstrede van de voorz. voor, in welke rede het bestuur grote dank -bracht aan provinciaal en gemeen telijk bestuur voor de ondervonden medewerking, die er toe heeft kun nen leiden, dat Brabants Edelam bacht thans een eigen permanente tentoonstelling kon openen. Deze tentoonstelling voorziet in een wel aeer grote behoefte, want men zal ze moeten zien als een middel om te komen tot een culturele verhef fing van het kunsthandwerk. In dit verband vroeg de voorzitter zich af, of de structuur van Brabants Edel ambacht bij het ingaan van een nieuwe periode niet gewijzigd moest worden. MEER BEGRIP. De directeur van de Volkshoge school Drakenburgh, de heer Jan Beerends, sprak in zijn feestrede over de taak en de roeping van de ambachtsman. Het zou zo goed zijn, wanneer er meer begrip bestond voor het werk van de ambachtsman. Hij immers bewerkt de materie, die hij omschept in de door hemzelf aangevoelde vormen, welke vormen voor een groot deel bepaald worden door het feit, dat de door de am bachtsman gecreëerde voorwerpen, gebruiksvoorwerpen zullen zijn. Groter waardering zou ongetwijfeld dit werk hebben, wanneer men wist hoe het ontstaan was. PROF. Dr. DE QUAY. Dat de beginjaren van Brabants Edelambacht wel erg moeilijk ge weest waren, daarvan moest de Commissaris van de Koningin ge wag maken bij het begin van zijn toespraak. Het was toen een zwak kindje, dat eerst moest tonen groeikracht te bezitten, voordat het Provinciaal bestuur tot hulpverle ning in de vorm van subsidie over kon gaan. Eerst toen het kind onder de verzorging kwam van het huidi ge bestuur, bleek 't die groeikracht te hebben en toen kwam dan ook de hulp van de provincie. Met veel genoegen kon de Com missaris zeggen, dat het Brabants Edelambacht nu zijn weg gevonden heeft en dat het een voortreffelijk idee was van het bestuur om van de reizende tentoonstelling een perma nente te maken. Nu immers zal het contact tot stand kunnen komen tussen de ambachtsman en het pu bliek. Bij een opening past een symbo lische daad, aldus de commissaris, en die symbolische daad wilde hij stellen in een bestelling van een door de leden te ontwerpen en uit te voeren voorzittershamer voor de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. De burgemeester van Tilburg, Mr. E. H. J. Baron van Voorst tot Voorst zag een groot belang voor Tilburg in de vestiging van de tentoonstel ling in deze stad. Ook Tilburg wilde 'n bestelling aan de vereniging doen n.l. tot het vervaardigen van een tweetal flambouwen, die 't stand beeld van Koning Willem II bij fees telijke gelegenheden zullen moeten flankeren. Vervolgens spraken nog Dr. W. L. Groeneveld Meijer, directeur-gene raal voor de middenstand, namens de staatssecretaris, de heer J. van Aalst, namens het centraal orgaan van Scheppend Ambacht en Prof. Dr. W. R. Heere. VEEL SCHONE VOORWERPEN. De vele genodigden en autoritei ten begaven zich vervolgens naar 't pand Spoorlaan 132 om de tentoon stelling te bezichtigen. Daar is een fraaie expositiegelegenheid gescha pen die op zeer artistieke wijze door Sjef v. Delft is ingericht. Daar prijkt een keur van werkstukken van de leden van Brabants Edelam bacht; naaldwerk, edelsmeedwerk, potterie en weefwerk. En nadat men de tentoonstelling bezichtigd had, trokken alle aanwe zigen naar het Tilburgs Artistencafé het Huis der Duizend Likeuren, in de St. Josephstraat. Daar was een gezellig samenzijn met de leden, met als hoofdschotel erwtensoep met kluif, aangeboden door de vereni ging. Men heeft er een warm en dankbaar gebruik van gemaakt. TWEE MEISJES DOOR GAS GESTIKT. Een zeer tragisch geval van gasverstikking, waarvan twee meisjes het slachtoffer zijn ge worden, heeft zich voorgedaan in een woning aan de Churchill- laan te Amsterdam. Twee zusjes, de 11-jarige Marja en de 8-jarige Marietje van Benthem werden om half drie door hun moeder bij haar thuiskomst dood in bed gevonden. Een der meisjes had een warm waterkruik gevuld en deze op 'n gaskomfoor verwarmd. Vermoe delijk heeft zij het gaskraantje van de gasleiding open laten staan en is de slecht bevestigde slang losgeschoten, zodat het gas vrijelijk door het huis en door de open staande slaapkamerdeuren kon binnenstromen. Het 13-jarig broertje Wim, die in een andere kamer sliep, vertoonde eveneens tekenen van gasvergiftiging. Bij hem paste de direct gewaar schuwde GGD nog kunstmatige ademhaling toe met een zuur stofapparaat. Het ventje maakt het thans redelijk goed. HOOFDREDACTEUR DE TIJD BIJ BOTSING GEWOND. Maandagmorgen tegen half 9 is de hoofdredacteur van De Tijd mr. M. A. M. van der Kallen (45 jaar) op weg naar Amsterdam met zijn auto onder de gemeente Wassenaar geslipt. Hij botste te gen een van Amsterdam komen de truck en werd daarbij zwaar gewond. Met een hersenschud ding, been-, schouderblad- en kaakbreuk is hij in het zieken huis „St. Joannes de Deo" te Den Haag opgenomen. ^Zijn toestand is levensgevaarlijk. De 28-jarige J. P. Flikweert uit Naaldwijk, die als lifter meereed, werd eveneens ernstig gewond. Zondagavond omstreeks 20.45 uur is op een onbewaakte over weg in de lijn Boxtel-Tilburg een dodelijk ongeval gebeurd. De 64-jarige landbouwer J. van Bel- jouw uit Boxtel stak met zijn fiets aan de hand vlak voor de trein, die om 20.43 uur van het station Boxtel richting Tilburg was vertrokken, de onbewaakte overweg nabij Het Loo over. Hij werd gegrepen door de treeplank van de bestuurderscabine en kwam ongeveer tien meter ver der in de spoorgracht terecht. Hij werd hierbij op slag gedood. De 27-jarige mevrouw van der Werf-Kloosterman, die in 1951 met haar echtgenoot uit Neder land naar Canada is geëmigreerd is Vrijdag tengevolge van een auto-ongeluk in Brockville (On tario) overleden. Haar echtge noot, de heer G. van der Werf, werd ernstig gewond. De drie kinderen, drie, twee en één jaar oud, minder ernstig. Mevrouw van der Werf verwachtte haar vierde kind. Het echtpaar was afkomstig uit Friesland. FRANKRIJK EN ALGERIJE- Met een ultimatum aan de Al gerijnse rebellen de wapens neer te leggen, de toezegging aan de vreedzame Algerijnen en aan de Franse kolonisten, dat hun rech ten zullen worden geëerbiedigd en het besluit de Nationale Ver gadering te verzoeken de rege ring volmachten te verlenen om de Algerijnse chaos terug naar de orde te leiden, heeft minister president Mollet zijn Noordafri- kaanse kaarten opengelegd. Voor de Fransen in het moe derland zijn de gevolgen van Mollets voorgenomen onderne ming: een extra uitgave van de schatkist ter waarde van 1 mil liard 200.000 gulden, de plicht voor iedere dienstplichtige om een deel van zijn diensttijd aan het Algerijnse front door te bren gen en het terug in dienst roepen van een niet nader genoemd aan tal reservisten, die al met groot verlof zijn gestuurd. 30.000 man zullen onmiddellijk naar Algerije vertrekken. RUSSEN BESCHULDIGD VAN AANSLAG OP MAO. Volgens, het te Hongkong ver schijnende blad Hongkong Times zou het particulier vliegtuig van de Chinese communistische lei der Mao Tse Toeng op 13 Febr. tijdens een proefvlucht zijn ont ploft, enkel uren voordat Mao zich aan boord zou begeven. Vijf leden van de bemanning kwamen hierbij om het leven. Het blad betoogde dat twee Russische ingenieurs in op dracht van het Kremlin zand ge strooid hadden in de brandstof toevoer. Mao Tse Toeng moest uit de weg worden geruimd, om dat zijn beleid te veel afwijkt van de richtlijnen uit Moskou. WET BEPERKING CADEAU STELSEL TRAD 1 MAART IN WERKING. Tot 1 Maart mag iedere winke lier in het algemeen goederen van welke aard ook aan zijn af nemers ten geschenke geven. Met ingang van 1 Maart kwam daar verandering in. Toen trad de wet Beperking Cadeaustelsel in werking. Die beperking zit voornamelijk hierin, dat de wet verbiedt bij de verkoop aan di recte afnemers z.g. branche vreemde goederen ten geschenke te geven. Niet meer geoorloofd is 't der halve b.v. bij aankoop van een costuum een horloge cadeau te geven of als zodanig aan te bie den. Brancheverwante goederen mag de winkelier gerust als voor heen cadeau geven, b.v. bij een costuum een regenjas en bij een pond koffie een kop met schotel met onuitwisbaar reclamemerk. Ook mag hij kortingen blijven geven; dit volgt uit bet feit, dat de wet onder goederen niet ver staat geld en geldswaardig pa- pied. Thuis, op het werk, op reis i Witte Kruispoeders verdrijven direct hoofd- en kies-, pijn, zenuw- of rheumatische1 pijnen. Ook in tablet- *n cachet-vorm Het geven van geschenken aan wederverkopers en aan afnemers en niet-afnemers gelijkelijk, b.v. het geven van geschenken aan bezoekers van congressen, ten toonstellingen e.d., alsmede het ten geschenke geven van kleinig heden van geringe waarde, wordt door de wet niet getroffen. De kinderen kunnen voorts ge rust zijn; de schoenwinkelier zal zijn ballons blijven geven en de kwatta-soldaatjes kunnen altijd geldig blijven. REGERING GEEN BEZWAAR TEGEN ENIGE LOONSVER HOGING IN 1956. Over 1955 wordt uitkering ineens mogelijk geacht. Maar de prjjzen moeten blqven gehandhaafd. Een bespreking van minister Suurhof met het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft ge leid tot het voornemen dat werk gevers en werknemers hun over leg in de Stichting deze week weer zullen hervatten en zullen trachten een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, die tij dens de laatste opzienbarende bijeenkomst gerezen waren. De regering heeft als haar me ning bekend gemaakt, dat zij geen bezwaar beeft tegen het ge ven van een uitkering ineens over 1955 door het bedrijfsleven, mits daardoor geen arbeidscon flicten op prijsstijgingen ont staan. De prijsstabilisatie, zoals die door minister Zijlstra is ge formuleerd, moet in elk geval gehandhaafd blijven. Voorts heeft de regering ver klaard, dat zij over 1956 enige loonstijging mogelijk acht, afge zien nog van de drie procent ver hoging door verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de verhoging van de va- cantiebijslag. De regering gaat er van uit, dat de extra uitkering alleen in de vorm van loondiffe- rentiatie mag worden toegepast. KOSTEN LEVENSONDERHOUD Het CBS heeft de prijsindex cijfers van het levensonderhoud samengesteld per 15 Januari 1945 op basis 1951 100. Het totale indexcijfer onderging tus sen 15 December 1955 en 15 Jan. 1956 geen wijziging en bleef der halve 105. WONINGBOUW IN PRODUC TIE 6% TEN ACHTER. Het productieverlies in de wo ningbouw tengevolge van de af gelopen vorstperiode schat mi nister Witte op ongeveer 6 pet. In een persconferentie zei de be windsman van Wederopbouw, dat de minister van Sociale Za ken bereid is het bouwbedrijf overwerk toe te staan om het verlies, dat deze winter geleden is, in te halen. Of er voor dit overwerk ook belastingfacilitei ten gegeven zullen worden, is zeer te betwijfelen. Op het mi nisterie van Financiën blijkt men hiervoor weinig te voelen. Het belastingstelsel is al ingewikkeld genoeg, vindt men. KONINGIN VAN GRIEKEN LAND TE GAST OP SOESTDIJK Koningin Frederika van Grie kenland en haar oudste dochter Prinses Sophia zijn door Konin gin Juliana en Prins Bernhard tot een bezoek uitgenodigd. Het bezoek zal duren van 9 tot 11 Maart a.s. en zal een volkomen privé karakter dragen. De Griek se koninklijke gasten zullen op paleis Soestdijk logeren. Zij zui len ook een feest bijwonen dat ter gelegenheid van de 18de ver jaardag van prinses Beatrix op 10 Maart in bet Koninkliik Pa leis, te Amsterdam zal worden gegven voor de persoonlijke ken nissen van prinses Beatrix. TURKS SCHIP GEZONKEN OP WESTERSCHELDE. Drie en dertig Turken, twee vrouwen en een vierjarig jonge tje vonden Dinsdagavond in bet Dorpshuis te Hansweert 'n warm ontbaal met dekens, eten en alles wat maar warm was. Enkele uren tevoren was hun schip, de 3903 ton metende „Sapanca" uit Istamboel op de Westerschelde in aanvaring gekomen met het Nederlandse s.s. „Blommersdijk" 6866 ton, van de Holland Ameri ka Lijn. Het Turkse stoomschip, dat in de steven open scheurde, stroomde vol water en zonk na enkele minuten. De bemanning, de vrouw van de machinist en een vrouwelijke passagiere uit Antwerpen met haar zoontje werden allen gered en op Zuid- Beveland ondergebracht. BED ONDER STROOM, STUDENTE GEDOOD. De 19-jarige studente M. Man tel uit Hilversum is door elec- trische stroom gedood. Tijdens een feestje in een studentenpen sion aan de Muntstr. te Utrecht zat ze op een ijzeren bed en leun de met baar hoofd tegen een ver warmingsradiator. De ijzeren poten van het bed stonden op een verlengsnoer van een brandende schemerlamp. Een der poten van het bed sneed door het verleng snoer, waardoor het bed onder stroom kwam te staan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1