Waalwijkse en LangstCourant WAALWIJK HAMEA ELECTRA grootste keus FILMJOURNAAL Ruwe,rode handen Tussen Berlijn en Tokio ligt de hel. Handen en Lippen ruw? vn SCHEERAPPARATEN o 2 O X co STOFZUIGERS Dames! Vooral nu ned. herv. kerk waalwijk heeft de Grotestraat 207 Waalwijk t VRIJDAG 2 MAART 1956. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Au toon T telen Hoofdredacteur JAN TELEN Bit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO W HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 17 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per a.m. Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002 Dr van BEURDENSTRAAT OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' ZONDAGSDIENST 4 Maart 1956 Arts: L. van Daal Apotheek: Geers. Zondag 4 Maart 1956 10 uur: Ds. L. Schellevis. BRABANTS STRIJKKWARTET GAF AVOND VAN GROOT MUZIKAAL GENOT. Het is mogelijk dat de Waalwijk se Kring voor Kunst en Weten schap met de uitvoering van Dins dagavond j.l. de waardering van Waalwijk en omstreken te hoog heeft aangeslagen, en dit zou dan helaas de indruk bevestigen, dat dergelijke cultuur-evenementen van bijzondere allure aan deze contrei en niet welbesteed zijn. De belang stelling was n.l. minimaal te noe men. Het zou een zekere voldoe- ning geven als men de slechte weersomstandigheden als argument voor deze povere aandacht zou kun nen hanteren en men dus voor een volgende gelegenheid een grotere belangstelling zou mogen verwach ten, maar als wij dit zouden doen, dan zou ons terecht een gebrek aan werkelijkheidszin kunnen worden verweten. De enige oorzaak is. ge brek aan belangstelling. We kunnen dit gebrek laten voor wat het is, maar wij geloven niet dat wij een voorbarige conclusie trekken wan neer wij vrezen dat Waalwijk e.o. in de toekomst wellicht geheel van deze bijzondere avonden verstoken zal blijven. Een kleine kern getrou wen wordt hiermee dan toch wel bijzonder zwaar getroffen. 'Het Brabants Strijkkwartet, be staande uit Pierre Jetteur, viool, Jan Plinsinga en Dick Vos, altviool, en Arpad Szomoru, cello, heeft de aanwezigen een avond van groot muzikaal genot geschonken. Het hoogtepunt van dit evenwichtige, harmonische musiceren, lag onge twijfeld in de uitvoering van Beet hoven's Strijkkwartet op. 18, no. 5 in A-dur. In dit strijkkwartet ont moet men nog niet Beethoviaanse psychologie, die in zijn latere strijk kwartetten zo sterk op de voorgrond treedt en die deze kwartetten dicht bij onze moderne muziek plaatst. Het kwartet op. 18, no. 5 in A.-dur, ligt nog voor het grootste deel in de lijn van de kwartetten van Haydn, de schepper van het strijkkwartet, en Mozart. Voor de pauze werden ten gehore gebracht een strijkkwar tet van Haydn, op. 77, no. 2, en het strijkkwartet van Schubert, op. 125, no. 1. Door hun warme melodieuze vorm zijn deze twee werken altijd een zeer dankbaar onderdeel van 't programma. Zonder ons evenwel enige autoriteit op muziekgebied te willen aanmatigen, menen wij toch te mogen zeggen dat het Brabants Strijkkwartet eerst in Beethoven's strijkkwartet de gave eenheid vorm de, die leidde tot voortreffelijk mu siceren en een warm applaus van een klein, maar zeer dankbaar pu bliek. EXAMEN JEUGD E.H.B.O. Dinsdagavond vond in het Pavil joen in het Wandelpark het examen voor het behalen van het Insigne Jeugd E.H.B.O. plaats. Examinator was Dr. van Daal, bij gestaan door zijn assistente Mej. Prevoo. Alle tien candidaten die aan het examen deelnamen, zijn geslaagd. Het waren de meisjes: Gerdina Brokken, Cornelia Trommelen en Jacoba IJpelaar; en de jongens: Adriaan Elshout, Johannes v. d. Griendt, Karei Kete laars, Cornelis Korthout, Cornelis Kuiten, Arnold Nijssen en Francis- cus Passier. Alle geslaagden gaven zich op voor de vervolgcursus „Voortgezette Jeugd E.H.B.O.", terwijl enkele van hen de binnenkort beginnende cur sus voor het behalen van het Een heidsdiploma E.H.B.O. zullen gaan volgen. Zo spoedig mogelijk zal weer een nieuwe jeugdcursus beginnen; jon gens en meisjes tussen 12 en 16 jaar die hiervoor interesse hebben, kun nen zich reeds nu aanmelden of na dere inlichtingen verkrijgen bij on derstaande adressen; Mevr. de Ronde, Stationsstraat 13; J. Sperber, Dr. Ringersstraat 38; J. Hakkenberg van Gaasbeek, Bernhardstraat 10. UNIFORMENFONDS HARMONIE „ST. CRISPIJN". U/ij vernemen dat het comité uni- formenfonds harmonie St Cris pin met de eerste phase van haar actie, n.l. bijdragen inzamelen bij 't bedrijfs- en zakenleven, zo goed als gereed is. Enkele comité-leden, die wat laat de hun toegedachte taak hebben ter hand genomen, moeten i nog enige adressen bezoeken. Ter wijl zij dit laatste werk afdoen, is de tweede phase van de actie reeds ingeluid. Doch laten wij eerst iets over het resultaat van eerstgenoemd gedeel te vermelden. Het comité is daar over zeer tevreden. Ruim 5000. kwam door actief werken, maar meer nog door de spontane mede werking in het algemeen ondervon den, reeds binnen. Er waren bijdra gen bij van ƒ400.(twee unifor men), 200.100.enz. Dit deel van de actie mag voor 100% geslaagd heten. Ondertussen heeft het comité reeds toestemming gekregen van het ge meentebestuur om op het Vredes- plein een voorjaarskermis te hou den. De week na Pasen is daarvoor gepland, n.l. op Zaterdag 7, Zondag 8 en Maandag 9 April. Met goede reclame koestert men van deze ac tie ook een evenredig resultaat. Het laat zich aanzien dat het niet lang meer zal duren voordat de mu zikanten de maat genomen kan worden voor de zo begeerde unifor mering van „St. Crispijn". K.V.P. AFDELING WAALWIJK. U/ij vernemen dat het bestuur van de K.V.P. gereed is met 't schrijven van de contributiekaarten voor 't nieuwe verenigingsjaar, dat loopt van 1 October 1955 tot en met 30 September 1956. In de verschil lende delen van de gemeente is men reeds met de inning begonnen. In de laatste algemene vergadering is de contributie uniform vastgesteld op 1.80 per lid in afwijking van vorig jaar, toen man en vrouw sa men 3.betaalden en kinderen en alleenwonenden 2.Toen schoot er dan ook geen cent over voor de afdelingskas. Aan de kaarten zit nog een strook, vermeldende 50 ct. als vrijwillige bijdrage voor het Provinciaal ver kiezingsfonds 1956. Van de zijde van het bestuur verzoekt men ons, nog eens speciale aandacht aan deze fi nanciële steun aan de verkiezingen van 1956 voor de K.V.P. te willen schenken. Vertrouwd mag worden dat ieder een trouw z'n contributie zal beta len en dat talrijke nieuwe leden zich zullen melden, want het zal nodig zijn in 1956, het verkiezings jaar! Laat ons van meet af aan zorgen dat de katholieke kiezers in Waal wijk in elk opzicht ditmaal prima voor de dag komen. UITVOERING CANTABILE. [Ie gemengde zangvereniging Can- tabile gaf onder leiding van haar dirigent S. Lombarts, Zaterdag en Zondag een uitvoering van het oratorium Das Lied von Glocke, van de Duitse toondichter Romberg. Een gedurfde onderneming, die met suc ces is bekroond. Met succes voor de dirigent, de initiatiefnemer, zijn koor en solisten, en niet het minst ook voor de accompagnatrice Willy v. Vught, leerlinge van het Conser vatorium in Tilburg. Onder leiding van de dirigent hebben allen een prestatie geleverd, die de bewonde ring zal hebben gehad van allen die deze avonden bezochten. Met Das Lied von der Glocke, ge toonzet op het bekende gedicht van Schiller, heeft de heer Lombarts met zijn koor de vele muzieklief hebbers een onvergetelijke avond bezorgd. Met deze uitvoering heeft Cantabile met een traditie gebro ken. Misschien was het een experi ment, maar laten wij hopen dat Cantabile op de ingeslagen weg blijft voortgaan; zij heeft getoond tot grote dingen in staat te zijn. Mej. Ria Robben verraste ons de ze avond op nog enkele declamaties, waarvan wij zeer hebben genoten. KUNSTKRING. De Waalwijkse Kring voor j Kunst en Wetenschap zal op Dinsdag 13 Maart a.s. een bijzon- j der filmavond geven. Vertoond zullen worden: „De geschiedenis van een ring", een poëtisch vo- gelverhaal en „De verovering van de Mount Everst". Een unie ke film van een unieke prestatie, waarvoor de hele wereld in be wondering staat. De bekende filmcriticus J. van Domburg schreef naar aanlei ding van deze film: „...geen film die tot bespiegeling aanleiding geeft, maar zonder twijfel een waardevol historisch document, dat alleen reeds in conceptie in teressant is. Een reeks boeiende beelden uit een wereld die nie mand ooit heeft gezien, vóór de mensen van de Everest hun taak volbrachten." DE LENTE IS IN AANTOCHT... Voor Speciaalzaak van Dijk het teken om een uitgebreide col lectie blouses, peignoirs, lingerie en Wala-nouveauté's te showen op Dinsdag 6 Maart a.s. in zaa! Thalia. Voor de verdere bijzonderhe den verwijzen wij U naar de ad vertentie in dit nummer. WANDELSPORT. De Wandelkring Tilburg orga niseert op Zaterdag 10 en Zondag 11 Maart a.s. de vijfde en tevens laatste tocht van de winterserie 1955-1956 over een afstand van 20 km. Als startplaats is gekozen Huize Voskens, Heuvel 67, Til burg. De start heeft plaats des Zaterdags, om 3 uur en des Zon- dage om 12 uur. Inlichtingen en inschrijvingen bij P. M. Heurter, Gro.testraat 377, Waalwijk, of op de wandeldagen aan het start bureau. Uj LU PHILIPSHAVK UNIO BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR LUXOR. „TERWIJL PARIJS SLAAPT..." Als u de komende dagen een bioscoopbezoek op het pro gramma hebt staan, en als wij u daarbij dan een goede raad mo gen geven, gaat u dan naar „Du Rififi chez les Hommes", die de Nederlandse titel meekreeg „Ter wijl Parijs slaaptzult dan kunnen genieten van een gangsterfilm van uitzonderlijk formaat, maar ook van een bril jant stuk cinematografie. Alles wat de doorsnee gangsterfilm maakt tot een aardig, maar on waarschijnlijk verhaaltje, is hier met de grootste zorg vermeden. De regisseur, Jules Dassin, heeft hier met de uiterste soberheid aan middelen een maximum aan spanning verkregen. Het verhaal heeft een strakke, koele en bijna zakelijke lijn, nergens laat de re gisseur zich tot een bijkomstig heid verleiden. De konsekwente doorvoering van een gestelde taak, gevoegd bij een voortreffe lijk camerawerk, plaatsen deze film aan de top van de gangster klasse. U krijgt een technisch volmaakte inbraak voorgezet die door het ontbreken van elk ge luid op de geluidsband en door 't weergaloze vakmanschap waar mee hij wordt uitgevoerd, een ademloze spanning teweegbrengt. Als u van dit genre houdt, laat u dan dit neusje van de zalm niet voorbijgaan. Wat wii u natuur lijk niet aanraden is, dat ge moet trachten deze inbraak te imite ren, zoals al enkele malen door gangsters is gedaan, en helaas met succes! De flim draait van Vrijdag tot en met Zondag en is toegankelijk voor personen boven 18 jaar. „AASGIEREN VAN TEXAS". JJet aantrekkelijke van Wes terns is toch altijd weer, dat zij het goede altijd laten zegevie ren over het kwade, en daarin ligt ook hun grootste verdienste. Het verhaal is meestal maar bij zaak, een spannende illustratie van het dieüe menselijke geloof dat boontje om zijn loontie komt. En dat de mens het altijd weer prettig vindt om dit te constate ren, al is het dan maar op de film, is toch ook wel een ver heugend feit. De geschiedenis speelt zich dit maal af in Texas in 't jaar 1863. „De aasgieren van Texas" zijn een stel heel onnette lieden, die er op uit zijn de macht aan pre sident Juarez te ontnemen en deze in handen te leggen van Napoleon's handlanger Maxirni- liaan. En dit plannetje zou onge twijfeld doorgaan als daar niet waren de zo beroemde Texas Rangers. Het zijn knapen die zich niet gauw in een hoek laten drukken en niet terugschrikken voor een fris en vrolijk gevecht. En die Texas Rangers blijken meer in hun mars te hebben dan de aasgieren en de hoofdman van de Rangers krijgt aan het slot de beloning waarvoor hij zich 't vuur uit de schoenen heeft gelo pen: een schone Hollywoodse, die de hemel mag weten waar ze vandaan gekomen is en wat ze daar komt doen die hele ruwe boel heeft moeten meemaken. iMaandag en Woensdag. Toe gang 14 jaar. MUSIS SACRUM. „DE ONDERGANG VAN METALUNA." jyjusis Sacrum heeft deze week haar toevlucht genomen tot moderne fantasie en griezel-sen satie. „De ondergang van Meta- luna" is het bizarre product van een hyper-moderne verbeeldings kracht, die niet nalaat een won derlijke indruk te maken. We maken kennis met geheimzinni ge groene stralen, die vliegtuigen uit de lucht oppikken en samen met de geleerden Dr Ruth Adams en Dr Carl Meacham maken we de reis naar de in ons zonnestel sel onbekende planeet Metaluna, die in oorlog is gewikkeld met 'n andere planeet, Zagnon. Deze oorlog wordt gevoerd met be stuurde meteoren en ongekende vernietigingsmiddelen. Metaluna is echter tot ondergang gedoemd en slechts met moeite slagen de geleerden er in om met 'n vreemd soortig ruimteschip weer de aar de te bereiken. Deze film voert ons binnen in het fantastische rijk van de mo derne techniek en wetenschap, waarin onmenselijke wezens rondwaren en waar de heer schappij berust bij kunstmatige breinen. In deze beangstigende wereld is de mens niet meer dan een nietig stofje. Van Vrijdag tot en met Zon dag. Toegang 14 jaar. „DE WRAAK VAN HET MONSTER". Deze griezel-historie hoeft ons niet zo heel erg doen griezelen, omdat het monster ons meer lachwekkend dan bloedstollend voorkwam. Bovendien schijnt 't gevoelsleven van het praehisto- risch wezen minder monsterach tig dan men wel denkt, want het wordt „verliefd" op een suiker zoet, charmant meisje. Men heeft het dier gevangen ergens, in de eindeloze Amazone rivier en daarna veilig opgebor gen in een bassin in Jackson ville. Een geleerde bestudeert daar de gedragingen van 't mens beest. En deze professor heeft 'n zeer aantrekkelijke assistente hoe kan het ook andersHet lie ve kind is zo aantrekkelijk, dat niet alleen de bioscoopbezoeker goedkeurend zit te knikken, maar zelfs het visachtige ondi er krijgt er warm bloed van. Dat kan na tuurlijk niet goed aflopen en we krijgen de poppen dan ook aan het dansen als het meisj e op een kwade dag te dicht in c le buurt van het monster komt. E !et beest zegtnu of nooit, rukt zich los van zijn boeien en klimt het bas sin uit. Een wilde jachit volgt, maar het monster is beh alve ver liefd ook nog slim en veet het meisje te ontvoeren. De 1 iele stad staat dan zoals u begriji pt, hele maal op stelten. Het wc >rdt een herrie van belang en hoe dat nu allemaal aifloopt, kunt 11 Maan dag en Woensdag in Mu sis gaan zien. Ve-ertienjarigen rr kogen er ook van jgriezeien. Oostpriesterhulp vraagt een klein stukje van onze hemel. Als ge dit leest, zijn ergens achter het IJzeren Gordijn mensen op weg naar de vrijheid. Ze dragen een handvol bezittingen met zich mee en ze worden voortgedreven door een radeloze angst. En het is ook de angst, die hen op de been houdt, als de vermoeidheid en uitputting ondragelijk gaan worden. Ze denken aan niets anders dan aan de vrijheid, die voor hen het kostbaarste geschenk is dat op aarde denkbaar is. Als ge dit leest, houdt ergens achter het IJzeren Gordijn een overvalwagen stil in een stille dorpsstraat of in de drukke volksbuurt van een grote stad. Er springen mannen uit, be velen klinken, sloten worden stuk geschoten, mannen uit de woningen gesleurd en ingeladen. Morgen zullen ze in lange goederentreinen Oostwaarts worden gebracht, twaalfhon derd, achttienhonderd, vierentwintighonderd kilometer SiberiëVorkutaen wat is hun lot in slavenkampen en gevangenissen. Uw verslaggever vertelt hier mee niets nieuws, het zijn dingen die we allemaal weten uit de kranten en tijdschriften. We hebben wel eens een ogenblik ge keken naar de foto's van mensen die er in geslaagd zijn de vrijheid van het Westen te bereiken, en even heeft het gemis van elke uitdrukking op deze gezichten ons toen tot denken gezet. Maar eigenlijk nooit heeft het onbe schrijflijke leed van zovelen ons tot daden gebracht, omdat we niet konden ervaren wat 't was, omdat we toch ook zelf onze zor gen hebben, omdat er al zoveel van ons wordt gevraagd en om dat de nood en de dreiging van deze mensen niet voor onze deur staan. Niet voor onze deur staan? Hoever denkt ge dat het IJzeren Gordijn hier vandaan is? Eén dagreis,! Als ge 's morgens op een motor stapt, dan staat ge 's avonds aan het IJzeren Gor dijn. En wat het IJzeren Gordijn is, hebt ge deze week kunnen horen. Maar' ge hebt het waarschijnlijk i niet gehoord, want uw verslag- gever heeft in de Gecroonde f Leersse maar 'n handjevol men- sen gezien, en als er in de ande- xe parochies even weinig belang- I stelling is geweest, dan mogen 1 we ons gerust afvragen: waar voor hebben wij eigenlijk wel be langstelling? Al moeten we er bij voegen, dat de reclame er voor ,erg sober is geweest. Het vluch telingenvraagstuk is momenteel bet grootste probleem van West 's Barópa en de Sovjet-Russische bedreiging staat in een beangsti- jj gende vorm vlak voor onze deur, één dagreis ver. Maax niet alleen daarom is het jammer dat niet iedereen deze avond heeft bijgewoond, om ge confronteerd te worden met de wankele veiligheid van West- Europa. De 12.000.000 vluchtelin gen, die West-Duitsland momen teel telt, vragen om steun en hulp wan ons gezegenden. En dat is Jammer, dat ge niet gehoord en gezien hebt hoeveel nameloos leed er ligt tussen Berlijn en To kio, een leed, geestelijk zowel als materieel, dat bijna niet te leni gen is, maar waarvoor de Oost priesterhulp zich inzet. Pater Stoffels S.J. vertelde ons iets van de toestanden achter en voor het IJzeren Gordijn, en hoe wel de wagens der naastenliefde reeds weg zijn, is het toch goed dat ge dit weet, al was het alleen maar om God dankbaar te zijn voor het geluk van vrijheid en vrede, dat hij ons zo overvloedig heeft toebedeeld. DRAMA. Het grote drama begon op 2 februari 1945 met de Confe rentie van Yalta, waar door Churchill, Roosevelt en Stalin de vormgeving van het toekomstige Europa werd besproken. En hier maakte Roosevelt de grootste fout van zijn leven door buiten de anderen om een afspraak met Stalin te maken, in het kinder lijke vertrouwen dat de grootste mensenverdelger van deze eeuw - zich daaraan zou houden. Daar na kwam de ratificatie van de overeenkomst in Yalta te Pots dam in augustus 1945. Roosevelt was inmiddels gestorven en op gevolgd door Truman en Chur chill was door ziin eigen volk weggekozen en vervangen door de veel minder ervaren Attlee. De russische sfvnx had vrii snel. Iets waarvan hii nooit had dur ven dromen, viel hem toen zo maar in de schoot: Polen, de Baltische staten en de Balkan. Met deze fout hebben de Wester se mogendheden de oorlog ver loren. De Poolse soldaten in En geland juichten niet om de vre de, als geslagen honden kronen ze in een hoek, omdat ze wisten wat een Russische bezetting be tekende. IJZEREN GORDIJN. Toen is het IJzeren Gordijn gevallen, dat nu loopt van Lü- beck in een grillige lijn dwars door Duitsland, steeds verder zuidwaarts naar Tsjecho-Slowa- kije en vandaar naar het Oosten: Hongarije (het land van St. Ste- phan), Roemenië, Gallicië en Bul garije. Niemand is in staat door deze ijzeren barrière heen te bre ken. Het is een strook van 400 500 m. breed, waar de dubbele stalen T-balken (hier beter be kend als „asperges") dicht naast elkaar in de grond staan. Deze balken zijn omwonden met mil joenen kilometers prikkeldraad, en dit ondoordringbare ijzeren bos is beveiligd door hoogspan ningskabels. Bovendien staat om de 500 meter een wachttoren, die dag en nacht bemand is door een soldaat, gewapend met een ma chinegeweer. 's Nachts tasten de zoeklichten, die op de lopen van deze machinegeweren zijn ge monteerd, als dodenvingers de omgeving af. Alles wat beweegt wordt aan flarden geschoten. Wie hier doorheen tracht te ko men, vindt onherroepelijk de dood. Achter dit gordijn bevindt zich het sovjet-paradijs. Langs dit gordijn woont geen enkel ge zin dat nog intact is. SYSTEEM BLIJFT. Qe zult misschien denken dat dit allemaal wel wat overdreven is, want in de krant hebt ge meermalen kunnen lezen dat Ivhroesjtsjev en Boelaanin alom in het buitenland vriendelijke woordjes en charmante gebaar tjes hebben gemaakt. Maar laat u niet in de luren leggen, want toen ge die heren hebt zien wui ven en lachen, hebt ge kennis ge maakt met de sovjet-nolitiek. En de politiek plooit zich altijd, niet alleen in Rusland, maar overal ter wereld. Het systeem echter blijft. Het sovjet-systeem zal ie dereen meedogenloos vernietigen die niet buigen wit. dit staat vol komen los van het politieke gé- zicht dat de „heren" trekken. Hamea-Gelei voor Uw handen Het voornaamste middel waar van het sovjet-systeem zich be dient is: de deportatie. Men kan een volk niet doeltreffender bre ken dan door het weg te rukken uit de bodem waar het is gewor teld. De Letten hebben dat erva ren. Sinds 1951 zijn in Letland 400.000 mannen gedeporteerd naar de dodengebieden van Rus land. Er werden Russische man nen voor in de plaats gezet. De laatste anderhalf jaar vin den in Hongarije dag in dag uit deportaties op grote schaal plaats. Elke dag vertrekken er lange goederentreinen met man nen naar het oosten, twaalfhon derd, achttienhonderd, vieren twintighonderd kilometer ver weg. Door deze deportaties tracht men zich in een land van 'n ster ke communistische kern te ver zekeren. Het sovjet-systeem erkent ook geen enkele godsdienst, kan dit ook niet doen, omdat de staat 't hoogste goed is. Men tracht ech ter zo weinig mogelijk martela ren te maken, omdat men maar al te goed weet dat martelaren het verzet aanwakkeren. Men blokkeert de kerken, stelt ze koud. Een ander middel van dit sy steem is: het slavenkamp. Als paddestoelen verrijzen ze uit de grond om de steeds groeiende stroom van gevangenen en gede porteerden te kunnen verwerken. Momenteel leven, werken en sterven er 15 miljoen mensen in de slavenkampen van Rusland. SPUIGATEN. Illegaal komt men niet meer door het IJzeren Gordijn heen. De Sovjets hebben echter op bepaalde plaatsen spuigaten ge maakt, waardoor vluchtelingen naar het Westen kunnen ont komen. Deze spuigaten hebben tot doel a) het lozen van de onproduc- tieven. Toch is 1 van 5 vluch telingen nog arbeidsgeschikt en is dus een welkome kracht in de west-Duitse industrie.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5