EU SCECIALE WEU mi OE /T\ yk EVAHkktdowA DE GROTE VERKOPING. VOORJAARSBEURS 1956. NET DAGMEISJE NETTE DIENSTBODE Ifoor de Baby-uitzet EEN SLAAPKAMER LEERLING SMID aankomende mni. kantoorbediende Televisie Radio of Bandrecorder Fa. A. L. van Wijlen Zn. Hel zijn de prijzen waar het om gaat Bij SENGERS komt U nooit te vroeg, wel eens te laat TILBURG. 8 DË ECHO VAN HET ZUD)M VAN VRIJDAG 2 MAART 1956 'it Dierenpraatje 757 (12-32 Maart) Ai dus... ook voor UW Benjamin! LUIERS hydrophile 1-25 98 ct. 1.25 84 ct. 74 ct. met ontbijt JONGEN AUTODIENST THOR Gevraagd VAN OLDENBEEK en SMELT N.V. HEERLIJK Bli DE KOFFIE GROOT EN KLEIN PR0GRÈS-GEBAK van Antoon v. d. Water Bij aanschaffing van vraag eerst inlichtingen aan de SPECIALIST Tel. K 41672441 Sprang-Capelle Philips, Graetz, Blaupunkt, Telefunken, Handy-Sound BON. Halve schortjes en fantasie 2.25 op bon 198 Ongebleekte Twentse katoen slopen 98 ct. Slecht 2 per klant voor 170 Nylon Ankiets 2e keus. Hoe bestaat 't 98 ct. Washandjes 6 voor 1# Katoenen Jaeger Pantalons beneden fabrieksprijs 198 Theekleedjes spotgoedkoop 98 et- Witte verpleegster- schorten maat 40/48 298 maat 50/52 379 Sajet sokken 2e keus H9 Slechts 2 paar per klant voor 196 Ruiten tafellakens flinke maat 450 en 398 Damesslips maat 40/46 69 ct- Bonte verpleegster- schort maat 42/52 379 en 398 Links geweven kousen met nylon versterkt 139 Per 2 paar 250 Gebloemde tafel lakens, pracht kwaliteit 398 en 298 Interlock Herenslips m. 5-6*7 98 ct. Bovendien bij aankoop van f 10. 1 BADDOEK voor 1 Cte Heuvelstraat 97 H» S E N G E R S Prof. Lorentzstraat 14 Boterhamkorrels .250 9"- Dessertmuisjes J50 9™ Kaas, volvet, zwaar belegen *1 00 9 Ontbijtspek10O^- Vijgen, heerlijk op 'i brood .400 S™- Vermicelli, krui .500g"- Macaroni500 g"- Erwten m. Wortelen blik voor 3 per,. Capücijners500 9"™ Bruine Bonen, Hollandse .500 9"- Bonbons, heerlijk Biscuits Croquette Bakwerkkoekjes Winterdragées Zoute Jujubes Katjes- of Knoopjesdrop 100 gram Pansponzen,tukf Ridi Schuurpoeder met 4 teren, bu» .100 gram .100 gram Copyright P I B Box 6 Copenhagen Overal in het bos hingen bor den aan de bomen waarop „Verkoping" geschreven stond. Maar omdat de dieren misschien niet zouden begrijpen wat dat nu eigenlijk voor iets was, stond er nog bijgeschreven dat er veel mooie dingen aan die dieren ver kocht zouden worden, die er het meeste geld voor wilden geven. De hazejongen Jim had dit plannetje bedacht en hij wilde ook de verkoper zijn. Helemaal onder aan het bord stond daar om ook nog vermeld: „Jim Lam- pe, Verkoper!" Er waren veel dieren naar de ze verkoping gekomen. Eek hoorntjes, egels, vogels, muizen en och er was zowaar ook nog een heel kleine kever die er in ieder geval ook bij wilde zijn. Jim Lampe hief zijn grote ha mer omhoog en sloeg er mee op een boomstronk. „Ik ben de ver koper", riep hij heel hard, „ik zal nu stuk voor stuk de dingen die verkocht worden laten zien en dan roepen jullie hoeveel je er voor wilt geven. Wie het hardste roept, krijgt het. En als ik zo met mijn hamer geslagen heb: 12 3 bomdan is 't verkocht". „Maar wat moet ik arm klein diertje dan in m'n eentje begin nen", jammerde de kever, „ik kan toch niet zo hard roepen als al de andere dieren hier!" „Het komt niet helemaal al leen maar op hard roepen neer", legde Jim uit, „nee, ik bedoel wie het meeste geld biedt zal de eigenaar worden van al de prach tige dingen. Maar jij kleine ke ver hoeft alleen maar 'n beentje omhoog te steken als je bieden wilt." En nu ging de kever na zitten denken welk van zijn vele been tjes hij nu wel zou opsteken. In tussen begon de verkoper al met z'n verkoping. „Nummer 11" riep hij, ..is een nog weinig gebruikt groentenblik. Je kunt niet zeggen dat het helemaal nieuw is maar het is toch zeker niet meer dan maar één keertje open ge maakt. Wie wil hem hebben?" „Vijf dennenappels" riep een Enkele belangrijke aspecten. Uet ziet er naar uit, dat de ko mende Voorjaarsbeurs, die van 13 tot en met 22 Maart te Utrecht wordt gehouden, in omvang en aan bod een belangwekkende manifes tatie zal zijn. Het is een heuglijk feit, dat de Nederlandse industrie op de a.s. Voorjaarsbeurs, die in het teken van het 40-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs zal staan, ruim vertegen woordigd is. Naast de producten van Nederlands fabrikaat, zullen in zendingen van 24 landen te zien zijn. Op het ogenblik regent het aan kondigingen van nieuwe producten die op de Jubileumbeurs ten toon gesteld zullen worden, omvattend noviteiten zowel op huishoudelijk als op technisch gebied. Expositie Nederlandse textiel nijverheid. De Beatrix- en Irenehal in de Jaarbeursgebouwen aan het Vre- denburg zullen, zoals gebruikelijk bij de Voorjaarsbeurs, een overzicht bieden van de productie der Neder landse textielindustrie. Totaal zullen 66 inzendingen op het gebied van stoffen, dames- en herenkleding, linnengoed enz. te be zichtigen zijn, waaronder 4 inzen dingen van Belgische firma's. De fraaie textielexpositie, waar van de inrichting door de architect G. Rietveld wordt verzorgd, neemt een oppervlakte van 2.685 m2 in be slag. Verwarmings- en kookapparatuur. 1619 m2 van het parterre der Vre- denburggebouwen is gereserveerd voor de groep huishoudelijke ver- warmings- en kookapparatuur voor gas-, kolen- en olieverbruik, een representatieve afdeling vormend, waarin 72 firma's hun producten ex poseren. Daar de firma's met koel kasten in het vervolg uitsluitend op de Najaarsbeurzen in de groep elec- trische huishoudelijke artikelen zul len uitkomen, kon bovengenoemde afdeling, in vergelijking met de Voorjaarsbeurs 1955, met 200 m2 worden vergroot. Bouwmaterialen en bouwmachines. Op het open terrein aan de Croe- selaan staan de firma's met machi nes en materieel voor het bouwbe drijf, voor weg-, water- en mijn bouw, alsmede voor grondwerk op gesteld. Deze groep, die totaal 301 inzendingen omvat, beslaat een op pervlakte van 22.000 m2. Een expositieruimte van 7.000 m2 wordt in gebruik genomen door 125 firma's met intern transportmidde len. „Waarom kunststoffen?" In de Bernhardhal zal de Rijks- nijverheidsdienst, in de groep grondstoffen en halffabrikaten van metaal en kunststoffen, die een op pervlakte van 2.500 m2 en 274 deel nemers telt, 'n collectieve voorlich tingsstand inrichten onder de titel „Waarom kunststoffen?" Construc teurs en fabrikanten zal hier des kundige voorlichting over de toe passingsmogelijkheden van de ver schillende soorten kunststoffen wor den gegeven. Bovendien zal het ge bruik van diverse gereedschaps werktuigen worden gedemonstreerd. 40-JARIG BESTAAN UTRECHTSE JAARBEURS. Opening nieuw expositiegebouw door H.M. Koningin Juliana hoogtepunt van jubileumviering. Maandag 12 Maart, de dag vooraf gaande aan de opening van de a.s. Voorjaarsbeurs te Utrecht, zal eekhoorntje, want hij had dat wel voor een groenteblik over. „Vier dennenappels", riep een ander eekhoorntje, dat nog niet helemaal had begrepen hoe het moest. Maar aan de andere kant wilde het eekhoorntje toch ook werkelijk niet meer geven voor het blik en dus kreeg het eerste eekhoorntie het. 1 2 3daar viel de hamer van de verkoper en was het eerste ding verkocht. „Nummer 2" riep Jim Lampe, „is een heel nette gummiband zonder gummi. Nu, zeggen jullie 't eens, die wil hem hebben?" „Ik geef er een flink stuk kaas voor", riep een muis. Zij wilde voor haar kinderen van de band een draaimolen maken. „Ik geef een flesje room" riep een egel. Eigenlijk wilde hij ook eens een keertje zijn mond open doen, want als je 't hem gevraagd had, had hij helemaal niet kun nen zeggen wat hij met de band zou moeten doen. Hij had hem helemaal niet nodig, maar zoiets gebeurt wel meer op een verko ping. Het flesje room wat de egel wilde geven was het beste dat zei in ieder geval de verkoper. Maar de muis wist hoe zij Jim Lampe kon overhalen om de band aan haar af te geven. „Ik geef niet alleen de kaas, maar ook nog een heel mooi fris kool blad" riep de muisen dat kon Jim toch zeker niet afslaan. Het water liep hem in de mond. De muis ging weg met de prach tige gummiband zonder gummi, waar ze een heerlijke draaimolen van zou maken. Bom bom - bom sloeg de hamer van Jim. Alles tussen he mel en aarde werd verkocht bijna tenminste. Er was de stok van een paraplu zonder stof er over heen en er was een hele leuke garenklos en de kop van een hamer zonder steel. De hamerkop kocht de egel, want hij wist wel wat hij hier mee ging doen. Hij zou heel vlug naar huis lopen en zelf 'n grote verkoping op touw zetten. het 40-jarig bestaan van het Jaar- 1 beursinstituut officieel worden her dacht. De jubileumviering wordt extra luister bijgezet door de aanwezig heid van H.M. Koningin Juliana, be schermvrouwe van de Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs, die bij deze gelegenheid het nieuwe, naar Haar genoemde expositiegebouw op 't Croeselaanterrein aan de Graadt van Roggenweg in gebruik zal stel len. Tijdens de herdenkingsplechtig heid, die om half vier begint en op het plein vóór de hoofdingang in 'n beschutte ruimte wordt gehouden, zal Prof. Dr. J. Zylstra, minister van Economische Zaken, een rede uit spreken. Voorts zullen het woord voeren Mr W. H. Fockema Andreae, voor zitter van de Raad van Beheer der Koninkl. Nederlandsche Jaar beurs, en Jhr Mr C. J. A. de Ranitz, burgemeester van Utrecht. De Koninklijke Militaire Kapel, o.l.v. Kapt. R. van Yperen, zal de plechtigheid opluisteren en de Jaar beursmars, gecomponeerd door de jonge componist Jurriaan Andries- sen en aangeboden door het perso neel van de Jaarbeurs ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan/ten doop houden. Koningin Juliana zal de opening van de hal met een symbolische handeling verrichten, waarna Zij 't expositiegebouw, dat o.a. de buiten landse collectieve inzendingen be vat, zal bezichtigen. Vervolgens zal Hare Majesteit een rondwandeling maken over het Jaarbeursterrein en de overige hallen bezoeken. Mevr. ter Berg-van Schijndel Grotestraat 314 Waalwijk VRAAGT GEVRAAGD in gezin van 3 personen, van 's morgens 8 tot 's avonds half 7. Niet beneden 17 jaar. f 20.per week. 's Zaterdags na 3 uur vrij. Adres te bevragen aan het bu reau van dit blad. oogjes HEMDJES prima interlock NAVELBANDJES eerste kwaliteit BORSTROKJES 84 65 ct. ONDERLEGGERS zware molton 1.79 j 29 HOOFDLUIERS zachte flanel 180 149 1 29 TRUITJES, div. kwaliteiten 49 ct. 189 169 105 98 ct. EEN BIJZONDER LEUKE COLLECTIE vindt U bij ons. bijv.: rchortjes, overgooiers, jas jes, spencers, jurkjes, pakjes, trap pelzakken en wieggarnituurtjes, schootkussens, luierzakken enz. EEN PRACHT SORTERING kin derwagens, wandelwagens, Iedi- kantjes, commodes en boxen, alles van de beste fabrikaten. CADEAUTJES voor de BABY GEVRAAGD voor een Heer Aanbiedingen: Dameskapsalon F. Moonen, Stationsstraat 19, Waalwijk Tel. 2416. Gevraagd voor Haven 6 - Tel. 2751 - Waalwijk Gevraagd Gebrs. de Ronde Electrische Smederij, Stationsstraat 1317 Waalwijk. Enige kantoorervaring gewenst. Kerkstraat 32 - Waalwflk Min. Loeffstraat 57 Tel. 2985 Waalwijk I A.S. MOEDERS, Bij de geboorte van een tweeling verzorgen wij GEHEEL GRATIS uw tweede baby-uitzet. Vraagt baby-kaart en in lichtingen op onze baby-af deling. Sodakilogram Shampoo, Palmollv.pakken .300 gram 200 gram .1 50 gram m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8